Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 

Podmínky užívání služby (revidováno dne 9/6/2011)


Před využitím služby nebo před tím, než si službu pořídíte, si prosím přečtěte tyto podmínky. Abyste mohli službu využívat, klikněte na tlačítko „Souhlasím" („I Agree") nebo použijte jiné tlačítko či mechanizmus určený k vyjádření souhlasu s elektronickou kopií těchto podmínek.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím" („I Agree") (nebo použitím jiného tlačítka či mechanizmu určeného k vyjádření souhlasu) nebo využitím služby (a) vyjadřujete, že jste tyto podmínky četli, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že pro vás tyto podmínky budou právně závazné, a to jménem společnosti nebo jiného právního subjektu, za který jednáte (například jako zaměstnanec) (dále jen „společnost"), nebo v případě neexistence společnosti, jménem vás jako fyzické osoby, a (b) prohlašujete a zaručujete, že máte právo, zplnomocnění a pověření jednat jménem vaší společnosti a tuto společnost zavazovat nebo svým jménem (v případě neexistence společnosti). smlouva vzniká mezi společností Autodesk a vámi osobně, pokud si službu pořizujete jako fyzická osoba, nebo vaší společností.

pokud vy nebo vaše společnost (společně „vy") nesouhlasíte se všemi podmínkami nebo nemáte právo, zplnomocnění či pověření právně zavazovat vaši společnost nebo svoji osobu, (a) neklikejte na tlačítko „souhlasím“, ale na tlačítko „nesouhlasím" („I Reject") (nebo použijte jiné tlačítko či mechanizmus určený k vyjádření nesouhlasu s těmito podmínkami), a (b) tuto službu si nesmíte pořizovat ani ji využívat; jakékoliv neoprávněné užívání či přístup z vaší strany nebo ze strany vaší společnosti i přesto zakládá souhlas s těmito podmínkami.

„Autodesk", „služba", „podmínky" a další pojmy jsou definovány v článku 12 (Definice pojmů) nebo kdekoliv jinde v těchto podmínkách.

 1.      Obecná ustanovení týkající se služby

            1.1      Doba trvání; Užívání. Tyto podmínky doplňují jakékoliv doplňkové smlouvy a vnitřní předpisy (zejména zvláštní podmínky užívání služby, podmínky programu předplatného a licenční smlouvu a oprávnění), jejichž ustanovení jsou začleněna odkazem. Na základě těchto podmínek a vašeho výslovného souhlasu s nimi, jak je uvedeno výše, je vám umožněn přístup a využití nabídky služeb výhradně pro vaše interní obchodní účely a ve formě zpřístupněné a/nebo poskytnuté společností Autodesk.

            1.2      Účet. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo vás požádat o vytvoření účtu za účelem využívání služby. Souhlasíte s tím, že nebudete žádnou uživatelskou identifikaci či hesla sdílet tak, aby měly i další osoby přístup k vašemu účtu, ani nebudete činit nic, co by ohrozilo bezpečnost vašeho účtu.

            1.3      Oprávnění uživatelé. Můžete povolit, aby ke službě měli přístup a využívali ji pouze vaši zaměstnanci, vyjma případů, kdy tak bude konkrétně stanoveno v dokumentaci nebo ve zvláštních podmínkách užívání služby, a jakýkoliv takový přístup a užívání bude podléhat jakýmkoliv jiným požadavkům stanoveným těmito podmínkami (zejména vnitřními předpisy). Budete odpovídat za dodržování těchto podmínek ze strany vašich zaměstnanců a jakýchkoliv jiných osob, které mají prostřednictvím vás ke službě přístup (ať již je takový přístup schválen společností Autodesk nebo v rámci vašeho oprávnění).

            1.4      Omezení. Žádné třetí straně nesmíte umožnit ani neumožníte, aby: (a) ať již zcela nebo částečně distribuovala, pronajímala, půjčovala, najímala, prodávala, poskytovala sublicenci nebo jinak převáděla službu, vaše oprávnění či jakákoliv jiná práva udělená v rámci těchto podmínek na jakoukoliv jinou fyzickou či právnickou osobu, (b) ze služby odstranila jakýkoliv štítek s oznámením či označením autorského práva, ochranné známky, důvěrných informací nebo jiných oznámení o majetkových informacích nebo aby výše uvedené v souvislosti se službou změnila či zakryla, (c) upravovala, překládala, přizpůsobovala, aranžovala nebo vytvářela odvozené práce na základě služby, vyjma případů povolených v rámci oprávnění nebo zvláštních podmínek užívání služby, (d) dekompilovala, dezasemblovala či jinak prováděla reverzní inženýring služby nebo zjišťovala či se pokoušela zjistit jakýkoliv zdrojový kód, algoritmus, metody či techniky používané nebo začleněné do služby, (e) službu opětovně prodávala nebo ji užívala jako tzv. service bureau (společnost poskytující obchodní služby za poplatek), (f) využívala službu nad rámec vašich oprávnění nebo v rozporu s nimi, (g) narušovala nebo poškozovala službu nebo servery či sítě připojené na jakékoliv webové stránky, prostřednictvím kterých je služba poskytována, (h) využívala službu jako paměť pro dálkové stahování nebo tzv. signpost na jiné domovské webové stránky, ať již v rámci webových stránek, prostřednictvím kterých jsou služby poskytovány, nebo mimo ně, (i) využívala službu k vytváření tlaku na službu nebo k testování služby či souvisejícího softwaru, (j) podnikala jakékoliv kroky, u kterých společnost Autodesk rozhodne, že představují neodůvodněnou nebo neúměrnou zátěž pro infrastrukturu společnosti Autodesk (nebo jejích oprávněných třetích stran), včetně služby, nebo (k) využívala službu ke shromažďování nebo ukládání osobních údajů o jakékoliv fyzické či právnické osobě, včetně ostatních uživatelů služby, vyjma případů, kdy bylo konkrétně povoleno jinak v rámci zvláštních podmínek užívání služby nebo dokumentace, a s výhradou jakýchkoliv souvisejících omezení. Společnost Autodesk má právo (nikoliv však povinnost) monitorovat vaše užívání služby za účelem ověření dodržování těchto podmínek. Ke službě nebudete mít přístup ani ji nebudete využívat jinak, než je stanoveno v těchto podmínkách, a jakékoliv její užívání v rozporu s těmito podmínkami je neoprávněné.

            1.5      Software. Jakýkoliv software podléhá podmínkám licenční smlouvy.

 2.      Majetková práva

            2.1      Vaše práva. Vy a vaši poskytovatelé licence máte a budete mít veškerá práva, tituly a podíly na vašem Obsahu ve vašem vztahu ke společnosti Autodesk a podle článku 2.2 (Vámi poskytnutá licence; sdělování informací).

            2.2      Vámi poskytnutá licence; sdělování informací. Společnost Autodesk (nebo její držitelé sublicence) mohou využívat licenci uvedenou v tomto článku pouze pro účely poskytování, udržování, oprav, ochrany, organizace či jiného spravování služby a stránek služby v rámci běžného poskytování služby společností Autodesk (nebo jejími oprávněnými třetími stranami) a zdokonalování a modifikace služby, včetně práva pořizovat výňatky, kompilovat, shromažďovat, spojovat, užívat a jinak analyzovat, ať již zcela nebo částečně, váš obsah a údaje a sdělovat váš obsah a údaje a výsledky jakékoliv takové analýzy v souhrnné nebo jakékoliv jiné podobě, která neuvádí vaši konkrétní totožnost nebo zdroj vašeho obsahu či údajů. Bez ohledu na jakékoli ustanovení těchto podmínek, jež stanovuje opak, udělujete společnosti Autodesk (nebo zaručujete, že poskytovatel licence výslovně udělil) neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou, plnoprávnou, celosvětově platnou licenci na dobu neurčitou, na kterou lze poskytnout sublicenci (prostřednictvím více úrovní), k ukládání, zobrazování, reprodukci, upravování, užívání a předávání vašeho obsahu a dále se vzdáváte „osobnostních" práv duševního vlastnictví či jiných práv týkajících se přisouzení autorství nebo nedotknutelnosti vašeho obsahu, jež můžete mít dle jakéhokoliv příslušného práva nebo právní teorie. Mimoto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může váš obsah sdělovat za účelem poskytování služby (zejména vaše rozhodnutí sdílet váš obsah dle článků 3.3 a 3.4) tak, aby byly splněny jakékoliv zákonné povinnosti a požadavky státních a administrativně správních orgánů (včetně obsílek nebo nařízení soudu), nebo jako součást právního řízení za účasti stran společnosti Autodesk.

            2.3      Práva společnosti Autodesk. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk a její poskytovatelé licence vlastní veškerá práva a tituly (zejména patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství a veškerá další práva duševního vlastnictví) ke službě, informacím API, vývojovým materiálům, dokumentaci, stránkám služby, stránkám oprávnění, sadám vzorových údajů („sample data set"), vzorovým modelům („sample model") a jiným vzorkům obsahu a dalším údajům, informací nebo materiálům poskytovaným či používaným v souvislosti se službou nebo vytvořeným v rámci služby (vyjma vašeho obsahu) a podíly na nich. Zavazujete se, že nepodniknete žádné kroky, které by ohrozily, zatížily, omezily či jakkoliv narušily vlastnické právo společnosti Autodesk a jejích poskytovatelů licence a práva s tímto vlastnickým právem spojená. Společnost Autodesk vám neuděluje žádné právo k užívání svých ochranných známek, obchodních značek či log. Máte pouze omezená práva na přístup a užívání nabídky služeb tak, jak jsou vám výslovně udělena dle těchto podmínek, a nejsou vám udělena ani na vás převedena žádná jiná práva ani se nemá za to, že jsou taková práva udělena či převedena, ať již na základě implikace, zákonné překážky či jinak.

            2.4      API Autodesk. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv informace API a vývojové materiály (pokud společnost Autodesk nestanoví jinak v doplňujících či odchylných podmínkách spojených s těmito informacemi API nebo vývojovými materiály) (a) jsou pro společnost Autodesk důvěrné a tajné, (b) nesmějí být dále distribuovány, zpřístupněny ani jinak poskytnuty třetím stranám, (c) smějí být používány pouze interně a pouze v souvislosti s vaším oprávněným interním užíváním služby, ke které se informace API nebo vývojové materiály vztahují, například vývoj a podpora aplikací, modulů a komponentů k použití v rámci služby nebo společně s touto službou, a (d) mohou být nainstalovány pouze na jednom či více počítačích, u kterých je užívání této služby povoleno. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud vyvinete jakékoliv takové aplikace, moduly a komponenty v souladu s těmito podmínkami, nebude vám nic v těchto podmínkách bránit v užívání těchto aplikací, modulů a komponentů společně s jiným softwarem a hardwarem (a portování těchto aplikací, modulů a komponentů na takový jiný software a hardware) (včetně softwaru a hardwaru třetích stran), pokud tyto aplikace, moduly a komponenty (i) nezahrnují ani neobsahují žádné vývojové materiály nebo jiný software či materiály distribuované nebo zpřístupněné společností Autodesk, ať již přímo či nepřímo (jiné než informace API, které byly použity při jejich vývoji podle těchto podmínek), a (ii) nezpřístupní informace API.

 3.      Vaše povinnosti; obsah

            3.1      Dodržování právní předpisů; právo společnosti Autodesk na odstranění, pozastavení nebo ukončení. Souhlasíte s tím, že váš obsah a vaše jednání při využití nabídky služeb bude v souladu se všemi platnými právními předpisy, pravidly a zákony, zásadami jednání a všemi ostatními vnitřními předpisy. Pokud se společnost Autodesk dozví nebo bude v dobré víře přesvědčena o tom, že váš obsah nebo jednání může (a) porušit tyto podmínky (zejména jakýkoliv pøedpis nebo doplòkovou smlouvu), (b) porušit jakýkoliv zákon, právní pøedpis nebo práva tøetí strany, zejména práva podle autorského zákona a zákazy týkající se písemné nebo ústní pomluvy a narušení soukromí, (c) zpùsobit vznik rizika týkajícího se bezpeènosti u služby nebo pro jakékoliv její uživatele nebo mít jinak negativní dopad na službu nebo systémy èi obsah jakýchkoliv jiných uživatelù nebo (d) vystavit spoleènost Autodesk nebo jakoukoliv tøetí stranu odpovìdnosti, má spoleènost Autodesk právo (nikoliv však povinnost) okamžitì odstranit èi zneplatnit pøístup k vašemu obsahu a/nebo váš pøístup k nabídce služeb pozastavit èi ukonèit, aniž by vás o tom informovala. Berete na vìdomí a souhlasíte s tím, že spoleènost Autodesk mùže rovnìž pozastavit èi ukonèit váš pøístup k nabídce služeb, pokud jakékoliv údaje, které spoleènosti Autodesk poskytujete v souvislosti s vaší registrací nebo užíváním služby, jsou nebo se stanou nepravdivými, nepøesnými, zastaralými èi neúplnými.

            3.2      Odpovědnost za váš obsah. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za váš obsah a za vaše jednání při využití nabídky služeb. Tím, že obsah vytvoříte, předložíte, zveřejníte, vyvinete nebo ho jinak zpřístupníte společnosti Autodesk a/nebo jiným stranám, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) zhodnotíte váš obsah a ponesete veškerá rizika s ním spojená, (b) za žádných okolností nebudou strany společnosti Autodesk odpovědné za váš obsah, zejména za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, omyl či chyby nebo za jakékoliv neoprávněné užívání či přístup, a (c) vy (nikoliv společnost Autodesk) nesete odpovědnost za zálohování a zajištění ochrany a důvěrnosti vašeho obsahu. Na svém počítači či místní síti můžete uchovávat kopie a využívat nejnovější kódování a jiné zabezpečovací technologie za účelem ochrany vašeho obsahu.

            3.3      Sdílení vašeho obsahu. Některé služby vám umožňují váš obsah sdílet. Jste srozuměni s tím, že pokud se rozhodnete svůj obsah sdílet (ať již e-mailem, sdílením odkazů, zveřejněním na fóru nebo na jiných veřejně přístupných místech či místech, která mohou sdílet ostatní uživatelé, jež určíte, nebo jiným dostupným mechanizmem sdílení), nesmí žádná osoba, se kterou svůj obsah sdílíte, tento obsah používat. Souhlasíte s tím, že pokud jiným stranám poskytnete přístup ke svému obsahu v souvislosti se službou, udělujete jim bezplatné, nevýhradní povolení k užívání, reprodukci, nakládání, distribuci, zobrazování, předávání a sdělování vašeho obsahu na základě případného povolení, které jste jim poskytli v rámci služby. Pokud nechcete, aby jiné strany měly tato práva, nepoužívejte službu ke sdílení svého obsahu.

Strany společnosti Autodesk nemají žádnou kontrolu a (bez omezení článku 3.2) nemají žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající z užívání či zneužívání vašeho obsahu jakoukoliv třetí stranou, jestliže jste se rozhodli tento obsah přímo či nepřímo sdílet prostřednictvím služby nebo jakéhokoliv fóra. POKUD SE ROZHODNETE SDÍLET SVŮJ OBSAH NEBO SVŮJ OBSAH ZPŘÍSTUPNÍTE NA FÓRU ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ RIZIKO.

            3.4      Uveřejnění na fóru. V souvislosti se službou budete moci uveřejnit svůj obsah na fóru. Souhlasíte s tím, že pokud tak učiníte, nebude váš příspěvek důvěrné povahy a automaticky udělujete (nebo zaručujete, že vlastník takových práv výslovně udělí) společnosti Autodesk a jakémukoliv provozovateli či moderátorovi takového fóra bezplatnou, plnoprávnou, neodvolatelnou, nevýlučnou licenci a právo na dobu neurčitou, s možností poskytovat sublicence (prostřednictvím více úrovní) k užívání, reprodukci, úpravě, adaptaci, publikování, předvádění a zobrazování (ať již veřejně či jinak), předávání a distribuci vašeho příspěvku v jakékoliv formě, jakýmkoliv prostředkem či technologií známou v současné době nebo vyvinutou v budoucnosti a vzdáváte se „osobnostních" autorských či jiných práv týkajících se přisouzení autorství či integrity, která můžete mít dle jakéhokoliv příslušného právního předpisu a dle jakékoliv právní teorie.

            3.5      Obsah a služby třetí strany. Prostřednictvím služby můžete přímo či nepřímo získat obsah a služby třetí strany (včetně obsahu sdíleného ostatními uživateli služby, prostřednictví fór nebo jinými prostředky). V některých případech se tento obsah a služby mohou jevit jako vlastnost nebo funkce či vyšší verze služeb nebo softwaru Autodesk. V důsledku přístupu k tomuto obsahu či službám může bez dalšího dojít ke komunikaci vašeho počítače s webovými stránkami třetí strany – například s cílem poskytnout vám další informace, vlastnosti a funkce. Toto propojení na webové stránky třetích stran se řídí podmínkami (včetně prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti a oznámení) uvedenými na takových webových stránkách nebo jinak spojenými s obsahem nebo službami třetí strany. Souhlasíte s tím, že obsah či služby třetí strany si budete prohlížet či využívat na vlastní riziko. Za žádných okolností nebudou strany společnosti Autodesk odpovědné za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že jste prohlíželi, využívali (zejména reedice) nebo se spoléhali na obsah či služby třetích stran. Společnost Autodesk neprovádí testy, přešetřování, kontroly, schvalování ani nepřebírá odpovědnost za jakýkoliv takový obsah či služby třetí strany (zejména za chyby či omyly) nebo za výsledky získané na základě používání jakéhokoliv obsahu či služeb třetí strany a jakákoliv jednání mezi vámi a třetí stranou v souvislosti s takovým obsahem či službami, zejména v souvislosti s předpisy o ochraně osobních údajů takové třetí strany, využíváním osobních údajů, dodávkou zboží a služeb a platbami za ně, a jakékoliv jiné podmínky spojené s takovými jednáními jsou výhradně mezi vámi a takovou třetí stranou. Společnost Autodesk může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu upravit či přerušit dostupnost jakéhokoliv obsahu či služeb třetí strany. Pro přístup k obsahu a službám (ať již společnosti Autodesk nebo třetích stran) a jejich využívání může být požadován souhlas se zvláštními podmínkami a/nebo platba dodatečných poplatků.

            3.6      Komunikační síť. Nesete výhradní odpovědnost za zajištění a zaplacení jakýchkoliv nákladů na zařízení, služby a jiné zdroje, které jsou potřebné k tomu, abyste měli přístup ke službě nebo ji využívali, zejména poplatků poskytovatele internetových služeb, telekomunikačních poplatků a nákladů na jakékoliv zařízení a software třetí strany (zejména kódovací nebo jinou bezpečnostní technologii).

            3.7      Odstranìní vašeho obsahu. Nìkteré služby vám umožní, abyste svùj obsah ze služby odstranili (jste však srozumìni s tím, že obsah mùže být po pøimìøenou dobu zálohován). Vedle práva spoleènosti Autodesk na odstranìní vašeho obsahu po uplynutí platnosti èi ukonèení tìchto podmínek podle èlánku 10.2 (Úèinky ukonèení) si spoleènost Autodesk vyhrazuje právo bez dalšího odstranit neaktivní úèty nebo vyèistit související obsah (vèetnì všech jeho kopií) a stranám spoleènosti Autodesk nevzniká žádná povinnost èi odpovìdnost za odstranìní vašeho obsahu nebo za jeho neuložení. Spoleènost Autodesk mùže bez dalšího oznámení odstranit jakýkoliv obsah, který je zveøejnìn v rámci služby, pokud je pøesvìdèena, že tento obsah má nadmìrnou velikost nebo pøesahuje odpovídající (nebo oprávnìním stanovené) limity pro ukládání.

 4.      Ochrana osobních údajů

            4.1      Předpis o ochraně osobních údajů. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že užíváním služby udělujete svůj souhlas se shromažďováním, užíváním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno v té době platném předpisu o ochraně osobních údajů, včetně předávání údajů do zahraničí, jak je uvedeno v předpisu.

            4.2      Dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů; povolení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za dodržování všech příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů a dat vztahujících se k osobním údajům poskytnutým společnosti Autodesk v souvislosti s užíváním služby vámi nebo vašimi zaměstnanci (dále jen „osobní údaje"), včetně jakýchkoliv platných požadavků vztahujících se na oznámení, souhlasy, předávání údajů (včetně předávání údajů do zahraničí), sdělování informací a užívání osobních údajů v souvislosti se službou, a to včetně případů popsaných v předpisu o ochraně osobních údajů. Aniž by se tím omezila platnost výše uvedeného, zajistíte v nezbytné míře souhlas s předáváním osobních údajů, jejich shromažďováním, ukládáním, používáním a jiným zpracováním společností Autodesk a jejími poskytovateli služeb a to, že jakákoliv osoba, která bude mít přístup ke službě nebo ji bude užívat, bude obeznámena s předpisem o ochraně osobních údajů společnosti Autodesk.

            4.3      Poskytovatelé služeb; nesdělování citlivých osobních údajů. Berete na vědomí, že společnost Autodesk může využívat třetí strany-poskytovatele služeb v souvislosti se službami, zejména poskytovatele služby tzv. cloud computing, na základě které mohou být vaše údaje předávány, uchovávány a ukládány za použití počítačů a vybavení třetí strany po celém světě. Berete na vědomí, že žádná funkce ukládání údajů spojená se službami není určena pro ukládání čísel sociálního pojištění, čísel debetních či kreditních karet, čísel bankovních účtů, čísel řidičských průkazů, zdravotních informací, citlivých údajů ohledně charakteristiky dané osoby, jako je rasa, náboženské vyznání nebo sexuální orientace či jiné osobní údaje, u kterých může vzniknout riziko újmy pro danou osobu, pokud by byly nevhodně sděleny (dále společně jen „citlivé osobní údaje"). Zavazujete se, že v souvislosti se službou nebudete stahovat ani jinak zadávat žádné citlivé osobní údaje, a dále souhlasíte s tím, že strany společnosti Autodesk neponesou žádnou odpovědnost ani nebudou mít žádnou povinnost v souvislosti s jakýmikoliv takovými citlivými osobními údaji, které jsou v souvislosti se službou zpracovávány, předávány, sdělovány či ukládány.

 5.      Odškodnění.

Na své vlastní náklady a v plném rozsahu povoleném právním předpisem odškodníte a ochráníte (na žádost společnosti Autodesk) strany společnosti Autodesk před všemi ztrátami, veškerou odpovědností a výdaji (včetně přiměřených nákladů právního zastupování), které stranám společnosti Autodesk vzniknou na základě jakéhokoliv nároku, žaloby či řízení (dále jen „nárok") vyplývajícího nebo souvisejícího s: (a) vaším obsahem nebo jeho užíváním, zejména tvrzení, že váš obsah nebo jeho užívání může poškodit jakékoliv autorské právo, ochrannou známku nebo jiné duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoliv fyzické či právnické osoby nebo že obsah či jeho užívání představuje zneužití obchodního tajemství jakékoliv fyzické či právnické osoby nebo že obsahuje jakékoliv obviňující, pomlouvačné, znevažující, pornografické či nemravné materiály nebo že použití obsahu způsobilo úraz nebo poškození hmotného či nehmotného majetku jakékoliv třetí strany, (b) jakýmkoliv porušením z vaší strany nebo vaším nedodržením těchto podmínek (zejména jakýchkoliv vnitřních předpisů a doplňkových smluv) nebo (c) vaším využitím nabídky služeb (nebo využitím této nabídky kýmkoliv, kdo má ke službě vaším prostřednictvím přístup podle článku 1.3). Pokud tak bude požadováno společností Autodesk za účelem obhajoby proti nároku, nebudete souhlasit s žádným vypořádáním bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk a společnost Autodesk má právo se na vlastní náklady zapojit do obhajoby proti jakémukoliv nároku s právním poradcem dle svého výběru. 

6.      Vaše záruky; zřeknutí se záruk

            6.1      Vaše záruky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (a) máte nezbytná práva předložit, vyvíjet a užívat váš obsah v souvislosti se službou a udělit licence uvedené v těchto podmínkách, (b) váš obsah neporušuje ani není k újmě jakéhokoliv duševního vlastnictví či majetkového práva třetí strany, ani neporušuje žádné platné právní předpisy, pravidla či zákony, (c) váš obsah nepodléhá žádnému omezení ohledně sdělování informací, jejich předávání, stahování, vyvážení či opětovné vyvážení dle jakéhokoliv příslušného zákona, pravidla či právního předpisu a (d) jakékoliv informace, které poskytnete v souvislosti s vaší registrací služby nebo jejím užíváním, jsou a zůstanou pravdivé, přesné a úplné a že tyto informace budete udržovat a pravidelně aktualizovat.

            6.2      Zřeknutí se záruky. BEZ OHLEDU NA JAKOUKOLIV ZÁRUKU PLATNOU PRO SOFTWARE V LICENČNÍ SMLOUVĚ, SE NABÍDKA SLUŽBY POSKYTUJE „JAK JE" A „DLE DOSTUPNOSTI". STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU (ANI SE VÝŠE UVEDENÉHO NEZŘÍKAJÍ), AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ (FAKTICKÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍHO PŘEDPISU) NEBO ZÁKONNÉ S OHLEDEM NA NABÍDKU SLUŽBY, ZEJMÉNA VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TITUL A NEPORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A VEŠKERÉ ZÁRUKY, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT V RÁMCI JEDNÁNÍ, PLNĚNÍ ČI VYUŽÍVÁNÍ OBCHODOVÁNÍ. NABÍDKU SLUŽEB VYUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO. STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEZARUČUJÍ, ŽE JAKÉKOLIV UŽÍVÁNÍ ČI PŘÍSTUP K NABÍDCE SLUŽEB BUDE BEZCHYBNÝ, ÚPLNÝ, BEZPEČNÝ NEBO ŽE SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY ČI OČEKÁVÁNÍ; ŽE PROVOZ ČI DOSTUPNOST BUDOU NEPŘERUŠENÉ; NEBO ŽE CHYBY ČI POCHYBENÍ BUDOU OPRAVENY NEBO NAPRAVENY; A STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK SE TÍMTO VZDÁVAJÍ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S VÝŠE UVEDENÝM. STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NERUČÍ ZA TO, ŽE NABÍDKA SLUŽEB BUDE FUNGOVAT URČITÝM ZPŮSOBEM, A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Z NEDBALOSTI A HRUBOÉ NEDBALOSTI. ANIŽ BY SE OMEZILA OBECNÁ PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NESETE ODPOVĚDNOST (A STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEPŘEBÍRAJÍ V TÉTO SOUVISLOSTI ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A NEBUDOU MÍT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST JAKÉHOKOLIV DRUHU) ZA (I) ROZHODNUTÍ, KTERÁ UČINÍTE OHLEDNĚ NABÍDKY SLUŽEB, (II) VYUŽITÍ NABÍDKY SLUŽBY, VČETNĚ JAKÉHOKOLIV OBSAHU, DAT, INFORMACÍ ČI JINÝCH MATERIÁLŮ, KE KTERÝM MÁTE PŘÍSTUP V SOUVISLOSTI S NABÍDKOU SLUŽEB, NEBO (III) JAKÉKOLIV DOPADY NA VAŠI OBCHODNÍ ČINNOST, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT Z TAKOVÉHO UŽÍVÁNÍ. STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV ŠKODU V SOUVISLOSTI S NABÍDKOU SLUŽBY, VČETNĚ JAKÉHOKOLIV OBSAHU, ÚDAJŮ, INFORMACÍ NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ, KE KTERÝM MÁTE PŘÍSTUP V SOUVISLOSTI S NABÍDKOU SLUŽBY, ZEJMÉNA ZA ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT. STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEPROHLAŠUJÍ ANI NEZARUČUJÍ, ŽE NABÍDKA SLUŽEB JE ČI BUDE VHODNÁ NEBO DOSTUPNÁ PRO UŽÍVÁNÍ V JAKÉKOLIV KONKRÉTNÍ JURISDIKCI, A VY BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST AUTODESK MŮŽE OMEZIT DOSTUPNOST NABÍDKY SLUŽEB, AŤ JIŽ CELKOVĚ ČI ČÁSTEČNĚ, NA JAKOUKOLIV ZEMĚPISNOU OBLAST, JURISDIKCI NEBO JAZYK, KTERÝ SPOLEČNOST AUTODESK KDYKOLIV VYBERE DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ. Tento článek 6.2 lze vymáhat v maximální možné míře povolené příslušnými právními předpisy. Žádné informace ani doporučení (ať již písemná, ústní či jiná) poskytnutá stranami společnosti Autodesk nebo jejich zástupci nezakládají žádnou záruku ani nebudou mít jiný dopad na zřeknutí se záruky či omezení odpovědnosti výslovně stanovené těmito podmínkami.

            6.3      Omezení funkcí. NABÍDKA SLUŽEB NENÍ NÁHRADOU VAŠEHO VLASTNÍHO ÚSUDKU (VČETNĚ ODBORNÉHO ÚSUDKU) NEBO NEZÁVISLÉHO TESTOVÁNÍ, NAVRHOVÁNÍ, ODHADU ČI PŘÍPADNĚ ANALÝZY. V DŮSLEDKU EXISTENCE ŠIROKÉ ŠKÁLY MOŽNÝCH APLIKACÍ PRO NABÍDKU SLUŽEB NEBYLA NABÍDKA SLUŽEB TESTOVÁNA VE VŠECH SITUACÍCH, ZA KTERÝCH MŮŽE BÝT SLUŽBA VYUŽÍVÁNA, A NEMUSÍ DOSÁHNOUT VÝSLEDKŮ, KTERÉ SI PŘEJETE. ANIŽ BY SE TÍM OMEZILA PLATNOST ČLÁNKU 3.2 (ODPOVĚDNOST ZA VÁŠ OBSAH) NEBO ČLÁNKU 6.2 (ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY), STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV VÝSLEDKY ČI VÝSTUP ZÍSKANÝ ČI JINAK POSUZOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM NABÍDKY SLUŽEB. NESETE ODPOVĚDNOST ZA DOHLED, ŘÍZENÍ A KONTROLU NABÍDKY SLUŽBY. TATO ODPOVĚDNOST ZAHRNUJE ZEJMÉNA STANOVENÍ VHODNÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ NABÍDKY SLUŽEB A VÝBĚR NABÍDKY SLUŽEB A JINÝCH PROGRAMŮ K DOSAŽENÍ ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ. NESETE ROVNĚŽ ODPOVĚDNOST ZA STANOVENÍ VHODNOSTI NEZÁVISLÝCH POSTUPŮ PRO TESTOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI, PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI VÝSLEDKŮ ČI VÝSTUPŮ SLUŽBY NEBO MATERIÁLŮ, KTERÉ JSTE PŘÍPADNĚ VYVINULI V SOUVISLOSTI S NABÍDKOU SLUŽEB, VČETNĚ VEŠKERÝCH POLOŽEK PROHLÍŽENÝCH ČI NAVRŽENÝCH ZA POUŽITÍ NABÍDKY SLUŽEB. 

7.       Omezení odpovědnosti. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A BEZ OHLEDU NA PŘÍPADNÉ NESPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLIV OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI (A) NEBUDOU STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK PODLE TĚCHTO PODMÍNEK ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ ČI JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY (BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU A NA TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (ZEJMÉNA NEDBALOSTI) NEBO JINAK), ZEJMÉNA ZA ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU VÝNOSŮ, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NÁKLADY ZA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB ČI JINÉHO KRYTÍ NEBO JAKOUKOLIV JINOU OBCHODNÍ ČI EKONOMICKOU ZTRÁTU JAKÉKOLIV POVAHY, A TO I TEHDY, POKUD BYLY O MOŽNOSTI JEJICH VZNIKU INFORMOVÁNY, A ŽÁDNÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH STRAN NEBUDE ODPOVĚDNÁ ANI ZA JAKÉKOLIV ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŮSOBENÍ VYŠŠÍ MOCI NEBO ÚKONU TŘETÍ STRANY ČI ŠKODY, KTERÉ NEZAVINILA, A (B) CELKOVÁ SOUHRNNÁ KOLEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST STRAN SPOLEČNOSTI AUTODESK ZA VEŠKERÉ NÁKLADY, ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZE VŠECH NÁROKŮ, ÚKONŮ ČI ŽALOB BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU NEBO NA TO, ZDA VZNIKLY V DŮSLEDKU VAŠEHO VYUŽITÍ NABÍDKY SLUŽEB NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, NEPŘESÁHNE ÚHRN ČÁSTEK ZAPLACENÝCH VÁMI ZA NABÍDKU SLUŽEB, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYL DANÝ NÁROK UPLATNĚN, V PRŮBĚHU DVANÁCTI MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH VZNIKU NÁROKU, NEBO JEDNO STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,- USD), PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ.

8.      Zproštění odpovědnosti. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tímto zprošťujete strany společnosti Autodesk veškeré odpovědnosti za nároky, škody (přímé a následné), náklady a výdaje (včetně soudních výdajů a nákladů právního zastupování) jakéhokoliv druhu a povahy, které vyplývají nebo jakkoliv souvisejí s využitím nabídky služeb. POKUD SÍDLÍTE VE STÁTĚ KALIFORNIE, ZŘÍKÁTE SE TÍMTO SVÝCH PRÁV PODLE USTANOVENÍ § 1542 KALIFORNSKÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, KTERÝ STANOVÍ, ŽE „VŠEOBECNÉ ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJE NA NÁROKY, O JEJICHŽ EXISTENCI VE SVŮJ PROSPĚCH V DOBĚ PODPISU TOHOTO ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VĚŘITEL NEVÍ NEBO SE NEDOMNÍVÁ, ŽE BY EXISTOVALY, A KTERÉ – POKUD BY O NICH VĚDĚL – BY PODSTATNÝM ZPŮSOBEM OVLIVNILY JEHO NAROVNÁNÍ S DLUŽNÍKEM.“ Osoby sídlící v jiných státech a zemích se obdobně vzdávají svých práv podle příslušných a/nebo analogických právních předpisů, zákonů nebo nařízení.

9.      Základ ujednání. Strany souhlasí s tím, že zproštění odpovědnosti, zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti a odškodnění tak, jak jsou uvedeny v těchto podmínkách, tvoří základ dohody mezi vámi a společností Autodesk a jsou podstatnou součástí úhrady obdržené společností Autodesk za poskytování nabídky služeb podle těchto podmínek, a kdyby nebylo těchto zproštění odpovědnosti, zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti a odškodnění, společnost Autodesk by tyto podmínky neuzavřela a nabídku služeb vám neposkytla.

10.    Doba trvání podmínek a jejich ukončení

            10.1       Doba trvání podmínek a jejich ukončení. Tyto podmínky nabudou účinnosti k datu, kdy s nimi poprvé vyjádříte svůj souhlas tím, že zvolíte možnost uvádějící, že jste tyto podmínky četli a souhlasíte s nimi, nebo pokud k tomu dojde dříve, k datu, kdy poprvé získáte přístup ke službě nebo kdy ji začnete používat (dále jen „datum účinnosti“). Společnost Autodesk i vy můžete tyto podmínky ukončit, pokud druhá strana tyto podmínky poruší a takové porušení nenapraví do deseti (10) dnů od písemného oznámení o porušení. Společnost Autodesk může namísto ukončení ukončit poskytování služby a zrušit váš přístup k nabídce služeb a/nebo jiné závazky Autodesk či vaše práva podle těchto podmínek, pokud neprovedete platbu ve prospěch společnosti Autodesk nebo distributora či prodejce přímo či nepřímo pověřeného společností Autodesk nebo nedodržíte ustanovení těchto podmínek či jiných podmínek týkajících se jakékoliv takové služby. Společnost Autodesk může tyto podmínky rovněž ukončit v případě, že budete v insolvenčním řízení či se stanete jinak insolventním nebo uzavřete ujednání se svými věřiteli. Tyto podmínky budou ukončeny automaticky bez dalšího upozornění nebo úkonu ze strany společnosti Autodesk, pokud budete v likvidaci. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může kterákoliv svá práva nebo povinnosti podle těchto podmínek postoupit či subkontrahovat. Vy můžete tyto podmínky ukončit kdykoliv i bez uvedení důvodu, s tím, že takové ukončení nabývá účinnosti po jeho oznámení. Nebudou-li tyto podmínky ukončeny dříve v souladu s tímto článkem 10.1, budou ukončeny automaticky (a) k datu nebo ke konci doby trvání služby tak, jak je uvedena ve vašem oprávnění, (b) uplynutím nebo ukončením platnosti doplňkové smlouvy nebo zvláštních podmínek užívání služeb, (c) vyjmutím služby ze samostatného produktu Autodesk nebo oprávnění nebo (d) ukončením poskytování služby ze strany společnosti Autodesk, podle toho, co nastane dříve. U všech nabídek služeb označených jako „Beta“, „Labs“ nebo „Pre-Release“ nebo poskytovaných zdarma či bez požadavku na platbu za samostatný produkt Autodesk nebo předplatné (i) mohou být tyto podmínky kdykoliv ukončeny společností Autodesk, a to i bez uvedení důvodu, přičemž toto ukončení nabývá účinnosti po jeho oznámení, a (ii) pokud není v oprávnění stanoveno žádné datum uplynutí nebo ukončení doby trvání a pokud nedojde k žádné z událostí popsaných v bodech (b), (c) nebo (d) výše, budou tyto podmínky ukončeny v den prvního výročí data účinnosti. Aniž by tím bylo omezeno cokoliv z toho, co je uvedeno v tomto odstavci, budou tyto podmínky a váš přístup ke službám ve vztahu ke všem nabídkám služeb tvořícím součást předplatného ukončeny okamžikem, kdy skončí nebo uplyne platnost vašeho předplatného (a podmínek programu předplatného, které se na vaše předplatné vztahují).

            10.2      Účinky ukončení. Po ukončení těchto podmínek z jakéhokoliv důvodu jste povinni okamžitě přestat používat službu. Ukončení těchto podmínek neovlivní jakoukoliv doplňkovou smlouvu ani vám tím nevzniká žádné právo takovou smlouvu ukončit. Články 1.4, 1.5, 2, 3.1 (první věta), 3.2 až 9 a 10.2 až 12 přetrvají v platnosti i po ukončení těchto podmínek z jakéhokoliv důvodu. Jste odpovědni za uchování kopií vašeho obsahu. Po ukončení bude mít společnost Autodesk právo okamžitě bez upozornění vymazat váš případný obsah i veškeré jeho zálohované verze a strany společnosti Autodesk nebudou odpovìdné za žádnou ztrátu nebo škodu, která vám nebo jakýmkoliv tøetím stranám mùže v dùsledku takového vymazání vzniknout.

 11.      Obecné

            11.1      Změny služby a/nebo podmínek. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo čas od času na základě svého výhradního uvážení (a) změnit nebo vydat další verze služby, (b) použít licenční klíče nebo jiné prostředky kontroly přístupu ke službě, (c) omezit nebo přerušit váš přístup ke službě a (d) kdykoliv službu změnit, přerušit nebo ukončit. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může kdykoliv provést aktualizaci charakteristik nebo funkcí služby. Společnost Autodesk může tyto podmínky kdykoliv změnit poté, co vám to oznámí. Toto oznámení může být učiněno (i) zveřejněním takové upravené verze podmínek na webových stránkách Autodesk http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks nebo na jakýchkoliv webových stránkách Autodesk, které výše uvedené stránky nahradí či doplní, (ii) e-mailem nebo (iii) jakýmkoliv jiným způsobem, který bude společnost Autodesk považovat za přiměřený. S výjimkou případů, kdy může být výslovně stanoveno jinak v podmínkách programu předplatného, platí, že pokud je pro vás změna těchto podmínek nepřijatelná, musíte službu okamžitě přestat používat, a jakékoliv vaše další používání služby poté, co byla změna provedena, bude zakládat váš souhlas s takovou změnou. 

           11.2       Rozhodné právo a jurisdikce. Tyto podmínky se budou řídit a budou vykládány v souladu s právními předpisy (a) Švýcarské konfederace, pokud jste samostatný produkt Autodesk získali nebo v případě samostatných služeb jste si zaplatili předplatné v některé zemi v Evropě, Africe nebo Středním východu, (b) Singapuru, pokud jste samostatný produkt Autodesk získali nebo v případě samostatných služeb jste si zaplatili předplatné v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří, nebo (c) státu Kalifornie (a v rozsahu regulace, federálními zákony Spojených států amerických), pokud jste samostatný produkt Autodesk získali nebo v případě samostatných služeb jste si zaplatili předplatné v některé zemi Severní Ameriky, Střední Ameriky nebo Jižní Ameriky (včetně karibské oblasti) nebo v kterékoliv jiné zemi, která není uvedena v tomto článku 11.2. Právní předpisy těchto jurisdikcí budou rozhodné bez ohledu na příslušné kolizní normy. Na tyto podmínky se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží („UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods") ani Jednotný zákon o transakcích s počítačovými údaji („Uniform Computer Information Transaction Act“) (a jsou vyloučeny z právních předpisů, kterými se tyto podmínky řídí). Souhlasíte také s tím, že jakýkoliv nárok, žaloba nebo spor vyplývající z těchto podmínek nebo vzniklý v souvislosti s nimi (zejména ze zvláštních podmínek užívání služeb) bude řešen výhradně Nejvyšším soudem státu Kalifornie, okres Marin, nebo Okresním soudem Spojených států amerických pro severní okres státu Kalifornie v San Franciscu (a strany budou podléhat jejich výhradní jurisdikci), s výjimkou případu, kdy jste si zakoupili samostatný produkt Autodesk nebo v případě samostatných služeb jste si předplatili službu v (a) některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu, kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor řešen výhradně soudy Švýcarské konfederace (a strany budou podléhat jejich výhradní jurisdikci), nebo (b) některé zemi v Asii, Oceánii nebo oblasti Asie a Tichomoří, kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor řešen výhradně soudy Singapuru (a strany budou podléhat jejich výhradní jurisdikci). Nic z toho, co je uvedeno výše, nebude společnosti Autodesk bránit v tom, aby podala žalobu na porušení práv z duševního vlastnictví v jakékoliv zemi, kde k takovému porušení údajně došlo.

            11.3      Kontrola vývozu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při využití nabídky služeb jste povinni dodržovat právní předpisy, pravidla a předpisy Spojených států amerických a dalších příslušných zemí ohledně kontroly vývozu a obchodních sankcí, zejména předpisy vydané Ministerstvem obchodu Spojených států amerických a Ministerstvem financí Spojených států amerických (dále jen „právní předpisy týkající se kontroly vývozu“). Jste výhradně odpovědni za dodržování právních předpisů týkajících se kontroly vývozu a sledování jakýchkoliv jejich změn. Prohlašujete a zaručujete, že (i) nejste občanem země, na kterou Spojené státy americké uvalily hospodářské sankce nebo jiná podstatná omezení obchodování, ani v takové zemi nesídlíte (zejména na Kubě, v Íránu, Súdánu, Sýrii a Severní Koreji), (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu vlády USA, který uvádí osoby podléhající omezením (zejména na seznamu zvláště označených státních příslušníků a dalších osob podléhajících blokaci vypracovaném Ministerstvem financí Spojených států amerických („U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals and Other Blocked Persons"), seznamu zakázaných osob, seznamu subjektů a seznamu neprověřených osob vypracovaném Ministerstvem obchodu Spojených států amerických („U.S. Department of Commerce’s Denied Party List"), a seznamech souvisejících se šířením zbraní vypracovaném Ministerstvem vnitra Spojených států amerických („Entity List and Unverified List and the U.S. Department of State’s proliferation-related lists")), (iii) aniž by to bylo jinak povoleno právními předpisy týkajícími se kontroly vývozu, nebudete využívat nabídky služeb žádným způsobem koncového využití, který by byl zakázán, zejména k navrhování, analýze, simulaci, vyhodnocování, testování nebo jiným činnostem souvisejícím s jadernými, chemickými či biologickými zbraněmi, raketovými systémy nebo automatizovanými leteckými aplikacemi, a (iv) žádná část vašeho obsahu nepodléhá žádnému omezení ohledně sdělování, předávání, stahování, vývozu nebo opětovného vývozu podle právních předpisů na kontrolu vývozu. Zavazujete se, že nebudete nabídku služeb využívat ke sdělování, předávání, stahování, vývozu nebo opětovnému vývozu, ať již přímo či nepřímo, vašeho obsahu, obsahu třetí strany nebo jakéhokoliv jiného obsahu či materiálu do žádné země, žádnému subjektu či jiné straně, která je podle právních předpisů týkajících se kontroly vývozu nebo jiných zákonů či předpisů, kterým můžete podléhat, není oprávněna získat.

            11.4      Oznámení o porušení autorských práv. Podle Části 17 zákoníku Spojených států amerických, § 512(c)(2), by měla být oznámení o tvrzeném porušení autorských práv zaslána e-mailem zástupci společnosti Autodesk pro oblast autorských práv (Copyright Agent) na adresu CopyrightAgent@autodesk.com. Pokyny a podrobné informace o tom, jakým způsobem lze podat oznámení o tvrzeném porušení autorských práv, naleznete pod následujícím odkazem: Informace o autorských právech. DOTAZY, U NICHŽ NEBUDE DODRŽEN TENTO POSTUP, NEBUDOU ZODPOVĚZENY. 

            11.5      Nezávislí dodavatelé. Vzájemný vztah mezi stranami podle těchto podmínek je výhradně vztahem mezi nezávislými dodavateli a nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, nebude zakládat nebo nebude vykládáno jako důkaz o úmyslu založit asociaci, obchodní společnost, společný podnik nebo jiný vztah. Nebude-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, ponese každá strana své vlastní náklady a výdaje vzniklé při plnění jejích povinností podle těchto podmínek.

            11.6      Oddělitelnost ustanovení. Pokud soud příslušné jurisdikce z jakéhokoliv důvodu shledá kterékoliv ustanovení těchto podmínek nebo kteroukoliv jeho část nevynutitelnými, bude takové ustanovení vymáháno v maximálním povoleném rozsahu tak, aby byl realizován účel těchto podmínek, a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

            11.7     Nadpisy; jazyk. Názvy bodů v těchto podmínkách jsou použity pouze pro účely snazší orientace v textu a nemají podstatný vliv. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi anglickou jazykovou verzí a překladem do jakéhokoliv jazyka je právně závazná anglická jazyková verze těchto podmínek. Pokud jste licenci na službu získali v Kanadě, souhlasíte s následujícím: Strany těchto podmínek potvrzují, že je jejich přáním, aby tyto podmínky i další dokumenty s nimi související, včetně oznámení, v současnosti i v budoucnu byly vypracovány výhradně v anglickém jazyce. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.

            11.8      Oznámení. Oznámení kterékoliv ze stran v souvislosti s těmito podmínkami budou učiněna písemně a budou zaslána elektronickou poštou, poštou nebo doručovací službou (například UPS, FedEx nebo DHL), s tou výjimkou, že oznámení o porušení těchto podmínek ze strany společnosti Autodesk nebo o jejich ukončení nemůžete společnosti Autodesk podat elektronickou poštou. Oznámení společnosti Autodesk určená vaší osobě nabývají účinnosti (a) v případě oznámení zasílaných e-mailem jeden (1) den po odeslání na e-mailovou adresu poskytnutou společnosti Autodesk nebo (b) v případě oznámení zasílaných poštou nebo doručovací službou pět (5) dnů po odeslání obyčejnou poštou nebo doručovací službou na adresu poskytnutou společnosti Autodesk. Tímto souhlasíte s tím, že služební korespondence vám bude zasílána doporučenou poštou na adresu uvedenou ve vašem informačním zákaznickém formuláři (nebo pokud tento formulář nebyl předložen, na vaši poslední adresu známou společnosti Autodesk), pokud to umožňují příslušné právní předpisy. Vaše oznámení společnosti Autodesk nabývají účinnosti (a) v případě oznámení zasílaných e-mailem jeden (1) den po odeslání na adresu (a přijetí společností Autodesk) CopyrightAgent@autodesk.com nebo (b) v případě oznámení zasílaných poštou nebo doručovací službou okamžikem jejich obdržení společností Autodesk na adrese Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornie 94903, USA, k rukám pracovníka pro oblast autorských práv (Copyright Agent). Pokud máte předplatné, může kterákoliv strana podat oznámení rovněž způsobem uvedeným v podmínkách programu předplatného.

            11.9       Zřeknutí se práv; neexistence možnosti postoupení. Kterákoliv ze stran se může zříci svých práv z těchto podmínek pouze písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Jakékoliv neuplatnění některého ustanovení těchto podmínek nebude zakládat zřeknutí se uplatnění takového ustanovení nebo kteréhokoliv jiného ustanovení těchto podmínek. Tyto podmínky ani kterákoliv svá práva nebo povinnosti z těchto podmínek nejste oprávněni postoupit ani delegovat. Jakékoliv nepovolené postoupení bude absolutně neplatné.

            11.10      Úplná dohoda. Tyto podmínky (zejména doplňkové smlouvy a předpisy) představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Autodesk ohledně jejího předmětu a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy, ať již v elektronické, ústní či písemné podobě, učiněné mezi vámi a společností Autodesk ve vztahu k nabídce služeb. V případě rozporu nebo nesrovnalosti mezi těmito podmínkami a jakoukoliv doplňkovou smlouvou nebo předpisem budou řídicí tyto podmínky, s tou výjimkou, že (a) oprávnění a zvláštní podmínky užívání služeb budou mít přednost před těmito podmínkami a (b) doplňková smlouva bude řídicí tam, kde má výslovně přednost před těmito podmínkami užívání služeb ve vztahu ke službě.

 12.      Definice pojmů

            12.1      „Doplňková smlouva“ znamená smlouvu (a) na případný samostatný produkt Autodesk nebo smlouvu, (b) o níž se vy a společnost Autodesk jinak písemně dohodnete, že zakládá doplňkovou smlouvu a zahrnuje určité podmínky pro přístup ke službě nebo softwaru či jejich použití. Doplňkovými smlouvami jsou tam, kde jsou uplatněny, zejména licenční smlouva a podmínky programu předplatného.

            12.2      „Informace API" znamenají informace o standardním rozhraní pro programování aplikací („API“) obecně poskytované společností Autodesk uživatelům nabídky služeb, které uvádějí požadavky pro rozhraní (například zavádění nebo směrování funkcí) softwaru zahrnutého v takové nabídce služeb. Informace API nezahrnují žádnou implementaci takových informací o rozhraní, vývojové materiály ani žádný jiný software.

            12.3      „Autodesk“ znamená Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware, s tou výjimkou, že pokud získáte licenci nebo předplatné na službu v (a) některé zemi Evropy, Afriky nebo Blízkého východu, znamená „Autodesk“ společnost Autodesk Development Sàrl, nebo (b) v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří, znamená „Autodesk“ společnost Autodesk Asia Pte Ltd.

            12.4      „Strany společnosti Autodesk" znamenají Autodesk a její spřízněné osoby, zástupce a dodavatele a jejich jednotlivé vedoucí pracovníky, členy představenstva a zaměstnance.

            12.5      „Počítač“ znamená (a) samostatné elektronické zařízení s jednou nebo více centrálními procesorovými jednotkami (CPU), které přijímají informace v digitální nebo jí podobné formě a na základě sekvence příkazů tyto informace zpracovávají za účelem dosažení specifického výsledku, nebo (ii) softwarovou realizaci takového zařízení (tzv. virtuální počítač).

            12.6      „Obsah" znamená jakékoliv soubory, návrhy, modely, soubory dat, projektové informace, materiály, dokumenty, počítačové programy nebo obdobné materiály (zejména jakékoliv moduly a komponenty, funkce a charakteristiky počítačového programu), média, audio soubory, obrazové soubory, jména, e-mailové adresy, komentáře, poznámky, odkazy a jiný obsah, data a informace.

            12.7       „Informační zákaznický formulář" znamená formulář vyplněný vámi nebo vaším jménem a předložený společnosti Autodesk (nebo prodejcem či distributorem pověřeným společností Autodesk) přímo či nepřímo v souvislosti s vaší objednávkou na licenci nebo předplatným služby či samostatným produktem Autodesk.

            12.8      „Vývojové materiály" znamenají SDK a jiné nástroje, knihovny, zápisy, odkazy nebo vzorové kódy a podobné vývojové materiály začleněné do nabídky služeb.

            12.9      „Dokumentace" znamená jakékoliv technické požadavky a dokumentaci pro koncového uživatele služby, které vám dává k dispozici spoleènost Autodesk.

            12.10      „Stránky oprávnění" znamenají webové stránky vlastněné nebo provozované společností Autodesk nebo jejím jménem, prostřednictvím kterých můžete sledovat svá konkrétní oprávnění. U některých služeb může být přístup ke stránkám oprávnění zajišťován prostřednictvím funkce vašeho samostatného produktu Autodesk nebo služby.

            12.11      „Oprávnění“ znamená vaše oprávnění používat službu (například maximální kapacita, transakce, výstupy, hodiny nebo jiný způsob měření používání, doba nebo trvání a jakákoliv jiná konkrétní oprávnění pro tuto službu) tak, jak jsou stanovena samostatným produktem Autodesk, samostatnou službou nebo typem či úrovní předplatného, které jste si zakoupili nebo na které jste získali licenci. „Oprávnění“ dále zahrnují jakékoliv další informace ohledně oprávnění k přístupu a používání služby, které jsou uvedeny na stránkách oprávnění a na stránkách služby (zejména popis služby, dokumentace a minimální technické požadavky na službu).

            12.12      „Fórum" znamená (a) jakoukoliv diskuzní skupinu společnosti Autodesk nebo třetí strany, chat, nástěnku, zpravodajskou skupinu, oblasti wiki/asistence nebo sociální síť (s výjimkou těch, které jsou omezeny na soukromou skupinu uživatelů prostřednictvím povolení, kontrol a/nebo jiných nastavení ohledně osobních údajů) či veřejnou oblast služby a (b) zpětnou vazbu, e-mail, zprávu nebo dopis určený společnosti Autodesk, tvůrci jejích internetových stránek nebo zaměstnancům a jakákoliv jiná sdělení určená společnosti Autodesk prostřednictvím interaktivní funkce nabízené jako součást služby nebo jakýchkoliv webových stránek vlastněných či provozovaných společností Autodesk nebo jejím jménem.

            12.13      „Licenční smlouva“ znamená licenční smlouvu s koncovým uživatelem poskytnutou nebo uváděnou společností Autodesk v souvislosti se softwarem, nebo pokud společnost Autodesk žádnou takovou smlouvu neposkytne nebo neuvede, licenční a servisní smlouvu společnosti Autodesk označenou jako „licenční a servisní smlouva na designové sady“ (Design Suites License and Services Agreement), která je v současné době k dispozici na stránkách http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use nebo na jakýchkoliv následných či doplňujících webových stránkách Autodesk tak, jak je může společnost Autodesk na základě svého výhradního uvážení čas od času upravit.

            12.14      „Pracovníci“ znamenají (a) vaše jednotlivé zaměstnance a (b) fyzické osoby, které jako nezávislí dodavatelé pracují ve vašich prostorách a které mají přístup ke službě a používají ji pouze na vámi vlastněných nebo pronajímaných a kontrolovaných počítačích nebo jejich prostřednictvím.

            12.15      „Předpisy" znamenají společně oprávnění, zvláštní podmínky užívání služeb, dokumentaci, zásady jednání a veškeré další podmínky začleněné do těchto podmínek odkazem.

            12.16      „Předpis o ochraně osobních údajů“ znamená předpis společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů, který je v současné době k dispozici na stránkách www.autodesk.com/privacy tak, jak je může společnost Autodesk na základě svého výhradního uvážení čas od času upravit.

            12.17      „Zásady jednání" znamenají zásady jednání společnosti Autodesk tak, jak jsou stanoveny v podmínkách používání webových stránek společnosti Autodesk, které jsou v současné době k dispozici na stránkách http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use nebo na jakýchkoliv následných či doplňujících webových stránkách Autodesk tak, jak je může společnost Autodesk na základě svého výhradního uvážení čas od času upravit.

            12.18      „Samostatný produkt Autodesk“ znamená jakýkoliv vámi zakoupený nebo předplacený samostatný produkt společnosti Autodesk, který vás opravňuje k přístupu k nabídce služeb a jejímu využití. Samostatným produktem Autodesk může být (a) samostatný produkt nebo služba, (b) předplatné nebo (c) sada produktů a/nebo služeb.

            12.19      „Služba“ znamená webové nebo cloudové služby vyžadující připojení k internetu, které dává společnost Autodesk k dispozici prostřednictvím samostatného produktu Autodesk nebo stránky služby.

            12.20      „Nabídka služeb" znamená službu, informace API, vývojové materiály, dokumentaci, stránky služby, stránky oprávnění a veškerý další obsah (zejména obsah třetích stran), vzorové sady dat, vzorové modely nebo jiné vzorky obsahu, informací, dat nebo materiálů poskytovaných společností Autodesk podle těchto podmínek nebo prohlížených či vytvářených v souvislosti se službou (zejména jakékoliv výstupy, výsledky, doporučení nebo předpoklady založené na vašem obsahu či jinak) nebo s jakoukoliv související záležitostí.

            12.21      „Stránky služby" znamenají jednu nebo více webových stránek vlastněných nebo provozovaných společností Autodesk nebo jejím jménem, které jsou spojeny se službou.

            12.22      „Software" znamená jakýkoliv poèítaèový program èi obdobný materiál, vèetnì jakýchkoliv modulù a komponentù, funkcí a charakteristik poèítaèového programu, který je dáván k dispozici spoleèností Autodesk nebo jejím jménem k použití v rámci služby (ať již ke stažení nebo jako řešení v rámci hostingu).

            12.23      „Zvláštní podmínky užívání služeb" znamenají jakékoliv zvláštní podmínky přístupu ke konkrétní službě a jejího používání, které jsou uvedeny na místě, z něhož si uživatel může tyto služby objednat či zaregistrovat se nebo které se zobrazuje v souvislosti s takovou objednávkou či registrací služeb (například na webové stránce), nebo pokud žádné takové podmínky neexistují, na stránkách http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use nebo na jakýchkoliv následných či doplňujících webových stránkách Autodesk tak, jak je může společnost Autodesk na základě svého výhradního uvážení čas od času upravit.

            12.24      „Předplatné“ znamená vámi zakoupené předplatné produktu společnosti Autodesk, které vás opravňuje (kromě dalších výhod) k přístupu ke službě a jejímu užívání.

            12.25      „Podmínky programu předplatného" znamenají podmínky předplatného tak, jak jsou uvedeny na stránkách http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions nebo na jakýchkoliv následných či doplňujících webových stránkách Autodesk (jejichž URL lze získat na webových stránkách Autodesk nebo na vyžádání) tak, jak je může společnost Autodesk upravit v souladu s jejich podmínkami.

            12.26      „Podmínky“ znamenají společně tyto podmínky užívání služeb, doplňující smlouvy a předpisy.

            12.27      „Obsah třetí strany" znamená jakýkoliv obsah, který je vám dán k dispozici jakoukoliv třetí stranou prostřednictvím služby nebo v souvislosti s ní nebo prostřednictvím jakýchkoliv webových stránek vlastněných či provozovaných společností Autodesk nebo jejím jménem.

            12.28      „Váš obsah“ znamená společně (a) obsah a/nebo data, která předkládáte nebo zasíláte v souvislosti se službou, (b) vaše pøípadné konkrétní výstupy vytvoøené pomocí služby na základì vašich výchozích dat nebo informací a (c) jakoukoliv softwarovou aplikaci, plug-in modul a jakýkoliv jiný poèítaèový program èi obdobný materiál (vèetnì jakýchkoliv modulù, komponentù a funkcí poèítaèového programu), který vyvinete za použití informací API a/nebo vývojových materiálù.

            12.29      „Váš příspěvek" znamená váš obsah nebo informace, které zasíláte, posíláte e-mailem, vyvěšujete, zveřejňujete či jinak předáváte nebo předkládáte na fóru prostřednictvím služby nebo v souvislosti s ní, ať již přímo či nepřímo.

Pokud se všemi ustanoveními těchto podmínek nesouhlasíte, neměli byste volit tlačítko či zaškrtávat možnost „Souhlasím" („I Agree") (nebo jiný mechanizmus určený k vyjádření vašeho souhlasu), kterým potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a souhlasíte s nimi, a nejste oprávněni mít přístup ke službě a používat ji; jakékoliv neoprávněné užívání služby či přístup k ní z vaší strany i přesto zakládá souhlas s těmito podmínkami.

Tyto podmínky jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Autodesk na adrese http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks nebo na jakýchkoliv následných či doplňkových webových stránkách Autodesk. Tyto podmínky byste si měli vytisknout a uchovat pro další případnou potřebu.