Warunki Użytkowania

Polityka dopuszczalnego użycia

Dostęp użytkownika do jakichkolwiek Ofert Autodesk (w tym Oprogramowania, Usług Chmurowych i Korzyści) oraz korzystanie z nich są uzależnione od przestrzegania przez użytkownika zasad określonych w niniejszej Polityce Dopuszczalnego Użycia, którą Autodesk może okresowo aktualizować. Terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane poniżej, mają znaczenie określone w dokumencie Warunki Ogólne.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie:

 1. Przekazywać, publikować ani w inny sposób przesyłać żadnych informacji czy materiałów, które są lub mogą być:
  • fałszywe, oszczercze, zniesławiające, oszukańcze lub z innych względów niezgodne z prawem lub niedozwolone;
  • o charakterze groźby, obraźliwe, niepokojące, poniżające, wyrażające nienawiść lub zastraszające, bądź też z innych względów naruszające prawa i godność innych osób;
  • obsceniczne, nieobyczajne, pornograficzne lub z innych względów nieodpowiednie;
  • związane z małoletnimi lub w jakikolwiek sposób dla nich szkodliwe;
  • chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, prawami do wzorów, tajemnicą handlową, prawem do wizerunku czy prawem do prywatności lub w inny sposób zastrzeżone, bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela takich praw, wyrażonej na piśmie;
  • tajemnicą państwową, informacjami niejawnymi, kontrolowanymi informacjami jawnymi, informacjami podlegającymi kontroli eksportu lub jakimikolwiek innymi informacjami bądź materiałami (w tym fotografiami, rysunkami, planami lub modelami) podlegającymi oficjalnym procedurom poufności;
  • tajnymi kodami, kontrasygnatami, kryptowalutą, hasłami lub innymi podobnymi informacjami;
  • reklamami, spamem, ofertą sprzedaży lub zakupu towarów lub usług, łańcuszkami internetowymi lub innymi formami nakłaniania; albo
  • jakimkolwiek złośliwym oprogramowaniem (takim jak wirusy, robaki, konie trojańskie, jajka wielkanocne, bomby zegarowe czy oprogramowanie szpiegujące) lub innym kodem, plikiem bądź programem komputerowym, który jest lub potencjalnie może być szkodliwy lub agresywny bądź został utworzony w celu upośledzenia albo przechwycenia działania, bądź też ograniczenia lub śledzenia użytkowania dowolnego sprzętu komputerowego, oprogramowania lub urządzeń.
 2. Usuwać żadnych powiadomień o prawach autorskich, znakach towarowych, poufności lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Oferty, Dokumentacji lub powiązanych materiałów.
 3. Usuwać, wyłączać ani w inny sposób ograniczać skuteczności wszelkich zabezpieczeń technicznych stosowanych przez Autodesk do (i) zarządzania, monitorowania, kontrolowania lub analizy instalacji Ofert, dostępu do nich lub ich użytkowania albo (ii) ochrony praw własności intelektualnej Autodesk.
 4. Używać Ofert w sposób oszukańczy czy z innych względów niezgodny z prawem lub niedozwolony, bądź też w sposób mający oszukańczy lub z innych względów niezgodny z prawem bądź niedozwolony cel lub skutek.
 5. Podszywać się pod żądną osobę czy podmiot ani fałszywie stwierdzać albo w inny sposób fałszywie przedstawiać powiązania użytkownika (lub jego firmy) z jakąkolwiek osobą lub podmiotem w związku z korzystaniem z jakichkolwiek Ofert.
 6. Wykorzystywać żadnych Ofert do promowania lub dostarczania informacji instruktażowych na temat nielegalnych działań, promowania przemocy fizycznej lub wyrządzania szkód wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby bądź promowania jakichkolwiek aktów okrucieństwa. 
 7. Używać żadnych Ofert w związku z jakimkolwiek z natury niebezpiecznym zastosowaniem, w tym jakimkolwiek produktem, częścią, usługą czy innym zastosowaniem, które może spowodować śmierć, obrażenia ciała, katastrofalne szkody bądź masowe zniszczenia.
 8. Wykorzystywać żadnych Ofert lub związanych z nimi Danych Wyjściowych do trenowania algorytmów, oprogramowania czy systemu uczenia maszynowego bądź sztucznej inteligencji.
 9. Podejmować prób sondowania, skanowania lub testowania luk w zabezpieczeniach Ofert bądź prób naruszania czy obejścia mechanizmów zabezpieczeń lub uwierzytelniania stosowanych przez jakąkolwiek Ofertę.
 10. Zakłócać lub przerywać działania żadnej Oferty bądź serwerów lub sieci używanych w celu udostępnienia Oferty, w tym poprzez działania hakerskie lub zniszczenie jakiejkolwiek części Oferty.
 11. Wykorzystywać żadnych Ofert do „zdalnego ładowania” czy jako „odsyłacza” lub „bramki” do innych stron lub zasobów internetowych niezależnie od tego, czy są one zlokalizowane w obrębie witryn, poprzez które Oferty są dostarczane, czy poza nimi.
 12. Zbierać treści ani informacji z Oferty czy za jej pomocą, używając metod zautomatyzowanych (np. robotów, pająków, aplikacji do przeszukiwania/pobierania ze strony czy dowolnego innego urządzenia do pobierania, indeksowania, wyodrębniania bądź „wydobywania” danych).
 13. Zbierać ani przechowywać danych osobowych żadnej osoby czy podmiotu z Oferty lub za jej pomocą bez wymaganych do tego uprawnień.
 14. Rozdzielać części składowych żadnej Oferty w celu ich osobnego wykorzystania lub używania na różnych urządzeniach elektronicznych (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na piśmie przez Autodesk).
 15. Używać Oprogramowania udostępnionego w ramach Usługi Chmurowej ani uzyskiwać do niego dostępu oddzielnie od danej Usługi Chmurowej (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonej na piśmie przez Autodesk).
 16. Umyślnie lub nieumyślnie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego bądź międzynarodowego, w szczególności żadnych obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu.
 17. Naruszać Warunków Ogólnych bądź jakiegokolwiek stosownego formularza zamówienia czy Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego.