LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Servicevoorwaarden (versie 9/6/2011)

Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat u zich toegang verschaft tot of gebruik maakt van de Service. Om gebruik te kunnen maken van de service dient u te klikken op "I agree" of een andere knop of ander mechanisme te selecteren waarmee u zich akkoord verklaart met de bepalingen in een elektronische versie van deze Voorwaarden.

Wanneer u op de knop "I agree" klikt (of een andere knop of ander mechanisme selecteert bij wijze van akkoordverklaring) dan wel gebruik maakt van de Service (a) verklaart u, namens het bedrijf of een andere rechtspersoon namens welke u optreedt (bijvoorbeeld als werknemer) ("Bedrijf") of, indien er geen sprake is van een Bedrijf, namens uzelf als natuurlijk persoon, dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrijpt en dat deze Voorwaarden rechtens bindend zijn; en (B) verklaart en garandeert u dat u gerechtigd, gemachtigd en bevoegd bent om namens uw Bedrijf (indien van toepassing) of uzelf (indien er geen sprake is van een dergelijke entiteit) op te treden en uw Bedrijf dan wel uzelf rechtens te binden. In dat geval komt er een overeenkomst tot stand tussen Autodesk en u persoonlijk, indien u de Service voor uzelf gebruikt, of uw Bedrijf.

Indien u of uw Bedrijf (hierna gezamenlijk te noemen "U") niet akkoord gaat met al deze voorwaarden of indien u niet gerechtigd, gemachtigd of bevoegd bent uw Bedrijf of uzelf wettelijk te binden, (a) klik dan niet op "I agree" maar in plaats daarvan op "I reject" (of selecteer een andere knop of ander mechanisme waarmee u verklaart niet akkoord te gaan met deze voorwaarden); en (B) heeft U geen recht op toegang tot- of gebruikmaking van de Service; ieder ongeauthoriseerd gebruik van- of toegang tot de Service door u of uw bedrijf wordt dit beschouwd als een akkoordverklaring en instemming met deze Voorwaarden.

Een omschrijving van de begrippen "Autodesk," "Service," "Voorwaarden" en de andere begrippen die met een beginhoofdletter zijn geschreven, is te vinden in artikel 12 (Definities) of elders in deze Voorwaarden.

 1.      De Service in het algemeen

            1.1      Voorwaarden; Gebruik. Deze Voorwaarden vormen een aanvulling op alle Aanvullende Overeenkomsten en Reglementen (waaronder mede begrepen eventuele Bijzondere Servicevoorwaarden, Abonnementsprogrammavoorwaarden, Licentieovereenkomsten en Rechten) waarvan de voorwaarden door verwijzing als hierin opgenomen worden beschouwd. Op grond van deze Voorwaarden en Uw uitdrukkelijke instemming met die Voorwaarden zoals hierboven bepaald, heeft U uitsluitend recht op toegang tot en gebruikmaking van het Serviceaanbod voor Uw interne bedrijfsdoeleinden en in de vorm waarin dit aanbod door Autodesk toegankelijk wordt gemaakt en/of wordt verstrekt.

            1.2      Account. Autodesk behoudt zich het recht voor U te verplichten tot het aanmaken van een account om gebruik te kunnen maken van de Service. U verklaart zich ermee akkoord dat U gebruikersnamen of wachtwoorden niet met anderen zult delen, niemand toegang tot Uw account zult verschaffen en niets anders zult doen dat de beveiliging van Uw account in gevaar kan brengen.

            1.3      Bevoegde Gebruikers. U mag de toegang tot en gebruikmaking van de Service uitsluitend toestaan aan Uw Personeel, behoudens voor zover anderszins uitdrukkelijk is aangegeven in de Documentatie of de Bijzondere Servicevoorwaarden; op een dergelijke toegang en dergelijk gebruik zijn de door deze Voorwaarden opgelegde voorschriften van toepassing (wonder mede begrepen de Reglementen). U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze Voorwaarden door Uw Personeel en door eventuele andere personen die via U toegang verkrijgen tot de Service (ongeacht of deze toegang door Autodesk is toegestaan dan wel binnen het kader van Uw Rechten valt).

            1.4      Beperkingen. U mag en zult derden niet toestaan: (a) de gehele Service of een gedeelte daarvan, Uw Rechten of andere in deze Voorwaarden verleende rechten aan een andere natuurlijke of rechtspersoon te distribueren, verhuren, uit te lenen, te leasen, verkopen, sublicentiëren of anderszins over te dragen, (b) auteursrechten, handelsnamen, aanduidingen van geheimhouding of andere eigendomsrechtelijke aanduidingen, etiketten of markeringen van, in of op de Service te wijzigen of onleesbaar te maken; (c) de Service te vertalen, adapteren, arrangeren of afgeleide werken daarvan te maken of anderszins wijzigingen aan te brengen in de Service, behoudens voor zover op grond van de Rechten of de Bijzondere Servicevoorwaarden is toegestaan; (d) de Service te decompileren, disassembleren of anderszins reverse engineering op de Service toe te passen, dan wel broncodes, algoritmes, methodes of technieken die in de Service worden gebruikt of daarin zijn verwerkt te determineren of een poging daartoe te doen; (e) de Service door te verkopen of de Service als een servicebureau te gebruiken; (f) de Service buiten het kader van of op ongeacht welke wijze in strijd met Uw Rechten te gebruiken; (g) de Service of servers of netwerken die in verbinding staan met een website via welke de Service beschikbaar wordt gemaakt, te verstoren of te ontwrichten; (h) de Service te gebruiken als opslag voor up- en downloaden op afstand of als een toegang tot of uithangbord voor een andere home page, ongeacht of deze zich op of buiten de website bevindt via welke de Service wordt verleend (i) de Service te gebruiken voor het uitvoeren van stress- of prestatietesten met betrekking tot de Service of aanverwante Software; (j) handelingen te verrichten die naar het oordeel van Autodesk een onredelijk en onevenredig zware belasting vormen voor de infrastructuur van Autodesk (of de door haar aangewezen derden), met inbegrip van de Service; of (k) de Service te gebruiken voor het verzamelen of opslaan van persoonsgegevens met betrekking tot personen of entiteiten, waaronder begrepen andere gebruikers van de Service, behoudens voor zover uitdrukkelijk anderszins is toegestaan in de Bijzondere Servicevoorwaarden of de Documentatie en onverminderd daarmee verband houdende beperkingen. Autodesk heeft het recht (maar is niet verplicht) Uw gebruik van de Service te controleren om de naleving van deze Voorwaarden te verifiëren. U hebt niet het recht toegang tot de Service te verkrijgen of deze te gebruiken op een andere dan de in deze Voorwaarden bepaalde wijze, en elk gebruik anders dan in overeenstemming met deze Voorwaarden is niet toegestaan.

            1.5     Software. Op alle Software zijn de voorwaarden van de Licentieovereenkomst van toepassing.

 2.      Eigendomsrechten

            2.1      Uw Rechten. Evenals voor U en Autodesk geldt, en onverminderd artikel 2.2 (Licentie door U; Openbaarmaking), hebben U en Uw licentiegevers alle rechten op, aanspraken op en belangen in Uw Content.

            2.2      Licentie door U; Openbaarmaking. Autodesk (of haar sublicentiehouders) zal (zullen) uitsluitend van de in dit artikel genoemde licentie gebruikmaken voor het verlenen, onderhouden, repareren, beschermen, organiseren of anderszins uitvoeren van de Service en de Servicesite in de normale beschikbaarstelling van de Service door Autodesk (of de door haar aangewezen derden) en voor de verbetering en aanpassing van de Service, waaronder begrepen rechten op het verwijderen, compileren, verzamelen, bijeenvoegen, gebruiken en anderszins analyseren van Uw Content, of een gedeelte daarvan, en van gegevens, en het openbaar maken van Uw Content en gegevens en de resultaten van een dergelijke analyse in samengestelde vorm of een andere vorm die U of de bron van Uw Content of gegevens niet met name noemt. In afwijking van andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, verleent U hierbij Autodesk een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledige betaalde, wereldwijde, sublicentieerbare (via meerdere reeksen) licentie tot het opslaan, vertonen, reproduceren, aanpassen, gebruiken en verzenden van Uw Content (of garandeert U dat de licentiegever van die rechten die licentie uitdrukkelijk verleent), en doet U voor het overige afstand van "morele" rechten of andere rechten met betrekking tot de toekenning van auteurschap of integriteit aan Uw Content die U op grond van toepasselijk recht of juridische leerstukken toekomen. Daarnaast erkent U en gaat U ermee akkoord dat Autodesk Uw Content openbaar kan maken om de Service aan U te kunnen verlenen (waaronder mede begrepen Uw keuze om Uw Content te delen op grond van de artikelen 3.3 en 3.4, ter voldoening aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van overheidsinstanties of toezichthoudende organen (waaronder dagvaardingen of rechterlijke beschikkingen) of als onderdeel van een gerechtelijke procedure waarbij Autodesk-partijen betrokken zijn.

            2.3      Rechten van Autodesk. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk en haar licentiegevers alle rechten, aanspraken en belangen (waaronder mede begrepen octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en alle overige intellectuele eigendomsrechten) houden op en in de Service, API-gegevens en Ontwikkelingsmaterialen, de Service Site, de Rechten Site, sample data sets, sample models of andere sample Content en alle informatie, gegevens of materialen die in verband met de Service worden verstrekt of gebruikt of door de Service worden gegenereerd (met uitzondering van Uw Content). U verplicht zich geen handelingen te verrichten die de eigendom en rechten daarop van Autodesk of haar licentiegevers in gevaar brengen, bezwaren, beperken of op welke wijze dan ook belemmeren. Autodesk verleent U geen recht op het gebruik van haar handelsmerken, handelsnamen of logo’s. U heeft uitsluitend de beperkte rechten op toegang tot en gebruikmaking van het Serviceaanbod zoals uitdrukkelijk aan U op grond van deze Voorwaarden is verleend en er worden geen andere rechten (geacht te zijn) verleend of overgedragen, hetzij als voortvloeisel, bij uitsluiting of anderszins.

            2.4      API’s van Autodesk. U erkent en gaat ermee akkoord dat API-gegevens en Ontwikkelingsmaterialen (tenzij ter zake van die API-gegevens of Ontwikkelingsmaterialen in aanvullende of afwijkende voorwaarden door Autodesk anders is aangegeven) (a) vertrouwelijk zijn en eigendom zijn van Autodesk, (b) niet mogen worden verspreid, medegedeeld of anderszins beschikbaar mogen worden gesteld aan derden, (c) uitsluitend intern en uitsluitend in samenhang met en ten behoeve van het bij U intern toegestane gebruik van de Service waarop de API-gegevens of de Ontwikkelingsmaterialen betrekking hebben, aangewend mogen worden, zoals voor de ontwikkeling en ondersteuning van applicaties, modules en onderdelen die op of in samenhang met de betreffende Service dienen te functioneren, en (d) uitsluitend mogen worden gebruikt op dezelfde Computer(s) als die waarop de betreffende Service mag worden gebruikt. Onverminderd het vorenstaande geldt dat wanneer U dergelijke applicaties, modules of onderdelen conform het bepaalde in deze Overeenkomst ontwikkelt, het U op grond van deze Overeenkomst niet verboden is om die applicaties, modules en onderdelen in samenhang te gebruiken met (en deze applicaties, modules en onderdelen over te zetten naar) andere software en hardware (met inbegrip van software en hardware van derden), wanneer (i) in deze applicaties, modules en onderdelen geen Ontwikkelingsmaterialen of andere Software of materialen zijn verwerkt of opgenomen die direct of indirect door Autodesk worden gedistribueerd of beschikbaar gesteld (behoudens de API-gegevens die conform het bepaalde in deze Overeenkomst bij de ontwikkeling daarvan zijn gebruikt) en (ii) de API-gegevens niet daarin bekend worden gemaakt.

 3.      Uw Verantwoordelijkheden; Content

            3.1      Naleving; Recht van Autodesk op Verwijdering, Opschorting of Beëindiging. U gaat ermee akkoord dat Uw Content en Uw gedrag bij het gebruik van het Serviceaanbod dient te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, de Gedragsregels en alle overige Reglementen. Indien Autodesk kennisneemt van of in redelijkheid van mening is dat Uw Content of gedrag (a) in strijd kan zijn met deze Voorwaarden (waaronder mede begrepen eventuele Reglementen of Aanvullende Overeenkomsten), (b) in strijd kan zijn met wet- of regelgeving of rechten van derden, waaronder mede begrepen rechten krachtens de auteurswet en verbodsbepalingen op het gebied van laster, smaad en inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, (c) een veiligheidsrisico kan vormen voor de Service of gebruikers van de Service of anderszins de Service of de systemen of de content van een andere gebruiker kan schaden, of (d) tot aansprakelijkheid van Autodesk of derden kan leiden, heeft Autodesk het recht, zonder daartoe verplicht te zijn, Uw Content onmiddellijk te verwijderen of ontoegankelijk te maken en/of Uw toegang tot het Serviceaanbod zonder kennisgeving aan U op te schorten of te beëindigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk tevens Uw toegang tot het Serviceaanbod kan opschorten of beëindigen indien door U aan Autodesk verstrekte gegevens in verband met Uw inschrijving voor of gebruik van de Service onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn of worden.

            3.2      Verantwoordelijkheid voor Uw Content. U erkent en gaat ermee akkoord dat U bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor Uw Content en voor Uw gedrag bij het gebruikmaken van het Serviceaanbod. Door het opstellen, indienen, plaatsen, ontwikkelen of anderszins beschikbaar maken van Uw Content aan Autodesk en/of anderen erkent U en gaat U ermee akkoord dat: (a) U alle met Uw Content samenhangende risico’s zult evalueren en dragen; (b) Autodesk-partijen in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor Uw Content, waaronder mede begrepen aansprakelijkheid voor verlies of schade, fouten of weglatingen of onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik; en (c) U (en niet Autodesk) verantwoordelijkheid draagt voor het maken van back-ups en het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van Uw Content. U wordt geadviseerd op Uw eigen computer of lokaal netwerk kopieën te bewaren en de meest recente versleutelings- en andere beveiligingstechnieken te gebruiken om Uw Content te beveiligen.           

            3.3      Uw Content Delen. Sommige Services bieden de mogelijkheid Uw Content te delen. U beseft dat, indien U ervoor kiest Uw Content te delen (hetzij via e-mail, het delen van een link, plaatsing op een Forum of andere openbare ruimtes of in gedeelde ruimtes die toegankelijk zijn voor andere, door U geselecteerde, gebruikers, of via een andere beschikbare methode voor het delen van informatie) iedereen met wie U Uw Content gedeeld hebt, Uw Content kan gebruiken. U gaat ermee akkoord dat wanneer U anderen toegang geeft tot Uw Content in verband met de Service, U hen een kosteloos, niet-exclusief recht geeft op het gebruiken, reproduceren, manipuleren, distribueren, vertonen, verzenden en uitdragen van Uw Content op grond van de aan hen binnen de Service (indien van toepassing) verleende toestemmingen. Indien U niet wilt dat anderen die rechten hebben, gebruik de Service dan niet om Uw Content te delen.

Autodesk-partijen hebben geen zeggenschap over en (onverminderd artikel 3.2) zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of misbruik van Uw Content door derden, indien U ervoor hebt gekozen Uw Content direct of indirect via een Service of op een Forum te delen. INDIEN U ERVOOR KIEST UW CONTENT TE DELEN OF DEZE OP EEN FORUM TE PLAATSEN OF ANDERSZINS IN VERBAND MET DE SERVICE BESCHIKBAAR TE MAKEN, DOET U DIT OP UW EIGEN RISICO.

            3.4      Openbaarmaking op een Forum. Er bestaan mogelijkheden om Uw Content openbaar te maken op een Forum dat verband houdt met de Service. U gaat ermee akkoord dat Uw Inzending door het versturen daarvan niet vertrouwelijk is en U geeft Autodesk en elke beheerder of host van een dergelijk Forum automatisch een eeuwigdurende, royaltyvrije, volledige betaalde, onherroepelijke, niet-exclusieve, sublicentieerbare (via meerdere reeksen) licentie tot het gebruiken, reproduceren, aanpassen, adapteren, openbaar maken, uitvoeren en vertonen (al dan niet in het openbaar), overdragen en distribueren van Uw Inzending op elke wijze, via elk medium en met behulp van elke techniek die reeds bestaat of nog moet worden ontwikkeld (of U garandeert dat de eigenaar van die rechten deze licentie uitdrukkelijk heeft verleend) en U doet afstand van "morele" rechten of andere rechten met betrekking tot de toekenning van auteurschap of integriteit die U op grond van toepasselijk recht of juridische leerstukken toekomen.

            3.5      Content en Diensten van Derden. Content en diensten van Derden kunnen door middel van de Service direct of indirect voor U beschikbaar zijn (waaronder begrepen Content die wordt gedeeld door andere gebruikers van de Service, via Forums of anderszins). Deze Content en diensten kunnen in sommige gevallen een eigenschap of functie lijken te zijn binnen, of ter aanvulling op de Services of de Autodesk Software. Wanneer toegang tot die Content of diensten wordt verkregen, is het mogelijk dat Uw Computer zonder verdere waarschuwing verbinding maakt met de website van een derde – bijvoorbeeld om U extra informatie, eigenschappen en functionaliteiten aan te bieden. De connectiviteit met de websites van derden wordt geregeld in de voorwaarden (met inbegrip van disclaimers en kennisgevingen) die op die websites vermeld staan of die anderszins betrekking hebben op de Content of diensten van de derde. U gaat ermee akkoord dat U Content of diensten van Derden uitsluitend voor Uw eigen risico bekijkt en gebruikt. Autodesk-partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het bekijken, gebruiken (waaronder mede begrepen het opnieuw uitbrengen) of vertrouwen op Content of diensten van Derden door U. Autodesk toetst, screent, controleert, bekrachtigt geen Content of diensten van Derden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid (waaronder mede begrepen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen) en evenmin de door het gebruik van Content of diensten van Derden verkregen resultaten. Alle transacties tussen U en derden in verband met dergelijke Content of diensten, waaronder mede begrepen het privacybeleid van die derden, het gebruik dat zij maken van persoonsgegevens, de levering van en betaling voor producten en diensten en alle overige voorwaarden die op die transacties betrekking hebben, vinden uitsluitend tussen U en die derde plaats. Autodesk kan de beschikbaarheid van Content of diensten van derden te allen tijde en om welke reden dan ook aanpassen of stopzetten. Het is mogelijk dat voor de toegang tot en het gebruik van bepaalde Content en diensten (van Autodesk of van derden) akkoord dient te worden gegaan met aparte voorwaarden en/of aanvullende vergoedingen dienen te worden voldaan.

            3.6      Communicatienetwerk. U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor het regelen van en het betalen van de kosten voor apparatuur, diensten en andere middelen die U nodig heeft om toegang te verkrijgen tot en/of gebruik te maken van de Service, waaronder mede begrepen, de kosten van een internetprovider, van telecommunicatie en van apparatuur en software van derden (waaronder mede begrepen versleuteling en andere beveiligingstechnieken).

            3.7      Het Verwijderen van Uw Content. Bepaalde Services stellen U in staat Uw Content van de Service te verwijderen (U beseft echter dat deze gedurende een redelijke termijn in back-ups blijft bestaan). Naast de rechten van Autodesk om Uw Content te verwijderen op het moment dat deze Voorwaarden krachtens artikel 10.2 aflopen of worden beëindigd (Gevolgen van Beëindiging), behoudt Autodesk zich het recht voor inactieve accounts of voor definitieve verwijdering in aanmerking komende Content (en alle back-ups daarvan) zonder nadere kennisgeving te verwijderen. Autodesk-partijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of niet opslaan van Uw Content. Autodesk kan Content die op de Service is geplaatst zonder kennisgeving verwijderen indien zij van oordeel is dat die Content te groot van omvang is of redelijke (of op grond van de Rechten vastgestelde) opslaglimieten overschrijdt.

 4.      Privacy

            4.1      Privacybeleid. U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat U door gebruikmaking van de Service instemt met het verzamelen, gebruiken, verwerken en opslaan van Uw persoonsgegevens zoals omschreven in het op dat moment geldende Privacybeleid, waaronder begrepen grensoverschrijdende overdrachten zoals omschreven in het beleid.

            4.2      Naleving van Privacywetgeving; Toestemming. U erkent en gaat ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving op het gebied van de persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming met betrekking tot aan Autodesk verstrekte persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Service door U of Uw personeel ("Persoonsgegevens"), met inbegrip van toepasselijke verplichtingen betreffende de melding, instemming, overdracht (waaronder begrepen grensoverschrijdende overdracht), openbaarmaking en het gebruik van Persoonsgegevens in verband met de Service, met inbegrip van het in het Privacybeleid bepaalde. Onverminderd het hiervoor bepaalde dient U ervoor te zorgen dat U voor zover nodig toestemming hebt verkregen voor het verstrekken van Persoonsgegevens welke worden overgedragen aan, verzameld, opgeslagen, gebruikt en anderszins verwerkt door Autodesk en haar serviceproviders, en dat elke natuurlijke persoon die zich toegang verschaft tot of gebruikmaakt van de Service op het Privacybeleid van Autodesk is gewezen.

            4.3      Serviceproviders; Geen Vertrouwelijke Persoonsgegevens. U erkent dat Autodesk gebruik kan maken van derden-serviceproviders in verband met de Services, waaronder mede begrepen het gebruiken van providers van cloud computing-diensten die Uw gegevens kunnen verzenden, beheren en opslaan met gebruikmaking van computers en apparatuur van derden die zich overal ter wereld kunnen bevinden. U erkent dat elke met de Services samenhangende gegevensopslagfunctionaliteit niet bedoeld is voor de opslag van Burgerservicenummers, nummers van creditcards of betaalkaarten, rekeningnummers, nummers van rijbewijzen, medische gegevens, zorgverzekeringsgegevens, vertrouwelijke gegevens over persoonlijke kenmerken zoals ras, godsdienst of seksuele voorkeur, of andere persoonsgegevens die een schaderisico vormen voor de desbetreffende persoon indien die gegevens op onbehoorlijke wijze worden openbaar gemaakt (gezamenlijk te noemen "Vertrouwelijke Persoonsgegevens"). U gaat ermee akkoord dat U Vertrouwelijke Persoonsgegevens in verband met de Service niet uploadt of op een andere wijze inzendt en U gaat er tevens mee akkoord dat Autodesk-partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn met betrekking tot dergelijke Vertrouwelijke Persoonsgegevens die in verband met de Service wordt verwerkt, verzonden, openbaar gemaakt of opgeslagen.

 5.      Vrijwaring. U verbindt zich voor eigen kosten en voor zoveel als wettelijk toelaatbaar is, Autodesk-partijen te vrijwaren tegen, te verdedigen (op verzoek van Autodesk) in geval van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheid, onkosten (waaronder begrepen redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten) die Autodesk lijdt of verschuldigd is als gevolg van een vordering, geding of gerechtelijke procedure ("Vordering") voortvloeiend uit of in verband met: (a) Uw Content of het gebruik van Uw Content, waaronder mede begrepen elke bewering dat Uw Content of het gebruik daarvan inbreuk pleegt op een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, of misbruik vormt van een handelsgeheim van een persoon of entiteit, of lasterlijk, smadelijk, minachtend, pornografisch of aanstootgevend materiaal bevat of dat het gebruik daarvan de dood of lichamelijk letsel of schade aan onroerende of roerende zaken van een derde heeft veroorzaakt; (b) een inbreuk op of niet-naleving door U van deze Voorwaarden (waaronder mede begrepen alle Reglementen en Aanvullende Overeenkomsten); of (c) het gebruik van het Serviceaanbod door U (of eenieder die zich via U toegang tot de Service heeft verschaft ingevolge artikel 1.3). Indien Autodesk U vraagt om verdediging te voeren tegen een Vordering, treft U geen schikking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, en heeft Autodesk het recht op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging van de Vordering, waarbij zij zich kan laten bijstaan door een advocaat van haar keuze.

 6.       Uw Garanties; Garantie-uitsluiting

            6.1      Uw Garanties. U erkent en gaat ermee akkoord dat (a) U de vereiste rechten hebt om Uw Content in verband met de Service in te zenden, te ontwikkelen en te gebruiken en om de in deze Voorwaarden vermelde licenties te verlenen; (b) Uw Content geen inbreuk pleegt op of misbruik maakt van intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden of in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving; (c) er op grond van toepasselijke wet- of regelgeving voor Uw Content geen beperkingen gelden met betrekking tot het openbaar maken, overdragen, downloaden, exporteren of opnieuw exporteren daarvan; en (d) alle informatie die U in verband met Uw inschrijving voor of gebruik van de Service verstrekt juist, nauwkeurig en volledig is, en dat U die informatie regelmatig bijhoudt en bijwerkt.

            6.2      Garantie-uitsluiting. IN AFWIJKING VAN TOEPASSELIJKE GARANTIES BETREFFENDE DE SOFTWARE IN DE LICENTIEOVEREENKOMST WORDT HET SERVICEAANBOD IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR VERLEEND. HIERBIJ WORDEN DOOR AUTODESK-PARTIJEN ALLE GARANTIES UITGESLOTEN EN GEEN VERKLARINGEN GEDAAN OF GARANTIES OF VOORWAARDEN VERLEEND VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND (FEITELIJK OF VAN RECHTSWEGE) OF OP GROND VAN WETGEVING OMTRENT HET SERVICEAANBOD, WAARONDER MEDE BEGREPEN ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT COURANTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP RECHTEN, EN ALLE GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT DE GANG VAN ZAKEN BIJ VORIGE TRANSACTIES, PRESTATIES, OF HANDELSGEBRUIK. U MAAKT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO GEBRUIK VAN HET SERVICEAANBOD. AUTODESK-PARTIJEN GARANDEREN NIET: DAT HET GEBRUIK VAN OF DE TOEGANG TOT HET SERVICEAANBOD GEEN FOUTEN BEVAT, COMPLEET IS, VEILIG IS OF VOLDOET AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN; DAT DE WERKING OF BESCHIKBAARHEID ERVAN NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN; OF DAT FOUTEN OF TEKORTKOMINGEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF OPGELOST; EN AUTODESK-PARTIJEN SLUITEN HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND DAARMEE UIT. AUTODESK-PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT HET SERVICEAANBOD OP EEN BEPAALDE WIJZE ZAL WERKEN EN SLUITEN HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR NALATIGHEID EN GROVE NALATIGHEID UIT. ONVERMINDERD DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN HET HIERVOOR BEPAALDE ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR (EN DAT AUTODESK-PARTIJEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN EN NIET IN ENIG OPZICHT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (i) DE DOOR U GENOMEN BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT HET SERVICEAANBOD, (ii) HET GEBRUIK VAN HET SERVICEAANBOD MET INBEGRIP VAN CONTENT, GEGEVENS, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U HEBT BEKEKEN IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD, OF (iii) ALLE GEVOLGEN VOOR UW BEDRIJF DIE UIT DAT GEBRUIK KUNNEN VOORTVLOEIEN. AUTODESK-PARTIJEN GEVEN GEEN GARANTIES AAN DERDEN. U BENT BIJ UITSLUITING VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD, WAARONDER BEGREPEN CONTENT, GEGEVENS, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD HEB INGEZIEN, WAARONDER MEDE BEGREPEN SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS. AUTODESK-PARTIJEN VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT HET SERVICEAANBOD GESCHIKT IS VOOR OF BESCHIKBAAR IS OF ZAL ZIJN IN EEN BEPAALD RECHTSGEBIED EN U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT AUTODESK GEHEEL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DE BESCHIKBAARHEID VAN HET SERVICEAANBOD TE ALLEN TIJDE GEHEEL OF GEDEELTELIJK KAN BEPERKEN TOT EEN DOOR AUTODESK TE BEPALEN GEBIED, RECHTSGEBIED OF TAAL. Het onderhavige artikel 6.2 kan worden afgedwongen voor zover door toepasselijke wetgeving is toegestaan. Gegevens of adviezen die door Autodesk-partijen of hun vertegenwoordigers (schriftelijk, mondeling of anderszins) zijn verstrekt, vormen geen garantie en zijn in geen enkel opzicht van invloed op de uitdrukkelijk in deze Voorwaarden opgenomen garantie-uitsluitingen of aansprakelijkheidsbeperkingen.

            6.3      Functionaliteitsbeperkingen. HET SERVICEAANBOD NEEMT NIET DE PLAATS IN VAN UW EIGEN OORDEEL (WAARONDER BEGREPEN EEN PROFESSIONEEL OORDEEL) OF EEN ONAFHANKELIJKE TOETSING, ONTWERP, BEOORDELING DAN WEL ANALYSE. VANWEGE DE GROTE VERSCHEIDENHEID AAN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VAN HET SERVICEAANBOD IS HET SERVICEAANBOD NIET GETEST VOOR ALLE SITUATIES WAARIN DIT GEBRUIKT ZOU KUNNEN WORDEN EN BESTAAT DE MOGELIJKHEID DAT HET NIET AAN DE DOOR U GEWENSTE VEREISTEN VOLDOET. ONVERMINDERD ARTIKEL 3.2 (VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW CONTENT) OF 6.2 (GARANTIE-UITSLUITINGEN) ZIJN AUTODESK-PARTIJEN GEENSZINS AANSPRAKELIJK VOOR RESULTATEN OF UITKOMSTEN DIE DOOR U ZIJN VERKREGEN OF ANDERSZINS ZIJN BEKEKEN DOOR MIDDEL VAN HET SERVICEAANBOD OF ANDER DOOR U IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD ONTWIKKELD MATERIAAL. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP, HET BEHEER VAN EN DE CONROLE VAN HET SERVICEAANBOD. DEZE VERANTWOORDELIJKHEID STREKT ZICH MEDE UIT TOT HET VASTSTELLEN VOOR WELK GEBRUIK HET SERVICEAANBOD GEËIGEND IS EN WELKE COMBINATIE VAN SERVICEAANBOD EN ANDERE PROGRAMMA’S EEN BIJDRAGE KAN LEVEREN AAN DE BEOOGDE RESULTATEN. U BENT EVENEENS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VASTSTELLEN WELKE ONAFHANKELIJKE PROCEDURES VOLDOENDE ZIJN OM DE BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID TE TESTEN VAN DE DOOR U IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD (INDIEN VAN TOEPASSING) VERKREGEN RESULTATEN, UITKOMSTEN OF MATERIALEN, MET INBEGRIP VAN ALLE ZAKEN DIE MET BEHULP VAN HET SERVICEAANBOD ZIJN BEKEKEN OF ONTWORPEN.

 7.       Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER ZULKS OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, EN ONGEACHT OF DE BEPERKTE VERHAALSRECHTEN OF DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING AAN HUN SPECIFIEKE DOEL VOLDOEN, (A) ZIJN AUTODESK-PARTIJEN OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE IS VEROORZAAKT EN UIT WELKEN HOOFDE DEZE WORDT GEVORDERD, DAT WIL ZEGGEN UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (NALATIGHEID DAARONDER MEDE BEGREPEN) OF ANDERSZINS, WAARONDER MEDE BEGREPEN WINST- EN OMZETDERVING, GEBRUIKS- OF GEGEVENSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, KOSTEN VOOR DE INKOOP VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN OF ANDERE DEKKING, OF HANDELSVERLIEZEN OF ECONOMISCHE VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK, ZELFS INDIEN AUTODESK VOORAF OP DE MOGELIJKHEID VAN AANSPRAKELIJKHEID IS GEWEZEN, EN GEEN VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK ALS GEVOLG VAN OVERMACHT OF EEN HANDELING VAN EEN DERDE OF BUITEN HAAR SCHULD VEROORZAAKT, EN (B) IS DE TOTALE CUMULATIEVE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK-PARTIJEN VOOR ALLE KOSTEN, VERLIEZEN OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT ALLE VORDERINGEN, GERECHTELIJKE PROCEDURES OF GEDINGEN, ONGEACHT DE WIJZE WAAROP ZIJ ZIJN VEROORZAAKT OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN HET SERVICEAANBOD, NIMMER HOGER DAN DE TOTAALSOM VAN DE DOOR U IN DE TWAALF MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE VORDERING BETAALDE BEDRAGEN VOOR HET SERVICEAANBOD DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VORDERING, DAN WEL HONDERD DOLLAR ($100), INDIEN DIT EEN LAGER BEDRAG IS.

 8.      Afstand. Voor zover zulks op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan, doet U hierbij afstand van alle vorderingen tegen Autodesk-partijen op grond van elke aansprakelijkheid voor vorderingen, (directe en gevolg-)schade, kosten en onkosten (met inbegrip van proces- en advocaatkosten) van welke soort of aard dan ook, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van het Serviceaanbod. INDIEN U WOONACHTIG BENT IN CALIFORNIË, DOET U AFSTAND VAN UW RECHTEN KRACHTENS § 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË, DAT BEPAALT DAT "EEN ALGEMENE AFSTAND ZICH NIET UITSTREKT TOT VORDERINGEN IN HET VOORDEEL VAN DE SCHULDEISER, WAARVAN DEZE OP HET MOMENT WAAROP AFSTAND WORDT GEDAAN HET BESTAAN NIET KENT OF VERMOEDT EN DIE VAN WEZENLIJKE INVLOED ZOUDEN ZIJN GEWEEST OP DE AFSPRAKEN MET DE SCHULDENAAR, INDIEN DE SCHULDEISER DEZE WEL HAD GEKEND." Inwoners van andere staten en landen doen op vergelijkbare wijze afstand van hun rechten op grond van toepasselijke en/of analoge wet- en regelgeving.

 9.      Grondslag van de Afspraak. Partijen komen overeen dat de afstand van rechten, uitsluiting van garanties, beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaringen in deze Voorwaarden de grondslag vormen van de afspraak tussen U en Autodesk en een wezenlijk onderdeel vormen van de door Autodesk ontvangen tegenprestatie voor het verlenen van het Serviceaanbod ingevolge deze Voorwaarden, en dat Autodesk deze Voorwaarden niet zou zijn aangegaan en het Serviceaanbod niet zou hebben verleend in geval van het ontbreken van die afstand van rechten, uitsluiting van garanties, beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaringen.

 10.    Duur en Beëindiging

            10.1       Duur en Beëindiging. Deze Voorwaarden treden in werking op de dag waarop U voor het eerst akkoord gaat met deze Voorwaarden door het hokje aan te klikken waarmee U aangeeft deze Voorwaarden gelezen te hebben en daarmee akkoord te gaan of, indien dit eerder is, de datum waarop U zich voor het eerst toegang verschaft tot of gebruikmaakt van de Service ("Aanvangsdatum"). Deze Voorwaarden kunnen zowel door Autodesk als door U worden beëindigd, ingeval de wederpartij toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden en deze tekortkoming niet alsnog binnen tien (10) dagen na schriftelijke ingebrekestelling heeft hersteld. Voorts is Autodesk gerechtigd om in plaats van beëindiging over te gaan tot opschorting van de Service, Uw toegang tot het Serviceaanbod en/of overige verplichtingen van Autodesk of Uw rechten ingevolge deze Voorwaarden, ingeval U nalatig bent gebleven met een betaling aan Autodesk of een direct of indirect door Autodesk gemachtigde distributeur of reseller dan wel anderszins tekort bent geschoten in de nakoming van het bepaalde in deze Voorwaarden dan wel het bepaalde in andere voorwaarden die op die Service van toepassing zijn. Autodesk is tevens gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen ingeval U in een faillissementsprocedure betrokken raakt, insolvent raakt of een akkoord sluit met Uw schuldeisers. Deze Voorwaarden worden automatisch, zonder nadere kennisgeving of handeling zijdens Autodesk, beëindigd ingeval van Uw vereffening. U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Autodesk haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden kan overdragen of uitbesteden. U heeft het recht deze Voorwaarden te allen tijde te beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, met inachtneming van een opzegtermijn. Tenzij deze Voorwaarden eerder zijn beëindigd in overeenstemming met het onderhavige artikel 10.1, worden zij automatisch beëindigd op de eerste datum waarop een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (a) het einde van de Servicetermijn zoals vermeld in Uw Rechten, of (b) het aflopen of eindigen van een Aanvullende Overeenkomst of de Bijzondere Servicevoorwaarden, of (c) de verwijdering van de Service uit het Afzonderlijke Autodesk-product of de Rechten, of (d) de stopzetting van de Service door Autodesk. Voor alle Serviceaanbiedingen die met "Beta", "Labs" of "Pre-Release" worden aangeduid of "gratis" beschikbaar worden gesteld of waarvoor geen betaling van een Afzonderlijk Autodesk-product of Abonnement is vereist, (i) kunnen deze Voorwaarden te allen tijde door Autodesk worden beëindigd, met of zonder opgaaf van reden, met inachtneming van een opzegtermijn; en (ii) indien geen vervaldatum of einde van de termijn is aangegeven in de Rechten en geen van de in (b), (c) of (d) zoals hierboven omschreven gebeurtenissen zich nog heeft voorgedaan, worden deze Voorwaarden beëindigd op de eerste jaardag van de Aanvangsdatum. Onverminderd het in dit lid bepaalde geldt voor alle Serviceaanbiedingen waartoe als onderdeel van een Abonnement Toegang wordt verschaft, dat deze Voorwaarden en Uw toegang tot de Services worden beëindigd wanneer Uw Abonnement (alsmede de Abonnementsprogrammavoorwaarden die op Uw Abonnement van toepassing zijn) wordt beëindigd of afloopt.

            10.2      Gevolgen van Beëindiging. Bij beëindiging van deze Voorwaarden, ongeacht de reden daarvoor, dient U elk gebruik van de Service met onmiddellijke ingang te staken. De beëindiging van deze Voorwaarden is niet van invloed op en geeft U geen recht op beëindiging van Aanvullende Overeenkomsten. De artikelen 1.4, 1.5, 2, 3.1 (eerste volzin), 3.2 tot en met 9 en 10.2 tot en met 12 blijven ook na afloop of beëindiging van deze Voorwaarden, ongeacht de reden daarvoor, geldig. Het is Uw verantwoordelijkheid kopieën van Uw Content te behouden. Bij beëindiging heeft Autodesk het recht Uw Content en alle back-ups daarvan, voor zover aanwezig, onverwijld en zonder kennisgeving te verwijderen en zijn Autodesk-partijen niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade voor U of derden als gevolg van die verwijdering.

 11.      Algemene bepalingen

            11.1      Aanpassingen van de Service en/of de Voorwaarden. Autodesk behoudt zich het recht voor geheel naar eigen goeddunken van tijd tot tijd (a) de Service aan te passen of nieuwe versies daarvan uit te brengen, (b) licentiesleutels of andere methodes in te stellen om de toegang tot de Service te kunnen controleren, (c) Uw toegang tot de Service te beperken of op te schorten, en (d) de Service te allen tijde te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk te allen tijde de eigenschappen of de functionaliteit van de Service kan bijwerken. Autodesk kan deze Voorwaarden te allen tijde aanpassen nadat zij U daarvan kennisgeving heeft gedaan. Deze kennisgeving kan worden gedaan (i) door de herziene Voorwaarden op de website van Autodesk te plaatsen (http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks) of op een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk, (ii) via e-mail of (iii) op een andere door Autodesk redelijk geachte wijze. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in de Abonnementsprogrammavoorwaarden anderszins is bepaald, dient U, indien een aanpassing van deze Voorwaarden voor U onaanvaardbaar is, het gebruik van de Service met onmiddellijke ingang te staken en verklaart U zich, door het gebruik van de Service na een dergelijke aanpassing voort te zetten, akkoord met die aanpassing.

            11.2       Toepasselijk Recht en Forum. Het volgende recht is van toepassing op deze voorwaarden en de uitleg daarvan: (a) dat van Zwitserland indien U het Afzonderlijke Autodesk-product heeft aangeschaft of, voor Stand-Alone Services, indien U zich heeft geabonneerd op de Service in een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, (b) dat van Singapore indien U het Afzonderlijke Autodesk-product heeft aangeschaft of, voor Stand-Alone Services, indien U zich heeft geabonneerd op de Service in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied of (c) dat van de Amerikaanse staat Californië (alsmede, voor zover van toepassing, het federale recht van de Verenigde Staten) indien U het Afzonderlijke Autodesk-product heeft aangeschaft of, voor Stand-Alone Services, indien U zich heeft geabonneerd op de Service in een land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (daaronder begrepen het Caraïbisch gebied of in een land dat niet in het onderhavige artikel 11.2 wordt genoemd. Het recht van genoemde landen is van toepassing met uitsluiting van de betreffende verwijzingsregels. Het Weens Koopverdrag en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act zijn niet van toepassing op deze Voorwaarden (en zijn uitgesloten van het daarop van toepassing zijnde recht). Daarnaast komen partijen overeen dat geschillen, aanspraken en vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden (waaronder mede begrepen de Bijzondere Servicevoorwaarden) uitsluitend worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de Superior Court of the State of California, County of Marin, dan wel de United States District Court for the Northern District of California in San Francisco, met dien verstande dat (a) ingeval U het Afzonderlijke Autodesk-product heeft aangeschaft of, voor Stand-Alone Services, indien U zich heeft geabonneerd op de Service in (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, het geschil of de vordering uitsluitend dient te worden voorgelegd aan (en partijen onder de exclusieve rechtsmacht vallen van) de Zwitserse rechter, en (b) ingeval Licentienemer het Autodesk-materiaal heeft aangeschaft een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, het geschil of de vordering uitsluitend dient te worden voorgelegd aan (en partijen onder de exclusieve rechtsmacht vallen van) de rechter in Singapore. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Autodesk om ingeval van een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten een vordering in te stellen in het land waar die inbreuk beweerdelijk is gepleegd.

            11.3      Exportrestricties. U erkent en gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van het Serviceaanbod onderworpen is aan exportrestricties en handelssancties van Amerika en andere toepasselijke landen, waaronder mede begrepen de reglementen die worden afgekondigd door de US Department of Commerce en de US Department of the Treasury (gezamenlijk de "Exportrestrictiewetgeving"). Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor de naleving van de Exportrestrictiewetgeving en voor het bijhouden van wijzigingen daarin. U verklaart en garandeert dat U (i) geen inwoner of staatsburger bent van, of gevestigd bent in, een land dat onderworpen is aan Amerikaanse handelssancties of andere aanzienlijke handelsrestricties (waaronder mede begrepen Cuba, Iran, Soedan, Syrië en Noord-Korea), (ii) niet staat vermeld op een door de Amerikaanse overheid gehanteerde lijst van verboden partijen (waaronder mede begrepen de door de U.S. Treasury opgestelde List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, de Denied Party List, de Entity list en de Unverified List van de U.S Department of Commerce en de aan proliferatie gerelateerde lijsten van de U.S Department of State, (iii) het Serviceaanbod, behoudens toestemming ingevolge de Exportrestrictiewetgeving niet zult aanwenden voor een verboden eindgebruiksdoel, waaronder mede begrepen ontwerp-, analyse-, simulatie-, beoordelings-, test- en andere activiteiten in verband met kernwapens, chemische/biologische wapens, raketsystemen of onbemande luchtvaarttoepassingen, of (iv) op geen enkel onderdeel van Uw Content restricties van toepassing zijn met betrekking tot het openbaar maken, overdragen, downloaden, exporteren of opnieuw exporteren daarvan uit hoofde van de Exportrestrictiewetgeving. U gaat ermee akkoord dat u het Serviceaanbod niet zult gebruiken voor het direct of indirect bekendmaken, overdragen, downloaden, exporteren of opnieuw exporteren van Uw Content, Content van Derden of andere content of materiaal naar een land, entiteit of partij die op grond van de Exportrestrictiewetgeving of andere wet- en regelgeving die op U van toepassing is onbevoegd is om dergelijke items te ontvangen.

            11.4      Beweerdelijke Inbreuk op Auteursrecht. Ingevolge Titel 17 van de United States Code, artikel 512(c)(2), dienen kennisgevingen van beweerdelijke inbreuken op auteursrechten per e-mail te worden toegezonden aan de Vertegenwoordiger van Auteursrechten van Autodesk naar CopyrightAgent@autodesk.com. Klik voor aanwijzingen en meer informatie over het indienen van een claim op grond van inbreuk op een auteursrecht op de volgende link: Copyright Information. VERZOEKEN OM INLICHTINGEN DIE NIET VOLGENS DEZE PROCEDURE ZIJN ONTVANGEN, WORDEN NIET BEANTWOORD.

            11.5      Onafhankelijke Contractspartijen. Krachtens deze Voorwaarden verhouden partijen zich tot elkaar als strikt onafhankelijke contractspartijen en niets in deze Voorwaarden kan worden beschouwd of geïnterpreteerd als bewijs voor de intentie een vereniging, maatschap, vennootschap onder firma, samenwerkingsverband of andere relatie aan te gaan. Elk der partijen is verantwoordelijk voor de kosten en onkosten voor het vervullen van haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, tenzij deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

            11.6      Splitsbaarheid. Indien een bevoegde rechter een bepaling van deze Voorwaarden of een gedeelte daarvan als niet-afdwingbaar beoordeelt, wordt die bepaling afgedwongen voor zoveel als toegestaan, om uitvoering te geven aan de intentie van deze Voorwaarden, waarbij de rest van deze Voorwaarden volledig van kracht blijft.

            11.7      Kopjes; Taal. De kopjes boven de artikelen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend ter bevordering van het leesgemak en hebben geen zelfstandige werking. Ingeval van strijdigheid tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan is de Engelstalige versie van deze Voorwaarden rechtens bindend. Ingeval U de licentie voor de Service in Canada hebt aangeschaft, gaat U akkoord met het volgende: Partijen bij deze Voorwaarden bevestigen dat zij deze Voorwaarden, alsmede alle daarmee verband houdende stukken, met inbegrip van Kennisgevingen, uitsluitend in het Engels wensen op te stellen. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.

            11.8      Kennisgevingen. Kennisgevingen van partijen in verband met deze Overeenkomst dienen schriftelijk en per e-mail, per gewone post of per koerier (zoals UPS, FedEx of DHL) te geschieden, met dien verstande dat U Autodesk niet per e-mail in gebreke kunt stellen en deze Overeenkomst niet per e-mail kunt opzeggen. Een kennisgeving van Autodesk aan U wordt geacht te zijn ontvangen (a) indien per e-mail: een (1) dag na verzending aan het aan Autodesk opgegeven e-mailadres, dan wel (b) indien per post of per koerier: vijf (5) dagen na verzending per gewone post of koerier aan het aan Autodesk opgegeven adres. U stemt ermee in dat de betekening van juridische stukken aan U kan geschieden per aangetekende brief aan het adres dat vermeld staat op Uw Klantgegevensformulier (dan wel ingeval geen Klantgegevensformulier is aangeleverd, aan Uw laatste aan Autodesk bekende adres van Licentienemer), voor zover zulks op grond van het toepasselijke recht is toegestaan. Een kennisgeving van U aan Autodesk wordt geacht te zijn ontvangen (a) indien per e-mail: een (1) dag na verzending aan (en ontvangst door Autodesk op) het e-mailadres CopyrightAgent@autodesk.com, dan wel (b) indien per post of per koerier: bij ontvangst door Autodesk op het adres Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, t.a.v. Copyright Agent. Indien U een Abonnement heeft, mogen kennisgevingen ook door partijen geschieden op de wijze als vermeld in de Abonnementsprogrammavoorwaarden.

            11.9       Geen afstand van recht. Voor het doen van afstand van rechten ten aanzien van het bepaalde in deze Voorwaarden is een schriftelijke verklaring vereist die dient te worden ondertekend door beide partijen. Wanneer een bepaling van deze Voorwaarden niet wordt afgedwongen, betekent dit niet dat daarmee afstand wordt gedaan van die bepaling of van een andere bepaling. U heeft niet het recht deze Voorwaarden of een of meer rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen of te cederen. Ongevoegd verrichte overdrachten zijn nietig.

            11.10      Gehele Overeenkomst. Deze Voorwaarden (waaronder mede begrepen de Aanvullende Overeenkomsten en de Reglementen) vormen de gehele overeenkomst tussen U en Autodesk ter zake van het voorwerp daarvan en treden in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige discussies en voorstellen tussen U en Autodesk met betrekking tot het Serviceaanbod, ongeacht of deze per e-mail, mondeling of schriftelijk zijn gehouden of gedaan. In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen deze Voorwaarden en een Aanvullende Overeenkomst of een Beleidsregel, gelden deze Voorwaarden, met dien verstande (a) dat de Rechten en Bijzondere Servicevoorwaarden deze Voorwaarden beheersen en (b) een Aanvullende Overeenkomst bindend is voor zover deze uitdrukkelijk deze Servicevoorwaarden met betrekking tot de Service terzijde stelt.

 12.      Definities

            12.1      "Aanvullende Overeenkomst": een overeenkomst (a) voor een Afzonderlijk Autodesk-product (indien van toepassing) of (b) die U en Autodesk anderszins schriftelijk aangaan is een Aanvullende Overeenkomst en bevat bepaalde voorwaarden voor de toegang tot of het gebruik van de Service of de Software. Onder Aanvullende Overeenkomsten worden tevens, zonder enige beperking, de Licentieovereenkomst en de Abonnementsprogrammavoorwaarden gerekend, voor zover van toepassing.

            12.2      "API-gegevens": de standaardgegevens inzake de Application Programming Interface ("API") die in het algemeen door Autodesk aan gebruikers van het Serviceaanbod ter beschikking worden gesteld en waarin de eisen staan vermeld voor de interactie met (bijvoorbeeld het oproepen of sturen van de functionaliteiten van) de Software die in dat Serviceaanbod is opgenomen. Onder API-gegevens worden niet verstaan de implementatie van deze interface-gegevens, eventuele Ontwikkelingsmaterialen of andere Software.

            12.3      "Autodesk": Autodesk, Inc., een Delaware Corporation. Indien U een licentie voor of abonnement op de Service aanschaft in (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, wordt onder "Autodesk" verstaan Autodesk Development Sàrl. of (b) in een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, wordt onder "Autodesk" verstaan Autodesk Asia Pte Ltd.

            12.4      "Autodesk-partijen": Autodesk en haar gelieerde vennootschappen, vertegenwoordigers en leveranciers en elke respectievelijke bestuurder, directeur en werknemer van Autodesk.

            12.5      "Computer": (a) een elektronisch apparaat met een of meer centrale verwerkingseenheden (CPU’s) dat gevoed wordt door informatie in digitale of vergelijkbare vorm en deze informatie ten behoeve van een specifiek resultaat verwerkt op basis van een opeenvolging van instructies, dan wel (b) een software-implementatie van een dergelijk apparaat (een zogeheten virtuele computer).

            12.6      "Content": alle bestanden, ontwerpen, modellen, datasets, projectgegevens, materialen, documenten, computerprogramma’s of vergelijkbare materialen (waaronder mede begrepen modules en componenten, functionaliteiten en eigenschappen van een computerprogramma), media, audio, afbeeldingen, namen, e-mailadressen, opmerkingen, aantekeningen, links en overige inhoud, gegevens en informatie.

            12.7      "Klantgegevensformulier": een door of namens U ingevuld formulier dat rechtstreeks of indirect aan Autodesk (of via een door Autodesk gemachtigde reseller of distributeur) wordt verstrekt in verband met Uw aanvraag van een licentie voor of abonnement op de Service of een Afzonderlijk Autodesk-product.

            12.8      "Ontwikkelingsmaterialen": SDK’s (Software Development Kits) en andere toolkits, bibliotheken, scripts, referentie- of samplecodes en vergelijkbare ontwikkelingsmaterialen die deel uitmaken van het Serviceaanbod.

            12.9       "Documentatie": alle technische vereisten en eindgebruikersdocumentatie voor de door Autodesk voor U toegankelijk gemaakte Service.

            12.10     "Rechten Site": de door of voor Autodesk in eigendom gehouden en beheerde website waarop U Uw specifieke Rechten kunt bekijken. Voor bepaalde Services kan de toegang tot de Rechten Site via een functionaliteit binnen Uw Afzonderlijke Autodesk-product of Service plaatsvinden.

            12.11      "Rechten": Uw rechten op het gebruik van de Service (zoals maximumcapaciteit, transacties, output, uren of ander meetbaar gebruik, andere meetbare termijnen of duur en alle overige rechten bij die Service behorende rechten) zoals vastgesteld door het Afzonderlijke Autodesk-product, de stand-alone Service of de soort of status van het Abonnement waarop U zich heeft geabonneerd of waarvoor U een licentie heeft verkregen. "Rechten" omvatten mede alle overige informatie over het recht op toegang en gebruik van de Service, zoals vermeld op de Rechten Site en de Service Site (waaronder mede begrepen de omschrijving van de Service, Documentatie en minimale technische vereisten voor de Service).

            12.12      "Forum": alle (a) door Autodesk of een derde beheerde discussiegroepen, chatruimtes, prikborden, nieuwsgroepen, wiki/hulpfuncties of sociale netwerken (behoudens indien deze voorbehouden zijn aan een beperkte groep gebruikers door middel van toestemmingen, controles en/of andere privacy-instellingen) of het openbare gedeelte van de Service en alle (b) feedback, e-mail, berichten of brieven aan Autodesk, haar webmaster of werknemers en alle overige communicatie aan Autodesk door middel van een interactieve functionaliteit die wordt aangeboden als onderdeel van de Service of van een door of voor Autodesk in eigendom gehouden en beheerde website.

            12.13      "Licentieovereenkomst"; de licentieovereenkomst van de eindgebruiker zoals door Autodesk is verstrekt of waarnaar door Autodesk wordt verwezen in verband met de Software of, indien een dergelijke overeenkomst niet door Autodesk is verstrekt of daarnaar niet door Autodesk is verwezen: de Licentie- en Serviceovereenkomst van Autodesk die wordt aangeduid als de "Design Suites Licentie- en Serviceovereenkomst" dat momenteel kan worden ingezien op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, of een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk, die van tijd tot tijd geheel naar goeddunken van Autodesk kan worden aangepast.

            12.14      "Personeel": (a) Uw individuele werknemers en (b) de individuele personen die als zelfstandige opdrachtnemers op Uw locatie werkzaam zijn en die uitsluitend toegang verkrijgen tot en gebruik maken van de Service op en via Computers die Uw eigendom zijn of door U worden geleased en beheerd.

            12.15      "Reglementen": het geheel van Rechten, Bijzondere Servicevoorwaarden, Documentatie, Gedragsregels, Privacybeleid en alle overige voorwaarden die onder verwijzing daarnaar deel uitmaken van deze Voorwaarden.

            12.16      "Privacybeleid": het Privacybeleid van Autodesk dat momenteel kan worden ingezien op www.autodesk.com/privacy, en dat van tijd tot tijd geheel naar goeddunken van Autodesk kan worden gewijzigd.

            12.17      "Gedragsregels": de Gedragsregels van Autodesk zoals vermeld in de Gebruiksvoorwaarden voor de Website van Autodesk, zoals deze momenteel te vinden zijn op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, of een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk, die van tijd tot tijd geheel naar eigen goeddunken van Autodesk kan worden aangepast.

            12.18      "Afzonderlijk Autodesk-Product": elk afzonderlijk Autodesk-product dat U heeft aangeschaft of waarop U een abonnement heeft en U recht geeft op toegang tot en gebruikmaking van het Serviceaanbod. Een Afzonderlijk Autodesk-product kan bestaan uit (a) een stand-alone product of dienst, (b) een Abonnement, of (c) een bundel producten en/of diensten.

            12.19      "Service": een web- of cloud based-service waarvoor verbinding met internet vereist is en die Autodesk beschikbaar stelt door middel van een Afzonderlijk Autodesk-product of de Service Site.

            12.20      "Serviceaanbod": de Service, API-gegevens, Ontwikkelingsmaterialen, Documentatie, Service Site, Rechten Site en alle Content (waaronder mede begrepen Content van Derden), sample datasets, sample models of andere sample-Content, informatie, gegevens of materialen die Autodesk op grond van deze Voorwaarden beschikbaar stelt of die in verband met de Service worden bekeken of aangemaakt (waaronder mede begrepen output, resultaten, aanbevelingen of ramingen op grond van Uw Content of anderszins) en alle daarmee verband houdende inhoud.

            12.21      "Service Site": de door of voor Autodesk in eigendom gehouden of beheerde website die met de Service samenhangt.

            12.22      "Software"; alle computerprogramma’s en soortgelijke materialen, met inbegrip van modules en componenten, functionaliteiten en eigenschappen van een computerprogramma die door of voor Autodesk beschikbaar worden gesteld voor gebruik als onderdeel van de Service (ongeacht of het gebruik plaatsvindt door middel van downloaden of hosting).

            12.23      "Bijzondere Servicevoorwaarden": alle specifieke voorwaarden voor toegang tot en gebruikmaking van een bepaalde Service die staan vermeld op een locatie waar een gebruiker een dergelijke Service kan bestellen of zich daarvoor kan inschrijven, of die worden afgebeeld in verband met het bestellen van of het inschrijven voor een dergelijke Service (bijvoorbeeld een webpagina) of, die bij gebreke van dergelijke voorwaarden, te vinden zijn op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use of een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk, die van tijd tot tijd naar goeddunken van Autodesk kan worden aangepast.

            12.24      "Abonnement": een abonnement dat U heeft aangeschaft voor een Autodesk-product en U recht geeft op toegang tot en gebruikmaking van de Service (alsmede andere voordelen).

            12.25      "Abonnementsprogrammavoorwaarden: de voor Abonnementen geldende voorwaarden welke zijn te vinden op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions of op een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk die van tijd tot tijd door Autodesk in overeenstemming met haar voorwaarden kan worden aangepast (het URL-adres staat vermeld op de website van Autodesk en kan tevens bij Autodesk worden opgevraagd).

            12.26      "Voorwaarden": het geheel van Servicevoorwaarden, Aanvullende Overeenkomsten en Reglementen.

            12.27      "Content van Derden": alle Content die aan U door een derde beschikbaar is gesteld door middel van of in verband met een Service van Autodesk of een door of voor Autodesk in eigendom gehouden en beheerde website.

            12.28      "Uw Content": het geheel van (a) de Content en/of gegevens die U inzendt of uploadt in verband met de Service (b) Uw specifieke, uit de Service gegenereerde output, indien van toepassing, op basis van Uw eigen onbewerkte gegevens of informatie en (c) alle softwareapplicaties, plug-ins en andere computerprogramma’s of vergelijkbare materialen (met inbegrip van modules en componenten, functionaliteiten en eigenschappen van een computerprogramma) die U met gebruikmaking van de API-gegevens en/of Ontwikkelingsmaterialen hebt ontwikkeld.

            12.29      "Uw Inzending": Uw Content of informatie die U uploadt, e-mailt, plaatst, openbaar maakt of anderszins rechtstreeks of indirect via of in verband met de Service verzendt naar of indient bij een Forum.

Indien U niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze Voorwaarden, dient U niet op de "I Agree"-knop te klikken of het desbetreffende hokje aan te vinken (of ander mechanisme te selecteren waardoor U verklaart akkoord te gaan) waarmee wordt aangegeven dat U deze Voorwaarden hebt gelezen en daarmee akkoord gaat; U hebt in dat geval geen recht op toegang tot of gebruikmaking van de Service; indien U zich echter toegang verschaft tot of gebruikmaakt van de Service zonder daartoe gerechtigd te zijn, wordt dit niettemin beschouwd als een akkoordverklaring en instemming met deze Voorwaarden.

Een kopie van deze voorwaarden is te vinden op de website van Autodesk op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks of een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk. U dient een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren.