You have been detected as being from . Indien van toepassing, kunt u landspecifieke productinformatie, aanbiedingen en prijzen bekijken.

Land/taal wijzigen X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw account bij Autodesk en ons Aanbod en vormen een bindende overeenkomst tussen ons.

1. Acceptance

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden wanneer u uw account registreert of zich abonneert, of door toegang te verkrijgen tot ons Aanbod of hiervan gebruik te maken, bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden en andere toepasselijke Voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt partij te zijn bij deze bindende overeenkomst. Als u niet akkoord gaat, heeft u geen recht om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van ons Aanbod.

U gaat akkoord met deze Voorwaarden namens het bedrijf of een andere rechtspersoon waarvoor u optreedt (bijvoorbeeld als werknemer of contractant) of, indien er geen bedrijf of rechtspersoon is, namens uzelf als individu (in beide gevallen, "u"). U verklaart en garandeert dat u het recht en de bevoegdheid heeft (evenals de bekwaamheid – u bent bijvoorbeeld meerderjarig) om te handelen namens een dergelijke rechtspersoon (indien van toepassing) en uzelf, en deze of uzelf te binden.

Verdere begrippen met een hoofdletter worden in deze Voorwaarden gedefinieerd, waaronder in het artikel “Definities” (artikel 22).

2. Recht van Retour en Terugbetaling

Gedurende een beperkte periode nadat U een abonnement heeft afgesloten of verlengd (de “Retourperiode”), bent u, (i) als U bezwaar maakt tegen een of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden, of (ii) als U bezwaar maakt tegen de verkoopvoorwaarden van Autodesk of (waar van toepassing) tegen de automatische verlenging van de aankoop of de verlenging van het abonnement, of (iii) als U (om welke reden dan ook) ontevreden bent over het Aanbod waarop U zich heeft geabonneerd, gerechtigd om het Aanbod te retourneren en komt U mogelijk in aanmerking voor terugbetaling.

Voor bestellingen die direct bij Autodesk geplaatst zijn, zal Autodesk uw abonnementskosten volledig terugbetalen als U het gebruik ervan staakt en het Aanbod binnen de hieronder vermelde Retourperiode retourneert. In het geval van bestellingen die geplaatst zijn via een wederverkoper of andere derde partij dient u de geldende retour- en terugbetalingsvoorwaarden van die derde partij te raadplegen.

Type

Abonnementsperiode

Retourperiode (gerekend vanaf de afsluit- of verlengingsdatum)

Nieuw abonnement, Verlenging van een bestaand abonnement, Toevoeging van gebruikers aan een bestaand abonnement, Aanpassing van facturerings- of verlengingsdatums van een abonnement

Abonnementen met een looptijd langer dan een maand (bijvoorbeeld een jaar)

30 dagen

Maandabonnementen

15 dagen

Uw recht van retour en terugbetaling is niet van toepassing op alle bestellingen, met inbegrip van bestellingen voor cloud credits, verbruikskosten, advisering, geavanceerde advisering, lidmaatschappen, platformabonnementen of -kosten, extraterritoriale rechten en zakelijk overeenkomsten. Raadpleeg voor meer informatie ons Retourrechtbeleid.

3. Aanvullende Overeenkomsten, Bijzondere Servicevoorwaarden

U heeft mogelijk rechtstreeks met Autodesk een aanvullende overeenkomst gesloten die deze Voorwaarden aanvult of wijzigt (bijvoorbeeld een zakelijke overeenkomst) (de “Aanvullende Overeenkomst”). Op het Aanbod kunnen ook bijzondere voorwaarden (“Bijzondere Servicevoorwaarden”) van toepassing zijn, zoals bepaalde rechten of beperkingen op vormen van gebruik. Bijzondere Servicevoorwaarden kunnen van toepassing zijn op een bepaald Aanbod of op een bepaalde categorie gebruikers (bijvoorbeeld studenten). De Bijzondere Servicevoorwaarden staan beschreven in de Bijzondere Servicevoorwaarden of in de Documentatie bij het Aanbod.

U gaat akkoord met de Bijzondere Servicevoorwaarden, indien van toepassing, voor een Aanbod waarop u zich abonneert of dat u verkrijgt, toegang tot krijgt of gebruikt. Als u niet akkoord gaat met al de Bijzondere Servicevoorwaarden, bent u niet gerechtigd om u op het Aanbod te abonneren of het Aanbod te verkrijgen, toegang te verkrijgen of te gebruiken. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Overeenkomst of Bijzondere Servicevoorwaarden, prevaleren de Aanvullende Overeenkomst of de Bijzondere Servicevoorwaarden met betrekking tot hun onderwerp. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Aanvullende Overeenkomst en de Bijzondere Servicevoorwaarden, prevaleert de Aanvullende Overeenkomst met betrekking tot het onderwerp daarvan. Elke overeenkomst betreffende een Aanbod is uitdrukkelijk onderworpen aan de voorwaarde dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden, en alle verdere of andere voorwaarden worden verworpen.

4. Account

4.1 Verantwoordelijkheden verbonden aan een Account

Om U op een Aanbod te abonneren, heeft u mogelijk een account nodig. U bent verantwoordelijk voor iedereen die via u of uw account Aanbod verkrijgt, toegang daartoe krijgt of gebruikt (met inbegrip van uw Bevoegde Gebruikers). Dit betekent (onder andere) dat u verantwoordelijk bent voor de naleving door uw Bevoegde Gebruikers van deze Voorwaarden, met inbegrip van het gebruik van hun accounts, alsof u die Bevoegde Gebruiker zelf bent. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat uw Bevoegde Gebruikers individuele accounts moeten instellen of anderszins akkoord dienen te gaan met geldende voorwaarden om Aanbod te verkrijgen, toegang daartoe te verkrijgen of te gebruiken, maar dat vereiste laat uw verantwoordelijkheid voor uw Bevoegde Gebruikers onverlet.

U bent ook verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account en alle activiteiten verbonden aan uw account. Dit betekent (onder andere) dat u (i) zult zorgen dat uw Bevoegde Gebruikers alleen Aanbod gebruiken dat verbonden is aan uw account en (ii) zult zorgen dat gebruiker-ID's of wachtwoorden zijn beveiligd en niet zult delen (behalve met gemachtigde accountbeheerders). Wanneer u vermoedt dat van uw account onbevoegd gebruik wordt gemaakt, dient u contact op te nemen met www.autodesk.com/trust/report-an-issue.

U dient te zorgen dat al uw accountgegevens (met inbegrip van gegevens die u of uw Bevoegde Gebruikers verstrekken in verband met uw registratie voor ieder Aanbod) te allen tijde juist en volledig zijn.

4.2 Voordelen van een Account

Uw account is bedoeld om u een plek te bieden waar u uw accountgegevens kunt openen en beheren, en rechten op Software, Webdiensten en andere Voordelen, inclusief gratis voordelen, kunt verkrijgen. Uw account is zo opgezet dat u vrijwel altijd en overal toegang hebt tot uw account, via internet op accounts.autodesk.com of op andere opvolgende of alternatieve Autodesk sites.

Aan uw account kunnen de volgende functies verbonden zijn:

 • Eenmalige aanmelding bij Autodesk sites en services
 • Beheer van uw profiel, beveiligingsinstellingen, gekoppelde accounts en voorkeuren
 • Beheer van uw abonnementen
 • Toegang tot Aanbod
 • Toegang tot downloads en proefabonnementen
 • Toegang tot technische ondersteuning, educatie materialen en nieuws over abonnementen
 • Gegevens over het gebruik van uw abonnementen, cloud credits en analyses

5. U bent Eigenaar van uw Werk

U behoudt uw eigendomsrechten op bestanden, ontwerpen, modellen, gegevenssets, afbeeldingen, documenten of soortelijk materiaal dat door u of uw Bevoegde Gebruikers is gemaakt en door u of uw Bevoegde Gebruikers is verzonden of geüpload naar enig Aanbod.

6. Privacy

Autodesk verbindt zich om uw privacy te beschermen en u te laten weten wat Autodesk met uw persoonsgegevens zal doen. In de Privacyverklaring van Autodesk staat beschreven (i) hoe Autodesk persoonsgegevens van of over u kan verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken, en (ii) hoe u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. U verklaart dat u de Privacyverklaring heeft gelezen en begrepen.

7. Abonnementen

uw abonnementen kunnen Software of Webdiensten of een combinatie van Software en Webdiensten omvatten. Uw abonnementen kunnen ook extra Voordelen omvatten.

7.1 Subscriber benefits

U heeft recht op de Voordelen voor Abonnees die Autodesk in het algemeen commercieel beschikbaar stelt aan gebruikers die dezelfde abonnementen hebben als u (inclusief niveau, gebied en andere kenmerken). Voordelen voor Abonnees kunnen onder andere het volgende omvatten:

 • Technische ondersteuning
 • Wereldwijde reisvoordelen
 • Thuisgebruikvoordelen
 • Rechten op vorige versies
 • Toegang tot forums, educatieve evenementen, nieuwsbrieven, webinars, galerieën en andere educatieve bronnen
 • Toegang tot Proefversies en API’s
 • Rechten op Updates, Upgrades en andere aanvullende Software
 • Rechten op Webdiensten

Raadpleeg voor meer informatie over de Voordelen voor Abonnees in het algemeen Voordelen voor Abonnees page

7.2 Abonneren op een Aanbod

Wanneer u zich abonneert op een Aanbod, biedt Autodesk u in het algemeen toegang tot het Aanbod via uw account of, in bepaalde gevallen, via een door Autodesk gemachtigde derde partij of op andere wijze. Bepaald Aanbod kan vereisen dat u aanvullende gegevens verstrekt om dergelijk Aanbod in te stellen en daartoe toegang te verkrijgen en u gaat ermee akkoord om dergelijke gegevens te verstrekken.

7.3 Abonnementsduur

Uw abonnement op een Aanbod geldt voor een vaste periode van beperkte duur, welke duur dient te zijn aangegeven op het moment van afsluiten en dient te zijn weergegeven op uw aankoopbevestiging of ander Aanbod Bewijs. Als er geen duur is aangegeven, dient u contact met ons op te nemen op http://knowledge.autodesk.com/contact-support, waarna wij de duur van uw abonnementsperiode zullen vaststellen en bevestigen.

7.4 Verlenging van een Abonnement

Aan het eind van uw abonnementsperiode voor een Aanbod, kunt u uw abonnement mogelijk verlengen voor de duur, en dezelfde voorwaarden, zoals Autodesk deze op dat moment in het algemeen commercieel beschikbaar stelt aan abonnees van een dergelijk Aanbod in dezelfde regio. Bepaalde abonnementen kunnen mogelijk de optie hebben tot automatische verlenging. Als u een dergelijke automatische verlenging wenst te annuleren, kunt u Automatische Verlenging van Abonnementen Annuleren raadplegen.

7.5 Gewijzigde Abonnementen

Als uw abonnement is vervangen door een opvolgend of vervangend abonnement, kan het nieuwe abonnement worden beschouwd als een gewijzigd abonnement en in dat geval onderworpen zijn aan de Voorwaarden voor Gewijzigde Abonnementen.

8. Toepassingsgebied, Eerdere Voorwaarden, Onderhoudsvoorwaarden

Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op (i) abonnementen die zijn afgesloten vóór 18 mei 2018, tenzij op of na die datum verlengd, of (ii) voorwaarden op grond waarvan Autodesk is overeengekomen om onderhoud te verrichten aan Software die u eerder op doorlopende basis in licentie heeft genomen. In plaats daarvan blijven die abonnementen en onderhoudsovereenkomsten onderworpen aan de bestaande voorwaarden, die beschikbaar zijn op Eerdere Abonnementsvoorwaarden, Onderhoudsvoorwaarden.

9. Software

Wanneer u Software voor levering bestelt of wanneer u een Aanbod bestelt dat Software omvat (bijvoorbeeld als er voor een Webdienst Aanbod client Software is vereist), zal Autodesk de Software naar goeddunken ter download beschikbaar stellen via uw account of ander elektronisch middel, of door Autodesk of een door Autodesk gemachtigde derde partij aan u worden geleverd. Voor de levering van fysieke media of andere materiële belichamingen van Software kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Autodesk is, ongeacht de wijze waarop de Software wordt geleverd, niet aansprakelijk voor verlies of andere aansprakelijkheid van u of anderen als gevolg van te late levering of levering op een onjuist adres.

Voor enig Aanbod bestaande uit Software die Autodesk aan u beschikbaar stelt of levert, en mits deze Voorwaarden en alle betalingsverplichtingen worden nageleefd, verleent Autodesk u een niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven, niet-overdraagbare licentie, voor de duur van uw abonnement, om de Software uitsluitend te installeren en te gebruiken (en uw Bevoegde Gebruikers toe te staan de Software te installeren en te gebruiken) (i) overeenkomstig de Documentatie bij het Aanbod en enige toepasselijke Bijzondere Servicevoorwaarden, indien van toepassing, en (ii) binnen het toepassingsgebied van uw abonnement, met inbegrip van het toegestane aantal, het Licentietype, Gebied en andere kenmerken die zijn gespecificeerd voor het type en niveau dat u heeft gekozen toen u zich op het Aanbod abonneerde. Als uw Aanbod Bewijs of andere bevestiging van Autodesk van uw abonnement niet een of meer van die kenmerken specificeert, dan is de licentie (a) een Proefversie, (b) bedoeld voor u als privépersoon of, als u een bedrijf of andere rechtspersoon bent, voor één benoemde werknemer, en (c) uitsluitend bedoeld voor gebruik in het land of het rechtsgebied waar u het Aanbod hebt verkregen. Het is u niet toegestaan om Software te installeren, toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van Software (of anderen dit toe te staan) anders dan zoals toegestaan op grond van een dergelijke licentie en deze Voorwaarden, en enige andere vorm van installatie, toegang of gebruik is onbevoegd.

Gedurende de looptijd van uw abonnement, kan Autodesk Updates of Upgrades van de Software beschikbaar stellen of leveren. Dergelijke Updates en Upgrades zijn onderworpen aan dezelfde licentie en andere voorwaarden als de Software waarop de Updates en Upgrades van toepassing zijn. U wordt aangeraden om alle updates en upgrades die aan u in de abonnementsperiode beschikbaar worden gesteld, direct te installeren en te gebruiken. Als u een Update of Upgrade voor Software ontvangt, mag u zowel de vorige versie als de nieuwe versie van de Software installeren en gebruiken voor test- en migratiedoeleinden gedurende een periode van ten hoogste 120 dagen (gerekend vanaf de eerste installatiedatum van de nieuwe versie), op voorwaarde dat u gedurende een dergelijke periode van 120 dagen beide versies niet tegelijk gebruikt voor productietoepassingen. Na de 120 dagen (i) eindigt uw recht (waaronder begrepen het recht van uw Bevoegde Gebruikers) om toegang te krijgen tot en gebruik te maken vaneen dergelijke vorige versie, en (ii) moet u alle toegang tot en gebruik van de vorige versie staken (inclusief dat van uw Bevoegde Gebruikers), alle kopieën van de vorige versie verwijderen en, op verzoek van Autodesk, dergelijke kopieën vernietigen of terugsturen naar Autodesk of de wederverkoper van wie u het Aanbod heeft verkregen. Bij bepaald Aanbod(vanwege Bijzondere Servicevoorwaarden voor het Aanbod of vanwege door Autodesk onder bepaalde omstandigheden verleende uitzonderingen) kunt u bepaalde rechten hebben om na deze periode van 120 dagen door te gaan met het gebruik van en de toegang tot eerdere versies. Dergelijke rechten, indien van toepassing, staan beschreven in de Rechten op Vorige Versies (zie Voordelen voor Abonnees).

Gedurende de looptijd van een abonnement, mag u uitsluitend voor archief- en back-updoeleinden één archiefkopie maken van de Software waarop u zich heeft geabonneerd.

Alle Software (Updates of Upgrades inbegrepen) die Autodesk aan u beschikbaar stelt of levert, wordt in licentie gegeven voor een beperkte abonnementsperiode, niet verkocht, en het is u niet toegestaan de licentie over te dragen of toe te wijzen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van toepasselijk recht, ongeacht een andersluidend contractueel verbod of zoals anderszins door Autodesk uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan. Uw abonnement op een Webdienst verleent u geen licentie op de onderliggende Software die wordt gebruik voor levering van de Webdienst.

10. Webdiensten

Als u zich abonneert op Webdiensten, zal Autodesk u die Webdiensten leveren voor de periode van uw Abonnement, met inachtneming van deze Voorwaarden en alle betalingsverplichtingen. U mag zich alleen toegang verschaffen tot de Webdiensten en deze gebruiken (i) overeenkomstig de Documentatie bij het Aanbod en enige toepasselijke Bijzondere Servicevoorwaarden, indien van toepassing, en (ii) binnen het toepassingsgebied van uw abonnement, met inbegrip van het toegestane aantal, het type Webdiensten, Gebied en andere kenmerken die zijn gespecificeerd voor het type en niveau dat u heeft gekozen toen u zich voor het Aanbod abonneerde. Als op uw Aanbod Bewijs of andere abonnementsbevestiging van Autodesk niet een of meer van die kenmerken is gespecificeerd, is uw Webdienst (a) een Proefversie, (b) bedoeld voor u als privépersoon of, als u een bedrijf of andere rechtspersoon bent, voor gebruik door één benoemde werknemer, en (c) uitsluitend bedoeld voor gebruik in het land of rechtsgebied waar u het Aanbod hebt verkregen. Het is u niet toegestaan om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een Webdienst (of anderen zulks toe te staan) anders dan zoals toegestaan op grond van deze Voorwaarden, en elke andere vorm van toegang of gebruik is onbevoegd.

Autodesk zal de Webdiensten aan u beschikbaar stellen overeenkomstig de wijze waarop Autodesk dergelijke Webdiensten in het algemeen commercieel beschikbaar stelt aan gebruikers met hetzelfde abonnement als u (inclusief niveau, gebied en andere kenmerken).

Webdiensten zullen worden geleverd met gebruik van processen en veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om te helpen de veiligheid van uw content te handhaven. Autodesk kan van tijd tot tijd externe auditors opdracht geven rapporten voor Autodesk abonnees op te stellen over de mate waarin Autodesk de beveiligingsmaatregelen voor bepaalde diensten van Autodesk naleeft. U kunt bij Autodesk een kopie opvragen van dergelijke rapporten betreffende een Webdienst waarop u zich hebt geabonneerd, mits u met Autodesk instemt met niet-openbaarmaking van en beperkingen op het gebruik van dergelijke rapporten. Autodesk verwacht dergelijke rapporten niet vaker dan één keer per jaar beschikbaar te stellen.

11. Toegang tot en Gebruik van Aanbod

11.1 Algemene Voorwaarden betreffende Toegang en Gebruik

Afhankelijk van het Aanbod, kan van u verlangd worden dat u zich bij uw account aanmeldt om het Aanbod te activeren, daar toegang toe te verkrijgen en er gebruik van te maken (of dit te blijven doen). Toegang tot en gebruik van een Aanbod is uitsluitend toegestaan voor u en/of uw Bevoegde Gebruikers. Toegang tot en gebruik van elk Aanbod is afhankelijk van (onder andere) uw tijdige betaling van alle toepasselijke bedragen, inclusief belastingen en andere vergoedingen, met betrekking tot het Aanbod en naleving van deze Voorwaarden.

Enig Aanbod kan ervoor zorgen dat uw Elektronische Apparaten automatisch verbinding maken met het internet (met tussenpozen of op regelmatige basis) - bijvoorbeeld om uw abonnement te valideren, u toegang te verschaffen tot diensten (met inbegrip van diensten van derden), of Updates of Upgrades te downloaden en te installeren, dit alles zonder u daarvan verder op de hoogte te stellen. U gaat akkoord met een dergelijke verbinding en validatie van uw abonnement en voor het automatisch downloaden en installeren van Updates en Upgrades. Bij enig Aanbod wordt u de mogelijkheid geboden om uw Update- of Upgrade-instellingen voor een Aanbod aan te passen (deze optie is niet beschikbaar voor alle Aanbod, waaronder begrepen dat Aanbod waarvoor automatische Updates of Upgrades vereist zijn ten behoeve van de bediening of beveiliging van het Aanbod).

Het Aanbod is exclusief toegang tot internet of andere netwerken of communicatiediensten of hardware, software, opslag, beveiliging of andere hulpmiddelen die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van het Aanbod. U en uw andere leveranciers en serviceproviders zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van al dergelijke zaken en voor hun betrouwbaarheid, beveiliging en prestaties. Niet alle Aanbod en niet alle functies van een Aanbod (met inbegrip van de in de Bijzondere Servicevoorwaarden of Documentatie beschreven functies) zijn beschikbaar op alle locaties of in alle talen.

11.2 Autodesk API’s

Als u zich op een Aanbod abonneert, kan Autodesk u toegang verlenen tot toepassingen, programmeerinterfaces, software development kits, tools, bibliotheken, scripts, sample broncode en soortgelijk materiaal voor ontwikkelaars dat speciaal is bedoeld voor gebruik van een dergelijke Aanbod (gezamenlijk aangeduid als “API’s"). Voor dergelijke API’s die Autodesk aan u beschikbaar stelt of levert, en mits voldaan aan deze Voorwaarden en alle betalingsverplichtingen, verleent Autodesk u een niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven, niet-overdraagbare licentie, gedurende de looptijd van uw abonnement, om dergelijke API’s uitsluitend (i) intern te gebruiken in combinatie met en ten behoeve van uw eigen bevoegde interne gebruik van het Aanbod waarvoor de API's beschikbaar zijn gesteld, en (ii) te gebruiken overeenkomstig de bij de API’s behorende Documentatie. Op sommige API’s zijn Bijzondere Servicevoorwaarden van toepassing en uw licentie voor de API’s is onderworpen aan die Bijzondere Servicevoorwaarden. Alle API’s zijn vertrouwelijk en het eigendom van Autodesk en mogen niet worden gedistribueerd of openbaar gemaakt aan een derde partij of gebruikt worden voor andere doeleinden dan toegestaan volgens de Documentatie bij de API’s en de overige bepalingen in deze Voorwaarden (en elk gebruik voor dergelijke andere doeleinden is niet toegestaan). Als u toepassingen, services, modules of componenten ontwikkelt met gebruik van alle of een deel van de API’s (gezamenlijk aan te duiden als “Uw Ontwikkeling”), is het u toegestaan om Uw Ontwikkeling te gebruiken met software of hardware van derden (het exporteren van Uw Ontwikkeling naar platforms van derden inbegrepen), maar alleen wanneer u alle elementen van de API’s uit Uw Ontwikkeling verwijdert (met inbegrip van op de API's gebaseerde elementen) en in Uw Ontwikkeling (a) geen enkel deel van de API’s openbaar wordt gemaakt, beschikbaar wordt gesteld, is opgenomen of ingesloten, en (b) geen enkel deel van het Aanbod of ander intellectueel eigendom van Autodesk is opgenomen of ingesloten. Als u Uw Ontwikkeling wenst te gebruiken voor andere toepassingen dan uw interne gebruik in combinatie met uw Aanbod (bijvoorbeeld voor klanten of andere gebruikers dan u), hebt u daarvoor een afzonderlijke Ontwikkelaarslicentie nodig.

11.3 Gebruik van Materiaal en Diensten van Derden

Autodesk kan u voorzien van content, ontwerpen, modellen, gegevenssets, projectinformatie, documenten, bibliotheken, audiobestanden, koppelingen, gegevens, toepassingen en andere software, services of soortgelijk materiaal van een derde partij (gezamenlijk “Materialen/Diensten van Derden”) in verband met het Aanbod. Op al dergelijke Materialen/Diensten van Derden kunnen verschillende voorwaarden van toepassing zijn die te vinden zijn in dergelijke Materialen/Diensten van Derden (bijvoorbeeld in het "About-venster" of in een .txt-bestand), op een door Autodesk opgegeven webpagina of in de Bijzondere Servicevoorwaarden of Documentatie voor het Aanbod waarvoor de Materialen/Diensten van Derden worden geleverd (gezamenlijk de “Voorwaarden van Derden”). Als er geen Voorwaarden van Derden zijn, dient uw gebruik daarvan (i) beperkt te zijn tot dezelfde voorwaarden als het Aanbod waarvoor u de Materialen/Diensten van Derden heeft ontvangen en (ii) uitsluitend betrekking te hebben op uw gebruik van een dergelijk Aanbod. U bent volledig verantwoordelijk voor het bepalen, verkrijgen en voldoen aan alle Voorwaarden van Derden. Autodesk is niet verantwoordelijk voor, doet geen toezeggingen en geeft geen garanties aangaande (a) Materialen/Diensten van Derden of uw gebruik van dergelijke Materialen/Diensten van Derden en (b) de Voorwaarden van Derden of uw naleving hiervan.

11.4 Gebruik van Uw Content

Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaald Aanbod of zodat Autodesk bepaalde diensten kan verlenen, kan het nodig zijn om Uw Content te uploaden of anderszins te delen. Personeel van Autodesk zal Uw Content niet gebruiken, behalve (i) op uw verzoek of met uw toestemming — bijvoorbeeld om u te ondersteunen of een technisch probleem te verhelpen of te voldoen aan een ander verzoek, (ii) in verband met het leveren en verbeteren van het Aanbod (inclusief het onderhouden, beveiligen, bijwerken of anderszins wijzigen van het Aanbod), of (iii) in verband met wettelijke verplichtingen, rechtshandhaving, juridisch onderzoek of gerechtelijke procedures (bijvoorbeeld naar aanleiding van een rechtsgeldige dagvaarding). In het algemeen zal Autodesk content die naar een Aanbod, website of service is geëxporteerd of anderszins beschikbaar is gesteld aan Autodesk, niet beoordelen of controleren. Autodesk behoudt zich echter het recht voor om Uw Content te beoordelen en te controleren, en kan content om welke reden dan ook blokkeren of verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze strijdig is met deze Voorwaarden (zoals in het geval van illegale, aanstootgevende of aan phishing gerelateerde plaatsingen of spam). Als u Uw Content levert of toegankelijk maakt, machtigt u Autodesk en haar gevolmachtigden om Uw Content te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren en beschikbaar te stellen in verband met de levering aan u van het Aanbod en om Autodesk in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen en zoals anderszins toegestaan op grond van deze Voorwaarden.

U bent (a) verantwoordelijk voor al Uw Content en om te zorgen dat Uw Content en het gebruik ervan met een Aanbod voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze Voorwaarden, en (b) u garandeert dat Uw Content geen inbreuk maakt op of wederrechtelijk gebruik maakt van intellectueel eigendom of eigendomsrecht van een persoon of strijdig is met toepasselijke wet- of regelgeving. Autodesk raadt u aan om Uw Content te beveiligen en te beschermen door middel van gepaste versleutelings- en beveiligingstechnologie. U erkent dat online services soms getroffen kunnen worden door onderbrekingen of storingen als gevolg waarvan u Uw Content niet kunt ophalen. Autodesk raadt u aan om regelmatig back-ups te maken van Uw Content in uw eigen opslagruimte. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor opslag en onderhoud van dergelijke back-upkopieën van Uw Content.

11.5 Samenwerking en het Delen van Uw Content

Enig Aanbod biedt u de mogelijkheid om samen te werken met anderen, inclusief het delen of publiceren van Uw Content – bijvoorbeeld op een forum of andere services. Als u verkiest om Uw Content te delen of te publiceren (door samen te werken aan een project of daarvoor bestanden te delen, te e-mailen, een koppeling te delen, bestanden te delen met andere toepassingen of services, te posten op een forum of galerie, of anderszins), kunnen anderen (waaronder, in sommige gevallen, het publiek) Uw Content mogelijk gebruiken, verkopen, reproduceren, wijzigen, distribueren, beschikbaar stellen, weergeven, overbrengen of communiceren. Forums en galerieën kunnen openbaar zijn en inzendingen zijn in het algemeen openbaar. Zodra u Uw Content deelt of publiceert, zal het opschorten of beëindigen van de toegang tot Uw Content die eerder is gekopieerd, overgedragen, of anderszins gedeeld of gepubliceerd, niet verwijderd of belemmerd worden. Als u niet wilt dat anderen dergelijke toegang of rechten hebben, dient u de functies van het Aanbod voor delen, publiceren of andere vormen van samenwerken niet te gebruiken en uw machtigingen dienovereenkomstig in te stellen.

Een Aanbod kan zijn voorzien van koppelingen naar derde partijen die diensten, software of andere materialen aanbieden die een dergelijk Aanbod aanvullen. Dergelijke koppelingen dienen uitsluitend uw gemak. Autodesk beheert of bepaalt niet wat dergelijke derde partijen met Uw Content doen. Het is uw verantwoordelijkheid om voor derde partijen het juiste toegangsniveau tot Uw Content in te stellen. Indien u toestemming geeft voor het delen van uw Informatie of Uw Content met een derde partij, kan Autodesk uw informatie of Uw Content aan deze derde partij beschikbaar stellen; Autodesk is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen van deze derde partijen en alle toepasselijke voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van die met betrekking tot privacy, gelden tussen u en deze derde partij.

12. Proefversies

Autodesk kan het Aanbod (of functies van een Aanbod) beschikbaar stellen of leveren die worden aangeduid of aangeboden als “niet voor wederverkoop”, “gratis”, “ter evaluatie”, “proefversie”, “voorlopige versie”, “bètaversie” of zijn voorzien van een soortgelijke aanduiding (gezamenlijk de “Proefversies”). U mag Proefversies alleen downloaden, installeren, raadplegen of gebruiken gedurende de proefperiode en voor het doel van de proef, zoals uitdrukkelijk door Autodesk toegestaan. Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in de online of andere Documentatie bij de Proefversie of de geldende Bijzondere Servicevoorwaarden, zal (i) de abonnementsperiode voor de Proefversie beperkt zijn tot 30 dagen, (ii) uw gebruik beperkt zijn tot niet-commerciële evaluatiedoeleinden zonder rechten om de Proefversie beschikbaar te stellen aan of te distribueren naar derde partijen, en (iii) het gebruik ervan uitsluitend toegestaan zijn voor u als privépersoon of, als u een bedrijf of andere rechtspersoon bent, voor één benoemde werknemer. Onverminderd het in deze Voorwaarden of anderszins bepaalde, doet (a) Autodesk geen toezeggingen ten aanzien van Proefversies betreffende kenmerken, functies, serviceniveaus of gegevens en geeft Autodesk geen garanties van welke aard dan ook betreffende Proefversies, kan (b) Autodesk ervoor kiezen om Proefversies niet algemeen beschikbaar te stellen of een Proefversie niet om te zetten in een productaanbod, en kunnen (c) Proefversies code bevatten die niet volledig getest is, inclusief fouten en gebreken die kunnen leiden tot volledig verlies van gegevens of systeemfouten. Abonnementen op Proefversies omvatten geen Voordelen voor Abonnees en Autodesk behoudt zich het recht voor om Proefversies te allen tijde, zonder nadere kennisgeving, te beëindigen.

13. Websites

Los van haar Aanbod kan Autodesk informatie verstrekken op haar algemene websites. U verklaart dat u dergelijke websites van Autodesk zult gebruiken in overeenstemming met onze Website Gebruiksvoorwaarden.

14. Feedback

U bent niet verplicht om Autodesk ideeën of suggesties voor verbetering aan de hand te doen of andere feedback te geven (gezamenlijk “Feedback”), al dan niet in verband met een Proefversie, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Servicevoorwaarden voor een Aanbod. Als u echter Feedback geeft, verleent u Autodesk hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie (met rechten voor het verlenen van sublicenties) om de Feedback te gebruiken, te verkopen, te koop aan te bieden, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, beschikbaar te stellen, openbaar weer te geven en uit te voeren, openbaar te maken en anderszins te exploiteren en Aanbod te doen met gebruik van de Feedback.

15. Gebruiksbeperkingen

15.1 Het Aanbod is een hulpmiddel

Het aanbod is een hulpmiddel en is uitsluitend bedoeld om u te helpen met uw ontwerpen, analyses, simulaties, ramingen, tests en andere activiteiten, en treden niet in de plaats van uw vakkundige oordeel of uw eigen onafhankelijke ontwerpen, analyses, simulaties, ramingen, tests of andere activiteiten, met inbegrip van activiteiten betreffende stressbestendigheid, veiligheid en nut van producten. Vanwege de grote verscheidenheid van mogelijke toepassingen voor het Aanbod is dit niet ontworpen of getest voor specifieke gebruiksdoelen en is het uw verantwoordelijkheid om te bepalen of het gebruik van een Aanbod geschikt is voor uw beoogde doeleinden. Autodesk is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van het Aanbod, met inbegrip van output. U bent verantwoordelijk voor uw gebruik (en het gebruik door uw Bevoegde Gebruikers) van het Aanbod en door het Aanbod geproduceerde resultaten, met inbegrip van output. Uw verantwoordelijkheden omvatten, zonder beperking, het bepalen van geschikte gebruiksdoelen voor het Aanbod en het kiezen van het Aanbod en andere computerprogramma’s en materialen om uw beoogde resultaten te helpen realiseren. U bent ook verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van onafhankelijke procedures voor het testen van de betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid, conformiteit met toepasselijke wettelijke vereisten en andere kenmerken van output, met inbegrip van, zonder beperking, alle met hulp van het Aanbod ontworpen items. Verder erkent u dat het Aanbod en de output mogelijk niet de resultaten bereiken die u met uw ontwerpen, analyses, simulaties, ramingen, tests en andere restricties wenst te bereiken.

15.2 Aanbod Is Niet Bedoeld voor Opslag van Vertrouwlijke Persoonsgegevens

De gegevensopslagfuncties verbonden aan het Aanbod is NIET geschikt voor de opslag van persoonlijke identificatienummers, credit- of debitcardnummers, financiële rekeningnummers, rijbewijsnummers, medische gegevens of ziektekostenverzekeringsgegevens, gegevens over persoonlijke kenmerken of andere persoonsgegevens, zoals ras of etnische afkomst, religie of levensbeschouwing, politieke gezindheid of overtuiging, genetische of biometrische gegevens, seksuele geaardheid of vakbondslidmaatschap of andere informatie die bij onjuiste openbaarmaking of onjuist gebruik een persoon kan blootstellen aan gevaar (gezamenlijk “Vertrouwelijke Persoonsgegevens”). Tenzij uitdrukkelijk door Autodesk vereist (bijvoorbeeld een creditcardnummer voor het afsluiten van een abonnement), dient u geen Vertrouwelijke Persoonsgegevens te uploaden naar of anderszins beschikbaar te stellen aan Autodesk, met inbegrip van bestanden die Vertrouwelijke Persoonsgegevens bevatten, in verband met uw gebruik van een Aanbod.

15.3 Aanvaardbaar Gebruik van Aanbod

U krijgt alleen toegang tot en maakt alleen gebruik van het Aanbod (en staat toegang daartoe en gebruik daarvan alleen toe) in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (die u zult (doen) naleven). Behoudens uitdrukkelijk toegestaan op grond van deze Voorwaarden, met inbegrip van enige Aanvullende Overeenkomsten of Bijzondere Servicevoorwaarden, of zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door Autodesk toegestaan, zult u:

 • Een Aanbod of enig deel daarvan niet reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, porteren of gebruiken om er afgeleide werken van te maken, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van toepasselijk recht, ongeachte strijdige contractuele verbodsbepalingen;
 • Een Aanbod of enig deel daarvan (met inbegrip van functionaliteit van een Aanbod) niet in sublicentie verlenen, distribueren, verzenden, verkopen, in lease geven, verhuren, uitlenen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde partij of functionaliteit van een Aanbod leveren aan een derde partij (al dan niet op basis van een servicebureau); en
 • Zich geen toegang verschaffen tot en geen gebruik maken van een Aanbod op of via internet (anders dan zoals door Autodesk via internet beschikbaar gesteld), een Wide Area Network (WAN) of een ander niet-lokaal netwerk, op of via een Virtual Private Network (VPN) of op of via een toepassingsvirtualisatietechnologie, virtualisatietechnologie voor externe communicatie, webhosting, timesharing, Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, cloudservice of andere Webdiensten, hosted service of soortgelijke service.

Daarnaast zult u niet:

 • Informatie met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, vertrouwelijkheid of andere eigendomsrechten verwijderen uit enig Aanbod, Documentatie of aanverwant materiaal;
 • De effectiviteit van enige technische bescherming die Autodesk gebruikt om (i) de installatie van, de toegang tot of het gebruik van enig Aanbod te beheren, te bewaken, te controleren of te analyseren of (ii) de intellectuele eigendomsrechten van Autodesk te beschermen, niet verwijderen, uitschakelen of op enige andere wijze beperken;
 • Informatie of materiaal plaatsen, overbrengen of op andere wijze beschikbaar maken door gebruik te maken van het Aanbod, dat:
  • onjuist, smadelijk, lasterlijk, frauduleus of anderszins onwettig of onrechtmatig is of kan zijn;
  • bedreigend, gemeen, vernederend, haatdragend of intimiderend is of kan zijn of dat anderszins inbreuk maakt of kan maken op de rechten en waardigheid van anderen;
  • obsceen, aanstootgevend, pornografisch of anderszins laakbaar is of kan zijn;
  • beschermd is of kan zijn door auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsgeheimrechten, publicatierecht of recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer of enig ander eigendomsrecht, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar;
  • een nationaal geheim of staatsgeheim betreft, vertrouwelijk is, noch andere informatie of materialen (met inbegrip van foto’s, tekeningen, plannen of modellen) die van overheidswege geheim dient/dienen te worden gehouden;
  • geheime codes, controlehandtekeningen, cryptogeld, wachtwoorden of andere soortgelijke informatie bevat;
  • advertenties, spam, een aanbod om goederen of diensten te verkopen of te kopen, een “kettingbrief” of andere vorm van uitlokking bevat, of
  • malware (zoals een virus, worm, Trojaans paard, Easter egg, tijdbom of spyware) of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die schadelijk of binnendringend is of kan zijn, of bedoeld is of kan zijn om hardware, software of apparatuur te beschadigen of de bediening daarvan over te nemen of het gebruik daarvan te beperken of te controleren;
 • Het Aanbodgebruiken op een frauduleuze wijze of anderszins onwettig of onrechtmatig is of waarmee een frauduleus of anderszins onwettig of onrechtmatig doel of effect wordt beoogd;
 • De werking van een Aanbod of de servers of netwerken die worden gebruikt om een Aanbod beschikbaar te stellen, verstoren of onderbreken, inclusief door een deel van een Aanbod te hacken of te beschadigen;
 • De kwetsbaarheid van een Aanbod proberen te peilen, scannen of testen, noch proberen om door een Aanbod gebruikte beveiligings- of verificatiemaatregelen te omzeilen;
 • Het Aanbod gebruiken als opslagruimte voor “extern laden” of als “deur” of “wegwijzer” naar andere webpagina’s of internetbronnen binnen of buiten de sites die worden gebruikt om het Aanbod te leveren;
 • Zich uitgeven voor een andere persoon of rechtspersoon en geen valse of misleidende voorstelling van zaken geven over uw relatie met een persoon of rechtspersoon;
 • Het Aanbod gebruiken in verband met een inherent gevaarlijke toepassing, met inbegrip van een toepassing die een noodlottig ongeval, persoonlijk letsel, rampzalige schade of massale vernietiging ten gevolge zou kunnen hebben;
 • Content of informatie verzamelen uit of met een Aanbod met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals een robot, spin, toepassing om gegevens te zoeken op/ophalen van sites of een ander apparaat om gegevens op te halen, te indexeren, “bij elkaar te schrapen” of te analyseren met “datamining”);
 • Een Aanbod of de output van een Aanbod gebruiken in verband met het trainen van een neuraal netwerk of een systeem of software voor Machine Learning, Deep Learning of kunstmatige intelligentie;
 • De onderdelen van een Aanbod ontvlechten ten behoeve van zelfstandig gebruik daarvan of voor gebruik op verschillende elektronische apparaten (behalve voor zover schriftelijk uitdrukkelijk door Autodesk toegestaan); en
 • Software die beschikbaar is gesteld als onderdeel van een Webdienst gescheiden van de betreffende Webdienst gebruiken of openen (behalve voor zover schriftelijk uitdrukkelijk door Autodesk toegestaan).

16. Vertrouwelijkheid

Het is u of Autodesk (als de “Openbaarmakende Partij”) toegestaan om Vertrouwelijke Informatie bekend te maken of beschikbaar te stellen aan de andere partij (als de “Ontvangende Partij”) in verband met deze Voorwaarden. De Ontvangende Partij zal dezelfde mate van zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarmakende Partij die zij betracht om de vertrouwelijkheid van haar eigen, soortgelijke Vertrouwelijke Informatie te beschermen (doch in geen geval minder dan redelijke zorgvuldigheid) en (i) zal de Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarmakende Partij uitsluitend gebruiken in verband met het Aanbod, en (ii) zal, tenzij anderszins schriftelijk gemachtigd door de Openbaarmakende Partij, toegang tot de Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarmakende Partij beperken voor diegenen van haar werknemers, consultants, contractanten, serviceproviders, professionele adviseurs en andere personen die dergelijke toegang behoeven voor aan het Aanbod gerelateerde doelen en die gehouden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen jegens de Ontvangende Partij die niet minder strikt zijn dan die in deze Voorwaarden. De Ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarmakende Partij bekendmaken als zij daartoe rechtens gedwongen wordt. De Ontvangende Partij stelt de Openbaarmakende Partij vooraf in kennis van een dergelijke gedwongen openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en neemt redelijke stappen om een dergelijke openbaarmaking te beperken. Autodesk kan uw Vertrouwelijke Informatie ook bekendmaken om te voldoen aan een verzoek van een overheidsinstantie of toezichthouder (met inbegrip van dagvaardingen of bevelschriften) in het kader van een rechtsgeding waarbij Autodesk is betrokken, of op uw verzoek. Als openbaarmaking plaatsvindt op uw verzoek, kunnen de kosten van het verzamelen en toegankelijk maken van uw Vertrouwelijke Informatie voor uw rekening komen.

17. Eigendomsrechten van Autodesk

U erkent en verklaart dat Autodesk en haar licentiegevers en leveranciers de houders zijn van alle eigendomsrechten betreffende (i) het Aanbod, API’s, Metriek en andere informatie of materialen die Autodesk aan u heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld en (ii) alle kopieën daarvan, of daarop gebaseerde, daarvan afgeleide of anderszins met gebruik daarvan verkregen materialen of andere informatie (met inbegrip van alle rechten uit hoofde van handelsgeheimen, copyrights, handelsmerken, octrooien en alle andere daarop betrekking hebbende intellectuele eigendom of eigendomsrechten). De structuur en organisatie, de onderliggende algoritmen en andere interne functies, de protocollen, gegevensstructuren en andere externe structuren, en de broncode van het Aanbod en de API’s zijn het eigendom en vormen vertrouwelijke informatie van Autodesk, en u zult dergelijke informatie zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Autodesk niet bekendmaken aan derde partijen of dergelijke informatie gebruiken voor andere doelen dan zoals vereist voor normale toegang tot en normaal gebruik van het Aanbod, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. U verklaart ook dat u zich geen toegang verschaft of probeert te verschaffen tot het Aanbod met behulp van andere middelen dan de door Autodesk verschafte of geautoriseerde interface. Bovendien verklaart u dat u zich niet zult bezighouden met het decompileren, disassembleren of op andere wijze herleiden, noch zult proberen de structuur of organisatie, de onderliggende algoritmes of andere interne functies, de protocollen, gegevensstructuren of andere externe structuren, of de broncode van het Aanbod of API’s te ontdekken, leren of bestuderen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van toepasselijk recht, ongeacht een andersluidend contractueel verbod. Autodesk kan andere vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie beschikbaar stellen of daar toegang toe verschaffen (als zodanig aangeduid of onder de omstandigheden als zodanig te beschouwen). Wanneer u dergelijke informatie ontvangt, zult u deze zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Autodesk niet bekendmaken aan een derde partij, noch dergelijke informatie gebruiken voor andere doelen dan zoals vereist om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van het Aanbod, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

U hebt alleen de rechten die op grond van deze Voorwaarden (met inbegrip van Aanvullende Overeenkomsten of Bijzondere Servicevoorwaarden) uitdrukkelijk aan u zijn toegekend. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend, zijn voorbehouden aan Autodesk en haar licentiegevers en leveranciers; Autodesk en haar licentiegevers en leveranciers wijzen alle andere rechten uitdrukkelijk af (en u verklaart daar geen aanspraak op te maken).

U verklaart dat u niet zult handelen in strijd met het bovenstaande, noch een derde partij daartoe zult machtigen of aanzetten (noch daartoe met een derde partij zult samenwerken).

18. Beperkte Garantie, Uitsluitingen, Beperkingen van Aansprakelijkheid

18.1 Beperkte Garantie

Autodesk garandeert dat het Aanbod voor elk betaald abonnement, vanaf de datum waarop het Aanbod voor U beschikbaar is gesteld en gedurende 90 dagen daarna of, indien de inschrijvingsperiode korter is, gedurende deze kortere periode ("Garantieperiode"), de algemene kenmerken en functies biedt die worden beschreven in de Documentatie van de eindgebruiker voor het Aanbod. De enige verplichting en aansprakelijkheid van Autodesk jegens u, en uw enige en exclusieve verhaalsrecht wegens niet-nakoming van deze garantie door Autodesk, bestaat daaruit dat Autodesk, naar eigen keuze, (i) redelijke pogingen in het werk zal stellen om de niet-nakoming ongedaan te maken, of (ii) voor het betreffende abonnement ontvangen bedragen zal terugbetalen en een dergelijk abonnement zal beëindigen. Aanspraken op garantie op een Aanbod dient u in te dienen binnen de geldende garantieperiode.

18.2 Uitsluitingen

BEHOUDENS DE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE VERMELD IN DE BOVENSTAANDE SECTIE “BEPERKTE GARANTIE” (ARTIKEL 18.1) EN ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIES DIE ALS ZODANIG ZIJN GENOEMD IN EEN AANVULLENDE OVEREENKOMST OF BIJZONDERE SERVICEVOORWAARDEN, WORDT HET AANBOD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, (i) GELEVERD “AS IS”, EN (ii) WORDEN DOOR AUTODESK EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS GEEN GARANTIES OF VOORSTELLINGEN VAN ZAKEN GEGEVEN, VOORWAARDEN GESTELD OF TOEZEGGINGEN GEDAAN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN HET AANBOD OF DE OUTPUT DAARVAN, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET SCHENDEN VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN OF ANDERE WETTELIJK VOORGESCHREVEN GARANTIES OF VOORWAARDEN, OF GARANTIES EN VOORWAARDEN GEBASEERD OP EEN GEBRUIKELIJKE HANDELWIJZE, HANDELSPRAKTIJK OF INDUSTRIESTANDAARDEN. Verklaringen over het Aanbod (met inbegrip van verklaringen over hun functionaliteit of werking) of Output, of andere communicaties met u, die niet zijn vervat in deze Voorwaarden of een Aanvullende Overeenkomst of Bijzondere Servicevoorwaarden, dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen garantie, verklaring, voorwaarde of andere toezegging. Zonder beperking van de algemene geldigheid van het bovenstaande, geeft Autodesk geen garanties en doet Autodesk ook anderszins geen toezeggingen dat (a) het Aanbod of Output, of de toegang daartoe of het gebruik daarvan, beschikbaar, ononderbroken, foutvrij, veilig, juist, betrouwbaar of volledig zal zijn, (b) het Aanbod zal voldoen aan bepaalde prestatie- of beschikbaarheidscriteria, (c) Uw Content niet verloren zal gaan of beschadigd zal raken, of (d) fouten zullen worden verholpen of bepaalde ondersteuningsaanvragen zullen worden uitgevoerd om aan uw behoeften te voldoen. Elke verwijzing naar “onbeperkte” toegang, “onbeperkt” gebruik, “onbeperkte” opslag of andere verwijzing betreffende een Aanbod is onderworpen aan de technische beperkingen van het Aanbod.

18.3 Beperkingen van Aansprakelijkheid

Autodesk noch haar licentiegevers of leveranciers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk (direct noch indirect) voor incidentele schade, bijzondere schade, indirecte schade, gevolgschade of punitieve schadevergoedingen, winst- of inkomstenderving, bedrijfsonderbreking of verlies van gebruik, de aanschafkosten van vervangende artikelen of diensten of andere dekking, onbruikbare Output of gebreken in de Output, verlies, beschadiging of verwijdering (of het niet kunnen verwijderen) van gegevens of Uw Content, of beschadigingen als gevolg van een overmachtssituatie (in elk geval, ongeacht de rechtsgrond voor het maken van aanspraak op dergelijke schadevergoedingen of andere wettelijke verplichtingen). De totale aansprakelijkheid van Autodesk en haar licentiegevers en leveranciers ten aanzien van het Aanbod of de Output daarvan zal bovendien in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat u heeft betaald of verschuldigd bent voor het Aanbod in de periode van een jaar voorafgaand aan de gebeurtenissen of omstandigheden waardoor de aansprakelijkheid in eerste instantie is ontstaan.

De beperkingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden gelden, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, voor elke schade of andere schuld, hoe dan ook ontstaan en ongeacht de rechtsgrond voor aansprakelijkheid, op grond van contractuele verplichting, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid en risicoaansprakelijkheid), vrijwaring, verhaalsrecht, wetsbepalingen of anderszins, ook wanneer Autodesk is gewezen op de mogelijkheid van de aansprakelijkheid en ongeacht of de beperkte verhaalsrechten in de Voorwaarden niet beantwoorden aan hun wezenlijke doel.

U erkent dat de voor het Aanbod verschuldigde bedragen gedeeltelijk zijn gebaseerd op en een weerspiegeling vormen van de uitsluitingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden en dat dergelijke uitsluitingen en beperkingen een wezenlijk onderdeel vormen van de overeenkomst tussen u en Autodesk.

Niets in deze Voorwaarden kan worden opgevat als een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Autodesk voor (i) dood of persoonlijk letsel als gevolg van kwade opzet of grove nalatigheid van Autodesk, of (ii) door u opgelopen schade of verlies als gevolg van door Autodesk gepleegde fraude.

18.4 Relatie tot Toepasselijk Recht

Autodesk streeft er niet naar om uw garanties, andere rechten en verhaalsrechten, of de aansprakelijkheid van Autodesk voor schade of verlies te beperken, voor zover de beperkingen niet zijn toegestaan op grond van toepasselijk recht (zoals wettelijke garanties, voorwaarden, verhaalsrechten of verplichtingen die niet zijn uit te sluiten op grond van toepasselijk recht). Niets in deze Voorwaarden beperkt het effect van garanties, de aansprakelijkheid van Autodesk voor schade of verlies, of andere voorwaarden die niet zijn uit te sluiten of anderszins te wijzigen op grond van toepasselijk recht, ongeacht enige andersluidende contractuele beperking. Deze Voorwaarden geven u specifieke juridisch afdwingbare rechten en u kunt ook andere wettelijke rechten hebben, die van jurisdictie tot jurisdictie kunnen verschillen. In sommige jurisdicties is het bijvoorbeeld niet toegestaan om impliciete garanties uit te sluiten of incidentele of gevolgschade of andere rechten uit te sluiten of te beperken, zodat die bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk niet op u van toepassing zijn. Sommige van deze wettelijke vereisten staan beschreven in het artikel “Land-/Jurisdictie Specifieke Voorwaarden” (Artikel 23).

19. Vrijwaring

U zult Autodesk vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor (en Autodesk op haar verzoek verdedigen tegen) alle verliezen, schulden, kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) door Autodesk geleden of gemaakt als gevolg van een claim, geding of procedure (“Vordering”) voortvloeiend uit of verband houdend met (i) Uw Content, (ii) uw (inclusief uw Bevoegde Gebruikers) gebruik van het Aanbod, met inbegrip van Output of andere door dergelijke gebruik geproduceerde resultaten, en (iii) uw (inclusief uw Bevoegde Gebruikers) schending van deze Voorwaarden (met inbegrip van een Aanvullende Overeenkomst, Bijzondere Servicevoorwaarden of andere geldende voorwaarden), met inbegrip van een Vordering die op de beweerdelijke nalatigheid van Autodesk is gebaseerd.

20. Looptijd, Beëindiging, Opschorting

Deze Voorwaarden gaan in op de eerste datum die geaccepteerd is in overeenstemming met het artikel “Acceptatie” (artikel 1) en blijven voor onbepaalde tijd van kracht, tenzij beëindigd in overeenstemming met dit artikel “Looptijd, Beëindiging, Opschorting” (artikel 20).

20.1 Uw Recht van Beëindiging

U kunt uw abonnementen en deze Voorwaarden beëindigen indien Autodesk deze Voorwaarden wezenlijk schendt (met inbegrip van een Aanvullende Overeenkomst, alle Bijzondere Servicevoorwaarden of eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn) en nalaat om een dergelijke schending binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de schending te herstellen.

20.2 Autodesk’s Recht van Beëindiging

Autodesk kan enkele of al uw abonnementen of ander Aanbod, deze Voorwaarden en/of uw account beëindigen, indien (i) u geen lopende betaalde abonnementen heeft (ii) u bedragen niet tijdig heeft betaald (met inbegrip van kosten en belastingen) die verschuldigd zijn ten aanzien van het Aanbod of anderszins verschuldigd zijn aan Autodesk, (iii) u (met inbegrip van ieder van uw Bevoegde Gebruikers) deze Voorwaarden wezenlijk schendt (met inbegrip van iedere Aanvullende Overeenkomst, Bijzondere Servicevoorwaarden of andere van toepassing zijnde voorwaarden) en nalaat om een dergelijke schending binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de schending te herstellen, of (iv) u failliet gaat of in staat van insolventie verkeert, een overeenkomst aangaat met of welke van invloed is op uw crediteuren (met inbegrip van een overdracht ten gunste van de crediteur) of een liquidatieprocedure begint. Deze Voorwaarden vervallen automatisch zonder nadere kennisgeving of actie door Autodesk indien u failliet gaat.

20.3 Effect van Beëindiging van Abonnement

Bij afloop of beëindiging van een abonnement of ander Aanbod om enige reden zullen uw rechten ten aanzien van dat Aanbod, met inbegrip van de betrokken Softwarelicentie of Voordelen voor Abonnees, eindigen. Op dat moment stopt u met alle toegang tot en gebruik van het Aanbod (met inbegrip van alle toegang en gebruik door uw Bevoegde Gebruikers) en de-installeert u alle kopieën van materiaal dat betrekking heeft op een dergelijk Aanbod (waaronder alle betrokken Software, Documentatie, API’s of ander materiaal van Autodesk). Op verzoek van Autodesk zult u daarnaast dergelijke kopieën vernietigen of retourneren aan Autodesk of de wederverkoper waarvan u het Aanbod ontvangen heeft. U dient het bewijs te bewaren dat u dergelijke kopieën heeft geretourneerd of vernietigd. In verband met de afloop of beëindiging van een abonnement (i) kan Autodesk voor uw gemak voor sommige Webdiensten u een korte periode geven (bijvoorbeeld 30 dagen) waarin u Uw Content na afloop of beëindiging van de Webdiensten kunt terughalen indien u deze Voorwaarden naleeft en de eventuele van toepassing zijnde kosten betaalt (bijvoorbeeld de dan geldende professionele servicekosten van Autodesk voor hulp die Autodesk levert), en (ii) anders kan Autodesk zonder kennisgeving enige of al Uw Content verwijderen met inbegrip van back-up en andere kopieën daarvan. Voor meer informatie over terughalen van content na afloop/ beëindiging, controleer dan het individuele Aanbod aan Webdiensten. Dit gebruiksgemak voor sommige Webdiensten, indien beschikbaar, ontheft u niet van de verantwoordelijkheid om te allen tijde volledige kopieën van Uw Content te bewaren en veilig te stellen.

20.4 Effect van Beëindiging van de Voorwaarden

Bij beëindiging van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, (i) zullen uw account en uw abonnementen en ander Aanbod, met inbegrip van die van uw Bevoegde Gebruikers, onmiddellijk worden beëindigd, (ii) zult u alle toegang tot en al het gebruik van het Aanbod (waaronder alle toegang en al het gebruik door uw Bevoegde Gebruikers) stopzetten en (iii) zullen de hierboven omschreven gevolgen ten aanzien van afloop of beëindiging van een abonnement of ander Aanbod van toepassing zijn. Uw betalingsverplichtingen, eigendom van uw werk (zoals omschreven in het artikel “U Bent Eigenaar van uw Werk” (artikel 5)), verplichtingen ten aanzien van API’s en uw ontwikkeling (met inbegrip van die in het artikel “Autodesk API’s” (artikel 11.2)) en vrijwaringsverplichtingen (met inbegrip van die in het artikel “Vrijwaring” (artikel 19)); de licentie betreffende Feedback (in het artikel “Feedback” (artikel 14)); de rechten van Autodesk en uw verplichtingen ten aanzien van eigendomsrechten (met inbegrip van de rechten en verplichtingen in het artikel “Eigendomsrechten van Autodesk” (artikel 17)); de uitsluitingen en beperkingen inzake aansprakelijkheid (in het artikel “Beperkte Garantie, Uitsluitingen, Beperkingen van Aansprakelijkheid") (artikel 18)); het toepasselijk recht en bepalingen voor geschiloplossing (in het artikel “Contracterende Autodesk-entiteit, Toepasselijk Recht en Geschilbeslechting ") (artikel 21.4)); en uw verantwoordelijkheid voor iedereen die toegang heeft tot het Aanbod of dit gebruikt (of verkrijgt) via u of uw account (met inbegrip van uw Bevoegde Gebruikers)(met inbegrip van de verantwoordelijkheid omschreven in het artikel “Account” (artikel 4)) blijft voortduren na beëindiging om welke reden dan ook.

20.5 Autodesk’s Recht tot Opschorting

IIndien Autodesk te goeder trouw van mening is dat Uw Content of uw gedrag of nalatigheid (met inbegrip van gedrag of nalatigheid van uw Bevoegde Gebruikers) (i) een veiligheidsrisico met zich mee kan brengen of anderszins nadelige invloed kan hebben op het Aanbod, de systemen of andere gebruikers, (ii) sabotage vormt of mogelijk maakt door een effectieve technische beveiliging te verwijderen, onbruikbaar te maken of anderszins te beperken (met inbegrip van mechanismen voor het beheer, toezicht, beheren of analyseren van de installatie van of toegang of gebruik van het Aanbod of bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van Autodesk), (iii) Autodesk, een wederverkoper of een andere gebruiker aan aansprakelijkheid onderwerpt, of (iv) deze Voorwaarden (met inbegrip van een Aanvullende Overeenkomst, Bijzondere Servicevoorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden) niet naleeft, met inbegrip van het niet betalen van verschuldigde bedragen in verband met het Aanbod, dan heeft Autodesk het recht, maar niet de verplichting, om uw toegang tot en het gebruik van het Aanbod en toegang tot en gebruik van Uw Content onmiddellijk onmogelijk te maken of op te schorten. Tenzij Autodesk redelijkerwijs besluit dat onmiddellijk ingrijpen verstandig is, zal Autodesk trachten U op de hoogte te brengen van de geplande uitschakeling of opschorting voordat deze van kracht wordt.

21. Diversen

21.1 Wijzigingen in de Aanbiedingen

Autodesk behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd (en u erkent en stemt ermee in dat het Autodesk is toegestaan) (i) om volgende versies van een Aanbod te wijzigen of vrij te geven, of om een Aanbod te beëindigen en/of in plaats daarvan een vervangend Aanbod te bieden, (ii) om de Voordelen, kenmerken en functionaliteit, of ondersteunende diensten of beschikbaarheid ten aanzien van een Aanbod te wijzigen of stop te zetten, hetzij in het algemeen of in een geografisch gebied of taal, of (iii) om licentiesleutels, machtigingen of andere middelen toe te voegen of te wijzigen om de toegang tot of het gebruik van het Aanbod te controleren. Autodesk zal zich inspannen om u van belangrijke wijzigingen in het Aanbod op de hoogte te brengen.

21.2 Wijzigingen van de Voorwaarden

Autodesk behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen (en u erkent dat dit Autodesk is toegestaan), voor zover dit wettelijk is toegestaan. Autodesk zal zich inspannen om u op de hoogte te stellen van iedere wezenlijke wijziging van de Voorwaarden die een wezenlijk nadelig effect op u kunnen hebben (“Kennisgeving van Wijziging”), en u heeft dan de mogelijkheid om een dergelijke wijziging te beoordelen. Indien een dergelijke wijziging een wezenlijk nadelig effect op u heeft en u niet met de wijziging instemt, kunt u de wijziging binnen 30 dagen na de Kennisgeving van Wijziging weigeren door Autodesk van de afwijzing in kennis te stellen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden (met inbegrip van enige Aanvullende Overeenkomst of Bijzondere Servicevoorwaarden). Indien u onder deze omstandigheden een wijziging weigert, (i) blijft uw toegang tot en gebruik van het Aanbod die door de wijziging worden beïnvloed, onderworpen aan de voorwaarden die van kracht waren onmiddellijk vóór de wijziging (behalve voor zover de wijziging is gemaakt omwille van veiligheids-, privacy redenen of redenen in het kader van de naleving van de wet) totdat (a) het einde van de op dat moment lopende periode voor het abonnement of ander Aanbod, indien van toepassing, of (b) 180 dagen na de Kennisgeving van wijziging, in dit eerder is, en (ii) zullen uw rechten op dergelijk Aanbod, met inbegrip van enige daarmee verband houdende Voordelen voor Abonnees, worden beëindigd. In het geval van een dergelijke beëindiging door u, zal Autodesk (of een van toepassing zijnde wederverkoper) het evenredige deel van eventuele vooruitbetaalde kosten dat van toepassing is op de resterende looptijd van uw abonnement voor het betreffende Aanbod na de ingangsdatum van de beëindiging terugbetalen. Die datum is het einde van de looptijd van dergelijk Aanbod. Indien het abonnement wordt vernieuwd of verlengd, zal dit onder de op dat moment geldende Voorwaarden zijn. Kennisgevingen door u of Autodesk worden gedaan op de hieronder vermelde wijze, met dien verstande dat u uw kennisgeving van afwijzing (binnen de hierboven omschreven termijn van 30 dagen) ook kunt doen toekomen aan het e-mailadres of op enige andere wijze die in de Kennisgeving van Wijziging wordt vermeld.

Niettegenstaande het bovenstaande zullen wijzigingen in de Privacyverklaring, Bijzondere Servicevoorwaarden, Soorten abonnementen, Voordelen voor Abonnees of ander beleid worden behandeld zoals daarin is omschreven.

U erkent dat uw verplichtingen ten aanzien van het Aanbod en Voordelen voor Abonnees niet afhankelijk zijn van de levering van toekomstige kenmerken of functionaliteit (of mondelinge of schriftelijke verklaringen over toekomstige kenmerken of functionaliteit).

21.3 Taal van de Voorwaarden; Uitleg

De Engelstalige versie van deze Voorwaarden is de versie die gebruikt wordt bij de uitleg of interpretatie van deze Voorwaarden, en alle kennisgevingen of andere mededelingen in verband met deze Voorwaarden worden in de Engelse taal verstrekt. Iedere verwijzing in deze Voorwaarden naar “dagen” is een verwijzing naar kalenderdagen, tenzij anderszins vermeld. De woorden “met inbegrip van” en “bijvoorbeeld” of “bijv.” en woorden van gelijke strekking zijn niet beperkend of exclusief en worden geacht gevolgd te worden door “zonder beperking”, of dergelijke taal nu wel of niet is inbegrepen. Artikelopschriften en andere kopteksten zijn voor het gemak alleen ter indicatie en dienen niet te worden gebruikt om de betekenis van een bepaling uit te leggen. Alle rechten en rechtsmiddelen waarin deze Voorwaarden voorzien, zijn cumulatief en vormen een aanvulling op, en komen niet in plaats van andere rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder toepasselijk recht.

21.4 Contracterende Autodesk-entiteit, Toepasselijk Recht en Geschilbeslechting

Afhankelijk van waar uw hoofdvestiging ligt(of, indien u een privépersoon bent, waar u woonachtig bent), zullen de Autodesk-Partij waarmee u een overeenkomst sluit, het toepasselijk recht en het forum voor geschilbeslechting verschillen. Het toepasselijk recht voor deze Voorwaarden, met inbegrip van alle rechten, verplichtingen en vorderingen van de partijen, is als hieronder vermeld. Op dezelfde manier zal elk geschil dat en elke vordering of onenigheid die voortkomt uit of verband houdt met deze Voorwaarden, met inbegrip van schending, uitvoering, beëindiging, tenuitvoerlegging, interpretatie of geldigheid van deze Voorwaarden (en hetzij krachtens overeenkomst, onrechtmatige daad, met inbegrip van risicoaansprakelijkheid, mededingingsrecht of anderszins) en met inbegrip van de vaststelling van de reikwijdte of toepasselijkheid van de bepalingen voor geschilbeslechting van deze Voorwaarden uiteindelijk worden bepaald door de wet, op de locatie en door de geschilbeslechtingsprocedure zoals hieronder vermeld (behoudens andersluidende vermelding in artikel “Land-/Jurisdictie Specifieke Voorwaarden” (artikel 23).

Uw hoofdvestigingsplaats (of, indien u een privépersoon bent, uw woonplaats)

Verwijzingen naar “Autodesk-Partij” betekent de onderstaande Autodesk-entiteit

Toepasselijk recht

Exclusieve jurisdictie/forum voor geschilbeslechting

Verenigde Staten

Autodesk, Inc., een onderneming in Delaware

(i) De staat Californië en (ii) voor zover zeggenschap hebbende, de federale wetten van de Verenigde Staten

(i) Rechtbank van de Verenigde Staten voor het Noordelijk District van Californië in San Francisco of (ii) Hogere Rechtbank van de staat Californië, Marin District

Vasteland van China, Hong Kong en Macau

Autodesk Asia Pte. Ltd., een onderneming  in Singapore

Hong Kong

Arbitrage ten overstaan van drie arbiters in Hong Kong onder leiding van het Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) krachtens de HKIAC-arbitragereglementen die van kracht zijn wanneer de kennisgeving van arbitrage wordt overlegd

Europa, het Midden-Oosten of Afrika

Autodesk Ireland Operations Limited, een Ierse onderneming

Ierland

Rechtbanken van Ierland

Azië, Oceanië of het gebied van Zuidoost-Azië, met uitzondering van het vasteland van China, Hong Kong en Macau

Autodesk Asia Pte. Ltd., een onderneming in Singapore

Singapore

Rechtbanken van Singapore

Wereldwijd, tenzij in een land of regio die hierboven is vermeld

Autodesk, Inc., een onderneming in Delaware

(i) De staat Californië en (ii) voor zover zeggenschap hebbende, de federale wetten van de Verenigde Staten

(i) Rechtbank van de Verenigde Staten voor het Noordelijk District van Californië in San Francisco of (ii) Hogere Rechtbank van de staat Californië, Marin District 

Indien u een geschil heeft met betrekking tot een Aanbod of anderszins voortvloeiend uit of verband houdende met deze Voorwaarden (met inbegrip van een Aanvullende Overeenkomst, Bijzondere Servicevoorwaarden, de Privacyverklaring van Autodesk, of andere toepasselijke voorwaarden), zult u eerst proberen het geschil informeel op te lossen met Autodesk door een kennisgeving van het geschil (met daarin opgenomen een beschrijving van het geschil en de relevante documentatie) te verstrekken op de wijze zoals hieronder vermeld voor Kennisgevingen, en in samenwerking met Autodesk proberen de zaak in der minne te schikken. Indien het geschil niet binnen 30 dagen nadat Autodesk de kennisgeving heeft ontvangen, is opgelost, kunt u of kan Autodesk een officiële vordering indienen bij het hierboven beschreven forum voor geschilbeslechting (afhankelijk van uw hoofdvestigingsplaats of, indien u een privépersoon bent, uw woonplaats).

Niettegenstaande het bovenstaande kan Autodesk een voorlopige voorziening en andere billijke rechtsmiddelen (of equivalent daarvan) aanvragen in iedere jurisdictie of voor ieder forum.

21.5 Naleving

Autodesk is gerechtigd om (elektronisch of anderszins) uw installatie van, toegang tot, en gebruik van al het Aanbod, waaronder installatie, toegang en gebruik door uw Bevoegde Gebruikers, te verifiëren. Als onderdeel van een dergelijke verificatie heeft Autodesk of haar gevolmachtigde het recht uw administratie, systemen en faciliteiten, met inbegrip van machine-ID's, serienummers en andere gerelateerde informatie, te inspecteren met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 15 dagen. Daarnaast zult u, indien u daarom wordt verzocht, binnen 15 dagen na het verificatieverzoek, gratis kopieën van alle bescheiden en andere aanvullende gegevens verstrekken met betrekking tot uw (met inbegrip van uw Bevoegde Gebruikers) installatie van, toegang tot en gebruik van het Aanbod. Indien Autodesk vaststelt dat uw installatie, toegang of gebruik niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden (met inbegrip van iedere Aanvullende Overeenkomst, Bijzonder Servicevoorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden) dan zult u onmiddellijk de niet-naleving verhelpen, hetgeen het kopen van geldige abonnementen kan inhouden om uw gebruik in overeenstemming te brengen met de Voorwaarden, en de redelijke kosten van de verificatie betalen. Niettegenstaande dit artikel 21.5 behoudt Autodesk zich het recht voor om uw naleving van deze Voorwaarden te verifiëren zoals anderszins hierin bepaald en om andere rechtsmiddelen aan te wenden die rechtens of in billijkheid ter beschikking staan.

21.6 Overmacht

Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming die te wijten is aan onvoorziene omstandigheden of oorzaken die redelijkerwijs buiten diens macht vallen, met inbegrip van overmacht, aardbeving, brand, overstroming, sancties, embargo's, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsonlusten, burgerlijke onrust, niet-nakoming, niet-beschikbaarheid of uitstel van leveranciers of licentiegevers, oproer, terroristische of andere kwaadaardige of criminele handelingen, oorlog, uitval of niet beschikbaar zijn van internet of internetverbindingen of -infrastructuur van derden, stroomuitval, activiteiten van burgerlijke en militaire autoriteiten en zware weersomstandigheden ("Overmacht"). De getroffen partij zal de andere partij onmiddellijk (indien mogelijk) schriftelijk op de hoogte stellen van de tekortkoming in de nakoming en redelijke inspanningen leveren om de daaruit voortvloeiende vertraging in de nakoming te beperken.

21.7 Export

Indien u een Aanbod verkrijgt, daar toegang toe heeft of er gebruik van maakt, moet u voldoen aan de exportcontrole en internationale handelswetten en -voorschriften van de Verenigde Staten en van eventuele andere landen waarvan de wetten gelden voor u of Uw Content. U mag geen toegang hebben tot of gebruikmaken van een Aanbod vanuit een door de VS gesanctioneerde locatie of indien u op een lijst staat van de overheid van de VS met partijen die aan beperkingen onderhevig zijn. U moet goedkeuring van de overheid van de VS en eventuele andere vereiste goedkeuring verkrijgen voordat u een Aanbod verkrijgt, er toegang toe krijgt of er gebruik van maakt, of voordat u een derde toestaat dit te verkrijgen, er toegang toe te krijgen of er gebruik van te maken voor eindgebruik dat door de VS is beperkt. Beperkt eindgebruik omvat, maar is niet beperkt tot, werk aan nucleaire, chemische of biologische wapens of aan raketsystemen die in staat zijn deze over te brengen. U mag geen content of materialen (waaronder Uw Content) uploaden of anderszins aan Autodesk verstrekken die vertrouwelijke informatie bevatten of onderworpen zijn aan de International Trade in Arms Regulations (“ITAR”) (Voorschriften voor Internationale Wapenhandel) of diens buitenlandse equivalenten. U mag geen content of materialen uploaden of aan Autodesk verstrekken die niet rechtsgeldig van uw locatie naar de Verenigde Staten of van de Verenigde Staten naar uw locatie overgebracht mogen worden. U mag geen enkel Aanbod gebruiken om Uw Content of andere content of materialen beschikbaar te stellen aan een land, entiteit of andere partij die deze niet rechtsgeldig kan ontvangen krachtens de wetten van de VS en ander toepasselijk recht.

21.8 Overheid

Voor aankopen door de Amerikaanse overheid zal al het Aanbod dat Software vormt of bevat, geacht worden commerciële computersoftware te zijn zoals bedoeld in FAR 12.212 EN DFARS 227.7202, voor zover van toepassing, en alle opvolgende voorschriften. Gebruik, wijziging, reproductie vrijgave, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de Software door de Amerikaanse overheid zal uitsluitend in overeenstemming zijn met de licentierechten, beperkingen en andere voorwaarden die in deze Voorwaarden uiteengezet zijn (met inbegrip van iedere Aanvullende Overeenkomst of Bijzondere Servicevoorwaarden).

21.9 Overdracht

U mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk deze Voorwaarden of uw rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden (hetzij van rechtswege of anderszins) toewijzen of anderszins overdragen en Autodesk kan deze Voorwaarden (met inbegrip van uw rechten krachtens deze Voorwaarden) beëindigen indien u wordt overgenomen door, of onder zeggenschap komt van, een andere persoon of entiteit (hetzij door verkrijging van aandelen, fusie of een andere transactie) zonder een dergelijke schriftelijke toestemming van Autodesk. Autodesk kan deze Voorwaarden toewijzen of anderszins overdragen (zonder uw toestemming of kennisgeving aan u) als onderdeel van een reorganisatie, fusie, verkoop van activa of andere transactie die betrekking heeft op alle of een deel van het Aanbod of daarmee verband houdende activiteiten.

21.10 Geen Verklaring van Afstand

Het niet afdwingen of niet uitoefenen van een bepaling van deze Voorwaarden is geen verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, tenzij een dergelijke verklaring van afstand schriftelijk is gespecificeerd en ondertekend door de partij tegen wie de verklaring van afstand wordt ingeroepen.

21.11 Scheidbaarheid

Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is krachtens toepasselijk recht, (i) wordt deze bepaling geacht te zijn gewijzigd voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijk recht, maar om optimale uitvoering te geven aan de intentie van de partijen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet, en (ii) zal een dergelijke bepaling alleen nietig zijn met betrekking tot de jurisdictie waarin deze niet afdwingbaar wordt geacht, zonder de afdwingbaarheid in enig andere jurisdictie te beïnvloeden.

21.12 Kennisgevingen

Alle Kennisgevingen door u aan Autodesk worden per post of koeriersdienst verzonden aan Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, Ter attentie van: General Counsel (juridisch adviseur). Dergelijke kennisgevingen worden van kracht wanneer zij door Autodesk ontvangen zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld in deze Voorwaarden (met inbegrip van een Aanvullende Overeenkomst of Bijzondere Servicevoorwaarden), zullen alle kennisgevingen door Autodesk aan u worden verstrekt (i) per e-mail via het geregistreerde e-mailadres dat aan uw account is verbonden (ii) door plaatsing op uw account (iii) door plaatsing binnen een Aanbod (bijvoorbeeld via een functie van kennisgeving van intern Aanbod of door een aanmeldingskennisgeving), (iv) via de post of koeriersdienst op het adres dat gekoppeld is aan uw account, of (v) op een andere manier die specifieke kennisgeving aan u inhoudt en redelijk wordt geacht door Autodesk. Kennisgevingen van Autodesk aan u worden (a) in het geval van kennisgeving per e-mail van kracht één dag nadat ze verzonden zijn en (b) in het geval van andere kennisgevingen vijf dagen nadat ze zijn geplaatst of verzonden. U gaat er hierbij mee akkoord dat betekening aan u wordt uitgevoerd via aangetekende post op het adres dat is vermeld op uw Klantgegevensformulier (of, indien er geen Klantgegevensformulier is verstrekt, uw laatste adres dat bij Autodesk bekend is) indien toegestaan krachtens toepasselijk recht.

21.13 Volledige Overeenkomst

Deze Voorwaarden, met inbegrip van de Privacyverklaring, iedere Aanvullende Overeenkomst en Bijzondere Servicevoorwaarden (die door middel van verwijzing zijn opgenomen in deze Voorwaarden) vormen de gehele overeenkomst tussen u en Autodesk (en verenigen en treden in de plaats van enige eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, besprekingen, kennisgevingen, verklaringen, garanties, reclame of afspraken) met betrekking tot het onderwerp hiervan.

21.14 DMCA

De Digital Millennium Copyright Act of 1998 (de “DMCA”) biedt auteursrechthebbenden die van mening zijn dat materiaal dat op het internet verschijnt een inbreuk vormt op hun rechten onder de Amerikaanse auteurswetgeving, de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Indien u te goeder trouw van mening bent dat materialen die beschikbaar zijn gesteld door of via Autodesk inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u (of uw vertegenwoordiger) bij Autodesk een kennisgeving indienen met het verzoek dat Autodesk het materiaal verwijdert of de toegang daartoe blokkeert. Indien u te goeder trouw van mening bent dat iemand u ten onrechte een kennisgeving inzake auteursrechtinbreuk heeft ontvangen, staat de DMCA u toe om een tegenkennisgeving aan Autodesk te sturen. Kennisgevingen en tegenkennisgevingen moeten voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke vereisten uit hoofde van de DMCA. Zie http://www.copyright.gov/ voor bijzonderheden. Kennisgevingen en tegenkennisgevingen moeten worden gezonden aan:

Copyright Agent
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903 USA
E-mail: copyright.agent@Autodesk.com
Tel: +1 (415) 507.5000
Fax: + 1 (415) 507.6128

Autodesk raadt u aan uw juridische adviseur te raadplegen voordat u een kennisgeving of tegenkennisgeving indient.

22. Definities

Bevoegde Gebruikersbetekent (i) u (indien u een privépersoon bent) en (ii) geïdentificeerde personen (zoals uw individuele medewerkers, adviseurs en opdrachtnemers en andere personen die toegang hebben tot een Aanbod en dit gebruiken in uw voordeel) voor wie u een abonnement op een Aanbod heeft verkregen. Indien een Aanbod u toestaat om Bevoegde Gebruikers voor een dergelijk Aanbod aan te wijzen, zult u verantwoordelijk zijn voor het geven van kennisgeving aan en verkrijgen van goedkeuring van dergelijke Bevoegde Gebruikers betreffende de toepassing van deze Voorwaarden inzake hun toegang tot en gebruik van een dergelijk Aanbod voorafgaand aan hun toegang en gebruik.

Autodesk betekent Autodesk, Inc., een onderneming in Delaware (Verenigde Staten), tezamen met haar dochterondernemingen en andere aangesloten bedrijven.

Autodesk-Partij betekent de specifieke Autodesk-entiteit die geïdentificeerd is in het artikel genaamd “Contracterende Autodesk-entiteit, Toepasselijk Recht en Geschilbeslechting” (artikel 21.4)

Voordelen betekent alle voordelen die door Autodesk aan u of uw Bevoegde Gebruikers beschikbaar worden gesteld. Voordelen zijn gewoonlijk gebaseerd op het niveau of het soort Aanbod waarop u zich abonneert. Voordelen kunnen toegang omvatten tot Updates en Upgrades, rechten op voorgaande versies, extra Software of Webdiensten, Proefversies, API’s, globale reisrechten, technische ondersteuning, training, webinars, forums, evenementen, galerieën, nieuwsbrieven en gebruiksgegevens. Voordelen kunnen ook accountvoordelen omvatten zoals eenmalige aanmelding en beheer van uw profiel, beveiligingsinstellingen, aangesloten accounts en voorkeuren.

Vertrouwelijke Informatie betekent informatie welke niet algemeen bekend is bij het publiek, wat(i) schriftelijk beschikbaar wordt gesteld of openbaar wordt gemaakt door een Openbaarmakende Partij aan een Ontvangende Partij en (ii) door de Openbaarmakende Partij schriftelijk als Vertrouwelijk is aangemerkt. Vertrouwelijke Informatie van Autodesk omvat tevens de niet-openbare kenmerken van (i) elk Aanbod en aanverwante productplannen, technologie en andere technische informatie en (ii) zakelijke onderhandelingen. Desalniettemin omvat Vertrouwelijke Informatie geen (a) informatie die (1) algemeen bekend wordt bij het publiek zonder schending van een verplichting jegens de Openbaarmakende Partij; (2) vóór ontvangst van de Openbaarmakende Partij bekend was bij de Ontvangende Partij zonder schending van een verplichting (en zonder geheimhoudingsverplichting) jegens de Openbaarmakende Partij; (3) van een derde wordt ontvangen zonder schending van een verplichting (en zonder geheimhoudingsverplichting) jegens de Openbaarmakende Partij; of (4) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij; (b) alles van Uw Content dat u aan een derde verzendt of waartoe u toegang heeft verleend via een Aanbod; of (c) alle Feedback.

Klantgegevensformulier betekent een formulier dat is ingevuld door of namens u en direct of indirect ingediend is bij Autodesk (of bij een wederverkoper) in verband met uw account, een abonnement of ander Aanbod.

Documentatie betekent alle documentatie voor eindgebruikers (waaronder online, gedrukte of andere documentatie) en alle technische of juridische vereisten van een Aanbod.

Elektronische Apparaten betekent (i) computers (hetzij desktop, laptop of tablet); (ii) virtuele apparaten die niet via een netwerkverbinding toegankelijk zijn; en (iii) mobiele apparaten.

Soorten licentiesmeans the license type specified by Autodesk for a subscription (for example, single-user or multi-user).  License Types are set forth on Soorten abonnementen.

Metriek betekent gegevens en andere informatie met betrekking tot toegang tot en gebruik van het Aanbod (waaronder uw toegang en gebruik). Metriek omvat informatie betreffende gebruik van kenmerken, functies, opslag en indexgetallen en informatie betreffende gebruik, volume, type, opslag en verwerking van uw content (maar niet Uw Content op zich). Indien Metriek persoonsgegevens bevat, zal de behandeling van dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de Privacyverklaring.

Aanbiedingen betekent Software, Webdiensten en andere Voordelen die door Autodesk worden geleverd en alle abonnementen voor dergelijke zaken. Aanbod omvat gratis versies en andere Proefversies van Software, Webdiensten en andere Voordelen.

Identificatie van Aanbod betekent een of meer aanwijzingen door Autodesk die (indien van toepassing) de naam van een Aanbod, het Soort licentie of Soort Webdiensten en het toegestane aantal, Gebied en lengte van uw abonnement beschrijven. De Identificatie van Aanbod kan (i) in een schriftelijke bevestiging of andere kennisgeving door Autodesk aan u worden verstrekt, op uw account worden geplaatst, via e-mail worden verzonden, fysiek worden afgeleverd of anderszins aan u beschikbaar worden gesteld, (ii) in de Software worden geplaatst of op of met een Autodesk-verpakking indien de Software aan u wordt geleverd, of (iii) op verzoek worden verkregen van Autodesk. Identificatie van Aanbod omvat geen aanwijzing, bevestiging, verpakking of ander document geleverd door een wederverkoper of andere derde.

Output betekent alle resultaten, werkproducten, ontwerpen, prototypes of andere zaken die ontworpen of gegenereerd zijn door of via gebruik van een Aanbod, met inbegrip van producten, onderdelen of diensten op basis van of met gebruik van dergelijke resultaten, werkproducten, ontwerpen, prototypes of andere zaken.

Software betekent alle software of soortgelijke materialen, met inbegrip van modules, onderdelen, kenmerken en functies die door Autodesk beschikbaar worden gesteld, al dan niet verstrekt als onderdeel van een abonnement en al dan niet verstrekt tegen een vergoeding. Software omvat Updates en Upgrades.

Voorwaarden (met inbegrip van “deze Voorwaarden”) betekent deze Algemene Voorwaarden en de andere voorwaarden waarnaar wordt verwezen in deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de Bijzondere Servicevoorwaarden, de Privacyverklaring van Autodesk en Aanvullende Overeenkomst (indien van toepassing) samen met alle andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Gebiedbetekent het land of de jurisdictie waar u uw abonnement heeft verkregen. Autodesk kan het van toepassing zijnde Gebied aangeven in een Identificatie van Aanbod. Voor aanvullende informatie betreffende de definitie van Gebied zie het artikel Land-/Jurisdictie Specifieke voorwaarden (artikel 23). Indien u uw abonnement in het land of de jurisdictie heeft verkregen waar u bent opgericht, gevestigd of anderszins georganiseerd indien u een rechtspersoon bent (of indien u een privépersoon bent in hetzelfde land als uw woonplaats), kunt in aanmerking komen voor extra geografische gebieden krachtens globale reisrechten voordelen, zie Voordelen voor Abonnees .

Proefversies hebben de betekenis zoals beschreven in het artikel “Proefversies” (artikel 12).

Updates betekent fixes voor beveiliging, hot fixes, patches en andere updates (met inbegrip van nieuwe kenmerken, nieuwe functies en andere wijzigingen die tussen de Upgrades worden uitgegeven) indien en wanneer door Autodesk aan u beschikbaar gesteld en door Autodesk vastgesteld als zijnde een update.

Upgrades betekent nieuwe versies van Aanbod of uitbreidingen van of extra producten die worden geassocieerd met het Aanbod, indien en wanneer door Autodesk aan u beschikbaar gesteld en door Autodesk vastgesteld als zijnde een upgrade.

Webdiensten betekent een web- of cloudgebaseerde dienst, beschikbaar gesteld door Autodesk, al dan niet aangeboden als onderdeel van een abonnement en al dan niet verstrekt tegen een vergoeding.

Soort Webdiensten betekent het soort Webdiensten dat door Autodesk is omschreven voor een abonnement (bijvoorbeeld het aantal cloud credits). De soorten Webdiensten worden uiteengezet op Soorten abonnementen .

Uw Content betekent (i) alle bestanden, ontwerpen, modellen, gegevenssets, afbeeldingen, documenten of soortgelijk materiaal dat door u of uw Bevoegde Gebruikers is verzonden of geüpload naar een Aanbod en (ii) uw specifieke output die wordt gegenereerd uit het gebruik van een Aanbod dat gebaseerd is op uw eigen ruwe gegevens of informatie.

23. Land-/Jurisdictie Specifieke Voorwaarden

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Voorwaarden geldt dat, indien uw hoofdvestigingsplaats gelegen is in (of, indien u een privépersoon bent, u woonachtig bent in) een land of jurisdictie hieronder vermeld, de onderstaande voorwaarden van dit land of deze jurisdictie op u van toepassing zijn:

23.1 Lidstaten van de Europese Unie

Indien u uw abonnement hebt verkregen in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie, zijn alle landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie van toepassing als "Gebied" voor een dergelijk abonnement.

Indien uw hoofdvestiging gelegen is (of indien u een privépersoon bent, u woonachtig bent) in een lidstaat van de Europese Unie en er een gerechtelijke procedure aanhangig is in een Lidstaat tussen u en een derde met betrekking tot het gebruik van een Aanbod, (i) zult u Autodesk onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van een dergelijke procedure en (ii) zult u Autodesk geen kennisgeving van een derde betekenen betreffende een dergelijke procedure, tenzij Autodesk u hierom schriftelijk verzoekt.

Daarnaast zijn de volgende bepalingen van toepassing indien u een overeenkomst sluit met Autodesk Ireland Operations Limited (“Autodesk Ireland”) als consument en u woonachtig bent in een land dat een Lidstaat van de Europese Unie is:

(i) De keuze voor het recht van Ierland als toepasselijk recht ontneemt u niet de bescherming die wettelijk is bepaald in het land waar u woonachtig bent en waarvan contractueel niet afgeweken op grond van het recht van dat land. Autodesk Ireland kan alleen een vordering ten aanzien van een Aanbod tegen u indienen bij de rechtbanken van het land waar u woonachtig bent, en u hebt het recht om een vordering met betrekking tot een Aanbod tegen Autodesk Ireland in te stellen ofwel voor de rechtbanken van Ierland of voor de rechtbanken van het land waar u woonachtig bent. U en Autodesk Ireland hebben in ieder geval het recht een tegenvordering in te stellen bij de rechter voor wie met inachtneming van deze bepaling de oorspronkelijke vordering is gebracht.

(ii) Indien Autodesk deze Voorwaarden toewijst of anderszins overdraagt, zal Autodesk ervoor zorgdragen dat de toewijzing of andere overdracht uw rechten krachtens deze Voorwaarden onverlet laat. U kunt toestemming aan Autodesk vragen voor de toewijzing of andere overdracht door u van deze Voorwaarden en uw rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden. Een dergelijke toestemming door Autodesk is onderworpen aan bewijs door u dat de verkrijger deze Voorwaarden zal naleven, dat u verantwoordelijk blijft voor een dergelijk naleving en dat u niet langer toegang zult hebben tot of gebruik zult maken van een Aanbod (met inbegrip van enige functionaliteit van een Aanbod).

(iii) Niettegenstaande het artikel “Volledige Overeenkomst” (artikel 21.13) van deze Voorwaarden zal een dergelijk artikel de aansprakelijkheid van Autodesk jegens u niet uitsluiten voor (a) onjuiste verklaringen in vrijwillige verklaringen over een Aanbod die door Autodesk aan u zijn gedaan en waarop u vertrouwt bij het kopen van het Aanbod; of (b) het niet verstrekken van precontractuele informatie met betrekking tot een Aanbod dat Autodesk verplicht is te verstrekken volgens de wetgeving van het land waar u woonachtig bent alvorens u het Aanbod koopt.

Tevens dient niets in deze Voorwaarden ertoe om (1) aansprakelijk van Autodesk voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Autodesk of (2) wettelijke aansprakelijkheid voor producten krachtens een wet van een Lidstaat van de Europese Unie te beperken of uit te sluiten.

Niettegenstaande enige beperkingen inzake het Gebied in deze Voorwaarden, beperken deze Voorwaarden geen grensoverschrijdende toegang of gebruik (zoals toegang of gebruik in een lidstaat van de Europese Unie van Aanbod aangeschaft in een andere lidstaat van de Europese Unie) dat uitdrukkelijk is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving.

23.2 Australië

De onderstaande bepaling kan op u van toepassing zijn, afhankelijk van uw situatie:

Onze goederen worden geleverd met garanties die niet uitgesloten kunnen worden krachtens het Australische Consumentenrecht. U heeft recht op vervanging of vergoeding in geval van een ernstige tekortkomingen op vergoeding van enig andere redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op herstel of vervanging van de goederen, indien de goederen m niet van acceptabele kwaliteit zijn en de tekortkoming geen grove tekortkoming is.

Naast uw andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot het Aanbod, geldt voor het Aanbod dat rechtmatig is aangeschaft ook een beperkte garantie van 90 dagen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. Voor Australische klanten wordt de garantie gegeven door Autodesk Asia Pte Ltd, Singaporese onderneming met haar hoofdvestiging te 3 Fusionopolis Way, #10-21 Symbiosis, Singapore 138633. Indien een Aanbod in de periode van 90 dagen na de levering, niet beantwoordt aan de algemene kenmerken en functies zoals omschreven in de documentatie, bel dan (+61) (0) 2 9844 8000 met details over uw product, serienummer, plaats van aankoop, details over de tekortkoming en uw contactgegevens voor retourzending.

Autodesk is niet verantwoordelijk voor gebruikersfouten en kan bij dergelijke problemen doorverwijzen naar een ondersteunende wederverkoper, indien van toepassing. U kan worden verplicht om het Aanbod op uw eigen kosten terug te sturen naar het adres dat wij op dat moment aan u hebben opgegeven. INDIEN EEN AANBOD, NIETTEGENSTAANDE OVERIGE BEPALINGEN IN DEZE VOORWAARDEN, IS ONDERWORPEN AAN DE VERPLICHTE GARANTIES VAN DE MEDEDINGINGSWET EN CONSUMENTENWET (CTH) OF ANDERE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN IN AUSTRALIË (DE “WET”), EN EEN DERGELIJKE WET AUTODESK TOESTAAT OM HAAR AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHENDING VAN DEZE GARANTIES OF VOORWAARDEN TE BEPERKEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK VOOR SCHENDING VAN EEN DERGELIJKE GARANTIE NAAR KEUZE VAN AUTODESK BEPERKT ZIJN TOT HET HERSTEL, DE VERVANGING OF WEDERUITVOERING (OF DE KOSTEN DAARVAN) VAN HET BETREFFENDE AANBOD.

23.3 Vasteland van China, Hong Kong, Macau, Taiwan

Indien u uw abonnement heeft afgesloten op het vasteland van China, is het “Gebied” voor een dergelijk abonnement het vasteland van China. Evenzo geldt dat, indien u uw abonnement heeft afgesloten in Hong Kong, het “Gebied” voor een dergelijk abonnement Hong Kong is; en indien u uw abonnement hebt verkregen in Macau, is het “Gebied” voor een dergelijk abonnement Macau. Als u uw abonnement in Taiwan heeft afgesloten, dan is Taiwan het “Gebied” voor dit abonnement.