LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Podmínky užívání služby A360 (aktualizováno v březnu 2013)

Vítejte v programu A360. Před využitím naší služby si prosím přečtěte tyto podmínky. Abyste mohli službu využívat, klikněte na tlačítko „Souhlasím“ („I Agree“) nebo použijte jiné tlačítko či mechanizmus určený k vyjádření souhlasu s využíváním služeb.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ („I Agree“) (nebo použitím jiného tlačítka či mechanizmu určeného k vyjádření souhlasu) nebo využitím služby (a) vyjadřujete, že jste tyto podmínky četli, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že pro vás budou právně závazné, a to jménem společnosti nebo jiného právního subjektu, za který jednáte (například jako zaměstnanec) (dále jen „společnost“), nebo v případě neexistence společnosti jménem vás jako fyzické osoby, a (b) prohlašujete a zaručujete, že máte právo, zplnomocnění a pověření jednat jménem vaší společnosti (pokud existuje) a tuto společnost zavazovat nebo jednat a přijímat závazky svým jménem (v případě neexistence společnosti). smlouva vzniká mezi společností Autodesk a vámi osobně, pokud si službu pořizujete jako fyzická osoba, nebo vaší společností.

pokud vy nebo vaše společnost (dále společně jen „vy“) nesouhlasíte se všemi podmínkami nebo nemáte právo, zplnomocnění či pověření právně zavazovat vaši společnost nebo svoji osobu, (a) neklikejte na tlačítko „souhlasím“, ale na tlačítko „nesouhlasím“ („I Reject“) (nebo použijte jiné tlačítko či mechanizmus určený k vyjádření nesouhlasu s těmito podmínkami), a (b) tuto službu si nesmíte pořizovat ani ji využívat; I neoprávněné užívání či přístup z vaší strany nebo ze strany vaší společnosti však zakládá souhlas s těmito podmínkami.

 1.      Obecná ustanovení ohledně služeb

            1.1      Tyto podmínky poskytování služby představují smlouvu. Tyto podmínky doplňují jakékoliv další smlouvy, které máte uzavřeny se společností Autodesk, včetně doplňkových smluv a vnitřních předpisů. Tyto podmínky se vztahují na mnoho služeb. Někdy se může jednat o zvláštní podmínky či oprávnění, která se vztahují na konkrétní službu. Ty jsou uvedeny ve zvláštních podmínkách a oprávněních pro službu, jejichž ustanovení jsou začleněna do tohoto dokumentu a tvoří součást podmínek platných pro službu. V těchto podmínkách mohou být použity definované pojmy jako „Autodesk“ nebo „služba“. Tyto pojmy jsou definovány v článku 10 (Definice) nebo jinde v těchto podmínkách. Bezplatné služby mohou podléhat doplňkovým podmínkám a ujednáním, která existují v souvislosti s vaším užíváním bezplatných služeb a jsou začleněny do těchto podmínek odkazem. Veškeré platby a poplatky za služby podléhají platným podmínkám a ujednáním upravujícím provádění plateb mezi vámi a společností Autodesk nebo třetí stranou - autorizovaným prodejcem či obchodníkem. 

            1.2      Společnost Autodesk bude poskytovat služby vám a vašim oprávněným uživatelům. Společnost Autodesk bude na základě těchto podmínek poskytovat služby a vám bude umožněn přístup a užívání služby. Můžete umožnit vašim oprávněným uživatelům, aby měli přístup ke službě a mohli ji využívat za předpokladu, že veškeré tyto přístupy a užívání budou sloužit výhradně pro vaše interní obchodní potřeby a budou ve formě zpřístupněné a/nebo poskytnuté společností Autodesk. V některých případech mohou být přístup a užívání služby umožněny i jiným osobám, pokud tak bude konkrétně uvedeno v dokumentaci, zvláštních podmínkách užívání služeb a oprávněních. Nesete odpovědnost za dodržování těchto podmínek ze strany vašich oprávněných uživatelů a jakýchkoliv dalších osob, které mohou mít vaším prostřednictvím přístup ke službě (ať již je tento přístup schválen společností Autodesk nebo spadá do rámce vašich oprávnění či nikoliv). Vaši oprávnění uživatelé mohou být požádáni, aby si pročetli tyto podmínky a vyjádřili s nimi svůj souhlas předtím, než získají přístup ke službě a budou ji využívat. Nabídku služeb nesmíte prodat ani ji nabízet k dalšímu prodeji, ať již zcela nebo částečně. Aniž by se tím omezil závazek společnosti Autodesk poskytovat služby podle oprávnění, jste srozuměni s tím, že některé nabídky služeb či služby nemusejí být dostupné ve všech zemích, mohou vyžadovat, abyste si zakoupili členství či předplatné nebo zaplatili dodatečné poplatky, a nemusí být dostupné ve všech jazykových verzích. Nesete odpovědnost za zpracování kteréhokoliv z vašich vlastních pravidel pro přístup k vašim stránkám nebo vašemu obsahu vašimi oprávněnými uživateli. Společnost Autodesk není odpovědná za vymáhání těchto pravidel.

            1.3      Pro účely využívání služby si vy a vaši oprávnění uživatelé budete muset založit účet a udržovat přístup k internetu. Vy a vaši oprávnění uživatelé budete potřebovat přístup k internetu a pro účely využívání služby může být nutné, abyste si založili účet nebo se do něj přihlásili. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo vás požádat, abyste souhlasili s tím, že vy ani vaši oprávnění uživatelé nebudete sdílet žádnou uživatelskou identifikaci či hesla. Zavazujete se, že nikomu dalšímu neumožníte přístup k vašemu účtu nebo vašim webovým stránkám (vyjma případů výslovně povolených těmito podmínkami) ani nebudete činit nic, co by ohrozilo bezpečnost vašeho účtu.

            1.4      Ponesete výhradní odpovědnost za zajištění a provedení platby jakýchkoliv nákladů na internet či přístup k jiné síti, zařízení, software, služby a jiné zdroje, které jsou nutné k tomu, abyste měli přístup ke službě a/nebo ji užívali (dále jen „přístup“), zejména poplatků poskytovateli internetu, telekomunikačních poplatků a nákladů na jakékoliv zařízení či software třetí strany (zejména dekódování a jinou bezpečnostní technologii). Společnost neponese odpovědnost za podporu vašeho přístupu a neponese odpovědnost za spolehlivost, bezpečnost či fungování jakéhokoliv přístupu. Vyjma případů stanovených ve zvláštních podmínkách užívání služeb nebo tak, jak bude popsáno ve vašich oprávněních, lze mít přístup ke službám na celosvětové bázi (i když ne všechny služby a funkce uvedené ve službách mohou být dostupné ve všech zemích nebo na všech místech, ať již nyní či v budoucnosti). Tyto podmínky nemění žádná místní omezení, která se vztahují na vaše užívání jakéhokoliv samostatného produktu Autodesk. 

            1.5       Na služby se mohou vztahovat smlouvy o úrovni služby. Společnost Autodesk vám a vašim oprávněným uživatelům zpřístupní službu způsobem, kterým obecně zpřístupňuje službu uživatelům služby. Jakékoliv smlouvy o úrovni služeb, ke kterým budete mít přístup v souvislosti se službou, budou představovat doplňkové smlouvy a případné kredity v nich stanovené budou představovat jediný a výhradní opravný prostředek za nesplnění stanovených úrovní služby. Ne u všech služeb existují smlouvy o úrovni služeb. Společnost Autodesk nečiní žádná prohlášení ani nedává záruku ohledně doby provozuschopnosti či dostupnosti nabídky služby, vyjma případů konkrétně stanovených v případné příslušné smlouvě o úrovni služby.

 2.       OBSAH

            2.1      Jste odpovědni za váš obsah. Po dobu využívání nabídky služeb budete vlastníkem vašeho obsahu, ponesete za něj odpovědnost a budete odpovědni za své jednání při užívání nabídky služeb. Zavazujete se, že váš obsah a vaše jednání (a jednání vašich oprávněných uživatelů) při využití nabídky služeb budou v souladu se všemi platnými právními předpisy, pravidly a zákony, zásadami jednání a všemi ostatními vnitřními předpisy. Tím, že obsah vytvoříte, předložíte, zveřejníte nebo ho jinak zpřístupníte společnosti Autodesk a/nebo jiným stranám, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (1) posoudíte váš obsah a ponesete veškerá rizika s ním spojená a (2) za žádných okolností nebudou strany společnosti Autodesk odpovědné za váš obsah, který si stáhnete nebo jí postoupíte, zejména za jakékoliv chyby či opomenutí. Aniž by byl dotčen závazek společnosti Autodesk poskytovat služby, jak je popsáno ve vašich oprávněních, můžete užívat postupy efektivního uchovávání obsahu, uchovávat kopie na vašem počítači nebo v místní síti, využívat nejnovější kódování a jiné zabezpečovací technologie za účelem ochrany vašeho obsahu a zálohovat a chránit bezpečnost a důvěrnost vašeho obsahu ve vztahu ke službě. Zaměstnanci společnosti Autodesk nebudou mít k vašemu obsahu přístup, vyjma případů, (a) kdy je to součástí poskytování služeb, jejich vedení, zajišťování či upravování, (b) kdy se tak děje na vaši žádost nebo s vaším souhlasem při řešení otázek služby či podpory nebo technických problémů či při jejich prevenci nebo (c) v souvislosti se zákonnými závazky či řízeními v souladu s článkem 2, písmeno D níže. Použití vašich osobních údajů bude probíhat tak, jak je uvedeno v prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Autodesk nevlastní váš obsah. Berete na vědomí, že nezbytnou součástí poskytování služby je technický přístup, zpracování a předávání vašeho obsahu a metrických údajů týkajících se užívání služby.

            2.2      Co se stane, když budete sdílet váš obsah.  Některé služby vám umožňují sdílet váš obsah nebo jej zveřejňovat na fóru či jiných produktech a službách přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiného softwaru. Jste srozuměni s tím, že pokud se rozhodnete svůj obsah sdílet nebo jej zveřejnit (ať již e-mailem, sdílením odkazů, přistoupení k softwarové aplikaci pro přístup ke službě, zveřejněním na fóru nebo na jiných veřejně přístupných místech či místech, která mohou sdílet ostatní uživatelé, jež určíte, nebo jiným dostupným mechanizmem sdílení), může kdokoliv, s kým váš obsah sdílíte (v některých případech včetně široké veřejnosti), tento obsah používat, reprodukovat, manipulovat s ním, šířit jej, zobrazovat, předávat a sdělovat. Fóra mohou být veřejná a příspěvky ve fóru nejsou důvěrné. Pokud nechcete, aby měly jiné strany tato práva, nepoužívejte službu ke sdílení svého obsahu nebo nastavte odpovídajícím způsobem svá povolení. Jste odpovědni za správu přístupu k vašemu obsahu vašimi oprávněnými uživateli, včetně poskytování a ukončování přístupu. Berete na vědomí, že v některých případech může uživatel, kterému jste poskytli přístup, zkopírovat nebo převést či uložit váš obsah mimo službu, a pozastavení nebo ukončení přístupu nezruší ani nezablokuje přístup k obsahu, který byl předtím zkopírován či převeden. Vzdáváte se „osobnostních“ či jiných práv týkajících se označení autorství vašeho obsahu. Strany společnosti Autodesk nemají žádnou kontrolu a nemají žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající z užívání či zneužívání vašeho obsahu jakoukoliv třetí stranou, jestliže jste se rozhodli tento obsah přímo či nepřímo sdílet prostřednictvím jakéhokoliv fóra nebo prostřednictvím jakékoliv služby či softwaru. POKUD SE ROZHODNETE SDÍLET SVŮJ OBSAH NEBO SVŮJ OBSAH ZPŘÍSTUPNÍTE NA FÓRU ČI JINAK V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ RIZIKO.

            2.3      Důvěrný charakter vašeho obsahu a jiné důvěrné informace.Vy nebo společnost Autodesk (jako „sdělující strana“) můžete v souvislosti se službami sdělovat důvěrné informace druhé straně (jako „přijímající straně“). Přijímající strana vynaloží stejnou úroveň péče, kterou užívá k ochraně důvěrného charakteru svých vlastních důvěrných informací podobného typu (avšak vždy vynaloží minimálně přiměřenou péči), a zavazuje se (i) nepoužívat žádné důvěrné informace sdělující strany pro jakékoliv účely mimo rámec těchto podmínek a jakékoliv doplňkové smlouvy a (ii) vyjma případu, kdy bude sdělující stranou písemně schváleno jinak, omezit přístup k důvěrným informacím sdělující strany na zaměstnance, dodavatele, poskytovatele služeb a zprostředkovatele své či svých spřízněných osob, kteří tento přístup potřebují pro účely odpovídající těmto podmínkám a jakékoliv doplňkové smlouvě a kteří podléhají závazku zachování důvěrnosti, přičemž přijímající strana zajistí ochranu stejně přísnou, jako je ochrana zde uvedená.

            2.4     Sdělení vyžadované právními předpisy.  Přijímající strana může sdělit důvěrné informace sdělující strany, je-li je tak požadováno právními předpisy, pokud přijímající strana bude o tomto požadovaném sdělení sdělující stranu předem informovat (pokud je to ze zákona umožněno). Souhlasíte a jste srozuměni s tím, že společnost Autodesk může mít přístup k vašemu obsahu a může jej sdělit, aby dodržela jakékoliv zákonné povinnosti nebo požadavek státního či regulatorního orgánu (včetně předvolání nebo soudních nařízení) v rámci příslušného řízení, jehož jsou strany Autodesk účastníkem, nebo na vaši žádost. Pokud je sdělení učiněno na vaši žádost, můžete nést náklady na shromáždění důvěrných informací a na poskytnutí přístupu k nim.

            2.5      Dostupnost materiálů třetích stran.  . Prostřednictvím služby můžete přímo či nepřímo získat materiály třetí strany (včetně materiálů třetí strany sdíleného ostatními uživateli služby, prostřednictví užívání softwaru, který na služby odkazuje, prostřednictvím fór nebo jinými prostředky). V některých případech se takové materiály třetí strany mohou jevit jako vlastnost nebo funkce či vyšší verze služeb, předplatného, členství nebo softwaru Autodesk. V důsledku přístupu k takovým materiálům třetí strany může bez dalšího dojít ke komunikaci vašeho počítače s webovými stránkami třetí strany – například s cílem poskytnout vám další informace, vlastnosti a funkce. Toto propojení na webové stránky třetích stran nebo přístup k nim se řídí podmínkami (včetně prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti a oznámení) uvedenými na takových webových stránkách nebo jinak spojenými s materiály třetí strany; k přístupu a užívání materiálů třetí strany a jiných produktů a služeb společnosti Autodesk může být vyžadován souhlas se zvláštními podmínkami a/nebo platba dalších poplatků. Souhlasíte s tím, že materiály třetí strany si budete vy či vaši oprávnění uživatelé prohlížet, budete je užívat nebo k nim mít přístup na vlastní riziko. Za žádných okolností nebudou strany společnosti Autodesk odpovídat za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že jste prohlíželi, využívali nebo se spoléhali na materiály třetích stran. Jakákoliv jednání mezi vámi a třetí stranou v souvislosti s takovými materiály třetí strany, zejména v souvislosti s předpisy o ochraně osobních údajů takové třetí strany, využíváním osobních údajů, dodávkou zboží a služeb a platbami za ně, a jakékoliv jiné podmínky spojené s takovými jednáními jsou výhradně mezi vámi a takovou třetí stranou. Společnost Autodesk může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu upravit či přerušit dostupnost kteréhokoliv materiálu třetí strany. 

            2.6     Odstranění vašeho obsahu.  Pokud odstraníte váš obsah ze služby, jste srozuměni s tím, že tento obsah může být i nadále zálohován. Vedle práva společnosti Autodesk na odstranění vašeho obsahu po uplynutí platnosti či ukončení těchto podmínek podle článku 8 má společnost Autodesk právo (nikoliv však povinnost) bez dalšího odstranit neaktivní stránky či účty nebo vyčistit související obsah (a veškeré jeho kopie) bez vzniku další odpovědnosti za odstranění či neuložení takového obsahu. Stranám společnosti Autodesk nevzniká žádná povinnost ani odpovědnost za odstranění na základě vašeho nastavení či jednání nebo nejednání nebo za neprovedení odstranění vašeho obsahu.

            2.7      Zabezpečení je důležité. Služby budou poskytovány za využití postupů a ochrany, které jsou koncipovány tak, aby napomáhaly zabezpečit váš obsah, a které jsou přiměřené službám. Společnost Autodesk může příležitostně pověřit externí auditory, aby ověřili, zda společnost Autodesk dodržuje bezpečnostní mechanizmy Autodesk vztahující se na vybrané služby Autodesk, a aby vydali zprávy týkající se téhož (dále jen „zprávy“). Od společnosti Autodesk si můžete vyžádat kopii těchto zpráv týkajících se případných služeb a společnost Autodesk vám poskytne kopie těchto zpráv (pod podmínkou, že podepíšete dohodu o nesdělování důvěrných informací, která bude pro společnost Autodesk a případné poskytovatele služeb a externí auditory přiměřeně přijatelná). Společnost Autodesk bude tyto zprávy poskytovat nejméně jednou za rok. Zprávy představují důvěrné informace podle těchto podmínek a příslušné dohody o zachování důvěrných informací.

 3.     OMEZENÍ.

            3.1      Ve vztahu ke službám existují určitá omezení. Toto je smlouva na služby, která platí pro vaši osobu, a vy nesmíte umožnit a ani neumožníte třetí straně, aby: (1) ve prospěch jakékoliv další osoby či subjektu distribuovala, najímala, půjčovala, pronajímala, prodávala, znovu prodávala, poskytovala sublicenci či jinak převáděla celou nabídku služeb nebo její část, vaše práva ohledně služby nebo vaše oprávnění či jakoukoliv část těchto podmínek, (2) odstranila, měnila či zakrývala jakékoliv označení autorského práva, ochrannou známku, poučení o důvěrných či jiných utajovaných informacích, nálepky nebo značky z nabídky služeb či na nabídce služeb nebo aby změnila, převedla, přizpůsobila či vytvářela odvozená díla z nabídky služeb, vyjma případů povolených v oprávněních či zvláštních podmínkách užívání služby, (3) dekompilovala, dezasemblovala či jinak prováděla reverzní inženýring nabídky služeb nebo zjišťovala či se pokoušela zjistit jakýkoliv zdrojový kód, algoritmus, metody či techniky používané nebo začleněné do nabídky služeb, (4) užívala nabídku služeb jako tzv. service bureau (společnost poskytující obchodní služby za poplatek) nebo aby umožnila užívání či přístup k nabídce služeb jiným osobám než oprávněným uživatelům, (5) využívala službu nad rámec vašich oprávnění nebo v rozporu s nimi či v rozporu s platnými zákony nebo právními předpisy, (6) narušovala nebo poškozovala službu či servery nebo sítě připojené na jakékoliv webové stránky, prostřednictvím kterých je služba poskytována, (7) využívala službu jako paměť pro dálkové stahování nebo tzv. door či signpost na jiné domovské webové stránky, ať již v rámci webových stránek, prostřednictvím kterých jsou služby poskytovány, nebo mimo ně, (8) využívala nabídku služeb k vytváření tlaku na službu, zjišťování napadnutelnosti, možnosti proniknutí, dostupnosti či k testování funkce služby nebo se jinak pokoušela získat přístup způsobem, který není výslovně povolen společností Autodesk, k jakékoliv síti, systému, serveru či počítači provádějícímu hosting služby či souvisejícímu softwaru nebo aby používala službu k jakýmkoliv jiným srovnávacím či konkurenčním účelům nebo se pokoušela o vytvoření podobné služby prostřednictvím použití služeb či souvisejícího softwaru, (9) používala nabídku služeb pro účely shromažďování či ukládání osobních údajů o jakékoliv osobě či subjektu, včetně ostatních uživatelů služby, vyjma případů výslovně povolených ve zvláštních podmínkách užívání služby nebo v dokumentaci a za dodržení jakýchkoliv souvisejících omezení, (10) používala software nebo měla přístup či používala nabídku služeb jinak, než je výslovně stanoveno těmito podmínkami, nebo (11) využívala jakékoliv vybavení, zařízení, software či jiné prostředky (nebo určené) k obejití či odstranění jakékoliv formy technické ochrany používané společností Autodesk v souvislosti s nabídkou služeb nebo aby měla přístup k nabídce služeb s jakýmkoliv kódem, sériovým číslem nebo jiným zařízením na ochranu kopírování a přístupu, které nebylo dodáno společností Autodesk, ať již přímo či nepřímo. Společnost Autodesk má právo (nikoliv však povinnost) monitorovat a kontrolovat vaše užívání služby (a její užívání ze strany vašich oprávněných uživatelů), aby si ověřila dodržování těchto podmínek. Jakékoliv užívání či přístup jinak než v souladu s těmito podmínkami bude představovat neoprávněné užívání či přístup.

            3.2     Pozastavení poskytování služeb. Pokud je společnost Autodesk uvědomena nebo je v dobré víře přesvědčena, že váš obsah nebo jednání (nebo jednání vašich oprávněných uživatelů) může (1) porušit tyto podmínky (zejména jakýkoliv předpis či doplňkovou smlouvu), (2) porušit jakýkoliv zákon či právní předpis nebo právo třetí strany, zejména práva vyplývající z autorského zákona a zákazů slovní pomluvy, písemné pomluvy a narušení soukromí, (3) vystavit službu nebo uživatele služby bezpečnostnímu riziku nebo jinak negativně ovlivnit službu nebo systémy či obsah jiného uživatele nebo (4) vystavit společnost Autodesk nebo jakoukoliv třetí stranu odpovědnosti, má společnost Autodesk právo, ale nikoliv povinnost, okamžitě bez předchozího upozornění dezaktivovat nebo pozastavit přístup k vašemu obsahu a/nebo vám pozastavit přístup k nabídce služeb (případně podniknout jiné kroky, které mohou být nezbytné k dodržení zákonných ustanovení). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může rovněž pozastavit nebo ukončit váš přístup k nabídce služeb, pokud kterékoliv informace, jež poskytnete společnosti Autodesk v souvislosti s vaší registrací ke službě nebo jejím používáním, budou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neaktuálními či neúplnými. Společnost Autodesk může bez upozornění odstranit jakýkoliv obsah zveřejněný v rámci služby, pokud se domnívá, že takový obsah přesahuje limit pro ukládání daný oprávněním (nebo pokud v oprávnění takový limit stanoven není, přiměřenou kapacitu).

 4.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

            4.1      Prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů se vztahuje na vaše používání služeb. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že užíváním služby udělujete svůj souhlas se shromažďováním, užíváním, zpracováním a ukládáním vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno v té době platném prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně předávání údajů do zahraničí, jak je uvedeno v prohlášení. Prohlášení o ochraně osobních údajů je do těchto podmínek začleněno odkazem

            4.2      Dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů je důležité a za získání některých povolení jste odpovědni vy.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za dodržování všech příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů a dat vztahujících se k osobním údajům poskytnutým společnosti Autodesk v souvislosti s užíváním služby vámi nebo vašimi oprávněnými uživateli či zaměstnanci, včetně jakýchkoliv platných požadavků vztahujících se na oznámení, souhlasy, předávání údajů (včetně předávání údajů do zahraničí), sdělování informací a užívání osobních údajů v souvislosti se službou, a to včetně případů popsaných v prohlášení o ochraně osobních údajů. Aniž by se tím omezila platnost výše uvedeného, zajistíte v nezbytné míře souhlas s předáváním osobních údajů, jejich shromažďováním, ukládáním, používáním a jiným zpracováním společností Autodesk a jejími poskytovateli služeb a to, že jakákoliv osoba, která bude mít přístup ke službě nebo ji bude užívat, bude obeznámena s prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Autodesk.

            4.3      Poskytovatelé služeb; nesdělování citlivých osobních údajů. Berete na vědomí, že společnost Autodesk může využívat třetí strany-poskytovatele služeb v souvislosti se službami, zejména poskytovatele služby tzv. cloud computing, na základě které může být váš obsah a údaje předávány, uchovávány a ukládány za použití počítačů a vybavení třetí strany po celém světě. Berete na vědomí, že žádná funkce ukládání údajů spojená se službami není určena pro ukládání čísel sociálního pojištění, čísel debetních či kreditních karet, čísel bankovních účtů, čísel řidičských průkazů, zdravotních informací, citlivých údajů ohledně charakteristiky dané osoby, jako je rasa, náboženské vyznání nebo sexuální orientace či jiné osobní údaje, u kterých může vzniknout riziko újmy pro danou osobu, pokud by byly nevhodně sděleny (dále společně jen „citlivé osobní údaje“). Zavazujete se, že v souvislosti se službou nebudete stahovat ani jinak zadávat žádné citlivé osobní údaje, a dále souhlasíte s tím, že strany společnosti Autodesk neponesou žádnou odpovědnost ani nebudou mít žádnou povinnost v souvislosti s jakýmikoliv takovými citlivými osobními údaji, které jsou v souvislosti se službou zpracovávány, předávány, sdělovány či ukládány.

 5.       VLASTNICKÁ PRÁVA SPOLEČNOSTI AUTODESK

            5.1      Dodávka služby zahrnuje i chráněné materiály společnosti Autodesk. Berete proto na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk a její poskytovatelé licence jsou vlastníky veškerých práv, titulů a podílů (zejména patentů, autorských práv, obchodních známek, obchodních tajemství a všech dalších práv duševního vlastnictví) na službách, softwaru, informacích API, vývojových materiálech, metrických údajích, dokumentaci, stránkách služby, stránkách oprávnění, vzorových souborech dat, vzorových modelech a jiném vzorovém obsahu a jakýchkoliv informacích, údajích nebo materiálech poskytnutých nebo používaných v souvislosti se službou nebo službou vytvořených (s výjimkou vašeho obsahu). Zavazujete se nepodnikat žádné kroky, které by jakýmkoliv způsobem ohrozily, zatížily, omezily nebo zasahovaly do vlastnictví společnosti Autodesk nebo jejích poskytovatelů licence a práv s ním spojených. Společnost Autodesk vám neuděluje žádné právo používat ochranné známky, obchodní názvy nebo loga. Máte pouze omezená práva využívat nabídku služeb tak, jak jsou vám výslovně udělena těmito podmínkami, a žádná další práva vám nejsou udělena nebo přenechána, ať již nepřímo, jako překážka uplatnění nároku či jinak, ani se nebude mít za to, že vám nějaká další práva byla udělena nebo přenechána. Získáváte přístup ke službě. Těmito podmínkami vám není udělena licence na žádný jiný software společnosti Autodesk, než je klientský software a vývojové materiály, a to výhradně k použití v rámci povoleného užívání služeb. Společnost Autodesk bude mít (a vy jí tímto udělujete) bezplatnou, celosvětovou a neodvolatelnou licenci na dobu neurčitou k využití a začlenění jakýchkoliv návrhů, zpětné vazby, požadavků na zlepšení nebo jiných doporučení učiněných vámi nebo vašimi oprávněnými uživateli ve vztahu ke službám (dále jen „zpětná vazba“).

            5.2     Pravidla používání API společnosti Autodesk.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré informace API a vývojové materiály (není-li společností Autodesk uvedeno jinak v doplňujících nebo jiných podmínkách týkajících se takových informací API či vývojových materiálů): (1) představují důvěrné a chráněné informace společnosti Autodesk, (2) nesmějí být šířeny, sdělovány nebo jinak poskytovány třetím stranám, (3) mohou být používány pouze interně a pouze ve spojení s vaším vlastním povoleným interním užíváním služeb, kterých se informace API nebo vývojové materiály týkají, jako je například vývoj a podpora služeb, aplikací, modulů a komponent určených k fungování v rámci takové služby nebo společně s ní, a (4) mohou být použity pouze na jednom či více počítačích, na kterých je povoleno používání služeb. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud vyvíjíte jakékoliv takové služby, aplikace, moduly a komponenty v souladu s těmito podmínkami, nebude vám nic, co je uvedeno v těchto podmínkách, bránit v používání takových služeb, aplikací, modulů a komponent v rámci (a přenášení takových aplikací, modulů a komponent do) jiného softwaru a hardwaru (včetně softwaru a hardwaru třetích stran) za předpokladu, že tyto služby, aplikace, moduly a komponenty: (a) neobsahují či nezahrnují žádné vývojové materiály nebo jiný software či materiály dodávané nebo poskytnuté společností Autodesk, ať již přímo či nepřímo (s výjimkou informací API, které byly použity při jejich vývoji v souladu s těmito podmínkami), a (b) nezpřístupňují informace API.

            5.3      Vaše používání služeb může zahrnovat klientský software . Přístup ke službě může vyžadovat použití jednoho nebo více (1) softwarových programů, které společnost Autodesk dává k dispozici ke stažení a které jsou určeny k instalaci a použití na počítači za účelem umožnění používání služby (dále jen „klientský software“), nebo (2) samostatných produktů Autodesk. Používání veškerého softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, kterou společnost Autodesk poskytuje nebo na kterou odkazuje v souvislosti se samostatným produktem Autodesk (dále jednotlivě jen „licenční smlouva“), nebo v případě klientského softwaru platí následující: Za podmínek stanovených tímto dokumentem a za předpokladu úhrady všech případných poplatků týkajících se vašeho používání služby vám tímto společnost Autodesk uděluje nevýhradní, nepřevoditelné, nepostupitelné a omezené právo a licenci, abyste během doby trvání: (a) pořídili jednu (1) kopii klientského softwaru (a příslušné části dokumentace, která se softwaru přímo týká) pro účely zálohování (s tím, že na všech takových kopiích budou reprodukována veškerá upozornění na tituly, ochranné známky, autorská práva a omezená práva), (b) nainstalovali klientský software výhradně na počítačích vlastněných či kontrolovaných vámi nebo vašimi oprávněnými uživateli a (c) používali klientský software, v každém případě výhradně pro účely používání služby podle těchto podmínek v souladu s dokumentací a výhradně pro své vlastní interní obchodní potřeby. S výjimkou případů uvedených v tomto článku vám ve vztahu ke klientskému softwaru není uděleno žádné jiné právo nebo licence jakéhokoliv druhu. Pro vyloučení pochybností se veškerá omezení týkající se nabídky služeb vztahují na i klientský software a vaše používání klientského softwaru se řídí ustanoveními o zřeknutí se odpovědnosti a omezeními uvedenými v článku 7 a zákony o vývozu uvedenými v článku 9.

 6.      ODŠKODNĚNÍ A ZÁRUKY.

            6.1     Odškodnění. Na své vlastní náklady a v plném rozsahu povoleném právním předpisem odškodníte a ochráníte (na žádost společnosti Autodesk) strany společnosti Autodesk před všemi ztrátami, veškerou odpovědností a výdaji (včetně přiměřených nákladů právního zastupování), které stranám společnosti Autodesk vzniknou na základě jakéhokoliv nároku, žaloby či řízení (dále jen „nárok“) vyplývajícího nebo souvisejícího s: (1) vaším obsahem nebo jeho užíváním, zejména tvrzení, že váš obsah nebo jeho užívání může poškodit jakékoliv autorské právo, ochrannou známku nebo jiné duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoliv fyzické či právnické osoby nebo že obsah či jeho užívání představuje zneužití obchodního tajemství jakékoliv fyzické či právnické osoby nebo že obsahuje jakékoliv obviňující, pomlouvačné, znevažující, pornografické či nemravné materiály nebo že použití obsahu způsobilo úraz nebo poškození hmotného či nehmotného majetku jakékoliv třetí strany, (2) jakýmkoliv porušením nebo nedodržením těchto podmínek nebo jakýchkoliv vnitřních předpisů či doplňkových smluv z vaší strany nebo ze strany vašich oprávněných uživatelů nebo (3) vaším využitím nabídky služeb (nebo využitím této nabídky kýmkoliv, kdo má ke službě vaším prostřednictvím přístup). Pokud tak bude požadováno společností Autodesk za účelem obhajoby proti nároku, nebudete souhlasit s žádným vypořádáním bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk a společnost Autodesk má právo se na vlastní náklady zapojit do obhajoby proti jakémukoliv nároku s právním poradcem dle svého výběru.

            6.2      Záruky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (1) máte nezbytná práva předložit, vyvíjet a užívat váš obsah v souvislosti se službou, (2) váš obsah neporušuje ani není k újmě jakéhokoliv duševního vlastnictví či majetkového práva třetí strany, ani neporušuje žádné platné právní předpisy, pravidla či zákony, (3) váš obsah nepodléhá žádnému omezení ohledně sdělování informací, jejich předávání, stahování, vyvážení či opětovné vyvážení dle jakéhokoliv příslušného zákona, pravidla či právního předpisu a (4) jakékoliv informace, které poskytnete v souvislosti s vaší registrací služby nebo jejím užíváním, jsou a zůstanou pravdivé, přesné a úplné a že tyto informace budete udržovat a pravidelně aktualizovat

 7.       ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI; ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI; VÝHODA Z UZAVŘENÍ DOHODY

            7.1     Zřeknutí se záruky.  BEZ OHLEDU NA JAKOUKOLIV ZÁRUKU PLATNOU PRO SOFTWARE V LICENČNÍ SMLOUVĚ, SE NABÍDKA SLUŽBY POSKYTUJE „JAK JE“ A „DLE DOSTUPNOSTI“. STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU (ANI SE VÝŠE UVEDENÉHO NEZŘÍKAJÍ), AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ (FAKTICKÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍHO PŘEDPISU) NEBO ZÁKONNÉ S OHLEDEM NA NABÍDKU SLUŽBY, ZEJMÉNA VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TITUL A NEPORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A VEŠKERÉ ZÁRUKY, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT V RÁMCI JEDNÁNÍ, PLNĚNÍ ČI VYUŽÍVÁNÍ OBCHODOVÁNÍ. NABÍDKU SLUŽEB VYUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO. STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEZARUČUJÍ, ŽE JAKÉKOLIV UŽÍVÁNÍ ČI PŘÍSTUP K NABÍDCE SLUŽEB BUDE BEZCHYBNÝ, ÚPLNÝ A BEZPEČNÝ NEBO ŽE OBSAH NEBUDE JINAK ZTRACEN ČI POŠKOZEN NEBO ŽE SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY ČI OČEKÁVÁNÍ; ŽE PROVOZ ČI DOSTUPNOST BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO ŽE CHYBY ČI POCHYBENÍ BUDOU OPRAVENY NEBO NAPRAVENY. STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NERUČÍ ZA TO, ŽE NABÍDKA SLUŽEB BUDE FUNGOVAT URČITÝM ZPŮSOBEM. ANIŽ BY SE OMEZILA OBECNÁ PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NESETE ODPOVĚDNOST (A STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEPŘEBÍRAJÍ V TÉTO SOUVISLOSTI ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A NEBUDOU MÍT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST JAKÉHOKOLIV DRUHU) ZA (1) ROZHODNUTÍ, KTERÁ UČINÍTE OHLEDNĚ NABÍDKY SLUŽEB, (2) VYUŽITÍ NABÍDKY SLUŽBY, VČETNĚ JAKÉHOKOLIV OBSAHU, DAT, INFORMACÍ ČI JINÝCH MATERIÁLŮ, KE KTERÝM MÁTE PŘÍSTUP V SOUVISLOSTI S NABÍDKOU SLUŽEB, ZEJMÉNA ZA DOPAD NA VÁŠ POČÍTAČOVÝ SYSTÉM NEBO ZTRÁTU DAT, NEBO (3) JAKÉKOLIV DOPADY NA VAŠI OBCHODNÍ ČINNOST, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT Z TAKOVÉHO UŽÍVÁNÍ. STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ. STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NEPROHLAŠUJÍ ANI NEZARUČUJÍ, ŽE NABÍDKA SLUŽEB JE ČI BUDE VHODNÁ NEBO DOSTUPNÁ PRO UŽÍVÁNÍ V JAKÉKOLIV KONKRÉTNÍ JURISDIKCI. Tento článek lze vymáhat v maximální možné míře povolené příslušnými právními předpisy. Žádné informace ani doporučení (ať již písemná, ústní či jiná) poskytnutá stranami společnosti Autodesk nebo jejich zástupci nezakládají žádnou záruku ani nebudou mít jiný dopad na zřeknutí se záruky či omezení odpovědnosti výslovně stanovené těmito podmínkami.

            7.2     Omezení funkcí.   NABÍDKA SLUŽEB NENÍ NÁHRADOU VAŠEHO VLASTNÍHO ÚSUDKU (VČETNĚ ODBORNÉHO ÚSUDKU) NEBO NEZÁVISLÉHO TESTOVÁNÍ, NAVRHOVÁNÍ, ODHADU ČI PŘÍPADNĚ ANALÝZY. V DŮSLEDKU EXISTENCE ŠIROKÉ ŠKÁLY MOŽNÝCH APLIKACÍ PRO NABÍDKU SLUŽEB NEBYLA NABÍDKA SLUŽEB TESTOVÁNA VE VŠECH SITUACÍCH, ZA KTERÝCH MŮŽE BÝT SLUŽBA VYUŽÍVÁNA, A NEMUSÍ DOSÁHNOUT VÝSLEDKŮ, KTERÉ SI PŘEJETE. ANIŽ BY SE TÍM OMEZILA PLATNOST ČLÁNKU 2 (OBSAH) NEBO ČLÁNKU 7 (ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY), STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV VÝSLEDKY ČI VÝSTUP ZÍSKANÝ ČI JINAK POSUZOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM NABÍDKY SLUŽEB. NESETE ODPOVĚDNOST ZA DOHLED, ŘÍZENÍ A KONTROLU UŽÍVÁNÍ NABÍDKY SLUŽBY. TATO ODPOVĚDNOST ZAHRNUJE ZEJMÉNA STANOVENÍ VHODNÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ NABÍDKY SLUŽEB A VÝBĚR NABÍDKY SLUŽEB A JINÝCH PROGRAMŮ K DOSAŽENÍ ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ. NESETE ROVNĚŽ ODPOVĚDNOST ZA STANOVENÍ VHODNOSTI NEZÁVISLÝCH POSTUPŮ PRO TESTOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI, PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI VÝSLEDKŮ ČI VÝSTUPŮ SLUŽBY NEBO MATERIÁLŮ, KTERÉ JSTE PŘÍPADNĚ VYVINULI V SOUVISLOSTI S NABÍDKOU SLUŽEB, VČETNĚ VEŠKERÝCH POLOŽEK PROHLÍŽENÝCH ČI NAVRŽENÝCH ZA POUŽITÍ NABÍDKY SLUŽEB. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V OPRÁVNĚNÍCH NEBYLY VE VZTAHU K NABÍDCE SLUŽEB UZAVŘENY ŽÁDNÉ SMLOUVY O ÚROVNI SLUŽEB.

            7.3      Omezení odpovědnosti.  V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A BEZ OHLEDU NA PŘÍPADNÉ NESPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLIV OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI (1) NEBUDOU STRANY SPOLEČNOSTI AUTODESK PODLE TĚCHTO PODMÍNEK ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ ČI JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY OBDOBNÉ POVAHY (BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU A NA TEORII ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (ZEJMÉNA NEDBALOSTI) NEBO JINAK), ZEJMÉNA ZA ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU VÝNOSŮ, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, NÁKLADY ZA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB ČI JINÉHO KRYTÍ NEBO JAKOUKOLIV JINOU OBDOBNOU OBCHODNÍ ČI EKONOMICKOU ZTRÁTU JAKÉKOLIV POVAHY, A TO I TEHDY, POKUD BYLY O MOŽNOSTI JEJICH VZNIKU INFORMOVÁNY, A ŽÁDNÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH STRAN NEBUDE ODPOVĚDNÁ ANI ZA JAKÉKOLIV ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŮSOBENÍ VYŠŠÍ MOCI NEBO ÚKONU TŘETÍ STRANY ČI ŠKODY, KTERÉ NEZAVINILA, A (2) CELKOVÁ SOUHRNNÁ KOLEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST STRAN SPOLEČNOSTI AUTODESK ZA VEŠKERÉ NÁKLADY, ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZE VŠECH NÁROKŮ, ÚKONŮ ČI ŽALOB BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU NEBO NA TO, ZDA VZNIKLY V DŮSLEDKU NABÍDKY SLUŽEB NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, NEPŘESÁHNE (a) ÚHRN ČÁSTEK ZAPLACENÝCH NEBO SPLATNÝCH VÁMI ZA PŘÍSTUP K NABÍDCE SLUŽEB, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYL DANÝ NÁROK UPLATNĚN, V PRŮBĚHU ŠESTI (6) MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH VZNIKU NÁROKU (BEZ OHLEDU NA TO, KDY BYLY PLATBY SKUTEČNĚ PROVEDENY), NEBO (b) JEDNO STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100,- USD), PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE VYŠŠÍ.

            7.4    Základ ujednání. Strany souhlasí s tím, že zproštění odpovědnosti, zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti a odškodnění tak, jak jsou uvedeny v těchto podmínkách, tvoří základ dohody mezi vámi a společností Autodesk a jsou podstatnou součástí úhrady obdržené společností Autodesk za poskytování nabídky služeb podle těchto podmínek, a kdyby nebylo těchto zproštění odpovědnosti, zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti a odškodnění, společnost Autodesk by tyto podmínky neuzavřela a nabídku služeb vám neposkytla.   

 8.     DOBA TRVÁNÍ PODMÍNEK A JEJICH UKONČENÍ

            8.1     Doba trvání podmínek a jejich ukončení.  Tyto podmínky nabudou účinnosti k datu, kdy s nimi poprvé vyjádříte svůj souhlas tím, že zvolíte možnost uvádějící, že jste tyto podmínky četli a souhlasíte s nimi, nebo pokud k tomu dojde dříve, k datu, kdy poprvé získáte přístup ke službě nebo kdy ji začnete používat (dále jen „datum účinnosti“). Doba trvání smlouvy (dále jen „doba trvání“) je od data účinnosti do okamžiku ukončení této smlouvy nebo uplynutí její platnosti tak, jak je uvedeno v tomto článku 8. Společnost Autodesk i vy můžete tyto podmínky ukončit, pokud druhá strana tyto podmínky poruší a takové porušení nenapraví do deseti (10) dnů od písemného oznámení o porušení. Společnost Autodesk může namísto ukončení ukončit poskytování služby a zrušit váš přístup k nabídce služeb a/nebo jiné závazky Autodesk či vaše práva podle těchto podmínek, pokud neprovedete platbu ve prospěch společnosti Autodesk nebo distributora či prodejce přímo či nepřímo pověřeného společností Autodesk nebo nedodržíte ustanovení těchto podmínek či doplňkových smluv týkajících se jakékoliv takové služby. Společnost Autodesk může tyto podmínky rovněž ukončit v případě, že budete v insolvenčním řízení či se stanete jinak insolventním nebo uzavřete ujednání se svými věřiteli. Společnost Autodesk může dále tyto podmínky ukončit nebo změnit, pokud je další poskytování služeb vám nebo vašim uživatelům zakázáno příslušnými zákony nebo pokud je příslušnými zákony vyžadováno jinak. Tyto podmínky budou ukončeny automaticky bez dalšího upozornění nebo úkonu ze strany společnosti Autodesk, pokud budete v likvidaci. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může kterákoliv svá práva nebo povinnosti podle těchto podmínek postoupit či subkontrahovat. Vy můžete tyto podmínky ukončit kdykoliv i bez uvedení důvodu, s tím, že takové ukončení nabývá účinnosti po jeho oznámení, přičemž (s výjimkou ukončení v důsledku změny těchto podmínek podle článku 9 A níže) nebudete mít za žádných okolností nárok na vrácení jakýchkoliv uhrazených poplatků nebo na kredit na poplatky splatné v souvislosti se službou. Nebudou-li tyto podmínky ukončeny dříve v souladu s tímto článkem 8, budou ukončeny automaticky (1) k datu nebo ke konci doby trvání služby tak, jak je uvedena ve vašem oprávnění, (2) uplynutím nebo ukončením platnosti doplňkové smlouvy, (3) vyjmutím služby ze samostatného produktu Autodesk nebo vašich oprávnění nebo (4) ukončením poskytování služby ze strany společnosti Autodesk, podle toho, co nastane dříve. U všech nabídek služeb označených jako „Beta“, „Labs“ nebo „Pre-Release“ nebo poskytovaných zdarma či ke zkušebnímu provozu nebo bez požadavku na platbu za samostatný produkt Autodesk (dále jen „bezplatné služby“) (a) mohou být tyto podmínky kdykoliv ukončeny společností Autodesk nebo vámi, a to i bez uvedení důvodu, přičemž toto ukončení nabývá účinnosti po jeho oznámení, a (b) pokud není v oprávnění stanoveno žádné datum uplynutí nebo ukončení doby trvání a pokud nedojde k žádné z událostí popsaných v bodech (2), (3) nebo (4) výše, budou tyto podmínky ukončeny v den prvního výročí data účinnosti. Aniž by tím bylo omezeno cokoliv z toho, co je uvedeno v tomto odstavci, budou tyto podmínky a váš přístup ke službám ve vztahu ke všem nabídkám služeb tvořícím součást předplatného nebo členství ukončeny okamžikem, kdy skončí nebo uplyne platnost vašeho předplatného nebo členství (a podmínek programu předplatného nebo členství).

            8.2      Účinky ukončení. .  Po ukončení těchto podmínek z jakéhokoliv důvodu jste vy a vaši oprávnění uživatelé povinni okamžitě přestat používat službu. Ukončení těchto podmínek neovlivní jakoukoliv doplňkovou smlouvu ani vám tím nevzniká žádné právo takovou smlouvu ukončit. Články 3 a 5 až 10 přetrvají v platnosti i po ukončení těchto podmínek z jakéhokoliv důvodu. Jste odpovědni za uchování kopií vašeho obsahu. Po ukončení bude mít společnost Autodesk právo okamžitě dezaktivovat váš účet (účty) a pozastavit přístup k vašemu obsahu a po uplynutí doby zpřístupnění obsahu může bez upozornění vymazat váš případný obsah i veškeré jeho zálohované verze a strany společnosti Autodesk nebudou odpovědné za žádnou ztrátu nebo škodu, která vám nebo jakýmkoliv třetím stranám může v důsledku takového vymazání vzniknout.

            8.3      Zpřístupnění obsahu po ukončení. Během třiceti (30) dnů následujících po skončení doby trvání vašich služeb (dále jen „doba pro zpřístupnění obsahu“) můžete společnost Autodesk požádat o zpřístupnění vašeho obsahu ze služeb. Za předpokladu, že jste uhradili veškeré částky splatné v souvislosti se službami, vám společnost Autodesk na základě vlastního uvážení (1) umožní omezený přístup ke službě výhradně s cílem umožnit vám získat zpět váš dostupný obsah nebo (2) vám dá tento obsah jinak k dispozici, přičemž v každém z těchto případů (1) a (2) se tak stane dle aktuálně platných denních sazeb společnosti Autodesk za odborné služby.

 9.      OBECNÉ

            9.1      Jedná se o služby, které se mohou měnit. Zároveň se mohou změnit i tyto podmínky. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo čas od času na základě svého výhradního uvážení (1) změnit nebo vydat další verze služby, (2) použít licenční klíče, autorizace nebo jiné prostředky kontroly přístupu ke službě, (3) kdykoliv změnit nebo ukončit službu či produkty, funkce nebo služby, ze kterých se skládá, či omezit dostupnost služby v jakékoliv zeměpisné oblasti nebo jazyce. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může kdykoliv provést aktualizaci charakteristik nebo funkcí služby. Společnost Autodesk se bude snažit vás o podstatných změnách služby informovat (včetně oprávnění vztahujících se na nabídku služeb). V případě, že by se společnost Autodesk rozhodla celou službu ukončit, upozorní vás na tuto skutečnost devadesát (90) dnů předem. Společnost Autodesk vás bude informovat také v případě, že provede podstatné změny těchto podmínek. Toto oznámení bude podáno (i) e-mailem na registrovanou e-mailovou adresu nebo (ii) prostřednictvím oznámení na stránkách nebo účtu správce vašich stránek nebo účtu nebo (iii) jakýmkoliv jiným způsobem, který bude společnost Autodesk považovat za přiměřený a který zahrnuje konkrétní oznámení vaší osobě (například prostřednictvím funkce podávání oznámení v rámci služby). Bez ohledu na výše uvedené budou změny prohlášení o ochraně osobních údajů prováděny způsobem v něm popsaným. S výjimkou případů, kdy může být výslovně stanoveno jinak v podmínkách programu členství, platí, že pokud na vás má změna oprávnění nebo těchto podmínek podstatný negativní dopad a pokud se změnou nesouhlasíte, musíte tuto skutečnost společnosti Autodesk oznámit e-mailem na adresu 360Legal@autodesk.com do třiceti (30) dnů po oznámení společnosti Autodesk o provedení takové změny. Toto oznámení bude považováno za ukončení z vaší strany podle článku 8. Pokud zašlete společnosti Autodesk toto oznámení, bude se vaše používání služby a přístup k ní (i v případě, že kliknete na tlačítko „agree“ – „souhlasím“ nebo že změněné podmínky potvrdíte) i nadále řídit zněním podmínek platným bezprostředně před provedením dané změny (s výjimkou změn provedených za účelem dodržení příslušných zákonů), a to (x) do konce aktuální doby trvání uvedené ve vašich oprávněních nebo (y) po dobu šedesáti (60) dnů od oznámení společnosti Autodesk o provedení změny, podle toho, co nastane dříve. V případě takového ukončení z vaší strany vám společnost Autodesk (nebo příslušná třetí strana) vrátí poměrnou část jakýchkoliv předem uhrazených poplatků za zbývající dobu po datu účinnosti ukončení. Toto datum pak bude datem ukončení doby trvání vašich služeb. Pokud bude služba nebo doba trvání obnovena či prodloužena, stane se tak za podmínek aktuálně platných v dané době. Berete na vědomí, že vaše závazky ve vztahu ke službám nejsou podmíněny dodáním budoucích vlastností nebo funkcí služeb (nebo ústními či písemnými prohlášeními ohledně budoucích vlastností nebo funkcí).

            9.2      Uplatněné právo závisí na tom, kde jste službu získali.  Tyto podmínky se budou řídit a budou vykládány v souladu s právními předpisy (1) Švýcarské konfederace, pokud jste samostatný produkt Autodesk získali nebo v případě samostatných služeb jste si zaplatili předplatné v některé zemi v Evropě, Africe nebo Středním východu, (2) Singapuru, pokud jste samostatný produkt Autodesk získali nebo v případě samostatných služeb jste si zaplatili předplatné v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří, nebo (3) státu Kalifornie (a v rozsahu regulace, federálními zákony Spojených států amerických), pokud jste samostatný produkt Autodesk získali nebo v případě samostatných služeb jste si zaplatili předplatné v některé zemi Severní Ameriky, Střední Ameriky nebo Jižní Ameriky (včetně karibské oblasti) nebo v kterékoliv jiné zemi, která není uvedena v tomto článku 9. Právní předpisy těchto jurisdikcí budou rozhodné bez ohledu na příslušné kolizní normy. Na tyto podmínky se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží („UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods“) ani Jednotný zákon o transakcích s počítačovými údaji („Uniform Computer Information Transaction Act“) (a jsou vyloučeny z právních předpisů, kterými se tyto podmínky řídí). Souhlasíte také s tím, že jakýkoliv nárok, žaloba nebo spor vyplývající z těchto podmínek nebo vzniklý v souvislosti s nimi (zejména ze zvláštních podmínek užívání služeb) bude řešen výhradně Nejvyšším soudem státu Kalifornie, okres Marin, nebo Okresním soudem Spojených států amerických pro severní okres státu Kalifornie v San Franciscu (a strany budou podléhat jejich výhradní jurisdikci), s výjimkou případu, kdy jste si zakoupili samostatný produkt Autodesk nebo v případě samostatných služeb jste si předplatili službu v (a) některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu, kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor řešen výhradně soudy Švýcarské konfederace (a strany budou podléhat jejich výhradní jurisdikci), nebo (b) některé zemi v Asii, Oceánii nebo oblasti Asie a Tichomoří, kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor řešen výhradně soudy Singapuru (a strany budou podléhat jejich výhradní jurisdikci). Nic z toho, co je uvedeno výše, nebude společnosti Autodesk bránit v tom, aby podala žalobu na porušení práv z duševního vlastnictví v jakékoliv zemi, kde k takovému porušení údajně došlo. Bez ohledu na místo, kde je služba dodávána nebo odkud k ní máte přístup, bude za místo, kde jste si službu předplatili, považováno místo, kde jste ji zakoupili nebo pořídili.

            9.3      Uplatní se zákony o kontrole vývozuBerete na vědomí a souhlasíte s tím, že při využití nabídky služeb jste povinni dodržovat právní předpisy, pravidla a předpisy Spojených států amerických a dalších příslušných zemí ohledně kontroly vývozu a obchodních sankcí, zejména předpisy vydané Ministerstvem obchodu Spojených států amerických a Ministerstvem financí Spojených států amerických (dále jen „právní předpisy týkající se kontroly vývozu“). Jste výhradně odpovědni za dodržování právních předpisů týkajících se kontroly vývozu a sledování jakýchkoliv jejich změn. Prohlašujete a zaručujete, že (1) nejste občanem země, na kterou Spojené státy americké uvalily hospodářské sankce nebo jiná podstatná omezení obchodování, ani v takové zemi nesídlíte (zejména na Kubě, v Íránu, Súdánu, Sýrii a Severní Koreji), (2) nejste uvedeni na žádném seznamu vlády USA, který uvádí osoby podléhající omezením (zejména na seznamu zvláště označených státních příslušníků a dalších osob podléhajících blokaci vypracovaném Ministerstvem financí Spojených států amerických („U.S. Treasury Department’s List of Specially Designated Nationals and Other Blocked Persons), seznamu zakázaných osob, seznamu subjektů a seznamu neprověřených osob vypracovaném Ministerstvem obchodu Spojených států amerických („U.S. Department of Commerce’s Denied Party List“), a seznamech souvisejících se šířením zbraní vypracovaném Ministerstvem vnitra Spojených států amerických („Entity List and Unverified List and the U.S. Department of State’s proliferation-related lists“)), (3) aniž by to bylo jinak povoleno právními předpisy týkajícími se kontroly vývozu, nebudete využívat nabídky služeb žádným způsobem koncového využití, který by byl zakázán, zejména k navrhování, analýze, simulaci, vyhodnocování, testování nebo jiným činnostem souvisejícím s jadernými, chemickými či biologickými zbraněmi, raketovými systémy nebo automatizovanými leteckými aplikacemi, a (4) žádná část vašeho obsahu nepodléhá žádnému omezení ohledně sdělování, předávání, stahování, vývozu nebo opětovného vývozu podle právních předpisů na kontrolu vývozu. Zavazujete se, že nebudete nabídku služeb využívat ke sdělování, předávání, stahování, vývozu nebo opětovnému vývozu, ať již přímo či nepřímo, vašeho obsahu, materiálů třetí strany nebo jakéhokoliv jiného obsahu či materiálu do žádné země, žádnému subjektu či jiné straně, která je podle právních předpisů týkajících se kontroly vývozu nebo jiných zákonů či právních předpisů, kterým můžete podléhat, není oprávněna získat.   

            9.4      Postup v případě údajného porušení autorských práv. Podle Části 17 zákoníku Spojených států amerických, § 512(c)(2), by měla být oznámení o tvrzeném porušení autorských práv zaslána e-mailem zástupci společnosti Autodesk pro oblast autorských práv (Copyright Agent) na adresu CopyrightAgent@autodesk.com. Pokyny a podrobné informace o tom, jakým způsobem lze podat oznámení o tvrzeném porušení autorských práv, naleznete pod následujícím odkazem: Informace o autorských právech na adrese www.autodesk.com/legal-notices-trademarks. DOTAZY, U NICHŽ NEBUDE DODRŽEN TENTO POSTUP, NEBUDOU ZODPOVĚZENY. 

            9.5      Obecná ustanovení.  Vzájemný vztah mezi stranami podle těchto podmínek je výhradně vztahem mezi nezávislými dodavateli a nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, nebude zakládat nebo nebude vykládáno jako důkaz o úmyslu založit asociaci, obchodní společnost, společný podnik nebo jiný vztah. Nebude-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, ponese každá strana své vlastní náklady a výdaje vzniklé při plnění jejích povinností podle těchto podmínek. Pokud soud příslušné jurisdikce z jakéhokoliv důvodu shledá kterékoliv ustanovení těchto podmínek nebo kteroukoliv jeho část nevynutitelnými, bude takové ustanovení vymáháno v maximálním povoleném rozsahu tak, aby byl realizován účel těchto podmínek, a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Názvy článků v těchto podmínkách jsou použity pouze pro účely snazší orientace v textu a nemají podstatný vliv. Má se za to, že slova „zahrnuje“ nebo „včetně“ v těchto podmínkách znamenají „zahrnuje zejména“ nebo „včetně například“. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi anglickou jazykovou verzí a překladem do jakéhokoliv jazyka je právně závazná anglická jazyková verze těchto podmínek. Pokud máte přístup ke službě z Kanady, souhlasíte s následujícím: Strany těchto podmínek potvrzují, že je jejich přáním, aby tyto podmínky i další dokumenty s nimi související, včetně oznámení, v současnosti i v budoucnu byly vypracovány výhradně v anglickém jazyce. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise. Strana se může zříci svých práv z těchto podmínek pouze písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Jakékoliv neuplatnění některého ustanovení těchto podmínek nebude zakládat zřeknutí se uplatnění takového ustanovení nebo kteréhokoliv jiného ustanovení těchto podmínek. Tyto podmínky ani žádná ze svých práv či povinností z těchto podmínek nejste oprávněni postoupit ani delegovat. Jakékoliv neoprávněné postoupení bude absolutně neplatné.

            9.6      Oznámení  Oznámení z vaší strany v souvislosti s těmito podmínkami budou učiněna písemně a budou zaslána elektronickou poštou na adresu 360Legal@autodesk.com, poštou nebo doručovací službou (například UPS, FedEx nebo DHL), s tou výjimkou, že oznámení o porušení těchto podmínek ze strany společnosti Autodesk nemůžete společnosti Autodesk podat elektronickou poštou. Oznámení společnosti Autodesk určená vaší osobě nabývají účinnosti (1) v případě oznámení zasílaných e-mailem nebo zveřejněných na příslušné webové stránce jeden (1) den po odeslání na e-mailovou adresu poskytnutou společnosti Autodesk nebo po zveřejnění na příslušné webové stránce nebo (2) v případě oznámení zasílaných poštou nebo doručovací službou pět (5) dnů po odeslání obyčejnou poštou nebo doručovací službou na adresu poskytnutou společnosti Autodesk. Tímto souhlasíte s tím, že služební korespondence vám bude zasílána doporučenou poštou na adresu uvedenou ve vašem informačním zákaznickém formuláři (nebo pokud tento formulář nebyl předložen, na vaši poslední adresu známou společnosti Autodesk), pokud to umožňují příslušné právní předpisy. Vaše oznámení společnosti Autodesk nabývají účinnosti (a) v případě oznámení zasílaných e-mailem jeden (1) den po odeslání na příslušnou adresu (a přijetí společností Autodesk) nebo (b) v případě oznámení zasílaných poštou nebo doručovací službou okamžikem jejich obdržení společností Autodesk na adrese Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornie 94903, USA, k rukám pracovníka pro oblast autorských práv (Copyright Agent). Pokud máte předplatné nebo členství, může kterákoliv strana podat oznámení rovněž způsobem uvedeným v podmínkách programu předplatného nebo členství.

            9.7      Vyšší moc. Žádná ze stran nebude odpovědná za jakékoliv prodlení v plnění nebo neplnění, pokud je způsobeno nepředvídanými okolnostmi nebo příčinami mimo její přiměřenou kontrolu, zejména vyšší mocí, zemětřesením, požárem, embargy, stávkami, výlukami nebo jinými zaměstnaneckými nepokoji, občanskými nepokoji, selháním, nedostupností nebo prodlením na straně dodavatelů nebo poskytovatelů licence, demonstracemi, terorizmem nebo teroristickými činy, válkou, poruchou nebo přerušením provozu internetu nebo internetových připojení či infrastruktury třetích stran, přerušením dodávky elektřiny, úkony civilních nebo vojenských úřadů a obtížnými povětrnostními podmínkami. Daná strana o nemožnosti plnit neprodleně (jakmile to bude možné) písemně vyrozumí druhou stranu a vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby takto vzniklé prodlení ve svém plnění omezila.

            9.8      Úplná dohoda.  Tyto podmínky (zejména doplňkové smlouvy a předpisy) představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Autodesk ohledně jejího předmětu a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy, ať již v elektronické, ústní či písemné podobě, učiněné mezi vámi a společností Autodesk ve vztahu k nabídce služeb. V případě rozporu nebo nesrovnalosti mezi těmito podmínkami a jakoukoliv doplňkovou smlouvou nebo předpisem budou řídicí tyto podmínky, s tou výjimkou, že (1) oprávnění a zvláštní podmínky užívání služeb budou mít přednost před těmito podmínkami a (2) doplňková smlouva bude řídicí tam, kde má výslovně přednost před těmito podmínkami užívání služeb ve vztahu ke službě.

10.     DEFINICE POJMŮ

            10.1     „Doplňková smlouva“ znamená smlouvu (1) na případný samostatný produkt Autodesk nebo smlouvu, (2) o níž se vy a společnost Autodesk jinak písemně dohodnete, že zakládá doplňkovou smlouvu a zahrnuje určité podmínky pro přístup ke službě nebo softwaru či jejich použití. Doplňkovými smlouvami jsou tam, kde jsou uplatněny, zejména licenční smlouva, smlouva o úrovni služeb, podmínky programu předplatného a podmínky programu členství.

            10.2      Oprávnění uživateléznamenají vaše jednotlivé zaměstnance a vaše konzultanty, dodavatele, zákazníky, zprostředkovatele a další osoby, se kterými obchodujete, pro které jste zakoupili předplatné na službu a kteří mají ke službě přístup a používají ji výhradně k vašemu prospěchu nebo jako součást vašeho projektu.

            10.3     „Informace API“  znamenají informace o standardním rozhraní pro programování aplikací („API“) obecně poskytované společností Autodesk uživatelům nabídky služeb, které uvádějí požadavky pro rozhraní (například zavádění nebo směrování funkcí) služby nebo softwaru zahrnutého v takové nabídce služeb. Informace API nezahrnují žádnou implementaci takových informací o rozhraní, vývojové materiály ani žádný jiný software.

            10.4      “Autodesk” znamená Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware, s tou výjimkou, že pokud získáte oprávnění ke službě v (1) některé zemi Evropy, Afriky nebo Blízkého východu, znamená „Autodesk“ společnost Autodesk Development Sàrl, nebo (2) v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří, znamená „Autodesk“ společnost Autodesk Asia Pte Ltd.

            10.5     „Strany společnosti Autodesk“znamenají Autodesk a její spřízněné osoby, zástupce a dodavatele a jejich jednotlivé vedoucí pracovníky, členy představenstva a zaměstnance.

            10.6     „Počítač“  znamená (1) samostatné elektronické zařízení s jednou nebo více centrálními procesorovými jednotkami (CPU), které přijímají informace v digitální nebo jí podobné formě a na základě sekvence příkazů tyto informace zpracovávají za účelem dosažení specifického výsledku, nebo (2) softwarovou realizaci takového zařízení (tzv. virtuální počítač) nebo (3) mobilní zařízení určené ke zpracování digitálních nebo obdobných informací.

            10.7     „Důvěrné informace“ znamenají veškeré důvěrné informace sdělené sdělující stranou přijímající straně, ať již ústně nebo písemně, které jsou označeny jako důvěrné. Vaše důvěrné informace zahrnují váš obsah; důvěrné informace společnosti Autodesk zahrnují služby a související technologii, produktové plány a technické informace. Důvěrné informace nezahrnují žádné informace, které (1) jsou nebo se stanou obecně známými veřejnosti, aniž by byl porušen jakýkoliv závazek vůči sdělující straně, (2) byly přijímající straně známy již před jejich sdělením sdělující stranou, aniž by byl porušen jakýkoliv závazek vůči sdělující straně, (3) jsou obdrženy od třetí strany, aniž by byl porušen jakýkoliv závazek vůči sdělující straně, (4) byly nezávisle vyvinuty přijímající stranou, (5) představují metrické údaje nebo (6) zpětnou vazbu.

            10.8    „Informační zákaznický formulář“  znamená formulář vyplněný vámi nebo vaším jménem a předložený společnosti Autodesk (nebo prodejcem či distributorem pověřeným společností Autodesk) přímo či nepřímo v souvislosti s vaší objednávkou na službu či samostatným produktem Autodesk.

            10.9      Vývojové materiály“  znamenají SDK a jiné nástroje, knihovny, zápisy, odkazy nebo vzorové kódy a podobné vývojové materiály začleněné do nabídky služeb. 

            10.10      Dokumentace“  znamená jakékoliv technické požadavky a dokumentaci pro koncového uživatele služby, které vám dává k dispozici společnost Autodesk.

            10.11     „Stránky oprávnění“ znamenají webové stránky vlastněné nebo provozované společností Autodesk nebo jejím jménem, prostřednictvím kterých můžete sledovat svá konkrétní oprávnění. U některých služeb může být přístup ke stránkám oprávnění zajišťován prostřednictvím funkce vašeho samostatného produktu Autodesk nebo služby.

            10.12      Oprávnění“  znamená vaše oprávnění používat službu (například maximální kapacita, transakce, výstupy, hodiny nebo jiný způsob měření používání, doba nebo trvání a jakákoliv jiná konkrétní oprávnění pro tuto službu) tak, jak jsou stanovena samostatným produktem Autodesk, samostatnou službou nebo typem či úrovní předplatného nebo členství, které jste si zakoupili nebo na které jste získali licenci. „Oprávnění“ dále zahrnují jakékoliv další informace ohledně oprávnění k přístupu a používání služby, které jsou uvedeny na stránkách oprávnění a na stránkách služby (zejména popis služby, dokumentace a minimální technické požadavky na službu).

            10.13      "Forum" znamená (1) jakoukoliv diskuzní skupinu společnosti Autodesk nebo třetí strany, chat, nástěnku, zpravodajskou skupinu, oblasti wiki/asistence nebo sociální síť (s výjimkou těch, které jsou omezeny na soukromou skupinu uživatelů prostřednictvím povolení, kontrol a/nebo jiných nastavení ohledně osobních údajů) či veřejnou oblast služby a (2) zpětnou vazbu, e-mail, zprávu nebo dopis určený společnosti Autodesk, tvůrci jejích internetových stránek nebo zaměstnancům a jakákoliv jiná sdělení určená společnosti Autodesk prostřednictvím interaktivní funkce nabízené jako součást služby nebo jakýchkoliv webových stránek vlastněných či provozovaných společností Autodesk nebo jejím jménem.

            10.14     „Metrické údaje“ znamenají informace o vás a vašem využívání nabídky služeb (které mohou zahrnovat využití úložné kapacity, používané funkce služby, metadata, indexové a jiné obdobné informace o obsahu, který ukládáte, zpracováváte nebo ke kterému máte přístup za použití nabídky služeb nebo obdobných informací). Metrické údaje dále zahrnují informace o vás a vašich uživatelích, které poskytujete v souvislosti s vaším používáním nabídky služeb, včetně osobních údajů (jejichž shromažďování, ukládání a použití bude podléhat prohlášení o ochraně osobních údajů).

            10.15      Členstvíznamená členství nebo předplatné, které jste si zakoupili a které vás opravňuje (vedle jiných výhod) k přístupu a používání služby.

            10.16     „Podmínky programu členství“ znamenají podmínky členství, které mohou být uvedeny na stránce www.autodesk.com/termsofservice (jejíž URL lze získat na webových stránkách společnosti Autodesk nebo na vyžádání) a které může společnost Autodesk čas od času měnit v souladu s příslušnými podmínkami.

            10.17     „Osobní údaje“ mají význam uvedený v prohlášení o ochraně osobních údajů.

            10.18     „Předpisy“ znamenají společně oprávnění, zvláštní podmínky užívání služeb, dokumentaci, zásady jednání, prohlášení o ochraně osobních údajů a veškeré další podmínky začleněné do těchto podmínek odkazem.

            10.19    „Prohlášení o ochraně osobních údajů“  znamená prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů, který je v současné době k dispozici na stránkách www.autodesk.com/privacy tak, jak je může společnost Autodesk na základě svého výhradního uvážení čas od času upravit.

            10.20      Zásady jednáníznamenají zásady jednání společnosti Autodesk tak, jak jsou stanoveny v podmínkách používání webových stránek společnosti Autodesk, které jsou v současné době k dispozici na stránkách http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use nebo na jakýchkoliv následných či doplňujících webových stránkách Autodesk tak, jak je může společnost Autodesk na základě svého výhradního uvážení čas od času upravit

            10.21     „Samostatný produkt Autodesk“  znamená jakýkoliv vámi zakoupený, licencovaný, připojený nebo předplacený samostatný produkt společnosti Autodesk, který vás opravňuje k přístupu k nabídce služeb a jejímu využití. Samostatným produktem Autodesk může být (1) samostatný produkt nebo služba, (2) předplatné, (3) sada produktů a/nebo služeb nebo (4) členství.

            10.22     „Služba“znamená webové nebo cloudové služby vyžadující připojení k internetu, které dává společnost Autodesk k dispozici prostřednictvím samostatného produktu Autodesk nebo stránky služby

            10.23     „Nabídka služeb “ znamená službu, informace API, vývojové materiály, dokumentaci, stránky služby, klientský software, stránky oprávnění a veškerý další obsah (zejména materiály třetích stran), vzorové sady dat, vzorové modely nebo jiné vzorky obsahu, informací, dat nebo materiálů poskytovaných společností Autodesk podle těchto podmínek nebo prohlížených či vytvářených v souvislosti se službou (zejména jakékoliv výstupy, výsledky, doporučení nebo předpoklady založené na vašem obsahu či jinak) nebo s jakoukoliv související záležitostí.

            10.24     „Stránky služby“  znamenají jednu nebo více webových stránek vlastněných nebo provozovaných společností Autodesk nebo jejím jménem, které jsou spojeny se službou.

            10.25     „Smlouva o úrovni služeb“ znamená jakoukoliv smlouvu o úrovni služeb (tzv. service level agreement), kterou vám může společnost Autodesk poskytnout v souvislosti se službou. Obecně dostupné smlouvy o úrovni služeb budou případně zveřejněny na stránce www.autodesk.com/termsofservice nebo na jakékoliv následné či doplňující stránce společnosti Autodesk tak, jak mohou být čas od času změněny.

            10.26      „Software“ znamená jakýkoliv počítačový program či obdobný materiál, včetně jakýchkoliv modulů a komponentů, funkcí a charakteristik počítačového programu, který je dáván k dispozici společností Autodesk nebo jejím jménem k použití v rámci služby (ať již ke stažení nebo jako řešení v rámci hostingu).

            10.27      . „Zvláštní podmínky užívání služeb“ znamenají jakékoliv další zvláštní podmínky přístupu ke konkrétní službě a jejího používání, které jsou uvedeny na místě, z něhož si uživatel může tyto služby objednat či zaregistrovat se nebo které se zobrazuje v souvislosti s takovou objednávkou či registrací služeb (například na webové stránce), nebo pokud žádné takové podmínky neexistují, na stránkách www.autodesk.com/termsofservice nebo na jakýchkoliv následných či doplňujících webových stránkách Autodesk tak, jak je může společnost Autodesk na základě svého výhradního uvážení čas od času upravit.          

           10.28      „Předplatné“ znamená vámi zakoupené předplatné produktu společnosti Autodesk, které vás opravňuje (kromě dalších výhod) k přístupu ke službě a jejímu užívání.

            10.29       „Podmínky programu předplatného“ znamenají podmínky předplatného tak, jak jsou uvedeny na stránkách http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks nebo na jakýchkoliv následných či doplňujících webových stránkách Autodesk (jejichž URL lze získat na webových stránkách Autodesk nebo na vyžádání) tak, jak je může společnost Autodesk upravit v souladu s jejich podmínkami.

            10.30     „Podmínky“ znamenají společně tyto podmínky užívání služeb, zvláštní podmínky užívání služeb, oprávnění a předpisy.

            10.31      „Materiály třetí strany“ znamenají jakékoliv soubory, obsah, návrhy, modely, soubory dat, projektové informace, materiály, dokumenty, počítačové programy nebo obdobné materiály (zejména jakékoliv moduly a komponenty, funkce a charakteristiky počítačového programu), média, audio soubory, obrazové soubory, jména, e-mailové adresy, komentáře, poznámky, odkazy a jiný obsah, data, informace, aplikace a služby, které jsou vám dány k dispozici jakoukoliv třetí stranou prostřednictvím služby nebo v souvislosti s ní či prostřednictvím jakýchkoliv webových stránek vlastněných nebo provozovaných společností Autodesk či jejím jménem.

            10.32       „Váš obsah“ znamená společně (1) jakékoliv soubory, návrhy, modely, soubory dat, obrazové soubory, dokumenty nebo obdobné materiály, kterými přispíváte nebo které nahráváte do služby, (2) vaše případné konkrétní výstupy vytvořené pomocí služby na základě vašich výchozích dat nebo informací a (3) jakoukoliv softwarovou aplikaci, plug-in modul a jakýkoliv jiný počítačový program či obdobný materiál (včetně jakýchkoliv modulů, komponentů a funkcí počítačového programu), který vyvinete za použití informací API a/nebo vývojových materiálů.

Pokud se všemi ustanoveními těchto podmínek nesouhlasíte, neměli byste volit tlačítko či zaškrtávat možnost „Souhlasím“ („I Agree“) (nebo jiný mechanizmus určený k vyjádření vašeho souhlasu), kterým potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a souhlasíte s nimi, a nejste oprávněni mít přístup ke službě a používat ji; jakékoliv neoprávněné užívání služby či přístup k ní z vaší strany i přesto zakládá souhlas s těmito podmínkami.

Tyto podmínky jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Autodesk na adrese www.autodesk.com/termsofservice nebo na jakýchkoliv následných či doplňkových webových stránkách Autodesk. Tyto podmínky byste si měli vytisknout a uchovat pro další případnou potřebu.