Podmínky služby

Autodesk Group Network

Program „Autodesk Group Network“ (dále jen „Program“) sjednocuje a propojuje globální síť skupin zaměřených na nástroje Autodesk (např. skupiny uživatelů, online skupiny), (dále jen „Skupina“ nebo „Skupiny“). Když se Skupina zapojí do Programu, vytvoří tak spojení, prostřednictvím kterého společnost Autodesk dokáže podporovat lidi a vynaložit větší úsilí, aby jim pomohla se softwarem Autodesk uspět. Skupiny jsou zastoupeny a spravovány osobou nebo osobami označovanými jako správce (dále jen „Správce/Správci skupiny“). Jazykem rozhodným v případě rozdílného výkladu těchto podmínek Programu je anglický jazyk.

Správci Skupiny

Používáním Programu a účastí na programu Autodesk Group Network z pozice Správce skupiny nebo orgánu Správců skupiny udělujete bez výhrad souhlas s těmito podmínkami, tak jak byly předloženy. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli změnit, přidat nebo odstranit jakoukoli část těchto Podmínek služby nebo jakoukoli část materiálů nebo funkcí, které Program poskytuje. Společnost Autodesk aktualizuje Podmínky služby zde a takové změny může uveřejnit kdekoli jinde v Programu. Dokud nepotvrdíte souhlas s podmínkami, nemusíte se do Programu zapojit. Zapojení do Programu je povoleno osobám starším 13 let.

Berete na vědomí, že jako Správce skupiny máte ohledně Programu a jeho podmínek povinnost komunikovat s ostatními osobami v rámci vaší skupiny (dále jen „Členové“).

Komunikace A Souhlas

Vytvořením účtu, poskytnutím své e-mailové adresy a informací o vaší Skupině nebo nepřetržitým přístupem nebo používáním Programu jako Správce skupiny souhlasíte, že vám budou zasílána oznámení týkající se programu Autodesk Group Network, včetně jakýchkoli oznámení vyžadovaných zákonem. Udělujete souhlas s tím, že taková sdělení vám budou namísto poštou zasílána elektronicky. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít také k zasílání dalších sdělení určených vám a vaší Skupině, například změny ve funkcích Programu. Souhlasíte, že zajistíte sdílení takových oznámení se Členy své Skupiny.

Berete na vědomí, že informace, které poskytnete o Členech své Skupiny v souvislosti s vaší účastí v Programu, jsou přístupné společnosti Autodesk (a Členům ostatních Skupin) a mohou být použity za účelem kontaktování vašich Členů a za účelem správy Programu. Rovněž potvrzujete, že jste od vašich Členů k takovému použití získali požadovaný souhlas.

Povinnost Při Účasti V Programu

Prohlašujete a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté informace související s vaším používáním Programu jsou a zůstanou pravdivé, přesné a úplné a že tyto informace budete v případě potřeby pravidelně aktualizovat. Souhlasíte s tím, že pokud jsou nebo budou vámi poskytnuté informace nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, může společnost Autodesk ukončit vaši činnost a účast v Programu.

Při účasti vaší osoby, vaší Skupiny a jejích Členů v Programu a použití materiálů poskytnutých společností Autodesk musíte dodržovat podmínky uvedené v tomto dokumentu a dodržovat podmínky používání stránek na adrese https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use a zásady ochrany osobních údajů uplatňovaných společností Autodesk na adrese https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-cz. Jako Správce skupiny berete na vědomí, že tyto závazky sdělíte Členům vaší Skupiny a budete od nich požadovat výslovný souhlas. Žádné informace v Programu, ani související komunikace zasílaná společností Autodesk, nesmí být vykládány tak, že by výslovně, v dobré víře nebo jiným způsobem a bez předchozího výslovného vyjádření společnosti Autodesk udělovaly jakoukoli licenci nebo oprávnění používat obchodní názvy, ochranné známky produktů a služeb společnosti Autodesk nebo jejích přidružených společností nebo dodavatelů. S výjimkou práv a licencí udělených v těchto podmínkách si společnost Autodesk vyhrazuje veškerá ostatní práva a neuděluje žádná další oprávnění ani licence, a to předpokládané ani jiné.

Pokud máte přístup ke správě DAM společnosti Autodesk, váš přístup závisí na dodržování Pokynů. Autodesk může podle vlastního uvážení požádat, abyste okamžitě přestali používat jakýkoli a všechny obrázky. Nedodržení Pokynů nebo jakýkoli příkaz k zastavení a upuštění bude mít za následek ztrátu přístupu ke správě DAM společnosti Autodesk a jakékoli další právní úkony dostupné společnosti Autodesk.

Ukládání Údajů Skupiny

Souhlasíte s tím, aby společnost Autodesk ukládala a přistupovala k údajům souvisejícím s vaší Skupinou v míře nezbytné k provozu Programu. K tomuto postupu patří ukládání osobních údajů vedoucích Skupin a metadat o vztahu mezi skupinou a společností Autodesk v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Autodesk. Na základě písemné žádosti společnost Autodesk údaje zničí nebo vrátí, ale v souladu se svými zásadami si může ponechat kopii údajů v záložním/archivním úložišti. Takové údaje je i nadále povinna zabezpečit.

Materiály Společnosti Autodesk

Informace a materiály poskytované společností Autodesk v rámci Programu jsou a zůstanou vlastnictvím společnosti Autodesk, jejích dceřiných či přidružených společností, poskytovatelů licencí a/nebo dodavatelů a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patentem nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Mohou se na ně vztahovat také další licenční podmínky. Při používání Programu musíte dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy.

Společnost Autodesk neručí za přesnost, důvěrnost ani zabezpečení jakékoli komunikace nebo informací přenášených na tomto webu nebo na jakémkoli webu propojeném s tímto webem odkazem nebo jinak v souvislosti se službami. Společnost Autodesk rovněž nenese odpovědnost za zabezpečení e-mailové adresy, registračních a osobních údajů, důvěrných informací, informací obsahující obchodní tajemství nebo za chyby v obsahu. Pokud v rámci tohoto webu poskytnete jakékoli nápady, návrhy nebo doporučení týkající se produktů, technologií nebo služeb společnosti Autodesk (dále jen „Zpětná vazba“), společnost Autodesk může takovou Zpětnou vazbu použít a začlenit ji do svých produktů, technologií a služeb, aniž by platila licenční poplatky nebo jí vyvstaly jakékoli jiné závazky či omezení.

Sledování V Rámci Programu

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si společnost Autodesk vyhrazuje právo (ale nemá povinnost) na základě vlastního uvážení zavést jedno nebo více z následujících opatření, a to bez předchozího upozornění:

(i) sledovat účast v Programu a váš přístup do Programu;

(ii) měnit, odebírat nebo odmítnout či umožnit zveřejnění jakéhokoli obsahu;

(iii) sdělovat jakékoli třetí straně informace o Skupině a Členech skupiny a povaze jejich účasti za účelem:

      (a) provozování Programu;

      (b) ochrany společnosti Autodesk, jejích přidružených společností a uživatelů a návštěvníků Programu;

      (c) dodržování zákonných povinností nebo požadavků vlády a vynucování těchto podmínek;

      (d) z jakéhokoli jiného důvodu nebo za jakýmkoli jiným účelem;

(iv) požadovat, aby jakákoli Skupina v rámci Programu ukončila svou činnost nebo činnost některého z jejích Členů.

Společnost Autodesk odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah sdílený uživateli v rámci Programu nebo jeho prostřednictvím.

Omezení Záruk

Tento Program je dodáván „tak, jak je“, tedy bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané. Výslovně souhlasíte s tím, že Program a obsah používáte výlučně na vlastní riziko. Společnost Autodesk neručí za to, že Program bude fungovat nepřerušeně nebo bezchybně, ani neposkytuje žádnou záruku, co se výsledků v rámci používání Programu týče. Společnost Autodesk v souvislosti s Programem neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky, mimo jiné žádné předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti k určitému účelu.

Omezení Odpovědnosti

Společnost Autodesk nenese za žádných okolností vůči vám ani žádné jiné osobě odpovědnost za jakékoli škody, mimo jiné přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo represivní škody, které vznikly na základě této dohody nebo v souvislosti s vaší účastí v Programu. Jediným a výhradním opravným prostředkem vaší osoby podle této dohody bude ukončení vaší činnosti v Programu.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete hájit, chránit a odškodníte společnost Autodesk a její akcionáře, ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli opatřeními, žalobami, nároky, škodami, dluhy, požadavky nebo odpovědnostmi, včetně přiměřených nákladů a poplatků za právní zastoupení, uplatňovaných jakoukoli osobou, které vyplývají nebo souvisí: (a) s touto dohodou; (b) vaším používáním Programu, včetně jakýchkoli údajů nebo obsahu, které jste přenesli nebo přijali a/nebo (c) s veškerými urážlivými, pomlouvačnými, neslušnými nebo jinými prohlášeními týkající se jakékoli osoby, které jste učinili nebo zopakovali vy, vaše Skupina nebo Členové.

Weby Třetích Stran

Program může obsahovat odkazy na weby, poskytovatele služeb, zvláštní nabídky nebo nástroje třetích stran, které nejsou společností Autodesk vlastněny ani kontrolovány, nebo vám tyto mohou být poskytnuty. Za takové weby, informace, materiály, nástroje nebo služby třetích stran neneseme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost. Pokud prohlížíte web třetí strany nebo používáte nástroj nebo službu třetí strany, činíte tak na své vlastní riziko a berete na vědomí, že na takové používání webů, nástrojů nebo služeb se nevztahují tyto podmínky ani zásady ochrany osobních údajů. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat smluvní podmínky pro přístup a používání webů poskytovaných třetí stranou a poskytovateli třetích stran, a musíte své Členy požádat, aby výslovně potvrdili svůj souhlas s dodržováním veškerých takových podmínek. Výslovně zprošťujete společnost Autodesk veškeré odpovědnosti vyplývající z používání jakéhokoli webu, nástrojů, služeb nebo obsahu třetí strany.

Ukončení

Souhlasíte, že společnost Autodesk může na základě vlastního uvážení a kdykoli z jakéhokoli či žádného důvodu ukončit váš přístup k Programu a požadovat, aby vaše Skupina v souvislosti s Programem ukončila veškerý přístup a činnosti. Souhlasíte, že jakékoli ukončení může proběhnout bez předchozího upozornění. Souhlasíte, že společnost Autodesk ani její přidružené společnosti nebudou odpovídat za jakékoli ukončení přístupu či účasti, a to jak vaší osoby, tak jakékoli třetí strany.

Porušení Autorských Práv

Zákon Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (dále jen „zákon DMCA“) poskytuje možnost navrácení autorských práv jejich vlastníkům, kteří se domnívají, že materiál na internetu porušuje jejich práva podle amerického zákona o autorských právech. Pokud se v dobré víře domníváte, že materiály zpřístupněné společností Autodesk nebo zpřístupněné prostřednictvím domény kontrolované společností Autodesk porušují vaše autorská práva, můžete vy (nebo váš zástupce) zaslat společnosti Autodesk oznámení s požadavkem, aby společnost Autodesk materiály odstranila nebo k nim zablokovala přístup. Pokud se v dobré víře domníváte, že někdo proti vám neodůvodněně podal oznámení o porušení autorských práv, zákon DMCA vám umožňuje zaslat společnosti Autodesk oznámení, které tuto skutečnost rozporuje. Oba druhy oznámení musí splňovat příslušné zákonné požadavky uložené zákonem DMCA. Více informací najdete na adrese http://www.copyright.gov/. Oznámení a rozporující oznámení zasílejte na adresu:/p>

Copyright Agent                                                                                                      Tel.: +1 (415) 507.5000
 Autodesk, Inc.                                                                                                        Fax: + 1 (415) 507.6128
 111 McInnis Parkway
 San Rafael, CA 94903 USA
 E-mail: copyright.agent@Autodesk.com

Společnost Autodesk doporučuje, abyste se před podáním oznámení nebo rozporujícího oznámení poradili se svým právním zástupcem.

Rozhodné Právo A Soudní Příslušnost

Tyto Podmínky služby představují závaznou dohodu. Nedodržení těchto Podmínek služby může mít za následek zrušení účtu a další právní kroky. Tyto Podmínky služby, pokyny pro komunitu Autodesk a související dokumenty uvedené v těchto podmínkách představují úplnou dohodu mezi vaší osobou a společností Autodesk a upravují vaše používání Programu a nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vaší osobou a společností Autodesk. Tyto Podmínky služby a vztah mezi vaší osobou a společností Autodesk upravují zákony státu Kalifornie v USA bez ohledu na ustanovení kolizní normy. Vy a společnost Autodesk souhlasíte s tím, že výhradní jurisdikcí pro řešení jakýchkoli sporů souvisejících s těmito Podmínkami služby jsou kalifornské federální a státní soudy v Marin County. Pokud (i) nejste občanem USA; (ii) nemáte bydliště ve Spojených státech; (iii) nepřistupujete k Programu ze Spojených států; (iv) spor mezi vámi a námi nesouvisí s vaším přístupem nebo používáním americké verze Programu a (v) jste občanem země Evropské unie, který Program používá k jiným účelům než k obchodu, podnikání nebo vykonávání profese, souhlasíte, že veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito podmínkami (včetně kteréhokoli dokumentu, na který se v těchto podmínkách odkazuje) a/nebo s Programem se budou řídit a budou bez ohledu na ustanovení kolizní normy vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu. Nic z tohoto ustanovení se nepovažuje za souhlas společnosti Autodesk s jurisdikcí kteréhokoli soudu nebo jiného fóra v jakékoli zemi za účelem vyřešení jakéhokoli sporu podle této smlouvy.

Nahlášení Porušení Podmínek

Pokud zjistíte jakékoli porušení těchto podmínek, upozorněte nás pomocí funkce „Report Inappropriate Content“ (Nahlásit nevhodný obsah) v nabídce Možnosti daného sdělení nebo nás kontaktujte přímo na adrese: groupnetwork@autodesk.com. Pokud bylo narušeno zabezpečení vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití svého účtu či o jiném porušení zabezpečení, jste povinni nás o tom neprodleně informovat. Informovat nás můžete e-mailem na adrese groupnetwork@autodesk.com.