You have been detected as being from . W odpowiednich miejscach są widoczne dostosowane do danego kraju informacje na temat produktów, ofert i cen.

Zmień kraj/język X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Warunki Ogólne

Niniejsze Warunki Ogólne stosuje się w odniesieniu do konta użytkownika Autodesk oraz naszych Ofert i stanowią one wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Autodesk.

1. Akceptacja

Akceptując niniejsze Warunki Ogólne podczas rejestracji konta użytkownika lub procesu subskrypcji, bądź też poprzez dostęp do lub korzystanie z naszych Ofert, użytkownik potwierdza swoją akceptację niniejszych Warunków Ogólnych i innych obowiązujących Warunków oraz wyraża zgodę na zawarcie niniejszej wiążącej umowy. W razie niewyrażenia zgody, użytkownikowi nie przysługuje prawo dostępu do naszych Ofert oraz korzystania z nich.

Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, na których rzecz działa (na przykład w charakterze pracownika lub podwykonawcy) lub też, w przypadku gdy nie ma takiej spółki czy podmiotu prawnego, w imieniu własnym jako osoba fizyczna (w każdym przypadku zwany dalej „Użytkownikiem”). Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony i upoważniony (oraz posiada odpowiednią zdolność do czynności prawnych - na przykład osiągnął wymagany prawem wiek) do działania w imieniu wspomnianego podmiotu (o ile taki podmiot istnieje) i zaciągania zobowiązań w jego imieniu oraz do działania i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu.

Dodatkowe terminy pisane wielką literą zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach, w tym w punkcie „Definicje” (Punkt 22) poniżej.

2. Prawo do zwrotu Oferty oraz zwrot pieniędzy

We wskazanym okresie po zakupie lub odnowieniu subskrypcji przez Użytkownika („Termin Zwrotu”), jeżeli Użytkownik (i) ma zastrzeżenia do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub (ii) ma zastrzeżenia do warunków zakupu lub (ewentualnego) automatycznego odnowienia Autodesk mających zastosowanie do zakupu lub odnowienia subskrypcji lub (iii) jest niezadowolony (z jakiegokolwiek powodu) z subskrybowanej przez siebie Oferty, wówczas Użytkownik może zwrócić Ofertę i ubiegać się o zwrot pieniędzy.

W przypadku zamówień złożonych bezpośrednio w Autodesk, Autodesk dokona całkowitego zwrotu pieniędzy za poniesione przez Użytkownika opłaty z tytułu subskrypcji, jeżeli Użytkownik zaprzestanie używania i zwróci Oferty w Terminie Zwrotu określonym poniżej. W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem odsprzedawcy lub innej osoby trzeciej, należy sprawdzić politykę w zakresie zwrotów takiego podmiotu.

Rodzaj

Okres subskrypcji

Termin Zwrotu (liczony od dnia zakupu lub odnowienia)

Nowa subskrypcja, Odnowienie aktualnej subskrypcji, Dodanie użytkowników do aktualnej subskrypcji, Dostosowanie dat rozliczenia lub dat odnowienia subskrypcji

Subskrypcje powyżej miesiąca (np. roczne)

30 dni

Subskrypcje miesięczne

15 dni

Prawo Użytkownika do zwrotu Oferty oraz zwrotu pieniędzy nie stosuje się do wszystkich zamówień, w tym zamówień na jednostki chmury, opłat na podstawie zużycia, doradztwa, zaawansowanego doradztwa, członkostwa, opłat lub subskrypcji dotyczących platform, praw eksterytorialnych oraz umów typu enterprise agreement. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Zwrotów.

3. Umowy Dodatkowe, Warunki Specjalne

Użytkownik może zawrzeć bezpośrednio z Autodesk umowę dodatkową uzupełniającą lub zmieniającą niniejsze Warunki (na przykład umowę typu enterprise business agreement) („Umowa Dodatkowa”). Ponadto, Oferty mogą podlegać Warunkom Specjalnym („Warunki Specjalne”), w tym na przykład szczególnym uprawnieniom lub ograniczeniom w zależności od sposobu użytkowania. Warunki Szczególne mogą mieć zastosowanie do danej Oferty lub kategorii użytkowników (na przykład studentów). Warunki Specjalne zostały określone w zakładce Warunki Szczególne or in the Documentation for the Offering.

Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne Warunki Szczególne w odniesieniu do Oferty, którą subskrybował, otrzymuje, użytkuje lub do której uzyskał dostęp. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie wyżej wspomniane Warunki Szczególne, wówczas nie może on subskrybować, otrzymać lub użytkować Oferty ani też uzyskiwać dostępu do niej. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych a Umową Dodatkową lub Warunkami Szczególnymi, Umowa Dodatkowa oraz Warunki Szczególne będą obowiązywały w odniesieniu do ich przedmiotu. W razie sprzeczności pomiędzy Umową Dodatkową a Warunkami Szczególnymi, Umowa Dodatkowa będzie obowiązywała w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie uzgodnienia dotyczące Oferty są w sposób wyraźny uwarunkowane zgodą Użytkownika na niniejsze Warunki i niniejszym odrzuca się wszelkie dalsze lub odmienne warunki.

4. Konto

4.1 Obowiązki związane z kontem

Do subskrypcji Oferty Użytkownik może potrzebować konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za każdą osobę, która otrzyma lub użytkuje Oferty bądź uzyska do nich dostęp poprzez Użytkownika lub jego konto (w tym poprzez jego Upoważnionych Użytkowników). Oznacza to (między innymi), że Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzegania niniejszych Warunków przez jego Upoważnionych Użytkowników, w tym używanie przez nich ich kont, tak jak gdyby każdy z Upoważnionych Użytkowników był Użytkownikiem. W określonych przypadkach wymagane może być założenie przez Upoważnionych Użytkowników indywidualnych kont lub wyrażenie w inny sposób zgody na obowiązujące warunki w celu otrzymania lub użytkowania przez nich Ofert bądź uzyskania dostępu do nich, jednakże wymóg ten pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Użytkownika za jego Upoważnionych Użytkowników.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta oraz wszelkie związane z nim działania. Oznacza to między innymi, że Użytkownik (i) zapewni, aby z Ofert związanych z kontem Użytkownika korzystali wyłącznie jego Upoważnieni Użytkownicy oraz (ii) zabezpieczy i nie będzie udostępniał nazwy/identyfikatora lub haseł użytkownika (z wyjątkiem udostępniania upoważnionym administratorom konta). Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że doszło do nieuprawnionego użycia konta Użytkownika, prosimy o kontakt z www.autodesk.com/trust/report-an-issue

Użytkownik zapewni, obecnie oraz w przyszłości, prawdziwość i kompletność wszystkich informacji dotyczących konta Użytkownika (w tym informacji podanych przez Użytkownika lub jego Upoważnionego Użytkownika w związku z rejestracją Użytkownika na potrzeby Oferty).

4.2 Korzyści związane z kontem

Konto Użytkownika jest przeznaczone do zapewnienia Użytkownikowi miejsca pozwalającego na dostęp do informacji dotyczących konta Użytkownika oraz zarządzania nimi, a także na uzyskanie praw do Oprogramowania, Usług WWW oraz innych Korzyści, w tym darmowych. Konto Użytkownika zostało stworzone tak, aby było dostępne praktycznie z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie poprzez Internet pod adresem accounts.autodesk.com lub też na innej udostępnionej w tym celu stronie Autodesk.

Funkcje konta Użytkownika mogę obejmować:

 • Pojedyncze logowanie do stron i usług Autodesk
 • Zarządzanie profilem Użytkownika, ustawieniami zabezpieczeń, powiązanymi kontami i preferencjami
 • Zarządzanie subskrypcjami Użytkownika
 • Dostęp do Ofert
 • Dostęp do materiałów do pobrania i wersji próbnych
 • Dostęp do wsparcia technicznego, zasobów wiedzy i wiadomości na temat subskrypcji
 • Informacje o użytkowaniu dotyczące subskrypcji, jednostek chmury i danych analitycznych Użytkownika.

5. Prawo własności do Utworów Użytkownika

Użytkownik zachowuje prawo własności do plików, projektów, modeli, zbiorów danych, obrazów, dokumentów lub podobnych materiałów stworzonych przez Użytkownika lub jego Upoważnionych Użytkowników oraz wysłanych lub załadowanych przez Użytkownika lub jego Upoważnionych Użytkowników do Oferty.

6. Ochrona prywatności

Autodesk jest zaangażowany na rzecz ochrony prywatności Użytkownika oraz informowania Użytkownika o wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Autodesk Oświadczenie o ochronie prywatności Autodesk określa sposób, w jaki: (i) Autodesk może gromadzić informacje, wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub jego dotyczące, oraz (ii) Użytkownik może domagać się usunięcia jego danych osobowych. Użytkownik potwierdza, że przeczytał i rozumie treść Oświadczenia o ochronie prywatności.

7. Subskrypcje

Subskrypcje Użytkownika mogą obejmować Oprogramowanie lub Usługi WWW lub połączenie Oprogramowania i Usług WWW. Subskrypcje Użytkownika mogę również obejmować dodatkowe Korzyści.

7.1 Korzyści abonenta

Użytkownikowi przysługują Korzyści abonenta, które Autodesk udostępnia publicznie na zasadach komercyjnych użytkownikom posiadającym subskrypcję taką samą (w tym pod względem poziomu, położenia geograficznego oraz innych atrybutów) jak subskrypcja Użytkownika. Korzyści Abonenta mogą obejmować na przykład:

 • Wsparcie techniczne
 • Korzyści związane z podróżami na całym świecie
 • Korzyści na użytek domowy
 • Prawa do poprzednich wersji
 • Dostęp do forów, wydarzeń związanych ze zdobywaniem wiedzy, newsletterów, webinarów, galerii oraz innych zasobów szkoleniowych.
 • Dostęp do wersji próbnych oraz interfejsów API
 • Prawa do Aktualizacji, Uaktualnień oraz innego dodatkowego Oprogramowania
 • Prawa do Usług WWW

Więcej informacji dotyczących co do zasady Korzyści abonenta można znaleźć w zakładce Korzyści Subskrypcji page

7.2 Subskrybowanie Oferty

Gdy Użytkownik dokona subskrypcji Oferty, Autodesk zasadniczo udostępni Użytkownikowi Ofertę poprzez konto Użytkownika lub, w niektórych przypadkach, poprzez osobę trzecią upoważnioną przez Autodesk lub w inny sposób. Niektóre Oferty mogą wymagać podania przez Użytkownika dodatkowych informacji w celu skonfigurowania wspomnianych Ofert oraz uzyskania dostępu do nich i Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie takich informacji.

7.3 Okres subskrypcji

Subskrypcja Oferty przez Użytkownika będzie trwała przez ograniczony okres, który powinien być określony w momencie zakupu oraz podany na potwierdzeniu zakupu przez Użytkownika lub innym Identyfikatorze Oferty. Jeżeli nie podano żadnego okresu, prosimy o skontaktowanie się z nami pod https://knowledge.autodesk.com/contact-support i wówczas określimy i potwierdzimy okres subskrypcji Użytkownika.

7.4 Odnowienie Subskrypcji

Na koniec okresu subskrypcji Oferty przez Użytkownika będzie on mógł przedłużyć subskrypcję w takim samym zakresie oraz na takich samych warunkach, jakie Autodesk ogólnie udostępnia na zasadach komercyjnych abonentom takiej Oferty na tym samym terytorium geograficznym. Niektóre subskrypcje mogą mieć opcję automatycznego odnowienia. Jeżeli Użytkownik chciałby anulować automatyczne odnowienie subskrypcji, prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce Anulowanie automatycznego odnowienia subskrypcji.

7.5 Subskrypcje Zastępujące

Jeżeli subskrypcja Użytkownika została zastąpiona przez nową subskrypcję wprowadzoną w jej miejsce lub zastępczą, taką nową subskrypcję można uznać za subskrypcję zastępującą, a wówczas będzie ona podlegała Warunkom Subskrypcji Zastępujących.

8. Zakres, Uprzednie Warunki, Warunki Obsługi

Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do (i) subskrypcji zakupionych przed 18 maja 2018 r., chyba że zostały odnowione w tym dniu lub w terminie późniejszym lub (ii) warunków, na których Autodesk zobowiązał się zapewnić obsługę Oprogramowania, w przypadku którego udzielono uprzednio Użytkownikowi nieograniczonej w czasie licencji. Wspomniane subskrypcje i ustalenia dotyczące obsługi podlegają nadal ich aktualnym warunkom dostępnym na następującej stronie: Warunki uprzednich subskrypcji, Warunki obsługi.

9. Oprogramowanie

W przypadku zamówienia przez Użytkownika dostawy Oprogramowania lub zamówienia Oferty zawierającej Oprogramowanie (na przykład, jeśli Oferta Usługi WWW wymaga Oprogramowania klienckiego), Oprogramowanie zostanie udostępnione według uznania Autodesk do pobrania poprzez konto Użytkownika lub w inny elektroniczny sposób, bądź też dostarczone Użytkownikowi przez Autodesk lub upoważnioną przez Autodesk osobę trzecią. Dostawa nośników fizycznych lub innych rzeczowych postaci Oprogramowania może podlegać dodatkowym opłatom. Niezależnie od sposobu dostawy Oprogramowania, Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub zobowiązania poniesione przez Użytkownika lub inne osoby z powodu opóźnienia w dostawie lub dostawy pod niewłaściwy adres.

W odniesieniu do każdej Oferty obejmującej Oprogramowanie, które Autodesk udostępnia lub dostarcza Użytkownikowi, oraz z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków i wszystkich zobowiązań płatniczych, Autodesk niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niepodlegającej sublicencji i nieprzenoszalnej licencji na okres subskrypcji Użytkownika na instalowanie i użytkowanie Oprogramowania (oraz zezwala na instalowanie i użytkowanie Oprogramowania przez jego Upoważnionych Użytkowników) wyłącznie (i) zgodnie z Dokumentacją Oferty oraz ewentualnymi Warunkami Szczególnymi (jeśli mają zastosowanie), oraz (ii) w zakresie subskrypcji Użytkownika, w tym zgodnie z dozwoloną liczbą, Typem Licencji, Terytorium oraz innymi atrybutami określonymi dla typu i poziomu, który Użytkownik wybrał dokonując subskrypcji Oferty. Jeśli Identyfikator Oferty Użytkownika lub inne potwierdzenie subskrypcji Użytkownika przez Autodesk nie określa jednego lub większej liczby tych atrybutów, licencja (a) będzie Wersją Próbną, (b) będzie przeznaczona dla Użytkownika jako osoby fizycznej lub, jeśli Użytkownikiem jest spółka lub inny podmiot, dla jednego wyznaczonego pracownika, oraz (c) będzie przeznaczona do użytkowania wyłącznie w kraju lub jurysdykcji, w której Użytkownik nabył Ofertę. Użytkownik nie może instalować, użytkować lub uzyskiwać dostępu (ani też zezwalać na instalowanie, użytkowanie lub uzyskiwanie dostępu) do Oprogramowania w sposób inny niż dozwolony na podstawie powyższej licencji oraz niniejszych Warunków, a wszelkie inne przypadki instalowania, uzyskiwania dostępu i użytkowania są nieuprawnione.

W okresie subskrypcji Użytkownika Autodesk może udostępniać lub dostarczać Aktualizacje lub Uaktualnienia Oprogramowania. Wszystkie wyżej wspomniane Aktualizacje i Uaktualnienia podlegają tej samej licencji i pozostałym warunkom, co Oprogramowanie, którego dotyczą. Zachęca się Użytkownika do niezwłocznego zainstalowania i użytkowania wszystkich Aktualizacji i Uaktualnień udostępnionych Użytkownikowi w okresie subskrypcji. Jeżeli Użytkownik otrzyma Aktualizację lub Uaktualnienie jakiegokolwiek Oprogramowania, Użytkownik może zaktualizować i użytkować zarówno poprzednią wersję, jak i nową wersję Oprogramowania do celów testowania i migracji przez maksymalny okres 120 dni (liczony od daty pierwszej instalacji nowej wersji), pod warunkiem, że we wspomnianym okresie 120 dni Użytkownik nie będzie używał obu wersji równocześnie do celów produkcyjnych. Po upływie okresu 120 dni, o którym mowa powyżej (i) przysługujące Użytkownikowi (w tym jego Upoważnionym Użytkownikom) prawo dostępu do wspomnianej poprzedniej wersji oraz jej użytkowania wygaśnie, oraz (ii) Użytkownik musi zakończyć korzystanie z dostępu do poprzedniej wersji oraz jej użytkowanie (w tym dostęp i użytkowanie przez jego Upoważnionych Użytkowników), odinstalować wszystkie kopie poprzednich wersji oraz, na żądanie Autodesk, zniszczyć takie kopie lub zwrócić je do Autodesk bądź do odsprzedawcy, od którego Użytkownik nabył Ofertę. W przypadku niektórych Ofert (ze względu na Warunki Szczególne Ofert lub wyjątki przyznane w określonych okolicznościach przez Autodesk), Użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa do dalszego użytkowania poprzedniej wersji oraz uzyskiwania dostępu do nich po upływie wyżej wspomnianego okresu 120 dni. Ewentualne prawa, o których mowa powyżej zostały określone w Prawach związanych z Poprzednimi Wersjami (zob. Korzyści Subskrypcji).

W okresie subskrypcji Użytkownik może wykonać jedną archiwalną kopię subskrybowanego przez niego Oprogramowania wyłącznie do celów kopii zapasowej lub na potrzeby archiwalne Użytkownika.

Oprogramowanie (w tym Aktualizacje i Uaktualnienia), które Autodesk udostępnia lub dostarcza Użytkownikowi jest przedmiotem licencji udzielonej na ograniczony okres subskrypcji i nie jest sprzedawane, a Użytkownik nie może przenosić licencji ani przekazywać jej w drodze cesji, chyba że będzie to wyraźnie dozwolone na mocy obowiązującego prawa niezależnie od zakazu umownego, bądź też zostanie wyraźnie dopuszczone przez Autodesk na piśmie. Subskrypcja Użytkownika do Usługi WWW nie stanowi udzielenia Użytkownikowi licencji na Oprogramowanie bazowe zastosowane do świadczenia Usługi WWW.

10. Usługi WWW

W przypadku subskrybowania Usług WWW przez Użytkownika, Autodesk udostępni wspomniane Usługi WWW Użytkownikowi na okres jego Subskrypcji z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków i wszystkich zobowiązań płatniczych. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usług WWW i korzystać z nich wyłącznie (i) zgodnie z Dokumentacją Oferty oraz ewentualnymi Warunkami Szczególnymi (jeśli mają zastosowanie), (ii) do wewnętrznych potrzeb Użytkownika związanych z działalnością gospodarczą, w formie udostępnionej lub dostarczonej przez Autodesk oraz (iii) w zakresie subskrypcji Użytkownika, w tym zgodnie z dozwoloną liczbą, Typem Usług WWW, Terytorium oraz innymi atrybutami określonymi dla typu i poziomu, który Użytkownik wybrał dokonując subskrypcji Oferty. Jeśli Identyfikator Oferty Użytkownika lub inne potwierdzenie subskrypcji przez Autodesk nie określa jednego lub większej liczby tych atrybutów, Usługa WWW Użytkownika (a) będzie Wersją Próbną, (b) będzie przeznaczona dla Użytkownika jako osoby fizycznej albo, jeśli Użytkownikiem jest spółka lub inna osoba prawna, do użytku przez jednego wyznaczonego pracownika, oraz (c) będzie przeznaczona do użytkowania wyłącznie w kraju lub jurysdykcji, w której Użytkownik nabył Ofertę. Użytkownik nie może użytkować Usług WWW ani uzyskiwać do nich dostępu (ani też zezwalać na użytkowanie takich Usług lub uzyskiwanie do nich dostępu) w sposób inny niż dozwolony niniejszymi Warunkami i wszelkie przypadki takiego uzyskiwania dostępu i użytkowania są nieuprawnione.

Autodesk udostępni Usługi WWW Użytkownikowi i jego Uprawnionym Użytkownikom w sposób, w jaki Autodesk ogólnie udostępnia Usługi WWW na zasadach komercyjnych użytkownikom posiadającym subskrypcję taką samą (w tym pod względem poziomu, położenia geograficznego oraz innych atrybutów) jak subskrypcja Użytkownika.

Przy świadczeniu Usług WWW będą wykorzystywane procesy i zabezpieczenia, które mają pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa Treści Użytkownika. Autodesk będzie okresowo zlecał zewnętrznym audytorom sporządzanie raportów dla subskrybentów Autodesk w przedmiocie przestrzegania przez Autodesk zabezpieczeń w odniesieniu do niektórych Usług Autodesk. Użytkownik może wystąpić do Autodesk o kopię wspomnianych raportów mających zastosowanie do Usługi WWW subskrybowanej przez Użytkownika, pod warunkiem zawarcia przez Użytkownika umowy z Autodesk o zachowaniu poufności i ograniczeniach dotyczących użytkowania powyższych raportów. Autodesk przewiduje udostępnianie takich raportów nie częściej niż raz do roku.

11. Dostęp do Ofert oraz ich użytkowanie

11.1 Warunki Ogólne dostępu i użytkowania

W zależności od Oferty, wymagane może być zalogowanie się przez Użytkownika do jego konta w celu aktywacji, użytkowania lub uzyskania dostępu do Oferty (bądź też dalszego użytkowania lub uzyskiwania dostępu do Oferty). Ofertę może użytkować lub uzyskiwać dostęp do niej wyłącznie Użytkownik, w tym jego Upoważnieni Użytkownicy. Uzyskiwanie dostępu do Ofert oraz jej użytkowanie jest uzależnione między innymi od terminowego uregulowania przez Użytkownika wszystkich stosownych płatności, w tym zapłaty podatków i innych opłat związanych z Ofertami oraz przestrzegania niniejszych Warunków.

Niektóre Oferty mogą powodować automatyczne łączenie się Urządzeń Elektronicznych Użytkownika z Internetem (okresowo lub regularnie), przykładowo w celu walidacji subskrypcji Użytkownika, umożliwienia Użytkownikowi dostępu do usług (w tym usług osób trzecich) lub pobierania i instalowania Aktualizacji i Uaktualnień - wszystkie te czynności odbywają się bez dalszych powiadomień Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na takie połączenia i walidację subskrypcji Użytkownika oraz automatyczne pobieranie i instalację Aktualizacji i Uaktualnień. W przypadku niektórych Ofert Użytkownik może mieć możliwość dostosowania swoich ustawień Aktualizacji i Uaktualnień dotyczących Oferty (opcja ta jest niedostępna w przypadku niektórych Ofert, w tym tych, których działanie lub bezpieczeństwo wymaga automatycznych Aktualizacji lub Uaktualnień).

Oferty nie obejmują dostępu do Internetu lub innych sieci ani do jakichkolwiek usług komunikacji lub sprzętu komputerowego, oprogramowania, magazynowania, bezpieczeństwa lub innych zasobów niezbędnych do użytkowania Ofert lub uzyskania dostępu do nich. Użytkownik oraz inni dostawcy Użytkownika, w tym dostawcy usług, są odpowiedzialni za nabycie wszystkich wyżej wspomnianych rzeczy oraz ich niezawodność, bezpieczeństwo i parametry. Nie wszystkie Oferty oraz nie wszystkie funkcje danej Oferty (w tym te opisane w Warunkach Szczególnych lub Dokumentacji) mogą być dostępne w każdej lokalizacji lub w każdym języku.

11.2 Interfejsy API Autodesk

Gdy Użytkownik subskrybuje Ofertę, Autodesk może zapewnić Użytkownikowi dostęp do interfejsów programowania aplikacji, zestawów SDK (software development kits), narzędzi, bibliotek, skryptów, kodów przykładowego kodu źródłowego oraz innych podobnych materiałów programistycznych specjalnie w celu użytkowania takich Ofert (łącznie „Interfejsy API”). W odniesieniu do każdego Interfejsu API, który Autodesk udostępnia lub dostarcza Użytkownikowi oraz z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków i wszystkich zobowiązań płatniczych, Autodesk udziela Użytkownikowi, na okres subskrypcji Użytkownika, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie wyżej wspomnianych Interfejsów API wyłącznie (i) dla potrzeb wewnętrznych w związku z uprawnionym korzystaniem przez Użytkownika z Oferty w przypadku której udostępniono Interfejsy API, oraz (ii) zgodnie z wszelką Dokumentacją Interfejsów API. Niektóre Interfejsy API podlegają Warunkom Szczególnym i wówczas licencja Użytkownika na nie podlega także takim Warunkom Szczególnym. Wszystkie Interfejsy API są poufne, stanowią własność Autodesk i nie mogą być rozpowszechniane lub ujawniane osobom trzecim ani też wykorzystywane do żadnych innych celów z wyjątkiem tych, na które zezwalają Dokumentacja tych Interfejsów API oraz pozostałe wymogi niniejszych Warunków (jakiekolwiek inne ich wykorzystanie jest nieuprawnione). Jeżeli Użytkownik opracuje jakiekolwiek aplikacje, usługi, moduły czy komponenty przy użyciu wszystkich Interfejsów API lub jakiejkolwiek ich części (łącznie „Rozwiązania Programistyczne Użytkownika”), Użytkownik może wykorzystywać takie Rozwiązania Programistyczne Użytkownika przy pomocy sprzętu czy oprogramowania osób trzecich (w tym przenosić Rozwiązania Programistyczne Użytkownika na platformy osób trzecich) jedynie wówczas, gdy Użytkownik usunie z Rozwiązań Programistycznych Użytkownika wszystkie elementy tych Interfejsów API (w tym elementy oparte o Interfejsy API) oraz gdy Rozwiązania Programistyczne Użytkownika (a) nie ujawniają, nie udostępniają i nie zawierają jakiejkolwiek części Interfejsów API oraz (b) nie zawierają jakiejkolwiek części Ofert lub innej własności intelektualnej należącej do Autodesk. Jeżeli Użytkownik zamierza użytkować Rozwiązania Programistyczne Użytkownika na potrzeby inne niż do jego użytku wewnętrznego z Ofertą (na przykład na potrzeby klientów lub użytkowników innych niż Użytkownik) wówczas Użytkownik będzie potrzebował oddzielnej Licencji Deweloperskiej.

11.3 Wykorzystanie materiałów i usług osób trzecich

Autodesk może zapewnić Użytkownikowi treści, projekty, modele, zbiory danych, informacje projektowe, dokumenty, biblioteki, zapisy dźwiękowe, łącza, dane, aplikacje oraz inne oprogramowania, usługi i podobne materiały osób trzecich (łącznie „Materiały/Usługi Stron Trzecich”) w związku z Ofertami. Materiały/Usługi Stron Trzecich mogą podlegać różnym warunkom określonym w takich Materiałach/Usługach Stron Trzecich (np. w Polu Informacji lub pliku .txt), na stronie www określonej przez Autodesk lub w Warunkach Specjalnych bądź Dokumentacji dotyczącej Oferty, w odniesieniu do której dostarczane są Materiały/Usługi Stron Trzecich (łącznie „Warunki Stron Trzecich”). W przypadku braku Warunków Stron Trzecich, Użytkownik jest zobowiązany (i) ograniczyć korzystanie z Materiałów/Usług Stron Trzecich do warunków Oferty, w związku z którą je otrzymał oraz (ii) korzystać z nich wyłącznie w związku z użytkowaniem przez siebie takiej Oferty. Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, uzyskanie i przestrzeganie wszystkich Warunków Stron Trzecich. Autodesk nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu (a) jakichkolwiek Materiałów/Usług Stron Trzecich lub korzystania z nich przez Użytkownika oraz (b) Warunków Stron Trzecich lub przestrzegania ich przez Użytkownika, oraz nie składa żadnych oświadczenia ani zapewnień dotyczących powyższego.

11.4 Use of Your Content

W celu uzyskania przez Użytkownika dostępu do niektórych Ofert lub użytkowania ich, bądź też w celu dostarczenia Użytkownikowi określonych usług przez Autodesk, Użytkownik może chcieć wysłać lub w inny sposób udostępnić Treści Użytkownika. Personel Autodesk nie będzie wykorzystywał Treści Użytkownika z wyjątkiem jej wykorzystania (i) na życzenie Użytkownika lub za jego zgodą - na przykład zapewniając Użytkownikowi wsparcie, rozwiązując problem techniczny lub spełniając inne życzenia, (ii) w związku z dostarczaniem i udoskonalaniem Ofert (w tym obsługą, zabezpieczaniem, aktualizacją lub innymi modyfikacjami Oferty), lub (iii) w związku ze zobowiązaniami prawnymi, postępowaniami egzekucyjnymi, śledztwami lub dochodzeniami bądź innymi postępowaniami (na przykład w odpowiedzi na wezwanie sądowe). Co do zasady, Autodesk nie analizuje i nie przegląda treści zamieszczanych w Ofertach, na stronie internetowej, w usługach bądź też udostępnionych Autodesk w jakikolwiek inny sposób. Autodesk zastrzega sobie jednakże prawo do analizy i przeglądu Treści Użytkownika oraz może zablokować lub usunąć treści z jakiegokolwiek powodu, w tym ze względu na niezgodność z niniejszymi Warunkami (na przykład zamieszczanie treści nielegalnych, obraźliwych lub związanych z phishingiem bądź będących spamami). Dostarczając lub udostępniając Treść Użytkownika, Użytkownik upoważnia Autodesk oraz osoby przez niego wyznaczone do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, dystrybucji i udostępniania Treści Użytkownika w związku z dostarczaniem Ofert Użytkownikowi oraz umożliwieniem Autodesk wykonania swoich zobowiązań, a także w pozostałym zakresie dozwolonym w niniejszych Warunkach.

Użytkownik (a) ponosi odpowiedzialność za całość Treści Użytkownika i zapewnienie, że Treść Użytkownika oraz jej użycie z jakąkolwiek Ofertą jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i niniejszymi Warunkami, oraz (b) zapewnia, że Treść Użytkownika nie będzie naruszała ani wykorzystywała w niewłaściwy sposób jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw własności jakichkolwiek osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa czy zasad. Autodesk zaleca, aby Użytkownik zabezpieczał i chronił Treść Użytkownika za pomocą odpowiedniej technologii szyfrowania i zabezpieczeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą występować sporadyczne zakłócenia lub przerwy w świadczeniu usług internetowych, w wyniku których Użytkownik może nie być w stanie odzyskać Treści Użytkownika. Autodesk zaleca regularne tworzenie przez Użytkownika kopii zapasowych Treści Użytkownika we własnej pamięci Użytkownika. Użytkownik będzie w każdym czasie odpowiedzialny za przechowywanie i utrzymywanie kopii zapasowych Treści Użytkownika.

11.5 Współpraca i udostępnianie Treści Użytkownika

Niektóre Oferty pozwalają Użytkownikowi na współpracę z innymi osobami, w tym udostępnianie Treści Użytkownika lub jej publikowanie - na przykład na forum lub w innych usługach. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się udostępnić lub opublikować Treść Użytkownika (poprzez współpracę lub udostępnianie plików w ramach projektu, przy pomocy poczty elektronicznej, poprzez udostępnienie linku, udostępnianie plików w innych aplikacjach czy usługach, publikowanie na forum, w galeriach lub w inny sposób), wówczas inne osoby (a w niektórych wypadkach ogół odbiorców) mogą wykorzystywać, sprzedawać, powielać, modyfikować, dystrybuować, udostępniać, wyświetlać, przesyłać i komunikować Treść Użytkownika. Fora i galerie mogą być publicznie dostępne i materiały w nich umieszczane są zasadniczo publicznie dostępne. Z chwilą udostępniania lub opublikowania przez Użytkownika Treści Użytkownika, zawieszenie dostępu lub jego zakończenie nie będzie skutkowało usunięciem lub zablokowaniem dostępu do Treści Użytkownika, która została uprzednio skopiowana, przesłana lub w inny sposób udostępniona lub opublikowana. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby inne osoby miały wyżej wspomniany dostęp lub prawa, wówczas Użytkownik nie powinien używać funkcji Oferty umożliwiających udostępnianie, publikowanie lub inną współpracę oraz powinien ustawić odpowiednio swoje pozwolenia.

Oferta może zawierać łącza do osób trzecich oferujących usługi, oprogramowanie lub inne materiały stanowiące uzupełnienie danej Oferty. Łącza (linki) te są zamieszczane dla wygody Użytkownika. Autodesk nie kontroluje ani nie sprawdza, co takie osoby trzecie zrobią z Treścią Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępu do Treści Użytkownika przez osoby trzecie. Jeżeli Użytkownik zezwoli na udostępnienie jakichkolwiek informacji Użytkownika lub Treści Użytkownika osobie trzeciej, Autodesk może udostępnić informacje Użytkownika lub Treść Użytkownika takiej osobie trzeciej, Autodesk nie będzie jednakże ponosił żadnej odpowiedzialności za działania takiej osoby trzeciej i wszystkie obowiązujące warunki i postanowienia, w tym te dotyczące ochrony prywatności, mają zastosowanie w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a wspomnianą osobą trzecią.

12. Wersje próbne

Autodesk może udostępniać lub dostarczać Oferty (lub ich funkcje) oznaczone lub oferowane jako „nieprzeznaczona do sprzedaży”, „bezpłatna”, „wersja ewaluacyjna”, „wersja próbna”, „wersja rozpoznawcza”, „beta” lub oznaczone w inny podobny sposób (łącznie „Wersje Próbne”). Użytkownik może pobierać, instalować i użytkować Wersje Próbne lub uzyskiwać dostęp do nich jedynie w okresie próbnym oraz na potrzeby próby wyraźnie dozwolone przez Autodesk. Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej w Dokumentacji, w tym internetowej, dotyczącej Wersji Próbnej bądź w stosownych Warunkach Specjalnych, (i) okres subskrypcji Wersji Próbnej będzie ograniczony do 30 dni, (ii) korzystanie przez Użytkownika będzie ograniczone do niekomercyjnych celów ewaluacyjnych bez prawa do udostępniania lub dystrybucji Wersji Próbnej jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz (iii) Wersja Próbna będzie przeznaczona do użytku przez Użytkownika jako osobę fizyczną lub, jeśli Użytkownikiem jest spółka lub inny podmiot, do użytku przez jednego wyznaczonego pracownika. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień, w tym postanowień zawartych w niniejszych Warunkach (a) Autodesk nie podejmuje się żadnych zobowiązań z tytułu Wersji Próbnych dotyczących jakichkolwiek funkcji, poziomów usług lub danych oraz nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień na Wersje Próbne, (b) Autodesk może podjąć decyzję o niewydawaniu zasadniczo żadnej Wersji Próbnej lub nieprzekształcaniu Wersji Próbnej w ofertę produktową oraz (c) Wersje Próbne mogą zawierać kod, który nie został w pełni przetestowany, zawierający błędy i usterki mogące powodować całkowitą utratę danych lub awarię systemu. Subskrypcje Wersji Próbnych nie obejmują Korzyści Subskrypcji i Autodesk zastrzega sobie prawo zakończenia Wersji Próbnych w dowolnym czasie bez dodatkowego powiadomienia.

13. Strony internetowe

Niezależnie od Ofert, Autodesk może zamieszczać informacje na swoich ogólnych stronach internetowych. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z wyżej wspomnianych stron internetowych zgodnie z naszymi Warunkami korzystania ze stron internetowych.

14. Informacje zwrotne

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania Autodesk pomysłów na udoskonalenie czy poprawę, sugestii czy udzielania innych informacji zwrotnych (łącznie „Informacje Zwrotne”), w tym w związku z Wersją Próbną, chyba że Warunki Szczególne Oferty stanowią inaczej. Jeżeli Użytkownik przekazuje jednak Informacje Zwrotne, wówczas niniejszym udziela on Autodesk niewyłącznej i nieodwołalnej licencji z prawem do jej przenoszenia, obowiązującej na całym świecie i wolnej od opłat licencyjnych (z prawem do udzielania sublicencji) na tworzenie, używanie, sprzedaż, oferowanie na sprzedaż, powielanie, modyfikowanie, dystrybucję, udostępnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie w dowolny inny sposób Informacji Zwrotnych oraz Ofert wykorzystujących Informacja Zwrotne.

15. Ograniczenia w użytkowaniu

15.1 Oferty stanowią narzędzia

Oferty stanowią narzędzia i są przeznaczone wyłącznie do pomocy Użytkownikowi w projektowaniu, analizie, symulacji, szacowaniu, testowaniu czy innych czynnościach i nie zastępuje profesjonalnej oceny sytuacji przez Użytkownika ani też przeprowadzanych przez Użytkownika niezależnych czynności, m.in. w zakresie projektowania, analizy, symulacji, szacowania, testowania, w tym takich czynności związanych z obciążeniem, bezpieczeństwem i użytecznością produktu. Ze względu na możliwość różnorodnego zastosowania Ofert, nie zostały one stworzone i przetestowane pod kątem konkretnych zastosowań, tak więc na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, czy zastosowanie danej Oferty jest odpowiednie do celów, które Użytkownik zamierza realizować. Autodesk nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za wyniki uzyskane poprzez zastosowanie Ofert, w tym jakiejkolwiek Dane Wyjściowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykorzystywanie Ofert oraz stworzonych przez nie wyników, w tym Danych Wyjściowych, przez Użytkownika (w tym jego Upoważnionych Użytkowników). Do obowiązków Użytkownika należy, między innymi, określenie odpowiednich zastosowań Ofert oraz wybór Ofert i innych programów komputerowych oraz materiałów, które mają pomóc w osiągnięciu zamierzonych przez Użytkownika wyników. Użytkownik jest również odpowiedzialny za ustalenie odpowiednich, niezależnych procedur testowania niezawodności, dokładności i kompletności, zgodności z wymogami obowiązującego prawa oraz innych cech Danych Wyjściowych, w tym wszystkich pozycji zaprojektowanych przy pomocy Ofert. Ponadto Użytkownik potwierdza, że Oferty i Dane Wyjściowe mogą nie osiągnąć wyników oczekiwanych przez Użytkownika w ramach jego projektowania, analiz, symulacji, szacowania, testowania oraz innych ograniczeń.

15.2 Oferty nie są przeznaczone do przechowywania Wrażliwych Danych Osobowych

Funkcjonalności przechowywania danych związane z Ofertami NIE są odpowiednie do przechowywania numerów Ubezpieczenia Społecznego, numerów kart kredytowych lub debetowych, numerów kont bankowych, numerów prawa jazdy, informacji medycznych, informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego, danych dotyczących cech osobowych lub innych osobistych informacji, takich jak rasa czy pochodzenie etniczne, wyznanie czy poglądy filozoficzne, przynależność polityczna czy poglądy polityczne, dane genetyczne lub biometryczne, orientacja seksualna, członkostwo w związkach zawodowych ani innych informacji, które mogą narazić daną osobę na ryzyko w przypadku ich nieodpowiedniego ujawnienia lub użycia (łącznie „Wrażliwe Dane Osobowe”). Jeżeli nie jest to wymagane wyraźnie przez Autodesk (np. w przypadku numeru karty kredytowej używanego do zakupu subskrypcji), Użytkownik nie będzie wysyłał ani w inny sposób udostępniał Autodesk żadnych Wrażliwych Danych Osobowych, w tym plików zawierających Wrażliwe Dane Osobowe, w związku z używaniem Oferty przez Użytkownika.

15.3 Dopuszczalne użycie Ofert

Użytkownik będzie uzyskiwał dostęp do Ofert i użytkował je (oraz zezwalał na uzyskiwanie dostępu do nich oraz ich użytkowanie) zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, oraz będzie ich przestrzegał. Jeżeli niniejsze Warunki, w tym Umowa Dodatkowa lub Warunki Szczególne, nie dopuszczają wyraźnie innych rozwiązań, a Autodesk nie wyrazi na to zgody w sposób wyraźny na piśmie, Użytkownik nie będzie:

 • powielał, modyfikował, adaptował, tłumaczył, przenosił (na inne platformy), ani tworzył opracowań całości lub części Oferty, chyba że - niezależnie od zakazu umownego - zezwalają na to wyraźnie przepisy obowiązującego prawa;
 • udzielał sublicencji, dystrybuował, przesyłał, sprzedawał, wynajmował, udostępniał na zasadzie leasingu, wydzierżawiał, użyczał ani udostępniał w inny sposób całości lub części Oferty (w tym jej funkcjonalności) osobie trzeciej, ani też dostarczał funkcjonalności którejkolwiek z Ofert osobie trzeciej (w tym na zasadzie biura usług); oraz
 • uzyskiwał dostępu do jakiejkolwiek Oferty lub użytkował ją w Internecie lub poprzez Internet (z wyjątkiem użytkowania i dostępu do Ofert, które Autodesk udostępnia przez Internet), jakąkolwiek sieć WAN (rozległa sieć komputerowa) lub inną sieć nielokalną, w sieci VPN (wirtualna sieć prywatna) lub poprzez nią, bądź też poprzez technologię wirtualizacji aplikacji, technologię wirtualizacji zdalnej komunikacji (remoting virtualization), prowadzenie serwerów WWW (web-hosting), timesharing, oprogramowanie jako usługę, platformę jako usługę, infrastrukturę jako usługę, chmurę lub inną usługę przez sieć WWW, usługę objętą hostingiem bądź inną podobną usługę.

Dodatkowo, Użytkownik nie będzie:

 • usuwał powiadomień o prawach autorskich, znakach towarowych lub innej identyfikacji zastrzeżonych praw z Oferty, Dokumentacji lub związanych z nią materiałów;
 • usuwał, wyłączał lub w inny sposób ograniczał skuteczności zabezpieczeń technicznych stosowanych przez Autodesk do (i) zarządzania, monitorowania, kontrolowania lub analizy instalacji Ofert, dostępu do nich lub ich użytkowania, lub (ii) ochrony praw własności intelektualnej Autodesk;
 • zamieszczał, przesyłał lub w inny sposób udostępniał za pomocą Ofert jakichkolwiek informacji lub materiałów które są bądź mogą być:
  • fałszywe, oszczercze, zniesławiające, oszukańcze lub z innych względów niezgodne z prawem lub niedozwolone;
  • o charakterze groźby, niepokojące, poniżające, wyrażające nienawiść lub zastraszające, bądź też z innych względów naruszające prawa i godność innych osób;
  • obsceniczne, nieobyczajne, pornograficzne lub z innych względów nieodpowiednie;
  • chronione prawami autorskim, znakami towarowymi, prawami do projektów, tajemnicą handlową, prawem do wizerunku czy prawem do prywatności lub w inny sposób zastrzeżone, bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela takich praw, wyrażonej na piśmie;
  • tajemnicą państwową, informacjami niejawnymi lub innymi informacjami bądź materiałami (w tym fotografie, rysunki, plany i modele) podlegającymi oficjalnym procedurom poufności;
  • tajnymi kodami, kontrasygnatami, kryptowalutą, hasłami lub innymi podobnymi informacjami;
  • reklamami, spamem, ofertą sprzedaży lub zakupu towarów lub usług, łańcuszkami internetowymi lub innymi formami nakłaniania; lub
  • jakimkolwiek złośliwym oprogramowaniem (takim jak wirusy, robaki, konie trojańskie, jaja wielkanocne, bomby zegarowe czy oprogramowanie szpiegujące) lub innym kodem, plikiem bądź programem komputerowym, który jest lub potencjalnie może być szkodliwy lub agresywny bądź został utworzony w celu upośledzenia albo przechwycenia działania, bądź też ograniczenia lub śledzenia użytkowania dowolnego sprzętu komputerowego, oprogramowania lub urządzeń.
 • używał Ofert w sposób oszukańczy lub z innych względów niezgodny z prawem lub niedozwolony, bądź też w sposób mający oszukańczy lub z innych względów niezgodny z prawem lub niedozwolony cel bądź skutek;
 • zakłócał lub przerywał działania jakiejkolwiek Oferty bądź serwerów lub sieci używanych w celu udostępnienia Oferty, w tym poprzez działania hackerskie lub niszczenie jakiejkolwiek części Oferty;
 • podejmował prób sondowania, skanowania lub testowania słabych punktów Ofert bądź prób naruszania lub obejścia mechanizmów zabezpieczeń lub uwierzytelniania stosowanych przez jakąkolwiek Ofertę;
 • wykorzystywał jakichkolwiek Ofert w celu „zdalnego ładowania”, czy też jako „odsyłacza” lub „bramki” do innych stron lub zasobów internetowych, niezależnie od tego, czy zlokalizowane są w ramach witryn, poprzez które Oferty są dostarczane, czy poza nimi;
 • podszywał się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, ani też niezgodnie z prawdą lub w innych sposób wprowadzający w błąd deklarował powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 • używał Ofert w związku z jakimikolwiek z natury niebezpiecznymi zastosowaniami, w tym takimi, które mogą skutkować śmiercią, szkodą osobową, katastrofami lub masowym zniszczeniem;
 • gromadził treści ani informacji z Oferty lub za jej pomocą, używając automatycznych środków (np. robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania/pobierania ze strony lub dowolnego innego urządzenia do pobierania, indeksowania, „zgarniania” lub „wydobywania” danych);
 • wykorzystywał Oferty lub danych wyjściowych Oferty w związku z uczeniem sieci neuronowych lub uczeniem maszynowym, deep learning bądź też systemami lub oprogramowaniem sztucznej inteligencji;
 • rozdzielał części składowych jakiejkolwiek Oferty w celu wykorzystywania ich oddzielnie lub na innych urządzeniach elektronicznych (chyba że zostanie to wyraźnie dopuszczone przez Autodesk na piśmie); lub
 • użytkował ani nie uzyskiwał dostępu do Oprogramowania udostępnionego w ramach Usługi WWW oddzielnie od stosownej Usługi WWW (chyba że zostanie to wyraźnie dopuszczone przez Autodesk na piśmie).

16. Poufność

Użytkownik lub Autodesk (jako „Strona Ujawniająca”) może w związku z niniejszymi Warunkami ujawniać lub udostępniać Informacje Poufne drugiej stronie („Strona Otrzymująca"). Strona Otrzymująca będzie stosowała wobec Informacji Poufnych Strony Ujawniającej ten sam stopień dbałości, co w przypadku ochrony swoich własnych informacji poufnych podobnego rodzaju (lecz nie mniejszy niż należyta staranność) i zobowiązuje się (i) wykorzystywać Informacje Poufne Strony Ujawniającej wyłącznie w związku z Ofertami oraz (ii) o ile Strona Ujawniająca nie wyrazi w innym trybie zgody na piśmie, ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej do pracowników, konsultantów, wykonawców, usługodawców i profesjonalnych doradców Strony Otrzymującej , którym dostęp taki jest niezbędny w celach związanych z Ofertami oraz którzy podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności nałożonym przez Stronę Otrzymującą, które będą nie mniej rygorystyczne niż te przewidziane w niniejszych Warunkach. Strona Otrzymująca może ujawniać Informacje Poufne Strony Ujawniającej, jeżeli jest do tego zobowiązana przepisami prawa. Strona Otrzymująca poinformuje uprzednio Stronę Ujawniającą o takim obowiązkowym ujawnieniu (w zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne) oraz podejmie należyte kroki w celu ograniczenia takiego ujawnienia. Autodesk może ujawnić również Informacje Poufne Użytkownika, aby spełnić żądanie administracji rządowej lub organu regulacyjnego (w tym wezwań do sądu i nakazów sądowych), w ramach postępowania, którego stroną jest Autodesk lub na wniosek Użytkownika. Jeżeli ujawnienie następuje na wniosek Użytkownika, Użytkownik może ponosić odpowiedzialność za koszty zgromadzenia Informacji Poufnych Użytkownika i zapewnienia do nich dostępu.

17. Prawo własności Autodesk

Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk oraz licencjodawcy i dostawcy Autodesk posiadają wszelkie prawa, w tym prawa własności do (i) Ofert, Interfejsów API, Danych Metrycznych oraz innych informacji lub materiałów dostarczonych lub udostępnionych przez Autodesk Użytkownikowi oraz do (ii) wszelkich kopii powyższych materiałów i informacji lub innych opartych na nich, wykorzystujących je lub uzyskanych z nich materiałów lub informacji (w tym prawa związane z tajemnicą handlową, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub prawa zastrzeżone odnoszące się do wyżej wspomnianych materiałów i informacji). Struktura i organizacja, podstawowe algorytmy oraz pozostała organizacja wewnętrzna , protokoły, struktury danych oraz pozostałe elementy zewnętrzne, a także kod źródłowy Ofert oraz Interfejsów API stanowi informacje poufne i zastrzeżone Autodesk. Użytkownik nie będzie ujawniał tych informacji osobom trzecim ani wykorzystywał ich do celów innych niż wymagane na potrzeby użytkowania i dostępu do Ofert w toku normalnych czynności zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków bez uprzedniej zgody Autodesk wyrażonej na piśmie. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu oraz nie podejmować prób uzyskania dostępu do Ofert za pomocą jakichkolwiek środków innych niż interfejs dostarczany lub autoryzowany przez Autodesk. Dodatkowo Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać dekompilacji, dezasemblacji bądź innego odtwarzania kodu źródłowego, ani też nie podejmować innych prób odkrycia, poznania lub zbadania struktury lub organizacji, podstawowych algorytmów lub innych elementów wewnętrznych, protokołów, struktur danych lub innych elementów zewnętrznych bądź też kodu źródłowego Ofert i Interfejsów API, chyba że - niezależnie od zakazu umownego - zezwalają na to wyraźnie przepisy obowiązującego prawa. Autodesk może udostępnić inne informacje poufne oraz zastrzeżone (oznaczone jako informacje poufne lub zastrzeżone bądź za takie uznawane w danych okolicznościach). Jeżeli Użytkownik otrzyma takie informacje, nie będzie ujawniać ich osobom trzecim ani nie będzie wykorzystywać ich na potrzeby inne niż wymagane w celu uzyskania dostępu do Ofert i użytkowania ich zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Autodesk.

Użytkownikowi przysługują wyłącznie prawa wyraźnie mu przyznane na podstawie niniejszych Warunków (w tym ewentualnych Umów Dodatkowych lub Warunków Szczególnych). Autodesk oraz licencjodawcy i dostawcy Autodesk zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane. Autodesk oraz licencjodawcy i dostawcy Autodesk wyraźnie wyłączają wszelkie inne prawa (a Użytkownik rezygnuje z ich dochodzenia).

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań oraz nie upoważniać ani nie zachęcać osób trzecich do podejmowania działań (lub współpracy z osobami trzecimi w podejmowaniu działań) niezgodnych z powyższym.

18. Ograniczona gwarancja, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

18.1 Ograniczona Gwarancja

Autodesk gwarantuje, że w odniesieniu do każdej płatnej subskrypcji, od dnia udostępnienia Oferty nabytej w ramach subskrypcji Użytkownikowi oraz przez okres kolejnych 90 dni lub, w przypadku, gdy okres subskrypcji jest krótszy, przez taki krótszy okres („Okres Obowiązywania Gwarancji”), Oferta będzie dostarczać ogólne funkcjonalności i funkcje opisane w Dokumentacji użytkownika końcowego dotyczącej Oferty. Wyłączne zobowiązanie i odpowiedzialność po stronie Autodesk oraz wyłączny środek ochrony prawnej przysługujący Użytkownikowi z tytułu naruszenia niniejszej gwarancji przez Autodesk obejmować będzie, według wyboru Autodesk, (i) podjęcie uzasadnionej próby naprawienia naruszenia przez Autodesk, lub (ii) zwrot środków pieniężnych otrzymanych z tytułu subskrypcji, której dotyczy naruszenie, i jej wypowiedzenie. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić roszczenie gwarancyjne dotyczące każdej Oferty w określonym Okresie Obowiązywania Gwarancji.

18.2 Wyłączenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNEJ, OGRANICZONEJ GWARANCJI, O KTÓREJ MOWA W UST. „OGRANICZONA GWARANCJA” (ust. 18.1) POWYŻEJ ORAZ WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W UMOWIE DODATKOWEJ LUB WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA, (i) OFERTY SĄ DOSTARCZANE „W POSTACI, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJĄ”, ORAZ (ii) AUTODESK I JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ I OŚWIADCZEŃ ORAZ NIE PRZEWIDUJĄ WARUNKÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO ŻADNEJ Z OFERT LUB DANYCH WYJŚCIOWYCH, W TYM ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, GWARANCJI ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH ANI INNYCH GWARANCJI BĄDŹ WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA LUB PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, STOSOWANYCH PRAKTYK HANDLOWYCH BĄDŹ STANDARDÓW BRANŻOWYCH. Wszelkie informacje dotyczące Ofert (w tym wszelkie informacje dotyczące ich funkcjonalności lub działania) bądź Danych Wyjściowych lub inna korespondencja z Użytkownikiem, które nie zostały zawarte w niniejszych Warunkach, Umowie Dodatkowej lub Warunkach Szczególnych, zostały sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią gwarancji, oświadczenia, warunku ani innego zobowiązania. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, Autodesk nie gwarantuje ani też nie zapewnia, że (a) Oferty lub Dane Wyjściowe, dostęp do nich lub korzystanie z nich, będą dostępne, niezakłócone, wolne od błędów, bezpieczne, dokładne, wiarygodne lub kompletne, (b) Oferty będą spełniać określone kryteria wyników lub dostępności, (c) Treści Użytkownika nie zostaną zagubione i nie ulegną zniszczeniu, lub (d) błędy będą usuwane a określone zgłoszenia dotyczące wsparcia będą realizowane zgodnie z potrzebami Użytkownika. Wszelkie odniesienia do „nieograniczonego” dostępu, korzystania, przechowywania lub innych czynności związanych z Ofertą podlegają ograniczeniom technicznym Oferty.

18.3 Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Autodesk ani żaden z jej licencjodawców lub dostawców nie ponosi żadnej odpowiedzialności (bezpośrednio lub pośrednio) z tytułu szkód wynikowych, szczególnych, pośrednich, następczych lub szkód skutkujących zasądzeniem odszkodowania retorsyjnego; utraty korzyści lub dochodów; przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej lub utraty możliwości użytkowania; kosztów zamówienia towarów lub usług zastępczych bądź pokrycia innych kosztów; awarii lub wad Danych Wyjściowych; utraty, zniszczenia bądź usunięcia (lub nieusunięcia) danych lub Treści Użytkownika bądź szkód będących skutkiem Siły Wyższej (każdorazowo, niezależnie od teorii prawa stanowiącej podstawę dochodzenia odszkodowania z tytułu takich szkód lub innej odpowiedzialności). Ponadto, łączna odpowiedzialność Autodesk oraz jej licencjodawców i dostawców w odniesieniu do Oferty lub Danych Wyjściowych nie będzie w żadnym przypadku przekraczać kwoty zapłaconej lub przypadającej do zapłaty przez Użytkownika z tytułu Oferty w okresie jednego roku przed zaistnieniem po raz pierwszy zdarzeń lub okoliczności skutkujących powstaniem odpowiedzialności po stronie Autodesk oraz jej licencjodawców i dostawców.

Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszych Warunkach mają zastosowanie, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, do wszelkich szkód lub innej odpowiedzialności, niezależnie od sposobu ich powstania oraz teorii stanowiącej podstawę odpowiedzialności, a także niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, deliktu (w tym niedochowania należytej staranności i odpowiedzialności na zasadzie ryzyka), zwolnienia z odpowiedzialności, regresu, ustawy lub z innej przyczyny, również w przypadku, gdy Autodesk została poinformowana o możliwości powstania odpowiedzialności oraz niezależnie od tego, czy ograniczone środki ochrony prawnej określone w niniejszych Warunkach nie spełnią swojego podstawowego celu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kwoty przypadające do zapłaty z tytułu Ofert wynikają w części z wyłączeń odpowiedzialności gwarancyjnej i ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w niniejszych Warunkach i stanowią ich odzwierciedlenie, a także, że takie wyłączenia i ograniczenia stanowią istotny element umowy pomiędzy Użytkownikiem a Autodesk.

Żadne postanowienie określone w niniejszych Warunkach nie ma na celu ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Autodesk z tytułu (i) śmierci lub szkody na osobie spowodowanej umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem po stronie Autodesk, lub (ii) szkód lub strat poniesionych przez Użytkownika na skutek przestępstwa lub wykroczenia po stronie Autodesk.

18.4 Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

Celem Autodesk nie jest ograniczanie gwarancji, innych praw i środków ochrony prawnej przysługujących Użytkownikowi oraz odpowiedzialności Autodesk z tytułu szkód lub strat w zakresie, w jakim takie ograniczenia nie są dozwolone z mocy przepisów prawa (w tym rękojmi, warunków, środków ochrony prawnej lub rodzajów odpowiedzialności, które nie mogą zostać wyłączone na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Żadne postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach nie ogranicza skutków gwarancji, odpowiedzialności Autodesk za szkody lub straty bądź innych warunków, które nie mogą zostać wyłączone lub zmienione w inny sposób na podstawie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od ograniczeń umownych o odmiennej treści. Niniejsze Warunki nadają Użytkownikowi określone prawa, przy czym Użytkownikowi mogą również przysługiwać inne prawa, w zależności od jurysdykcji. Na przykład, niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie rękojmi lub wyłączenie bądź ograniczenie szkód następczych lub wynikowych bądź innych praw, w związku z powyższym postanowienia w tym zakresie, zawarte w niniejszych Warunkach, mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Niektóre z powyższych wymogów prawnych zostały opisane w ustępie „Warunki obowiązujące w danym kraju/jurysdykcji” (ust. 23).

19. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zabezpieczy i zwolni Autodesk z odpowiedzialności (w tym, na żądanie Autodesk, zapewni obronę Autodesk w tym zakresie) z tytułu wszelkich strat, zobowiązań finansowych, kosztów (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) poniesionych przez Autodesk w związku z roszczeniem, powództwem lub postępowaniem („Roszczenie”) wynikającym lub związanym z (i) Treścią Użytkownika, (ii) korzystaniem przez Użytkownika (w tym przez jego Upoważnionych Użytkowników) z Ofert, w tym z jakichkolwiek Danych Wyjściowych lub innych wyników takiego korzystania, oraz (iii) naruszeniem przez Użytkownika (w tym przez jego Upoważnionych Użytkowników) niniejszych Warunków (w tym Umowy Dodatkowej, Warunków Szczególnych oraz innych obowiązujących Warunków), w tym z Roszczeniem, które wynika z zaniedbania lub wskazuje na zaniedbanie po stronie Autodesk.

20. Okres obowiązywania, wypowiedzenie i zawieszenie

Niniejsze Warunki wchodzą w życie w pierwszym dniu, w którym zostały zaakceptowane zgodnie z ustępem „Akceptacja” (ust. 1) i obowiązują przez czas nieokreślony, do czasu ich wypowiedzenia zgodnie z niniejszym ustępem „Okres obowiązywania, wypowiedzenie i zawieszenie” (ust. 20).

20.1 Prawo do wypowiedzenia subskrypcji i Warunków przez Użytkownika

Użytkownik może dokonać wypowiedzenia swoich subskrypcji i niniejszych Warunków w przypadku istotnego naruszenia niniejszych Warunków przez Autodesk (w tym naruszenia Umowy Dodatkowej, Warunków Szczególnych lub innych obowiązujących warunków) i nienaprawienia naruszenia w ciągu 30 dni od powiadomienia Autodesk na piśmie o powyższym.

20.2 Prawo do wypowiedzenia subskrypcji i Warunków przez Autodesk

Autodesk może dokonać wypowiedzenia wybranych przez Autodesk lub wszystkich subskrypcji Użytkownika lub innych Ofert, niniejszych Warunków lub konta Użytkownika, w przypadku, gdy (i) Użytkownik nie posiada żadnych bieżących płatnych subskrypcji, (ii) Użytkownik nie uiścił w terminie jakichkolwiek kwot (w tym opłat i podatków) należnych Autodesk z tytułu Ofert lub z innego tytułu, (iii) Użytkownik (w tym którykolwiek z jego Upoważnionych Użytkowników) dopuścił się istotnego naruszenia niniejszych Warunków (w tym Umowy Dodatkowej, Warunków Szczególnych lub innych obowiązujących warunków) i nie naprawił takiego naruszenia w ciągu 30 dni od powiadomienia go na piśmie o powyższym, lub (iv) wobec Użytkownika będzie prowadzone postępowanie upadłościowe lub postępowanie w przedmiocie niewypłacalności, Użytkownik stanie się niewypłacalny, dokona zawarcia układu ze swoimi wierzycielami lub układu wpływającego na jego wierzycieli (w tym dokona cesji na rzecz wierzyciela) bądź zostanie otwarta jego likwidacja. Niniejsze Warunki przestają obowiązywać automatycznie bez konieczności przekazywania dalszych powiadomień lub podejmowania działań przez Autodesk w tym zakresie w przypadku otwarcia likwidacji Użytkownika.

20.3 Skutek wypowiedzenia subskrypcji

Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu subskrypcji lub innej Oferty z dowolnej przyczyny, prawa Użytkownika wygasają w odniesieniu do takiej Oferty, w tym do związanej z nią licencji na Oprogramowanie lub Korzyści z subskrypcji. W powyższym przypadku Użytkownik (w tym jego Upoważnieni Użytkownicy) zaprzestaną dostępu do Oferty i korzystania z niej oraz dokonają odinstalowania wszystkich kopii materiałów dotyczących takiej Oferty (w tym związanego z nią Oprogramowania, Dokumentacji, Interfejsów API lub innych materiałów otrzymanych od Autodesk). Ponadto, na żądanie Autodesk, Użytkownik zniszczy wszystkie takie kopie lub zwróci je Autodesk lub odsprzedawcy, od którego dokonał zakupu Oferty. Użytkownik zachowa dowód zwrotu lub usunięcia wszystkich takich kopii. W związku z wygaśnięciem lub wypowiedzeniem subskrypcji, (i) w ramach udogodnienia dla Użytkownika w zakresie określonych Usług WWW, Autodesk może wyznaczyć Użytkownikowi krótki termin (wynoszący na przykład 30 dni), w ciągu którego Użytkownik może odzyskać Treść Użytkownika po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu Usług WWW, pod warunkiem, że Użytkownik przestrzega niniejszych Warunków i uiszcza ewentualne obowiązujące opłaty (na przykład opłaty za usługi profesjonalne Autodesk, obowiązujące w danym czasie z tytułu wsparcia zapewnianego przez Autodesk), oraz (ii) w przeciwnym razie Autodesk może usunąć, bez powiadomienia, Treść Użytkownika w całości lub części, w tym jej kopie zapasowe i inne kopie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odzyskania treści po wygaśnięciu/wypowiedzeniu subskrypcji, należy zapoznać się z indywidualną Ofertą Usług WWW. Powyższe udogodnienie dotyczące określonych Usług WWW, jeżeli obowiązuje, nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za zachowanie i zabezpieczenie pełnych kopii swojej Treści Użytkownika w każdym czasie.

20.4 Skutek wypowiedzenia Warunków

Z chwilą rozwiązania, odstąpienia od lub wypowiedzenia niniejszych Warunków z dowolnej przyczyny, (i) konto i subskrypcje Użytkownika, w tym jego Upoważnionych Użytkowników, oraz inne Oferty podlegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, (ii) Użytkownik (w tym jego Upoważnieni Użytkownicy) utracą dostęp do Ofert i możliwość korzystania z nich oraz (iii) zastosowanie mieć będą skutki opisane powyżej w odniesieniu do wygaśnięcia lub wypowiedzenia subskrypcji lub innej Oferty. Zobowiązania płatnicze Użytkownika, prawo własności do jego Utworu (zgodnie z ustępem „Prawo własności do Utworów Użytkownika (ust. 5)), zobowiązania w zakresie Interfejsów API i Opracowania Użytkownika (w tym te określone w ustępie „Interfejsy API Autodesk” (ust. 11.2,)) oraz zobowiązania w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności (w tym te określone w ustępie „Zwolnienie z odpowiedzialności” (ust. 19)); prawo do Informacji Zwrotnych (określone w ustępie „Informacje Zwrotne”) (ust. 14)); prawa Autodesk i zobowiązania Użytkownika w zakresie praw własności (w tym prawa i zobowiązania określone w ustępie „Prawa własności Autodesk” (ust. 17)); wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności (określone w ustępie „Ograniczona gwarancja, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności (ust. 18)); postanowienia dotyczące prawa właściwego i rozstrzygania sporów (określone w ustępie „Umawiający się Podmiot Autodesk, prawo właściwe i rozstrzyganie sporów” (ust. 21.4)), a także odpowiedzialność Użytkownika za każdą osobę uzyskującą dostęp lub korzystającą z (lub otrzymującą) Ofertę za pośrednictwem Użytkownika (w tym jego Upoważnionych Użytkowników) lub ich kont (w tym odpowiedzialność określona w ustępie „Konto” (ust. 4)) pozostają w mocy po rozwiązaniu, odstąpieniu od lub wypowiedzeniu Warunków z dowolnej przyczyny.

20.5 Prawo Autodesk do zawieszenia dostępu

Jeżeli Autodesk w dobrej wierze uzna, że Treść Użytkownika, jego działanie lub zaniechanie (bądź działanie lub zaniechanie jego Upoważnionych Użytkowników) może (i) zagrażać bezpieczeństwu lub wywierać inny niekorzystny wpływ na Oferty, systemy lub innych użytkowników, (ii) stanowi lub umożliwia ingerowanie, usuwanie, wyłączanie lub ograniczanie w inny sposób skuteczności jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych (w tym mechanizmów zarządzania, monitorowania, kontrolowania lub analizowania instalacji, dostępu lub korzystania z Ofert bądź ochrony praw własności intelektualnej Autodesk), (iii) skutkować powstaniem odpowiedzialności po stronie Autodesk, odsprzedawcy lub innego użytkownika, lub (iv) być niezgodne z niniejszymi Warunkami (w tym Umową Dodatkową, Warunkami Szczególnymi lub innymi obowiązującymi warunkami), w tym może obejmować nieuiszczenie jakichkolwiek kwot należnych z tytułu Ofert, Autodesk posiada prawo, lecz nie obowiązek, natychmiastowego wyłączenia lub zawieszenia dostępu do Ofert i Treści Użytkownika oraz możliwości korzystania z nich przez Użytkownika. Jeżeli Autodesk nie uzna, że zasadne jest podjęcie natychmiastowych działań, Autodesk poinformuje Użytkownika o takim planowanym wyłączeniu lub zawieszeniu przed ich dokonaniem.

21. Postanowienia końcowe

21.1 Zmiany Ofert

Autodesk zastrzega sobie prawo (a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Autodesk może) (i) modyfikować lub udostępniać kolejne wersje Ofert, wycofywać Oferty lub udostępniać Oferty je zastępujące, (ii) modyfikować lub wycofywać Korzyści, funkcje lub funkcjonalności bądź zaprzestawać zapewniania wsparcia usług lub dostępności w odniesieniu do Oferty, ogólnie lub na dowolnym obszarze geograficznym lub w dowolnym języku, bądź (iii) dodawać lub modyfikować klucze licencyjne, uprawnienia lub inne sposoby kontrolowania dostępu do Ofert lub korzystania z nich, w danym czasie. Autodesk będzie informować Użytkownika o istotnych zmianach dotyczących Ofert.

21.2 Zmiany treści Warunków

W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych Warunków w danym czasie (a Użytkownik uznaje prawo Autodesk do powyższego). Autodesk będzie podejmowała starania w celu informowania Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach treści Warunków, które mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na Użytkownika („Powiadomienie o zmianach”) a Użytkownik będzie mieć wówczas możliwość zapoznania się z takimi zmianami. O ile niniejsze Warunki (w tym jakakolwiek Umowa Dodatkowa lub Warunki Szczególne) wyraźnie nie stanowią inaczej, w przypadku, gdy określona zmiana będzie mieć istotny niekorzystny wpływ na Użytkownika i Użytkownik nie wyrazi zgody na taką zmianę, Użytkownik może odmówić jej akceptacji w drodze powiadomienia Autodesk o powyższym w ciągu 30 dni od otrzymania Powiadomienia o zmianach. W przypadku braku akceptacji zmiany przez Użytkownika zgodnie z powyższym postanowieniem, (i) dostęp i korzystanie przez Użytkownika z Ofert, których dotyczy zmiana, będzie odbywać się na warunkach obowiązujących bezpośrednio przed wprowadzeniem zmiany (chyba że taka zmiana została wprowadzona dla celów bezpieczeństwa, prywatności lub zgodności z przepisami prawa) (a) do czasu upływu okresu subskrypcji lub innej Oferty obowiązującej w danym czasie, jeżeli ma to zastosowanie, lub (b) przez okres 180 dni od otrzymania Powiadomienia o zmianach, w zależności od tego, który z powyższych terminów upłynie wcześniej, oraz (ii) prawa Użytkownika do takich Ofert, w tym do związanych z nimi Korzyści wynikających z subskrypcji, wygasną z chwilą powyższego. W przypadku wypowiedzenia Warunków przez Użytkownika w powyższy sposób, Autodesk (lub odpowiedni odsprzedawca) dokona zwrotu na jego rzecz, w proporcjonalnej wysokości, opłat uiszczonych z góry i obowiązujących dla pozostałego okresu subskrypcji Użytkownika w odniesieniu do Ofert, których dotyczy zmiana, po dniu wejścia takiego wypowiedzenia w życie. Dzień ten będzie stanowić koniec okresu obowiązywania takich Ofert. W przypadku odnowienia lub przedłużenia subskrypcji, będzie ona podlegać Warunkom obowiązującym w danym czasie. Powiadomienia będą przekazywane przez Użytkownika lub Autodesk w sposób określony poniżej, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może również przesłać powiadomienie o braku akceptacji (w okresie 30 dni określonym powyżej) na adres e-mail bądź w inny sposób określony w Powiadomieniu o zmianach.

Niezależnie od powyższego, zmiany Polityki Prywatności, Warunków Szczególnych, Rodzajów Subskrypcji, Korzyści Subskrypcji lub innych polityk będą wprowadzane w sposób określony w takich dokumentach.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązki w zakresie Ofert i Korzyści Subskrypcji nie zależą od udostępnienia przyszłych funkcji lub funkcjonalności (bądź złożenia ustnych lub pisemnych oświadczeń dotyczących przyszłych funkcji lub funkcjonalności).

21.3 Język; interpretacja

Angielska wersja językowa niniejszych Warunków stanowi podstawę ich interpretacji, w tym wszelkie powiadomienia lub inna korespondencja związane z niniejszymi Warunkami będą sporządzane w języku angielskim. Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach do „dni” stanowią odniesienia do dni kalendarzowych, o ile nie zaznaczono inaczej. Terminów „w tym” lub „na przykład” lub „np.” oraz terminów o podobnym znaczeniu nie należy interpretować w sposób zawężający lub wyłączający, w tym uznaje się, że po terminach tych występuje zwrot „między innymi”, niezależnie od tego, czy został on faktycznie użyty czy też nie. Ustępy oraz inne nagłówki zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i pozostają bez wpływu na interpretację jakichkolwiek postanowień. Wszelkie prawa i środki ochrony prawnej przewidziane w niniejszych Warunkach przysługują łącznie i stanowią uzupełnienie wszelkich innych praw i środków ochrony prawnej przysługujących z mocy obowiązujących przepisów praw, lecz nie zastępują ich.

21.4 Umawiający się podmiot Autodesk, prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Podmiot Autodesk zawierający umowę z Użytkownikiem, prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów różnią się w zależności od miejsca lokalizacji siedziby Użytkownika (lub, w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, od miejsca zamieszkania Użytkownika). Prawo właściwe dla niniejszych Warunków, w tym praw, zobowiązań i roszczeń stron, zostało określone poniżej. Analogicznie, wszelkie spory, roszczenia lub nieporozumienia wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane, w tym z naruszenia, wykonywania, wypowiedzenia, egzekwowania, interpretacji lub obowiązywania niniejszych Warunków (niezależnie od tego, czy powyższe wynika z umowy, deliktu, w tym odpowiedzialności absolutnej, prawa ochrony konkurencji lub z innej przyczyny), oraz określenie zakresu lub zastosowania postanowień dotyczących rozstrzygania sporów, zawartych w niniejszych Warunkach, będzie w sposób ostateczny dokonywane na podstawie przepisów prawa, w miejscu oraz zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów określoną poniżej (o ile ustęp „Warunki obowiązujące w określonym kraju/jurysdykcji” (ust. 23) nie stanowi inaczej).

Miejsce siedziby Użytkownika (lub, w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, miejsce zamieszkania Użytkownika)

Odniesienia do „Podmiotu Autodesk” oznaczają następujący podmiot Autodesk

Prawo właściwe

Wyłączna jurysdykcja/miejsce rozstrzygania sporów

Stany Zjednoczone

Autodesk, Inc., spółka zarejestrowana w stanie Delaware

(i) Stan Kalifornia, oraz (ii) w obowiązującym zakresie, przepisy prawa federalnego Stanów Zjednoczonych

(i) Federalny Sąd Rejonowy dla Północnego Okręgu Stanu Kalifornia w San Francisco, lub (ii) Sąd Rejonowy dla Hrabstwa Marin, Stan Kalifornia

Chiny kontynentalne, Hong Kong i Makau

Autodesk Asia Pte. Ltd., spółka zarejestrowana w Singapurze

Hong Kong

Postępowanie arbitrażowe prowadzone przez trzech arbitrów w Hong Kongu w Centrum Arbitrażu Międzynarodowego w Hong Kongu (HKIAC), zgodnie z regulaminem HKIAC obowiązującym w chwili doręczenia wezwania na arbitraż.

Europa, Środkowy Wschód lub Afryka

Autodesk Ireland Operations Limited, spółka zarejestrowana w Irlandii

Irlandia

Sądy w Irlandii

Azja, Oceania lub region Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Chin kontynentalnych, Hong Kongu i Makau

Autodesk Asia Pte. Ltd., spółka zarejestrowana w Singapurze

Singapur

Sądy w Singapurze

Dowolne miejsce na świecie, z wyłączeniem krajów lub regionów wskazanych powyżej

Autodesk, Inc., spółka zarejestrowana w stanie Delaware

(i) Stan Kalifornia, oraz (ii) w obowiązującym zakresie, przepisy prawa federalnego Stanów Zjednoczonych

(i) Federalny Sąd Rejonowy dla Północnego Okręgu Stanu Kalifornia w San Francisco, lub (ii) Sąd Rejonowy dla Hrabstwa Marin, Stan Kalifornia

W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego Oferty lub innego sporu, wynikającego z niniejszych Warunków lub z nimi związanego (w tym z Umowy Dodatkowej, Warunków Szczególnych, Polityki Prywatności Autodesk lub innych obowiązujących warunków), Użytkownik podejmie w pierwszej kolejności próbę rozstrzygnięcia sporu z Autodesk w sposób nieformalny, w drodze przekazania powiadomienia o sporze (zawierającego opis sporu i związaną z nim dokumentację) w sposób wskazany poniżej dla Powiadomień, a także w drodze współpracy z Autodesk w zakresie rozwiązania danej sprawy w sposób polubowny. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia przez Autodesk, Użytkownik lub Autodesk może złożyć formalny pozew w miejscu właściwym dla rozstrzygnięcia sporu opisanym powyżej (w zależności od siedziby Użytkownika lub, w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, jego miejsca zamieszkania).

Niezależnie od powyższego, Autodesk może złożyć wniosek o wydanie zabezpieczenia lub zastosowanie innych środków zgodnie z prawem słuszności (bądź ich odpowiedników) w dowolnej jurysdykcji lub miejscu.

21.5 Przestrzeganie Warunków

Autodesk przysługuje prawo do zweryfikowania (drogą elektroniczną lub w inny sposób) instalacji, dostępu oraz korzystania z Ofert przez Użytkownika, w tym instalacji, dostępu oraz korzystania z Ofert przez Upoważnionych Użytkowników Użytkownika. W ramach takiej weryfikacji, Autodesk lub jego upoważniony przedstawiciel będzie mieć prawo, za wcześniejszym 15-dniowym powiadomieniem przekazanym Użytkownikowi, do zbadania dokumentacji, systemów i urządzeń, w tym identyfikatorów maszyn, numerów seryjnych oraz innych powiązanych danych. Ponadto, w ciągu 15 dni od przekazania żądania dotyczącego weryfikacji, Użytkownik przedstawi, na żądanie, kopie wszelkich dokumentów oraz innych dodatkowych informacji związanych z instalacją, dostępem oraz korzystaniem z Ofert przez Użytkownika (w tym przez jego Upoważnionych Użytkowników). W przypadku stwierdzenia przez Autodesk, że Użytkownik dokonał instalacji, uzyskuje dostęp do Ofert lub korzysta z nich w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami (w tym z dowolną Umową Dodatkową, Warunkami Szczególnymi lub innymi obowiązującymi warunkami), Użytkownik bezzwłocznie usunie taką niezgodność, w tym w drodze zakupu ważnych subskrypcji tak, aby korzystanie z Ofert było zgodne z Warunkami, oraz pokryje uzasadnione koszty weryfikacji. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym ust. 21.5, Autodesk zastrzega sobie prawo do zweryfikowania przestrzegania niniejszych Warunków przez Użytkownika, o ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, oraz do dochodzenia wszelkich innych środków ochrony prawnej przysługujących z mocy prawa lub zgodnie z zasadami słuszności.

21.6 Siła Wyższa

Żadna strona nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedopełnienie zobowiązania w zakresie wynikającym z nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą stron, w tym zdarzeń losowych, trzęsień ziemi, pożarów, powodzi, sankcji, nałożenia embarga, strajków, lokautów lub innych zakłóceń pracy, niepokojów społecznych, awarii, niedostępności lub opóźnień po stronie dostawców lub licencjodawców, zamieszek, aktów terrorystycznych lub innych czynów podejmowanych w złym zamiarze bądź czynów zabronionych, działań wojennych, awarii lub przerw w dostawie usługi internetowej lub łączy bądź infrastruktury internetowej osób trzecich, awarii prądu, działań władz cywilnych i wojskowych lub trudnych warunków atmosferycznych („Siła Wyższa”). Strona dotknięta siłą wyższą bezzwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie (o ile jest to możliwe) o niedopełnieniu zobowiązania i dołoży uzasadnionych starań, aby ograniczyć związane z nim opóźnienie w ich wykonywaniu.

21.7 Eksport

W przypadku nabycia, uzyskania dostępu lub korzystania z Oferty przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu i handlu międzynarodowego, obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, których przepisy prawa mają zastosowanie do Użytkownika lub Treści Użytkownika. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Oferty lub korzystać z Oferty pochodzącej z lokalizacji podlegającej sankcjom nałożonym przez Stany Zjednoczone bądź, jeżeli Użytkownik został wpisany na listę podmiotów lub osób objętych ograniczeniami prowadzoną przez rząd Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązany jest uzyskać pozwolenie rządu Stanów Zjednoczonych oraz inne wymagane pozwolenia przed nabyciem, uzyskaniem dostępu lub skorzystaniem z Oferty w celach podlegających w Stanach Zjednoczonych ograniczeniom bądź przed zezwoleniem osobie trzeciej na powyższe. Cele podlegające ograniczeniom obejmują, między innymi, prace nad bronią jądrową, chemiczną lub biologiczną bądź systemami rakietowymi zdolnymi do jej przenoszenia. Użytkownik nie może przesyłać ani też przekazywać Autodesk w inny sposób żadnej treści lub materiałów (w tym Treści Użytkownika) stanowiących informacje niejawne bądź informacje podlegające Przepisom Międzynarodowego Handlu Bronią („ITAR”) lub ich zagraniczne odpowiedniki. Użytkownik nie może przesyłać lub przekazywać Autodesk w inny sposób żadnych treści lub materiałów, które nie mogą zostać przekazane z lokalizacji Użytkownika do Stanów Zjednoczonych bądź ze Stanów Zjednoczonych do lokalizacji Użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z Oferty w celu udostępniania Treści Użytkownika lub innych treści bądź materiałów w krajach bądź na rzecz podmiotów lub innych osób, które nie mogą zgodnie z prawem otrzymywać takich treści lub materiałów na podstawie przepisów prawa amerykańskiego i innych obowiązujących przepisów prawa.

21.8 Zamówienia publiczne

W odniesieniu do zamówień składanych przez rząd Stanów Zjednoczonych, wszelkie Oferty stanowiące lub obejmujące Oprogramowanie uznaje się za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z definicją określoną w FAR 12.212 oraz DFARS 227.7202, w zależności od przypadku, lub wszelkich zastępujących je przepisach. Korzystanie, modyfikowanie, udostępnianie kopii, wykonywanie, wyświetlanie lub ujawnianie Oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych odbywać się będzie wyłącznie w sposób zgodny z prawami wynikającymi z licencji, ograniczeniami i innymi warunkami określonymi w niniejszych Warunkach (w tym w dowolnej Umowie Dodatkowej lub Warunkach Szczególnych).

21.9 Cesja

Użytkownik nie może dokonywać cesji ani przeniesienia w inny sposób niniejszych Warunków bądź praw lub obowiązków Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków (z mocy przepisów prawa lub na innej podstawie) bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Autodesk, a Autodesk może wypowiedzieć niniejsze Warunki (w tym prawa przysługujące Użytkownikowi na ich podstawie) w przypadku przejęcia lub objęcia kontroli nad Użytkownikiem przez inną osobę lub podmiot (w drodze nabycia udziałów, akcji, fuzji lub innej transakcji) bez uzyskania pisemnej zgody Autodesk. Autodesk może dokonać cesji lub innego przeniesienia niniejszych Warunków (bez zgody Użytkownika lub jego powiadamiania) w ramach restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży aktywów lub innej transakcji obejmującej całość lub część Ofert bądź związaną z nimi działalność.

21.10 Zrzeczenie się praw

Brak dochodzenia wykonania lub niewykonanie praw wynikających z jakiegokolwiek postanowienia określonego w niniejszych Warunkach nie oznacza odstąpienia od takiego postanowienia ani rezygnacji z takich praw, chyba że takie odstąpienie lub rezygnacja zostanie dokonane na piśmie i podpisane przez stronę, której takie odstąpienie lub rezygnacja dotyczy.

21.11 Rozdzielność postanowień

Jeżeli oraz w zakresie, w jakim jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach zostanie uznane za niewykonalne na mocy obowiązujących przepisów prawa, (i) postanowienie to uznaje się za zmienione w zakresie niezbędnym w celu zapewnienia zgodności z takimi przepisami, z zastrzeżeniem nadania maksymalnej skuteczności intencjom stron zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) takie postanowienie będzie bezskuteczne wyłącznie w jurysdykcji, w której zostało uznane za niewykonalne, bez wpływu na jego wykonalność w innych jurysdykcjach.

21.12 Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia przekazywane Autodesk przez Użytkownika będą przesyłane pocztą lub pocztą kurierską na adres Autodesk, Inc., Attention: General Counsel, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA. Powyższe powiadomienia będą uznawane za skutecznie doręczone z chwilą ich otrzymania przez Autodesk.

O ile niniejsze Warunki (w tym jakakolwiek Umowa Dodatkowa lub Warunki Szczególne) nie stanowią inaczej, wszelkie powiadomienia kierowane do Użytkownika przez Autodesk będą (i) przesyłane pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail związany z kontem Użytkownika, (ii) zamieszczane w ramach konta Użytkownika, (iii) zamieszczane w Ofercie (na przykład za pomocą funkcji powiadamiania w ramach Oferty lub powiadamiania przy logowaniu), (iv) przesyłane pocztą tradycyjną lub kurierską na adres pocztowy powiązany z kontem Użytkownika, lub (v) przekazywane w inny sposób uznany przez Autodesk za uzasadniony, uwzględniający przekazanie określonego powiadomienia Użytkownikowi.

Powiadomienia przekazywane Użytkownikowi przez Autodesk będą (a) w przypadku powiadomień przesyłanych pocztą elektroniczną, uznawane za skutecznie doręczone jeden dzień po wysłaniu, oraz (b) w przypadku innych powiadomień, pięć dni od nadania lub wysłania. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na doręczanie pism sądowych listem poleconym na adres wskazany w Formularzu Informacji o Kliencie dotyczącym Użytkownika (lub, w przypadku nieprzedstawienia Formularza Informacji o Kliencie, na ostatni adres Użytkownika znany Autodesk), jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

21.13 Całość porozumienia Stron

Niniejsze Warunki, w tym Polityka Prywatności, wszelkie Umowy Dodatkowe oraz Warunki Szczególne (włączone do niniejszych Warunków w drodze odniesienia), stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Autodesk (a także uwzględniają i zastępują wszelkie wcześniejsze lub istniejące umowy, rozmowy, korespondencję, oświadczenia, zapewnienia, informacje podane do wiadomości publicznej lub porozumienia) dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków.

21.14 Ustawa DMCA

Ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DMCA”) przewiduje środki prawne na rzecz właścicieli praw autorskich uznających, że materiały zamieszczane w Internecie stanowią naruszenie przysługujących im praw zgodnie z amerykańskimi przepisami o prawach autorskich. Jeżeli Użytkownik uważa, w dobrej wierze, że materiały udostępniane przez Autodesk lub za jej pośrednictwem naruszają prawa autorskie Użytkownika, Użytkownik (lub jego agent) może zażądać od Autodesk usunięcia takich materiałów lub zablokowania dostępu do nich. Jeżeli Użytkownik uważa, w dobrej wierze, że ktoś niesłusznie zgłosił naruszenie praw autorskich przez Użytkownika, Użytkownik, zgodnie z ustawą DMCA, może przesłać Autodesk odpowiedź na powyższe zgłoszenie. Zgłoszenia oraz odpowiedzi na zgłoszenia muszą odpowiadać ustawowym wymogom nałożonym Ustawą DMCA, obowiązującym w danym czasie. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.copyright.gov/. Zgłoszenia oraz odpowiedzi na zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Copyright Agent
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903 USA
E-mail: copyright.agent@Autodesk.com
Tel: +1 (415) 507.5000
Fax: + 1 (415) 507.6128

Autodesk rekomenduje zasięgnięcie opinii prawnej przed przesłaniem zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich lub odpowiedzi na takie zgłoszenie.

22. Definitions

Upoważnieni Użytkownicy oznaczają (i) Użytkownika (w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną) oraz (ii) zidentyfikowane osoby fizyczne (w tym poszczególnych pracowników, konsultantów i wykonawców Użytkownika oraz inne osoby fizyczne uzyskujące dostęp do Oferty i korzystające z niej na rzecz Użytkownika), dla których Użytkownik nabył subskrypcję Oferty.  Jeżeli Oferta przewiduje możliwość wskazania przez Użytkownika Upoważnionych Użytkowników dla takiej Oferty, Użytkownik będzie odpowiedzialny za poinformowanie oraz uzyskanie zgody takich Upoważnionych Użytkowników w zakresie stosowania niniejszych Warunków do uzyskiwania przez nich dostępu i korzystania z Oferty przed uzyskaniem dostępu do Oferty i skorzystaniem z niej przez Upoważnionych Użytkowników.

Autodesk oznacza Autodesk, Inc., spółkę zarejestrowaną w Stanie Delaware (Stany Zjednoczone), w tym jej spółki zależne i inne spółki powiązane.

Podmiot Autodesk oznacza określony podmiot Autodesk wskazany w ustępie „Umawiający się podmiot Autodesk, prawo właściwe i rozstrzyganie sporów” (ust. 21.4)

Korzyści oznaczają wszelkie korzyści udostępnione Użytkownikowi lub jego Upoważnionym Użytkownikom przez Autodesk. Korzyści zależą standardowo od poziomu lub rodzaju Oferty subskrybowanej przez Użytkownika.  Korzyści mogą obejmować dostęp do Aktualizacji i Uaktualnień, uprawnienia do wersji wcześniejszych, dostęp do dodatkowego Oprogramowania lub Usług WWW, Wersji Próbnych, Interfejsów API, uprawnień do użytkowania na całym świecie podczas podróży, wsparcia technicznego, szkoleń, webinariów, forów, wydarzeń, galerii, newsletterów i danych dotyczących użytkowania.  Korzyści mogą również obejmować korzyści związane z kontem, w tym pojedyncze logowanie i zarządzanie profilem Użytkownika, ustawienia bezpieczeństwa, konta powiązane oraz preferencje.

Informacje Poufne oznaczają informacje powszechnie niedostępne publicznie, tj. (i) informacje udostępnione lub ujawnione przez Stronę Ujawniającą Stronie Otrzymującej na piśmie, oraz (ii) określone przez Stronę Ujawniającą na piśmie jako Poufne.  Informacje Poufne Autodesk obejmują również niepubliczne aspekty (i) Oferty oraz wszelkich związanych z nią planów produktów, technologii i innych informacji technicznych, oraz (ii) negocjacji handlowych.  Jednakże, Informacje Poufne nie obejmują: (a) żadnych informacji, które: (1) stały się informacjami publicznymi inaczej niż na skutek naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec Strony Ujawniającej; (2) były znane Stronie Otrzymującej przed ich otrzymaniem od Strony Ujawniającej bez naruszania jakiegokolwiek zobowiązania (w tym zobowiązania do zachowania poufności) wobec Strony Ujawniającej; (3) zostały otrzymane od osoby trzeciej bez naruszania jakiegokolwiek zobowiązania (w tym zobowiązania do zachowania poufności) wobec Strony Ujawniającej; lub (4) zostały opracowane przez Stronę Otrzymującą w sposób niezależny; (b) takich Treści Użytkownika, które Użytkownik przesłał osobie trzeciej lub udostępnił osobie trzeciej poprzez Ofertę; oraz (c) jakichkolwiek Informacji Zwrotnych.

Formularz Informacji o Kliencie oznacza formularz wypełniony przez Użytkownika lub w jego imieniu i przekazany Autodesk (bądź odsprzedawcy), bezpośrednio lub pośrednio, w związku z kontem Użytkownika, subskrypcją lub inną Ofertą.

Dokumentacja oznacza wszelką dokumentację użytkownika końcowego (w tym dokumentację elektroniczną, papierową lub inną) oraz wszelkie wymogi techniczne lub prawne dotyczące Oferty.

Urządzenia Elektroniczne oznaczają (i) komputery (stacjonarne, przenośne lub tablety); (ii) maszyny wirtualne, do których dostęp nie jest uzyskiwany za pomocą połączenia sieciowego, oraz (iii) urządzenia przenośne

Rodzaj Licencji oznacza rodzaj licencji określony przez Autodesk w odniesieniu do subskrypcji (na przykład dla jednego użytkownika lub wielu użytkowników).  Rodzaje Licencji są określone w Rodzajach Subskrypcji.

Dane Metryczne oznaczają dane i inne informacje dotyczące dostępu do Ofert i korzystania z nich (w tym dostępu i korzystania przez Użytkownika). Dane Metryczne obejmują informacje dotyczące korzystania z funkcjonalności, funkcji, przechowywania i wskaźników oraz informacje dotyczące korzystania, ilości, rodzaju, przechowywania i przetwarzania Treści Użytkownika (jednakże nie uwzględniają Treści Użytkownika). W przypadku, gdy Dane Metryczne obejmują jakiekolwiek dane osobowe, takie dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z Polityką Prywatności.

Oferty oznaczają Oprogramowanie, Usługi WWW i inne Korzyści dostarczane przez Autodesk w ramach subskrypcji na powyższe.  Oferty obejmują darmowe i inne Wersje Próbne Oprogramowania, Usług WWW i innych Korzyści.

Identyfikacja Oferty oznacza więcej niż jedno oznaczenie przez Autodesk określające (w zależności od przypadku) nazwę Oferty, Rodzaj Licencji lub Rodzaj Usługi WWW a także dozwoloną liczbę subskrypcji Użytkownika, Terytorium i okres obowiązywania.  Identyfikacja Oferty może zostać (i) podana w pisemnym potwierdzeniu lub innym powiadomieniu przekazanym Użytkownikowi przez Autodesk, zapisana na koncie Użytkownika, przesłana pocztą elektroniczną, doręczona osobiście lub udostępniona Użytkownikowi w inny sposób, (ii) zamieszczona w Oprogramowaniu bądź na opakowaniu Autodesk lub do niego załączona, jeżeli Oprogramowanie dostarczane jest Użytkownikowi, lub (iii) uzyskana od Autodesk na żądanie.  Identyfikacja Oferty nie obejmuje żadnych oznaczeń, potwierdzeń, opakowań lub innych dokumentów przekazywanych przez odsprzedawcę lub inną osobę trzecią.

Dane Wyjściowe oznaczają wszelkie wyniki, produkty prac, wzory, prototypy lub inne elementy stworzone lub wykonane na skutek lub w drodze korzystania z Oferty, w tym wszelkie produkty, części lub usługi oparte na takich wynikach, produktach prac, wzorach, prototypach lub innych elementach bądź wykonane z ich wykorzystaniem.

Oprogramowanie oznacza każde oprogramowanie lub podobne materiały, w tym wszelkie moduły, komponenty, funkcjonalności i funkcje udostępniane przez Autodesk w ramach subskrypcji lub na innej podstawie, nieodpłatnie lub za opłatą.  Oprogramowanie obejmuje Aktualizacje i Uaktualnienia.

Warunki (w tym „niniejsze Warunki”) oznaczają niniejsze Warunki Ogólne oraz inne warunki, o których mowa w niniejszych Warunkach Ogólnych, w tym Warunki Szczególne, Politykę Prywatności Autodesk i  Umowę Dodatkową (jeśli została zawarta), wraz z innymi obowiązującymi warunkami.

Terytorium oznacza kraj lub jurysdykcję, w której Użytkownik dokonał nabycia swojej subskrypcji. Autodesk może wskazać obowiązujące Terytorium w Identyfikacji Oferty. Dodatkowe informacje dotyczące definicji Terytorium zostały zamieszczone w ustępie Warunki obowiązujące w określonym kraju/jurysdykcji (ust. 23). W przypadku nabycia subskrypcji przez Użytkownika w kraju lub jurysdykcji, w której Użytkownik posiada swoją siedzibę lub jest zarejestrowany w inny sposób, w przypadku, gdy Użytkownik jest podmiotem prawnym (bądź, w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, w kraju zamieszkania Użytkownika), Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe korzyści geograficzne zgodnie z Uprawnieniami do użytkowania na całym świecie podczas podróży, patrz Korzyści wynikające z subskrypcj.

Wersje Próbne mają znaczenie nadane w ustępie „Wersje Próbne” (ust. 12).

Aktualizacje oznaczają poprawki w zakresie zabezpieczeń, inne poprawki (hot fixes), łaty (patches) i inne aktualizacje (w tym nowe funkcjonalności, nowe funkcje oraz inne modyfikacje udostępniane pomiędzy Uaktualnieniami), udostępniane Użytkownikowi przez Autodesk i określane przez Autodesk jako aktualizacje.

Uaktualnienia oznaczają nowe wersje Ofert, dodatki lub produkty dodatkowe powiązane z Ofertami, udostępniane Użytkownikowi przez Autodesk i określane przez Autodesk jako uaktualnienia.

Usługa WWW oznacza Usługę WWW lub usługę w chmurze udostępnianą przez Autodesk w ramach subskrypcji lub na innej podstawie, nieodpłatnie lub za opłatą.

Rodzaj Usług WWW oznacza rodzaj Usług WWW określony przez Autodesk w odniesieniu do subskrypcji (na przykład liczba jednostek chmury).  Rodzaje Usług WWW zostały określone w Rodzajach Subskrypcji

23. Warunki obowiązujące w określonym kraju/jurysdykcji

Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, w przypadku, gdy siedziba Użytkownika (lub, w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, miejsce jego zamieszkania) znajduje się w kraju lub jurysdykcji wskazanych poniżej, zastosowanie do Użytkownika mają warunki określone poniżej dla danego kraju lub jurysdykcji:

23.1 Państwa członkowskie Unii Europejskiej

W przypadku nabycia subskrypcji przez Użytkownika w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, „Terytorium” obowiązującym dla takiej subskrypcji stanowią wszystkie kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

W przypadku, gdy siedziba Użytkownika (lub, w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, miejsce jego zamieszkania) znajduje się w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej oraz w Państwie Członkowskim toczy się postępowanie sądowe pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, związane z korzystaniem z Ofert, (i) Użytkownik bezzwłocznie poinformuje Autodesk na piśmie o takim postępowaniu sądowym, oraz (ii) Użytkownik nie doręczy Autodesk wezwania do udziału w takim postępowaniu, jeżeli Autodesk nie zażąda powyższego na piśmie.

Ponadto, w przypadku zawarcia umowy z Autodesk Ireland Operations Limited („Autodesk Ireland”) przez Użytkownika w charakterze konsumenta oraz w przypadku, gdy Użytkownik posiada miejsce zamieszkania w kraju będącym Państwem Członkowskim Unii Europejskiej, zastosowanie mają następujące postanowienia:

(i) wybór prawa irlandzkiego jako prawa właściwego nie pozbawia Użytkownika ochrony przysługującej mu z mocy przepisów prawa obowiązujących w jego kraju zamieszkania, od których nie można odstąpić na podstawie umowy zgodnie z takimi przepisami.  Autodesk Ireland może dochodzić wobec Użytkownika roszczeń związanych z Ofertą wyłącznie w sądach w kraju, w którym Użytkownik posiada miejsce zamieszkania, a Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń związanych z Ofertą przeciwko Autodesk Ireland w sądach w Irlandii lub w kraju zamieszkania Użytkownika.  W każdym przypadku, Użytkownikowi i Autodesk Ireland przysługuje prawo do wniesienia roszczenia wzajemnego w sądzie, w którym zgodnie z niniejszym postanowieniem toczy się postępowanie w sprawie pierwotnego roszczenia.

(ii) W przypadku dokonania cesji lub innego przeniesienia niniejszych Warunków przez Autodesk, Autodesk zapewni, że taka cesja lub inne przeniesienie pozostaną bez uszczerbku dla praw Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków.  Użytkownik może zwrócić się do Autodesk o udzielenie zgody na cesję lub inne przeniesienie przez Użytkownika niniejszych Warunków oraz praw i obowiązków Użytkownika z nich wynikających.  Udzielenie takiej zgody przez Autodesk będzie wymagać wykazania przez Użytkownika, że cesjonariusz będzie stosować się do niniejszych Warunków, a Użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność za jego stosowanie się do nich, przy czym Użytkownik utraci dostęp do Oferty i możliwość korzystania z niej (w tym z dowolnej funkcjonalności Oferty).

(iii) Niezależnie od postanowień zawartych w ustępie „Całość porozumienia Stron” (ust. 21.13) niniejszych Warunków, postanowienia te nie wyłączają odpowiedzialności Autodesk wobec Użytkownika z tytułu (a) nieprawdziwych oświadczeń złożonych w jakichkolwiek informacjach dotyczących Oferty, przekazywanych Użytkownikowi dobrowolnie przez Autodesk, na których Użytkownik polegał podczas dokonywania zakupu Oferty; lub (b) nieprzekazania przez Autodesk przed zawarciem umowy informacji dotyczących Oferty, które Autodesk zobowiązany jest przekazać na podstawie przepisów prawa obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika przed dokonaniem zakupu Oferty przez Użytkownika.

Ponadto, żadne postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach nie ma na celu ograniczenia lub wyłączenia (1) odpowiedzialności Autodesk z tytułu śmierci lub szkody na osobie spowodowanej zaniedbaniem po stronie Autodesk, lub (2) odpowiedzialności ustawowej za produkty, wynikającej z przepisów obowiązujących w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej.

Niezależnie od wszelkich ograniczeń dotyczących Terytorium, zawartych w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki nie ograniczają transgranicznego dostępu lub korzystania (w tym dostępu lub korzystania w jednym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej z Ofert zakupionych w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej) wyraźnie dozwolonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

23.2 Australia

W zależności od okoliczności, zastosowanie mogą mieć następujące postanowienia:

Nasze towary objęte są gwarancjami, które nie mogą zostać wyłączone na podstawie przepisów prawa o ochronie konsumentów, obowiązujących w Australii. Użytkownik jest uprawniony do otrzymania nowych towarów lub zwrotu kosztów w przypadku istotnej wady oraz odszkodowania z tytułu wszystkich innych zasadnie przewidywalnych strat lub szkód. Użytkownik jest również uprawniony do uzyskania naprawy lub wymiany towarów w przypadku, gdy jakość towarów będzie nieakceptowalna i nie będzie to stanowić istotnej wady.

Oprócz innych praw i środków ochrony prawnej przysługujących użytkownikowi z mocy przepisów prawa w odniesieniu do Ofert, na Oferty zakupione w sposób zgodny z prawem udzielana jest ograniczona gwarancja, obowiązująca przez okres 90 dni, jak określono w niniejszych Warunkach. W przypadku klientów australijskich, gwarancji udziela Autodesk Asia Pte Ltd, spółka zarejestrowana w Singapurze, z siedzibą pod adresem 3 Fusionopolis Way, #10-21 Symbiosis, Singapore 138633. W przypadku, gdy w okresie 90 dni od dostawy Oferty do Użytkownika, w ramach Oferty nie są dostarczane ogólne funkcjonalności i funkcje opisane w Dokumentacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (+61) (0) 2 9844 8000 i podanie szczegółowych informacji dotyczących produktu, numeru seryjnego, miejsca zakupu, szczegółowych informacji dotyczących wady oraz danych kontaktowych Użytkownika.

Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez użytkowników i może przekazać rozwiązanie takich kwestii odsprzedawcy zapewniającemu wsparcie. Użytkownik może być zobowiązany do zwrotu Oferty na adres wskazany Użytkownikowi w danym czasie, na jego koszt.

NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, W PRZYPADKU, GDY JAKAKOLWIEK OFERTA PODLEGA OBOWIĄZKOWYM GWARANCJOM OKREŚLONYM W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (CTH) LUB INNYCH PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W AUSTRALII („PRZEPISY PRAWA”) ORAZ GDY TAKIE PRZEPISY PRAWA ZEZWALAJĄ AUTODESK NA OGRANICZENIE JEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NARUSZENIA TAKICH GWARANCJI, WÓWCZAS ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTODESK Z TYTUŁU ICH NARUSZENIA BĘDZIE OGRANICZONA, WEDŁUG WYBORU AUTODESK, DO DOKONANIA NAPRAWY, WYMIANY PRODUKTÓW LUB PONOWNEGO WYKONANIA ŚWIADCZENIA (BĄDŹ DO WYSOKOŚCI KOSZTÓW POWYŻSZEGO) W ODNIESIENIU DO OKREŚLONEJ OFERTY.

23.3 Chiny kontynentalne, Hong Kong, Makau, Tajwan

W przypadku zakupu subskrypcji przez Użytkownika w Chinach kontynentalnych, „Terytorium” w odniesieniu do takiej subskrypcji stanowią Chiny kontynentalne. Podobnie, w przypadku zakupu subskrypcji przez Użytkownika w Hong Kongu, „Terytorium” w odniesieniu do takiej subskrypcji stanowi Hong Kong; w przypadku zakupu subskrypcji przez Użytkownika w Makau, „Terytorium” w odniesieniu do takiej subskrypcji stanowi Makau. Jeżeli Użytkownik nabył subskrypcję na Tajwanie, „Terytorium” dla takiej subskrypcji będzie Tajwan.