You have been detected as being from . W odpowiednich miejscach są widoczne dostosowane do danego kraju informacje na temat produktów, ofert i cen.

Zmień kraj/język X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Warunki specjalne

Terminy zapisane wielkimi literami, lecz niezdefiniowane poniżej mają znaczenie określone w dokumencie Warunki ogólne. Warunki Specjalne mogą być okresowo aktualizowane. Powiadomienie o aktualizacjach publikuje się za pomocą linku „Data wejścia w życie/Aktualizacja” na górze strony.

Oferty z własnymi warunkami korzystania z usług

Do następujących Ofert mają zastosowanie indywidualne warunki korzystania z usługi:

BIM 360 Glue Service (pakiety użytkowników)

Subskrybent usługi Autodesk BIM 360 Glue nabywa prawo do udzielenia Upoważnionym Użytkownikom tej Usługi uprawnienia do instalacji i dostępu do oprogramowania Autodesk Navisworks Manage oraz oprogramowania Autodesk Point Layout udostępnianych przez Autodesk w celu równoczesnego korzystania wraz z Usługą przez czas trwania subskrypcji. Upoważniony Użytkownik może zainstalować te Produkty i/lub uzyskiwać do nich dostęp na więcej niż jednym komputerze, pod warunkiem że w danym momencie Upoważniony Użytkownik ma dostęp tylko do jednej kopii każdego Produktu i/lub korzysta tylko z jednej jego kopii.

Liczba licencji dla jednego użytkownika oprogramowania Autodesk Navisworks Manage i oprogramowania Autodesk Point Layout, do których Subskrybent może udzielić dostępu Upoważnionym Użytkownikom, zależy od przyznanych pakietów dla użytkowników usług Autodesk BIM 360:

Pakiety dla użytkowników

Liczba licencji oprogramowania Autodesk Navisworks Manage i oprogramowania Autodesk Point Layout

Pakiet dla 1 użytkownika

0

Pakiet dla 10 użytkowników

0

Pakiet dla 25 użytkowników

Maksymalnie pięć (5)

Pakiet dla 100 użytkowników

Maksymalnie dwadzieścia (20)

Pakiet dla 500 użytkowników

Maksymalnie pięćdziesiąt (50)

Pakiet dla 1000 użytkowników

Maksymalnie sto (100)

Pakiet dla 8000 użytkowników Enterprise

Maksymalnie osiemset (800)

Usługi budynkowe BIM 360 Ops

Dostęp budynkowy do usług Autodesk BIM 360 Ops („Usług Budynkowych”) uprawnia Subskrybenta i jego Upoważnionych Użytkowników do uzyskiwania dostępu do Usług Budynkowych i/lub korzystania z nich w okresie ich subskrypcji w odniesieniu do jednego (1) Budynku. O ile poziom Usług Budynkowych przypisany Subskrybentowi nie określa inaczej, Subskrybent nabywa prawo do tworzenia nieograniczonej* liczby Zgłoszeń w ramach Usług Budynkowych oraz uzyskiwania do nich dostępu, eksportowania tych Zgłoszeń do bazy Airtable oraz korzystania z map wnętrz w okresie subskrypcji tych usług w odniesieniu do jednego (1) Budynku. W tym ustępie „Budynek” oznacza konkretny obiekt, infrastrukturę, konstrukcję lub inną powierzchnię, które (i) zostały wyznaczone przez Subskrybenta w Ofercie Budynkowej oraz których (ii) bieżące operacje podlegają zarządzaniu przez Subskrybenta. „Zgłoszenie” oznacza jedno możliwe do przydzielenia zdarzenie utworzone przez Subskrybenta w ramach Usługi.

* Z zastrzeżeniem uzasadnionych ograniczeń technicznych.

Decydując się na eksport swoich Zgłoszeń do bazy Airtable, Subskrybent rozumie i zgadza się, że będzie podlegał warunkom oraz postanowieniom Airtable, które regulują tego typu dostęp i korzystanie przez Subskrybenta, i akceptuje je. Autodesk nie ponosi odpowiedzialności, nie dokonuje oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do korzystania przez Subskrybenta z Airtable, żadnych danych przesyłanych między Subskrybentem i Airtable, ani żadnych informacji, raportów, wyników lub innych materiałów, które Airtable może zapewnić Subskrybentowi lub od niego zbierać w ramach albo za pomocą swoich usług.

Usługi Fusion 360 Manage

Subskrybent usług Autodesk Fusion 360 Manage może (i) uzyskiwać do nich dostęp i z nich korzystać w okresie subskrypcji oraz (ii) umożliwiać nieograniczonej* liczbie Użytkowników Będących Stronami Trzecimi (jak zdefiniowano poniżej) uzyskanie dostępu do konta usługi Fusion 360 Manage. „Użytkownicy Będący Stronami Trzecimi” to Upoważnieni Użytkownicy Subskrybenta, którzy (i) nie są jego pracownikami ani lokalnymi wykonawcami oraz którzy (ii) wykupili subskrypcję usługi Fusion 360 Manage. Subskrybent musi się skonsultować ze swoim wyznaczonym specjalistą ds. obsługi klienta (jak wskazano na formularzu zamówienia) w momencie udzielenia dostępu dodatkowemu Użytkownikowi Będącemu Stroną Trzecią.

* Z zastrzeżeniem uzasadnionych ograniczeń technicznych.

Dane Map na żywo

Uzyskując dostęp do Map na żywo Autodesk oraz korzystając z nich, Subskrybent rozumie i potwierdza, że będzie podlegać tym dodatkowym warunkom użytkowania i zasadom ochrony prywatności stron trzecich wymienionym w niniejszym dokumencie, że zapoznał się z nimi oraz że wyraża zgodę na ich wiążącą moc:

Autodesk nie ponosi odpowiedzialności, nie dokonuje oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do tych usług stron trzecich ani w stosunku do danych, informacji, raportów, wyników lub innych materiałów, które te strony trzecie mogą zapewnić Subskrybentowi lub od niego zbierać w ramach albo za pomocą takich usług.

Pliki pobierane ze sklepu Apple App Store

Jeśli Subskrybent pobrał Ofertę ze sklepu Apple App Store lub uzyskał do niej dostęp za pomocą produktu marki Apple, korzystanie z tej Oferty podlega dokumentowi Dodatkowe warunki dotyczące sklepu App Store.

Narzędzia do kreatywnego wykończania

Jeśli Oferta dotyczy narzędzia firmy Autodesk do komponowania, gradacji, edytowania i/lub wykańczania, w tym między innymi programów Autodesk Flame Premium, Autodesk Flame, Autodesk Flame Assist, Autodesk Flare, Autodesk Lustre lub Autodesk Backdraft Conform (zwanych łącznie „Narzędziami do Kreatywnego Wykańczania”), następujące dodatkowe warunki mają zastosowanie w stosunku do interfejsu Autodesk Wiretap API: Subskrybent może zainstalować taki interfejs Wiretap API na komputerze i uzyskiwać do niego dostęp, nawet w przypadku niezainstalowania Narzędzi do Kreatywnego Wykańczania, a używanie takiego interfejsu Wiretap API nie musi się odbywać wyłącznie w połączeniu z Narzędziami do Kreatywnego Wykańczania.

Technologia pobierania

Technologia pobierania Autodesk może korzystać z interfejsu Akamai NetSession, który może używać ograniczonej przepustowości przesyłania oraz zasobów komputera w celu połączenia Subskrybenta z siecią równorzędną oraz poprawy szybkości i niezawodności dostarczania treści internetowych. Interfejs Akamai NetSession jest bezpieczną technologią sieciową po stronie klienta, która wykorzystuje moc obliczeniową komputera do dostarczania oprogramowania i multimediów dostępnych w sieci Akamai. Interfejs Akamai NetSession Subskrybenta współpracuje z innymi interfejsami Akamai NetSession i tysiącami serwerów brzegowych Akamai oraz działa jako usługa sieciowa, używając ograniczonych dostępnych zasobów komputera. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Interfejs Akamai NetSession. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki oraz używając technologii pobierania Autodesk, Subskrybent akceptuje postanowienia określone w dokumencie Umowa licencyjna z firmą Akamai której podlega interfejs Akamai NetSession.

Edukacja

Licencje edukacyjne i subskrypcje nie zapewniają standardowych korzyści z subskrypcji. Dodatkowe warunki obowiązujące w stosunku do Ofert Edukacyjnych znaleźć można w sekcji Warunki dotyczące edukacji.

Usługi Assemble Service

Subskrybent usługi Autodesk Assemble Service nabywa prawo do udzielenia Upoważnionym Użytkownikom tej Usługi uprawnienia do dostępu do oprogramowania Autodesk Assemble udostępnianego przez Autodesk przez czas trwania subskrypcji. Liczba Upoważnionych Użytkowników, którym Subskrybent może udzielić dostępu, zależy zakupionej oferty usługi Autodesk Assemble Service:

Oferta usługi Assemble Service

Dozwolone użytkowanie

Oferta Assemble Project

Upoważnia Subskrybenta i nieograniczoną liczbę Upoważnionych Użytkowników do dostępu do usługi Assemble Service i/lub używania jej przez czas trwania subskrypcji w przypadku stosownej liczby zakupionych „Projektów”. „Projekt” oznacza maksymalnie osiem (8) osobnych budynków w pojedynczej lokalizacji.

Oferta Assemble Office

Upoważnia Subskrybenta i nieograniczoną liczbę Upoważnionych Użytkowników do dostępu do usługi Assemble Service i/lub używania jej przez czas trwania subskrypcji w przypadku dowolnego projektu w promieniu 160 km od fizycznej lokalizacji, w której zakup został dokonany.

Oferta Assemble Region

Upoważnia Subskrybenta i nieograniczoną liczbę Upoważnionych Użytkowników do dostępu do usługi Assemble Service i/lub używania jej przez czas trwania subskrypcji w przypadku dowolnego projektu w promieniu 1200 km od fizycznej lokalizacji, w której zakup został dokonany.

Specjalne warunki dotyczące Rozszerzenia Bifrost do programu Maya i mechanizmu Bifrost

Jeżeli Oferta Użytkownika to Autodesk Maya lub Kolekcja Autodesk z zakresu mediów i rozrywki, Użytkownik nabywa następujące prawa:

1. Użytkownik może zainstalować i uzyskać dostęp do Rozszerzenia Bifrost do programu Maya (zwanego dalej „Bifrost”) w związku z korzystaniem z programu Autodesk Maya, zgodnie z postanowieniami Punktu 11.2 Warunków Ogólnych; oraz

2. Jeżeli Oferta Użytkownika to Autodesk Maya, Użytkownik nabywa prawo do korzystania z mechanizmu Bifrost do przetwarzania w tle przez każdego Upoważnionego Użytkownika w zależności od Oferty Użytkownika w następujący sposób:

Oferta Użytkownika

Liczba komputerów na Upoważnionego Użytkownika, na których używany jest mechanizm Bifrost

Subskrypcja dla jednego użytkownika, Subskrypcja dla wielu użytkowników lub Licencja Wieczysta na Plan Obsługi jednostanowiskowego programu Autodesk Maya

Maksymalnie 3

3. Jeżeli Oferta Użytkownika to Kolekcja Autodesk z zakresu mediów i rozrywki, Użytkownik nabywa prawo do korzystania z mechanizmu Bifrost do przetwarzania w tle przez każdego Upoważnionego Użytkownika w zależności od Oferty Użytkownika w następujący sposób:

Oferta Użytkownika

Liczba komputerów na Upoważnionego Użytkownika, na których używany jest mechanizm Bifrost

Subskrypcja dla jednego użytkownika, Subskrypcja dla wielu użytkowników lub Licencja Wieczysta na Plan Obsługi Kolekcji Autodesk z zakresu mediów i rozrywki

Maksymalnie 15

Warunki specjalne uprawnień Arnold w ramach subskrypcji Autodesk Media & Entertainment Collection

Jeśli Państwa oferta jest subskrypcją Autodesk Media and Entertainment Collection dla jednego użytkownika, mają Państwo prawo do subskrypcji Arnold dla jednego użytkownika, którą mogą Państwo zainstalować i używać jednocześnie na maksymalnie 5 wystąpieniach oprogramowania Arnold na oddzielnych komputerach. Jeśli Państwa oferta jest subskrypcją wielostanowiskową Autodesk Media and Entertainment Collection, mają Państwo prawo do 5 subskrypcji wielostanowiskowych Arnold objętych plikiem licencyjnym.

Warunki dotyczące korzyści z praw do używania licencji hostowanej dla funkcji Wsad oprogramowania Maya i 3ds Max

Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2020 r.

Korzyści z praw do używania licencji hostowanej dla funkcji Wsad oprogramowania Maya i 3ds Max są dodatkowo regulowane przez poniższe Warunki dotyczące korzyści. Te prawa dotyczą wyłącznie klientów Autodesk Subscription.

1. DEFINICJE

Poniżej podano definicje terminów stosowanych w niniejszym tekście. Terminy pisane wielką literą, które zostały użyte, ale nie są zdefiniowane w niniejszych Warunkach dotyczących korzyści, mają znaczenie nadane im w Warunkach użytkowania firmy Autodesk dotyczących stosownego Oprogramowania.

„Wsad”: oznacza dowolne operacje wiersza polecenia lub operacje bezobsługowe (niezwiązane z interfejsem użytkownika) dostarczane jako funkcja dodatkowa zainstalowana razem z licencją na, odpowiednio, oprogramowanie Autodesk® Maya® lub Autodesk® 3ds Max®, które służą umożliwieniu wykonywania zdalnego przetwarzania wsadowego. Dla zachowania przejrzystości funkcja Wsad jest traktowana jako Oprogramowanie.

2. PRAWA DO UŻYWANIA LICENCJI HOSTOWANEJ

2.1 Niezależnie od wszelkich postanowień stosownych Warunków użytkowania firmy Autodesk regulujących instalację Oprogramowania i dostęp do niego, w szczególności Części 15.3 (Dopuszczalne użycie Ofert), w Okresie obowiązywania Subskrypcji, będzie miał zastosowanie następujący Typ licencji (odpowiednio):

Klienci z subskrypcją dla wielu użytkowników:

Hostowana licencja dla wielu użytkowników. Mogą Państwo zainstalować określone wydanie Oferty wskazanej (Ofert wskazanych) w odpowiedniej Identyfikacji Oferty na dozwolonej liczbie komputerów (do limitów nałożonych przez Państwa konto (jeśli istnieją)) i używać tych komputerów do uruchamiania funkcji Wsad z poziomu wielu komputerów przez Internet bądź inną sieć nielokalną wyłącznie przez Państwa pracownika, wyłącznie na Państwa wewnętrzne potrzeby biznesowe w zakresie zdalnego przetwarzania wsadowego. Hostowana licencja dla wielu użytkowników jest udzielana na czas określony, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

Klienci z subskrypcją dla jednego użytkownika:

Hostowana licencja dla jednego użytkownika. Mogą Państwo zainstalować jedną kopię określonego wydania Oferty wskazanej (Ofert wskazanych) w odpowiedniej Identyfikacji Oferty na jednym (1) komputerze, a funkcja Wsad zainstalowana na jednym (1) dodatkowym Komputerze może być uruchamiana przez Internet bądź inną sieć nielokalną wyłącznie przez Państwa pracownika, wyłącznie na Państwa wewnętrzne potrzeby biznesowe w zakresie zdalnego przetwarzania wsadowego pod warunkiem, że (i) Dostęp do takiej dodatkowej kopii Oferty jest uzyskiwany wyłącznie przez tę samą osobę, co do kopii głównej; (ii) tą osobą są Państwo sami lub Państwa pracownik; (iii) ta osoba uzyskuje dostęp do dodatkowej kopii wyłącznie w celu wykonywania pracy poza jej zwykłym miejscem pracy i wyłącznie na Państwa wewnętrzne potrzeby biznesowe oraz (iv) dostęp do kopii głównej i dodatkowej nie jest uzyskiwany w tym samym czasie. Hostowana licencja dla jednego użytkownika jest udzielana na czas określony, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

2.2 W przypadku każdej Hostowanej licencji dla wielu użytkowników i Hostowanej licencji dla jednego użytkownika, którą mają Państwo prawo instalować lub do której mają prawo uzyskiwać dostęp w ramach Subskrypcji dla wielu użytkowników lub Subskrypcji dla jednego użytkownika, mogą Państwo wraz ze swoimi pracownikami uruchamiać funkcję Wsad na maksymalnie dziesięciu (10) komputerach jednocześnie. Wyłącznie dla celów ilustracyjnych:

▪ 10 Stanowisk dla wielu użytkowników oprogramowania Maya lub 3ds Max = 100 praw do używania licencji hostowanej dotyczących funkcji Wsad

Te dodatkowe prawa uruchamiania kumulują się, co znaczy, że w przypadku posiadania 5 Stanowisk dla wielu użytkowników lub 5 Stanowisk dla jednego użytkownika w ramach Subskrypcji mogą Państwo uruchamiać funkcję Wsad na maksymalnie 50 połączonych siecią komputerach jednocześnie. Klienci z zainstalowaną licencją Token Flex mogą uruchamiać funkcję Wsad na nieograniczonej liczbie Komputerów.

2.3 Zobowiązują się Państwo do aktywacji wszelkich dostępnych mechanizmów zdalnego śledzenia, niewyłączania ich oraz do zachowania wszystkich rekordów generowanych przez takie mechanizmy.

2.4 Muszą Państwo przestrzegać procesów i zasad (o ile takie istnieją) ustalanych okresowo przez firmę Autodesk w odniesieniu do Instalacji funkcji Wsad oraz dostępu do niej na warunkach hostowania.

2.5 O ile niniejszy dokument nie stanowi wyraźnie inaczej, instalacja funkcji Wsad oraz dostęp do niej będą podlegały postanowieniom Warunków użytkowania firmy Autodesk mających zastosowanie do Państwa licencji, odpowiednio, na oprogramowanie Maya lub 3ds Max, zgodnie ze zmianami z Części 2.

2.6 Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się na to, że firma Autodesk nie ma obowiązku zapewnienia Wsparcia dla Instalacji funkcji Wsad ani dostępu do niej na warunkach hostowania.

2.7 W przypadku wygaśnięcia Subskrypcji lub rozwiązania jej w inny sposób Państwa prawa wynikające z niniejszej Części 2 wygasną, a Państwa prawa w odniesieniu do funkcji Wsad będą określały Warunki użytkowania firmy Autodesk regulujące instalację takiego oprogramowania i dostęp do niego.

Warunki dotyczące korzyści z praw do zdalnego użytkowania dla funkcji Wsad programu Maya

Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2020 r.

Poniższe Warunki dotyczące korzyści regulują dodatkowo Państwa korzyści z praw do zdalnego użytkowania dla funkcji Wsad oprogramowania Maya wyłącznie w przypadku klientów z subskrypcją dla wielu użytkowników i klientów z subskrypcją dla jednego użytkownika.

1. DEFINICJE

Poniżej podano definicje terminów stosowanych w niniejszym tekście. Terminy pisane wielką literą, które zostały użyte, ale nie są zdefiniowane w niniejszych Warunkach dotyczących korzyści, mają znaczenie nadane im w Warunkach użytkowania firmy Autodesk dotyczących stosownego Oprogramowania.

„Wsad oprogramowania Maya”: oznacza dowolne operacje wiersza polecenia lub operacje bezobsługowe (niezwiązane z interfejsem użytkownika) dostarczane jako funkcja dodatkowa zainstalowana razem z licencją na oprogramowanie Autodesk® Maya®, które służą umożliwieniu wykonywania zdalnego przetwarzania wsadowego. Dla zachowania przejrzystości funkcja Wsad oprogramowania Maya jest traktowana jako Oprogramowanie zgodnie z definicją zawartą w Warunkach użytkowania firmy Autodesk.

„Warunki zdalnego dostępu wewnętrznego”: oznaczają instalację lub dostęp bądź zezwolenie na instalację lub dostęp do odpowiednich materiałów za pośrednictwem środowiska komputerowego obejmującego komputer działający jako serwer plików, który pozwala na przesyłanie i instalację Oprogramowania zainstalowanego na takim komputerze oraz jego obsługę, wyświetlanie lub uzyskiwanie do niego dostępu w inny sposób z innych komputerów za pośrednictwem dowolnego typu połączenia (w tym przez Internet lub inną sieć nielokalną) pod warunkiem, że wszystkie komputery znajdują się w siedzibie Państwa firmy. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsza definicja nie obejmuje żadnych środowisk publicznej chmury obliczeniowej ani środowisk prywatnej/hybrydowej chmury obliczeniowej, w których komputery używane w takich środowiskach nie znajdują się w siedzibie Państwa firmy.

2. PRAWA DO ZDALNEGO UŻYTKOWANIA

2.1 Niezależnie od jakichkolwiek postanowień stosownych Warunków użytkowania firmy Autodesk regulujących instalację Oprogramowania i dostęp do niego, w szczególności Części 15.3 (Dopuszczalne użycie Ofert), w okresie obowiązywania Subskrypcji dla wielu użytkowników lub Subskrypcji dla jednego użytkownika, mogą Państwo wraz ze swoimi Upoważnionymi użytkownikami instalować oprogramowanie Maya na komputerze serwera i uzyskiwać dostęp do funkcji Wsad oprogramowania Maya na dodatkowych komputerach na Warunkach zdalnego dostępu wewnętrznego, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

2.1.1 Mogą Państwo instalować oprogramowanie Maya na komputerze, który jest Państwa własnością lub jest przez Państwa wynajmowany i który jest przez Państwa kontrolowany bezpośrednio lub poprzez bezpośrednie połączenie sieciowe, oraz zezwalać na dostęp do funkcji Wsad oprogramowania Maya z wielu komputerów na Warunkach zdalnego dostępu wewnętrznego wyłącznie przez Państwa pracowników, wyłącznie na Państwa wewnętrzne potrzeby biznesowe w zakresie zdalnego przetwarzania wsadowego, o ile maksymalna liczba jednocześnie działających Upoważnionych użytkowników nie przekracza Dozwolonej liczby ani innych limitów nałożonych przez firmę Autodesk (jeśli istnieją);

2.1.2 W przypadku każdej licencji na oprogramowanie Maya, którą mają Państwo prawo Instalować lub do której mają prawo uzyskiwać Dostęp w ramach Subskrypcji dla wielu użytkowników lub Subskrypcji dla jednego użytkownika, mogą Państwo wraz ze swoimi Upoważnionymi użytkownikami uruchamiać funkcję Wsad oprogramowania Maya na maksymalnie dziesięciu (10) Komputerach na Warunkach zdalnego dostępu wewnętrznego. Wyłącznie dla celów ilustracyjnych:

  • 1 stanowisko oprogramowania Maya = 10 x prawa do zdalnego użytkowania funkcji Wsad oprogramowania Maya
  • 10 stanowisk oprogramowania Maya = 100 x prawa do zdalnego użytkowania funkcji Wsad oprogramowania Maya

Te dodatkowe prawa dostępu kumulują się, co znaczy, że w przypadku posiadania 5 stanowisk oprogramowania Maya na podstawie Licencji sieciowej mogą Państwo uzyskiwać dostęp do funkcji Wsad oprogramowania Maya na maksymalnie 50 komputerach na Warunkach zdalnego dostępu wewnętrznego.

2.1.3 Zobowiązują się Państwo do aktywacji wszelkich dostępnych mechanizmów zdalnego śledzenia, niewyłączania ich oraz do zachowania wszystkich rekordów generowanych przez takie mechanizmy; oraz

2.1.4 Muszą Państwo przestrzegać procesów i zasad (o ile takie istnieją) ustalanych okresowo przez firmę Autodesk w odniesieniu do Instalacji funkcji Wsad oprogramowania Maya oraz Dostępu do niej na Warunkach zdalnego dostępu wewnętrznego.

2.2 O ile niniejszy dokument nie stanowi wyraźnie inaczej, instalacja funkcji Wsad oprogramowania Maya oraz dostęp do niej będą podlegały postanowieniom Warunkom użytkowania firmy Autodesk mającym zastosowanie do Państwa licencji na oprogramowanie Autodesk Maya, zgodnie ze zmianami z Części 2.

2.3 Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się na to, że firma Autodesk nie ma obowiązku zapewnienia Wsparcia dla Instalacji funkcji Wsad oprogramowania Maya ani Dostępu do niej na Warunkach zdalnego dostępu wewnętrznego.

2.4 W przypadku wygaśnięcia, odpowiednio, Planu obsługi lub Subskrypcji bądź ich innego zakończenia Państwa prawa wynikające z niniejszej Części 2 wygasną, a Państwa prawa w odniesieniu do funkcji Wsad oprogramowania Maya będą określały warunki Umowy licencyjnej na oprogramowanie oraz świadczenie usług firmy Autodesk regulującej Instalację takiego oprogramowania i Dostęp do niego.