ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Pobieranie informacji o użyciu licencji Flex


Raporty użycia licencji Flex przedstawiają użycie tokenów Flex przez zespół w zestawieniu według produktu i użytkownika. Raporty mogą pomóc administratorom w zarządzaniu użyciem tokenów i prognozowaniu przyszłych zakupów.

 

Dane są chronione przez zasady ochrony prywatności obowiązujące w Autodesk i są używane tylko do celów, dla których zostały zgromadzone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oświadczenie Autodesk o ochronie prywatności (angielski).


Wyświetlanie użycia tokenów

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account.

 2. Wybierz Raportowanie > Użycie tokenów.

 3. Na ekranie Użycie tokenów wybierz zespół z menu rozwijanego.

Uwaga: salda tokenów Flex i współdzielonych jednostek chmury można sprawdzić w czasie rzeczywistym na stronie Salda. Aby to zrobić, przejdź do sekcji Raportowanie > Salda.

Informacje wyświetlane na karcie Podsumowanie użycia tokenów

Na karcie podsumowania użycia tokenów wyświetlane są następujące informacje dla każdego wybranego zespołu:

Górna sekcja

 • Użyte tokeny. Łączna liczba tokenów w ramach aktywnych subskrypcji Flex, zużytych przez wszystkich użytkowników w celu korzystania z produktów i usług.

  Uwaga: aktywne subskrypcje to subskrypcje kupione w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Pozostałe tokeny. Liczba niezużytych tokenów dostępnych dla użytkowników w zespole. Niezużyte tokeny z wygasłych subskrypcji są pomijane, podobnie jak niezużyte tokeny należące do innych zespołów.

 • Tokeny dodane lub usunięte. Liczba tokenów dodanych lub usuniętych w ciągu ostatnich siedmiu dni. Liczba ta może wynikać z nowych zakupów, przesunięć tokenów lub scalenia zespołów.

  Uwaga: ta liczba obejmuje zdarzenia wyłącznie z ostatnich siedmiu dni.

 • Tokeny używane wg dnia. Wykres liniowy liczby tokenów Flex zużywanych każdego dnia w ciągu ostatnich 365 dni, obejmujący zarówno aktywne, jak i wygasłe subskrypcje Flex.

Dolna sekcja
Wybierz przedział czasu (zobacz Przedziały czasu poniżej) do wyświetlenia:

 • Całkowita liczba używanych tokenów. Liczba tokenów Flex zużytych w danym przedziale czasu.

 • Używane produkty. Liczba indywidualnych produktów, z których korzystano w ramach licencji Flex w danym przedziale czasu.

 • Użytkownicy łącznie. Liczba użytkowników, którzy korzystali z co najmniej jednego produktu lub usługi w ramach licencji Flex w danym przedziale czasu.

  Uwaga: dane użycia obejmują zarówno aktywne, jak i wygasłe subskrypcje Flex.


  Przedziały czasu
  Dane będą się różnić w zależności od wybranego przedziału czasu:

 •  
  • Ostatnie 30 dni. Przedział kolejnych 30 dni.
  • Ostatnie trzy miesiące. Ostatnie pełne trzy miesiące.
  • Ostatnie sześć miesięcy. Ostatnie pełne sześć miesięcy.
  • Ostatnie dziewięć miesięcy. Ostatnie pełne dziewięć miesięcy.
  • Ostatnie 12 miesięcy. Ostatnie pełne 12 miesięcy.

Informacje o użyciu tokenów według produktu

Na karcie użycia tokenów według produktu wyświetlane są następujące informacje dla każdego wybranego zespołu i przedziału czasu (zobacz Przedziały czasu powyżej):

Górna sekcja

 • Tokeny łącznie. Łączna liczba tokenów zużytych na wszystkie produkty i usługi w wybranym przedziale czasu.

 • Używane produkty. Liczba indywidualnych produktów, z których korzystano w ramach licencji Flex w wybranym przedziale czasu.

Dolna sekcja

 • Nazwa produktu. Nazwa produktu, z którego korzystano w ramach licencji Flex.

 • Użytkownicy łącznie. Liczba użytkowników w zespole, którzy korzystali z produktu lub usługi w wybranym przedziale czasu.

 • Całkowita liczba używanych tokenów. Liczba tokenów użytych do korzystania z tego produktu lub usługi przez wszystkich użytkowników w wybranym przedziale czasu.

 • Średnia liczba tokenów używanych w każdym miesiącu. Średnia liczba tokenów zużywanych miesięcznie w celu korzystania z produktu lub usługi. Średnie są obliczane przez podzielenie łącznej liczby zużytych tokenów przez liczbę miesięcy w wybranym przedziale czasu (nawet jeśli wybrany przedział czasu jeszcze nie upłynął).


  Kliknij dowolny wiersz (Wyświetl szczegóły), aby uzyskać informacje na temat każdego produktu lub usługi w raporcie:


  • Dystrybucja tokenów. Wykres słupkowy przedstawiający liczbę użytkowników, która przypada na poszczególne zakresy użycia tokenów. Na wykresie widać na przykład, że siedmiu użytkowników zużyło 0–100 tokenów, a trzech użytkowników zużyło 101–500 tokenów. Informacje te ułatwiają podział użytkowników na grupy na podstawie średniego użycia tokenów.

  • Użytkownicy wg wersji. Liczba użytkowników, którzy korzystali z różnych wersji produktu w wybranym przedziale czasu.

  • Nazwa użytkownika. Użytkownicy, którzy korzystali z wybranego produktu, wraz z łączną liczbą zużytych tokenów i średnią liczbą tokenów zużytych przez użytkownika miesięcznie. Kliknięcie wiersza (Wyświetl szczegóły) powoduje wyświetlenie informacji dotyczących wybranego użytkownika (te same szczegóły są dostępne na karcie Wg użytkownika).

Informacje o użyciu tokenów według użytkownika

Karta użycia tokenów według użytkownika zawiera następujące informacje dla każdego wybranego zespołu i przedziału czasu (zobacz Przedziały czasu powyżej):

Górna sekcja

 • Użytkownicy łącznie. Łączna liczba użytkowników w zespole, którzy korzystali z produktu lub usługi w ramach licencji Flex w wybranym przedziale czasu.

 • Tokeny łącznie. Łączna liczba tokenów Flex zużytych przez wszystkich użytkowników w zespole w wybranym przedziale czasu.

 • Używane produkty. Liczba indywidualnych produktów, z których korzystano w ramach licencji Flex w wybranym przedziale czasu.

Dolna sekcja

 • Nazwa. Nazwa użytkownika, który korzystał z co najmniej jednego produktu lub usługi w ramach licencji Flex.

 • Używane produkty. Nazwy produktów lub usług, z których korzystał ten użytkownik w ramach licencji Flex.

 • Całkowita liczba używanych tokenów. Łączna liczba tokenów użytych przez tego użytkownika w wybranym przedziale czasu w celu korzystania z produktów i usług objętych licencją Flex.


  Kliknij dowolną nazwę, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wybranego użytkownika:

  • Użyte tokeny.  Łączna liczba tokenów Flex zużytych na wszystkie produkty w wybranym przedziale czasu.

  • Liczba dni użycia. Łączna liczba dni, w których ten użytkownik korzystał z produktu lub usługi objętych licencją Flex, ze wszystkich dni w wybranym przedziale czasu.

  • Używane produkty. Liczba indywidualnych produktów, z których korzystał w ramach licencji Flex w wybranym przedziale czasu.


  Uwaga: dla każdego produktu używanego przez wybranego użytkownika możesz wyświetlić liczbę dni użycia w każdym tygodniu, przewijając wykres. Możesz również wyświetlić wykres słupkowy z danymi według wersji produktu.

Wyświetlanie nazw użytkowników i adresów e-mail lub ich skrótów

Jako administrator możesz określić, czy w raportach mają być uwzględniane nazwy użytkowników, czy mają być tworzone ich skróty, zarówno na koncie w portalu Autodesk Account, jak i w pliku eksportu użycia.

 1. Wybierz ikonę koła zębatego Ustawienia.

 2. W obszarze Dane osobowe zaznacz pole wyboru, aby w raportach dotyczących użycia tokenów i stanowisk uwzględnić nazwy użytkowników. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby utworzyć skróty nazw użytkowników.

Eksport danych dotyczących użycia tokenów, użytkowników i subskrypcji

Możesz pobrać arkusz kalkulacyjny zawierający dostępne dane dotyczące stanowisk i tokenów.

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account.

 2. Wybierz Raportowanie > Użycie tokenów.

 3. Aby wyświetlić ustawienia, kliknij przycisk Eksportuj.

 4. Wybierz format pliku i zespół.

 5. Wybierz jeden lub więcej z tych typów raportów:

  • Subskrypcje
  • Użytkownicy
  • Użycie (wybierz zakres dat)
 6. Kliknij przycisk Eksportuj.

Aby uzyskać więcej informacji o eksportowanych danych, zobacz temat Pola danych do eksportu raportów użycia.Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej