You have been detected as being from . W odpowiednich miejscach są widoczne dostosowane do danego kraju informacje na temat produktów, ofert i cen.

Zmień kraj/język X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Warunki specjalne

Terminy zapisane wielkimi literami, lecz niezdefiniowane poniżej mają znaczenie określone w dokumencie Warunki ogólne. Warunki Specjalne mogą być okresowo aktualizowane. Powiadomienie o aktualizacjach publikuje się za pomocą linku „Data wejścia w życie/Aktualizacja” na górze strony.

Oferty z własnymi warunkami korzystania z usług

Do następujących Ofert mają zastosowanie indywidualne warunki korzystania z usługi:

BIM 360 Glue Service (pakiety użytkowników)

Subskrybent usługi Autodesk BIM 360 Glue nabywa prawo do udzielenia Upoważnionym Użytkownikom tej Usługi uprawnienia do instalacji i dostępu do oprogramowania Autodesk Navisworks Manage oraz oprogramowania Autodesk Point Layout udostępnianych przez Autodesk w celu równoczesnego korzystania wraz z Usługą przez czas trwania subskrypcji. Upoważniony Użytkownik może zainstalować te Produkty i/lub uzyskiwać do nich dostęp na więcej niż jednym komputerze, pod warunkiem że w danym momencie Upoważniony Użytkownik ma dostęp tylko do jednej kopii każdego Produktu i/lub korzysta tylko z jednej jego kopii.

Liczba licencji dla jednego użytkownika oprogramowania Autodesk Navisworks Manage i oprogramowania Autodesk Point Layout, do których Subskrybent może udzielić dostępu Upoważnionym Użytkownikom, zależy od przyznanych pakietów dla użytkowników usług Autodesk BIM 360:

Pakiety dla użytkowników

Liczba licencji oprogramowania Autodesk Navisworks Manage i oprogramowania Autodesk Point Layout

Pakiet dla 1 użytkownika

0

Pakiet dla 10 użytkowników

0

Pakiet dla 25 użytkowników

Maksymalnie pięć (5)

Pakiet dla 100 użytkowników

Maksymalnie dwadzieścia (20)

Pakiet dla 500 użytkowników

Maksymalnie pięćdziesiąt (50)

Pakiet dla 1000 użytkowników

Maksymalnie sto (100)

Pakiet dla 8000 użytkowników Enterprise

Maksymalnie osiemset (800)

Usługi budynkowe BIM 360 Ops

Dostęp budynkowy do usług Autodesk BIM 360 Ops („Usług Budynkowych”) uprawnia Subskrybenta i jego Upoważnionych Użytkowników do uzyskiwania dostępu do Usług Budynkowych i/lub korzystania z nich w okresie ich subskrypcji w odniesieniu do jednego (1) Budynku. O ile poziom Usług Budynkowych przypisany Subskrybentowi nie określa inaczej, Subskrybent nabywa prawo do tworzenia nieograniczonej* liczby Zgłoszeń w ramach Usług Budynkowych oraz uzyskiwania do nich dostępu, eksportowania tych Zgłoszeń do bazy Airtable oraz korzystania z map wnętrz w okresie subskrypcji tych usług w odniesieniu do jednego (1) Budynku. W tym ustępie „Budynek” oznacza konkretny obiekt, infrastrukturę, konstrukcję lub inną powierzchnię, które (i) zostały wyznaczone przez Subskrybenta w Ofercie Budynkowej oraz których (ii) bieżące operacje podlegają zarządzaniu przez Subskrybenta. „Zgłoszenie” oznacza jedno możliwe do przydzielenia zdarzenie utworzone przez Subskrybenta w ramach Usługi.

* Z zastrzeżeniem uzasadnionych ograniczeń technicznych.

Decydując się na eksport swoich Zgłoszeń do bazy Airtable, Subskrybent rozumie i zgadza się, że będzie podlegał warunkom oraz postanowieniom Airtable, które regulują tego typu dostęp i korzystanie przez Subskrybenta, i akceptuje je. Autodesk nie ponosi odpowiedzialności, nie dokonuje oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do korzystania przez Subskrybenta z Airtable, żadnych danych przesyłanych między Subskrybentem i Airtable, ani żadnych informacji, raportów, wyników lub innych materiałów, które Airtable może zapewnić Subskrybentowi lub od niego zbierać w ramach albo za pomocą swoich usług.

Usługi Fusion Lifecycle

Subskrybent usług Autodesk Fusion Lifecycle Enterprise może (i) uzyskiwać do nich dostęp i z nich korzystać w okresie subskrypcji oraz (ii) umożliwiać nieograniczonej* liczbie Użytkowników Będących Stronami Trzecimi (jak zdefiniowano poniżej) uzyskanie dostępu do konta usługi Fusion Lifecycle Enterprise. „Użytkownicy Będący Stronami Trzecimi” to Upoważnieni Użytkownicy Subskrybenta, którzy (i) nie są jego pracownikami ani lokalnymi wykonawcami oraz którzy (ii) wykupili subskrypcję usługi Fusion Lifecycle Enterprise. Subskrybent musi się skonsultować ze swoim wyznaczonym specjalistą ds. obsługi klienta (jak wskazano na formularzu zamówienia) w momencie udzielenia dostępu dodatkowemu Użytkownikowi Będącemu Stroną Trzecią.

* Z zastrzeżeniem uzasadnionych ograniczeń technicznych.

Dane Map na żywo

Uzyskując dostęp do Map na żywo Autodesk oraz korzystając z nich, Subskrybent rozumie i potwierdza, że będzie podlegać tym dodatkowym warunkom użytkowania i zasadom ochrony prywatności stron trzecich wymienionym w niniejszym dokumencie, że zapoznał się z nimi oraz że wyraża zgodę na ich wiążącą moc:

Autodesk nie ponosi odpowiedzialności, nie dokonuje oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do tych usług stron trzecich ani w stosunku do danych, informacji, raportów, wyników lub innych materiałów, które te strony trzecie mogą zapewnić Subskrybentowi lub od niego zbierać w ramach albo za pomocą takich usług.

Pliki pobierane ze sklepu Apple App Store

Jeśli Subskrybent pobrał Ofertę ze sklepu Apple App Store lub uzyskał do niej dostęp za pomocą produktu marki Apple, korzystanie z tej Oferty podlega dokumentowi Dodatkowe warunki dotyczące sklepu App Store.

Narzędzia do kreatywnego wykończania

Jeśli Oferta dotyczy narzędzia firmy Autodesk do komponowania, gradacji, edytowania i/lub wykańczania, w tym między innymi programów Autodesk Flame Premium, Autodesk Flame, Autodesk Flame Assist, Autodesk Flare, Autodesk Lustre lub Autodesk Backdraft Conform (zwanych łącznie „Narzędziami do Kreatywnego Wykańczania”), następujące dodatkowe warunki mają zastosowanie w stosunku do interfejsu Autodesk Wiretap API: Subskrybent może zainstalować taki interfejs Wiretap API na komputerze i uzyskiwać do niego dostęp, nawet w przypadku niezainstalowania Narzędzi do Kreatywnego Wykańczania, a używanie takiego interfejsu Wiretap API nie musi się odbywać wyłącznie w połączeniu z Narzędziami do Kreatywnego Wykańczania.

Technologia pobierania

Technologia pobierania Autodesk może korzystać z interfejsu Akamai NetSession, który może używać ograniczonej przepustowości przesyłania oraz zasobów komputera w celu połączenia Subskrybenta z siecią równorzędną oraz poprawy szybkości i niezawodności dostarczania treści internetowych. Interfejs Akamai NetSession jest bezpieczną technologią sieciową po stronie klienta, która wykorzystuje moc obliczeniową komputera do dostarczania oprogramowania i multimediów dostępnych w sieci Akamai. Interfejs Akamai NetSession Subskrybenta współpracuje z innymi interfejsami Akamai NetSession i tysiącami serwerów brzegowych Akamai oraz działa jako usługa sieciowa, używając ograniczonych dostępnych zasobów komputera. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Interfejs Akamai NetSession. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki oraz używając technologii pobierania Autodesk, Subskrybent akceptuje postanowienia określone w dokumencie Umowa licencyjna z firmą Akamai której podlega interfejs Akamai NetSession.

Edukacja

Licencje edukacyjne i subskrypcje nie zapewniają standardowych korzyści z subskrypcji. Dodatkowe warunki obowiązujące w stosunku do Ofert Edukacyjnych znaleźć można w sekcji Warunki dotyczące edukacji.

Usługi Assemble Service

Subskrybent usługi Autodesk Assemble Service nabywa prawo do udzielenia Upoważnionym Użytkownikom tej Usługi uprawnienia do dostępu do oprogramowania Autodesk Assemble udostępnianego przez Autodesk przez czas trwania subskrypcji. Liczba Upoważnionych Użytkowników, którym Subskrybent może udzielić dostępu, zależy zakupionej oferty usługi Autodesk Assemble Service:

Oferta usługi Assemble Service

Dozwolone użytkowanie

Oferta Assemble Project

Upoważnia Subskrybenta i nieograniczoną liczbę Upoważnionych Użytkowników do dostępu do usługi Assemble Service i/lub używania jej przez czas trwania subskrypcji w przypadku stosownej liczby zakupionych „Projektów”. „Projekt” oznacza maksymalnie osiem (8) osobnych budynków w pojedynczej lokalizacji.

Oferta Assemble Office

Upoważnia Subskrybenta i nieograniczoną liczbę Upoważnionych Użytkowników do dostępu do usługi Assemble Service i/lub używania jej przez czas trwania subskrypcji w przypadku dowolnego projektu w promieniu 160 km od fizycznej lokalizacji, w której zakup został dokonany.

Oferta Assemble Region

Upoważnia Subskrybenta i nieograniczoną liczbę Upoważnionych Użytkowników do dostępu do usługi Assemble Service i/lub używania jej przez czas trwania subskrypcji w przypadku dowolnego projektu w promieniu 1200 km od fizycznej lokalizacji, w której zakup został dokonany.

Specjalne warunki dotyczące Rozszerzenia Bifrost do programu Maya i mechanizmu Bifrost

Jeżeli Oferta Użytkownika to Autodesk Maya lub Kolekcja Autodesk z zakresu mediów i rozrywki, Użytkownik nabywa następujące prawa:

1. Użytkownik może zainstalować i uzyskać dostęp do Rozszerzenia Bifrost do programu Maya (zwanego dalej „Bifrost”) w związku z korzystaniem z programu Autodesk Maya, zgodnie z postanowieniami Punktu 11.2 Warunków Ogólnych; oraz

2. Jeżeli Oferta Użytkownika to Autodesk Maya, Użytkownik nabywa prawo do korzystania z mechanizmu Bifrost do przetwarzania w tle przez każdego Upoważnionego Użytkownika w zależności od Oferty Użytkownika w następujący sposób:

Oferta Użytkownika

Liczba komputerów na Upoważnionego Użytkownika, na których używany jest mechanizm Bifrost

Subskrypcja dla jednego użytkownika, Subskrypcja dla wielu użytkowników lub Licencja Wieczysta na Plan Obsługi jednostanowiskowego programu Autodesk Maya

Maksymalnie 3

3. Jeżeli Oferta Użytkownika to Kolekcja Autodesk z zakresu mediów i rozrywki, Użytkownik nabywa prawo do korzystania z mechanizmu Bifrost do przetwarzania w tle przez każdego Upoważnionego Użytkownika w zależności od Oferty Użytkownika w następujący sposób:

Oferta Użytkownika

Liczba komputerów na Upoważnionego Użytkownika, na których używany jest mechanizm Bifrost

Subskrypcja dla jednego użytkownika, Subskrypcja dla wielu użytkowników lub Licencja Wieczysta na Plan Obsługi Kolekcji Autodesk z zakresu mediów i rozrywki

Maksymalnie 15

Warunki specjalne uprawnień Arnold w ramach subskrypcji Autodesk Media & Entertainment Collection

Jeśli Państwa oferta jest subskrypcją Autodesk Media and Entertainment Collection dla jednego użytkownika, mają Państwo prawo do subskrypcji Arnold dla jednego użytkownika, którą mogą Państwo zainstalować i używać jednocześnie na maksymalnie 5 wystąpieniach oprogramowania Arnold na oddzielnych komputerach. Jeśli Państwa oferta jest subskrypcją wielostanowiskową Autodesk Media and Entertainment Collection, mają Państwo prawo do 5 subskrypcji wielostanowiskowych Arnold objętych plikiem licencyjnym.