LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Servicevoorwaarden van A360 (bijgewerkte versie 3/2013)


WELKOM BIJ A360! VOORDAT U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN ONZE SERVICES, DIENT U DEZE VOORWAARDEN TE LEZEN. KLIK OP "
I AGREE" OF SELECTEER EEN ANDERE KNOP OF ANDER MECHANISME BIJ WIJZE VAN AKKOORDVERKLARING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE SERVICES.

WANNEER U OP DE KNOP "I AGREE" KLIKT (OF EEN ANDERE KNOP OF ANDER MECHANISME SELECTEERT WAARMEE U ZICH AKKOORD VERKLAART) DAN WEL GEBRUIK MAAKT VAN DE SERVICE (A) VERKLAART U, NAMENS HET BEDRIJF OF EEN ANDERE RECHTSPERSOON NAMENS WELKE U OPTREEDT (BIJVOORBEELD ALS WERKNEMER) ("BEDRIJF") OF, INDIEN ER GEEN SPRAKE IS VAN EEN BEDRIJF, NAMENS UZELF ALS NATUURLIJK PERSOON, DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGRIJPT EN DAT DEZE VOORWAARDEN RECHTENS BINDEND ZIJN; EN (B) VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U GERECHTIGD, GEMACHTIGD EN BEVOEGD BENT OM NAMENS UW BEDRIJF (INDIEN VAN TOEPASSING) OF UZELF (INDIEN ER GEEN SPRAKE IS VAN EEN DERGELIJKE ENTITEIT) OP TE TREDEN EN UW BEDRIJF DAN WEL UZELF RECHTENS TE BINDEN. IN DAT GEVAL KOMT ER EEN OVEREENKOMST TOT STAND TUSSEN AUTODESK EN U PERSOONLIJK, INDIEN U DE SERVICE VOOR UZELF GEBRUIKT, OF UW BEDRIJF.

INDIEN U OF UW BEDRIJF (HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN "U") NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN OF INDIEN U NIET GERECHTIGD, GEMACHTIGD OF BEVOEGD BENT UW BEDRIJF OF UZELF WETTELIJK TE BINDEN, (A) KLIK DAN NIET OP "I AGREE" MAAR IN PLAATS DAARVAN OP "I REJECT" (OF SELECTEER EEN ANDERE KNOP OF ANDER MECHANISME WAARMEE U VERKLAART NIET AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN); EN (B) HEEFT U GEEN RECHT OP TOEGANG TOT OF GEBRUIKMAKING VAN DE SERVICE; INDIEN U OF UW BEDRIJF ONBEVOEGD GEBRUIK MAAKT VAN OF ZICH ONBEVOEGD TOEGANG VERSCHAFT TOT DE SERVICE, WORDT DIT NIETTEMIN BESCHOUWD ALS EEN AKKOORDVERKLARING EN INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN.

 1.     De Services in het algemeen

            1.1      Deze “Gebruiksvoorwaarden” brengen een overeenkomst tot stand. Zij vormen een aanvulling op eventuele andere tussen U en Autodesk gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen Aanvullende Overeenkomsten en Reglementen. Deze Voorwaarden zijn op vele diensten van toepassing. Op bepaalde diensten kunnen specifieke voorwaarden of rechten verbonden zijn. Deze staan vermeld in de Bijzondere Servicevoorwaarden en Rechten, waarvan de voorwaarden hierin zijn opgenomen en een onderdeel vormen van de op de Service toepasselijke Voorwaarden. In deze Voorwaarden kunnen begrippen voorkomen die met een beginhoofdletter zijn geschreven, bijv. “Autodesk” of “Service”. Een omschrijving van deze begrippen is te vinden in Artikel 10 (Definities) of elders in deze Voorwaarden. Op Gratis Services kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn welke samenhangen met Uw gebruik van de Gratis Services en door verwijzing deel uitmaken van deze Voorwaarden. Voor alle betalingen en vergoedingen voor de Services gelden de toepasselijke voorwaarden waaronder betalingen plaatsvinden tussen U en Autodesk of een bevoegde derde reseller of handelaar.

            1.2      Autodesk verleent de Services aan U en Uw Bevoegde Gebruikers. Op grond van deze Voorwaarden worden de Services door Autodesk aan U verleend en heeft U uitsluitend recht op toegang tot en gebruikmaking van de Service en kunt U Uw Bevoegde Gebruikers uitsluitend toestemming verlenen voor toegang tot en gebruikmaking van de Service voor Uw interne bedrijfsdoeleinden en in de vorm waarin de Service door Autodesk toegankelijk wordt gemaakt en/of wordt verstrekt. In enkele gevallen mogen derden toegang verkrijgen tot en gebruik maken van de Service, indien dit uitdrukkelijk in de Documentatie, de Bijzondere Servicevoorwaarden of de Rechten is aangegeven. U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze Voorwaarden door Uw Bevoegde Gebruikers en door eventuele andere personen die via U toegang verkrijgen tot de Service (ongeacht of deze toegang door Autodesk is toegestaan dan wel binnen het kader van Uw Rechten valt). Van Uw Bevoegde Gebruikers kan worden verlangd dat zij deze Voorwaarden lezen en zich daarmee akkoord verklaren alvorens toegang te verkrijgen tot en gebruik te kunnen maken van de Service. U mag het Serviceaanbod of een deel daarvan niet verkopen of voor doorverkoop aanbieden. Onverminderd de verplichting van Autodesk tot het verlenen van de Services in overeenstemming met de Rechten, begrijpt U dat een bepaalde Service of een bepaald Serviceaanbod mogelijkerwijs niet op alle locaties beschikbaar is, dat voor een bepaalde Service of een bepaald Serviceaanbod een lidmaatschap of abonnement vereist is of een aanvullende vergoeding moet worden betaald, en dat een bepaalde Service of een bepaald Serviceaanbod mogelijkerwijs niet in alle talen beschikbaar is. U bent verantwoordelijk voor het opleggen van Uw eigen regels aan Uw Bevoegde Gebruikers voor de toegang tot Uw site of Uw Content. Autodesk houdt geen toezicht op de naleving van dergelijke regels.

            1.3      Om gebruik te kunnen maken van de Service dienen U en Uw Bevoegde Gebruikers een account aan te maken en een internetverbinding te onderhouden. U en Uw Bevoegde Gebruikers hebben voor het gebruik van de Service een internetverbinding nodig en dienen eventueel een account aan te maken of daarop in te loggen; Autodesk behoudt zich het recht voor dit verplicht te stellen. U verklaart zich ermee akkoord dat U en Uw Bevoegde Gebruikers gebruikersnamen of wachtwoorden niet met anderen zult delen. U verklaart zich ermee akkoord dat U niemand toegang tot Uw account of Uw site zult verschaffen (behoudens voor zover deze Voorwaarden dat uitdrukkelijk toestaan) en niets anders zult doen dat de beveiliging van Uw account in gevaar kan brengen. U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor het regelen van en het betalen van de kosten voor , installatie en betaling van internetdiensten of andere netwerktoegang, apparatuur, software, diensten en andere voor de toegang tot en/of het gebruik van de Service benodigde hulpmiddelen (”Toegang”), waaronder mede begrepen de kosten van een internetprovider, van telecommunicatie en van apparatuur en software van derden (waaronder mede begrepen versleuteling en andere beveiligingstechnieken). Autodesk is niet verantwoordelijk voor de ondersteuning van Uw Toegang en is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, beveiliging of prestaties van de Toegang. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de Bijzondere Servicevoorwaarden dan wel omschreven in Uw Rechten kan overal ter wereld toegang tot de Services worden verkregen (met dien verstande dat nu of in de toekomst mogelijkerwijs niet alle diensten en functionaliteiten waarnaar de Services verwijzen in alle landen of locaties beschikbaar zijn). Eventuele plaatselijke beperkingen die op Uw gebruik van een Afzonderlijk Autodesk-product van toepassing zijn, worden door deze voorwaarden niet gewijzigd.

            1.4      Op de Services kunnen Serviceovereenkomsten van toepassing zijn. Autodesk stelt de Service aan U en Uw Bevoegde Gebruikers beschikbaar in overeenstemming met de wijze waarop Autodesk de Services in het algemeen aan gebruikers van de Service beschikbaar stelt. Eventuele Serviceovereenkomsten die u in verband met de Service kunt aangaan, gelden als Aanvullende Overeenkomsten en de in een eventuele Serviceovereenkomst (eventueel) vermelde tegoeden vormen de enige en uitsluitende remedie tegen het niet voldoen aan het aangegeven serviceniveau. Serviceovereenkomsten zijn niet voor alle Services beschikbaar. Autodesk geeft geen verklaringen of garanties af met betrekking tot de bereikbaarheid of beschikbaarheid van het Serviceaanbod, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de toepasselijke Serviceovereenkomst (indien aanwezig) is aangegeven.  

 2.       CONTENT

            2.1      Uw Content is van U. U behoudt de eigendom van en verantwoordelijkheid voor uw Content, alsmede de verantwoordelijkheid voor uw gedrag bij het gebruik van het Serviceaanbod. U gaat ermee akkoord dat Uw Content en Uw gedrag (en het gedrag van Uw Bevoegde Gebruikers) bij het gebruik van het Serviceaanbod dient te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, de Gedragsregels en alle overige Reglementen. Door het opstellen, indienen, plaatsen of anderszins beschikbaar maken van Uw Content aan Autodesk en/of anderen erkent U en gaat U ermee akkoord dat: (1) U alle met Uw Content samenhangende risico’s zult evalueren en dragen; en (2) Autodesk-partijen in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor Uw Content wanneer u deze uploadt of indient, waaronder mede begrepen eventuele fouten of weglatingen. Zonder afbreuk te doen aan de verplichting van Autodesk om de Services te leveren zoals omschreven in Uw Rechten, wordt U geadviseerd op doeltreffende wijze Uw Content te bewaren, op Uw eigen computer of lokaal netwerk kopieën te bewaren, de meest recente versleutelings- en andere beveiligingstechnieken te gebruiken om Uw Content te beveiligen en back-ups te maken van Uw Content en de beveiliging en vertrouwelijkheid daarvan te beschermen op de voor de Service toepasselijke wijze. Medewerkers van Autodesk zullen zich uitsluitend toegang verschaffen tot Uw Content (a) in het kader van het verlenen, onderhouden, beveiligen of aanpassen van Services, (b) op Uw verzoek of met Uw toestemming in het kader van het aanpakken of voorkomen van een service, ondersteuning of technische kwestie, of (c) in verband met wettelijke verplichtingen of procedures in overeenstemming met onderstaand artikel 2(D). Uw Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid. Autodesk heeft Uw Content niet in eigendom. U erkent dat voor het leveren van de Service noodzakelijkerwijs technische toegang, verwerking en overdracht van Uw Content en Meeteenheden betreffende het gebruik van de Service plaatsvindt.        

          2.2     Wat er gebeurt wanneer U Uw Content deelt. Sommige Services bieden de mogelijkheid rechtstreeks of indirect via onze software Uw Content te delen of Uw Content openbaar te maken op een Forum of andere producten of diensten. U beseft dat, indien U ervoor kiest Uw Content te delen of openbaar te maken (hetzij via e-mail, het delen van een link, inzending naar een softwaretoepassing voor de toegang tot een service, plaatsing op een Forum of andere openbare ruimtes of in gedeelde ruimtes die toegankelijk zijn voor andere, door U geselecteerde, gebruikers, of via een andere beschikbare methode voor het delen van informatie) iedereen met wie U Uw Content gedeeld hebt, (en in sommige gevallen het grote publiek) Uw Content kunnen gebruiken, reproduceren, manipuleren, distribueren, vertonen, verzenden en uitdragen. Een Forum kan openbaar zijn en inzendingen naar een Forum zijn niet vertrouwelijk. Indien U niet wilt dat anderen die rechten hebben, gebruik de Service dan niet om Uw Content te delen of stel Uw toestemmingen daarop in. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de toegang tot Uw Content aan Uw Bevoegde Gebruikers, met inbegrip van het verlenen en beëindigen van toegang. U erkent dat een gebruiker die U toegang hebt verleend tot Uw Content in sommige gevallen de mogelijkheid kan hebben Uw Content buiten de Service te kopiëren, over te dragen of op te slaan en dat door het opschorten of beëindigen van de toegang voordien gekopieerde of opgeslagen content niet wordt verwijderd of de toegang daartoe niet wordt belet. U doet afstand van persoonlijkheidsrechten of andere rechten met betrekking tot de toekenning van het auteurschap van Uw Content. Autodesk-partijen hebben geen zeggenschap over en zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of misbruik van Uw Content door derden, indien U ervoor hebt gekozen Uw Content direct of indirect op een Forum of via een service of software te delen. INDIEN U ERVOOR KIEST UW CONTENT TE DELEN OF DEZE OP EEN FORUM TE PLAATSEN OF ANDERSZINS IN VERBAND MET DE SERVICE BESCHIKBAAR TE MAKEN, DOET U DIT OP UW EIGEN RISICO.

            2.3      Vertrouwelijkheid van Uw Content en overige Vertrouwelijke Informatie. U of Autodesk kan (als de “Bekendmakende Partij”) Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij (de “Ontvangende Partij”) bekendmaken in verband met de Services. De Ontvangende Partij neemt dezelfde mate van zorgvuldigheid in acht als waarmee zij de vertrouwelijkheid van haar eigen vertrouwelijke informatie beschermt (maar in elk geval ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid) en gaat ermee akkoord (i) dat zij Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij niet zal gebruiken voor doeleinden die buiten de reikwijdte van deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Overeenkomsten vallen, en (ii) dat zij, behoudens indien zij door de Bekendmakende Partij schriftelijk anderszins gemachtigd is, uitsluitend toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij zal verschaffen aan werknemers, opdrachtnemers, serviceproviders en vertegenwoordigers van haar of aan haar gelieerde vennootschappen voor zover deze personen toegang moeten verkrijgen voor doeleinden die verenigbaar zijn met deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Overeenkomsten, en die bij de Ontvangende Partij een niet minder strenge geheimhoudingsplicht hebben dan de hierin opgenomen mate van bescherming.

            2.4      Openbaarmaking op grond van een wettelijke verplichting. De Ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij openbaar maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is, met dien verstande dat de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij vooraf van die verplichte openbaarmaking in kennis stelt (voor zover wettelijk toegestaan). U gaat ermee akkoord en erkent dat Autodesk zich toegang mag verschaffen tot Uw Content en deze openbaar mag maken om aan een wettelijke verplichting of een verzoek van een overheidsorgaan of toezichthoudende instantie te voldoen (met inbegrip van dagvaardingen of rechterlijke uitspraken) in het kader van een gerechtelijke procedure waarbij Autodesk-partijen betrokken zijn, of op Uw verzoek. Indien openbaarmaking plaatsvindt op Uw verzoek, kunt U verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten van het verzamelen van en het toegang verschaffen tot die Vertrouwelijke Informatie.      

           2.5      Beschikbaarheid van Materialen van Derden. Materialen van Derden kunnen door middel van de Service direct of indirect voor U beschikbaar zijn (waaronder begrepen Materialen van Derden die wordt gedeeld door andere gebruikers van de Service, via het gebruik van Software dat naar de Services verwijst, via Forums of anderszins). Deze Materialen van Derden kunnen in sommige gevallen een eigenschap of functie lijken te zijn binnen, of een aanvulling op de Services, het Abonnement, het Lidmaatschap of de Autodesk Software. Wanneer toegang tot die Materialen van Derden wordt verkregen, is het mogelijk dat Uw Computer zonder verdere waarschuwing verbinding maakt met de website van een derde – bijvoorbeeld om U extra informatie, eigenschappen en functionaliteiten aan te bieden. De connectiviteit met of toegang tot de websites van derden of Materialen van Derden wordt geregeld in de voorwaarden (met inbegrip van disclaimers en kennisgevingen) die op die websites vermeld staan of die anderszins betrekking hebben op de Materialen van Derden en voor de toegang tot en het gebruik van Materialen van Derden en andere producten en diensten van Autodesk kan een akkoordverklaring met afzonderlijke voorwaarden en/of betaling van extra vergoedingen vereist zijn. U gaat ermee akkoord dat Uw toegang tot Materialen van Derden en het bekijken en gebruiken daarvan uitsluitend voor Uw eigen risico plaatsvindt. Autodesk-partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het bekijken, gebruiken of vertrouwen op Materialen van Derden door U. Alle transacties tussen U en derden in verband met dergelijke Materialen van Derden, waaronder mede begrepen het privacybeleid van die derden, het gebruik dat zij maken van persoonsgegevens, de levering van en betaling voor producten en diensten en alle overige voorwaarden die op die transacties betrekking hebben, vinden uitsluitend tussen U en die derde plaats. Autodesk kan de beschikbaarheid van Materialen van Derden te allen tijde en om welke reden dan ook aanpassen of stopzetten.

            2.6     Het Verwijderen van Uw Content. Indien U Uw Content van de Service verwijdert, beseft U dat deze in back-ups blijft bestaan. Naast de rechten van Autodesk om Uw Content te verwijderen op het moment dat deze Voorwaarden krachtens artikel 8 (Beëindiging) eindigen of worden beëindigd, heeft Autodesk het recht (zonder daartoe verplicht te zijn) inactieve sites of accounts of voor definitieve verwijdering in aanmerking komende content (en alle back-ups daarvan) zonder nadere kennisgeving en zonder aansprakelijkheid voor die verwijdering of het niet opslaan van die content te verwijderen. Autodesk-partijen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen op grond van Uw instellingen of activiteiten of gebrek aan activiteiten of voor het niet verwijderen van Uw Content.

            2.7      Beveiliging is belangrijk. De Services worden verleend met gebruikmaking van processen en waarborgen die zijn ontwikkeld om een voor de Services geschikte beveiliging van Uw Content in stand te houden. Autodesk kan van tijd tot tijd externe accountants laten nagaan of Autodesk de op bepaalde diensten van Autodesk toepasselijke veiligheidscontroles in acht neemt en deze accountants daarvan verslag laten doen (“Rapporten”). U kunt Autodesk verzoeken om een afschrift van de Rapporten die op de Service betrekking hebben (indien aanwezig) en Autodesk voorziet U dan van afschriften van de Rapporten (tenzij uitvoering wordt gegeven aan een geheimhoudingsovereenkomst die voor Autodesk en, indien van toepassing, serviceproviders en externe accountants redelijkerwijs aanvaardbaar is). Autodesk verstrekt deze Rapporten niet vaker dan eenmaal per jaar. Rapporten vallen onder de Vertrouwelijke Informatie van Autodesk op grond van deze Voorwaarden en de toepasselijke geheimhoudingsovereenkomst.

 3.       BEPERKINGEN

              3.1      De Services zijn aan beperkingen gebonden. Dit is een overeenkomst voor Services die persoonlijk met U is gesloten en U mag en zult derden niet toestaan: (1) het gehele Serviceaanbod of een gedeelte daarvan, Uw rechten met betrekking tot de Service of Uw Rechten of een deel van deze Voorwaarden  of andere in deze Voorwaarden verleende rechten aan een andere natuurlijke of rechtspersoon te distribueren, verhuren, uit te lenen, te leasen, verkopen, door te verkopen, te sublicentiëren of anderszins over te dragen, (2) auteursrechten, handelsnamen, aanduidingen van geheimhouding of andere eigendomsrechtelijke aanduidingen, etiketten of markeringen van, in of op het Serviceaanbod te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken, of het Serviceaanbod te vertalen, adapteren, arrangeren of afgeleide werken daarvan te maken of anderszins wijzigingen aan te brengen in het Serviceaanbod, behoudens voor zover op grond van de Rechten of de Bijzondere Servicevoorwaarden is toegestaan; (3) het Serviceaanbod te decompileren, disassembleren of anderszins reverse engineering op het Serviceaanbod toe te passen, dan wel broncodes, algoritmes, methodes of technieken die in het Serviceaanbod worden gebruikt of daarin zijn verwerkt te determineren of een poging daartoe te doen; (4) het Serviceaanbod als een servicebureau te gebruiken of het gebruik van of de toegang tot het Serviceaanbod mogelijk te maken voor anderen dan Bevoegde Gebruikers; (5) het Serviceaanbod buiten het kader van of op ongeacht welke wijze in strijd met Uw Rechten of in strijd met wet- of regelgeving te gebruiken; (6) de Service of servers of netwerken die in verbinding staan met een website via welke de Service beschikbaar wordt gemaakt, te verstoren of te ontwrichten; (7) het Serviceaanbod te gebruiken als opslag voor up- en downloaden op afstand of als een toegang tot of uithangbord voor een andere home page, ongeacht of deze zich op of buiten de website bevindt via welke de Services worden verleend; (8) het Serviceaanbod te gebruiken voor het uitvoeren van om een netwerk, systeem, server of computer die als host voor de Service optreedt of bijbehorende software te testen op stress, kwetsbaarheid, indringing, beschikbaarheid of prestaties, of anderszins een poging te doen toegang te verkrijgen op een wijze die niet uitdrukkelijk door Autodesk is toegestaan, of de Service te gebruiken voor andere ijkingsdoeleinden of concurrentie of een poging te doen een soortgelijke service tot stand te brengen door middel van het gebruik van de Service of bijbehorende Software; (9) het Serviceaanbod te gebruiken voor het verzamelen of opslaan van persoonsgegevens met betrekking tot personen of entiteiten, waaronder begrepen andere gebruikers van de Service, behoudens voor zover uitdrukkelijk anderszins is toegestaan in de Bijzondere Servicevoorwaarden of de Documentatie en onverminderd daarmee verband houdende beperkingen; (10) de Software of de toegang tot of het gebruik van het Serviceaanbod op andere wijze te gebruiken dan uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is bepaald; of (11) apparatuur, toestellen of software of andere middelen te gebruiken (die bestemd zijn) om een door Autodesk toegepaste vorm van technische bescherming in verband met het Serviceaanbod te omzeilen of te verwijderen of zich toegang tot het Serviceaanbod te verschaffen met gebruikmaking van een code, serienummer of andere beschermingsapparatuur om kopiëren of ongeoorloofde toegang te voorkomen die niet direct of indirect door Autodesk is verstrekt. Autodesk heeft het recht (maar is niet verplicht) toezicht te houden op Uw gebruik van de Service (en dat van Uw Bevoegde Gebruikers) in overeenstemming met deze Voorwaarden. Elk gebruik van en elke toegang tot de Service anders dan in overeenstemming met deze Voorwaarden is niet toegestaan.

                 3.2   Opschorting van de Services. Indien Autodesk kennisneemt van of in redelijkheid van mening is dat Uw Content of gedrag (of het gedrag van Uw Bevoegde Gebruikers) (1) in strijd kan zijn met deze Voorwaarden (waaronder mede begrepen eventuele Reglementen of Aanvullende Overeenkomsten), (2) in strijd kan zijn met wet- of regelgeving of rechten van derden, waaronder mede begrepen rechten krachtens de auteurswet en verbodsbepalingen op het gebied van laster, smaad en inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, (3) een veiligheidsrisico kan vormen voor de Service of gebruikers van de Service of anderszins de Service of de systemen of de content van een andere gebruiker kan schaden, of (4) tot aansprakelijkheid van Autodesk of derden kan leiden, heeft Autodesk het recht, zonder daartoe verplicht te zijn, Uw Content onmiddellijk ontoegankelijk te maken of de toegang daartoe op te schorten en/of Uw toegang tot het Serviceaanbod zonder kennisgeving aan U op te schorten (of andere actie te ondernemen waartoe Autodesk op grond van wettelijke bepalingen gehouden kan zijn). U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk tevens Uw toegang tot het Serviceaanbod kan opschorten of beëindigen indien door U aan Autodesk verstrekte gegevens in verband met Uw inschrijving voor of gebruik van de Service onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn of worden. Autodesk kan content die op de Service is geplaatst zonder kennisgeving verwijderen indien zij van oordeel is dat die content groter is dan de Rechten toestaan of (indien dit niet in de Rechten is vastgelegd) de opslaglimieten overschrijdt.

 4.       Privacy

            4.1      Het Privacybeleid van Autodesk is van toepassing op Uw gebruik van de Services. U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat U door gebruikmaking van de Service instemt met het verzamelen, gebruiken, verwerken en opslaan van Uw Persoonsgegevens zoals omschreven in het op dat moment geldende Privacybeleid, waaronder begrepen grensoverschrijdende overdrachten zoals omschreven in het Privacybeleid. Het Privacybeleid maakt door verwijzing deel uit van deze Voorwaarden.            

          4.2      Het is van belang dat de privacywetgeving wordt nageleefd en U bent verantwoordelijk voor bepaalde toestemmingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving op het gebied van de persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming met betrekking tot aan Autodesk verstrekte Persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Service door U of Uw Bevoegde Gebruikers, met inbegrip van toepasselijke verplichtingen betreffende de melding, instemming, overdracht (waaronder begrepen grensoverschrijdende overdracht), openbaarmaking en het gebruik van Persoonsgegevens in verband met de Service, met inbegrip van het in het Privacybeleid bepaalde. Onverminderd het hiervoor bepaalde dient U ervoor te zorgen dat U voor zover nodig toestemming hebt verkregen voor het verstrekken van Persoonsgegevens welke worden overgedragen aan, verzameld, opgeslagen, gebruikt en anderszins verwerkt door Autodesk en haar serviceproviders, en dat elke natuurlijke persoon die zich toegang verschaft tot of gebruikmaakt van de Service op het Privacybeleid is gewezen.

            4.3      Serviceproviders; Geen Vertrouwelijke Persoonsgegevens. U erkent dat Autodesk gebruik kan maken van derden-serviceproviders in verband met de Services, waaronder mede begrepen het gebruiken van providers van cloud computing-diensten die Uw Content en gegevens kunnen verzenden, beheren en opslaan met gebruikmaking van computers en apparatuur van derden die zich overal ter wereld kunnen bevinden. U erkent dat elke met de Services samenhangende gegevensopslagfunctionaliteit niet bedoeld is voor de opslag van Burgerservicenummers, nummers van creditcards of betaalkaarten, rekeningnummers, nummers van rijbewijzen, medische gegevens, zorgverzekeringsgegevens, vertrouwelijke gegevens over persoonlijke kenmerken zoals ras, godsdienst of seksuele voorkeur, of andere persoonsgegevens die een schaderisico vormen voor de desbetreffende persoon indien die gegevens op onbehoorlijke wijze worden openbaar gemaakt (gezamenlijk te noemen "Vertrouwelijke Persoonsgegevens"). U gaat ermee akkoord dat U Vertrouwelijke Persoonsgegevens in verband met de Service niet uploadt of op een andere wijze inzendt en U gaat er tevens mee akkoord dat Autodesk-partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn met betrekking tot dergelijke Vertrouwelijke Persoonsgegevens die in verband met de Service wordt verwerkt, verzonden, openbaar gemaakt of opgeslagen.

 5.       EIGENDOMSRECHTEN VAN AUTODESK

            5.1      Bij het verlenen van de Service zijn materialen betrokken die in eigendom van Autodesk zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk en haar licentiegevers alle rechten, aanspraken en belangen (waaronder mede begrepen octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en alle overige intellectuele eigendomsrechten) houden op en in de Service, Software, API-gegevens en Ontwikkelingsmaterialen, Meeteenheden, Documentatie, de Service Site, de Rechten Site, sample data sets, sample models of andere sample content en alle informatie, gegevens of materialen die in verband met de Service worden verstrekt of gebruikt of door de Service worden gegenereerd (met uitzondering van Uw Content). U verplicht zich geen handelingen te verrichten die de eigendom en rechten daarop van Autodesk of haar licentiegevers in gevaar brengen, bezwaren, beperken of op welke wijze dan ook belemmeren. Autodesk verleent U geen recht op het gebruik van haar handelsmerken, handelsnamen of logo’s. U heeft uitsluitend de beperkte rechten op toegang tot en gebruikmaking van het Serviceaanbod zoals uitdrukkelijk aan U op grond van deze Voorwaarden is verleend en er worden geen andere rechten (geacht te zijn) verleend of overgedragen, hetzij als voortvloeisel, bij uitsluiting of anderszins. U heeft toegang tot een dienst. In deze Voorwaarden worden geen andere licenties verstrekt voor Autodesk-software dan voor de Software voor Klanten en de Ontwikkelingsmaterialen die uitdrukkelijk bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met een bevoegd gebruik van de Service. Autodesk heeft (en U geeft Autodesk) een royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie tot het gebruiken en verwerken van suggesties, feedback, verbeteringen, verzoeken of andere aanbevelingen die U of Uw Bevoegde Gebruikers verstrekken met betrekking tot de Services (“Feedback”).

            5.2     Regels voor het gebruik van API’s van Autodesk.  U erkent en gaat ermee akkoord dat API-gegevens en Ontwikkelingsmaterialen (tenzij ter zake van die API-gegevens of Ontwikkelingsmaterialen in aanvullende of afwijkende voorwaarden door Autodesk anders is aangegeven) (1) Vertrouwelijke Informatie van Autodesk vormen en eigendom zijn van Autodesk, (2) niet mogen worden verspreid, medegedeeld of anderszins beschikbaar mogen worden gesteld aan derden, (3) uitsluitend intern en uitsluitend in samenhang met en ten behoeve van het bij U intern toegestane gebruik van de Service waarop de API-gegevens of de Ontwikkelingsmaterialen betrekking hebben, aangewend mogen worden, zoals voor de ontwikkeling en ondersteuning van services, modules en onderdelen die op of in samenhang met de betreffende Service dienen te functioneren; en (4) uitsluitend mogen worden gebruikt op dezelfde Computer(s) als die waarop de betreffende Service mag worden gebruikt. Onverminderd het vorenstaande geldt dat wanneer U dergelijke services, modules of onderdelen conform het bepaalde in deze Overeenkomst ontwikkelt, het U op grond van deze Overeenkomst niet verboden is om die services, modules en onderdelen in samenhang te gebruiken met (en deze applicaties, modules en onderdelen over te zetten naar) andere software en hardware (met inbegrip van software en hardware van derden), wanneer (a) in deze services, modules en onderdelen geen Ontwikkelingsmaterialen of andere Software of materialen zijn verwerkt of opgenomen die direct of indirect door Autodesk worden gedistribueerd of beschikbaar gesteld (behoudens de API-gegevens die conform het bepaalde in deze Overeenkomst bij de ontwikkeling daarvan zijn gebruikt) en (b) de API-gegevens niet daarin bekend worden gemaakt.

            5.3      Bij Uw gebruik van de Services kan gebruik worden gemaakt van Software voor Klanten. Voor toegang tot de Service kan het gebruik vereist zijn van een of meer (1) Softwareprogramma’s die door Autodesk als download beschikbaar worden gesteld en bedoeld zijn om te worden geïnstalleerd en gebruikt op een Computer om het gebruik van de Service mogelijk te maken (“Software voor Klanten”) of (2) Afzonderlijke Autodesk-producten. Op het gebruik van alle Software is de eindgebruikerslicentieovereenkomst van toepassing die door Autodesk in verband met het Afzonderlijke Autodesk-product wordt verstrekt of waarnaar door Autodesk wordt verwezen (elk aangeduid met “Licentieovereenkomst”) of, in geval van Software voor Klanten, geldt het volgende: Met inachtneming van de bepalingen van deze Voorwaarden en na betaling van alle (eventuele) vergoedingen voor Uw gebruik van de Service, verleent Autodesk U hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, beperkte licentie en het recht om tijdens de Duur (a) één (1) kopie te maken van de Software voor Klanten (alsmede het deel van de Documentatie dat rechtstreeks verband houdt met de Software), uitsluitend als back-up (met dien verstande dat alle titels, handelsmerken, auteursrechten en beperkte rechten in of op al die kopieën worden gereproduceerd); (b) de Software voor Klanten uitsluitend op Computers te installeren die eigendom zijn van of worden beheerd door U of Uw Bevoegde Gebruikers; en (c) de Software voor Klanten in elk afzonderlijk geval uitsluitend ten behoeve van het gebruik van de Service in overeenstemming met deze Voorwaarden en met de Documentatie en uitsluitend voor Uw eigen interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken. Behoudens het in dit artikel bepaalde wordt U voor de Software voor Klanten geen ander recht of andere licentie verleend. Ter verduidelijking: alle voor het Serviceaanbod geldende Beperkingen zijn van toepassing op de Software voor Klanten en op Uw gebruik van de Software voor Klanten zijn de vrijwaringsverklaringen en beperkingen als bedoeld in artikel 7 en de in artikel 9 bedoelde Exportwetgeving van toepassing.

 6.      VRIJWARINGEN EN GARANTIES

            6.1     Vrijwaring. U verbindt zich voor eigen kosten en voor zoveel als wettelijk toelaatbaar is, Autodesk-partijen te vrijwaren tegen, te verdedigen (op verzoek van Autodesk) in geval van en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheid, onkosten (waaronder begrepen redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten) die Autodesk lijdt of verschuldigd is als gevolg van een vordering, geding of gerechtelijke procedure ("Vordering") voortvloeiend uit of in verband met: (1) Uw Content of het gebruik van Uw Content, waaronder mede begrepen elke bewering dat Uw Content of het gebruik daarvan inbreuk pleegt op een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, of misbruik vormt van een handelsgeheim van een persoon of entiteit, of lasterlijk, smadelijk, minachtend, pornografisch of aanstootgevend materiaal bevat of dat het gebruik daarvan de dood of lichamelijk letsel of schade aan onroerende of roerende zaken van een derde heeft veroorzaakt; (2) een inbreuk op of niet-naleving door U of uw Bevoegde Gebruikers van deze Voorwaarden of Reglementen en Aanvullende Overeenkomsten; of (3) het gebruik van het Serviceaanbod door U (of eenieder die zich via U toegang tot de Service heeft verschaft). Indien Autodesk U vraagt om verdediging te voeren tegen een Vordering, treft U geen schikking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, en heeft Autodesk het recht op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging van de Vordering, waarbij zij zich kan laten bijstaan door een advocaat van haar keuze.

            6.2      Garanties. U erkent en gaat ermee akkoord dat (1) U de vereiste rechten hebt om Uw Content in verband met de Service in te zenden, te ontwikkelen en te gebruiken; (2) Uw Content geen inbreuk pleegt op of misbruik maakt van intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden of in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving; (3) er op grond van toepasselijke wet- of regelgeving voor Uw Content geen beperkingen gelden met betrekking tot het openbaar maken, overdragen, downloaden, exporteren of opnieuw exporteren daarvan; en (4) alle informatie die U in verband met Uw inschrijving voor of gebruik van de Service verstrekt juist, nauwkeurig en volledig is, en dat U die informatie regelmatig bijhoudt en bijwerkt.

7.       UITSLUITING VAN GARANTIE; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING; AFSTAND; VOORDEEL VAN DE AFSPRAAK

            7.1      Garantie-uitsluiting. IN AFWIJKING VAN TOEPASSELIJKE GARANTIES BETREFFENDE DE SOFTWARE IN DE LICENTIEOVEREENKOMST WORDT HET SERVICEAANBOD IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR VERLEEND. HIERBIJ WORDEN DOOR AUTODESK-PARTIJEN ALLE GARANTIES UITGESLOTEN EN GEEN VERKLARINGEN GEDAAN OF GARANTIES OF VOORWAARDEN VERLEEND VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND (FEITELIJK OF VAN RECHTSWEGE) OF OP GROND VAN WETGEVING OMTRENT HET SERVICEAANBOD, WAARONDER MEDE BEGREPEN ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT COURANTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP RECHTEN, EN ALLE GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT DE GANG VAN ZAKEN BIJ VORIGE TRANSACTIES, PRESTATIES, OF HANDELSGEBRUIK. U MAAKT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO GEBRUIK VAN HET SERVICEAANBOD. AUTODESK-PARTIJEN GARANDEREN NIET: DAT HET GEBRUIK VAN OF DE TOEGANG TOT HET SERVICEAANBOD GEEN FOUTEN BEVAT, COMPLEET IS, VEILIG IS, DAT DE CONTENT NIET ANDERSZINS VERLOREN ZAL GAAN OF BESCHADIGD ZAL RAKEN, OF DAT DEZE VOLDOET AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN; DAT DE WERKING OF BESCHIKBAARHEID ERVAN NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN; OF DAT FOUTEN OF TEKORTKOMINGEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF OPGELOST. AUTODESK-PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT HET SERVICEAANBOD OP EEN BEPAALDE WIJZE ZAL WERKEN. ONVERMINDERD DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN HET HIERVOOR BEPAALDE ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR (EN DAT AUTODESK-PARTIJEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN EN NIET IN ENIG OPZICHT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR) (1) DE DOOR U GENOMEN BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT HET SERVICEAANBOD, (2) HET GEBRUIK VAN HET SERVICEAANBOD MET INBEGRIP VAN CONTENT, GEGEVENS, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL WAARTOE U ZICH TOEGANG HEBT VERSCHAFT IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD, WAARONDER MEDE BEGREPEN SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS; OF (3) ALLE GEVOLGEN VOOR UW BEDRIJF DIE UIT DAT GEBRUIK KUNNEN VOORTVLOEIEN. AUTODESK-PARTIJEN GEVEN GEEN GARANTIES AAN DERDEN. AUTODESK-PARTIJEN VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT HET SERVICEAANBOD GESCHIKT IS VOOR OF BESCHIKBAAR IS OF ZAL ZIJN IN EEN BEPAALD RECHTSGEBIED. Het onderhavige artikel kan worden afgedwongen voor zover toegestaan door toepasselijk recht. Gegevens of adviezen die door Autodesk-partijen of hun vertegenwoordigers (schriftelijk, mondeling of anderszins) zijn verstrekt, vormen geen garantie en zijn in geen enkel opzicht van invloed op de uitdrukkelijk in deze Voorwaarden opgenomen garantie-uitsluitingen of aansprakelijkheidsbeperkingen.

            7.2      Functionaliteitsbeperkingen. HET SERVICEAANBOD NEEMT NIET DE PLAATS IN VAN UW EIGEN OORDEEL (WAARONDER BEGREPEN EEN PROFESSIONEEL OORDEEL) OF EEN ONAFHANKELIJKE TOETSING, ONTWERP, BEOORDELING DAN WEL ANALYSE. VANWEGE DE GROTE VERSCHEIDENHEID AAN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VAN HET SERVICEAANBOD IS HET SERVICEAANBOD NIET GETEST VOOR ALLE SITUATIES WAARIN DIT GEBRUIKT ZOU KUNNEN WORDEN EN BESTAAT DE MOGELIJKHEID DAT HET NIET AAN DE DOOR U GEWENSTE VEREISTEN VOLDOET. ONVERMINDERD ARTIKEL 2 (CONTENT) OF 7 (GARANTIE-UITSLUITINGEN) ZIJN AUTODESK-PARTIJEN GEENSZINS AANSPRAKELIJK VOOR RESULTATEN OF UITKOMSTEN DIE DOOR U ZIJN VERKREGEN OF ANDERSZINS ZIJN BEKEKEN DOOR MIDDEL VAN HET SERVICEAANBOD OF ANDER DOOR U IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD ONTWIKKELD MATERIAAL. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP, HET BEHEER VAN EN DE CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN HET SERVICEAANBOD. DEZE VERANTWOORDELIJKHEID STREKT ZICH MEDE UIT TOT HET VASTSTELLEN VOOR WELK GEBRUIK HET SERVICEAANBOD GEËIGEND IS EN WELKE COMBINATIE VAN SERVICEAANBOD EN ANDERE PROGRAMMA’S EEN BIJDRAGE KAN LEVEREN AAN DE BEOOGDE RESULTATEN. U BENT EVENEENS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VASTSTELLEN WELKE ONAFHANKELIJKE PROCEDURES VOLDOENDE ZIJN OM DE BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID TE TESTEN VAN DE DOOR U IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD (INDIEN VAN TOEPASSING) VERKREGEN RESULTATEN, UITKOMSTEN OF MATERIALEN, MET INBEGRIP VAN ALLE ZAKEN DIE MET BEHULP VAN HET SERVICEAANBOD ZIJN BEKEKEN OF ONTWORPEN. ER ZIJN GEEN SERVICEOVEREENKOMSTEN GESLOTEN IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD, BEHOUDENS VOOR ZOVER DAARNAAR UITDRUKKELIJK IN DE RECHTEN IS VERWEZEN.

            7.3      Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER ZULKS OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, EN ONGEACHT OF DE BEPERKTE VERHAALSRECHTEN OF DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING AAN HUN SPECIFIEKE DOEL VOLDOEN, (1) ZIJN AUTODESK-PARTIJEN OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE IS VEROORZAAKT EN UIT WELKEN HOOFDE DEZE WORDT GEVORDERD, DAT WIL ZEGGEN UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (NALATIGHEID DAARONDER MEDE BEGREPEN) OF ANDERSZINS, WAARONDER MEDE BEGREPEN WINST- EN OMZETDERVING, GEBRUIKS- OF GEGEVENSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, KOSTEN VOOR DE INKOOP VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN OF ANDERE DEKKING, OF SOORTGELIJKE HANDELSVERLIEZEN OF ECONOMISCHE VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK, ZELFS INDIEN AUTODESK VOORAF OP DE MOGELIJKHEID VAN AANSPRAKELIJKHEID IS GEWEZEN, EN GEEN VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK ALS GEVOLG VAN OVERMACHT OF EEN HANDELING VAN EEN DERDE OF BUITEN HAAR SCHULD VEROORZAAKT, EN (2) IS DE TOTALE CUMULATIEVE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK-PARTIJEN VOOR ALLE KOSTEN, VERLIEZEN OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT ALLE VORDERINGEN, GERECHTELIJKE PROCEDURES OF GEDINGEN, ONGEACHT DE WIJZE WAAROP ZIJ ZIJN VEROORZAAKT OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET SERVICEAANBOD, NIMMER HOGER DAN (a) HET TOTAAL VAN DE DOOR U GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE VORDERING BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAGEN VOOR HET SERVICEAANBOD DAT AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VORDERING (ONGEACHT WANNEER DE BETALINGEN WERKELIJK ZIJN VERRICHT), DAN WEL (b) HONDERD DOLLAR ($100), INDIEN DIT EEN HOGER BEDRAG IS.           

       7.4      Grondslag van de Afspraak. Partijen komen overeen dat de afstand van rechten, uitsluiting van garanties, beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaringen in deze Voorwaarden de grondslag vormen van de afspraak tussen U en Autodesk en een wezenlijk onderdeel vormen van de door Autodesk ontvangen tegenprestatie voor het verlenen van het Serviceaanbod ingevolge deze Voorwaarden, en dat Autodesk deze Voorwaarden niet zou zijn aangegaan en het Serviceaanbod niet zou hebben verleend in geval van het ontbreken van die afstand van rechten, uitsluiting van garanties, beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaringen.  

 8.    DUUR EN BEËINDIGING

            8.1      Duur en Beëindiging. Deze Voorwaarden treden in werking op de dag waarop U voor het eerst akkoord gaat met deze Voorwaarden door het hokje aan te klikken waarmee U aangeeft deze Voorwaarden gelezen te hebben en daarmee akkoord te gaan of, indien dit eerder is, de datum waarop U zich voor het eerst toegang verschaft tot of gebruikmaakt van de Service ("Aanvangsdatum"). De duur van de Overeenkomst (“Duur”) strekt zich uit van de Aanvangsdatum tot aan de beëindiging of het eindigen van deze Overeenkomst als omschreven in artikel 8. Deze Voorwaarden kunnen zowel door Autodesk als door U worden beëindigd, ingeval de wederpartij toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden en deze tekortkoming niet alsnog binnen tien (10) dagen na schriftelijke ingebrekestelling heeft hersteld. Voorts is Autodesk gerechtigd om in plaats van beëindiging over te gaan tot opschorting van de Service, Uw toegang tot het Serviceaanbod en/of overige verplichtingen van Autodesk of Uw rechten ingevolge deze Voorwaarden, ingeval U nalatig bent gebleven met een betaling aan Autodesk of aan een direct of indirect door Autodesk gemachtigde distributeur of reseller dan wel anderszins tekort bent geschoten in de nakoming van het bepaalde in deze Voorwaarden dan wel het bepaalde in Aanvullende Overeenkomsten die op die Service van toepassing zijn. Autodesk is tevens gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen ingeval U in een faillissementsprocedure betrokken raakt, insolvent raakt of een akkoord sluit met Uw schuldeisers. Autodesk kan deze Overeenkomst beëindigen of aanpassen indien de voortzetting van het verlenen van de Services aan U of Uw Bevoegde Gebruikers door toepasselijk recht wordt verboden of voor zover anderszins vereist door het toepasselijke recht. Deze Voorwaarden worden automatisch, zonder nadere kennisgeving of handeling zijdens Autodesk, beëindigd ingeval van Uw vereffening. U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Autodesk haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden kan overdragen of uitbesteden. U heeft het recht deze Voorwaarden te allen tijde te beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, met inachtneming van een opzegtermijn, met dien verstande (behoudens in geval van beëindiging als gevolg van een wijziging van deze Voorwaarden ingevolge onderstaand artikel 9A) dat U in geen geval recht heeft op terugbetaling van betaalde vergoedingen of creditering van verschuldigde vergoedingen voor de Service. Tenzij deze Voorwaarden eerder zijn beëindigd in overeenstemming met het onderhavige artikel 8, worden zij automatisch beëindigd op de eerste datum waarop een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (1) het einde van de Servicetermijn zoals vermeld in Uw Rechten, of (2) het eindigen of beëindigen van een Aanvullende Overeenkomst of de Bijzondere Servicevoorwaarden, of (3) de verwijdering van de Service uit het Afzonderlijke Autodesk-product of de Rechten, of (4) de stopzetting van de Service door Autodesk. Voor alle Serviceaanbiedingen die met "Beta", "Labs" of "Pre-Release" worden aangeduid of "gratis" of  “op proef” beschikbaar worden gesteld of waarvoor geen betaling van een Afzonderlijk Autodesk-product is vereist (“Gratis Services”), (a) kunnen deze Voorwaarden te allen tijde door Autodesk of door U worden beëindigd, met of zonder opgaaf van reden, met inachtneming van een opzegtermijn; en (b) indien geen vervaldatum of einde van de termijn is aangegeven in de Rechten en geen van de in (2), (3) of (4) zoals hierboven omschreven gebeurtenissen zich nog heeft voorgedaan, worden deze Voorwaarden beëindigd op de eerste jaardag van de Aanvangsdatum. Onverminderd het in dit lid bepaalde geldt voor alle Serviceaanbiedingen waartoe als onderdeel van een Abonnement of Lidmaatschap Toegang wordt verschaft, dat deze Voorwaarden en Uw toegang tot de Services worden beëindigd wanneer Uw Abonnement of Lidmaatschap (alsmede de Abonnements- of Lidmaatschapsprogramma­voorwaarden) wordt beëindigd of eindigt.

            8.2      Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging van deze Voorwaarden, ongeacht de reden daarvoor, dienen U en Uw Bevoegde Gebruikers elk gebruik van de Service met onmiddellijke ingang te staken. De beëindiging van deze Voorwaarden is niet van invloed op en geeft U geen recht op beëindiging van Aanvullende Overeenkomsten. De artikelen 3 en 5 tot en met 10 blijven ook na einde of beëindiging van deze Voorwaarden geldig, ongeacht de reden voor die beëindiging. Het is Uw verantwoordelijkheid kopieën van Uw Content te behouden. Bij beëindiging heeft Autodesk het recht Uw Content en alle back-ups daarvan, voor zover aanwezig, onverwijld en zonder kennisgeving te deactiveren en de toegang tot Uw Content op te schorten en, na afloop van de Hersteltermijn voor Content Uw eventuele Content en alle back-ups daarvan te verwijderen, en zijn Autodesk-partijen niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade voor U of derden als gevolg van die verwijdering.

            8.3      Herstel van Content na beëindiging. Binnen dertig (30) dagen nadat Uw Services zijn beëindigd (“Hersteltermijn voor Content”) kunt U een verzoek indienen tot herstel van Uw Content van de Services door Autodesk. Vooropgesteld dat U alle verschuldigde bedragen in verband met de Service hebt voldaan, zal Autodesk naar eigen inzicht ofwel (1) U beperkte toegang tot de Service verlenen, uitsluitend met het doel U in staat te stellen Uw beschikbare Content te herstellen, ofwel (2) die Content op een andere wijze voor U beschikbaar maken, waarbij voor zowel (1) als (2) de dan geldende dagelijkse tarieven voor zakelijke diensten van Autodesk gelden.

 9.      ALGEMENE BEPALINGE

               9.1      Bepaalde Services kunnen worden gewijzigd. Ook de Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Autodesk behoudt zich het recht voor geheel naar eigen goeddunken van tijd tot tijd (1) de Service aan te passen of nieuwe versies daarvan uit te brengen, (2) licentiesleutels, machtigingen of andere methodes in te stellen om de toegang tot de Service te kunnen controleren en (3) te allen tijde de Service of de producten, functionaliteit of diensten waaruit de Service is samengesteld te wijzigen of stop te zetten, of de beschikbaarheid van een Service tot een bepaald gebied of taal te beperken. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk te allen tijde de eigenschappen of de functionaliteit van de Service kan bijwerken. Autodesk streeft ernaar U in kennis te stellen van ingrijpende wijzigingen in de Service (waaronder begrepen de op het Serviceaanbod toepasselijke Rechten). Autodesk doet U negentig (90) dagen vooraf kennisgeving indien Autodesk de Service in zijn geheel stopzet. Daarnaast stelt Autodesk U in kennis van substantiële aanpassingen in de Voorwaarden. Deze kennisgeving wordt gedaan (i) via e-mail aan het geregistreerde e-mailadres of (ii) via een bericht op de beheerderssite of -account van Uw site of account, of (iii) op een andere door Autodesk redelijk geachte wijze die een specifiek aan U gerichte kennisgeving behelst (waaronder bijvoorbeeld begrepen een in de Service ingebouwde berichtenfunctie). In afwijking van het hiervoor bepaalde worden wijzigingen in het Privacybeleid behandeld zoals omschreven in het Privacybeleid. Indien - behoudens voor zover uitdrukkelijk in de Lidmaatschapsprogrammavoorwaarden anderszins is bepaald - een aanpassing van de Rechten of deze Voorwaarden substantiële consequenties voor U heeft en U niet akkoord gaat met de aanpassing, dient U Autodesk daarvan middels een e-mailbericht naar 360Legal@autodesk.com te berichten binnen dertig (30) dagen nadat Autodesk de aanpassing heeft aangekondigd. Uw e-mailbericht wordt beschouwd als een beëindiging door U op grond van artikel 8. Indien U Autodesk aldus in kennis stelt, blijven de onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging geldende Voorwaarden van toepassing op uw gebruik van en toegang tot de Service, ook indien U op “I agree” geklikt en daarmee de aangepaste Voorwaarden aanvaardt (behoudens voor zover aanpassingen hebben plaatsgevonden ter voldoening aan toepasselijk recht), tot (x) de dan lopende termijn zoals bepaald in Uw Rechten is verstreken of (y) zestig (60) dagen nadat Autodesk de aanpassing heeft aangekondigd, indien die datum zich eerder voordoet. In geval van een dergelijke beëindiging door U vergoedt Autodesk het evenredige deel van eventueel vooraf betaalde vergoedingen voor de resterende termijn na de beëindigingsdatum. Deze datum geldt als de dag waarop de duur van Uw Services eindigt. Indien de Service of de Duur opnieuw ingaat of wordt verlengd, geschiedt dit op grond van de dan geldende Voorwaarden. U erkent dat Uw verplichtingen met betrekking tot de Services niet afhangen van een toekomstige beschikbaarheid van eigenschappen of functionaliteiten (of van mondelinge of schriftelijke uitspraken over toekomstige eigenschappen of functionaliteiten).

            9.2     De plaats waar U de Service hebt aangeschaft bepaalt welk recht van toepassing is. Het volgende recht is van toepassing op deze voorwaarden en de uitleg daarvan: (1) dat van Zwitserland indien U het Afzonderlijke Autodesk-product heeft aangeschaft of, voor Stand-Alone Services, indien U zich heeft geabonneerd op de Service in een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, (2) dat van Singapore indien U het Afzonderlijke Autodesk-product heeft aangeschaft of, voor Stand-Alone Services, indien U zich heeft geabonneerd op de Service in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied of (3) dat van de Amerikaanse staat Californië (alsmede, voor zover van toepassing, het federale recht van de Verenigde Staten) indien U het Afzonderlijke Autodesk-product heeft aangeschaft of, voor Stand-Alone Services, indien U zich heeft geabonneerd op de Service in een land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (daaronder begrepen het Caraïbisch gebied of in een land dat niet in het onderhavige artikel 9 wordt genoemd. Het recht van genoemde landen is van toepassing met uitsluiting van de betreffende verwijzingsregels. Het Weens Koopverdrag en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act zijn niet van toepassing op deze Voorwaarden (en zijn uitgesloten van het daarop van toepassing zijnde recht). Daarnaast komen partijen overeen dat geschillen, aanspraken en vorderingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden (waaronder mede begrepen de Bijzondere Servicevoorwaarden) uitsluitend worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de Superior Court of the State of California, County of Marin, dan wel de United States District Court for the Northern District of California in San Francisco, met dien verstande dat ingeval U het Afzonderlijke Autodesk-product heeft aangeschaft of, voor Stand-Alone Services, indien U zich heeft geabonneerd op de Service in (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, het geschil of de vordering uitsluitend dient te worden voorgelegd aan (en partijen onder de exclusieve rechtsmacht vallen van) de Zwitserse rechter, en (b) een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, het geschil of de vordering uitsluitend dient te worden voorgelegd aan (en partijen onder de exclusieve rechtsmacht vallen van) de rechter in Singapore. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Autodesk om ingeval van een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten een vordering in te stellen in het land waar die inbreuk beweerdelijk is gepleegd. U wordt geacht een abonnement op een Service te hebben genomen in het land waar U de Service koopt of aanschaft, ongeacht waar de Service wordt geleverd of waar toegang tot de Service wordt verschaft.

            9.3     Er gelden exportrestricties. U erkent en gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van het Serviceaanbod onderworpen is aan exportrestricties en handelssancties van de Verenigde Staten en andere toepasselijke landen, waaronder mede begrepen de reglementen die worden afgekondigd door de US Department of Commerce en de US Department of the Treasury (gezamenlijk de "Exportrestrictiewetgeving"). Uitsluitend U bent verantwoordelijk voor de naleving van de Exportrestrictiewetgeving en voor het bijhouden van wijzigingen daarin. U verklaart en garandeert dat U (1) geen inwoner of staatsburger bent van, of gevestigd bent in, een land dat onderworpen is aan Amerikaanse handelssancties of andere aanzienlijke handelsrestricties (waaronder mede begrepen Cuba, Iran, Soedan, Syrië en Noord-Korea), (2) niet staat vermeld op een door de Amerikaanse overheid gehanteerde lijst van verboden partijen (waaronder mede begrepen de door de U.S. Treasury opgestelde List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, de Denied Party List, de Entity list en de Unverified List van de U.S Department of Commerce en de aan proliferatie gerelateerde lijsten van de U.S Department of State, (3) het Serviceaanbod, behoudens toestemming ingevolge de Exportrestrictiewetgeving niet zult aanwenden voor een verboden eindgebruiksdoel, waaronder mede begrepen ontwerp-, analyse-, simulatie-, beoordelings-, test- en andere activiteiten in verband met kernwapens, chemische/biologische wapens, raketsystemen of onbemande luchtvaarttoepassingen, of (4) op geen enkel onderdeel van Uw Content restricties van toepassing zijn met betrekking tot het openbaar maken, overdragen, downloaden, exporteren of opnieuw exporteren daarvan uit hoofde van de Exportrestrictiewetgeving. U gaat ermee akkoord dat u het Serviceaanbod niet zult gebruiken voor het direct of indirect bekendmaken, overdragen, downloaden, exporteren of opnieuw exporteren van Uw Content, Materialen van Derden of andere content of materiaal naar een land, entiteit of partij die op grond van de Exportrestrictiewetgeving of andere op U toepasselijke wet- en regelgeving onbevoegd is om dergelijke items te ontvangen.

            9.4      Hoe te handelen ingeval van beweerdelijke Inbreuken op Auteursrecht. Ingevolge Titel 17 van de United States Code, artikel 512(c)(2), dienen kennisgevingen van beweerdelijke inbreuken op auteursrechten per e-mail te worden toegezonden aan de Vertegenwoordiger van Auteursrechten van Autodesk naar CopyrightAgent@autodesk.com. Klik voor aanwijzingen en meer informatie over het indienen van een claim op grond van inbreuk op een auteursrecht op de volgende link: www.autodesk.com/legal-notices-trademarks/. VERZOEKEN OM INLICHTINGEN DIE NIET VOLGENS DEZE PROCEDURE ZIJN ONTVANGEN, WORDEN NIET BEANTWOORD.  

            9.5      Algemene bepalingen. Krachtens deze Voorwaarden verhouden partijen zich tot elkaar als strikt onafhankelijke contractspartijen en niets in deze Voorwaarden kan worden beschouwd of geïnterpreteerd als bewijs voor de intentie een vereniging, maatschap, vennootschap onder firma, samenwerkingsverband of andere relatie aan te gaan. Elk der partijen is verantwoordelijk voor de kosten en onkosten voor het vervullen van haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, tenzij deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Indien een bevoegd rechter een bepaling van deze Voorwaarden of een gedeelte daarvan als niet-afdwingbaar beoordeelt, wordt die bepaling afgedwongen voor zoveel als toegestaan, om uitvoering te geven aan de intentie van deze Voorwaarden, waarbij de rest van deze Voorwaarden volledig van kracht blijft. De kopjes boven de artikelen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend ter bevordering van het leesgemak en hebben geen zelfstandige werking. Waar in deze Voorwaarden “waaronder begrepen” staat vermeld, wordt dit geacht te betekenen “waaronder begrepen zonder beperking” Ingeval van strijdigheid tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan is de Engelstalige versie van deze Voorwaarden rechtens bindend. Ingeval U zich in Canada toegang tot  de Service verschaft, gaat U akkoord met het volgende: Partijen bij deze Voorwaarden bevestigen dat zij deze Voorwaarden, alsmede alle daarmee verband houdende stukken, met inbegrip van Kennisgevingen, uitsluitend in het Engels wensen op te stellen (Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise). Een partij kan uitsluitend afstand doen van haar rechten op grond van deze Voorwaarden door middel van een schriftelijke verklaring die dient te worden ondertekend door beide partijen. Wanneer een bepaling van deze Voorwaarden niet wordt afgedwongen, betekent dit niet dat daarmee afstand wordt gedaan van die bepaling of van een andere bepaling. U heeft niet het recht deze Voorwaarden of een of meer rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen of te cederen. Onbevoegd verrichte overdrachten zijn nietig.

            9.6      Kennisgevingen. Kennisgevingen van U in verband met deze Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en te worden verstuurd per e-mail aan 360Legal@autodesk.com, per gewone post of per koerier (zoals UPS, FedEx of DHL), met dien verstande dat U Autodesk niet per e-mail in gebreke kunt stellen. Een kennisgeving van Autodesk aan U wordt geacht te zijn ontvangen (1) indien per e-mail of een bericht op de website: een (1) dag na verzending aan het aan Autodesk opgegeven e-mailadres, dan wel plaatsing van het bericht op de desbetreffende website (2) indien per post of per koerier: vijf (5) dagen na verzending per gewone post of koerier aan het aan Autodesk opgegeven adres. U stemt ermee in dat de betekening van juridische stukken aan U kan geschieden per aangetekende brief aan het adres dat vermeld staat op Uw Klantgegevens­formulier (dan wel ingeval geen Klantgegevensformulier is aangeleverd, aan Uw laatste aan Autodesk bekende adres van Licentienemer), voor zover zulks op grond van toepasselijk recht is toegestaan. Een kennisgeving van U aan Autodesk wordt geacht te zijn ontvangen (a) indien per e-mail: een (1) dag na verzending aan (en ontvangst door Autodesk), dan wel (b) indien per post of per koerier: bij ontvangst door Autodesk op het adres Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, t.a.v. Copyright Agent. Indien U een Abonnement of Lidmaatschap heeft, mogen kennisgevingen ook door partijen geschieden op de wijze als vermeld in de Abonnements- of Lidmaatschapsprogrammavoorwaarden.

            9.7      Overmacht. Geen der partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor vertragingen in of niet-nakoming van haar verplichtingen voor zover dit te wijten is aan onvoorziene omstandigheden of oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van die Partij liggen, waaronder begrepen natuurrampen, aardbevingen, brand, overstroming, embargo’s, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten, maatschappelijke onrust, niet-nakoming, niet-beschikbaarheid of vertragingen van leveranciers of licentiehouders, oproer, terrorisme of terroristische activiteiten, oorlog, stroomuitval, optreden van civiele of militaire autoriteiten, extreme weersomstandigheden. De desbetreffende partij doet de andere partij onverwijld mededeling van de niet-nakoming en doet al het mogelijke om de vertraging in de nakoming te beperken.         

           9.8      Gehele Overeenkomst. Deze Voorwaarden (waaronder mede begrepen de Aanvullende Overeenkomsten en de Reglementen) vormen de gehele overeenkomst tussen U en Autodesk ter zake van het voorwerp daarvan en treden in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige discussies en voorstellen tussen U en Autodesk met betrekking tot het Serviceaanbod, ongeacht of deze per e-mail, mondeling of schriftelijk zijn gehouden of gedaan. In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen deze Voorwaarden en een Aanvullende Overeenkomst of een Beleidsregel, gelden deze Voorwaarden, met dien verstande (1) dat de Rechten en Bijzondere Servicevoorwaarden deze Voorwaarden beheersen en (2) een Aanvullende Overeenkomst bindend is voor zover deze uitdrukkelijk deze Servicevoorwaarden met betrekking tot de Service terzijde stelt.

10.      DEFINITIONS.

            10.1      “Aanvullende Overeenkomst": een overeenkomst (1) voor een Afzonderlijk Autodesk-product (indien van toepassing) of (2) die U en Autodesk anderszins schriftelijk aangaan is een Aanvullende Overeenkomst en bevat bepaalde voorwaarden voor de toegang tot of het gebruik van de Service of de Software. Onder Aanvullende Overeenkomsten worden tevens, zonder enige beperking, de Licentieovereenkomst, Serviceovereenkomst en de Abonnementsprogramma­voorwaarden en Lidmaatschapsprogrammavoorwaarden gerekend, voor zover van toepassing.

            10.2      "Abonnement": een abonnement dat U heeft aangeschaft voor een Autodesk-product en U recht geeft op toegang tot en gebruikmaking van de Service (alsmede andere voordelen).

            10.3     "Abonnementsprogrammavoorwaarden: de voor Abonnementen geldende voorwaarden welke zijn te vinden op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions of op een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk die van tijd tot tijd door Autodesk in overeenstemming met haar voorwaarden kan worden aangepast (het URL-adres staat vermeld op de website van Autodesk en kan tevens bij Autodesk worden opgevraagd).           

           10.4      "Afzonderlijk Autodesk-Product": elk afzonderlijk Autodesk-product dat U heeft aangeschaft of waarop U een abonnement heeft en U recht geeft op toegang tot en gebruikmaking van het Serviceaanbod. Een Afzonderlijk Autodesk-product kan bestaan uit (1) een stand-alone product of dienst, (2) een Abonnement, of (3) een bundel producten en/of diensten of (4) een Lidmaatschap.

            10.5      “API-gegevens": de standaardgegevens inzake de Application Programming Interface ("API") die in het algemeen door Autodesk aan gebruikers van het Serviceaanbod ter beschikking worden gesteld en waarin de eisen staan vermeld voor de interactie met (bijvoorbeeld het oproepen of sturen van de functionaliteiten van) de Software die in dat Serviceaanbod is opgenomen. Onder API-gegevens worden niet verstaan de implementatie van deze interfacegegevens, eventuele Ontwikkelingsmaterialen of andere Software.

            10.6      “Autodesk": Autodesk, Inc., een Delaware Corporation. Indien U een recht op de Service aanschaft in (1) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, wordt onder "Autodesk" verstaan Autodesk Development Sàrl. of (2) in een land in Azië, Oceanië of het Aziatisch-Pacifisch gebied, wordt onder "Autodesk" verstaan Autodesk Asia Pte Ltd.

            10.7      “Autodesk-partijen": Autodesk en haar gelieerde vennootschappen, vertegenwoordigers en leveranciers en elke respectievelijke bestuurder, directeur en werknemer van Autodesk.

            10.8    “Bevoegde Gebruikers”: Uw individuele werknemers en Uw adviseurs, opdrachtnemers, klanten, vertegenwoordigers en anderen met wie U Uw bedrijf voert, voor wie U abonnementen op een Service heeft gekocht, en die uitsluitend van de Service gebruik maken ten behoeve van U of als onderdeel van Uw project.

            10.9      "Bijzondere Servicevoorwaarden": alle specifieke voorwaarden voor toegang tot en gebruikmaking van een bepaalde Service die staan vermeld op een locatie waar een gebruiker een dergelijke Service kan bestellen of zich daarvoor kan inschrijven, of die worden afgebeeld in verband met het bestellen van of het inschrijven voor een dergelijke Service (bijvoorbeeld een webpagina) of, die bij gebreke van dergelijke voorwaarden, te vinden zijn op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use of een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk, die van tijd tot tijd naar goeddunken van Autodesk kan worden aangepast.

            10.10     "Computer": (1) een elektronisch apparaat met een of meer centrale verwerkingseenheden (CPU’s) dat gevoed wordt door informatie in digitale of vergelijkbare vorm en deze informatie ten behoeve van een specifiek resultaat verwerkt op basis van een opeenvolging van instructies, of (2) een software-implementatie van een dergelijk apparaat (een zogeheten virtuele computer), dan wel (3) een mobiel apparaat voor het verwerken van digitale of soortgelijke informatie.

            10.11      "Documentatie": alle technische vereisten en eindgebruikersdocumentatie voor de door Autodesk voor U toegankelijk gemaakte Service.     

            10.12     "Forum": alle (1) door Autodesk of een derde beheerde discussiegroepen, chatruimtes, prikborden, nieuwsgroepen, wiki/hulpfuncties of sociale netwerken (behoudens indien deze voorbehouden zijn aan een beperkte groep gebruikers door middel van toestemmingen, controles en/of andere privacy-instellingen) of het openbare gedeelte van de Service en (2) feedback, e-mail, berichten of brieven aan Autodesk, haar webmaster of werknemers en alle overige communicatie aan Autodesk door middel van een interactieve functionaliteit die wordt aangeboden als onderdeel van de Service of van een door of voor Autodesk in eigendom gehouden en beheerde website.

            10.13     . "Gedragsregels": de Gedragsregels van Autodesk zoals vermeld in de Gebruiksvoorwaarden voor de Website van Autodesk, zoals deze momenteel te vinden zijn op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, of een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk, die van tijd tot tijd geheel naar eigen goeddunken van Autodesk kan worden aangepast.

            10.14     "Klantgegevensformulier": een door of namens U ingevuld formulier dat rechtstreeks of indirect aan Autodesk (of via een door Autodesk gemachtigde reseller of distributeur) wordt verstrekt in verband met Uw aanvraag voor de Service of een Afzonderlijk Autodesk-product.

            10.15      “Lidmaatschap”: een lidmaatschap of abonnement dat U heeft gekocht en U (naast andere voordelen) het recht geeft op toegang tot en gebruikmaking van de Service.

            10.16     “Lidmaatschapsprogrammavoorwaarden”: de voorwaarden voor een Lidmaatschap die op www.autodesk.com/termsofservice kunnen worden ingezien (waarvan de URL via de website van Autodesk of op verzoek kan worden verkregen), zoals van tijd tot tijd gewijzigd door Autodesk in overeenstemming met haar voorwaarden.

            10.17     "Materialen van Derden": alle bestanden, content, ontwerpen, modellen, datasets, projectinformatie, materialen, documenten, computerprogramma’s of soortgelijk materiaal (waaronder mede begrepen modules en componenten, functies en eigenschappen van een computerprogramma, media, audio, afbeeldingen, namen, e-mailadressen, opmerkingen, aantekeningen, links en andere content, data, informatie, toepassingen en diensten die door een derde aan U beschikbaar worden gesteld via of in verband met een Service of een door Autodesk in eigendom gehouden en beheerde website die aan U door een derde beschikbaar is gesteld door middel van of in verband met een Service van Autodesk of een door of voor Autodesk in eigendom gehouden en beheerde website.

            10.18     “Meeteenheden”: informatie over U en Uw gebruik van het Serviceaanbod (waaronder begrepen kan zijn: opslag, gebruikte ruimte, eigenschappen van de gebruikte Service, metagegevens, inhoud en soortgelijke informatie over de opgeslagen, verwerkte of bekeken content bij gebruikmaking van het Serviceaanbod en soortgelijke informatie). Meeteenheden bevatten ook informatie over U en Uw gebruikers die U ons verstrekt in verband met Uw gebruik van het Serviceaanbod, met inbegrip van Persoonsgegevens (waarvan het verzamelen, opslaan en gebruiken onder het Privacybeleid valt).

            10.19     "Ontwikkelingsmaterialen": SDK’s (Software Development Kits) en andere toolkits, bibliotheken, scripts, referentie- of samplecodes en vergelijkbare ontwikkelingsmaterialen die deel uitmaken van het Serviceaanbod.

            10.20     “Persoonsgegevens”: heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Privacyverklaring;

            10.21      "Privacybeleid": het Privacybeleid van Autodesk dat momenteel kan worden ingezien op www.autodesk.com/privacy, en dat van tijd tot tijd geheel naar goeddunken van Autodesk kan worden gewijzigd.

            10.22     "Rechten": Uw rechten op het gebruik van de Service (zoals maximumcapaciteit, transacties, output, uren of ander meetbaar gebruik, andere meetbare termijnen of duur en alle overige rechten bij die Service behorende rechten) zoals vastgesteld door het Afzonderlijke Autodesk-product, de stand-alone Service of de soort of status van het Abonnement of Lidmaatschap dat U heeft afgesloten of waarvoor U een licentie heeft verkregen. "Rechten" omvatten mede alle overige informatie over het recht op toegang en gebruik van de Service, zoals vermeld op de Rechten Site en de Service Site (waaronder mede begrepen de omschrijving van de Service, Documentatie en minimale technische vereisten voor de Service).

            10.23      "Rechten Site": de door of voor Autodesk in eigendom gehouden en beheerde website waarop U Uw specifieke Rechten kunt bekijken. Voor bepaalde Services kan de toegang tot de Rechten Site via een functionaliteit binnen Uw Afzonderlijke Autodesk-product of Service plaatsvinden.        

            10.24     "Reglementen": het geheel van Rechten, Bijzondere Servicevoorwaarden, Documentatie, Gedragsregels, Privacybeleid en alle overige voorwaarden die onder verwijzing daarnaar deel uitmaken van deze Voorwaarden.

            10.25      "Service": een web- of cloud based-service waarvoor verbinding met internet vereist is en die Autodesk beschikbaar stelt door middel van een Afzonderlijk Autodesk-product of de Service Site.

            10.26     "Serviceaanbod": de Service, API-gegevens, Ontwikkelingsmaterialen, Documentatie, Service Site, Software voor Klanten, Rechten Site en alle content (waaronder mede begrepen Materialen van Derden), sample datasets, sample models of andere sample content, informatie, gegevens of materialen die Autodesk op grond van deze Voorwaarden beschikbaar stelt of die in verband met de Service worden bekeken of aangemaakt (waaronder mede begrepen output, resultaten, aanbevelingen of ramingen op grond van Uw Content of anderszins) en alle daarmee verband houdende inhoud.           

           10.27      “Serviceovereenkomst”: elke overeenkomst betreffende het serviceniveau die Autodesk u in verband met de Service kan aanbieden. Algemeen beschikbare serviceovereenkomsten worden, indien aanwezig, geplaatst op www.autodesk.com/termsofservice of een vervangende of  aanvullende webpagina van Autodesk, zoals deze van tijd tot tijd kan zijn aangepast.

            10.28     "Service Site": de door of voor Autodesk in eigendom gehouden of beheerde website die met de Service samenhangt.

            10.29     "Software"; alle computerprogramma’s en soortgelijke materialen, met inbegrip van modules en componenten, functionaliteiten en eigenschappen van een computerprogramma die door of voor Autodesk beschikbaar worden gesteld voor gebruik als onderdeel van de Service (ongeacht of het gebruik plaatsvindt door middel van downloaden of hosting).

            10.30      "Uw Content": het geheel van (1) de Content en/of gegevens die U inzendt of uploadt in verband met de Service (2) Uw specifieke, uit de Service gegenereerde output, indien van toepassing, op basis van Uw eigen onbewerkte gegevens of informatie en (3) alle softwareapplicaties, plug-ins en andere computerprogramma’s of vergelijkbare materialen (met inbegrip van modules en componenten, functionaliteiten en eigenschappen van een computerprogramma) die U met gebruikmaking van de API-gegevens en/of Ontwikkelingsmaterialen hebt ontwikkeld.           

           10.31      “Voorwaarden”: het geheel van deze Servicevoorwaarden, de Bijzondere Servicevoorwaarden, Rechten en Reglementen.

            10.32     “Vertrouwelijke Informatie”: alle vertrouwelijke informatie die door een Bekendmakende Partij  aan een Ontvangende Partij mondeling of schriftelijk wordt bekendgemaakt en als vertrouwelijk is aangemerkt. Uw Vertrouwelijke Informatie dient Uw Content te omvatten: De Vertrouwelijke Informatie van Autodesk omvat de Services en daarmee samenhangende technologie, productplannen en technische gegevens. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die (1) bij het publiek algemeen bekend is of wordt, zonder dat de Bekendmakende Partij de niet-nakoming van een verplichting kan worden verweten; (2) al bij de Ontvangende Partij bekend was voordat de Bekendmakende Partij de informatie bekendmaakte, zonder dat de Bekendmakende Partij de niet-nakoming van een verplichting kan worden verweten; (3) wordt verkregen van een derde zonder dat de Bekendmakende Partij de niet-nakoming van een verplichting kan worden verweten; (4) onafhankelijk ontwikkeld is door de Ontvangende Partij; (5) Meeteenheden of (6) Feedback.

Indien U niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze Voorwaarden, dient U niet op de "I Agree"-knop te klikken of het desbetreffende hokje aan te vinken (of ander mechanisme te selecteren waardoor U verklaart akkoord te gaan) waarmee wordt aangegeven dat U deze Voorwaarden hebt gelezen en daarmee akkoord gaat; U hebt in dat geval geen recht op toegang tot of gebruikmaking van de Service. Indien U zich toegang verschaft tot of gebruikmaakt van de Service zonder daartoe gerechtigd te zijn, wordt dit desalniettemin beschouwd als een akkoordverklaring en instemming met deze Voorwaarden.

Een kopie van deze voorwaarden is te vinden op de website van Autodesk op www.autodesk.com/termsofservice of een vervangende of aanvullende webpagina van Autodesk. U dient een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren.