ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Zarządzanie zespołami


Domyślnie na koncie w portalu Autodesk Account automatycznie tworzony jest jeden zespół, który obejmuje wszystkich użytkowników i wszystkie subskrypcje Autodesk. Opcjonalnie możesz utworzyć dodatkowe zespoły. Tworzenie dodatkowych zespołów może być pomocne, gdy spółka posiada wiele firm lub organizacji, które nie są powiązane, a chce zakupić subskrypcje centralnie dla całej organizacji. W przypadku utworzenia zespołu dla każdego oddziału administratorzy tych zespołów będą zarządzać tylko tymi subskrypcjami, za które płaci ich oddział, a nie wszystkimi subskrypcjami należącymi do organizacji. Subskrypcje możesz również przenosić między zespołami, a zarządzać nimi będzie nadal ten sam główny administrator.

 

Oto niektóre z cech zespołów:

 • Nazwy zespołów są wyświetlane na koncie w sekcji Szczegóły umowy, więc gdy nadejdzie czas odnowienia lub podjęcia decyzji o zakupie, możesz sprawdzić, które subskrypcje są powiązane z poszczególnymi zespołami. W ten sposób łatwiej jest monitorować odnawianie umów.
 • Możesz delegować administratorów do zarządzania jednym lub kilkoma zespołami. Administratorzy mogą zmieniać nazwy zespołów oraz zapraszać użytkowników do korzystania z produktów i ich przypisywać.
 • Możesz filtrować raporty użycia według zespołu, aby zobaczyć, ile stanowisk jest wykorzystywanych przez użytkowników w danym zespole. Raporty użycia umożliwiają określenie, czy sposób przypisania użytkowników i decyzje biznesowe podejmowane dla określonego zespołu są efektywne.

Pamiętaj, że na koncie w portalu Autodesk Account grupy oznaczają coś innego niż zespoły. Grupy umożliwiają porządkowanie produktów i ich przypisywanie do użytkowników. Zamiast przypisywać użytkowników do produktów pojedynczo, możesz zebrać ich w grupy i zarządzać nimi według ról, tak aby członkowie grupy mieli dostęp do tych samych produktów. Możesz na przykład utworzyć grupę dla architektów, którzy korzystają z programu AutoCAD. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie grupami.

 

Uwaga: zespoły nie są obsługiwane w ramach klasycznego zarządzania użytkownikami.

 

W przypadku każdej z poniższych procedur najpierw zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.


Tworzenie zespołu

Po pierwszym zakupie subskrypcji automatycznie tworzony jest nowy zespół. Opcjonalnie możesz w dowolnym momencie utworzyć kolejny zespół i przenieść do niego subskrypcję.

 

Tworzenie nowego zespołu

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika lub Według produktu.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia zespołu.
 3. Z menu Operacje wybierz polecenie Utwórz zespół.
 4. Wprowadź nazwę zespołu i kliknij przycisk Utwórz zespół.

Uwaga: jeśli zarządzasz produktem BIM lub ACC do współpracy w chmurze, zobacz temat Zarządzanie zespołami korzystającymi z subskrypcji BIM 360 w portalu Autodesk Account (angielski), aby uzyskać dodatkowe informacje.


Zmiana nazwy zespołu

Domyślnie nazwa zespołu pochodzi od nazwy głównego administratora przypisanego na początku, podczas tworzenia zespołu. Możesz jednak nadać zespołowi odpowiedniejszą nazwę.

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika lub Według produktu.
 2. Wybierz zespół.
 3. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia zespołu.
 4. Kliknij przycisk Zmień nazwę.
 5. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Usuwanie zespołu

Obecnie nie można usunąć zespołu z poziomu konta w sekcji Ustawienia zespołu. Zamiast tego główny administrator powinien przenieść wszystkie subskrypcje do innego zespołu. Następnie należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Autodesk, aby usunął zespół.


Wyświetlanie danych osobowych w raportach

Nazwy użytkowników i inne dane osobowe są zawarte w raportach i eksportowanych danych, jeśli w ustawieniach zespołu włączone jest ustawienie Dane osobowe. Możesz skonfigurować raportowanie danych osobowych dla wybranego zespołu.

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Wg użytkownika lub Wg produktu.
 2. Wybierz zespół.
 3. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia zespołu.
 4. W obszarze Dane osobowe kliknij pole, aby uwzględnić dane osobowe w raportach.

Jeśli dla jednego lub więcej zespołów jest wyłączona opcja Dane osobowe, dla wszystkich zespołów są wyświetlane wartości skrótów danych.


Przypisywanie administratorów do zespołu

Do zespołu możesz przypisać jednego głównego administratora i kilku pomocniczych. Każdego z tych administratorów możesz przypisać do więcej niż jednego zespołu. Początkowo rolę głównego administratora domyślnie przyjmuje właściciel subskrypcji (nabywca).

 

Zmiana głównego administratora zespołu

Uwaga: głównym administratorem może się stać tylko pomocniczy administrator.

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 2. Wybierz zespół.
 3. Wybierz użytkownika, którego chcesz wyznaczyć na głównego administratora.
 4. Kliknij przycisk Zmień rolę.
 5. Wybierz opcję Główny administrator i kliknij przycisk Zapisz.
 6. Kliknij przycisk Przypisz ponownie głównego administratora, aby potwierdzić zmianę. Dotychczasowy główny administrator staje się pomocniczym administratorem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Role administratora w zarządzaniu użytkownikami.

 

Przypisywanie pomocniczego administratora do zespołu

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 2. Wybierz zespół.
 3. Wybierz użytkownika, którego wyznaczysz na pomocniczego administratora.
 4. Kliknij przycisk Zmień rolę.
 5. Wybierz opcję Pomocniczy administrator i kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie użytkowników do zespołu

Do zespołu możesz dodać nieograniczoną liczbę użytkowników. Dodawanie użytkowników do jednego zespołu nie powoduje usunięcia ich z innych zespołów.

 

Uwaga: możesz również dodawać użytkowników do zespołu za pomocą importu zbiorczego lub za pośrednictwem SSO.

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika lub Według produktu.
 2. Wybierz zespół.
 3. Kliknij przycisk Zaproś użytkowników.
 4. Dodaj i przypisz użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie i usuwanie użytkowników.

Dodawanie produktów i subskrypcji do zespołu

 • Jeśli nabywca nie jest głównym administratorem żadnego zespołu, automatycznie tworzony jest nowy zespół dla danej subskrypcji.
 • Jeśli nabywca jest administratorem jednego zespołu, subskrypcja jest przekazywana do tego zespołu.
 • Jeśli nabywca jest administratorem więcej niż jednego zespołu, musi przypisać zespół do danej subskrypcji z konta w portalu Autodesk Account w ramach następującego procesu:
  • Zaloguj się na stronie manage.autodesk.com
  • Przejdź do jednej z poniższych stron:
   • Strona główna
   • Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika
   • Zarządzanie użytkownikami > Według produktu
   • Zarządzanie użytkownikami > Według grupy
   • Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy
  • W przypadku subskrypcji przypisz do istniejącego zespołu lub utwórz nowy.
  • Aby ukończyć to działanie, kliknij opcję Przypisz

W razie potrzeby możesz przenieść subskrypcję do innego zespołu. Jeśli dodasz stanowiska do dotychczasowej subskrypcji, pozostaną one w tym samym zespole, co pozostała część subskrypcji. Do właściciela subskrypcji stanowisko przypisywane jest automatycznie. Jeśli właściciel nie korzysta z produktu, możesz przypisać jego stanowisko do zespołu.


Przenoszenie subskrypcji do innego zespołu

Tylko właściciel subskrypcji może przenieść subskrypcję do innego zespołu. Przeniesienie subskrypcji nie powoduje przeniesienia użytkowników ani przypisanych produktów. Użytkownicy przypisani do produktu w poprzednim zespole nie są automatycznie przenoszeni wraz z subskrypcją. Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania użytkowników i usuwania przypisania, zobacz temat Przypisywanie dostępu do produktów.

 

Uwaga: do innego zespołu można przenosić tylko nieprzypisane stanowiska.

 

Przenoszenie subskrypcji

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika lub Według produktu.
 2. Wybierz zespół.
 3. Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia zespołu.
 4. Z menu Operacje wybierz polecenie Przenieś subskrypcje do tego zespołu.
 5. Znajdź subskrypcję, którą chcesz przenieść, i kliknij przycisk Wybierz. Uwaga: jeśli przeniesienie subskrypcji powoduje nadmiarowo przypisane stanowiska, przycisk Wybierz jest wygaszony. Ustaw wskaźnik myszy na opcji Wybierz, aby sprawdzić, w odniesieniu do ilu stanowisk należy usunąć przypisanie.
 6. Sprawdź wybrane stanowiska i kliknij przycisk Prześlij.
 7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno.

 

Kiedy skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu przeniesienia subskrypcji

We wszystkich poniższych przypadkach skontaktuj się z działem pomocy technicznej Autodesk, aby przenieść subskrypcję do innego zespołu:

 • Nie jesteś właścicielem subskrypcji.
 • Masz subskrypcję objętą opłatą za użycie.
 • Masz subskrypcję Premium i aktywowano SSO.
 • Jeśli chcesz przenieść subskrypcję na produkt w chmurze (ACC lub Flow Production Tracking).

Sprawdzanie, do którego zespołu należy subskrypcja

 1. Przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Umowy.
 2. Wybierz produkt. Nazwa zespołu pojawia się w kolumnie Zespoły u dołu strony.


Zespoły a tokeny Flex

Podobnie jak w przypadku subskrypcji przy zakupie tokenów Flex licencja Flex jest dodawana do zespołu w następujący sposób:

 • Jeśli nabywca nie jest głównym administratorem żadnego zespołu, automatycznie tworzony jest nowy zespół dla danej subskrypcji.
 • Jeśli nabywca jest administratorem jednego zespołu, subskrypcja jest przekazywana do tego zespołu.
 • Jeśli nabywca jest administratorem więcej niż jednego zespołu, musi przypisać zespół do danej subskrypcji z konta Autodesk Account w ramach następującego procesu:
  • Zaloguj się na stronie manage.autodesk.com
  • Przejdź do jednej z poniższych stron:
   • Strona główna
   • Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika
   • Zarządzanie użytkownikami > Według produktu
   • Zarządzanie użytkownikami > Według grupy
   • Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy
  • W przypadku subskrypcji przypisz do istniejącego zespołu lub utwórz nowy.
  • Aby ukończyć to działanie, kliknij opcję Przypisz

Tokeny z zakupu są dodawane do salda tokenów zespołu. Najpierw zostaną użyte tokeny Flex, których ważność upływa najszybciej.

 

Jeśli zarządzasz wieloma zespołami, sprawdź po każdym zakupie, czy tokeny Flex zostały dodane do odpowiedniego zespołu. Jeśli nie, przenieś tokeny Flex do właściwego zespołu. Do nowego zespołu są przenoszone wszystkie pozostałe tokeny Flex o tym samym identyfikatorze subskrypcji. Produkty ani użytkownicy nie są przenoszeni razem z subskrypcją Flex.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej