You have been detected as being from . Podle dostupnosti si můžete prohlédnout informace o produktu, nabídky a ceny pro danou zemi.

Změnit zemi/jazyk X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zvláštní podmínky

Použité termíny, které nejsou níže definované, mají význam, který je jim přiřazen ve Všeobecných podmínkách. Zvláštní podmínky mohou být průběžně aktualizovány. Oznámení o aktualizacích bude zveřejněno v odkazu „Datum platnosti / Aktualizováno“ v horní části této stránky.

Nabídky s vlastními podmínkami služby

Následující nabídky mají své vlastní podmínky služby platné pro tyto nabídky:

Služba BIM 360 Glue (balíčky pro uživatele)

Pokud jste si pořídili předplatné služby Autodesk BIM 360 Glue, budete moct udělovat oprávněným uživatelům této služby právo k nainstalování a používání softwarů Autodesk Navisworks Manage a Autodesk Point Layout, které vám společnost Autodesk zpřístupnila pro použití současně s touto službou po dobu trvání vašeho předplatného. Oprávněný uživatel může tyto produkty instalovat a/nebo používat na více než jednom počítači za předpokladu, že tento oprávněný uživatel v každém okamžiku používá pouze jednu kopii každého produktu.

Počet jednouživatelských licencí pro softwary Autodesk Navisworks Manage a Autodesk Point Layout, k nimž můžete udělit přístup oprávněným uživatelům, bude omezen podle balíčků pro uživatele služby Autodesk BIM 360, které vám byly uděleny, a to následovně:

Balíčky pro uživatele

Počet licencí softwarů Autodesk Navisworks Manage a Autodesk Point Layoute

Balíček pro 1 uživatele

0

Balíček pro 10 uživatelů

0

Balíček pro 25 uživatelů

Až pět (5)

Balíček pro 100 uživatelů

Až dvacet (20)

Balíček pro 500 uživatelů

Až padesáti (50)

Balíček pro 1 000 uživatelů

Až sto (100)

Balíček Enterprise pro 8 000 uživatelů

Až osm set (800)

Služby související s budovami v řešení BIM 360 Ops

Přístup založený na budově ke službám Autodesk BIM 360 Ops („Služby související s budovami“) vás a vámi určené oprávněné uživatele opravňuje k přístupu ke službám souvisejícím s budovami a/nebo jejich používání během vašeho předplatného pro jednu (1) budovu. Pokud není pro vaši úroveň služeb souvisejících s budovami stanoveno jinak, máte nárok vytvářet a přistupovat k neomezenému* počtu lístků v rámci služeb souvisejících s budovami, exportovat tyto lístky do báze Airtable a používat vnitřní mapy během trvání vašeho předplatného této služby / těchto služeb pro jednu (1) budovu. Pro účely tohoto odstavce se pojmem „Budova“ rozumí konkrétní zařízení, infrastruktura, konstrukce nebo jiná plocha (i), která byla vámi označena v rámci nabídky související s budovami a (ii) jejíž probíhající operace budete spravovat. Pojem „Lístek“ znamená jednu přiřaditelnou událost, kterou jste vytvořili v rámci služby.

*Podléhá přiměřenému technickému omezení.

Tím, že se rozhodnete exportovat své lístky do báze Airtable, potvrzujete, že rozumíte smluvním podmínkám služby Airtable, které určují váš přístup k této službě a její používání vámi, a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat. Společnost Autodesk nenese žádnou zodpovědnost ani neposkytuje žádné záruky ohledně vašeho používání služby Airtable, dat odeslaných nebo přijmutých mezi vámi a službou Airtable ani jakýchkoli informací, výkazů, výsledků nebo jiných materiálů, které vám služba Airtable může poskytnout nebo je od vás shromáždit.

Fusion Lifecycle

Pokud jste pořídili předplatné služby Autodesk Fusion Lifecycle Enterprise Service, můžete (i) přistupovat ke službě Fusion Lifecycle Enterprise Service a používat ji po dobu trvání vašeho předplatného a (ii) udělit neomezenému* počtu uživatelů z třetích stran (definovaným níže) přístup k vašemu účtu služby Fusion Lifecycle Enterprise Service. „Uživatelé z třetích stran“ jsou vámi určení oprávnění uživatelé, kteří (i) nejsou vaši zaměstnanci nebo dodavatelé stavebních prací a (ii) zakoupili si předplatné služby Fusion Lifecycle Enterprise Service. O udělení přístupu uživateli třetí strany musíte informovat kontaktního pracovníka, který vám byl předělen (je uveden na objednávkovém formuláři).

*Podléhá přiměřenému technickému omezení..

Online mapová data

Tím, že se přihlásíte ke službě Autodesk Live Map Data nebo ji použijete, potvrzujete, že jste četli doplňkové podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů třetích stran dostupné v následujících dokumentech, vyjadřujete s nimi svůj souhlas a zavazujete se jimi řídit:

Společnost Autodesk neodpovídá za tyto služby třetích stran a neposkytuje žádné záruky ani ujištění na tyto služby ani na žádné údaje, informace, výkazy, výsledky nebo jiné materiály, které tyto třetí strany mohou poskytovat nebo od vás shromažďovat prostřednictvím takových služeb.

Stahování z obchodu Apple App Store

Pokud jste si stáhli nabídku z obchodu Apple App Store nebo přistupujte k nabídce prostřednictvím produktu společnosti Apple, podléhá vaše používání nabídky doplňkovým podmínkám obchodu Apple App Store

Kreativní dokončovací nástroje

Pokud se nabídka týká nástroje společnosti Autodesk pro tvorbu kompozic, nástroje pro modelování zemního tělesa, nástroje pro úpravy a/nebo dokončovacího nástroje, včetně, nikoli však výhradně, aplikací Autodesk Flame Premium, Autodesk Flame, Autodesk Flame Assist, Autodesk Flare, Autodesk Lustre nebo Autodesk Backdraft Conform (souhrnně označovaných jako „Kreativní dokončovací nástroje“), platí následující doplňkové podmínky týkající se rozhraní Autodesk Wiretap API: rozhraní Wiretap API můžete instalovat na počítači nebo k němu přistupovat i v případě, že na počítači není nainstalována žádná kopie kreativních dokončovacích nástrojů; rozhraní Wiretap API nemusíte používat výhradně v souvislosti s používáním kreativních dokončovacích nástrojů.

Technologie stahování

Technologie Autodesk pro stahování může používat rozhraní Akamai NetSession Interface, které může využívat omezenou šířku pásma pro nahrávání a omezené množství prostředků vašeho počítače za účelem připojení k partnerské síti a zvýšení rychlosti a spolehlivosti poskytování webového obsahu. Rozhraní Akamai NetSession Interface je zabezpečená síťová technologie na straně klienta, která využívá výkon vašeho počítače k poskytování softwaru a médií dostupných v síti Akamai. Vaše rozhraní Akamai NetSession Interface funguje společně s dalšími rozhraními Akamai NetSession Interface spolu s tisíci hraničními servery Akamai a funguje jako síťová služba využívající omezené množství dostupných prostředků vašeho počítače. Další informace naleznete v článku o rozhraní Akamai NetSession Interface. Tím, že souhlasíte s těmito podmínkami a používáte technologii Autodesk pro stahování, přijímáte e licenční smlouvu společnosti Akamai, která řídí rozhraní Akamai NetSession Interface.

Vzdělávání

Na vzdělávací licence a předplatná se nevztahují standardní výhody předplatného. Doplňkové podmínky, které se týkají nabídek pro oblast vzdělávání, naleznete v části Podmínky pro oblast vzdělávání.

Služba Assemble

Pokud jste si pořídili předplatné služby Autodesk Assemble, budete moci udělovat autorizovaným uživatelům této služby právo používat software Autodesk Assemble, který vám společnost Autodesk zpřístupnila po dobu trvání vašeho předplatného. Autorizovaní uživatelé, kterým můžete udělit přístup, budou omezeni na základě nabídky služby Autodesk Assemble, kterou jste si zakoupili, jak je uvedeno níže:

Nabídka služby Assemble

Autorizované použití

Nabídka Assemble Project

Opravňuje vás a neomezený počet vámi autorizovaných uživatelů k přístupu a/nebo používání služby Assemble po dobu trvání vašeho předplatného pro konkrétní počet „projektů“, který jste zakoupili. „Projekt“ znamená až osm (8) samostatných budov v jediném umístění.

Nabídka Assemble Office

Opravňuje vás a neomezený počet vámi autorizovaných uživatelů k přístupu a/nebo používání služby Assemble po dobu trvání vašeho předplatného pro libovolný projekt ve vzdálenosti do 160 km od fyzické adresy, na které byla provedena nákupní transakce.

Nabídka Assemble Region

Opravňuje vás a neomezený počet vámi autorizovaných uživatelů k přístupu a/nebo používání služby Assemble po dobu trvání vašeho předplatného pro libovolný projekt ve vzdálenosti do 1207 km od fyzické adresy, na které byla provedena nákupní transakce.

Zvláštní podmínky týkající se Rozšíření Bifrost pro aplikaci Maya a modulu Bifrost

Pokud vaše nabídka zahrnuje aplikaci Autodesk Maya nebo sadu Autodesk Media & Entertainment Collection, budete mít nárok na následující:

1. Můžete si nainstalovat a používat Rozšíření Bifrost pro aplikaci Maya (dále jako „rozšíření Bifrost“) ve spojení s vaším používáním aplikace Autodesk Maya v souladu s částí 11.2 Všeobecných podmínek.

2. Pokud vaše nabídka zahrnuje aplikaci Autodesk Maya, máte nárok na používání modulu Bifrost ke zpracovávání dat na pozadí autorizovaným uživatelem, přičemž používání závisí na vaší nabídce – podle následující tabulky:

Vaše nabídka

Počet počítačů používajících modul Bifrost na autorizovaného uživatele

Samostatné předplatné produktu Autodesk Maya pro jednoho uživatele, předplatné pro více uživatelů nebo trvalá licence údržby

Až 3

3. Pokud vaše nabídka zahrnuje sadu Autodesk Media and Entertainment Collection, máte nárok na používání modulu Bifrost ke zpracovávání dat na pozadí autorizovaným uživatelem, přičemž používání závisí na vaší nabídce – podle následující tabulky:

Vaše nabídka

Počet počítačů používajících modul Bifrost na autorizovaného uživatele

Předplatné produktu Autodesk Media and Entertainment Collection pro jednoho uživatele, předplatné pro více uživatelů nebo trvalá licence údržby

Až 15

Zvláštní podmínky licence k softwaru Arnold s předplatným sady Autodesk Media & Entertainment Collection

Pokud vaše nabídka zahrnuje předplatné sady Autodesk Media and Entertainment Collection pro jednoho uživatele, máte nárok na předplatné softwaru Arnold pro jednoho uživatele, které můžete nainstalovat a používat až v 5 instancích softwaru Arnold souběžně v různých počítačích. Pro upřesnění: Pokud vaše nabídka zahrnuje předplatné sady Autodesk Media and Entertainment Collection pro více uživatelů, máte nárok na 5 předplatných softwaru Arnold pro více uživatelů, která jsou součástí licenčního souboru.