You have been detected as being from . Podle dostupnosti si můžete prohlédnout informace o produktu, nabídky a ceny pro danou zemi.

Změnit zemi/jazyk X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Všeobecné podmínky

Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na váš účet u společnosti Autodesk a na naše Nabídky a představují závaznou dohodu mezi námi.

1. Přijetí

Přijetím těchto Všeobecných podmínek během procesu registrace vašeho účtu nebo přihlášení či v rámci přístupu k našim Nabídkám nebo jejich využívání potvrzujete, že souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami a dalšími příslušnými podmínkami a s tím, že budete stranou této závazné dohody. Pokud s těmito Všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni mít přístup k našim Nabídkám nebo tyto Nabídky využívat.

Souhlasíte s těmito Podmínkami jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, jejímž jménem jednáte (například jako zaměstnanec nebo poskytovatel služeb), nebo pokud se nejedná o společnost či právnickou osobu, jménem vás jako fyzické osoby (v každém případě „vy“). Prohlašujete a zaručujete, že máte právo a pověření (a jste způsobilí – například že jste dosáhli plnoletosti) jednat jménem takového subjektu a tento subjekt zavazovat a jednat a přijímat závazky svým jménem.

Další pojmy uváděné s velkými písmeny jsou definovány v těchto Podmínkách, včetně článku „Definice“ (článek 22) níže.

2. Právo na vrácení produktu k refundaci

Po určitou dobu poté, co si zakoupíte předplatné nebo si jej obnovíte (dále jen „Lhůta pro vrácení“), (i) pokud vznesete námitky proti kterémukoliv ustanovení těchto Podmínek nebo (ii) pokud vznesete námitky proti kupním podmínkám společnosti Autodesk či případně jejím podmínkám automatického obnovení, které se vztahují na koupi nebo obnovu předplatného, nebo (iii) pokud nejste (z jakéhokoliv důvodu) spokojeni s Nabídkou, kterou jste si předplatili, můžete Nabídku vrátit a může vám vzniknout nárok na refundaci (vrácení peněz).

U objednávek zadaných přímo u společnosti Autodesk vrátí společnost Autodesk poplatky za předplatné v plné výši, přestanete-li Nabídku používat a vrátíte-li ji během Lhůty pro vrácení. U objednávek zadaných prostřednictvím obchodníka nebo jiné třetí strany si prosím zkontrolujte pravidla takové třetí strany pro vrácení a refundaci.

Typ

Doba trvání předplatného

Lhůta pro vrácení (počítáno od data koupě nebo obnovy)

Nové předplatné, obnova stávajícího předplatného, doplnění uživatelů do stávajícího předplatného, sladění fakturace nebo dat obnovy předplatného

Předplatné v době trvání delší než 1 měsíc (například roční)

30 dnů

Měsíční předplatné

15 dnů

Vaše právo na vrácení produktu k refundaci se nevztahuje na všechny objednávky, mimo jiné na objednávky na kredity pro cloud, poplatky na základě odběru, konzultace, konzultace na vyšší úrovni, členství, předplatné na platformy nebo poplatky za ně, práva platná mimo dané území a podnikové smlouvy. Více informací naleznete v našem Předpisu o právu na vrácení produktu.

3. Doplňkové smlouvy, Zvláštní podmínky

Přímo s jedním nebo více subjekty společnosti Autodesk můžete podepsat i případnou další smlouvu, která bude doplňovat nebo měnit tyto Podmínky (například podnikovou obchodní smlouvu) (dále jen „Doplňková smlouva“). Mimoto se na Nabídku mohou vztahovat také zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“), například zvláštní nároky nebo omezení typů používání. Zvláštní podmínky se mohou vztahovat na konkrétní Nabídku nebo na konkrétní kategorii uživatelů (například studenty). Zvláštní podmínky jsou uvedeny ve e Zvláštních podmínkách nebo v Dokumentaci k Nabídce.

Souhlasíte s případnými Zvláštními podmínkami pro Nabídku, kterou si předplatíte, získáte, budete k ní mít přístup nebo ji budete používat. Pokud se všemi takovými Zvláštními podmínkami nesouhlasíte, nebudete si moci Nabídku předplatit, získat ji, mít k ní přístup ani ji používat. V případě rozporu mezi těmito Všeobecnými podmínkami a případnou Doplňkovou smlouvou či Zvláštními podmínkami bude řídicí Doplňková smlouva nebo Zvláštní podmínky ve vztahu k jejich předmětu. V případě rozporu mezi Doplňkovou smlouvou a Zvláštními podmínkami bude ve vztahu ke svému předmětu řídicí Doplňková smlouva. Jakékoliv ujednání týkající se Nabídky je výslovně podmíněno vaším souhlasem s těmito Podmínkami a žádné další nebo odlišné podmínky nejsou povoleny.

4. Účet

4.1 Povinnosti ve vztahu k účtu

K tomu, abyste si předplatili Nabídku, budete potřebovat účet. Nesete odpovědnost za kohokoliv, kdo prostřednictvím vás nebo vašeho účtu (včetně vašich Oprávněných uživatelů) obdrží Nabídky, bude k nim mít přístup nebo je bude používat. To mimo jiné znamená, že nesete odpovědnost za to, že vaši Oprávnění uživatelé budou dodržovat tyto Podmínky, včetně používání jejich účtů, stejně jako byste je dodržovali vy sami. Ve vybraných případech mohou být vaši Oprávnění uživatelé vyzváni, aby si založili individuální účty nebo jinak odsouhlasili platné podmínky předtím, než budou moci obdržet Nabídky, získat k nim přístup nebo je používat, přičemž tento požadavek nebude mít dopad na vaši odpovědnost za Oprávněné uživatele.

Dále nesete odpovědnost i za bezpečnost vašeho účtu a za všechny činnosti s vaším účtem spojené. To (mimo jiné) znamená, že (i) zajistíte, aby Nabídky spojené s vaším účtem využívali pouze vaši Oprávnění uživatelé, a (ii) zabezpečíte a nebudete sdílet uživatelská identifikační čísla ani hesla (vyjma oprávněných administrátorů účtu). Máte-li podezření na neoprávněné používání vašeho účtu, obraťte se prosím na www.autodesk.com/trust/report-an-issue.

Jste povinni zajistit, že veškeré informace o vašem účtu (včetně jakýchkoliv informací, které vy nebo vaši Oprávnění uživatelé poskytnete v souvislosti s vaší registrací k jakékoliv Nabídce) jsou a i nadále budou pravdivé a úplné.

4.2 Výhody spojené s účtem

Váš účet je nastaven tak, abyste jeho prostřednictvím mohli mít přístup a možnost spravovat informace o vašem účtu a získat práva k Softwaru, Webovým službám a dalším Výhodám, včetně bezplatných výhod. Váš účet je nastaven tak, aby byl přístupný prakticky odkudkoliv a kdykoliv prostřednictvím webových stránek accounts.autodesk.com nebo jiných nástupnických či alternativních stránek Autodesk.

Funkce vašeho účtu mohou zahrnovat:

 • jedno přihlášení na více stránek a k více službám společnosti Autodesk
 • správu vašeho profilu, bezpečnostní nastavení, propojené účty a preference
 • správu vašeho předplatného
 • přístup k Nabídkám
 • přístup ke stahovaným programům a zkušebním verzím
 • přístup k technické podpoře, výukovým zdrojům a novinkám o předplatném
 • používání informací týkajících se vašeho předplatného, kreditů pro cloud a analytiky

5. Jste vlastníkem svých prací

Zůstáváte vlastníkem souborů, návrhů, modelů, souborů dat, obrazového materiálu, dokumentů nebo podobných materiálů vytvořených vámi či vašimi Oprávněnými uživateli a odeslaných nebo nahraných v rámci jakékoliv Nabídky vámi či vašimi Oprávněnými uživateli.

6. Ochrana Osobních

Společnost Autodesk se zavazuje chránit vaše osobní údaje a informovat vás o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Autodesk stanovuje, (i) jakým způsobem může společnost Autodesk shromažďovat, používat, ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje nebo osobní údaje, které se vztahují k vaší osobě, a (ii) jakým způsobem můžete požádat o přístup k vašim osobním údajům nebo o jejich výmaz a jakým způsobem můžete uplatnit ostatní práva subjektu údajů ve vztahu k vašim osobním údajům. Potvrzujete, že jste si Prohlášení o ochraně osobních údajů přečetli a rozumíte mu.

7. Předplatné

Vaše předplatné může zahrnovat Software nebo Webové služby či kombinaci Softwaru a Webových služeb. Vaše předplatné může zahrnovat také další Výhody.

7.1 Výhody pro předplatitele

Budete mít nárok na Výhody pro předplatitele, které společnost Autodesk obecně komerčně poskytuje uživatelům se stejným předplatným, jako máte vy (včetně úrovně, zeměpisné oblasti a jiných vlastností). Výhody pro předplatitele mohou například zahrnovat:

 • technickou podporu
 • výhody spojené s globálními cestovními právy
 • výhody domácího používání
 • právo na použití předchozích verzí
 • přístup k fórům, výukovým akcím, zpravodajům, webinářům, galeriím a dalším vzdělávacím zdrojům
 • přístup ke zkušebním verzím a API
 • práva na Aktualizace, Vyšší verze a další doplňkový Software
 • práva na Webové služby.

Více obecných informací ohledně Výhod naleznete ve Výhodách předplatného.

7.2 Předplacení Nabídky

Když si předplatíte Nabídku, společnost Autodesk vám obecně poskytne přístup k Nabídce prostřednictvím vašeho účtu nebo ve vybraných případech prostřednictvím oprávněné třetí strany společnosti Autodesk či jinak. U některých Nabídek bude potřeba, abyste poskytli další informace za účelem nastavení přístupu k takovým Nabídkám, a vy se zavazuje, že tyto informace poskytnete.

7.3 Doba trvání předplatného

Vaše předplatné Nabídky bude trvat po omezenou, pevně stanovenou dobu, přičemž délka jejího trvání by měla být stanovena v okamžiku koupě a měla by být uvedena ve vašem potvrzení o nákupu nebo v jiné Identifikaci nabídky. Pokud není doba trvání uvedena, kontaktujte nás na https://knowledge.autodesk.com/contact-support a my dobu trvání vašeho předplatného stanovíme a potvrdíme.

7.4 Obnovení předplatného

Na konci doby trvání vašeho předplatného Nabídky si můžete předplatné obnovit, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, které společnost Autodesk v té době obecně komerčně poskytuje předplatitelům takové Nabídky v téže oblasti. U některých typů předplatného může být možnost automatického prodloužení. Automatické prodloužení můžete zrušit na stránce Zrušení automatického obnovení předplatného.

7.5 Výměna předplatného

Pokud bude vaše předplatné nahrazeno nějakým následným nebo náhradním předplatným, bude nové předplatné považováno za vyměněné předplatné a v takovém případě bude toto předplatné podléhat Podmínkách vyměněného předplatného.

8. Rozsah, předchozí podmínky, podmínky údržby

Tyto Podmínky se nevztahují na (i) předplatné zakoupené před 18. květnem 2018, pokud nebude k tomuto datu nebo po tomto datu obnoveno, ani na (ii) podmínky, na základě nichž se společnost Autodesk zavázala poskytovat údržbu Softwaru, na který vám již dříve byla poskytnuta licence na dobu neurčitou. Toto předplatné a ujednání o údržbě budou i nadále podléhat stávajícím podmínkám, které jsou k dispozici na stránce Podmínky předchozího předplatného, podmínky údržby.

9. Software

Pokud si objednáte Software k dodání nebo si objednáte Nabídku, která Software zahrnuje (například pokud Nabídka Webových služeb vyžaduje Software), umožní vám společnost Autodesk dle svého uvážení, abyste si Software stáhli prostřednictvím svého účtu nebo jinými elektronickými prostředky, nebo vám bude tento Software dodán společností Autodesk či třetí stranou pověřenou společností Autodesk. Dodání fyzického média nebo jiných fyzických součástí Softwaru může být dále zpoplatněno. Bez ohledu na způsob, jakým bude Software dodán, nebude společnost Autodesk odpovědná za žádné ztráty či jinou odpovědnost, která vám nebo jiným vznikne v důsledku prodlení v dodávce nebo dodávky na nesprávnou adresu.

Ve vztahu ke každé Nabídce zahrnující Software, kterou vám společnost Autodesk poskytne nebo dodá, a s výhradou dodržování těchto Podmínek a veškerých platebních závazků vám společnost Autodesk na dobu trvání vašeho předplatného uděluje nevýhradní licenci, kterou nelze dále poskytovat ani převádět, na instalaci a používání Softwaru (přičemž totéž umožní i vašim Oprávněným uživatelům) výhradně (i) v souladu s Dokumentací k Nabídce a jakýmikoliv případnými Zvláštními podmínkami a (ii) v rozsahu vašeho předplatného, včetně povoleného počtu, Typu licence, Území a jiných náležitostí stanovených pro typ a úroveň, které jste si zvolili při předplacení Nabídky. Pokud Identifikace nabídky nebo jiné potvrzení společnosti Autodesk o vašem předplatném jednu či více těchto náležitostí neuvádí, bude licence (a) Zkušební verzí a bude určena (b) pro vás jako fyzickou osobu, nebo jste-li společnost či jiná právnická osoba, pro jednoho daného zaměstnance, a (c) pro použití pouze v rámci země nebo jurisdikce, ve které jste danou Nabídku získali. Nejste oprávněni nainstalovat, mít přístup nebo používat (ani to umožnit jiným) jakýkoliv jiný Software než ten, který je autorizovaný na základě licence a těchto Podmínek; jakákoliv jiná instalace, přístup nebo používání jsou neoprávněné.

Během doby trvání vašeho předplatného může společnost Autodesk poskytnout nebo dodat Aktualizace nebo Vyšší verze Softwaru. Pro všechny tyto Aktualizace a Vyšší verze platí stejná licence a další podmínky jako pro Software, ke kterému tyto Aktualizace a Vyšší verze náležejí. Doporučujeme vám všechny tyto Aktualizace a Vyšší verze poskytnuté během doby trvání předplatného neprodleně nainstalovat a začít používat. Obdržíte-li jakoukoliv Aktualizaci nebo Vyšší verzi Softwaru, můžete provést instalaci a používat předchozí i novou verzi Softwaru pro účely testování a migrace, a to maximálně po dobu 120 dnů (počínaje datem první instalace nové verze), za předpokladu, že během této 120denní lhůty nebudete používat souběžně obě verze pro výrobní účely. Po uplynutí této 120denní lhůty (i) skončí vaše právo (včetně práva vašich Oprávněných uživatelů) na přístup k předchozí verzi a na její používání a (ii) jste povinni (stejně jako vaši Oprávnění uživatelé) přístup k této předchozí verzi ukončit a přestat ji používat, odinstalovat všechny kopie předchozí verze a na žádost společnosti Autodesk tyto kopie zničit nebo je vrátit společnosti Autodesk či obchodníkovi, od kterého jste Nabídku obdrželi. U některých Nabídek (z důvodu Zvláštních podmínek pro Nabídku nebo kvůli výjimce udělené za určitých okolností společností Autodesk) můžete mít právo i nadále používat a mít přístup k předchozí verzi i po uplynutí této 120denní lhůty. Tato případná práva jsou popsána v ustanovení Právo na použití předchozích verzí (viz Výhody předplatného).

Během doby trvání předplatného si můžete pořídit jednu archivní kopii vámi předplaceného Softwaru, a to výhradně pro záložní účely a účely archivace.

Žádný Software (včetně jakékoliv Aktualizace nebo Vyšší verze), který vám společnost Autodesk poskytne nebo dodá, vám není prodáván, ale je vám na něj na omezenou dobu trvání předplatného poskytována licence, kterou nesmíte dále převést nebo postoupit, vyjma případů, kdy je to i přes smluvní zákaz výslovně povoleno platnými právními předpisy nebo kdy to jinak výslovně písemně povolí společnost Autodesk. Tím, že si předplatíte Webovou službu, nezískáváte licenci na podkladový Software používaný při poskytování Webové služby.

10. Webové služby

Předplatíte-li si Webové služby, poskytne vám společnost Autodesk tyto Webové služby na dobu trvání vašeho předplatného, a to za předpokladu dodržování těchto Podmínek a všech platebních závazků. Používat Webové služby a mít k nim přístup můžete pouze (i) v souladu s Dokumentací k Nabídce a příslušnými Zvláštními podmínkami, jsou-li stanoveny, (ii) pro své interní obchodní účely ve formě zpřístupněné a/nebo poskytnuté společností Autodesk a (iii) v rozsahu svého předplatného, včetně povoleného počtu, Typu webových služeb, Území a dalších náležitostí stanovených pro typ a úroveň, které jste si zvolili při předplacení Nabídky. Pokud Identifikace nabídky nebo jiné potvrzení společnosti Autodesk o vašem předplatném jednu či více těchto náležitostí neuvádí, bude vaše Webová služba (a) Zkušební verzí a bude určena (b) pro vás jako fyzickou osobu, nebo jste-li společnost či jiná právnická osoba, pro jednoho daného zaměstnance, a (c) pro použití pouze v rámci země nebo jurisdikce, ve které jste danou Nabídku získali. Nejste oprávněni mít přístup nebo používat (ani to umožnit jiným) jakoukoliv jinou Webovou službu než tu, která je schválena těmito Podmínkami; jakýkoliv jiný přístup nebo používání jsou neoprávněné.

Společnost Autodesk vám Webové služby zpřístupní způsobem, kterým tyto Webové služby obecně zpřístupňuje uživatelům se stejným předplatným, jako máte vy (včetně úrovně, zeměpisné oblasti a dalších náležitostí).

Webové služby budou poskytovány za použití procesů a bezpečnostních opatření, která jsou určena k zajištění bezpečnosti Vašeho obsahu. Společnost Autodesk může čas od času angažovat externí auditory, aby vypracovali zprávy pro předplatitele společnosti Autodesk ohledně jejího dodržování bezpečnostních kontrol u vybraných služeb společnosti Autodesk. Od společnosti Autodesk si můžete vyžádat kopii takových zpráv, které se týkají Webové služby, již jste si předplatili, a to na základě vaší dohody se společností Autodesk o nezveřejňování a omezení používání takových zpráv. Společnost Autodesk předpokládá, že tyto zprávy budou k dispozici maximálně jednou ročně.

11. Přístup k Nabídkám a jejich používání

11.1 Obecné podmínky přístupu a používání

V závislosti na konkrétní Nabídce můžete být předtím, než budete moci Nabídku aktivovat, mít k ní přístup nebo ji používat (nebo pokračovat v přístupu k Nabídce či jejím používání), vyzváni k přihlášení se na váš účet. Jakoukoliv Nabídku můžete používat a mít k ní přístup pouze vy, včetně vašich Oprávněných uživatelů. Přístup ke všem Nabídkám a jejich používání je podmíněno (mimo jiné) vaší včasnou úhradou všech příslušných částek, včetně jakékoliv daně a jiných poplatků, které se týkají Nabídek, a dodržováním těchto Podmínek.

V rámci některých Nabídek může dojít k automatickému připojení vašeho Elektronického zařízení k internetu (s přestávkami nebo trvale) — například za účelem ověření platnosti vašeho předplatného, poskytnutí přístupu ke službám (včetně služeb externích stran) nebo stažení a instalace Aktualizací a Vyšších verzí, aniž bychom vás v tomto smyslu předem informovali. Souhlasíte s takovým připojením a s ověřením platnosti vašeho předplatného a s automatickým stahováním a instalací Aktualizací a Vyšších verzí. U některých Nabídek můžete nastavení svých Aktualizací nebo Vyšších verzí pro Nabídku upravit (tato možnost není k dispozici u všech Nabídek, mimo jiné těch, u kterých jsou automatické Aktualizace a Vyšší verze vyžadovány pro fungování nebo bezpečnost Nabídky).

Součástí Nabídek není přístup k internetu či jakékoliv jiné síti ani k žádným komunikačním službám nebo jinému hardwaru, softwaru, úložišti, bezpečnostním či jiným zdrojům nutným pro přístup k Nabídkám nebo jejich používání. Za zajištění výše uvedeného a za jeho spolehlivost, bezpečnost a fungování odpovídáte vy a vaši další dodavatelé a poskytovatelé služeb. Ne všechny Nabídky a ne všechny funkce určité Nabídky (včetně Nabídek a funkcí popsaných ve Zvláštních podmínkách či Dokumentaci) jsou dostupné ve všech oblastech či jazycích.

11.2 API společnosti Autodesk

Při předplacení Nabídky vám může společnost Autodesk poskytnout přístup k rozhraní pro programování aplikací, sadám nástrojů pro vývoj softwaru, nástrojům, knihovnám, skriptům, zkušebním zdrojovým kódům nebo podobným vývojovým materiálům konkrétně určeným pro používání takové Nabídky (dále společně jen „API“). Ve vztahu k jakýmkoliv takovým API, ke kterým vám společnost Autodesk umožní přístup nebo které vám dodá, a za předpokladu dodržování těchto Podmínek a platebních závazků vám společnost Autodesk na dobu trvání vašeho předplatného uděluje nevýhradní licenci, již nelze dále poskytovat ani převádět, na používání takového API, a to výhradně (i) interně ve spojení s Nabídkou a pro účely vašeho autorizovaného interního používání Nabídky, pro kterou bylo API poskytnuto, a (ii) v souladu s jakoukoliv Dokumentací pro API. Některá API podléhají Zvláštním podmínkám a vaše licence na API se řídí těmito Zvláštními podmínkami. Všechna API mají ve vztahu ke společnosti Autodesk důvěrnou a majetkovou povahu a nesmějí být poskytována nebo sdělována žádné třetí straně ani nesmějí být používána pro jiné účely než pro účely povolené Dokumentací API a ostatními požadavky těchto Podmínek (a jakékoliv takové jiné používání je neoprávněné). Pokud za použití celého API nebo jeho části vyvinete nějaké aplikace, služby, moduly či součásti (dále společně jen „Váš vývoj“), můžete tento Váš vývoj používat se softwarem nebo hardwarem třetí strany (včetně portování Vašeho vývoje na platformy třetích stran), avšak pouze pokud z Vašeho vývoje odstraníte veškeré prvky API (včetně prvků vycházejících z API) a pokud Váš vývoj (a) nebude zpřístupňovat, dávat k dispozici, zahrnovat ani začleňovat žádné části API a (b) nebude zahrnovat nebo začleňovat žádnou část Nabídek ani jiného duševního vlastnictví společnosti Autodesk. Pokud si přejete používat Váš vývoj spolu s Nabídkou za jiným účelem, než jsou vaše interní potřeby (například pro zákazníky nebo jiné uživatele, než jste vy), budete potřebovat samostatnou Licenci vývojáře.

11.3 Používání materiálů a služeb třetích stran

Společnost Autodesk vám může v souvislosti s Nabídkami poskytnout obsah, návrhy, modely, soubory dat, projektové informace, dokumenty, knihovny, audio, odkazy, data, aplikace a jiný software, služby nebo obdobné materiály třetích stran (dále společně jen „Materiály/služby třetích stran“). Takovéto Materiály/služby třetích stran se mohou řídit odlišnými podmínkami, které jsou k takovým Materiálům/službám třetích stran připojeny (například v části „O produktu“ nebo jako soubor formátu .txt) nebo jsou k dispozici na webových stránkách uvedených společností Autodesk či ve Zvláštních podmínkách nebo Dokumentaci k Nabídce, ke které jsou Materiály/služby třetích stran poskytovány (dále společně jen „Podmínky třetích stran“). V případě, že žádné Podmínky třetích stran stanoveny nejsou, jste povinni Materiály/služby třetích stran používat (i) za stejných podmínek jako Nabídku, pro kterou jste Materiály/služby třetích stran obdrželi, a (ii) výhradně v souvislosti s vaším používáním takové Nabídky. Je na vaší výhradní odpovědnosti, abyste si všechny Podmínky třetích stran vyhledali, seznámili se s nimi a dodržovali je. Společnost Autodesk nenese žádnou odpovědnost ani nečiní žádná prohlášení a záruky ve vztahu k (a) jakýmkoliv Materiálům/službám třetích stran a (b) Podmínkám třetích stran nebo jejich dodržování z vaší strany.

11.4 Použití Vašeho obsahu

K tomu, abyste mohli mít přístup k některým Nabídkám nebo je využívat, nebo k tomu, aby vám společnost Autodesk mohla poskytnout některé služby, si můžete nahrát nebo jinak sdílet Váš obsah. Pracovníci společnosti Autodesk nebudou Váš obsah používat jinak než (i) v případě, že o to požádáte nebo k tomu dáte svůj souhlas – například při poskytování podpory nebo řešení technického problému či při jiné žádosti, (ii) v souvislosti s poskytováním nebo vylepšováním Nabídek (včetně údržby, zabezpečení, aktualizace nebo jiné úpravy Nabídek) nebo (iii) v souvislosti se závazky vyplývajícími ze zákona, s vymáháním závazků, vyšetřováním nebo řízením (například v reakci na platnou obsílku k soudu). Společnost Autodesk obecně neprověřuje ani nereviduje obsah uveřejněný v rámci jakékoliv Nabídky, na webových stránkách nebo v rámci jakékoliv služby, případně jinak zpřístupněný společnosti Autodesk. Společnost Autodesk si však vyhrazuje právo prověřovat a revidovat Váš obsah a může obsah z jakéhokoliv důvodu zablokovat nebo odstranit, včetně případů, kdy obsah není v souladu s těmito Podmínkami (například když obsahuje nezákonná nebo urážlivá sdělení či sdělení týkající se phishingu nebo spamy). Tím, že Váš obsah poskytnete nebo zpřístupníte, pověřujete společnost Autodesk a jí určené osoby, aby Váš obsah používaly, reprodukovaly, upravovaly, distribuovaly a zpřístupňovaly v souvislosti s poskytnutím Nabídek vaší osobě a s plněním závazků ze strany společnosti Autodesk, jakož i jinak tak, jak je povoleno těmito Podmínkami.

(a) Jste odpovědní za veškerý Váš obsah a jste povinni zajistit, že Váš obsah a jeho používání spolu s Nabídkou budou v souladu se všemi platnými právními předpisy a zákony a těmito Podmínkami, a (b) zaručujete, že Váš obsah nebude porušovat nebo zneužívat žádné duševní vlastnictví či majetková práva jakékoliv osoby ani nebude porušovat žádné platné zákony či předpisy. Společnost Autodesk doporučuje, abyste Vás obsah zabezpečili a chránili prostřednictvím kódování a bezpečnostních technologií. Berete na vědomí, že u online služeb může docházet k příležitostným narušením či výpadkům a že se v důsledku toho může stát, že nebude možné obnovit Váš obsah. Společnost Autodesk doporučuje, abyste Vás obsah pravidelně zálohovali na svém vlastním úložišti. Vždy nesete odpovědnost za ukládání a údržbu jakýchkoliv takových záložních kopií Vašeho obsahu.

11.5 Spolupráce a sdílení Vašeho obsahu

Některé Nabídky vám umožňují spolupracovat s ostatními, včetně sdílení nebo zveřejnění Vašeho obsahu – například na některém fóru nebo v rámci jiné služby. Pokud se rozhodnete Váš obsah sdílet nebo zveřejnit (ať již na základě spolupráce nebo sdílení souborů s projektem, zasílání e-mailových zpráv, sdílení odkazů, sdílení souborů s jinými aplikacemi nebo službami, zveřejňování na fóru nebo v galerii či jinak), mohou ostatní (v některých případech i široká veřejnost) Váš obsah používat, prodávat, reprodukovat, upravovat, distribuovat, zpřístupňovat, zobrazovat, předávat a sdělovat. Fóra a galerie mohou být veřejné a příspěvky jsou obecně veřejné povahy. Jakmile Váš obsah nasdílíte nebo zveřejníte, nemůžete již přerušením či ukončením přístupu k němu vymazat nebo zabránit v přístupu k těm částem Vašeho obsahu, které byly předtím zkopírovány, předány nebo jinak sdíleny či zveřejněny. Pokud nechcete, aby ostatní takový přístup nebo jakákoliv taková práva měli, nepoužívejte funkce Nabídky určené ke sdílení, zveřejňování nebo jinému předávání obsahu a upravte nastavení povolení odpovídajícím způsobem.

Nabídka může obsahovat odkazy na třetí strany, které nabízejí služby, software nebo jiné materiály, jež tuto Nabídku doplňují. Tyto odkazy jsou vám poskytovány jako výhoda. Společnost Autodesk nemonitoruje ani nekontroluje, co takové třetí strany s Vaším obsahem dělají. Je na vás, abyste nastavili, do jaké míry budou mít třetí strany k Vašemu obsahu přístup. Pokud u jakýchkoliv svých informací nebo u Vašeho obsahu povolíte sdílení s jakoukoliv třetí stranou, může společnost Autodesk vaše informace nebo Váš obsah takové třetí straně zpřístupnit; společnosti Autodesk tím však nevznikají žádné závazky ani odpovědnost ve vztahu k činnostem takové třetí strany a veškeré řídicí podmínky a ujednání, včetně ujednání ohledně ochrany osobních údajů, jsou dány mezi vámi a takovou třetí stranou.

12. Zkušební verze

Společnost Autodesk může zpřístupnit nebo dodat Nabídky (nebo funkce nějaké Nabídky) označené či nabízené jako „není určeno k dalšímu prodeji“, „zdarma“, „hodnocení“, „zkušební“, „předběžná verze“, „beta“ nebo označené jiným podobným způsobem (dále společně jen „Zkušební verze“). Zkušební verze můžete nahrávat, instalovat, mít k nim přístup nebo je používat pouze během zkušební doby a za účelem zkušebního provozu, jak je výslovně povoleno společností Autodesk. Vyjma případů výslovně uvedených v online nebo jiné Dokumentaci pro Zkušební verzi nebo příslušných Zvláštních podmínkách (i) bude doba trvání předplatného pro tuto Zkušební verzi omezena na 30 dnů, (ii) vaše používání bude omezeno na proces nekomerčního hodnocení bez práva zpřístupnit nebo distribuovat Zkušební verzi jakékoliv třetí straně a (iii) Zkušební verze bude používána pouze vámi jako fyzickou osobou, nebo pokud jste společnost či jiná právnická osoba, jedním určeným zaměstnancem. Bez ohledu na cokoliv jiného, co je uvedeno v těchto Podmínkách, (a) se společnost Autodesk ve vztahu ke Zkušebním verzím nijak nezavazuje, pokud jde o jakékoliv vlastnosti, funkce, úroveň služeb nebo dat, ani ve vztahu ke Zkušebním verzím neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu, (b) se může společnost Autodesk rozhodnout obecně nevydávat žádné Zkušební verze a nedělat z žádné Zkušební verze nabídku produktu a (c) Zkušební verze mohou obsahovat kód, který neprošel všemi testy, včetně chyb a nedostatků, které mohou být příčinou celkové ztráty dat nebo selhání systému. Předplatné Zkušebních verzí nezahrnuje Výhody předplatného a společnost Autodesk si vyhrazuje právo jakékoliv Zkušební verze kdykoliv bez dalšího ukončit.

13. Webové stránky

Společnost Autodesk může vedle svých Nabídek samostatně poskytovat informace o svých obecných webových stránkách. Tyto webové stránky společnosti Autodesk se zavazujete používat v souladu s našimi Podmínkami používání webových stránek.

14. Zpětná vazba

Nemáte žádnou povinnost poskytovat společnosti Autodesk nápady na zlepšení, návrhy nebo jinou zpětnou vazbu (dále společně jen „Zpětná vazba“), ať již v souvislosti se Zkušební verzí nebo jinak, nestanoví-li Zvláštní podmínky pro Nabídku jinak. Pokud však jakoukoliv Zpětnou vazbu poskytnete, udělujete tímto společnosti Autodesk nevýhradní, převoditelnou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci s celosvětovou platností (s právem poskytnout sublicence) na poskytování, užívání, prodej, nabídku prodeje, reprodukování, úpravu, distribuci, zpřístupnění, veřejnou prezentaci a předvedení, sdělení a jiné využití Zpětné vazby a jakýchkoliv Nabídek využívajících Zpětné vazby.

15. Omezení používání

15.1 Nabídky jsou nástroje

Nabídky jsou nástroje a jsou určeny k tomu, aby vám pomáhaly s vaším návrhem, analýzou, simulací, odhadem, testováním a jinými činnostmi, nenahrazují však váš odborný úsudek nebo váš vlastní nezávislý návrh, analýzu, simulaci, odhad, testování nebo jiné činnosti, včetně činností týkajících se zátěže, bezpečnosti a užitnosti výrobku. V důsledku široké škály možností využití Nabídek nebyly tyto Nabídky navrženy ani testovány pro žádné konkrétní účely a je na vás rozhodnout se, zda používání Nabídky odpovídá účelům, kterých se snažíte dosáhnout. Společnosti Autodesk nevzniká žádná odpovědnost ani závazek ve vztahu k výsledkům vyplývajícím z používání Nabídek, včetně jakéhokoliv Výstupu. Vy i vaši Oprávnění uživatelé nesete odpovědnost za používání Nabídky a jakýchkoliv výsledků vytvořených Nabídkami, včetně jakéhokoliv Výstupu. Je na vás, abyste mimo jiné nalezli pro Nabídky vhodné využití a vybrali takové Nabídky a jiné počítačové programy a materiály, které vám pomohou dosáhnout vašich zamýšlených výsledků. Nesete také odpovědnost za nastavení odpovídajících nezávislých postupů pro testování spolehlivosti, přesnosti, úplnosti, dodržování příslušných právních požadavků a ostatních vlastností jakéhokoliv Výstupu, zejména všech položek navržených za pomoci Nabídek. Dále berete na vědomí, že Nabídky a Výstup nemusejí v rámci vašeho návrhu, analýzy, simulace, odhadu, testování a jiných omezení dosáhnout výsledků, které si přejete.

15.2 Nabídky nejsou určeny pro ukládání citlivých osobních údajů

Funkce ukládání údajů spojená s nabídkami NENÍ vhodná pro ukládání čísel sociálního zabezpečení, čísel kreditních nebo debetních karet, čísel bankovních účtů, čísel řidičských oprávnění, zdravotních informací nebo informací o zdravotním pojištění, údajů týkajících se charakteristiky osoby nebo jiných osobních údajů, jako je rasa nebo etnický původ, příslušnost k církvi nebo filozofické přesvědčení, politická příslušnost nebo názory, genetické či biometrické údaje, sexuální orientace nebo členství v odborech, nebo jiných údajů, které by mohly fyzickou osobu vystavit nebezpečí nebo by pro ni mohly představovat riziko újmy, pokud by byly nevhodně sděleny nebo použity (dále společně jen „Citlivé osobní údaje“). S výjimkou případů, kdy tak bude výslovně vyžadováno společností Autodesk (například číslo platební karty použité k zakoupení předplatného), nebudete nahrávat ani společnosti Autodesk jinak zpřístupňovat v souvislosti s vaším používáním jakékoliv Nabídky žádné Citlivé osobní údaje, včetně jakýchkoliv souborů obsahujících Citlivé osobní údaje.

15.3 Přípustné používání Nabídek

K Nabídkám budete mít přístup a využívat je (a umožníte přístup k nim a jejich využívání) výhradně v souladu se všemi platnými zákony (a budete tyto platné zákony dodržovat). Vyjma případů, kdy je to výslovně schváleno těmito Podmínkami, včetně případné Doplňkové smlouvy nebo Zvláštních podmínek, nebo kdy je to jinak výslovně povoleno společností Autodesk, nebudete:

 • reprodukovat, měnit, upravovat, překládat, portovat nebo vytvářet odvozená díla z celých Nabídek nebo jejich částí, vyjma případů, kdy je to i přes smluvní zákaz v opačném smyslu výslovně povoleno platnými právními předpisy;
 • poskytovat sublicence, distribuovat, předávat, prodávat, pronajímat, najímat, půjčovat nebo jinak zpřístupňovat celé Nabídky nebo některé jejich části (včetně jakékoliv funkce Nabídky) třetí straně nebo poskytovat jakoukoliv funkci Nabídky třetí straně (ať již jako poskytovatel placených služeb nebo jinak); a
 • mít přístup k jakékoliv Nabídce nebo ji používat na internetu (vyjma případů, kdy je zpřístupněna prostřednictvím internetu společností Autodesk), v rámci rozsáhlé počítačové sítě (WAN) či jakékoliv jiné cizí sítě nebo na virtuální soukromé síti (VPN), případně jejich prostřednictvím nebo prostřednictvím jakékoliv technologie virtualizace aplikací, technologie virtualizace na dálku, webového hostingu, timesharingu, softwaru jako služby, platformy jako služby, infrastruktury jako služby, cloudu nebo jiné webové, webhostingové nebo podobné služby.

Mimoto:

 • ze žádné Nabídky, Dokumentace či souvisejícího materiálu neodstraníte oznámení o autorských právech, ochranné známce, ochraně osobních údajů nebo jiných majetkových právech;
 • neodstraníte, nepřerušíte ani jinak neomezíte účinnost jakékoliv technické ochrany používané společností Autodesk (i) k řízení, monitorování, kontrole či analýze instalace jakékoliv Nabídky nebo přístupu k ní či jejího používání nebo (ii) k ochraně práv k duševnímu vlastnictví společnosti Autodesk;
 • nezveřejníte, nepřevedete ani jinak nezpřístupníte za použití Nabídek jakoukoliv informaci či materiál, který je nebo může být:
  • falešný, urážlivý, hanlivý, podvodný nebo jinak nezákonný či protiprávní;
  • výhružný, obtěžující, ponižující, nenávistný či zastrašující nebo jinak nerespektující práva a důstojnost druhých;
  • obscénní, neslušný, pornografický nebo jinak závadný;
  • chráněný autorským právem, ochrannou známkou, právy k návrhu, právy k obchodnímu tajemství, právem na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a právem na soukromí či jiným majetkovým právem, bez výslovného písemného souhlasu daného vlastníka;
  • národním nebo státním tajemstvím, utajenou informací či jakoukoliv jinou informací nebo materiálem (včetně jakékoliv fotografie, náčrtu, plánu či modelu), se kterými musí být zacházeno jako s důvěrnými;
  • tajným kódem, protipodpisem, kryptoměnou, heslem nebo jinou obdobnou informací;
  • reklamou, spamem, nabídkou k prodeji nebo koupi jakéhokoliv zboží či služeb, řetězovým dopisem nebo jakoukoliv jinou formou nevyžádané nabídky; nebo
  • jakýmkoliv malwarem (například jakýkoliv vir, červ, trojský kůň, velikonoční vejce, časovaná bomba nebo spyware) nebo jiným počítačovým kódem, souborem nebo programem, který je nebo může být škodlivý či invazivní nebo jehož cílem může být narušit či napadnout provoz jakéhokoliv hardwaru, softwaru nebo zařízení, získat k nim neoprávněný přístup, případně omezit či monitorovat jejich používání;
 • žádným způsobem nepoužijete Nabídky, které jsou podvodné nebo jinak nezákonné či protiprávní nebo které mají jakýkoliv podvodný či jinak nezákonný nebo protiprávní účel či účinek;
 • nebudete zasahovat do fungování žádné Nabídky nebo serverů či sítí používaných pro zpřístupnění Nabídek, ani toto fungování nenarušíte, včetně hacknutí jakékoliv části Nabídky nebo změny jejího vizuálního vzhledu (defacement);
 • nebudete zjišťovat, zkoumat ani zkoušet zranitelnost jakékoliv Nabídky a nenarušíte ani nebudete obcházet žádné zabezpečení nebo ověřovací postupy využívané jakoukoliv Nabídkou;
 • nepoužijete žádné Nabídky jako uložiště pro „stahování na dálku“ nebo jako „dveře“ či „rozcestník“ pro jiné webové stránky nebo internetové zdroje, ať uvnitř nebo mimo stránky, prostřednictvím kterých jsou Nabídky poskytovány;
 • nebudete se vydávat za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt za účelem použití jejího ID Autodesk nebo za jiným účelem nebo nebudete nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat váš vztah k jakékoli osobě nebo subjektu;
 • nepoužijete Nabídky v souvislosti s žádnou potenciálně nebezpečnou aplikací, včetně jakékoliv aplikace, v jejímž důsledku může dojít k úmrtí, úrazu, rozsáhlé škodě nebo hromadnému ničení;
 • nebudete shromažďovat žádný obsah ani informace z Nabídky nebo jejím prostřednictvím za použití automatizovaných prostředků (jako je například internetový robot, web spider, aplikace určená k vyhledávání na stránkách nebo jiná zařízení k načítání, indexování, extrahování (scraping) nebo vytěžování dat (data mining);
 • nebudete využívat žádné Nabídky nebo Výstupy z nich v souvislosti s výcvikem neuronové sítě nebo strojovým učením, hlubokým učením (deep learning) nebo systémem či softwarem umělé inteligence;
 • nebudete žádnou Nabídku rozdělovat na jednotlivé části za účelem jejich samostatného použití nezávisle na původním celku nebo ve spojení s jinými elektronickými zařízeními (s výjimkou případů, které může výslovně písemně povolit společnost Autodesk); ani
 • nebudete používat nebo získávat přístup k Softwaru, který je dáván k dispozici jako součást Webové služby, odděleně od příslušné Webové služby (s výjimkou případů, které může výslovně písemně povolit společnost Autodesk).

16. Důvěrné informace

Vy nebo společnost Autodesk (jako „Sdělující strana“) můžete v souvislosti s těmito Podmínkami druhé straně (dále jen „Příjemce informací“) sdělit nebo dát k dispozici Důvěrné informace. Příjemce informací bude ve vztahu k Důvěrným informacím Sdělující strany vynakládat stejnou míru péče jako u svých vlastních důvěrných informacích stejného typu (v každém případě minimálně přiměřenou míru péče) a bude (i) používat Důvěrné informace Sdělující strany pouze v souvislosti s Nabídkami a (ii) vyjma případů, kdy Sdělující strana písemně schválí něco jiného, omezí přístup k Důvěrným informacím Sdělující strany pouze na ty své zaměstnance, konzultanty, smluvní dodavatele, poskytovatele služeb, odborné poradce a jiné osoby, které přístup k nim potřebují pro účely související s Nabídkami a které budou vázány minimálně stejně přísnou povinností mlčenlivosti vůči Příjemci informací, jako je povinnost stanovená těmito Podmínkami. Příjemce informací může Důvěrné informace Sdělující strany poskytnout v případě, že to vyžaduje zákon. Příjemce informací bude o takové povinnosti poskytnout informace Sdělující stranu předem informovat (v rozsahu povoleném zákonem) a podnikne přiměřené kroky k tomu, aby takové poskytnutí informací omezil na nezbytnou míru. Společnost Autodesk může také vaše Důvěrné informace sdělit za účelem vyhovění žádosti jakéhokoliv státního nebo regulatorního orgánu (včetně předvolání nebo nařízení soudu) v rámci právního řízení týkajícího se společnosti Autodesk, případně na vaši žádost. Pokud budou Důvěrné informace poskytovány na vaši žádost, mohou vám být naúčtovány náklady na přípravu vašich Důvěrných informací a poskytnutí přístupu k nim.

17. Majetková práva společnosti Autodesk

Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Autodesk a její poskytovatelé licence a dodavatelé budou mít veškerá vlastnická i veškerá další práva ve vztahu k (i) Nabídkám, API, Metrikám a dalším informacím či materiálům, které vám poskytne nebo dá k dispozici společnost Autodesk, a (ii) jakýmkoliv kopiím výše uvedeného nebo jakýmkoliv materiálům či jiným informacím, které z čehokoliv výše uvedeného vycházejí, jsou z něj odvozeny nebo jej jinak využívají (včetně všech práv k obchodnímu tajemství, autorských práv, práv k ochranným známkám a patentům a veškerých dalších práv k duševnímu vlastnictví nebo majetkových práv týkajících se čehokoliv z výše uvedeného). Struktura a uspořádání, podkladové algoritmy a jiné interní součásti, protokoly, datové struktury a jiné externí součásti a zdrojový kód Nabídek a API představují majetkové a důvěrné informace společnosti Autodesk a vy tyto informace nebudete bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk sdělovat třetím stranám ani je používat pro jiné účely, než jak je nutné pro běžný přístup k Nabídkám a jejich využití v souladu s těmito Podmínkami. Zavazujete se také, že nebudete mít ani se nebudete pokoušet získat přístup k Nabídkám jinak než prostřednictvím rozhraní poskytnutého či schváleného společností Autodesk. Dále se zavazujete, že nebudete dekompilovat, dizasemblovat ani jinak provádět reverzní inženýring nebo se jinak snažit zjistit, poznat či studovat strukturu nebo uspořádání, podkladové algoritmy a jiné interní součásti, protokoly, datové struktury a jiné externí součásti nebo zdrojový kód Nabídek či API, vyjma případů, kdy je to bez ohledu na protichůdný smluvní zákaz výslovně povoleno příslušnými právními předpisy. Společnost Autodesk může dát k dispozici nebo zpřístupnit i jiné důvěrné a majetkové informace (které buď mohou být jako důvěrné a majetkové označeny, nebo se za daných okolností rozumí, že se o takové informace jedná). Pokud takové informace obdržíte, nebudete je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk sdělovat žádné třetí straně ani je používat jinak, než jak je nutné pro získání přístupu k Nabídkám a jejich využití způsobem stanoveným v těchto Podmínkách.

Máte pouze práva, která jsou vám výslovně udělena podle těchto Podmínek (včetně jakékoliv případné Doplňkové smlouvy nebo Zvláštních podmínek). Společnost Autodesk a její poskytovatelé licence a dodavatelé si vyhrazují všechna práva, která nejsou výslovně udělena; společnost Autodesk a její poskytovatelé licence a dodavatelé výslovně neuznávají žádná další práva (a vy se zavazuje žádná taková další práva neuplatňovat).

Zavazujete se, že nebudete provádět žádné kroky, které by nebyly v souladu s výše uvedeným, ani nepovolíte žádné třetí straně, aby takové kroky podnikla, a nebudete ji v tom podporovat (nebo s ní na takových krocích spolupracovat).

18. Omezená záruka, prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti, omezení odpovědnosti

18.1 Omezená záruka

Společnost Autodesk zaručuje, že v případě jakéhokoliv uhrazeného předplatného bude mít předmětná Nabídka k datu, k němuž je vám učiněna, a po dobu 90 dnů poté, nebo pokud je doba předplatného kratší, po takovou kratší dobu (dále jen „Záruční doba“) obecné charakteristiky a funkce popsané v Dokumentaci k Nabídce pro koncového uživatele. Jedinou povinností a odpovědností společnosti Autodesk a zároveň vaším jediným a výhradním prostředkem nápravy v případě porušení této záruky ze strany společnosti Autodesk bude, že se společnost Autodesk dle vlastního uvážení (i) přiměřeně pokusí dané porušení napravit nebo (ii) vrátí částky obdržené za takové předplatné a toto předplatné ukončí. Případnou záruční reklamaci ve vztahu k jakékoliv Nabídce musíte uplatnit v rámci této příslušné Záruční doby.

18.2 Prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti

S VÝJIMKOU VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V USTANOVENÍ „Omezená záruka“ (článek 18.1) VÝŠE A JAKÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH ZÁRUK, KTERÉ JSOU JAKO TAKOVÉ UVEDENY V JAKÉKOLIV DOPLŇKOVÉ SMLOUVĚ NEBO VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH, PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, ŽE (i) NABÍDKY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A ŽE (ii) SPOLEČNOST AUTODESK A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ A VY NEZÍSKÁVÁTE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, PODMÍNKY NEBO ZÁVAZKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VE VZTAHU K JAKÝMKOLIV NABÍDKÁM NEBO JAKÉMUKOLIV VÝSTUPU, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ ČI JINÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZE ZÁKONA ČI JAKÝCHKOLIV ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VYCHÁZEJÍCÍCH ZE ZAVEDENÉ OBCHODNÍ PRAXE, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ NEBO OBOROVÝCH STANDARDŮ. Jakákoliv prohlášení ohledně Nabídek (včetně jakýchkoliv prohlášení o jejich funkčnosti nebo plnění) nebo Výstupu či jiné komunikace s vámi, které nejsou zahrnuty v těchto Podmínkách nebo jakékoliv Doplňkové smlouvě či Zvláštních podmínkách, slouží výhradně pro vaši informaci a nezakládají žádnou záruku, prohlášení, podmínku ani jiný závazek. Bez omezení obecného charakteru výše uvedeného platí, že společnost Autodesk nezaručuje ani se jinak nezavazuje, že (a) Nabídky nebo Výstup či přístup k nim nebo jejich využití budou dostupné, nepřerušované, bez chyb, bezpečné, přesné, spolehlivé či úplné, (b) Nabídky budou splňovat nějaká konkrétní kritéria fungování či dostupnosti, (c) nedojde ke ztrátě nebo poškození Vašeho obsahu nebo že (d) chyby budou opraveny a jakékoliv konkrétní žádosti o podporu budou vyřešeny tak, jak budete potřebovat. Jakékoliv odkazy na „neomezený“ přístup, používání, ukládání nebo jiné odkazy ve vztahu k Nabídce podléhají technickým omezením Nabídky.

18.3 Omezení odpovědnosti

Společnost Autodesk ani žádný z jejích poskytovatelů licence či dodavatelů nenesou žádnou odpovědnost (ať již přímo či nepřímo) za jakékoliv nahodilé, zvláštní, nepřímé či následné škody nebo za náhradu škody s trestní funkcí, za ušlý zisk nebo výnosy, přerušení obchodní činnosti nebo ztrátu možnosti používání, náklady na získání náhradního zboží nebo služeb či jiné náhrady, selhání nebo vady Výstupu, ztrátu, poškození nebo vymazání (či nevymazání) údajů nebo Vašeho obsahu či škody vyplývající z působení Vyšší moci (v každém případě bez ohledu na právní teorii, na jejímž základě je náhrada škody nebo jiná odpovědnost uplatňována). Celková odpovědnost společnosti Autodesk a jejích poskytovatelů licence a dodavatelů ve vztahu k jakékoliv Nabídce či jejímu Výstupu pak v žádném případě nepřesáhne částku, kterou jste zaplatili nebo měli zaplatit za Nabídku během období jednoho roku předtím, než poprvé došlo k událostem či okolnostem, z nich taková odpovědnost vyplývá.

Omezení odpovědnosti v těchto Podmínkách se bude v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy vztahovat na jakékoliv škody nebo jinou odpovědnost nehledě na příčinu a nehledě na teorii odpovědnosti, ať již budou vyplývat ze smluvního vztahu, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti a objektivní odpovědnosti), odškodnění, postihu, ze zákona či jinak, a to i v případě, že společnost Autodesk byla na možnost vzniku odpovědnosti upozorněna, a bez ohledu na to, že omezené prostředky nápravy stanovené v těchto Podmínkách nemusejí splnit svůj základní účel.

Berete na vědomí, že částky zaplacené za Nabídky částečně odrážejí a vycházejí z prohlášení o zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti v těchto Podmínkách a že tato prohlášení a omezení jsou základním prvkem dohody mezi vámi a společností Autodesk.

Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, nemá za cíl omezit nebo vyloučit odpovědnost společnosti Autodesk za (i) smrt nebo zranění osob způsobené úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí společnosti Autodesk nebo za (ii) škody či ztráty, které vám vznikly v důsledku podvodu společnosti Autodesk.

18.4 Vztah k příslušným právním předpisům

Společnost Autodesk neusiluje o omezení vašich záruk, vašich dalších práv a prostředků nápravy nebo odpovědnosti společnosti Autodesk za škody nebo ztráty tam, kde by takové omezení nebylo povoleno příslušnými právními předpisy (například zákonné záruky, podmínky, prostředky nápravy nebo odpovědnost, kterou nelze podle příslušných právních předpisů vyloučit). Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neomezuje účinky záruk, odpovědnost společnosti Autodesk za škody nebo ztráty ani jiné podmínky, které bez ohledu na smluvní omezení v opačném smyslu nelze podle příslušných právních předpisů vyloučit nebo jinak upravit. Podle těchto Podmínek máte konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se mohou lišit v závislosti na dané jurisdikci. V některých jurisdikcích například není možné vyloučit mlčky předpokládané záruky nebo vyloučit či omezit náhodné nebo následné škody či další práva, a tudíž se na vás příslušná ustanovení těchto Podmínek nemusejí vztahovat. Některé z těchto právních požadavků jsou popsány v ustanovení „Konkrétní podmínky pro danou zemi/jurisdikci“ (článek 23).

19. Odškodnění

Jste povinni nahradit společnosti Autodesk újmu (a v případě žádosti poskytnete společnosti Autodesk veškerou součinnost nezbytnou pro obhajobu jejích nároků) způsobenou jakýmikoli ztrátami, porušením povinnosti, výdaji (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení), které společnost Autodesk utrpěla nebo které jí vznikly z důvodu jakéhokoli nároku, žaloby nebo řízení (dále jen „Nárok“) vyplývajícího nebo týkajícího se (i) vašeho obsahu; (ii) využití Nabídek z vaší strany (nebo ze strany vašich Oprávněných uživatelů), včetně jakéhokoli Výstupu nebo jiných výsledků získaných takovým využitím; nebo (iii) porušení těchto Podmínek z vaší strany (nebo ze strany vašich Oprávněných uživatelů) (včetně jakýchkoli dalších ujednání, zvláštních podmínek nebo jakýchkoli jiných platných podmínek). Společnosti Autodesk v takových případech nahradíte veškerou způsobenou újmu.

20. Doba trvání, ukončení, přerušení

Tyto Podmínky nabývají účinnosti k prvnímu datu akceptovanému v ustanovení „Přijetí“ (článek 1) a zůstávají v účinnosti po dobu neurčitou, ledaže by byly ukončeny v souladu s tímto ustanovením „Doba trvání, ukončení, přerušení“ (článek 20).

20.1 Vaše právo na ukončení

Své předplatné a tyto Podmínky můžete ukončit v případě, že společnost Autodesk tyto Podmínky (včetně jakékoliv Doplňkové smlouvy, jakýchkoliv Zvláštních podmínek nebo jakýchkoliv jiných příslušných podmínek) podstatným způsobem poruší a toto porušení nenapraví do 30 dnů poté, co na něj byla písemně upozorněna.

20.2 Právo společnosti Autodesk na ukončení

Společnost Autodesk může ukončit jakékoliv vaše předplatné či jiné Nabídky, tyto Podmínky a/nebo váš účet, jestliže (i) nemáte žádné aktuálně uhrazené předplatné, (ii) včas jste neuhradili jakékoliv částky (včetně poplatků a daní) splatné ve vztahu k jakýmkoliv Nabídkám nebo jinak dlužné společnosti Autodesk, (iii) dopustili jste se (vy nebo kteříkoliv vaši Oprávnění uživatelé) podstatného porušení těchto Podmínek (včetně jakékoliv Doplňkové smlouvy, jakýchkoliv Zvláštních podmínek nebo jakýchkoliv jiných příslušných podmínek) a takové porušení jste nenapravili do 30 dnů poté, co jste na něj byli písemně upozorněni, nebo (iv) je proti vám vedeno konkurzní nebo insolvenční řízení, jste v platební neschopnosti, uzavřeli jste dohodu s vašimi věřiteli nebo dohodu, která má dopad na vaše věřitele (včetně postoupení ve prospěch věřitele), nebo jste vstoupili do likvidace. Společnost Autodesk tyto Podmínky bez dalšího oznámení nebo úkonů automaticky ukončí v případě, že vstoupíte do likvidace.

20.3 Účinek ukončení předplatného

Uplynutím platnosti nebo ukončením předplatného či jiné Nabídky (z jakéhokoli důvodu) zaniknou i vaše práva ve vztahu k takové Nabídce, včetně jakékoliv příslušné licence na Software nebo Výhod předplatného. Takovým okamžikem ukončíte veškerý svůj přístup a používání dané Nabídky (včetně veškerého přístupu a používání ze strany vašich Oprávněných uživatelů) a odinstalujete veškeré případné kopie materiálů týkajících se této Nabídky (včetně veškerého souvisejícího Softwaru, Dokumentace, Rozhraní API nebo jiných materiálů od společnosti Autodesk). Na žádost společnosti Autodesk zničíte všechny takové kopie nebo je vrátíte společnosti Autodesk či obchodníkovi, od kterého jste danou Nabídku získali. Uchováte si doklad o tom, že jste všechny takové kopie vrátili nebo zničili. Ve souvislosti s uplynutím platnosti nebo ukončením předplatného (i) vám může společnost Autodesk pro vaše pohodlí ve vztahu k některým Webovým službám poskytnout krátkou lhůtu (například 30 dnů), během které si budete moci stáhnout váš obsah i po uplynutí platnosti nebo ukončení Webových služeb za předpokladu, že dodržujete tyto Podmínky a uhradili jste příslušné poplatky, pokud existují (například v té době aktuální poplatky za odborné služby, účtované společností Autodesk za případnou poskytnutou pomoc), a (ii) jinak může společnost Autodesk bez předchozího oznámení odstranit jakýkoli váš obsah nebo jeho část, včetně jeho zálohy a dalších kopií. Další informace o stahování obsahu po uplynutí platnosti nebo ukončení předplatného naleznete v Nabídkách jednotlivých Webových služeb. Tato výhoda, která může být poskytována u vybraných Webových služeb, vás nezbavuje odpovědnosti vždy uchovávat a zajistit úplné kopie Vašeho obsahu.

20.4 Účinek ukončení Podmínek

Po ukončení těchto Podmínek z jakéhokoliv důvodu (i) bude okamžitě ukončen váš účet a vaše předplatné a další Nabídky, včetně účtu, předplatného a Nabídek vašich Oprávněných uživatelů, (ii) ukončíte veškerý přístup a používání všech Nabídek (včetně veškerého přístupu a používání ze strany vašich Oprávněných uživatelů) a (iii) nastanou účinky uvedené výše ve vztahu k uplynutí platnosti nebo ukončení předplatného či jiné Nabídky. Po ukončení, ať již z jakéhokoliv důvodu, přetrvávají v platnosti vaše platební závazky, vlastnictví vašich prací (jak je popsáno v ustanovení „Jste vlastníkem svých prací“ (článek 5)), závazky ve vztahu k API a Vašemu vývoji (včetně těch, které jsou uvedeny v ustanovení „API společnosti Autodesk“ (článek 11.2)) a závazky poskytnout odškodnění (včetně těch, které jsou uvedeny v ustanovení „Odškodnění“ (článek 19)), licence ve vztahu ke Zpětné vazbě (v ustanovení „Zpětná vazba“ (článek 14)), práva společnosti Autodesk a vaše povinnosti ve vztahu k majetkovým právům (včetně práv a povinností v ustanovení „Majetková práva společnosti Autodesk“ (článek 17)), prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti (v ustanovení „Omezená záruka, prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti, omezení odpovědnosti“ (článek 18)), ustanovení o rozhodném právu a řešení sporů (v ustanovení „Smluvní subjekt společnosti Autodesk, rozhodné právo a řešení sporů“ (článek 21.4)) a vaše odpovědnost za kohokoliv, kdo má prostřednictvím vás nebo Vašeho účtu (včetně vašich Oprávněných uživatelů) přístup k Nabídkám nebo je využívá (či získá) (včetně odpovědnosti popsané v ustanovení „Účet“ (článek 4)).

20.5 Právo společnosti Autodesk přerušit poskytování služeb

Pokud se bude společnost Autodesk v dobré víře domnívat, že Váš obsah nebo vaše jednání či opomenutí (včetně jednání nebo opomenutí vašich Oprávněných uživatelů) může (i) představovat bezpečnostní riziko nebo mít jiný negativní vliv na Nabídky, systémy či jiné uživatele, (ii) zakládat nebo umožňovat manipulaci, odstranění, dezaktivaci nebo jiné omezení účinnosti jakýchkoliv technických ochranných opatření (včetně jakýchkoliv mechanizmů pro řízení, monitorování, kontrolu nebo analýzu instalace, přístupu či používání jakýchkoliv Nabídek nebo opatření k ochraně práv k duševnímu vlastnictví společnosti Autodesk), (iii) vystavit společnost Autodesk, jakéhokoliv obchodníka či jakéhokoliv jiného uživatele odpovědnosti nebo (iv) být v rozporu s těmito Podmínkami (včetně jakékoliv Doplňkové smlouvy, jakýchkoliv Zvláštních podmínek nebo jakýchkoliv jiných příslušných podmínek), včetně nezaplacení jakýchkoliv částek splatných ve vztahu k jakýmkoliv Nabídkám, má společnost Autodesk právo, avšak nikoliv povinnost, okamžitě dezaktivovat nebo přerušit váš přístup k jakýmkoliv Nabídkám a Vašemu obsahu a jejich používání. S výjimkou případů, kdy se bude společnost Autodesk důvodně domnívat, že je potřeba jednat okamžitě, se bude společnost Autodesk snažit vás o plánované dezaktivaci nebo přerušení služby informovat předtím, než k nim dojde.

21. Různé

21.1 Změny Nabídek

Společnost Autodesk si vyhrazuje právo (a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tak může učinit) příležitostně (i) upravit nebo vydat další verze Nabídky či ukončit Nabídku a/nebo namísto ní poskytnout náhradní Nabídku, (ii) upravit nebo zrušit Výhody, prvky a funkce či podpůrné služby nebo dostupnost Nabídky, ať již všeobecně nebo v určité zeměpisné oblasti či v určitém jazyce, nebo (iii) doplnit či upravit licenční klíče, autorizace nebo jiné prostředky kontroly přístupu k Nabídkám či jejich používání. Společnost Autodesk se bude snažit vás o podstatných změnách Nabídek informovat.

21.2 Změny Podmínek

Společnost Autodesk si v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy vyhrazuje právo (a vy berete na vědomí, že je oprávněna tak učinit) čas od času tyto Podmínky upravit. Společnost Autodesk se bude snažit vás informovat o jakékoliv podstatné úpravě Podmínek, která na vás může mít podstatný negativní dopad (dále jen „Oznámení o úpravě“), a vy pak budete mít možnost se s takovou úpravou seznámit. Vyjma případů, kdy tyto Podmínky (včetně jakékoliv Doplňkové smlouvy nebo Zvláštních podmínek) výslovně stanoví jinak, platí, že pokud na vás má jakákoliv taková úprava podstatný negativní dopad a vy s ní nesouhlasíte, můžete takovou úpravu odmítnout oznámením společnosti Autodesk o odmítnutí úpravy do 30 dnů od Oznámení o úpravě. Pokud úpravu za těchto okolností odmítnete, (i) bude se váš přístup k jakékoliv Nabídce ovlivněné takovou úpravou a její používání i nadále řídit podmínkami účinnými bezprostředně před takovou úpravou (vyjma případů, kdy byla daná úprava provedena z důvodů bezpečnosti, ochrany osobních údajů nebo dodržování právních předpisů), a to až do doby, (a) kdy uplyne stávající doba předplatného nebo případně jiné Nabídky, (b) kdy uplyne 180 dnů od Oznámení o úpravě, podle toho, co nastane dříve, a (ii) vaše práva k takovým Nabídkám, včetně jakýchkoliv souvisejících Výhod předplatného, pak zaniknou. V případě takového ukončení z vaší strany vám společnost Autodesk (nebo příslušný obchodník) vrátí poměrnou část jakýchkoliv předplacených poplatků za zbývající část doby vašeho předplatného na dotčené Nabídky, a to po datu účinnosti takového ukončení. Tímto datem bude konec doby platnosti příslušných Nabídek. Pokud bude předplatné obnoveno nebo prodlouženo, stane se tak za v té době platných Podmínek. Oznámení podávaná vámi nebo společností Autodesk budou podávána způsobem stanoveným níže, vyjma toho, že oznámení o ukončení můžete zaslat (v rámci třicetidenní lhůty, jak je uvedeno výše) na e-mailovou adresu nebo jakýmkoliv jiným způsobem uvedeným v Oznámení o úpravě.

Bez ohledu na výše uvedené budou změny Prohlášení o ochraně osobních údajů, Zvláštních podmínek, Typů předplatného, Výhod předplatného nebo jiných předpisů prováděny způsobem v nich uvedeným.

Berete na vědomí, že vaše závazky ve vztahu k Nabídkám a Výhodám předplatného nejsou podmíněny dodáním budoucích prvků nebo funkcí (nebo ústními či písemnými prohlášeními o budoucích prvcích nebo funkcích).

21.3 Jazyk Podmínek, výklad

Pro interpretaci nebo výklad těchto Podmínek bude použita anglická jazyková verze těchto Podmínek a veškerá oznámení nebo jiná sdělení v souvislosti s těmito Podmínkami budou podávána v anglickém jazyce. Tam, kde se v těchto Podmínkách odkazuje na „dny“, se jedná o dny kalendářní, nebude-li konkrétně uvedeno jinak. Slova „včetně“ a „například“ či „např.“ a slova obdobného významu nejsou omezující nebo výhradní a bude se mít za to, že za nimi následuje výraz „bez omezení“, ať již je zde takový výraz použit či nikoliv. Nadpisy částí a bodů jsou pouze informativní a nemají být použity při výkladu významu kteréhokoliv ustanovení. Veškerá práva a prostředky nápravy udělené a poskytnuté v těchto Podmínkách jsou kumulativní povahy a existují vedle jakýchkoliv dalších práv a prostředků nápravy dostupných podle příslušných právních předpisů a nenahrazují je.

21.4 Strana společnosti Autodesk, rozhodné právo a řešení sporů

Tyto Podmínky jsou dohodnuty mezi Vámi a Stranou společnosti Autodesk uvedenou níže v závislosti na tom, kde se nachází vaše hlavní místo podnikání (nebo pokud jste fyzická osoba, kde máte místo bydliště). Tyto Podmínky, včetně jakýchkoliv práv, povinností a nároků stran, se řídí právem uvedeným níže. Obdobně i jakékoliv spory, nároky nebo nesrovnalosti vyplývající z těchto Podmínek nebo vzniklé v souvislosti s nimi, včetně porušení, plnění, ukončení, vymáhání, výkladu nebo platnosti těchto Podmínek (ať již na základě smluvního ujednání, občanskoprávního deliktu, včetně objektivní odpovědnosti, soutěžního práva či jinak) a včetně určení rozsahu nebo možnosti uplatnění ustanovení těchto Podmínek o řešení sporů, budou s konečnou platností řešeny podle práva, v místě a na základě procesu řešení sporů tak, jak jsou tyto uvedeny níže (vyjma případů, které mohou být uvedeny v ustanovení „Konkrétní podmínky pro danou zemi/jurisdikci“ (článek 23).

Vaše hlavní místo podnikání (nebo pokud jste fyzická osoba, místo vašeho bydliště)

Odkazy na „stranu společnosti Autodesk“ znamenají následující subjekt Autodesk

Rozhodné právo

Výhradní jurisdikce/soud příslušný k řešení sporů

Spojené státy americké

Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware

(i) Stát Kalifornie, a (ii) pokud jde o kontrolu, federální zákony Spojených států amerických

(i) Okresní soud Spojených států amerických pro Severní okres Kalifornie v San Franciscu nebo (ii) Vrchní soud státu Kalifornie, okres Marin

Pevninská Čína, Hongkong a Macao

Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware

Hongkong

Rozhodčí řízení před třemi rozhodci v Hongkongu u Hongkongského mezinárodního rozhodčího centra (HKIAC) podle rozhodčích pravidel HKIAC ve znění platném v okamžiku podání žádosti o zahájení rozhodčího řízení

Evropa, Střední východ nebo Afrika

Autodesk Ireland Operations Limited, společnost z Irska

Irsko

Soudy Irska

Asie, Oceánie nebo region Asie a Tichomoří, vyjma pevninské Číny, Hongkongu a Macaa

Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware

Singapur

Soudy Singapuru

Celosvětově, pokud se nejedná o zemi nebo region popsaný výše

Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware

(i) Stát Kalifornie, a (ii) pokud jde o kontrolu, federální zákony Spojených států amerických

(i) Okresní soud Spojených států amerických pro Severní okres Kalifornie v San Franciscu nebo (ii) Vrchní soud státu Kalifornie, okres Marin

Pokud máte v souvislosti s Nabídkou či jinak nějaký spor, který vyplývá z těchto Podmínek (včetně jakékoliv případné Doplňkové smlouvy, jakýchkoliv Zvláštních podmínek, Prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů nebo jakýchkoliv jiných příslušných podmínek) nebo vznikl v souvislosti s nimi, jste povinni se ho nejprve pokusit vyřešit neformální cestou se Stranou společnosti Autodesk stanovenou výše tak, že jí o něm podáte oznámení (s uvedením popisu sporu a související dokumentace) způsobem popsaným níže v části Oznámení a budete s ní spolupracovat ve snaze vyřešit danou záležitost smírně. Pokud nebude spor vyřešen do 30 dnů po obdržení oznámení o něm, můžete buď vy, nebo Strana společnosti Autodesk uplatnit formální nárok v příslušného orgánu pro řešení sporů tak, jak je uveden výše (v závislosti na vašem hlavním místu podnikání, nebo pokud jste fyzická osoba, na místě vašeho bydliště).

Bez ohledu na výše uvedené může společnost Autodesk požádat o vydání předběžného opatření a jiné odpovídající prostředky nápravy (nebo jejich ekvivalent) u jakéhokoliv soudu nebo orgánu.

21.5 Dodržování předpisů

Společnost Autodesk má právo ověřit si instalaci jakékoli Nabídky, přístup k ní a její používání z vaší strany a ze strany vašich Oprávněných uživatelů. V rámci tohoto ověření jsou společnost Autodesk nebo její autorizovaný zástupce, na základě předchozího oznámení podaného 15 dnů předem, provést kontrolu vašich záznamů, systémů a zařízení, včetně ID počítačů, sériových čísel, ID Autodesk a dalších souvisejících informací, ve vašich prostorách pomocí ověřovacího nástroje schváleného společností Autodesk. Kromě práva společnosti Autodesk provést ověření ve vašich prostorách musíte společnosti Autodesk do 15 dnů od žádosti o takové ověření poskytnout zprávu (vytvořenou pomocí ověřovacího nástroje schváleného společností Autodesk), která obsahuje informace týkající se instalace všech Nabídek, přístupu k nim a jejich používání vámi a vašimi Oprávněnými uživateli, včetně ID počítačů, sériových čísel, ID Autodesk a dalších souvisejících informací. Pokud společnost Autodesk zjistí, že vaše instalace, přístup nebo používání není v souladu s těmito Podmínkami (včetně jakýchkoli dalších ujednání, zvláštních podmínek nebo jiných platných podmínek), neprodleně zakoupíte nová předplatná za účelem eliminace tohoto nesouladu a společnosti Autodesk zaplatíte přiměřené náklady na toto ověření. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo využít jakékoli další dostupné právní prostředky ochrany svých práv a oprávněných zájmů.

21.6 Vyšší moc

Žádná ze stran nebude nikterak odpovědná za případné prodlení v plnění nebo neplnění ujednání v důsledku nepředvídatelných okolností či příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, včetně vyšší moci, zemětřesení, požáru, záplav, sankcí, embarga, stávek, výluk nebo jiných pracovních nepokojů, občanských nepokojů, selhání, nedostupnosti či prodlení na straně dodavatelů nebo poskytovatelů licence, povstání, teroristických nebo jiných zlovolných či trestných činů, války, selhání nebo přerušení provozu internetu či internetových připojení nebo infrastruktury třetích stran, výpadku elektrického proudu, úkonů civilních nebo vojenských orgánů a nepříznivých klimatických podmínek (dále jen „vyšší moc“). Dotčená strana bude druhou stranu o takovém neplnění neprodleně písemně informovat (jakmile to bude možné) a vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby omezila vzniklé prodlení v plnění na minimum.

21.7 Vývoz

Když získáte Nabídku, máte k ní přístup nebo ji využíváte, jste povinni dodržovat právní předpisy a nařízení Spojených států amerických a jakékoliv jiné země, jejíž zákony se na vás a na Váš obsah vztahují, které upravují kontrolu vývozu a mezinárodní obchod. K Nabídkám nesmíte mít přístup ani je nesmíte využívat z lokality, pro kterou platí sankce USA, nebo v případě, že jste uvedeni na jakémkoliv seznamu osob zakázaných vládou USA. Předtím, než budete moci získat nějakou Nabídku pro konečné použití podléhající omezením stanoveným USA, než k ní budete mít přístup nebo ji budete moci využít, jste povinni získat povolení od vlády USA nebo jiný nezbytný souhlas. Konečná použití, která podléhají omezením, zahrnují zejména práci na nukleárních, chemických či biologických zbraních nebo na raketových systémech, které mohou sloužit jako jejich nosiče. Nesmíte nahrávat ani společnosti Autodesk jinak poskytovat žádný obsah nebo materiály (včetně Vašeho obsahu), které představují tajné informace nebo které podléhají Pravidlům pro mezinárodní obchod se zbraněmi (International Traffic in Arms Regulations, dále jen „ITAR“) nebo jejich zahraničním obdobám. Nesmíte nahrávat ani společnosti Autodesk jinak poskytovat žádný obsah nebo materiály, které nelze zákonným způsobem předávat z vaší lokality do Spojených států amerických nebo naopak. Nesmíte využít žádnou Nabídku k tomu, abyste Váš obsah nebo jakýkoliv jiný obsah či materiály dali k dispozici v jakékoliv zemi nebo jakémukoliv subjektu či jiné straně, která podle zákonů USA nebo jakýchkoliv jiných příslušných právních předpisů není oprávněna je zákonným způsobem obdržet.

21.8 Vláda

Pro účely státních zakázek USA jsou všechny Nabídky, které představují nebo zahrnují Software, považovány za komerční počítačový software ve smyslu definice podle ust. 12.212 Federálního zákona o akvizicích (FAR), případně ust. 227.7202 Dodatku o regulaci federálních akvizic v oblasti obrany (DFARS), a jakýchkoliv nařízení, která tyto nahradí. Jakékoliv používání, úpravy, reprodukce, vydání, plnění, zobrazování nebo zpřístupňování Softwaru ze strany vlády Spojených států amerických bude probíhat výhradně v souladu s licenčními právy, omezeními a dalšími podmínkami stanovenými v těchto Podmínkách (včetně jakékoliv Doplňkové dohody nebo Zvláštních podmínek).

21.9 Postoupení

Nejste oprávněni postoupit ani jinak převést tyto Podmínky nebo svá práva či povinnosti z těchto Podmínek (ať již ze zákona nebo jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk a společnost Autodesk může tyto Podmínky ukončit (včetně vašich práv podle těchto Podmínek), pokud vás bez takového písemného souhlasu společnosti Autodesk odkoupí nebo nad vámi získá kontrolu jakákoliv jiná osoba či subjekt (ať již prostřednictvím akvizice akcií, fúze nebo jiné transakce). Společnost Autodesk je oprávněna tyto Podmínky (bez vašeho souhlasu nebo bez toho, že by vám to oznámila) postoupit nebo jinak převést v rámci reorganizace, fúze, prodeje majetku či jiné transakce, která zahrnuje veškeré Nabídky či související podnikání nebo jejich část.

21.10 Možnost zřeknutí se ustanovení

Nevymáhání nebo neuplatnění kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek nepředstavuje zřeknutí se takového ustanovení, ledaže by takové zřeknutí se bylo učiněno písemně a bylo podepsáno stranou, vůči níž je činěno.

21.11 Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno podle příslušného právního řádu nevynutitelným, (i) bude se mít za to, že takové ustanovení je nahrazeno v rozsahu přiměřeně nezbytném k tomu, aby odpovídalo příslušnému právu, ovšem tak, aby v maximální možné míře naplňovalo záměr stran uvedený v těchto Podmínkách, a (ii) takové ustanovení bude neúčinné pouze ve vztahu k jurisdikci, v níž bylo shledáno nevynutitelným, aniž by tím byla ovlivněna jeho vynutitelnost v jakékoliv jiné jurisdikci.

21.12 Oznámení

Veškerá vaše oznámení společnosti Autodesk budou zasílána poštou nebo doručovací službou na adresu Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornie 94903, USA, k rukám právního poradce společnosti (General Counsel). Tato oznámení nabývají účinnosti jejich obdržením společností Autodesk.

S výjimkou případů, kdy tyto Podmínky (včetně jakékoliv Doplňkové smlouvy nebo Zvláštních podmínek) stanoví jinak, budou veškerá vám určená oznámení od společnosti Autodesk podána (i) e-mailem na e-mailovou adresu zaregistrovanou u vašeho účtu, (ii) zasláním na vás účet, (iii) zasláním v rámci Nabídky (například prostřednictvím funkce oznámení v Nabídce nebo oznámení při přihlášení), (iv) poštou nebo doručovací službou na adresu uvedenou na vašem účtu nebo (v) jakýmkoliv jiným způsobem, který bude společnost Autodesk považovat za rozumný a který obnáší konkrétní oznámení vaší osobě. Oznámení od společnosti Autodesk určená vaší osobě nabývají účinnosti (a) v případě e-mailu jeden den po odeslání a (b) v případě jiných oznámení pět dnů po zveřejnění nebo odeslání. Tímto souhlasíte se zasíláním oznámení určených vaší osobě doporučenou poštou na adresu uvedenou ve vašem Informačním zákaznickém formuláři (nebo pokud Informační zákaznický formulář nebyl poskytnut, na vaši poslední známou adresu, kterou má společnost Autodesk k dispozici), pokud je to povoleno příslušnými právními předpisy.

21.13 Úplná dohoda

Tyto Podmínky, včetně Prohlášení o ochraně osobních údajů, jakékoliv případné Doplňkové dohody a jakýchkoliv případných Zvláštních podmínek (které jsou do těchto Podmínek začleněny odkazem), zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností Autodesk (a začleňují v sobě a nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, jednání, sdělení, prohlášení, záruky, oznámení nebo ujednání) ve vztahu k předmětu těchto Podmínek.

21.14 DMCA

Autorský zákon pro digitální tisíciletí z roku 1998 (Digital Millennium Copyright Act of 1998, dále jen „DMCA“) poskytuje prostředky nápravy vlastníkům autorských práv, kteří se domnívají, že nějaký materiál objevující se na internetu porušuje jejich práva podle autorských zákonů Spojených států amerických. Pokud se v dobré víře domníváte, že materiály, které dává k dispozici společnost Autodesk nebo které jsou k dispozici jejím prostřednictvím, porušují vaše autorská práva, můžete (vy nebo váš zástupce) zaslat společnosti Autodesk oznámení s žádostí, aby společnost Autodesk takový materiál odstranila nebo k němu zablokovala přístup. Pokud se v dobré víře domníváte, že na vás někdo neprávem podal oznámení pro porušování autorských práv, umožňuje DMCA, abyste u společnosti Autodesk vznesli námitku proti takovému oznámení. Oznámení o porušování práv a námitky proti nim musejí splňovat v té době aktuální požadavky, které stanoví DMCA. Podrobnosti naleznete na adrese http://www.copyright.gov/. Oznámení o porušování práv a námitky proti nim by měly být zasílány na adresu:

Copyright Agent (zástupce pro autorská práva)
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903 USA
E-mail: copyright.agent@Autodesk.com
Tel: +1 (415) 507.5000
Fax: + 1 (415) 507.6128

Společnost Autodesk doporučuje, abyste se předtím, než podáte oznámení nebo námitku proti oznámení, obrátili na svého právního poradce.

22. Definice pojmů

Oprávnění uživatelé znamenají (i) vás (pokud jste fyzická osoba) a (ii) určené fyzické osoby (například jednotlivé vaše zaměstnance, konzultanty a smluvní dodavatele a jiné fyzické osoby, které mají přístup k nějaké Nabídce a využívají ji ve váš prospěch), pro které jste získali předplatné na Nabídku. Pokud vám Nabídka umožňuje určit Oprávněné uživatele takové Nabídky, odpovídáte za to, že budou takoví Oprávnění uživatelé informováni o uplatnění těchto Podmínek ve vztahu k jejich přístupu k Nabídce a jejímu využití, a jste povinni získat jejich souhlas předtím, než k takovému zpřístupnění a využití Nabídky dojde.

Autodesk znamená Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware (Spojené státy americké), spolu s jejími dceřinými společnostmi a dalšími spřízněnými osobami.

Strana společnosti Autodesk znamená konkrétní subjekt společnosti Autodesk uvedený v ustanovení „Strana společnosti Autodesk, rozhodné právo a řešení sporů“ (článek 21.4).

Výhody znamenají jakékoliv výhody, které vám nebo vašim Oprávněným uživatelům poskytuje společnost Autodesk. Výhody obvykle vycházejí z úrovně nebo typu Nabídky, kterou si předplatíte. Výhody mohou zahrnovat dostupnost Aktualizací a Vyšších verzí, právo na použití předchozích verzí, další Software nebo Webové služby, Zkušební verze, API, globální cestovní práva, technickou podporu, školení, webináře, fóra, akce, galerie, zpravodaje a data o používání. Výhody mohou rovněž zahrnovat výhody spojené s účtem, jako je například jednorázové přihlášení a správa vašeho profilu, bezpečnostní nastavení, propojené účty a preference.

Důvěrné informace znamenají informace, které nejsou obecně známé veřejnosti a které (i) Sdělující strana písemně poskytne nebo sdělí Příjemci informací a které (ii) Sdělující strana označí písemně jako Důvěrné informace. Důvěrné informace společnosti Autodesk také zahrnují neveřejné aspekty (i) jakékoliv Nabídky a případných souvisejících produktových plánů, technologií a dalších technických údajů a (ii) obchodních jednání. Důvěrnými informacemi nicméně nejsou (a) žádné informace, které (1) se stanou obecně známými veřejnosti bez porušení jakéhokoliv závazku vůči Sdělující straně, (2) byly Příjemci informací bez porušení jakéhokoliv závazku (a bez povinnosti o nich zachovávat mlčenlivost) známy již před jejich obdržením od Sdělující strany, (3) jsou obdrženy od třetí strany bez porušení jakéhokoliv závazku vůči Sdělující straně (a bez povinnosti o nich zachovávat mlčenlivost) nebo (4) byly nezávisle vyvinuty Příjemcem informací, (b) žádný Váš obsah, který jste zaslali nebo zpřístupnili třetí straně prostřednictvím Nabídky, ani (c) žádná Zpětná vazba.

Informační zákaznický formulář znamená formulář vyplněný vámi nebo vaším jménem a odeslaný společnosti Autodesk (nebo obchodníkovi), ať již přímo či nepřímo, v souvislosti s vaším účtem, předplatným nebo jinou Nabídkou.

Dokumentace znamená jakoukoliv dokumentaci pro koncového uživatele (včetně online, tištěných nebo jiných dokumentů) a jakékoliv technické či právní požadavky na Nabídku.

Elektronická zařízení znamenají (i) počítače (ať již desktopy, laptopy nebo tablety), (ii) virtuální zařízení, ke kterým není přístup prostřednictvím síťového připojení, a (iii) mobilní zařízení.

Typ licence znamená typ licence uvedený u předplatného společností Autodesk (například jednouživatelská nebo víceuživatelská licence). Typy licencí jsou uvedeny v Typech předplatného.

Metriky znamenají údaje a jiné informace ohledně přístupu k Nabídkám a jejich využití (včetně vašeho přístupu a využívání). Metriky zahrnují informace ohledně používání prvků, funkcí, ukládání a indexů a informace ohledně používání, objemu, typu, ukládání a zpracování Vašeho obsahu (ale nikoliv samotný obsah). Tam, kde Metriky zahrnují jakékoliv osobní údaje, řídí se nakládání s nimi Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Nabídky znamenají Software, Webové služby a další Výhody poskytované společností Autodesk a jakékoliv předplatné na ně. Nabídky zahrnují bezplatné Zkušební verze Softwaru, Webových služeb a dalších Výhod.

Identifikace nabídky znamená jedno nebo více označení společnosti Autodesk, která uvádějí (je-li to relevantní) název Nabídky, Typ licence nebo Webových služeb a povolený počet, Území a dobu trvání vašeho předplatného. Identifikace nabídky (i) může být uvedena v písemném potvrzení nebo jiném oznámení podaném vám společností Autodesk, zaslaném na váš účet, zaslaném e-mailem, doručeném fyzicky nebo předaném vám jiným způsobem, (ii) může být součástí Softwaru nebo balení společnosti Autodesk, pokud je vám Software doručován, nebo (iii) ji můžete získat od společnosti Autodesk na vyžádání. Identifikace nabídky nezahrnuje žádné označení, potvrzení, balení nebo jiný dokument poskytnutý obchodníkem či jinou třetí stranou.

Výstup znamená veškeré výsledky, pracovní produkt, návrhy, prototypy nebo jiné položky vytvořené či vygenerované s využitím jakékoliv Nabídky nebo jejím prostřednictvím, včetně jakýchkoliv produktů, součástí nebo služeb, které jsou na takových výsledcích, pracovním produktu, návrzích, prototypech či jiných položkách založeny nebo je využívají.

Software znamená jakýkoliv software nebo obdobné materiály, včetně jakýchkoliv modulů, komponentů, prvků a funkcí daných k dispozici společností Autodesk, ať již jsou poskytnuty jako součást předplatného či nikoliv a bez ohledu na to, zda byly či nebyly poskytnuty za poplatek. Software zahrnuje také Aktualizace a Vyšší verze.

Podmínky (včetně „těchto Podmínek“) znamenají tyto Všeobecné podmínky a ostatní podmínky, na které se v těchto Všeobecných podmínkách odkazuje, včetně Zvláštních podmínek, Prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů a případné Doplňkové smlouvy, spolu s jakýmikoliv dalšími příslušnými podmínkami.

Území znamená zemi nebo jurisdikci, kde jste získali své předplatné. Společnost Autodesk může příslušné Území vymezit v Identifikaci nabídky. Další informace ohledně vymezení Území naleznete v ustanovení Konkrétní podmínky pro danou zem/jurisdikci (článek 23). Pokud jste své předplatné získali v zemi nebo jurisdikci, ve které jste založeni, autorizováni nebo jinak ustaveni, jste-li právnická osoba (nebo v zemi svého bydliště, jste-li fyzická osoba), můžete se kvalifikovat i pro další zeměpisné oblasti díky výhodám na základě globálního cestovního práva, viz Výhody předplatného.

Zkušební verze budou mít význam uvedený v ustanovení „Zkušební verze“ (článek 12).

Aktualizace znamenají bezpečnostní opravy, rychlé aktualizace programu k vyřešení konkrétní chyby (hot fix), záplaty (patch) a další aktualizace (včetně nových prvků, nových funkcí a dalších úprav vydaných v období mezi jednotlivými Vyššími verzemi), které vám může poskytnout společnost Autodesk a které společnost označí jako aktualizace

Vyšší verze znamenají nové verze Nabídek nebo doplňky či další produkty k Nabídkám, které vám může poskytnout společnost Autodesk a které společnost označí jako vyšší verze.

Webová služba znamená webovou nebo cloudovou službu poskytovanou společností Autodesk, ať již jako součást předplatného či nikoliv a bez ohledu na to, zda je poskytována bezplatně či nikoliv.

Typ webových služeb znamená typ Webových služeb stanovený společností Autodesk pro určité předplatné (například počet kreditů pro cloud). Typy Webových služeb jsou uvedeny v Typech předplatného.

Váš obsah znamená (i) jakékoliv soubory, návrhy, modely, soubory dat, obrázky, dokumenty nebo obdobné materiály zaslané či nahrané vámi nebo vašimi Oprávněnými uživateli v rámci Nabídky a (ii) váš konkrétní výstup vzniklý využitím jakékoliv Nabídky na základě vašich vlastních nezpracovaných dat nebo informací.

23. Konkrétní podmínky pro danou zemi/jurisdikci

Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto Podmínek platí, že pokud se vaše hlavní místo podnikání nachází v některé z níže uvedených zemí nebo jurisdikcí (nebo pokud máte v takové zemi či jurisdikci místo bydliště, jste-li fyzická osoba), vztahují se na vás níže uvedené podmínky pro takovou zemi či jurisdikci:

23.1 Členské státy Evropské unie

Pokud jste své předplatné získali v členské zemi Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), jsou příslušným „Územím“ pro takové předplatné všechny země Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu.

Máte-li hlavní místo podnikání (nebo místo bydliště, pokud jste fyzická osoba) v některém z členských států Evropské unie a probíhají-li v členském státě v souvislosti s používáním Nabídky nějaká soudní řízení mezi vámi a třetí stranou, (i) budete společnost Autodesk o takovém soudním řízení neprodleně písemně informovat, ale (ii) nebudete jí předávat oznámení třetí strany ohledně takového řízení, pokud o to společnost Autodesk sama nepožádá.

V případě, že jako spotřebitel uzavřete smlouvu se společností Autodesk Ireland Operations Limited (dále jen „Autodesk Ireland“) a máte místo bydliště v zemi, která je členským státem Evropské unie, použijí se také následující ustanovení:

(i) I když bude jako rozhodné právo zvoleno právo Irska, budete i nadále požívat ochrany na základě ustanovení práva země svého místa bydliště, od kterých se podle práva takové země nelze smluvně odchýlit. Společnost Autodesk Ireland může proti vám v souvislosti s Nabídkou uplatnit nárok pouze před soudy země, ve které máte místo bydliště, a vy máte právo uplatnit v souvislosti s Nabídkou nárok proti společnosti Autodesk Ireland před soudy Irska nebo před soudy země, ve které máte místo bydliště. V každém případě máte vy i společnost Autodesk Ireland právo uplatnit protinárok před soudem, u kterého se v souladu s tímto ustanovením řeší původní nárok.

(ii) Pokud společnost Autodesk tyto Podmínky postoupí nebo jinak převede, zajistí, aby tímto postoupením nebo převodem nebyla dotčena vaše práva dle těchto Podmínek. Můžete si vyžádat souhlas společnosti Autodesk s vaším postoupením nebo jiným převodem těchto Podmínek a vašich práv a povinností podle těchto Podmínek. Jakýkoliv takový souhlas ze strany společnosti Autodesk bude podmíněn tím, že doložíte, že příslušný nabyvatel bude dodržovat tyto Podmínky, že ponesete i nadále odpovědnost za dodržování těchto Podmínek a že již nebudete mít přístup k žádné Nabídce ani ji nebudete využívat (včetně funkcí jakékoliv Nabídky).

(iii) Bez ohledu na ustanovení „Úplná dohoda“ (článek 21.13) těchto Podmínek není tímto článkem vyloučena odpovědnost společnosti Autodesk vůči vám za (a) zkreslení informací v nepovinných prohlášeních o Nabídce, které vám společnost Autodesk poskytla a ze kterých jste vycházeli při nákupu Nabídky, nebo (b) neposkytnutí předsmluvních informací o Nabídce, které je společnost Autodesk podle právních předpisů země vašeho místa bydliště povinna poskytnout před zakoupením Nabídky.

Účelem žádného ustanovení těchto Podmínek není omezit nebo vyloučit (1) odpovědnost společnosti Autodesk za smrt či úraz v důsledku nedbalosti společnosti Autodesk nebo (2) zákonnou odpovědnost za výrobek podle právního řádu členského státu Evropské unie.

Bez ohledu na jakákoliv omezení v těchto Podmínkách, která se týkají Území, neomezují tyto Podmínky mezinárodní přístup ani používání (jako například přístup nebo používání Nabídky zakoupené v jednom členském státě Evropské unie v jiném členském státě Evropské unie), které jsou výslovně povoleny příslušnými právními předpisy.

23.2 Austrálie

Následující ustanovení se na vás může vztahovat v závislosti na okolnostech:

Naše zboží se dodává se zárukami, které nemohou být vyloučeny z působnosti australských zákonů o ochraně spotřebitele. Máte právo na výměnu nebo náhradu v případě větší poruchy a na náhradu škody za jakékoliv jiné předvídatelné ztráty nebo škody. Máte také nárok na opravu zboží nebo jeho výměnu, pokud zboží nebude v přijatelné kvalitě a porucha nebude splňovat definici větší poruchy.

Vedle všech ostatních práv a prostředků nápravy stanovených platnými právními předpisy ve vztahu k Nabídkám zahrnují platně zakoupené Nabídky také 90denní omezenou záruku, jak je stanoveno v těchto Podmínkách. Australským zákazníkům záruku poskytuje Autodesk Australia Pty Ltd, společnost z Austrálie se sídlem na adrese Level 5, Building C, 11 Talavera Road, Macquarie Park, New South Wales, Austrálie. Pokud v rámci doby 90 dnů od dodání nebude Nabídka splňovat základní charakteristiku a funkce popsané v Dokumentaci, obraťte se na telefonní číslo (+61) (0) 2 9844 8000 s uvedením podrobných informací o vašem výrobku, sériového čísla, kde byl výrobek zakoupen, informací o závadě a vašich kontaktních údajů pro účely vrácení.

Společnost Autodesk neodpovídá za chybu uživatele a může jakýkoliv takový problém postoupit případnému obchodníkovi. Můžete být požádáni o vrácení Nabídky na adresu, kterou vám v té době poskytneme, a to na vaše náklady.

BEZ OHLEDU NA COKOLIV JINÉHO, CO JE UVEDENO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, PLATÍ, ŽE BUDE-LI NABÍDKA PODLÉHAT POVINNÝM ZÁRUKÁM NEBO ZÁVAZKŮM PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A SPOTŘEBITELE (ZHSS) NEBO PODLE JINÉHO PLATNÉHO ZÁKONA (DÁLE JEN „ZÁKON“) A TAKOVÝ ZÁKON BUDE SPOLEČNOSTI AUTODESK UMOŽŇOVAT OMEZIT JEJÍ ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AUTODESK ZA PORUŠENÍ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ČI ZÁVAZKU OMEZENA NA OPRAVU, NÁHRADU NEBO OPAKOVANÉ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠNÉ NABÍDKY (ČI NÁKLADY NA VÝŠE UVEDENÉ).

23.3 Pevninská Čína, Hongkong, Macao, Tchaj-wan.

Získáte-li své předplatné na území pevninské Číny, bude „Územím“ vašeho předplatného pevninská Čína. Obdobně platí, že získáte-li předplatné v Hongkongu, bude „Územím“ vašeho předplatného Hongkong, a získáte-li předplatné v Macau, bude „Územím“ vašeho předplatného Macao. Pokud jste získali své předplatné na území Tchaj-wanu, bude „Územím“ vašeho předplatného Tchaj-wan.