LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Warunki Usługi A360 (aktualizacja z 3/2013)

Witamy w A360!  Przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług należy zapoznać się z niniejszymi Warunkami.  Aby korzystać z usług należy wybrać przycisk “Wyrażam zgodę” lub inny przycisk lub mechanizm przewidziany do potwierdzania wyrażenia zgody. 

Poprzez wybór przycisku “Wyrażam zgodę” (lub innego przycisku, lub poprzez skorzystanie z mechanizmu przewidzianego do potwierdzania wyrażenia zgody), lub poprzez korzystanie z Usługi, użytkownik (a) potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, rozumie je i zgadza się, aby go one obowiązywały, w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, na rzecz którego działa (na przykład, jako pracownik) ("Spółka"), lub też, w przypadku gdy nie ma takiej Spółki, w mieniu własnym jako osoby fizycznej; oraz (b) oświadcza i zapewnia, że posiada prawo i jest umocowany do działania w imieniu swojej Spółki i zaciągania zobowiązań przez swoją Spółkę (jeżeli taka Spółka istnieje) lub siebie (jeśli takiej spółki nie ma). W następstwie powyższego zostaje zawarta umowa pomiędzy Autodesk i użytkownikiem osobiście, jeżeli użytkownik korzysta z Usługi dla celów prywatnych, albo jego Spółką. 

Jeżeli użytkownik lub jego Spółka (łącznie "Użytkownik") nie akceptuje wszystkich warunków, lub jeżeli użytkownik nie ma prawa i nie jest umocowany do zgodnego z prawem zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki lub w swoim imieniu, wówczas (a) nie należy wybierać przycisku „Wyrażam zgodę”, za to wybrać przycisk „Rezygnuję” (lub inny przycisk lub skorzystać z innego mechanizmu przeznaczonego do rezygnacji z niniejszych warunków); oraz (b) Użytkownik nie ma prawa dostępu do Usługi ani do korzystania z niej; przy czym wszelkie niedozwolone korzystanie z Usługi lub niedozwolony dostęp do Usługi przez Użytkownika lub Spółkę Użytkownika będzie stanowił zgodę na niniejsze Warunki i ich akceptację.

 1.    Ogólnie o usługach.

            1.1      Niniejsze „Warunki Usługi” stanowią umowę. Stanowią one uzupełnienie innych umów, które mogły zostać zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Autodesk, w tym Dodatkowych Umów i Polityk. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wielu usług. Do niektórych usług mogą mieć zastosowanie specjalne warunki lub prawa. Są one określone w Specjalnych Warunkach Usług i Prawach, które są włączone do niniejszych Warunków i są częścią Warunków mających zastosowanie do Usługi. W niniejszych Warunkach mogą występować terminy pisane wielką literą, takie jak „Autodesk” lub „Usługa”. Terminy pisane wielką literą są zdefiniowane w Punkcie 10 (Definicje) lub w innym miejscu niniejszych Warunków. Bezpłatne Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom, które pojawiają się w związku z korzystaniem z Bezpłatnych Usług i zostaną włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie. Wszystkie płatności i opłaty za Usługi podlegają obowiązującym warunkom regulującym płatności pomiędzy Użytkownikiem a Autodesk lub niezależnym autoryzowanym sprzedawcą lub kupcem.

            1.2      Autodesk będzie świadczył Usługi na rzecz Użytkownika i Uprawnionych Użytkowników Użytkownika. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Autodesk będzie świadczył Usługi, a Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z Usługi, jak również Użytkownik może zezwalać na to, aby dostęp do Usługi mieli i z usługi korzystali Uprawnieni Użytkownicy Użytkownika, pod warunkiem, że dostęp taki i użytkowanie będą odbywały się wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa Użytkownika i w formie udostępnionej i/lub zapewnionej przez Autodesk.  W niektórych wypadkach, dostęp i korzystanie przez inne osoby może być dozwolone, jeżeli zostało to wyraźnie przewidziane w Dokumentacji, Specjalnych Warunkach Usług lub Prawach.  Użytkownik będzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszych Warunków przez Uprawnionych Użytkowników Użytkownika i inne osoby, które mogą mieć dostęp do Usługi za pośrednictwem Użytkownika (niezależnie od tego, czy Autodesk wyraził zgodę na taki dostęp lub czy taki dostęp mieści się w zakresie Prawa Użytkownika).  Uprawnieni Użytkownicy Użytkownika mogą być zobowiązani do zapoznania się z niniejszymi Warunkami i wyrażenia na nie zgody przed uzyskaniem dostępu do Usługi i skorzystaniem z niej.  Użytkownik nie może sprzedawać ani oferować odsprzedaży Oferty Usługowej w całości lub w części.  Niezależnie od zobowiązania Autodesk do świadczenia Usług zgodnie z Prawami, Użytkownik uznaje, że niektóre Usługi lub Oferty Usługowe mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach, mogą wymagać od Użytkownika wykupienia członkostwa lub subskrypcji, lub wniesienia dodatkowej opłaty i mogą nie być dostępne we wszystkich językach.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wdrożenie wszystkich swoich zasad dostępu do strony Użytkownika i do Treści Użytkownika przez Uprawnionych Użytkowników Użytkownika.  Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za egzekwowanie wykonania takich zasad. 

            1.3      Użytkownik i Uprawnieni Użytkownicy Użytkownika będą musieli założyć konto i utrzymać dostęp do Internetu, aby móc korzystać z Usługi. Aby móc korzystać z Usługi, Użytkownik i Uprawnieni Użytkownicy Użytkownika muszą posiadać dostęp do Internetu i mogą być zobowiązani do utworzenia konta lub zalogowania się do konta, a Autodesk zastrzega sobie prawo do nałożenia takich wymogów. Użytkownik zobowiązuje się, że Użytkownik i Uprawnieni Użytkownicy Użytkownika nie będą sobie wzajemnie ujawniać identyfikatorów użytkownika lub haseł. Użytkownik zobowiązuje się nie zezwalać innym osobom na dostęp do konta Użytkownika i do strony Użytkownika (chyba że zezwalają na to wyraźnie niniejsze Warunki) ani na podejmowanie innych działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa konta Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zorganizowanie i opłacenie kosztów Internetu lub dostępu do innej sieci, sprzętu, oprogramowania, usług i innych zasobów niezbędnych do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usługi i / lub korzystania z Usługi („Dostęp"), w tym, między innymi, opłat na rzecz dostawcy internetu, opłat telekomunikacyjnych oraz kosztów wszelkich urządzeń i oprogramowania osób trzecich (w tym, między innymi, szyfrowania i innych technologii bezpieczeństwa). Autodesk nie ponosi odpowiedzialność za wsparcie Dostępu Użytkownika ani za niezawodność, bezpieczeństwo lub działanie jakiegokolwiek Dostępu. O ile wskazano inaczej Specjalnych Warunkach Usług lub opisano w Prawach Użytkownika, usługi mogą być dostępne na całym świecie (choć istnieje możliwość, że nie wszystkie Usługi i funkcje, o których mowa w Usługach będą dostępne we wszystkich krajach lub lokalizacjach obecnie lub w przyszłości). Warunki te nie zmieniają ograniczeń terytorialnych mających zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Oddzielnego Produktu Autodesk.           

            1.4     Do Usług mogą mieć zastosowanie Umowy o Poziom Usług.  Autodesk udostępni Usługę Użytkownikowi i Uprawnionym Użytkownikom Użytkownika w sposób, w jaki Autodesk ogólnie udostępnia Usługi użytkownikom Usługi.  Wszystkie Umowy o Poziom Usług dostępne Użytkownikowi w związku z Usługą będą Dodatkowymi Umowami, a ewentualne świadczenia przewidziane w jakiejkolwiek Umowie o Poziom Usług będą jedynym i wyłącznym środkiem przysługującym w przypadku nieosiągnięcia określonych poziomów usług.  Nie wszystkim Usługom towarzyszą Umowy o Poziom Usług.  Autodesk nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących czasu zdatności lub dostępności Oferty Usługowej, chyba że zostały one konkretnie wskazane w Umowie o Poziom Usług.

  2.    TREŚĆ.

            2.1     Treść Użytkownika należy do Użytkownika. Użytkownik zachowuje własność Treści Użytkownika i pozostaje odpowiedzialny za Treść Użytkownika oraz za postępowanie Użytkownika w trakcie korzystania z Oferty Usługowej. Użytkownik zobowiązuje się, że Treść Użytkownika oraz postępowanie Użytkownika (i Uprawnionych Użytkowników Użytkownika) w trakcie korzystania z Oferty Usługowej będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami, Regulaminem Postępowania i innymi Politykami. Poprzez stworzenie, przedstawienie, publikowanie czy udostępnianie w inny sposób Treści Użytkownika na rzecz Autodesk i/lub innych osób, Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że: (1) Użytkownik dokona oceny i ponosić będzie wszelkie ryzyko związane z Treścią Użytkownika; (2) Strony Autodesk nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za Treść Użytkownika, w formie przesłanej lub przedstawionej przez Użytkownika, w tym, między innymi, za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia. Nie umniejszając zobowiązania Autodesk do świadczenia Usług w sposób opisany w Prawach Użytkownika, zachęca się Użytkowników do stosowania skutecznych praktyk w zakresie zachowywania treści, do zapisywania kopii zapasowych na własnym komputerze lub w sieci lokalnej i do korzystania z najnowszych technologii szyfrowania i bezpieczeństwa, w celu ochrony Treści Użytkownika oraz do tworzenia kopii zapasowych Treści Użytkownika i chronienia bezpieczeństwa i poufnego charakteru Treści Użytkownika, w zakresie, jakim ma to zastosowanie do Usługi.  Personel Autodesk nie będzie miał dostępu do Treści Użytkownika, chyba że (a) w ramach świadczenia, utrzymywania, zabezpieczania lub modyfikowania Usługi, (b) na żądanie Użytkownika lub za zgodą Użytkownika w ramach rozstrzygania lub zapobiegania problemom związanym z obsługą, wsparciem lub problemom technicznym, lub (c) w związku z obowiązkami natury prawnej lub postepowaniami zgodnie z Punktem 2(D) poniżej. Korzystanie z  Danych Osobowych Użytkownika będzie odbywało się w sposób wskazany w Polityce Prywatności. Autodesk nie jest właścicielem Treści Użytkownika.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi wiąże się nierozerwalnie z technicznym dostępem do Treści Użytkownika i Danych Metrycznych związanych z korzystaniem z Usługi , przetwarzaniem ich i przesyłaniem.

            2.2      Co się dzieje, jeśli Użytkownik udostępni Treść Użytkownika.  W ramach niektórych Usług Użytkownik może udostępniać Treść Użytkownika lub publikować Treść Użytkownika na Forum lub w ramach innych produktów lub Usługi, bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem innego oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zdecyduje się udostępnić lub opublikować Treść Użytkownika (przy pomocy poczty elektronicznej, linku, przesłania do aplikacji oprogramowania w celu udostępnienia w ramach usługi, opublikowania na Forum lub na innych publicznych witrynach lub stronach udostępnionych użytkownikom wybranym przez Użytkownika, czy też udostępnione przy pomocy innych mechanizmów wspólnego korzystania), wszyscy, którym Użytkownik udostępnił swoją Treść (a w niektórych wypadkach ogół odbiorców) mogą tę Treść wykorzystywać, powielać, obrabiać, dystrybuować, wyświetlać, przesyłać i komunikować.  Fora mogą być publiczne, a publikowanie na Forach nie odbywa się na zasadzie poufności. Jeżeli Użytkownik nie chce udzielić innym takich praw, nie powinien wykorzystywać Usługi do udostępniania swoich Treści lub powinien ustawić odpowiednio swoje pozwolenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie dostępem do Treści Użytkownika przez Uprawnionych Użytkowników Użytkownika, w tym za przyznawanie prawa dostępu i odbieranie takiego prawa.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w niektórych wypadkach, użytkownik, któremu Użytkownik umożliwił dostęp do swoich Treści, może mieć możliwość kopiowania lub przesyłania lub zapamiętywania Treści Użytkownika poza Usługą, a zawieszenie dostępu lub jego zakończenie nie będzie skutkowało usunięciem lub zablokowaniem dostępu do treści, która została uprzednio skopiowana lub przesłana.   Użytkownik zrzeka się autorskich praw osobistych lub innych praw w zakresie przypisania autorstwa Treści Użytkownika. Strony Autodesk nie mają kontroli nad jakimikolwiek szkodami wynikającymi z używania lub niewłaściwego używania Treści Użytkownika przez osoby trzecie, którym Użytkownik udostępnił taką Treść, bezpośrednio lub pośrednio, lub na jakimkolwiek Forum lub w ramach jakiejkolwiek usługi lub poprzez jakiekolwiek oprogramowanie, i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. JEŻELI UŻYTKOWNIK POSTANOWI UDOSTĘPNIĆ SWOJĄ TREŚĆ NA FORUM LUB W INNY SPOSÓB W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ, UDOSTĘPNIENIE TAKIE BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

            2.3      Poufność Treści Użytkownika i innych Informacji Poufnych.  Użytkownik lub Autodesk (jako „Strona Ujawniająca”) może w związku z Usługami ujawniać Informacje Poufne drugiej stronie („Strona Otrzymująca").  Strona Otrzymująca będzie stosowała ten sam stopień dbałości, co w przypadku ochrony swoich własnych informacji poufnych podobnego rodzaju (lecz nie mniejszy niż uzasadniony) i zobowiązuje się (i) nie wykorzystywać Informacji Poufnych Strony Ujawniającej w jakimkolwiek celu poza zakresem niniejszych Warunków i jakiejkolwiek Dodatkowej Umowy, i (ii) o ile Strona Ujawniająca nie wyrazi w innym trybie zgody na piśmie,  ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej do pracowników, wykonawców, usługodawców i agentów Strony Otrzymującej i podmiotów zależnych Strony Otrzymującej, którym dostęp taki jest niezbędny w celach zgodnych z niniejszymi Warunkami oraz jakąkolwiek Dodatkową Umową oraz którzy podlegają obowiązkowi zachowania poufności nałożonemu przez Stronę Otrzymującą, który będzie przewidywał środki ochrony nie mniej rygorystyczne niż środki przewidziane w niniejszych Warunkach.

           2.4       Ujawnienia ze względów prawnych.  Strona Otrzymująca może ujawniać Informacje Poufne Strony Ujawniającej, jeżeli jest do tego zobowiązana przepisami prawa, pod warunkiem, że Strona Otrzymująca poinformuje uprzednio Stronę Ujawniającą o takim obowiązkowym ujawnieniu (w zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne).  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Autodesk może mieć dostęp do Treści Użytkownika i ją ujawniać, aby wykonać obowiązki prawne lub spełnić żądanie administracji rządowej lub organu regulacji (w tym wezwań do sądu i nakazów sądowych), w ramach postępowania, którego stroną są Strony Autodesk lub na wniosek Użytkownika.  Jeżeli ujawnienie następuje na wniosek Użytkownika, Użytkownik może ponosić odpowiedzialność za koszty zgromadzenia takich Informacji Poufnych i zapewnienia do nich dostępu.          

           2.5      Dostępność Materiałów Osób Trzecich.  Materiały Osób Trzecich mogą zostać udostępnione Użytkownikowi, bezpośrednio lub pośrednio, w ramach Usługi (w tym Materiały Osób Trzecich udostępnione przez innych użytkowników Usługi, poprzez korzystanie z Oprogramowania, które nawiązuje do Usług,  na Forach lub w inny sposób). W niektórych przypadkach takie Materiały Osób Trzecich mogą przybierać wygląd funkcji lub opcji w ramach Usług, Subskrypcji, Członkostwa  lub Oprogramowania Autodesk,  albo ich rozszerzenia. Próba uzyskania dostępu do takich Materiałów Osób Trzecich może spowodować, że Komputer Użytkownika, bez dodatkowego ostrzeżenia, połączy się z witryną osób trzecich – np. w celu dostarczenia Użytkownikowi dodatkowych informacji, opcji i funkcjonalności. Takie łączenie się z witrynami osób trzecich lub Materiałami Osób Trzecich, lub dostęp do witryn osób trzecich lub Materiałów Osób Trzecich podlega warunkom (w tym wszelkim ostrzeżeniom i zastrzeżeniom) umieszczonym na tychże witrynach lub w inny sposób powiązanych z Materiałami Osób Trzecich, a dostęp do i korzystanie z Materiałów Osób i innych produktów i usług Autodesk może wymagać przystąpienia do dodatkowych warunków i/lub wniesienia dodatkowych opłat . Użytkownik potwierdza, że będzie ponosić całkowite ryzyko wynikające z przeglądania lub korzystania przez Użytkownika lub Uprawnionych Użytkowników Użytkownika z Materiałów Osób Trzecich lub z dostępu do nich. Strony Autodesk nie będą w żadnym razie odpowiedzialne z tytułu jakichkolwiek szkód czy strat spowodowanych przeglądaniem czy wykorzystaniem Materiałów Osób Trzecich lub poleganiem przez Użytkownika na Materiałach Osób Trzecich. Wszelkie relacje pomiędzy Użytkownikiem i jakimikolwiek osobami trzecimi w związku z takimi Materiałami Osób Trzecich, obejmujące, bez ograniczeń, politykę prywatności takiej osoby trzeciej, wykorzystanie danych osobowych, dostawę i płatności za towary i usługi, oraz wszelkie inne warunki związane z takimi relacjami, będą mieć miejsce wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem i taką osobą trzecią. Autodesk ma prawo w każdym czasie zmodyfikować lub odłączyć dostęp do jakichkolwiek Materiałów Osób Trzecich z dowolnej przyczyny.

            2.6     Usuwanie Treści Użytkownika. Użytkownik uznaje, że w przypadku usunięcia przez Użytkownika Treści Użytkownika z Usługi, treści takie mogą pozostać na kopiach zapasowych. Oprócz prawa Autodesk do usunięcia Treści Użytkownika po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków zgodnie z postanowieniami Punktu 8 (Rozwiązanie), Autodesk ma prawo (lecz nie obowiązek) usunąć nieaktywne strony lub konta lub treści (wraz z ich kopiami zapasowymi) bez dalszych powiadomień i bez odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywania takich treści. Strony Autodesk nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za takie usunięcie dokonane na podstawie ustawień, działań lub braku działań lub za nieusunięcie Treści Użytkownika.           

            2.7      Waga bezpieczeństwa.  Przy świadczeniu Usług będą wykorzystywane procesy i zabezpieczenia, które mają pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa Treści Użytkownika na poziomie odpowiednim dla Usługi.  Autodesk będzie zlecał zewnętrznym audytorom weryfikację przestrzegania przez Autodesk zabezpieczeń mających zastosowanie do niektórych Usług Autodesk oraz sporządzał raporty na ten temat („Raporty”).   Użytkownik może wystąpić do Autodesk o kopię Raportów mających zastosowanie do Usługi (jeśli zostały sporządzone),  a Autodesk przekaże Użytkownikom kopie Raportów (pod warunkiem zawarcia umowy o zachowanie poufności w brzmieniu racjonalnie możliwym do zaakceptowania dla Autodesk i, jeśli ma to zastosowanie, zleceniodawców i zewnętrznych audytorów).  Autodesk będzie udostępniał takie Raporty nie częściej niż raz do roku.  Raporty są Informacjami Poufnymi Autodesk zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz odpowiednią umową o zachowanie poufności.

 3.       OGRANICZENIA.

            3.1      Usługi podlegają ograniczeniom.  Dokument ten jest umową o świadczenie Usług, która została zawarta osobiście przez Użytkownika i Użytkownik nie może osobiście podejmował następujących działań i nie będzie zezwalał żadnej osobie trzeciej na: (1) dystrybucję, wynajem, użyczenie, leasing, sprzedaż, odsprzedaż, udzielenie podlicencji ani na inną formę przeniesienia całości lub części Oferty Usługowej, praw Użytkownika do Usługi lub Praw Użytkownika lub dowolnej części niniejszych Warunków, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej; (2) usuwanie, przeróbkę lub zasłonięcie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, informacji o poufności czy prawach własności, etykiet lub oznakowań dotyczących Oferty Usługowej lub na modyfikację, tłumaczenie, adaptację, aranżację lub tworzenie prac pochodnych w oparciu o Ofertę Usługową, chyba że zezwalają na to Prawa lub Specjalne Warunki Usług; (3) dekompilowanie, deasemblownie lub stosownie inżynierii odwrotnej w stosunku do Oferty Usługowej lub odtwarzanie lub podejmowanie prób odtworzenia kodów źródłowych, algorytmów, metod czy technologii zastosowanych lub zawartych w Ofercie Usługowej; (4) używanie Oferty Usługowej w charakterze biura obsługi lub umożliwianie korzystania z Oferty Usługowej lub dostępu do Oferty Usługowej osobom innym niż Uprawnieni Użytkownicy; (5) korzystanie z Oferty Usługowej w sposób wykraczający poza Prawa Użytkownika lub z nimi niezgodny, lub z naruszeniem przepisów prawa i regulacji; (6) zakłócanie lub ingerencję w działanie Usługi, serwerów lub sieci podłączonych do jakiejkolwiek strony internetowej, na której dostępna jest Usługa; (7) korzystanie z Oferty Usługowej w celu zdalnego ładowania, czy też jako odsyłacza lub bramki do innych stron internetowych, niezależnie od tego, czy zlokalizowane są w ramach witryny, na której Usługa jest dostępna, czy poza nią; (8) wykorzystywanie Usługi w celu przeprowadzenia testów wytrzymałościowych, testów słabych punktów, testów penetracji, testów dostępności lub testów działania jakiejkolwiek sieci, systemu, serwera lub komputera będącego hostem dla Usługi lub powiązanego Oprogramowania ani podejmowanie innych prób uzyskania do nich dostępu w sposób, który nie jest wyraźnie dopuszczony przez Autodesk, lub wykorzystywanie Usługi do jakiegokolwiek innego procesu porównawczego lub w celach konkurencyjnych lub podejmowanie prób stworzenia podobnej usługi za pośrednictwem Usługi lub powiązanego Oprogramowania; (9) korzystanie z Oferty Usługowej do gromadzenia lub przechowywania danych osobowych na temat jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym innych użytkowników Usługi, chyba że zezwalają na to Specjalne Warunki Usług lub Dokumentacja i z zastrzeżeniem powiązanych zastrzeżeń; (10) korzystanie z Oprogramowania lub uzyskiwanie dostępu do Oferty Usługowej lub korzystanie z niej w inny sposób niż wyraźnie wskazano w niniejszych Warunkach; lub (11) korzystanie z jakiegokolwiek sprzętu, urządzenia, oprogramowania lub innych środków w celu (lub przeznaczonych do) obejścia lub usunięcia jakiejkolwiek formy zabezpieczenia technicznego, stosowanego przez Autodesk w związku z Ofertą Usługową lub uzyskiwanie dostępu do Oferty Usługowej przy pomocy jakiegokolwiek kodu, numeru seryjnego lub innego urządzenia uniemożliwiającego kopiowanie lub dostęp, które nie zostało bezpośrednio lub pośrednio dostarczone przez Autodesk.  Autodesk ma prawo (ale nie obowiązek) monitorować i prowadzić audyt korzystania z Usługi przez Użytkownika (i Uprawnionych Użytkowników Użytkownika), w celu stwierdzenia, czy jest ono zgodne z niniejszymi Warunkami. Wszelkie przypadki skorzystania z Usługi lub dostępu do niej niezgodnie z niniejszymi Warunkami są nieuprawnione.         

            3.2      Zawieszenie Usług. Jeżeli Autodesk otrzyma informacje lub uważać będzie w dobrej wierze, że Treść lub postępowanie Użytkownika (lub Uprawnionych Użytkowników Użytkownika) może (1) naruszyć niniejsze Warunki (w tym, bez ograniczeń, Politykę czy Umowę Dodatkową); (2) naruszyć jakiekolwiek przepisy prawa, regulacje czy prawa osób trzecich, w tym, bez ograniczeń prawa autorskie oraz zakaz zniesławiania, pomawiania czy naruszania prywatności, (3) stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla Usługi lub jakichkolwiek jej użytkowników, lub w inny sposób niekorzystnie wpływać na Usługę lub systemy, czy też treści jakichkolwiek innych użytkowników, lub (4) spowodować odpowiedzialność prawną Autodesk lub innych osób trzecich, Autodesk będzie mieć prawo, ale nie obowiązek, niezwłocznie zamknąć lub zawiesić dostęp do Treści Użytkownika i /lub zawiesić dostęp Użytkownika do Oferty Usługowej (lub podjąć inne działania, które mogą być wymagane do przestrzegania prawa), nie powiadamiając o tym Użytkownika. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może również zawiesić lub unieważnić prawo Użytkownika do dostępu do Oferty Usługowej w przypadku, gdy wszelkie inne informacje dostarczone przez Użytkownika na rzecz Autodesk w związku z rejestracją lub korzystaniem z Usług są lub staną się nieprawdziwe, niedokładne, przestarzałe lub niepełne. Autodesk może usunąć wszelkie treści opublikowane w ramach Usługi bez powiadomienia, jeżeli uzna, że treści takie przekraczają Prawa lub (jeśli nie zostało to określone w Prawach, wówczas uzasadnione) limity pamięci. 

4.      PRYWATNOŚĆ

            4.1      Do korzystania z Usług przez Użytkownika ma zastosowanie Polityka Prywatności Autodesk.  Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika zgodnie z postanowieniami obowiązującej w danym czasie Polityki Prywatności, w tym przesyłanie danych za granicę, zgodnie z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności jest włączona do niniejszych Warunków przez odniesienie.

            4.2     Zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych jest ważna, a Użytkownik jest odpowiedzialny za niektóre pozwolenia. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Danych Osobowych przekazanych do Autodesk w związku z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników Użytkownika lub personel Użytkownika, w tym wszelkimi wymogami dotyczącymi powiadamiania, zgody, przesyłania (w tym za granicę), ujawniania i wykorzystywania Danych Osobowych w związku z Usługą, w tym zgodnie z opisem w Polityce Prywatności. Nie ograniczając powyższego, Użytkownik będzie mieć obowiązek uzyskania zgody, w wymaganym zakresie, na dostarczanie Danych Osobowych podlegających przesyłowi, gromadzeniu, przechowywaniu, wykorzystaniu lub przetwarzaniu w inny sposób przez Autodesk i usługodawców Autodesk, a wszelkie osoby mające dostęp do Usług lub korzystające z Usługi zostały powiadomione o Polityce Prywatności.  

            4.3     Usługodawcy; Brak Wrażliwych Danych Osobowych. Użytkownik potwierdza, że Autodesk ma prawo korzystać z zewnętrznych usługodawców w związku z Usługami, w tym, bez ograniczeń, usługodawców zapewniających „cloud computing” (przetwarzanie w chmurze), którzy mogą przesyłać, utrzymywać i przechowywać Treść i dane Użytkownika przy pomocy swoich komputerów i sprzętu w dowolnym miejscu na świecie. Użytkownik potwierdza, że wszelkie funkcjonalności przechowywania danych związane z Usługami nie są przeznaczone do przechowywania numerów Ubezpieczenia Społecznego, kart kredytowych lub debetowych, numerów kont bankowych, numerów prawa jazdy, informacji medycznych, informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego, danych wrażliwych dotyczących takich prywatnych informacji, jak rasa, wyznanie czy orientacja seksualna, ani innych danych osobowych, które mogą narazić podmiot takich informacji na ryzyko, w przypadku ich nieuprawnionego ujawnienia („Wrażliwe Dane Osobowe”). Użytkownik zobowiązuje się nie ładować czy w inny sposób umieszczać żadnych Wrażliwych Danych Osobowych w związku z Usługą oraz potwierdza, że Strony Autodesk nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu takich Wrażliwych Danych Osobowych, które zostaną przetworzone, przesłane, ujawnione czy przechowywane w związku z Usługą.

 5.       PRAWA WŁASNOŚCI AUTODESK.

            5.1     Materiały zastrzeżone Autodesk są częścią świadczenia Usługi.  Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk i licencjodawcy Autodesk posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym, bez ograniczeń, patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej) do Usługi, Oprogramowania, Informacji API, Materiałów Programistycznych, Danych Metrycznych, Dokumentacji, Witryny Usługowej, Witryny Uprawnień, przykładowych zbiorów danych, przykładowych modeli oraz innych przykładowych treści, a także wszelkich innych informacji, danych i materiałów dostarczonych lub wykorzystywanych w związku z Usługą, lub wygenerowanych przez Usługę (z wyłączeniem Treści Użytkownika). Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu naruszenie, obciążenie lub w zakłócenie w jakikolwiek sposób prawa własności i praw z nim związanych będących własnością Autodesk lub jej licencjodawców. Autodesk nie udziela Użytkownikowi praw do używania swoich znaków towarowych, nazw handlowych czy logo. Użytkownik posiada jedynie ograniczone prawo korzystania z Oferty Usługowej, które zostało mu wyraźnie udzielone w niniejszych Warunkach, przy czym nie udziela się mu ani nie przekazuje żadnych innych praw, i żadne inne prawa nie zostaną uznane za udzielone czy przekazane w drodze domniemania, estoppel czy w inny sposób. Dostęp, który uzyskuje Użytkownik, jest dostępem do usługi.  Na podstawie niniejszych Warunków nie jest udzielana licencja na oprogramowanie Autodesk inne niż Oprogramowanie Klienckie i Materiały Programistyczne, które są wyraźnie przeznaczone do użytku w związku z dozwolonym korzystaniem z Usługi.  Autodesk będzie przysługiwała (udzielona przez Użytkownika) bezpłatna, obowiązująca na całym świecie, nieodwołalna, nieograniczona w czasie licencja na korzystanie i uwzględnianie jakichkolwiek sugestii, opinii, wniosków o ulepszenia oraz innych rekomendacji przekazanych przez Użytkownika lub Uprawnionych Użytkowników Użytkownika w związku z Usługami („Opinie”).

            5.2     Zasady korzystania z API Autodesk. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Informacje API oraz Materiały Programistyczne (o ile nie określone inaczej przez Autodesk w dodatkowych lub innych warunkach związanych z takimi Informacjami API czy Materiałami Programistycznymi): (1) są Informacjami Poufnymi Autodesk i stanowią własność Autodesk, (2) nie mogą być rozpowszechniane, ujawnione czy w inny sposób udostępnione osobom trzecim, (3) mogą być wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych i wyłącznie w związku uprawnionym korzystaniem z Usług przez Użytkownika, których takie Informacje czy Materiały Programistyczne dotyczą; np. rozwój i wsparcie usług, aplikacji, modułów i komponentów w celu korzystania z Usługi, oraz (4) mogą być wyłącznie używane na tych samych Komputerach, na których zezwala się na korzystanie z Usługi. Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik opracuje jakiekolwiek usługi, aplikacje, moduły czy komponenty zgodnie z niniejszymi Warunkami, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może uniemożliwić Użytkownikowi z korzystania z takich usług, aplikacji, modułów czy komponentów przy pomocy innego sprzętu czy oprogramowania (i podłączania do nich takich aplikacji, modułów czy komponentów) (w tym oprogramowania i sprzętu osób trzecich), jeżeli takie usługi, aplikacje, moduły czy komponenty (a) nie zawierają jakichkolwiek Materiałów Programistycznych czy innego Oprogramowania, albo materiałów dystrybuowanych lub udostępnianych przez Autodesk, pośrednio lub bezpośrednio (oprócz Informacji API, które zostały wykorzystane w celu rozwoju takich materiałów czy oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków) i (b) nie ujawniają Informacji API. 

           5.3      Korzystanie z Usługi przez Użytkownika może obejmować Oprogramowanie Klienckie.  Dostęp do Usługi może wymagać korzystania z jednego kub większej liczby (1) programów w ramach Oprogramowania, które są udostępnione przez Autodesk do ściągnięcia i są przeznaczone do zainstalowania i używania na Komputerze, aby umożliwić działanie Usługi („Oprogramowanie Klienckie”), lub (2) Oddzielnych Produktów Autodesk.  Korzystanie z całości Oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, dostarczonej przez Autodesk lub do której Autodesk odnosi się w związku z Oddzielnymi Produktami Autodesk (każda z tych umów będzie zwana „Umową Licencyjną”) , a w przypadku Oprogramowania Klienckiego, zastosowanie mają następujące zasady: Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i wniesienia wszystkich ewentualnych opłat, związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, Autodesk niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niepodlegającego podlicencji, obowiązującego w Okresie Obowiązywania prawa i licencji,  do: (a) wykonania jednej (1) kopii Oprogramowania Klienckiego (i części Dokumentacji związanej bezpośrednio w Oprogramowaniem) jako kopii zapasowej (pod warunkiem powielenia w lub na takich kopiach wszystkich informacji o tytułach, znakach towarowych i prawach autorskich); (b) zainstalowania Oprogramowania Klienckiego wyłącznie na Komputerach będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Użytkownika lub Uprawnionych Użytkowników Użytkownika; i (c) korzystania z Oprogramowania Klienckiego, w każdym wypadku wyłącznie dla potrzeb Korzystania z Usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami, w sposób wskazany w Dokumentacji, i wyłącznie do wewnętrznych celów przedsiębiorstwa Użytkownika.  Z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym punkcie, Użytkownikowi nie udziela się żadnego inne prawa ani licencji na Oprogramowanie Klienckie.  Dla wyjaśnienia, wszystkie Ograniczenia, które mają zastosowanie do Oprogramowania Klienckiego, podlegają odstąpieniom i gwarancjom, o których mowa w Punkcie 7 i Przepisom kontroli eksportu, o których mowa w Punkcie 9.

 6.    ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJE. 

           6.1      Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik, na własny koszt oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, zwolni Strony Autodesk z wszelkiej odpowiedzialności, będzie jej bronić (na życzenie Autodesk) i chronić przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, kosztami (obejmującymi uzasadnione koszty prawne) poniesionymi przez Strony Autodesk z tytułu jakichkolwiek roszczeń, pozwów czy postępowań („Roszczenia”) związanych lub wynikających z: (1) Treści Użytkownika lub faktu wykorzystania Treści Użytkownika, w tym, bez ograniczeń, stwierdzenia, że Treści Użytkownika lub ich wykorzystanie może naruszyć jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe czy inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa należące do osób fizycznych lub prawnych, lub że stanowią one naruszenie tajemnicy handlowej jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, lub że zawierają jakiekolwiek materiały obsceniczne, pornograficzne czy też stanowiące oszczerstwo, pomówienie albo zniewagę, lub że ich wykorzystanie spowodowało śmierć lub obrażenia ciała lub szkody materialne i niematerialne osób trzecich; (2) naruszenia lub niewywiązania się przez Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników Użytkownika z niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Polityk lub Umów Dodatkowych; lub (3) korzystania przez Użytkownika z Oferty Usługowej (lub przez inne osoby mające dostęp do Usługi poprzez Użytkownika. Jeżeli Autodesk zażąda, aby Użytkownik przystąpił do obrony przed Roszczeniem, Użytkownik nie zaakceptuje żadnej ugody bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Autodesk na piśmie, a Autodesk będzie mieć prawo do uczestniczenia na własny koszt w procesie obrony przed jakimikolwiek Roszczeniami zatrudniwszy wybranego przez siebie obrońcę.          

           6.2      Gwarancje.  Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że (1) Użytkownik posiada wymagane umocowanie do przedłożenia, opracowania i wykorzystania Treści Użytkownika w związku z Usługą; (2) Treść Użytkownika nie narusza ani nie wykorzystuje w niewłaściwy sposób jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw własności jakichkolwiek osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek obowiązujących przepisów czy zasad; (3) Treść Użytkownika nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym ujawniania, przesyłania, ściągania, eksportowania czy ponownego eksportowania wynikającym z jakichkolwiek przepisów czy zasad; oraz (4) wszelkie informacje dostarczone przez Użytkownika w związku z rejestracją lub korzystaniem z Usługi są i pozostaną zgodne z prawdą, poprawne i pełne, i że Użytkownik będzie regularnie utrzymywać i aktualizować takie informacje.  

7.       ZASTRZEŻENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; ZRZECZENIE SIĘ; PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

           7.1      Zastrzeżenie gwarancji. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA ZAWARTYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ, OFERTA USŁUGOWA DOSTARCZONA JEST „W AKTUALNYM STANIE” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. STRONY AUTODESK NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI WARUNKÓW, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH (FAKTYCZNIE LUB Z MOCY PRAWA), ANI USTAWOWYCH (I NINIEJSZYM JE ZASTRZEGAJĄ), W ODNIESIENIU DO OFERTY USŁUGOWEJ I OBEJMUJĄCYCH, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁY ORAZ GWARANCJE NIENARUSZENIA, ORAZ WSZELKIE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ W TOKU DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ CZY ŚWIADCZENIA USŁUG. UŻYTKOWNIK KORZYSTAĆ BĘDZIE Z OFERTY USŁUGOWEJ Z WŁASNEJ WOLI I NA WŁASNE RYZYKO. STRONY AUTODESK NIE GWARANTUJĄ, ŻE DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z OFERTY USŁUGOWEJ BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW, PEŁNE, BEZPIECZNE LUB ŻE TREŚĆ NIE ZOSTANIE W INNY SPOSÓB UTRACONA LUB ZNISZCZONA CZY TEŻ, ŻE SPEŁNIAĆ BĘDZIE WYMOGI LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA; ŻE DZIAŁANIE LUB DOSTĘPNOŚĆ BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE; CZY TEŻ, ŻE BŁĘDY LUB USTERKI BĘDĄ NAPRAWIONE. STRONY AUTODESK NIE GWARANTUJĄ, ŻE OFERTA USŁUGOWA BĘDZIE DZIAŁAĆ W OKREŚLONY SPOSÓB. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNYCH ZASAD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ (A STRONY AUTODESK NIE PODEJMUJĄ I NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI) Z TYTUŁU (1) DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO OFERTY USŁUGOWEJ; (2) KORZYSTANIA Z OFERTY USŁUGOWEJ, W TYM JAKICHKOLWIEK TREŚCI, DANYCH, INFORMACJI CZY INNYCH MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIEĆ DOSTĘP W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WPŁYWU NA SYSTEM KOMPUTEROWY UŻYTKOWNIKA LUB UTRATĘ DANYCH; LUB (3) JAKICHKOLWIEK SKUTKÓW TAKIEGO WYKORZYSTANIA MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. STRONY AUTODESK NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI NA RZECZ JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH. STRONY AUTODESK NIE ZAPEWNIAJĄ ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE OFERTA USŁUGOWA JEST CZY TEŻ BĘDZIE ODPOWIEDNIA LUB DOSTĘPNA W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. Postanowienia niniejszego Punktu będą obowiązywać w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Żadne z informacji czy porad (w formie pisemnej, ustnej czy innej) dostarczonych przez Strony Autodesk lub ich przedstawicieli nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek gwarancji, ani nie będą mieć innego wpływu na zastrzeżenie gwarancji czy ograniczenie odpowiedzialności wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.    

            7.2     Ograniczenia Funkcjonalności. OFERTA USŁUGOWA NIE ZASTĘPUJE OCENY SYTUACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA (W TYM PROFESJONALNEJ OCENY SYTUACJI) ANI TEŻ, ODPOWIEDNIO, NIEZALEŻNYCH TESTÓW, OPRACOWAŃ, OSZACOWAŃ CZY ANALIZ. ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ RÓŻNORODNEGO ZASTOSOWANIA OFERTY USŁUGOWEJ, OFERTA USŁUGOWA NIE ZOSTAŁA PRZETESTOWANA NA MOŻLIWOŚĆ WSZYSTKICH POTENCJALNYCH ZASTOSOWAŃ I W ZWIĄZKU Z TYM, MOŻE NIE DAĆ WYNIKÓW OCZEKIWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. BEZ OGRANICZENIA POSTANOWIEŃ PUNKTU 2 (TREŚĆ) ANI PUNKTU 7 (ZASTRZEŻENIA), STRONY AUTODESK NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK WYNIKÓW CZY REZULTATÓW UZYSKANYCH LUB PRZEKAZANYCH POPRZEZ OFERTĘ USŁUGOWĄ ANI ŻADNYCH MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ. UŻYTKOWNIK ODPOWIEDZIALNY JEST ZA NADZÓR, ZARZĄDZANIE I KONTROLĘ WYKORZYSTANIA OFERTY USŁUGOWEJ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA OBEJMUJE, MIĘDZY INNYMI, OKREŚLENIE ODPOWIEDNICH SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA OFERTY USŁUGOWEJ ORAZ WYBÓR OFERTY USŁUGOWEJ I INNYCH PROGRAMÓW W CELU UZYSKANIA ZAKŁADANYCH WYNIKÓW. UŻYTKOWNIK JEST RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNY ZA USTALENIE ODPOWIEDNICH, NIEZALEŻNYCH PROCEDUR TESTOWANIA NIEZAWODNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW USŁUGI, DANYCH WYJŚCIOWYCH CZY MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ (JEŻELI DOTYCZY), W TYM WSZYSTKICH POZYCJI PRZEGLĄDANYCH LUB ZAPROJEKTOWANYCH PRZY POMOCY OFERTY USŁUGOWEJ.  W ZWIĄZKU Z OFERTĄ USŁUGOWĄ NIE ZAWARTO ŻADNYCH UMÓW DOTYCZĄCYCH POZIOMU OBSŁUGI ZA WYJĄTKIEM UMÓW WYRAŹNIE POWOŁANYCH W PRAWACH.

            7.3     Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I NIEZALEŻNIE OD NIEWYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, (1) STRONY AUTODESK NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYMIERNYCH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, ANI INNYCH, PODOBNYCH SZKÓD (NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY CZY TEŻ ŹRÓDEŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ CZY DELIKTOWEJ (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB), OBEJMUJĄCYCH, BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ KORZYŚCI, UTRATĘ PRZYCHODÓW, NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI, KOSZTY NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I USŁUG LUB INNEJ OCHRONY, ANI ŻADNYCH INNYCH, PODOBNYCH STRAT O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM CZY HANDLOWYM, NAWET JEŻELI ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD; ANIE TEŻ ŻADNA Z WYŻEJ WYMIENIONYCH STRON NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ CZY LUB OSÓB TRZECICH LUB ZDARZEŃ NIESPOWODOWANYCH Z ICH WINY, ORAZ (2) ŁĄCZNA I KUMULATYWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON AUTODESK Z TYTUŁU WSZELKICH KOSZTÓW, STRAT LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH ZE WSZYSTKICH ROSZCZEŃ, POZWÓW CZY PROCESÓW, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY, LUB WYNIKAJĄCYCH Z OFERTY USŁUGOWEJ, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ NIŻSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (a) WSZYSTKICH KWOT ZAPŁACONYCH LUB PODLEGAJĄCYCH ZAPŁACIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU DOSTĘPU DO OFERTY USŁUGOWEJ STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH TAKIE ROSZCZENIE (NIEZALEŻNIE OD RZECZYWISTEJ DATY DOKONANIA PŁATNOŚCI) ALBO (b) KWOTY W WYSOKOŚCI STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD). 

            7.4     Podstawa zawarcia Umowy. Strony potwierdzają, że wszelkie zrzeczenia się, zastrzeżenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności oraz zwolnienia z odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach stanowią główną podstawę zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Autodesk i że stanowią istotną część wynagrodzenia otrzymanego przez Autodesk z tytułu Oferty Usługowej określonej w niniejszych Warunkach; i że firma Autodesk nie zaoferowałaby niniejszych Warunków ani Oferty Usługowej w przypadku braku takich zrzeczeń się, zastrzeżeń gwarancji, ograniczeń odpowiedzialności i zwolnień z odpowiedzialności.

8.    OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

            8.1     Okres obowiązywania i rozwiązanie. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem, w którym Użytkownik po raz pierwszy zaakceptuje Warunki zaznaczając okienko stwierdzające, że zapoznał się on z Warunkami i je zaakceptował lub, z dniem pierwszego skorzystania lub dostępu do Usługi, jeżeli nastąpiło to wcześniej („Data Wejścia w Życie”). Okres obowiązywania Umowy („Okres Obowiązywania”) rozpoczyna się w Dacie Wejścia w Życie i kończy z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 8. Zarówno Autodesk, jak i Użytkownik będą mieć prawo do rozwiązania niniejszych Warunków w przypadku, gdy druga strona naruszy te Warunki i nie naprawi takiego naruszenia w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu. Ponadto, w miejsce rozwiązania, Autodesk może zawiesić Usługę oraz dostęp Użytkownika do Oferty Usługowej i/lub zobowiązania Autodesk czy też prawa Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków w przypadku, gdy Użytkownik nie wywiąże się z obowiązku dokonania płatności na rzecz Autodesk lub dystrybutora uprawnionego przez Autodesk pośrednio lub bezpośrednio, lub gdy nie dotrzyma niniejszych Warunków lub Umów Dodatkowych dotyczących Usługi. Autodesk może również rozwiązać niniejsze Warunki w przypadku upadłości, niewypłacalności lub ugody Użytkownika z jego wierzycielami. Autodesk może rozwiązać lub zmodyfikować niniejszą Umowę, jeżeli obowiązujące przepisy prawa zabraniają ciągłego świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub użytkowników Użytkownika, lub jeżeli jest to konieczne z innego powodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsze Warunki zostaną rozwiązane automatycznie, bez potrzeby powiadomienia ani jakichkolwiek działań ze strony Autodesk w przypadku likwidacji Użytkownika. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk ma prawo przenieść jakiekolwiek swoje prawa czy obowiązki wynikające z niniejszych Warunków lub też do zatrudnienia podwykonawcy. Użytkownik może rozwiązań niniejsze Warunki w dowolnym czasie, z jakiegokolwiek powodu lub bez przyczyny, przy czym rozwiązanie takie wejdzie w życie w momencie otrzymania wypowiedzenia, pod warunkiem że (za wyjątkiem rozwiązania wskutek zmiany niniejszych Warunków, dokonanej zgodnie z Punktem 9A poniżej) w żadnym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do potrącenia opłat wpłaconych ani kredytów otrzymanych z opłatami należnymi w związku z Usługą. O ile Warunki nie zostaną wcześniej rozwiązane zgodnie z postanowieniami Punktu 8, wygasną one automatycznie (1) w dniu zakończenia okresu świadczenia Usługi wymienionego w Prawach Użytkownika, (2) w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Dodatkowej, (3) w dniu usunięcia Usługi z Oddzielnego Produktu Autodesk lub Praw Użytkownika, lub (4) w przypadku wycofania Usługi przez Autodesk, w zależności od tego, która z tych dat będzie najwcześniejsza. W odniesieniu do wszystkich Ofert Usługowych określonych jako „Beta”, „Labs” lub „Wersja zapoznawcza” lub udostępnionych „bezpłatnie”, jako wersja „próbna” lub bez wymogu płatności za Oddzielny Produkt Autodesk („Usługa Bezpłatna”), (a) Autodesk lub Użytkownik ma prawo do rozwiązania niniejszych Warunków w dowolnym czasie, z jakiegokolwiek powodu lub bez przyczyny, ze skutkiem na dzień dostarczenia wypowiedzenia; oraz (b) jeżeli w Prawach nie określono daty ważności czy okresu obowiązywania, i gdy nie wystąpiło wcześniej żadne zdarzenie wymienione w punkcie (2), (3) lub (4) powyżej, wówczas niniejsze Warunki wygasają w pierwszą rocznicę Daty Wejścia w Życie. Bez ograniczenia jakichkolwiek postanowień niniejszego punktu, w przypadku wszystkich Ofert Usługowych udostępnionych w ramach Subskrypcji lub Członkostwa, niniejsze Warunki oraz dostęp Użytkownika do Usług wygasną jednocześnie z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Subskrypcji lub Członkostwa Użytkownika (oraz właściwych Warunków Programu Subskrypcji lub Członkostwa).   

            8.2      Skutki Rozwiązania. W momencie rozwiązania niniejszych Warunków z dowolnej przyczyny Użytkownik i Użytkownicy Upoważnieni przez Użytkownika będą mieć obowiązek natychmiastowego zaprzestania korzystania z Usługi. Rozwiązanie niniejszych Warunków nie będzie mieć wpływu na Umowy Dodatkowe, ani nie będzie stanowić podstawy dla Użytkownika do rozwiązania takich Umów Dodatkowych. Postanowienia Punktów 3 i 5 do 10 obowiązywać będą również po rozwiązaniu niniejszych Warunków, niezależnie od przyczyny. Użytkownik odpowiedzialny będzie za zatrzymanie kopii Treści Użytkownika. W momencie rozwiązania, Autodesk będzie mieć prawo do niezwłocznej deaktywacji konta/kont Użytkownika i zawieszenia dostępu do Treści Użytkownika i, po upływie Okresie Możliwości Odzyskania Treści, usunięcia, bez powiadomienia, Treści Użytkownika, jeżeli dotyczy, oraz wszelkich ich kopii zapasowych, a Strony Autodesk nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat czy szkód, które Użytkownik, albo osoby trzecie mogą ponieść w wyniku takiego usunięcia.   

            8.3      Możliwość odzyskania Treści po rozwiązaniu.  W ciągu trzydziestu (30) dni od daty upływu okresu ważności Usług Użytkownika („Okres Możliwości Odzyskania Treści”), Użytkownik może zwrócić się z prośbą o umożliwienie mu przez Autodesk odzyskania Treści Użytkownika z Usługi. Jeżeli Użytkownik wpłacił wszystkie kwoty należne z tytułu Usługi Autodesk może postanowić, aby (1) udzielić Użytkownikowi ograniczonego dostępu do Usługi wyłącznie celu umożliwienia Użytkownikowi odzyskania dostępnych Treści Użytkownika lub (2) udostępnić takie Treści Użytkownikowi w inny sposób, w obu przypadkach określonych w punktach (1) i (2) według aktualnie obowiązujących dziennych stawek Autodesk za korzystanie z usług profesjonalnych.   

 9.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

           9.1     Niniejsze Usługi jak również Warunki mogą ulec zmianie. Autodesk zastrzega sobie prawo do (1) modyfikowania lub wydania nowszych wersji Usługi, (2) wprowadzenia kluczy licencyjnych, autoryzacji lub innych środków kontroli dostępu do Usługi, oraz (3) zmiany czy wycofania Usługi lub produktów, funkcjonalności lub usług obejmujących Usługi, ograniczenia dostępności Usługi w dowolnym obszarze geograficznym lub języku, w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk będzie mieć prawo do aktualizacji opcji i funkcjonalności Usługi w dowolnym czasie. Autodesk podejmie próbę poinformowania Użytkownika o dużych zmianach w Usłudze (w tym również w Prawach przysługujących w stosunku do Oferty Usługowej). Autodesk przekaże Użytkownikowi powiadomienie z dziewięćdziesięciodniowym (90) wyprzedzeniem, jeżeli Autodesk zaprzestanie całkowicie świadczyć Usługę. Dodatkowo,  jeżeli Autodesk wprowadzi istotną zmianę niniejszych Warunków, Autodesk powiadomi o tym Użytkownika. Takie powiadomienie zostanie przekazane (i) wiadomością email przesłaną na zarejestrowany adres email lub (ii) powiadomieniem opublikowanym na witrynie lub koncie administratora lub na witrynie lub koncie Użytkownika, lub (iii) w innej formie uznanej przez Autodesk za właściwą, która może obejmować specjalne powiadomienie przesłane Użytkownikowi (w tym przykładowo za pośrednictwem funkcji powiadamiania w ramach usługi). Niezależnie od powyższego postanowienia, zmiany treści Polityki Prywatności będą przeprowadzane w trybie przewidzianym w Polityce Prywatności. O ile wyraźnie nie określono inaczej w Warunkach Programu Członkostwa, jeżeli zmiana Praw lub niniejszych Warunków ma istotny, ujemny wpływ na Użytkownika i Użytkownik nie zgodzi się na zmianę, Użytkownik jest zobowiązany powiadomić o tym Autodesk wiadomością email wysłaną na adres 360Legal@autodesk.com w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia Autodesk o zmianie. Takie powiadomienie zostanie uznane za rozwiązanie przez Użytkownika zgodnie z Punktem 8. Po dokonaniu takiego powiadomienia Autodesk przez Użytkownika korzystanie przez Użytkownika z Usługi i jego dostęp do Usługi będą nadal podlegać Warunkom w treści obowiązującej bezpośrednio przez dokonaniem zmiany (nawet w przypadku wybrania przycisku lub okienka „Wyrażam zgodę” lub „Przyjmuję do wiadomości” w zmienionych Warunkach) (z zastrzeżeniem zmian dokonanych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa) do czasu (x) upływu obowiązującego w danej chwili okresu obowiązywania określonego w Prawach Użytkownika lub (y) upływu sześćdziesięciu (60) dni od powiadomienia Autodesk o zmianie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku takiego rozwiązania przez Użytkownika Autodesk (lub właściwa osoba trzecia) zwróci proporcjonalną część przedpłaconych opłat odpowiadającą pozostałej części okresu po dacie wejścia w życie rozwiązania. Data taka będzie końcem Okresu Obowiązywania Usług Użytkownika. Jeżeli Usługa lub Okres Obowiązywania zostaną odnowione lub przedłużone, nastąpi to na mocy obowiązujących w danej chwili Warunków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego zobowiązania w stosunku do Usług nie są uzależnione od zapewnienia przyszłych właściwości lub funkcjonalności usługi (lub ustnych bądź pisemnych oświadczeń o przyszłych właściwościach lub funkcjonalności).           

            9.2      Właściwe prawo zależy od miejsca nabycia Usługi przez Użytkownika. Niniejsze Warunki podlegają i interpretowane będą zgodnie z prawem (1) szwajcarskim, jeżeli Użytkownik nabył Oddzielny Produkt Autodesk lub, w przypadku Oddzielnych Usług – jeżeli Użytkownik wykupił subskrypcję na Usługę na terenie Europy, Afryki czy Bliskiego Wschodu, (2) singapurskim, jeżeli Użytkownik nabył Oddzielny Produkt Autodesk lub, w przypadku Oddzielnych Usług – jeżeli Użytkownik wykupił subskrypcję na Usługę na terenie Azji, Oceanii czy regionu Pacyfiku, lub (3) prawem stanu Kalifornia (oraz, w zakresie kontroli, prawom federalnym USA), jeżeli Użytkownik nabył Oddzielny Produkt Autodesk lub, w przypadku Oddzielnych Usług – jeżeli Użytkownik wykupił subskrypcję na Usługę na terenie obu Ameryk (w tym Karaibów) czy na terenie innego kraju niewymienionego w niniejszym Punkcie 9. Prawa w wyżej wymienionych jurysdykcjach będą obowiązywać bez odniesienia do norm kolizyjnych w nich zawartych. Niniejsze Warunki nie podlegają postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani Ustawy UCIT (Uniform Computer Information Transaction Act) (i nie są wykluczone z obowiązujących przepisów). Ponadto, Użytkownik potwierdza, że wszelkie roszczenia, spory czy procesy wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane (obejmujące, bez ograniczeń, Specjalne Warunki Usługi) mogą być wniesione wyłącznie (a strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia, Hrabstwo Marin lub do Sądu Okręgowego USA dla Północnej Kalifornii w San Francisco, z wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik nabył Oddzielny Produkt Autodesk, lub w przypadku Oddzielnych Usług, jeżeli Użytkownik nabył subskrypcję na Usługę w (a) Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a strony będąc podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Szwajcarii, lub (b) w Azji, Oceanii lub w regionie Pacyfiku, wówczas wszelkie takie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Singapurze. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza prawa Autodesk do wniesienia pozwu o naruszeniu praw własności intelektualnej w kraju, w którym takie naruszenie rzekomo miało miejsce. Będzie się uważać, że Użytkownik wykupił subskrypcję na Usługę w miejscu zakupu Usługi, niezależnie od miejsca wykonania Usługi lub uzyskania dostępu do Usługi.            

           9.3      Przepisy kontroli eksportu. Użytkownik potwierdza, że korzystanie z Usługi Ofertowej podlega prawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych (USA) i innym obowiązującym przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych, obejmujących, bez ograniczeń, przepisy wydane przez Ministerstwo Handlu oraz Ministerstwo Skarbu USA („Przepisy kontroli eksportu”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie zgodne z Przepisami kontroli eksportu i za monitorowanie wszelkich zmian wprowadzonych w tych przepisach. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (1) Użytkownik nie jest obywatelem kraju, ani nie prowadzi działalności w kraju podlegającemu sankcjom handlowym lub innym znaczącym ograniczeniom handlowym (obejmujących, bez ograniczeń, Kubę, Iran, Sudan, Syrię i Koreę Północną), (2) Użytkownik nie znajduje się na Amerykańskiej Liście podmiotów (w tym, bez ograniczeń, na Liście wyznaczonych Obywateli i Włączonych Osób Amerykańskiego Ministerstwa Skarbu, na Liście Podmiotów, z którymi handel jest zabroniony Amerykańskiego Ministerstwa Handlu, na Liście Podmiotów oraz na Liście Podmiotów Niezweryfikowanych oraz na listach Ministerstwa Stanu dotyczących kwestii proliferacji), (3) o ile nie zezwalają na to Przepisy Kontroli Eksportu, Użytkownik nie będzie korzystał z Oferty Usługowej w żadnym zabronionym celu, w tym, bez ograniczeń, w celu projektowania, analizy, symulacji, oszacowania, testowania czy innych czynności związanych z bronią jądrową, chemiczną/biologiczną, systemami rakietowymi czy aplikacjami kierowania samolotów bezzałogowych, oraz (4) żadna z Treści Użytkownika nie podlega jakimkolwiek restrykcjom dotyczącym ujawnienia, przesyłania, ściągania, eksportu lub ponownego eksportu zgodnie z Przepisami Kontroli Eksportu. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Oferty Usługowej w celu ujawnienia, przesyłania, ściągania, eksportowania lub ponownego eksportowania, bezpośrednio lub pośrednio, Treści Użytkownika, Materiały Osób Trzecich, ani żadnych innych treści czy materiałów do jakichkolwiek państw, podmiotów czy innych stron, które nie są uprawnione do otrzymywania takich informacji zgodnie z postanowieniami Przepisów Kontroli Eksportu lub zgodnie z innymi prawami czy przepisami, którym Użytkownik może podlegać.

             9.4      Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 17 Kodeksu USA, Punkt 512(c)(2), powiadomienia o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich należy przesyłać do Przedstawiciela Autodesk ds. Praw Autorskich na adres:CopyrightAgent@autodesk.com. Informacje i wskazówki na temat składania powiadomień o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich można znaleźć na stronie: www.autodesk.com/legal-notices-trademarks/. ZAPYTANIA ZŁOŻONE NIEZGODNIE Z POWYŻSZĄ PROCEDURĄ POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI. 

            9.5     Postanowienia różne. Strony będą współpracować w ramach niniejszych Warunków wyłącznie w roli niezależnych wykonawców, przy czym żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako dowód intencji założenia jakiegokolwiek stowarzyszenia, spółki, wspólnego przedsięwzięcia czy innej formy współpracy. Każda ze stron odpowiedzialna będzie za swoje koszty poniesione w ramach realizacji postanowień niniejszych Warunków, chyba że zostało określone inaczej w niniejszym dokumencie. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, właściwy sąd stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków, lub jego część, jest nieegzekwowalne, wówczas takie postanowienie będzie egzekwowane w najszerszym możliwie zakresie, tak aby intencje niniejszych Warunków oraz pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostały w mocy. Nagłówki użyte w niniejszych Warunkach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie będą mieć wpływu na ich treść. Użyte w niniejszych Warunkach określenia „obejmuje” lub „obejmujący” uznaje się za oznaczające „obejmujący między innymi” lub „obejmuje między innymi”. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszych Warunków i jakimkolwiek jej tłumaczeniem, angielska wersja językowa Warunków będzie wersją prawnie wiążącą. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi w Kanadzie, zobowiązuje się jak następuje: Strony niniejszych Warunków potwierdzają, że zgodnie z ich wolą, niniejsze Warunki, oraz wszelkie dokumenty ich dotyczące, w tym Powiadomienia, sporządzone zostaną wyłącznie w języku angielskim. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise. Strona może zrzec się swoich praw wynikających z niniejszych Warunków wyłącznie w formie pisemnego dokumentu podpisanego przez obie strony. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego postanowienia czy innych postanowień Warunków. Użytkownik nie ma prawa dokonania cesji, ani przeniesienia niniejszych Warunków, czy też praw lub obowiązków Użytkownika z nich wynikających. Wszelkie nieuprawnione cesje zostaną uznane za nieważne.

            9.6     Powiadomienia Powiadomienia Użytkownika związane z niniejszymi Warunkami wysyłane będą na piśmie, pocztą elektroniczną na adres 360Legal@autodesk.com, pocztą zwykłą lub kurierską (np. UPS, FedEx lub DHL), przy czym Użytkownik nie będzie uprawniony do wysłania powiadomienia o naruszeniu przez Autodesk niniejszych Warunków pocztą elektroniczną. Powiadomienia wysyłane przez Autodesk do Użytkownika zostaną uznane za skutecznie doręczone (1) w przypadku powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną, umieszczenia powiadomienia na witrynie internetowej – w ciągu jednego (1) dnia po wysłaniu ich na adres e-mail dostarczony do Autodesk lub umieszczenia nw właściwej witrynie internetowej, lub (2) w przypadku powiadomień wysyłanych pocztą lub pocztą kurierską – w ciągu pięciu (5) dni po wysłaniu ich na adres dostarczony do Autodesk. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wysyłanie pozwów procesowych listem poleconym na adres wskazany w Formularzu Informacji Klienta (lub, jeżeli taki Formularz nie został dostarczony, na ostatni adres Użytkownika znany Autodesk), jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy. Powiadomienia wysyłane przez Użytkownika do Autodesk zostaną uznane za skutecznie doręczone (a) w przypadku powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną – w ciągu jednego (1) dnia po wysłaniu ich do Autodesk (i otrzymania ich przez Autodesk), lub (b) w przypadku powiadomień wysyłanych pocztą lub pocztą kurierską – w momencie ich otrzymania przez Autodesk pod adresem Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, do: Przedstawiciela ds. praw autorskich. Jeżeli Użytkownik wykupił Subskrypcję lub Członkostwo, każda ze stron może również doręczać powiadomienia zgodnie z Warunkami Programu Subskrypcji lub Członkostwa.        

            9.7      Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie spowodowane przez nieprzewidziane okoliczności lub przyczyny od nich niezależne, w tym m.in. działania siły wyższej, trzęsienie ziemi, pożar, powódź, embargo, strajk, lokaut lub inne niepokoje pracownicze, zamieszki społeczne, niewykonanie, niedostępność lub opóźnienie po stronie dostawców lub licencjodawców, rozruchy, akty terrorystyczne, działania wojenne, awaria lub przerwa w działaniu Internetu lub połączeń z Internetem lub infrastruktur osób trzecich, przerwa w dostawie energii, działania władz cywilnych i wojskowych, oraz niekorzystne warunki pogodowe. Taka strona niezwłocznie powiadomi drugą stronę (o ile będzie to możliwe) o niewykonaniu i dołoży wszelkich, racjonalnie uzasadnionych starań w celu ograniczenia wynikłego opóźnienia w wykonaniu.

            9.8      Całość Umowy. Niniejsze Warunki (w tym, bez ograniczeń, Dodatkowe Umowy i Procedury) stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Autodesk w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępują wszelkie uprzednie lub równoczesne porozumienia i propozycje, w formie elektronicznej, ustnej czy pisemnej, pomiędzy Użytkownikiem i Autodesk w odniesieniu do Oferty Usługowej. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami i postanowieniami którejkolwiek Umowy Dodatkowej lub Polityki, niniejsze Warunki będą mieć pierwszeństwo, z tym, że (1) Prawa i Specjalne Warunki Usługi będą mieć pierwszeństwo nad niniejszymi Warunkami oraz (2) Umowa Dodatkowa będzie mieć pierwszeństwo w przypadku, gdy ma wyraźne pierwszeństwo nad niniejszymi Warunkami Usługi w odniesieniu do Usługi. 

10.     DEFINICJE:

            10.1     „Umowa Dodatkowa” oznacza umowę (1) w sprawie Oddzielnego Produktu Autodesk (jeżeli dotyczy) lub (2) uzgodnienia na piśmie pomiędzy Użytkownikiem a Autodesk stanowiące Umowę Dodatkową i zawierające określone warunki dostępu i korzystania z Usługi lub Oprogramowania. Dodatkowe Umowy obejmują bez ograniczeń Umowę Licencyjną, Umowę o Poziom Usług, Warunki Programu Subskrypcji oraz Warunki Programu Członkostwa, jeżeli dotyczy.          

            10.2     „Uprawnieni Użytkownicy” oznaczają indywidualnych pracowników Użytkownika oraz doradców, wykonawców, klientów, agentów Użytkownika oraz inne osoby, z którymi Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, dla których Użytkownik wykupił subskrypcję na Usługę, którzy mają dostęp do Usługi i korzystają z Usługi wyłącznie na rzecz Użytkownika lub w ramach projektu Użytkownika.

            10.3      „Informacje API” oznaczają informacje dotyczące standardowego interfejsu aplikacji programowych (Application Programming Interface) dostarczane przez Autodesk użytkownikom Oferty Usługowej, określające wymogi dla interfejsów (uruchamianie lub kierowanie funkcji) do Usługi lub Oprogramowania zawartych w takiej Ofercie Usługowej. Informacje API nie zawierają żadnych informacji na temat wdrożenia takiego oprogramowania, Materiałów Programistycznych ani innego Oprogramowania.           

            10.4      „Autodesk” oznacza Autodesk, Inc., spółkę ze Stanu Delaware, z wyjątkiem przypadków nabycia prawa do Usługi w (1) kraju znajdującym się w Europie, Afryce czy Bliskim Wschodzie, wówczas „Autodesk” oznacza Autodesk Development Sarl lub (2) kraju znajdującego się w Azji, Oceanii lub rejonie Pacyfiku, wówczas „Autodesk” oznacza Autodesk Asia Pte Ltd.

            10.5       „Strony Autodesk” oznaczają Autodesk oraz jej spółki stowarzyszone, pośredników i dostawców, a także kierownictwo, dyrekcję i pracowników.

            10.6     „Komputer” oznacza (1) pojedyncze urządzenie elektroniczne, z jednym lub kilkoma procesorami (CPU) które przyjmuje dane w postaci cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu osiągnięcia konkretnych wyników w oparciu o ciąg instrukcji, lub (2) wdrożone oprogramowanie takiego urządzenia (tzw. maszyna wirtualna) lub (3) urządzenie mobilne przeznaczone do przetwarzania informacji cyfrowych lub podobnych.

            10.7     „Informacje Poufne” oznaczają wszystkie informacje poufne ujawnione przez Stronę Ujawniającą Stronie Otrzymującej, w formie ustnej lub pisemnej, które są oznaczone jako poufne. Informacje Poufne Użytkownika obejmują Treść Użytkownika; Informacje Poufne Autodesk obejmują Usługi oraz związaną z nią technologię, plany produktów i informacje techniczne. Do Informacji Poufnych nie zalicza się informacji, które (1) są lub staną się powszechnie znane bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec Strony Ujawniającej; (2) były znane Stronie Otrzymującej przed ich ujawnieniem przez Stronę Ujawniającą bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec Strony Ujawniającej; (3) zostaną otrzymane od osoby trzeciej bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec Strony Ujawniającej; (4) zostały opracowane niezależnie przez Stronę Ujawniającą; (5) Danych Metrycznych; lub (6) Informacji Zwrotnych.           

           10.8     „Formularz Informacyjny Klienta” oznacza formularz wypełniony przez Użytkownika lub w jego imieniu i złożony do Autodesk (lub przez dystrybutora upoważnionego przez Autodesk), bezpośrednio lub pośrednio, w związku z zamówieniem przez Użytkownika Usługi lub Oddzielnego Produktu Autodesk. 

           10.9      „Materiały Programistyczne” oznaczają SDK (software development kits) i inne narzędzia, biblioteki, skrypty, kody referencyjne lub przykładowe oraz inne podobne materiały programistyczne zawarte w Ofercie Usługowej. 

           10.10      „Dokumentacja" oznacza wszelkie wymogi techniczne oraz dokumentację Użytkownika końcowego dotyczące Usługi i udostępnione Użytkownikowi przez Autodesk.

            10.11      „Witryna Praw" oznacza witrynę będącą własnością Autodesk lub przez nią zarządzaną, na której Użytkownik może sprawdzić swoje Prawa. W przypadku niektórych Usług, dostęp do Witryny Praw odbywa się przy pomocy funkcjonalności zawartej w Oddzielnym Produkcie Autodesk lub Usłudze.

            10.12      „Prawa” oznaczają uprawnienia Użytkownika do korzystania z Usługi (np. maksymalna pojemność, transakcje, informacje wyjściowe, godziny, lub inne pomiary korzystania, warunków oraz okresu obowiązywania i inne uprawnienia związane z Usługą) zgodnie z warunkami dotyczącymi Oddzielnego Produktu Autodesk, Oddzielnej Usługi czy też rodzaju lub poziomu Subskrypcji lub Członkostwa wykupionej lub licencjonowanej przez Użytkownika. „Prawa” obejmują również wszelkie inne informacje na temat prawa dostępu i korzystania z Usługi określone na Witrynie Uprawnień oraz Witrynie Usługi (w tym, bez ograniczeń, opis Usługi, Dokumentacja oraz minimalne techniczne wymogi dla korzystania z Usługi).

            10.13     „Forum” oznacza (1) grupę dyskusyjną Autodesk lub osoby trzeciej, pokoje rozmów (chat), elektroniczne biuletyny informacyjne, grupy nowin, strony typu wiki/pomoc czy portale społecznościowe (z wyjątkiem takich, które dostępne są wyłącznie dla grupy prywatnych użytkowników przy pomocy uprawnień, kontroli i/lub innych ustawień prywatności) lub publiczny obszar Usługi; oraz (2) informacje zwrotne, pocztę elektroniczną, wiadomości czy listy adresowane do Autodesk, jej administratora stron internetowych lub pracowników oraz wszelką inną korespondencję adresowaną do Autodesk wysyłaną przy pomocy funkcji interaktywnej oferowanej w ramach Usługi lub innej witryny będącej własnością Autodesk lub przez nią zarządzanej.

            10.14      „Dane Metryczne” oznaczają informacje o Użytkowniku oraz jego korzystaniu z Oferty Usługowej (która może obejmować ilość wykorzystanej pamięci, wykorzystywane właściwości Usługi, metadane, indeks oraz podobne informacje o treści przechowywanej, przetwarzanej lub udostępnianej przy użyciu Oferty Usługowej, oraz podobne informacje).  Dane Metryczne mogą również obejmować informacje o Użytkowniku i użytkownikach Użytkownika, dostarczone przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Oferty Usługowej, w tym Dane Osobowe (których gromadzenie, przechowywanie i wykorzystanie podlega postanowieniom Polityki Prywatności).

            10.15    „Członkostwo” oznacza członkostwo lub subskrypcję wykupione przez Użytkownika, uprawniające Użytkownika (oprócz innych korzyści) do dostępu do i korzystania z Usługi.

            10.16       „Warunki Programu Członkostwa” oznaczają warunki Członkostwa, które mogą znajdować się na stronie www.autodesk.com/termsofservice (której adres URL można uzyskać na witrynie Autodesk lub na żądanie), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Autodesk zgodnie z postanowieniami Warunków.

            10.17     „Dane Osobowe” mają znaczenie nadane im w Polityce Prywatności. 

            10.18      „Procedury” oznaczają łącznie Prawa, Specjalne Warunki Usługi, Dokumentację, Regulamin Postępowania, Politykę Prywatności i wszelkie inne warunki wymienione w niniejszych Warunkach.

            10.19     „Polityka Prywatności” oznacza Politykę Prywatności Autodesk dostępną obecnie na stroniewww.autodesk.com/privacy, którą Autodesk może wedle uznania zmieniać

            10.20      „Regulamin Postępowania” oznacza Regulamin Postępowania Autodesk, określony w Warunkach korzystania ze stron internetowych Autodesk, które można obecnie znaleźć pod adresem: http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, lub na innych, nowszych lub dodatkowych stronach internetowych Autodesk, które Autodesk może zmieniać od czasu do czasu wedle uznania.

            10.21      „Oddzielny Produkt Autodesk” oznacza dowolny produkt Autodesk, który Użytkownik nabył, na który uzyskał licencję, do którego przystąpił lub na który wykupił subskrypcję i który uprawnia Użytkownika do korzystania z Oferty Usługowej. Oddzielny Produkt Autodesk może stanowić (1) samodzielny produkt lub usługę, (2) Subskrypcję, (3) zestaw produktów i/lub usług, lub (4) Członkostwo.

            10.22    „Usługa” oznacza usługę działającą w oparciu o Internet lub w oparciu o przetwarzanie w chmurze (cloud) wymagającą połączenia z Internetem i udostępnioną przez Autodesk w ramach Oddzielnego Produktu Autodesk lub na Witrynie Usługi. 

            10.23      „Oferta Usługowa” oznacza Usługę, Informacje API, Materiały Programistyczne, Dokumentację, Witrynę Usługi, Oprogramowanie Klienta, Witrynę Uprawnień oraz wszelkie treści (w tym, bez ograniczeń, Materiały Osób Trzecich), przykładowe zestawy danych, przykładowe modele lub inne przykładowe treści, informacje, dane lub materiały dostarczone przez Autodesk w ramach niniejszych Warunków lub wyświetlane lub generowane w związku z Usługą (w tym, bez ograniczeń, wszelkie dane wyjściowe, wyniki zalecenia lub prognozy oparte na Treści Użytkownika lub innej treści).

            10.24      „Witryna Usługi" oznacza witrynę (witryny) będącą własnością Autodesk lub przez nią zarządzaną w związku z Usługą.

            10.25     „Umowa o Poziom Usług" oznacza każdą umowę określającą jakość usług, którą Autodesk może udostępnić Użytkownikowi w związku z Usługą. Co do zasady ewentualne, dostępne umowy określające jakość usług będą umieszczane na stronie www.autodesk.com/termsofservice lub na innej, nowszej lub dodatkowej stronie internetowej Autodesk, które Autodesk może od czasu do czasu modyfikować wedle uznania. 

            10.26      „Oprogramowanie” oznacza dowolny program komputerowy lub podobny materiał, w tym wszelkie moduły i komponenty, funkcje oraz opcje programu komputerowego udostępnione przez Autodesk lub w jej imieniu w ramach korzystania z Usługi (ściągane lub przechowywane na hoście). 

            10.27    „Specjalne Warunki Usługi” oznaczają wszelkie dodatkowe określone warunki dostępu i korzystania z danej Usługi, określone w miejscu, w którym użytkownik może je zamówić lub zarejestrować się, lub wyświetlane w związku z zamówieniem lub rejestracją dotyczącą takich Usług (np. strona internetowa), lub jeżeli nie ma takich warunków, pod adresem:www.autodesk.com/termsofservice, lub na innych nowszych, lub dodatkowych stronach internetowych Autodesk, które Autodesk może od czasu do czasu modyfikować wedle uznania.

            10.28    „Subskrypcja”: oznacza subskrypcję na produkt Autodesk zakupioną przez Użytkownika i uprawniającą go (oprócz innych korzyści) do dostępu do i korzystania z Usługi.

            10.29    „Warunki Programu Subskrypcji” oznaczają warunki Subskrypcji określone na stronie http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks, lub na innej, nowszej lub dodatkowej stronie internetowej Autodesk (adres URL do takich stron można znaleźć na witrynie Autodesk lub otrzymać na życzenie), które Autodesk może od czasu do czasu modyfikować wedle uznania.

            10.30    „Warunki”: oznaczają łącznie niniejsze Warunki Usługi, Specjalne Warunki Usługi, Prawa oraz Procedury.

            10.31    „Materiały Osób Trzecich" oznaczają wszelkie pliki, treści, projekty, modele, zestawy danych, informacje projektowe, materiały, dokumenty, programy komputerowe lub podobne materiały (w tym, bez ograniczeń, wszelkie moduły lub komponenty, funkcje i opcje programów komputerowych), nośniki, pliki dźwiękowe, obrazy, nazwy, adresy e-mail, uwagi, komentarze, linki i inne treści, dane i informacje, aplikacje i usługi udostępnione Użytkownikowi przez osoby trzecie w ramach Usługi, w związku z Usługą lub na innej stronie internetowej będącej własnością Autodesk lub przez nią zarządzanej. 

            10.32    „Treść Użytkownika” oznacza, łącznie (1) wszelkie pliki, projekty, modele, zestawy danych, obrazy, dokumenty lub podobne materiały przedłożone lub załadowane przez Użytkownika do Usługi, (2) określone dane wyjściowe Użytkownika wygenerowane w ramach Usługi, jeżeli dotyczy, w oparciu o dane pierwotne lub informacje Użytkownika oraz (3) wszelkie aplikacje oprogramowania, wtyczki i inne programy komputerowe lub podobne materiały (w tym wszelkie moduły, komponenty, funkcje i opcje programów komputerowych) opracowane przez Użytkownika przy pomocy Informacji API i/lub Materiałów Programistycznych.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przyjęcie niniejszych Warunków, prosimy nie wybierać przycisku lub okienka „Wyrażam zgodę” (lub innego mechanizmu przeznaczonego do potwierdzenia akceptacji umowy), który wskazuje, że Użytkownik zapoznał się i zatwierdził niniejsze Warunki. W przypadku braku akceptacji, Użytkownik nie będzie mieć dostępu do Usługi. Jednakże wszelkie nieuprawnione skorzystanie lub nieuprawniony dostęp przez Użytkownika stanowić będzie akceptację niniejszych Warunków. 

Kopię niniejszych warunków można uzyskać na witrynie internetowej Autodesk pod adresem: www.autodesk.com/termsofservice lub na innej, nowszej lub dodatkowej stronie internetowej Autodesk. Użytkownik powinien wydrukować i zachować kopię niniejszych Warunków.