LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Warunki Usługi (wersja 9/6/2011)

Prosimy zapoznać się z Warunkami przed uzyskaniem dostępu lub skorzystaniem z Usługi. Należy kliknąć na przycisk „Wyrażam zgodę” lub inny przycisk lub mechanizm przeznaczony do potwierdzenia akceptacji elektronicznej wersji niniejszych Warunków korzystania z Usługi.

Poprzez kliknięcie na przycisk „Wyrażam zgodę” (lub inny przycisk albo mechanizm przeznaczony do potwierdzenia akceptacji elektronicznej wersji niniejszych Warunków) albo poprzez skorzystanie z Usług, użytkownik (a) potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, że je rozumie i że zgadza się być prawnie nimi związany, w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, na rzecz którego działa (na przykład, jako pracownik) ("Spółka"), lub też, w przypadku gdy nie ma takiej Spółki, w mieniu własnym jako osoby fizycznej; oraz (b) oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo i jest umocowany do działania w imieniu jego Spółki i związania jej (jeżeli dotyczy) lub siebie Warunkami (jeżeli taka Spółka nie istnieje). W następstwie powyższego zostaje zawarta umowa pomiędzy Autodesk i użytkownikiem, jeżeli korzysta z Usługi na własną korzyść lub jego Spółką.

Jeżeli użytkownik lub jego Spółka (łącznie "Użytkownik") nie akceptuje wszystkich warunków, lub jeżeli użytkownik nie posiada prawa ani nie jest umocowany do związania się tymi Warunkami lub do związania Spółki tymi Warunkami, wówczas (a) nie należy klikać na przycisk „Wyrażam zgodę” i kliknąć na przycisk „Nie wyrażam zgody” (lub inny przycisk albo mechanizm przeznaczony do odrzucenia niniejszych Warunków); oraz (b) Użytkownik nie ma prawa dostępu do Usługi lub z niej korzystania; jednakże wszelkie nieuprawnione skorzystanie lub nieuprawniony dostęp przez Użytkownika lub Spółkę nadal będzie stanowić akceptację niniejszych Warunków.

„Autodesk”, „Usługa”, „Warunki” i inne terminy pisane wielką literą zostały zdefiniowane w Punkcie 12 (Definicje) lub w innym miejscu niniejszych Warunków.

 1.        Ogólne informacje o Usłudze

           1.1       Warunki, Korzystanie. Niniejsze Warunki stanowią uzupełnienie wszelkich Dodatkowych Umów i Polityki (w tym, bez ograniczeń, wszelkie Specjalne Warunki Usługi, Warunki Programów Subskrypcji, Umowy i Prawa Licencyjne), których warunki stanowią ich część. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków oraz ich akceptacji przez Użytkownika, jak określono powyżej, Użytkownik ma prawo do dostępu i korzystania z Oferty Usługowej wyłącznie dla celów wewnętrznych przedsiębiorstwa w formie udostępnionej i/lub dostarczonej przez Autodesk.

           1.2       Konto. Autodesk zastrzega sobie prawo zażądać od Użytkownika utworzenia konta w celu korzystania z Usługi. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać innym żadnych ID użytkownika ani haseł, ani też umożliwiać dostępu do konta Użytkownika innym osobom, czy też zezwalać takim osobom na jakiekolwiek działania, które mogłyby naruszyć bezpieczeństwo konta użytkownika.

           1.3       Uprawnieni Użytkownicy. Użytkownik może udzielić dostępu do Usługi wyłącznie swojemu Personelowi, o ile nie zaznaczono wyraźnie w Dokumentacji lub Specjalnych Warunkach Usługi, przy czym wszelkie przypadki takiego dostępu i korzystania podlegać będą wszelkim innym wymogom określonym w niniejszych Warunkach (w tym, bez ograniczeń, w Polityce). Użytkownik będzie odpowiedzialny za działanie swojego Personelu oraz wszelkich innych osób, którym udzielił dostępu do Usługi zgodne z niniejszymi Warunkami (niezależnie od tego, czy taki dostęp został zatwierdzony przez Autodesk lub objęty jest Prawami Użytkownika).

           1.4      Ograniczenia. Użytkownik nie ma prawa udzielić pozwolenia osobom trzecim na: (a) dystrybucję, wynajem, użyczenie, sprzedaż, udzielenie podlicencji lub na inną formę przeniesienia wszelkich elementów Usługi lub ich części, Praw Użytkownika lub innych praw udzielonych na mocy niniejszych Warunków, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych; (b) usuwanie, modyfikację lub zasłonięcie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, informacji o poufności czy danych zastrzeżonych, etykiet lub oznakowań dotyczących Usługi; (c) modyfikację, tłumaczenie, adaptację, aranżację lub tworzenie prac pochodnych w oparciu o Usługę, chyba że zezwalają na to Prawa lub Specjalne Warunki Usługi; (d) dekompilowanie, deasemblownie lub stosownie inżynierii odwrotnej w stosunku do Usługi; ani też odtworzenie lub próbowanie odtworzenia kodów źródłowych, algorytmów, metod czy technologii zastosowanych lub zawartych w Usłudze; (e) odsprzedaż Usługi lub korzystanie z Usługi w charakterze biura obsługi; (f) wykorzystanie Usługi w sposób wykraczający poza Prawa Użytkownika lub z nimi niezgodny; (g) zakłócanie lub ingerencję w działanie Usługi, serwerów lub sieci podłączonych do jakiejkolwiek strony internetowej, na której dostępna jest Usługa; (h) wykorzystywanie Usługi w celu zdalnego ładowania, czy też jako odsyłacza lub bramki do innych stron internetowych, niezależnie od tego czy zlokalizowane są w ramach witryny, na której Usługa jest dostępna, czy poza nią; (i) wykorzystywanie Usługi w celu przeprowadzenia testów wytrzymałościowych czy testów działania Usługi czy związanego z nią Oprogramowania; (j) podejmowanie jakichkolwiek działań, które Autodesk uzna za nieuzasadnione lub niewspółmierne obciążenie infrastruktury Autodesk (lub osób trzecich wyznaczonych przez Autodesk), w tym Usługi; lub (k) wykorzystywanie Usługi w celu zbierania lub przechowywania danych osobowych jakichkolwiek osób fizycznych czy prawnych; w tym innych użytkowników Usługi, chyba że zezwalają na to postanowienia Specjalnych Warunków Usługi czy Dokumentacji, z zastrzeżeniem wszelkich związanych z tym ograniczeń. Autodesk ma prawo (ale nie obowiązek) monitorowania korzystania z Usługi przez Użytkownika w celu stwierdzenia, czy jest ono zgodne z niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie ma prawa dostępu lub korzystania z Usługi w sposób inny, aniżeli zgodny z niniejszymi Warunkami, a wszelkie przypadki wykorzystania Usługi niezgodnie z niniejszymi Warunkami są nieuprawnione.

           1.5       Oprogramowanie. Wszelkie Oprogramowanie podlega warunkom Umowy Licencyjnej.

 2.       Prawa Zastrzeżone.

           2.1       Prawa Użytkownika. Tak jak w przypadku umowy Użytkownika i Autodesk, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 2.2 (Licencja Udzielana przez Użytkownika, Ujawnienie), Użytkownik i jego Licencjodawcy będą właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w Treści Użytkownika.

           2.2       Licencja udzielona przez Użytkownika; Ujawnienie. Autodesk (lub jej podlicencjobiorcy) ma prawo wykorzystać licencję opisaną w niniejszym Punkcie wyłącznie dla celów dostarczenia, utrzymania, naprawy, ochrony, organizacji lub administracji Usługi oraz Witryny Usługi w toku normalnej działalności związanej ze świadczeniem przez Autodesk (lub osoby trzecie wyznaczone przez Autodesk) Usługi oraz jej ulepszania i modyfikacji, w tym prawo do ekstrahowania, kompilacji, agregacji, syntezowania, używania czy analizowania Treści i danych Użytkownika (w całości lub częściowo), oraz prawo ujawnienia Treści i danych Użytkownika oraz wyników wszelkich takich analiz w zagregowanej lub innej formie, która nie identyfikuje Użytkownika, ani też źródła Treści czy danych Użytkownika. Niezależnie od wszystkich postanowień niniejszych Warunków stanowiących inaczej, Użytkownik niniejszym udziela Autodesk (lub gwarantuje, że licencjodawca takich praw wyraził na to wyraźną zgodę) wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, spłaconej licencji z możliwością udzielania podlicencji (poprzez liczne poziomy) na składowanie, wyświetlanie, powielanie, modyfikowanie, użytkowanie oraz przesyłanie Treści Użytkownika i zrzeka się prawa moralnego lub innych praw dotyczących autorstwa czy integralności Treści Użytkownika, które Użytkownik może posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami i teorią prawną. Ponadto, Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że Autodesk ma prawo ujawnić Treść Użytkownika w celu świadczenia Usługi na jego rzecz (w tym, bez ograniczeń, na podstawie decyzji Użytkownika o udostępnieniu Treści Użytkownika zgodnie z postanowieniami Punktu 3.3 i 3.4) w celu spełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub dostosowania się do decyzji organów administracyjnych czy rządowych (w tym wezwania do sądu i nakazy sądowe) lub w ramach jakiegokolwiek postępowania prawnego dotyczącego Stron Autodesk.

            2.3       Prawa Autodesk. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk i jej licencjodawcy posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym, bez ograniczeń, patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej) do Usługi, Informacji API, Materiałów Programistycznych, Dokumentacji, Witryny Usługowej, Witryny Uprawnień, przykładowych zbiorów danych, przykładowych modeli oraz innych przykładowych Treści, a także wszelkich innych informacji, danych i materiałów dostarczonych lub wykorzystywanych w związku z Usługą, lub wygenerowanych przez Usługę (z wyłączeniem Treści Użytkownika). Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu naruszenie, obciążenie lub w zakłócenie w jakikolwiek sposób prawa własności i praw z nim związanych będących własnością Autodesk lub jej licencjodawców. Autodesk nie udziela Użytkownikowi praw do używania jej znaków towarowych, nazw handlowych czy logo. Użytkownik posiada jedynie ograniczone prawa dostępu i wykorzystywania Oferty Usługowej wyraźnie udzielonych Użytkownikowi w niniejszych Warunkach, przy czym nie udziela się mu ani nie przekazuje żadnych innych praw, i żadne inne prawa nie zostaną uznane za udzielone czy przekazane w drodze domniemania, estoppel czy w inny sposób.

            2.4       API Autodesk. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Informacje API oraz Materiały Programistyczne (o ile nie określone inaczej przez Autodesk w dodatkowych lub innych warunkach związanych z takimi Informacjami API czy Materiałami Programistycznymi) (a) są poufne i stanowią własność Autodesk, (b) nie mogą być rozpowszechniane, ujawnione czy w inny sposób udostępnione osobom trzecim, (c) mogą być wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych i wyłącznie w związku uprawnionym korzystaniem z Usług przez Użytkownika, których takie Informacje czy Materiały Programistyczne dotyczą; np. rozwój i wsparcie aplikacji, modułów i komponentów w celu korzystania z Usługi, oraz (d) mogą być wyłącznie używane na tych samych Komputerach, na których zezwala się na korzystanie z Usługi. Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik opracuje jakiekolwiek aplikacje, moduły czy komponenty zgodnie z niniejszymi Warunkami, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może uniemożliwić Użytkownikowi z korzystania z takich aplikacji, modułów czy komponentów przy pomocy innego sprzętu czy oprogramowania (i podłączania do nich takich aplikacji, modułów czy komponentów) (w tym oprogramowania i sprzętu osób trzecich), jeżeli takie aplikacje, moduły czy komponenty (i) nie zawierają jakichkolwiek Materiałów Programistycznych czy innego Oprogramowania, albo materiałów dystrybuowanych lub udostępnianych przez Autodesk, pośrednio lub bezpośrednio (oprócz Informacji API, które zostały wykorzystane w celu rozwoju takich materiałów czy oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków) i (ii) nie ujawniają Informacji API.

 3.        Odpowiedzialność Użytkownika, Treść

            3.1       Zgodność; Prawo Autodesk do usunięcia, zawieszenia lub rozwiązania Użytkownik zobowiązuje się, że Treść Użytkownika oraz korzystanie przez Użytkownika z Oferty Usługowej będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i prawami, Regulaminem Postępowania i innymi Procedurami. Jeżeli Autodesk otrzyma informacje lub uważać będzie w dobrej wierze, że Treść lub postępowanie Użytkownika mogą (a) naruszyć niniejsze Warunki (w tym, bez ograniczeń, Politykę czy Umowę Dodatkową); (b) naruszyć wszelkie prawa, przepisy czy prawa osób trzecich, w tym, bez ograniczeń prawa autorskie oraz zakaz zniesławiania, pomawiania czy naruszania prywatności, (c) stanowić zagrożenie dla Usługi lub jakichkolwiek jej użytkowników, lub w inny sposób niekorzystnie wpływać na Usługę lub systemy, czy też treści jakichkolwiek innych użytkowników, lub (d) spowodować odpowiedzialność prawną Autodesk lub innych osób trzecich, Autodesk będzie mieć prawo, ale nie obowiązek, do niezwłocznego usunięcia Treści Użytkownika lub zamknięcia dostępu do nich i/lub zawieszenia lub unieważnienia prawa dostępu Użytkownika do Oferty Usługowej bez potrzeby powiadomienia o tym Użytkownika. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może również zawiesić lub unieważnić prawo Użytkownika do dostępu do Oferty Usługowej w przypadku gdy wszelkie inne informacje dostarczone przez Użytkownika na rzecz Autodesk w związku z rejestracją lub korzystaniem z Usług są lub staną się nieprawdziwe, niedokładne, przestarzałe lub niepełne.

           3.2       Odpowiedzialność za Treść Użytkownika. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją Treść oraz za swoje postępowanie w trakcie korzystania z Oferty Usługowej. Poprzez tworzenie, przedłożenie, publikowanie, opracowanie czy udostępnianie w inny sposób Treści Użytkownika na rzecz Autodesk i/lub innych, Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że: (a) Użytkownik dokona oceny i ponosić będzie wszelkie ryzyko związane z Treścią Użytkownika; (b) Strony Autodesk nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za Treść Użytkownika, w tym, między innymi, z tytułu jakichkolwiek strat czy szkód, błędów czy pominięć, czy nieuprawnionego dostępu lub użytkowania; oraz (c) Użytkownik (a nie Autodesk) jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych i ochronę bezpieczeństwa i poufności Treści Użytkownika. Użytkownik powinien zapisywać kopie zapasowe na własnym komputerze lub w sieci lokalnej i korzystać z najnowszych rozwiązań szyfrowania i ochrony danych w celu ochrony Treści Użytkownika.

           3.3       Udostępnianie Treści Użytkownika. W ramach niektórych Usług Użytkownik może udostępniać swoją Treść. Użytkownik potwierdza, że jeżeli zdecyduje się udostępnić Treść Użytkownika (przy pomocy poczty elektronicznej, linku czy opublikowania na Forum lub innych publicznych witrynach lub stronach udostępnionych wybranym użytkownikom, czy też udostępnione przy pomocy innych mechanizmów wspólnego korzystania), wszyscy, którym Użytkownik udostępnił swoją Treść mogą tę Treść wykorzystywać. W przypadku udostępnienia innym Treści Użytkownika w związku z Usługą, Użytkownik zobowiązuje się udzielić takim osobom bezpłatnego, niewyłącznego pozwolenia do wykorzystania, powielania, obróbki, dystrybucji, wyświetlania, przesyłania i komunikowania Treści Użytkownika w oparciu o pozwolenia udzielone im w ramach Usługi (jeżeli dotyczy). Jeżeli Użytkownik nie chce udzielić innym takich praw, nie powinien wykorzystywać Usługi w celu udostępniania swoich Treści.

           Strony Autodesk nie mają kontroli (bez ograniczania postanowień Punktu 3.2) nad jakimikolwiek skodami wynikającymi z używania lub niewłaściwego używania Treści Użytkownika przez osoby trzecie, którym Użytkownik udostępnił taką Treść poprzez Usługę, bezpośrednio lub pośrednio, lub na jakimkolwiek Forum, i nie będą mieć z tego tytułu żadnych zobowiązań. JEŻELI UŻYTKOWNIK POSTANOWI UDOSTĘPNIĆ SWOJĄ TREŚĆ NA FORUM LUB W INNY SPOSÓB W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ, BĘDZIE TO NA JEGO RYZYKO.

           3.4       Publikowanie na Forum. Użytkownik może publikować swoją Treść na Forum w związku z Usługą. Przez takie opublikowanie Użytkownik potwierdza, że Treść zamieszczona przez Użytkownika takie nie jest poufne i że Użytkownik automatycznie udziela (lub gwarantuje, że posiadacz takich praw wyraźnie udzielił) na rzecz Autodesk lub innego operatora lub hosta takiego Forum wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, w pełni spłaconej licencji z możliwością do udzielania podlicencji (poprzez liczne poziomy) na korzystanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, wykonywanie i wyświetlanie (publicznie lub nie), przesyłanie i dystrybucję Zgłoszenia Użytkownika w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub w nieznanej lub później rozwiniętej technologii i zrzeka się prawa moralnego lub innych praw dotyczących autorstwa czy integralności, które Użytkownik może posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami i teorią prawną.

           3.5       Treści i Usługi osób trzecich. Treści oraz usługi Osób Trzecich mogą zostać udostępnione Użytkownikowi, bezpośrednio lub pośrednio, w ramach Usługi (w tym Treści udostępnione innym użytkownikom Usługi na Forach lub w inny sposób). W niektórych przypadkach takie Treści i usługi mogą przybierać wygląd funkcji lub opcji w ramach Usług lub Oprogramowania Autodesk, albo ich rozszerzeniem. Próba uzyskania dostępu do takich Treści czy usług może spowodować, że Komputer Użytkownika, bez żadnych dalszych ostrzeżeń, połączy się z witryną osób trzecich – np. w celu dostarczenia Użytkownikowi dodatkowych informacji, opcji i funkcjonalności. Takie łączenie się w witrynami osób trzecich podlega warunkom (w tym wszelkie ostrzeżenia i zastrzeżenia) umieszczonych na tychże witrynach lub w inny sposób powiązanych z Treścią lub usługami osób trzecich. Użytkownik potwierdza, że będzie ponosić wyłączne ryzyko wynikające z przeglądania lub wykorzystania Treści lub usług Osób Trzecich. Strony Autodesk nie będą w żadnym razie odpowiedzialne z tytułu jakichkolwiek szkód czy strat spowodowanych przeglądaniem czy wykorzystaniem przez Użytkownika (w tym, bez ograniczeń, dalsze publikowanie) Treści lub usług Osób Trzecich. Autodesk nie będzie testować, kontrolować, monitorować, wspierać żadnych takich Treści czy usług Osób Trzecich, ani też nie przyjmie żadnej odpowiedzialności z tego tytułu (w tym, bez ograniczeń, błędy czy pominięcia) lub z tytułu wyników wykorzystania jakichkolwiek Treści czy usług Osób Trzecich; a wszelkie relacje pomiędzy Użytkownikiem i jakimikolwiek osobami trzecimi w związku z takimi Treściami czy usługami, obejmujące, bez ograniczeń, politykę prywatności takiej osoby trzeciej, wykorzystanie danych osobowych, dostawę i płatności za towary i usługi, oraz wszelkie inne warunki związane z takimi relacjami, będą mieć miejsce wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem i taką osobą trzecią. Autodesk ma prawo zmodyfikować lub odłączyć dostęp do jakichkolwiek Treści czy usług osób trzecich w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Uzyskanie dostępu do określonych Treści i usług (oferowanych przez Autodesk lub osoby trzecie) może wymagać wyrażenia zgody na oddzielne warunki i/lub dodatkowych opłat.

            3.6       Sieć telekomunikacyjna. Użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie na własny koszt jakiegokolwiek sprzętu, usług czy innych zasobów wymaganych w celu uzyskania przez Użytkownika dostępu i/lub korzystania z Usługi. Koszty takie obejmować będą, bez ograniczeń, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telekomunikacyjne oraz koszty wszelkiego sprzętu i oprogramowania osób trzecich (w tym, bez ograniczeń, szyfrowanie i inne technologie zabezpieczające).

            3.7       Usuwanie Treści Użytkownika. W ramach niektórych Usług, Użytkownik ma prawo do usuwania Treści Użytkownika (jednakże, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie treści mogą pozostać na kopiach zapasowych przez określony czas). Oprócz prawa Autodesk to usunięcia Treści Użytkownika po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków zgodnie z postanowieniami Punktu 10.2 (Skutki Rozwiązania), Autodesk zastrzega sobie również prawo do usunięcia wszelkich nieaktywnych kont lub Treści (i ich kopii zapasowych) bez potrzeby powiadamiania, przy czym Strony Autodesk nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Autodesk ma prawo usuwać wszelkie Treści opublikowane w Serwisie bez ostrzeżenia w przypadku, gdy stwierdzi, że takie Treści przekraczają limity wielkości lub rozsądne (lub określone Uprawnieniami) limity składowania.

 4.       Prywatność

           4.1       Polityka Prywatności. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z postanowieniami ówczesnej Polityki Prywatności, obejmujących przesyłanie danych za granicę, zgodnie z tą polityką.

           4.2       Zgodność z przepisami ochrony prywatności; Pozwolenia. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz danych osobowych przekazanych do Autodesk w związku z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika lub jego personel ("Dane Osobowe"), obejmującymi wszelkie wymogi dotyczące powiadamiania, zgody, przesyłania (w tym za granicę), ujawniania i wykorzystania Danych Osobowych w związku z Usługą, jak zostało to sformułowane w Polityce Prywatności. Nie ograniczając powyższego, Użytkownik będzie mieć obowiązek uzyskania zgody, w wymaganym zakresie, na dostarczanie Danych Osobowych podlegających przesyłowi, gromadzeniu, przechowywaniu, wykorzystaniu lub przetwarzaniu przez Autodesk i jej usługodawców, a wszelkie osoby mające dostęp lub korzystające z Usługi zostały powiadomione o Polityce Prywatności Autodesk.

           4.3       Usługodawcy; Brak Wrażliwych Danych Osobowych. Użytkownik potwierdza, że Autodesk ma prawo zatrudnienia zewnętrznych usługodawców w związku z Usługą, w tym, bez ograniczeń, usługodawców zapewniających "cloud computing" (przetwarzanie w chmurze), którzy mogą przesyłać, utrzymywać i przechowywać dane Użytkownika przy pomocy swoich komputerów i sprzętu w dowolnym miejscu na świecie. Użytkownik potwierdza, że wszelkie funkcjonalności przechowywania danych związane z Usługami nie są przeznaczone do przechowywania numerów Ubezpieczenia Społecznego, kart kredytowych lub debetowych, numerów kont bankowych, numerów prawa jazdy, informacji medycznych, informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego, danych wrażliwych dotyczących takich prywatnych informacji, jak rasa, wyznanie czy orientacja seksualna, ani innych danych osobowych, które mogą narazić podmiot takich informacji na ryzyko, w przypadku ich nieuprawnionego ujawnienia ("Wrażliwe Dane Osobowe"). Użytkownik zobowiązuje się nie ładować czy w inny sposób umieszczać żadnych Wrażliwych Danych Osobowych w związku z Usługą oraz potwierdza, że Strony Autodesk nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu takich Wrażliwych Danych Osobowych, które zostaną przetworzone, przesłane, ujawnione czy przechowywane w związku z Usługą.

 5.       Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik, na własny koszt oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, zwolni Strony Autodesk z wszelkie odpowiedzialności, będzie ich bronić (na życzenie Autodesk) i chronić przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, kosztami (obejmującymi uzasadnione koszty prawne) poniesionymi przez Strony Autodesk z tytułu jakichkolwiek roszczeń, pozwów czy postępowań („Roszczenia”) związanych lub wynikających z: (a) Treści Użytkownika lub faktu wykorzystania Treści Użytkownika, w tym, bez ograniczeń, stwierdzenia, że Treści Użytkownika lub ich wykorzystanie może naruszyć jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe czy inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa należące do osób fizycznych lub prawnych, lub że stanowią one naruszenie tajemnicy handlowej jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, lub że zawierają jakiekolwiek materiały obsceniczne, pornograficzne czy też stanowiące oszczerstwo, pomówienie albo zniewagę, lub że ich wykorzystanie spowodowało śmierć lub obrażenia ciała lub szkody materialne i niematerialne osób trzecich; (b) naruszenia lub niewywiązania się przez Użytkownika z niniejszych Warunków (w tym, bez ograniczeń, Polityki i Umów Dodatkowych); lub (c) korzystania przez Użytkownika z Oferty Usługowej (lub przez inne osoby mające dostęp do Usługi poprzez Użytkownika zgodnie z postanowieniami Punktu 1.3). Jeżeli Autodesk zażąda, aby Użytkownik przystąpił do obrony przed Roszczeniem, Użytkownik nie zaakceptuje żadnej ugody bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Autodesk na piśmie, a Autodesk będzie mieć prawo do uczestniczenia na własny koszt w procesie obrony przed jakimikolwiek Roszczeniami zatrudniwszy wybranego przez siebie obrońcę.

 6.       Gwarancje Użytkownika; Zastrzeżenie Gwarancji

           6.1       Gwarancje Użytkownika. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że (a) Użytkownik posiada wymagane umocowanie do przedłożenia, opracowania i wykorzystania Treści Użytkownika w związku z Usługą oraz do udzielenia licencji określonych w niniejszych Warunkach; (b) Treść Użytkownika nie narusza ani nie wykorzystuje w niewłaściwy sposób jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw własności jakichkolwiek osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek obowiązujących przepisów czy zasad; (c) Treść Użytkownika nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym ujawniania, przesyłania, ściągania, eksportowania czy ponownego eksportowania wynikającym z jakichkolwiek przepisów czy zasad; oraz (d) wszelkie informacje dostarczone przez Użytkownika w związku z rejestracją lub korzystaniem z Usługi są i pozostaną zgodne z prawdą, poprawne i pełne, i że Użytkownik będzie regularnie utrzymywać i aktualizować takie informacje.   

           6.2       Zastrzeżenie gwarancji. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA ZAWARTYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ, OFERTA USŁUGOWA DOSTARCZONA JEST „W AKTUALNYM STANIE” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. STRONY AUTODESK NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI WARUNKÓW, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH (FAKTYCZNIE LUB Z MOCY PRAWA), ANI USTAWOWYCH (I NINIEJSZYM JE ZASTRZEGAJĄ), W ODNIESIENIU DO OFERTY USŁUGOWEJ I OBEJMUJĄCYCH, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁY ORAZ GWARANCJE NIENARUSZENIA, ORAZ WSZELKIE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ W TOKU DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ CZY ŚWIADCZENIA USŁUG. UŻYTKOWNIK KORZYSTAĆ BĘDZIE Z OFERTY USŁUGOWEJ Z WŁASNEJ WOLI I NA WŁASNE RYZYKO. STRONY AUTODESK NIE GWARANTUJĄ, ŻE DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z OFERTY USŁUGOWEJ BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW, PEŁNE, BEZPIECZNE CZY TEŻ, ŻE SPEŁNIAĆ BĘDZIE WYMOGI LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA; ŻE DZIAŁANIE LUB DOSTĘPNOŚĆ BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE; CZY TEŻ, ŻE BŁĘDY LUB USTERKI BĘDĄ NAPRAWIONE; PRZY CZYM STRONY AUTODESK NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ JAKIEJKOLWIEK ZWIĄZANEJ Z TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI. STRONY AUTODESK NIE GWARANTUJĄ, ŻE OFERTA USŁUGOWA BĘDZIE DZIAŁAĆ W OKREŚLONY SPOSÓB I NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZANIEDBANIA CZY RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNYCH ZASAD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ (A STRONY AUTODESK NIE PODEJMUJĄ I NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI) Z TYTUŁU (i) DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO OFERTY USŁUGOWEJ, (ii) KORZYSTANIA Z OFERTY USŁUGOWEJ, W TYM JAKICHKOLWIEK TREŚCI, DANYCH, INFORMACJI CZY INNYCH MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIEĆ DOSTĘP W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ; LUB (iii) JAKICHKOLWIEK SKUTKÓW TAKIEGO WYKORZYSTANIA MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. STRONY AUTODESK NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI NA RZECZ JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD ZWIĄZANYCH Z OFERTĄ USŁUGOWĄ, W TYM JAKICHKOLWIEK TREŚCI, DANYCH, INFORMACJI CZY INNYCH MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIEĆ DOSTĘP W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ, OBEJMUJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ USZKODZENIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO UŻYTKOWNIKA CZY UTRATĘ JEGO DANYCH. STRONY AUTODESK NIE ZAPEWNIAJĄ ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE OFERTA USŁUGOWA JEST CZY TEŻ BĘDZIE ODPOWIEDNIA LUB DOSTĘPNA W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, A UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE AUTODESK MOŻE OGRANICZYĆ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY USŁUGOWEJ, CZĘŚCIOWO LUB W CAŁOŚCI, DO WYBRANEGO OBSZARU GEOGRAFICZNEGO, JURYSDYKCJI CZY TEŻ WERSJI JĘZYKOWEJ, WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I W DOWOLNYM CZASIE. Postanowienia niniejszego Punktu 6.2 będą obowiązywać w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Żadne z informacji czy porad (w formie pisemnej, ustnej czy innej) dostarczonych przez Strony Autodesk lub ich przedstawicieli nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek gwarancji, ani nie będą mieć innego wpływu na zastrzeżenie gwarancji czy ograniczenie odpowiedzialności wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach. 

            6.3       Ograniczenia Funkcjonalności. OFERTA USŁUGOWA NIE ZASTĘPUJE OCENY SYTUACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA (W TYM PROFESJONALNEJ OCENY SYTUACJI) ANI TEŻ, ODPOWIEDNIO, NIEZALEŻNYCH TESTÓW, OPRACOWAŃ, OSZACOWAŃ CZY ANALIZ. ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ RÓŻNORODNEGO ZASTOSOWANIA OFERTY USŁUGOWEJ, OFERTA USŁUGOWA NIE ZOSTAŁA PRZETESTOWANA NA MOŻLIWOŚĆ WSZYSTKICH POTENCJALNYCH ZASTOSOWAŃ I W ZWIĄZKU Z TYM, MOŻE NIE DAĆ WYNIKÓW OCZEKIWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. BEZ OGRANICZENIA POSTANOWIEŃ PUNKTU 3.2 (ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA JEGO TREŚĆ) ANI PUNKTU 6.2 (ZASTRZEŻENIA), STRONY AUTODESK NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK WYNIKÓW CZY REZULTATÓW UZYSKANYCH LUB PRZEKAZANYCH POPRZEZ OFERTĘ USŁUGOWĄ ANI ŻADNYCH MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ. UŻYTKOWNIK ODPOWIEDZIALNY JEST ZA NADZÓR, ZARZĄDZANIE I KONTROLĘ OFERTY USŁUGOWEJ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA OBEJMUJE, MIĘDZY INNYMI, OKREŚLENIE ODPOWIEDNICH SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA OFERTY USŁUGOWEJ ORAZ WYBÓR OFERTY USŁUGOWEJ I INNYCH PROGRAMÓW W CELU UZYSKANIA ZAKŁADANYCH WYNIKÓW. UŻYTKOWNIK JEST RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNY ZA USTALENIE ODPOWIEDNICH, NIEZALEŻNYCH PROCEDUR TESTOWANIA NIEZAWODNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW USŁUGI, DANYCH WYJŚCIOWYCH CZY MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ (JEŻELI DOTYCZY), W TYM WSZYSTKICH POZYCJI PRZEGLĄDANYCH LUB ZAPROJEKTOWANYCH PRZY POMOCY OFERTY USŁUGOWEJ. 

 7.       Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I NIEZALEŻNIE OD NIEWYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, (A) STRONY AUTODESK NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYMIERNYCH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, ANI INNYCH SZKÓD (NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY CZY TEŻ ŹRÓDEŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ CZY DELIKTOWEJ (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB), OBEJMUJĄCYCH, BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ KORZYŚCI, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI, KOSZTY NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I USŁUG LUB INNEJ OCHRONY, ANI ŻADNYCH INNYCH STRAT O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM CZY HANDLOWYM, NAWET JEŻELI ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD; ANIE TEŻ ŻADNA Z WYŻEJ WYMIENIONYCH STRON NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ CZY LUB OSÓB TRZECICH LUB ZDARZEŃ NIESPOWODOWANYCH Z ICH WINY, ORAZ (B) ŁĄCZNA I OSTATECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON AUTODESK Z TYTUŁU WSZELKICH KOSZTÓW, STRAT LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH ZE WSZYSTKICH ROSZCZEŃ, POZWÓW CZY PROCESÓW, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY, LUB WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OFERTY USŁUGOWEJ, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ NIŻSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: WSZYSTKICH KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU OFERTY USŁUGOWEJ STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA W CIĄGU DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH TAKIE ROSZCZENIE ALBO KWOTY W WYSOKOŚCI STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD). 

 8.       Zrzeczenie się. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa do jakichkolwiek roszczeń przeciwko Stronom Autodesk dotyczących jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń, szkód (bezpośrednich i ubocznych), kosztów i wydatków (obejmujących koszty sądowe i prawne) dowolnego rodzaju, wynikających z Oferty Usługowej lub z nią związanych. JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM STANU KALIFORNIA, UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ SWOICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, § 1542, KTÓRY GŁOSI: „OGÓLNE ZRZECZENIE SIĘ NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ NA RZECZ WIERZYCIELA, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE ANI NIE PODEJRZEWA ICH ISTNIENIA W MOMENCIE PODPISANIA TAKIEGO ZRZECZENIA SIĘ, KTÓRE TO ROSZCZENIA, JEŻELI BYŁYBY ZNANE WIERZYCIELOWI, MIAŁYBY ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM”. Rezydenci innych stanów i krajów również zrzekają się swoich praw wynikających z obowiązujących i/lub analogicznych praw, przepisów czy statutów.

 9.       Podstawa zawarcia Umowy Strony potwierdzają, że wszelkie zrzeczenia się, zastrzeżenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności oraz zwolnienia z odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach stanowią główną podstawę zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Autodesk i że stanowią istotną część wynagrodzenia otrzymanego przez Autodesk z tytułu Oferty Usługowej określonej w niniejszych Warunkach; i że firma Autodesk nie zaoferowałaby niniejszych Warunków ani Oferty Usługowej w przypadku braku takich zrzeczeń się, zastrzeżeń gwarancji, ograniczeń odpowiedzialności i zwolnień z odpowiedzialności.

 10.     Okres obowiązywania i rozwiązanie

            10.1        Okres obowiązywania i rozwiązanie. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem, w którym Użytkownik po raz pierwszy zaakceptuje Warunki zaznaczając okienko stwierdzające, że zapoznał się on z Warunkami i je zaakceptował lub, z dniem pierwszego skorzystania lub dostępu do Usługi, jeżeli nastąpiło to wcześniej ("Data Wejścia w Życie"). Zarówno Autodesk, jak i Użytkownik będą mieć prawo do rozwiązania niniejszych Warunków w przypadku, gdy druga strona naruszy te Warunki i nie naprawi takiego naruszenia w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu. Ponadto, w miejsce rozwiązania, Autodesk może zawiesić Usługę oraz dostęp Użytkownika do Oferty Usługowe i/lub zobowiązania Autodesk czy też prawa Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków w przypadku, gdy Użytkownik nie wywiąże się z obowiązku dokonania płatności na rzecz Autodesk lub dystrybutora uprawnionego przez Autodesk pośrednio lub bezpośrednio, lub gdy nie dotrzyma niniejszych Warunków lub innych warunków dotyczących Usługi. Autodesk może również rozwiązać niniejsze Warunki w przypadku upadłości, niewypłacalności lub ugody Użytkownika z jego wierzycielami. Niniejsze Warunki zostaną rozwiązane automatycznie, bez potrzeby powiadomienia ani jakichkolwiek działań ze strony Autodesk w przypadku likwidacji Użytkownika. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk ma prawo przenieść jakiekolwiek swoje prawa czy obowiązki wynikające z niniejszych Warunków lub też do zatrudnienia podwykonawcy. Użytkownik może rozwiązań niniejsze Warunki w dowolnym czasie, z jakiegokolwiek powodu lub bez przyczyny, przy czym rozwiązanie takie wejdzie w życie w momencie otrzymania wypowiedzenia. O ile Warunki nie zostaną wcześniej rozwiązane zgodnie z postanowieniami Punktu 10.1, wygasną one automatycznie (a) w dniu zakończenia okresu świadczenia Usługi wymienionego w Uprawnieniach Użytkownika, (b) w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Dodatkowej lub Specjalnych Warunków Usługi, (c) usunięcia Usługi z Oddzielnego Produktu Autodesk lub Uprawnień, lub (d) w przypadku wycofania Usługi przez Autodesk, w zależności od tego, która z tych dat będzie najwcześniejsza. W odniesieniu do wszystkich Ofert Usługowych określonych jako „Beta”, „Labs” lub „Wersja zapoznawcza” lub udostępnionych „bezpłatnie” lub bez wymogu płatności za Oddzielny Produkt Autodesk lub Subskrypcję, (i) Autodesk ma prawo do rozwiązania niniejszych Warunków w dowolnym czasie, z jakiegokolwiek powodu lub bez przyczyny, ze skutkiem na dzień dostarczenia wypowiedzenia; oraz (ii) jeżeli w Uprawnieniach nie określono daty ważności czy okresu obowiązywania, i gdy nie wystąpiło wcześniej żadne zdarzenie wymienione w punkcie (b), (c) lub (d) powyżej, wówczas niniejsze Warunki wygasają w pierwszą rocznicę Daty Wejścia w Życie. Bez ograniczenia jakichkolwiek postanowień niniejszego punktu, w przypadku wszystkich Ofert Usługowych udostępnionych w ramach Subskrypcji, niniejsze Warunki oraz dostęp Użytkownika do Usług wygasną jednocześnie z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Subskrypcji Użytkownika (oraz Warunków Programu Subskrypcji dotyczącego Subskrypcji Użytkownika).  

            10.2      Skutki Rozwiązania. W momencie rozwiązania niniejszych Warunków z dowolnej przyczyny Użytkownik będzie mieć obowiązek natychmiastowego zaprzestania korzystania z Usługi. Rozwiązanie niniejszych Warunków nie będzie mieć wpływu na Umowy Dodatkowe, ani nie będzie stanowić podstawy dla Użytkownika do rozwiązania takich Umów. Postanowienia Punktów 1.4, 1.5, 2, 3.1 (pierwsze zdanie), 3.2 do 9 oraz 10.2 do 12 obowiązywać będą również po rozwiązaniu niniejszych Warunków, niezależnie od przyczyny. Użytkownik odpowiedzialny będzie za zatrzymanie kopii Treści Użytkownika. W momencie rozwiązania, Autodesk będzie mieć prawo do niezwłocznego usunięcia, bez powiadomienia, Treści Użytkownika, jeżeli dotyczy, oraz wszelkich ich kopii zapasowych, a Strony Autodesk nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat czy szkód, które Użytkownik, albo osoby trzecie mogą ponieść w wyniku takiego usunięcia.

11.     Postanowienia Ogólne

            11.1      Modyfikacje Usługi i/lub Warunków. Autodesk zastrzega sobie prawo do (a) modyfikowania lub wydania nowszych wersji Usługi, (b) wprowadzenia kluczy licencyjnych lub innych środków kontroli dostępu do Usługi, (c) ograniczenia lub zawieszenia dostępu Użytkownika do Usługi, oraz (d) zmiany, zawieszenia czy wycofania Usługi w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk będzie mieć prawo do aktualizacji opcji i funkcjonalności Usługi w dowolnym czasie. Autodesk będzie mieć prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika. Takie powiadomienie może być przekazane w formie (i) opublikowania zmienionych Warunków na witrynie Autodesk pod adresem: http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks lub na innej, nowszej witrynie lub stronie internetowej Autodesk, (ii) poczty elektronicznej lub (iii) w innej formie uznanej przez Autodesk za właściwą. O ile nie wyraźnie nie określono inaczej w Warunkach Programu Subskrypcji, w przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian w niniejszych Warunkach, Użytkownik będzie zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Usługi, przy czym dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika po wprowadzeniu takich zmian, uznane zostanie jako akceptacja takich zmian przez Użytkownika.           

            11.2       Właściwe prawo i Jurysdykcja. Niniejsze Warunki podlegają i interpretowane będą zgodnie z prawem (a) szwajcarskim, jeżeli Użytkownik nabył Oddzielny Produkt Autodesk lub, w przypadku Oddzielnych Usług – jeżeli Użytkownik wykupił subskrypcję na Usługę na terenie Europy, Afryki czy Bliskiego Wschodu, (b) singapurskim, jeżeli Użytkownik nabył Oddzielny Produkt Autodesk lub, w przypadku Oddzielnych Usług – jeżeli Użytkownik wykupił subskrypcję na Usługę na terenie Azji, Oceanii czy regionu Pacyfiku, lub (c) prawem stanu Kalifornia (oraz, w zakresie kontroli, prawom federalnym USA), jeżeli Użytkownik nabył Oddzielny Produkt Autodesk lub, w przypadku Oddzielnych Usług – jeżeli Użytkownik wykupił subskrypcję na Usługę na terenie obu Ameryk (w tym Karaibów) czy na terenie innego kraju niewymienionego w niniejszym Punkcie 11.2. Prawa w wyżej wymienionych jurysdykcjach będą obowiązywać bez odniesienia do norm kolizyjnych w nich zawartych. Niniejsze Warunki nie podlegają postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani Ustawy UCIT (Uniform Computer Information Transaction Act) (i nie są wykluczone z obowiązujących przepisów).

            Ponadto, Użytkownik potwierdza, że wszelkie roszczenia, spory czy procesy wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane (obejmujące, bez ograniczeń, Specjalne Warunki Usługi) mogą być wniesione wyłącznie (a strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia, Hrabstwo Marin lub do Sądu Okręgowego USA dla Północnej Kalifornii w San Francisco, z wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik nabył Oddzielny Produkt Autodesk, lub w przypadku Oddzielnych Usług, jeżeli Użytkownik nabył subskrypcję na Usługę w (a) Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a strony będąc podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Szwajcarii, lub (b) w Azji, Oceanii lub w regionie Pacyfiku, wówczas wszelkie takie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Singapurze.

            Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza prawa Autodesk do wniesienia pozwu o naruszeniu praw własności intelektualnej w kraju, w którym takie naruszenie rzekomo miało miejsce.

            11.3      Kontrola eksportu. Użytkownik potwierdza, że korzystanie z Usługi Ofertowej podlega prawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych (USA) i innym obowiązującym przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych, obejmujących, bez ograniczeń, przepisy wydane przez Ministerstwo Handlu oraz Ministerstwo Skarbu USA (“Przepisy kontroli eksportu"). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie zgodne z Przepisami kontroli eksportu i za monitorowanie wszelkich zmian wprowadzonych w tych przepisach. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) Użytkownik nie jest obywatelem kraju, ani nie prowadzi działalności w kraju podlegającemu sankcjom handlowym lub innym znaczącym ograniczeniom handlowym (obejmujących, bez ograniczeń, Kubę, Iran, Sudan, Syrię i Koreę Północną), (ii) Użytkownik nie znajduje się na Amerykańskiej Liście podmiotów (w tym, bez ograniczeń, na Liście wyznaczonych Obywateli i Włączonych Osób Amerykańskiego Ministerstwa Skarbu, na Liście Podmiotów, z którymi handel jest zabroniony Amerykańskiego Ministerstwa Handlu, na Liście Podmiotów oraz na Liście Podmiotów Niezweryfikowanych oraz na listach Ministerstwa Stanu dotyczących kwestii proliferacji), (iii) o ile nie zezwalają na to Przepisy Kontroli Eksportu, Użytkownik nie będzie korzystał z Oferty Usługowej w żadnym zabronionym celu, w tym, bez ograniczeń, w celu projektowania, analizy, symulacji, oszacowania, testowania czy innych czynności związanych z bronią jądrową, chemiczną/biologiczną, systemami rakietowymi czy aplikacjami kierowania samolotów bezzałogowych, oraz (iv) żadna z Treści Użytkownika nie podlega jakimkolwiek restrykcjom dotyczącym ujawnienia, przesyłania, ściągania, eksportu lub ponownego eksportu zgodnie z Przepisami Kontroli Eksportu. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Oferty Usługowej w celu ujawnienia, przesyłania, ściągania, eksportowania lub ponownego eksportowania, bezpośrednio lub pośrednio, Treści Użytkownika, Treści Osób Trzecich, ani żadnych innych treści czy materiałów do jakichkolwiek państw, podmiotów czy innych stron, które nie są uprawnione do otrzymywania takich informacji zgodnie z postanowieniami Przepisów Kontroli Eksportu lub zgodnie z innymi prawami czy przepisami, którym Użytkownik może podlegać.

            11.4      Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 17 Kodeksu USA, Punkt 512(c)(2), powiadomienia o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich należy przesyłać do Przedstawiciela Autodesk ds. Praw Autorskich na adres: CopyrightAgent@autodesk.com. Informacje i wskazówki na temat składania powiadomień o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich można znaleźć na stronie: Copyright Information. ZAPYTANIA ZŁOŻONE NIEZGODNIE Z POWYŻSZĄ PROCEDURĄ POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

            11.5      Niezależni Wykonawcy. Strony będą współpracować w ramach niniejszych Warunków wyłącznie w roli niezależnych wykonawców, przy czym żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako dowód intencji założenia jakiegokolwiek stowarzyszenia, spółki, wspólnego przedsięwzięcia czy innej formy współpracy. Każda ze stron odpowiedzialna będzie za swoje koszty poniesione w ramach realizacji postanowień niniejszych Warunków, chyba że zostało określone inaczej w niniejszym dokumencie.  

            11.6      Rozdzielność postanowień. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, właściwy sąd stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków, lub jego część, jest nieegzekwowalne, wówczas takie postanowienie będzie egzekwowane w najszerszym możliwie zakresie, tak aby intencje niniejszych Warunków oraz pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostały w mocy.

            11.7      Nagłówki; Język. Nagłówki użyte w niniejszych Warunkach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie będą mieć wpływu na ich treść. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszych Warunków i jakimkolwiek jej tłumaczeniem, angielska wersja językowa Warunków będzie wersją prawnie wiążącą. Jeżeli Użytkownik nabył licencję Usługi w Kanadzie, zobowiązuje się jak następuje: Strony niniejszych Warunków potwierdzają, że zgodnie z ich wolą, niniejsze Warunki, oraz wszelkie dokumenty ich dotyczące, w tym Powiadomienia, sporządzone zostaną wyłącznie w języku angielskim. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.

            11.8      Powiadomienia Powiadomienia związane z niniejszymi Warunkami wysyłane będą na piśmie, pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą lub kurierską (np. UPS, FedEx lub DHL), przy czym Użytkownik nie będzie uprawniony do wysłania powiadomienia o naruszeniu przez Autodesk niniejszych Warunków pocztą elektroniczną. Powiadomienia wysyłane przez Autodesk do Użytkownika zostaną uznane za skutecznie doręczone (a) w przypadku powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną – w ciągu jednego (1) dnia po wysłaniu ich na adres e-mail dostarczony do Autodesk, lub (b) w przypadku powiadomień wysyłanych pocztą lub pocztą kurierską – w ciągu pięciu (5) dni po wysłaniu ich na adres dostarczony do Autodesk. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wysyłanie pozwów procesowych listem poleconym na adres wskazany w Formularzu Informacji Klienta (lub, jeżeli taki Formularz nie został dostarczony, na ostatni adres Użytkownika znany Autodesk), jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy. Powiadomienia wysyłane przez Użytkownika do Autodesk zostaną uznane za skutecznie doręczone (a) w przypadku powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną – w ciągu jednego (1) dnia po wysłaniu ich na adres e-mail CopyrightAgent@autodesk.com (i otrzymania ich przez Autodesk), lub (b) w przypadku powiadomień wysyłanych pocztą lub pocztą kurierską – w momencie ich otrzymania przez Autodesk pod adresem Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, do: Przedstawiciela ds. praw autorskich.. Jeżeli Użytkownik wykupił Subskrypcję, każda ze stron może również doręczać powiadomienia zgodnie z Warunkami Programu Subskrypcji.

            11.9      Zrzeczenie się; Cesja Strona może zrzec się swoich praw wynikających z niniejszych Warunków wyłącznie w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez obie strony. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego postanowienia czy innych postanowień Warunków. Użytkownik nie ma prawa dokonania cesji, ani przeniesienia niniejszych Warunków, czy też praw lub obowiązków Użytkownika z nich wynikających. Wszelkie nieuprawnione cesje zostaną uznane za nieważne.

            11.10      Całość Umowy. Niniejsze Warunki (w tym, bez ograniczeń, Dodatkowe Umowy i Procedury) stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Autodesk w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępują wszelkie uprzednie lub równoczesne porozumienia i propozycje, w formie elektronicznej, ustnej czy pisemnej, pomiędzy Użytkownikiem i Autodesk w odniesieniu do Oferty Usługowej. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami i postanowieniami którejkolwiek Umowy Dodatkowej lub Polityki, niniejsze Warunki będą mieć pierwszeństwo, z tym, że (a) Uprawnienia i Specjalne Warunki Usługi będą mieć pierwszeństwo nad niniejszymi Warunkami oraz (b) Umowa Dodatkowa będzie mieć pierwszeństwo w przypadku, gdy ma wyraźne pierwszeństwo nad niniejszymi Warunkami Usługi w odniesieniu do Usługi. 

 12.      Definicje:

            12.1      „Umowa Dodatkowa” oznacza umowę (a) w sprawie Oddzielnego Produktu Autodesk (jeżeli dotyczy) lub (b) uzgodnienia na piśmie pomiędzy Użytkownikiem a Autodesk stanowiące Umowę Dodatkową i zawierające określone warunki dostępu i korzystania z Usługi lub Oprogramowania. Dodatkowe Umowy obejmują bez ograniczeń Umowę Licencyjną oraz Warunki Programu Subskrypcji, jeżeli dotyczy.

            12.2      “Informacje API” oznaczają informacje dotyczące standardowego interfejsu aplikacji programowych (Application Programming Interface) dostarczane przez Autodesk użytkownikom Oferty Usługowej, określające wymogi dla interfejsów (uruchamianie lub kierowanie funkcji) do Oprogramowania zawartego w takiej Ofercie Usługowej. Informacje API nie zawierają żadnych informacji na temat wdrożenia takiego oprogramowania, Materiałów Programistycznych ani innego Oprogramowania.

            12.3      “Autodesk” oznacza Autodesk, Inc., spółkę ze Stanu Delaware, z wyjątkiem przypadków nabycia licencji lub subskrypcji na Usługę w (a) kraju znajdującego się w Europie, Afryce czy Bliskim Wschodzie, wówczas Autodesk oznacza Autodesk Development Sarl lub (b) kraju znajdującego się w Azji, Oceanii lub rejonie Pacyfiku, wówczas Autodesk oznacza Autodesk Asia Pte Ltd..

            12.4      "Strony Autodesk” oznaczają Autodesk oraz jej spółki stowarzyszone, pośredników i dostawców, a także kierownictwo, dyrekcję i pracowników.

            12.5      „Komputer” oznacza (a) pojedyncze urządzenie elektroniczne, z jednym lub kilkoma procesorami (CPU) które przyjmuje dane w postaci cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu osiągnięcia konkretnych wyników w oparciu o ciąg instrukcji, lub (b) wdrożone oprogramowanie takiego urządzenia (tzw. maszyna wirtualna).

            12.6      „Treść” oznacza wszelkie pliki, projekty, modele, zestawy danych, informacje projektowe, materiały, dokumenty, programy komputerowe lub podobne materiały (w tym, bez ograniczeń, wszelkie moduły lub komponenty, funkcje i opcje programów komputerowych), nośniki, pliki dźwiękowe, obrazy, nazwy, adresy e-mail, uwagi, komentarze, linki i inne treści, dane i informacje.

            12.7      „Formularz Informacyjny Klienta” oznacza formularz wypełniony przez Użytkownika lub w jego imieniu i złożony do Autodesk (lub przez dystrybutora upoważnionego przez Autodesk), bezpośrednio lub pośrednio, w związku z zamówieniem przez Użytkownika licencji lub subskrypcji Usługi lub Oddzielnego Produktu Autodesk.

            12.8     „Materiały Programistyczne” oznaczają SDK (software development kits) i inne narzędzia, biblioteki, skrypty, kody referencyjne lub przykładowe oraz inne podobne materiały programistyczne zawarte w Ofercie Usługowej. 

            12.9      „Dokumentacja" oznacza wszelkie wymogi techniczne oraz dokumentację Użytkownika końcowego dotyczące Usługi i udostępnione Użytkownikowi przez Autodesk.

            12.10      „Witryna Uprawnień" oznacza witrynę będącą własnością Autodesk lub przez nią zarządzaną, na której Użytkownik może sprawdzić swoje Uprawnienia. W przypadku niektórych Usług, dostęp do Witryny Uprawnień odbywa się przy pomocy funkcjonalności zawartej w Oddzielnym Produkcie Autodesk lub Usłudze.

            12.11      „Uprawnienia” oznaczają uprawnienia Użytkownika do korzystania z Usługi (np. maksymalna pojemność, transakcje, informacje wyjściowe, godziny, lub inne pomiary korzystania, warunków oraz okresu obowiązywania i inne uprawnienia związane z Usługą) zgodnie z warunkami dotyczącymi Oddzielnego Produktu Autodesk, Oddzielnej Usługi czy też rodzaju lub poziomu Subskrypcji wykupionej lub licencjonowanej przez Użytkownika. „Uprawnienia” obejmują również wszelkie inne informacje na temat prawa dostępu i korzystania z Usługi określone na Witrynie Uprawnień oraz Witrynie Usługi (w tym, bez ograniczeń, opis Usługi, Dokumentacja oraz minimalne techniczne wymogi dla korzystania z Usługi).

            12.12      "Forum" oznacza (a) grupę dyskusyjną Autodesk lub osoby trzeciej, pokoje rozmów (chat), elektroniczne biuletyny informacyjne, grupy nowin, strony typu wiki/pomoc czy portale społecznościowe (z wyjątkiem takich, które dostępne są wyłącznie dla grupy prywatnych użytkowników przy pomocy uprawnień, kontroli i/lub innych ustawień prywatności) lub publiczny obszar Usługi; oraz (b) informacje zwrotne, pocztę elektroniczną, wiadomości czy listy adresowane do Autodesk, jej administratora stron internetowych lub pracowników oraz wszelką inną korespondencję adresowaną do Autodesk wysyłaną przy pomocy funkcji interaktywnej oferowanej w ramach Usługi lub innej witryny będącej własnością Autodesk lub przez nią zarządzanej.

            12.13      „Umowa Licencyjna” oznacza umowę licencyjną użytkownika końcowego dostarczoną lub zatwierdzoną przez Autodesk w związku z Oprogramowaniem; jeżeli Autodesk takiej umowy nie dostarczyła lub nie zatwierdziła, wówczas oznaczać będzie Umowę Licencji i Usług Autodesk zwaną „Design Suites License and Services Agreement”, dostępną obecnie na stronie: http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, lub na innej, nowszej lub dodatkowej stronie internetowej Autodesk, które mogą być zmieniane przez Autodesk w od czasu do czasu wedle uznania.

            12.14      „Personel” oznacza (a) pracowników Użytkownika oraz (b) osoby fizyczne, będące niezależnymi wykonawcami pracującymi na terenie siedziby Użytkownika, którzy mają dostęp do korzystania z Usługi wyłącznie na Komputerach będących własnością Użytkownika lub pod jego kontrolą.

            12.15      „Procedury” oznaczają łącznie Uprawnienia, Specjalne Warunki Usługi, Dokumentację, Regulamin Postępowania, Politykę Prywatności i wszelkie inne warunki wymienione w niniejszych Warunkach.

            12.16      „Polityka Prywatności” oznacza Politykę Prywatności Autodesk dostępną obecnie na stronie www.autodesk.com/privacy, którą Autodesk może wedle uznania zmieniać.

            12.17      „Regulamin Postępowania” oznacza Regulamin Postępowania Autodesk, określony w Warunkach korzystania ze stron internetowych Autodesk, które można obecnie znaleźć pod adresem: http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, lub na innych, nowszych lub dodatkowych stronach internetowych Autodesk, które Autodesk może zmieniać od czasu do czasu wedle uznania.

            12.18      „Oddzielny Produkt Autodesk” oznacza dowolny produkt Autodesk, który Użytkownik nabył lub na który wykupił subskrypcję i który uprawnia Użytkownika do korzystania z Oferty Usługowej. Oddzielny Produkt Autodesk może stanowić (a) samodzielny produkt lub usługę, (b) Subskrypcję, lub (c) zestaw produktów i/lub usług.

            12.19      „Usługa” oznacza usługę działającą w oparciu o Internet lub w oparciu o przetwarzanie w chmurze (cloud) wymagającą połączenia z Internetem i udostępnioną przez Autodesk w ramach Oddzielnego Produktu Autodesk lub na Witrynie Usługi. 

            12.20      „Oferta Usługowa” oznacza Usługę, Informacje API, Materiały Programistyczne, Dokumentację, Witrynę Usługi, Witrynę Uprawnień oraz wszelkie Treści (w tym, bez ograniczeń, Treści Osób Trzecich), przykładowe zestawy danych, przykładowe modele lub inne przykładowe Treści, informacje, dane lub materiały dostarczone przez Autodesk w ramach niniejszych Warunków lub wyświetlane lub generowane w związku z Usługą (w tym, bez ograniczeń, wszelkie dane wyjściowe, wyniki zalecenia lub prognozy oparte na Treści Użytkownika lub innej treści).

            12.21      „Witryna Usługi" oznacza witrynę (witryny) będącą własnością Autodesk lub przez nią zarządzaną w związku z Usługą.

            12.22      „Oprogramowanie” oznacza dowolny program komputerowy lub podobny materiał, w tym wszelkie moduły i komponenty, funkcje oraz opcje programu komputerowego udostępnione przez Autodesk lub w jej imieniu w ramach korzystania z Usługi (ściągane lub przechowywane na hoście). 

            12.23      „Specjalne Warunki Usługi” oznaczają wszelkie określone warunki dostępu i korzystania z danej Usługi, określone w miejscu, w którym użytkownik może je zamówić lub zarejestrować się, lub wyświetlane w związku z zamówieniem lub rejestracją dotyczącą takich Usług (np. strona internetowa), lub jeżeli nie ma takich warunków, pod adresem: http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, lub na innych nowszych, lub dodatkowych stronach internetowych Autodesk, które Autodesk może od czasu do czasu modyfikować wedle uznania.

            12.24      „Subskrypcja”: oznacza subskrypcję na produkt Autodesk zakupioną przez Użytkownika i uprawniającą go (oprócz innych korzyści) do dostępu i korzystania z Usługi.

            12.25      „Warunki Programu Subskrypcji” oznaczają warunki Subskrypcji określone na stronie http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions, lub na innej, nowszej lub dodatkowej stronie internetowej Autodesk (adres URL do takich stron można znaleźć na witrynie Autodesk lub otrzymać na życzenie), które Autodesk może od czasu do czasu modyfikować wedle uznania.

            12.26      „Warunki”: oznaczają łącznie niniejsze Warunki Usługi, Umowy Dodatkowe oraz Procedury.

            12.27      „Treści Osób Trzecich" oznaczają wszelkie Treści udostępnione Użytkownikowi przez osoby trzecie w ramach Usługi lub na innej stronie internetowej będącej własnością Autodesk lub przez nią zarządzanej.

            12.28      „Treść Użytkownika” oznacza, łącznie (a) Treść i/lub dane przedłożone lub załadowane przez Użytkownika w związku z Usługą, (b) określone dane wyjściowe Użytkownika wygenerowane w ramach Usługi, jeżeli dotyczy, w oparciu o dane pierwotne lub informacje Użytkownika oraz (c) wszelkie aplikacje oprogramowania, wtyczki i inne programy komputerowe lub podobne materiały (w tym wszelkie moduły, komponenty, funkcje i opcje programów komputerowych) opracowane przez Użytkownika przy pomocy Informacji API i/lub Materiałów Programistycznych.

            12.29      „Informacje umieszczone przez Użytkownika” oznaczają Treść Użytkownika lub informacje załadowane przez Użytkownika, lub wysłane pocztą elektroniczną, opublikowane lub przesłane lub umieszczone na Forum w ramach Usługi lub w związku z Usługą, bezpośrednio lub pośrednio.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przyjęcie niniejszych Warunków, prosimy nie wybierać przycisku lub okienka "Wyrażam zgodę" (lub innego mechanizmu przeznaczonego do potwierdzenia akceptacji umowy), który wskazuje, że Użytkownik zapoznał się i zatwierdził niniejsze Warunki. W przypadku braku akceptacji, Użytkownik nie będzie mieć dostępu do Usługi. Jednakże wszelkie nieuprawnione skorzystanie lub nieuprawniony dostęp przez Użytkownika stanowić będzie akceptację niniejszych Warunków. 

Kopię niniejszych warunków można znaleźć na stronie Autodesk http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks lub na innej, nowszej lub dodatkowej stronie internetowej Autodesk. Należy wydrukować i zachować kopię niniejszych Warunków.