Podmínky Používání

Zásady přípustného užití

Váš přístup k jakýmkoli Nabídkám společnosti Autodesk (včetně Softwaru, Cloudových služeb a Výhod) a jejich používání je podmíněno dodržováním pravidel stanovených v těchto Zásadách přípustného užití, které může společnost Autodesk čas od času aktualizovat. Termíny uvedené velkými písmeny, které nejsou níže definované, mají význam, který je jim přiřazen v Obchodních podmínkách.

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující zákazy:

 1. Nebudete nahrávat, zveřejňovat ani jinak přenášet jakékoli informace nebo materiály, které jsou nebo mohou být:
  • falešné, urážlivé, hanlivé, podvodné nebo jinak nezákonné či protiprávní;
  • výhružné, hrubé, obtěžující, ponižující, nenávistné, zastrašující nebo jiným způsobem nerespektující práva a důstojnost ostatních;
  • obscénní, neslušné, pornografické nebo jinak nevhodné;related to minors or harmful to minors in any way;
  • související s nezletilými osobami nebo jakýmkoli způsobem škodlivé pro nezletilé osoby;
  • chráněné autorskými právy, průmyslovými právy, ochrannými známkami, právy týkajícími se obchodního tajemství, právem na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a právem na soukromí či jiným majetkovým právem, bez předchozího výslovného písemného souhlasu daného vlastníka;
  • národním nebo státním tajemstvím, utajovanou informací, kontrolovanou neutajovanou informací, informací s kontrolovaným vývozem nebo jakoukoli jinou informací nebo materiálem (včetně jakékoli fotografie, výkresu, plánu či modelu), na které se dle právních předpisů vztahuje povinnost mlčenlivosti;
  • tajným kódem, protipodpisem, kryptoměnou, heslem nebo jinou obdobnou informací;
  • reklamou, spamem, nabídkou na  prodej nebo koupi jakéhokoliv zboží či služeb, řetězovým „dopisem“ nebo jakoukoliv jinou formou nevyžádaného obchodního sdělení; nebo
  • jakýmkoliv malwarem (například virus, worm, trojský kůň, easter egg, time bomb nebo spyware) nebo jiným počítačovým kódem, souborem nebo programem, který je nebo může být škodlivý či invazivní nebo jehož cílem může být narušit či napadnout provoz jakéhokoliv hardwaru, softwaru nebo zařízení, získat k nim neoprávněný přístup, případně omezit či monitorovat jejich používání.
 2. Ze žádné Nabídky, Dokumentace či souvisejícího materiálu neodstraníte oznámení o autorských právech, ochranné známce, důvěrnosti nebo jiných majetkových právech.
 3. Neodstraníte, nepřerušíte ani jinak neomezíte účinnost jakékoliv technické ochrany, včetně těch používaných společností Autodesk (i) k řízení, monitorování, kontrole či analýze instalace jakékoliv Nabídky nebo přístupu k ní či jejího používání nebo (ii) k ochraně práv duševního vlastnictví společnosti Autodesk.
 4. Nepoužijete žádné Nabídky jakýmkoli způsobem, který je podvodný nebo jinak nezákonný či protiprávní nebo má jakýkoli podvodný nebo jinak nezákonný či protiprávní účel nebo účinek.
 5. Nebudete se vydávat za žádnou osobu nebo subjekt ani nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat vaše spojení (nebo spojení vaší společnosti) s jakoukoli osobou nebo subjektem v souvislosti s používáním jakýchkoli Nabídek.
 6. Nebudete používat žádné Nabídky k propagaci nebo poskytování návodných informací o nezákonných činnostech, propagaci fyzické újmy nebo zranění jakékoli skupiny nebo jednotlivce nebo k propagaci jakéhokoli krutého činu. Use any Offerings in connection with any inherently dangerous application, including any product, part, service, or other application that could result in death, personal injury, catastrophic damage, or mass destruction;
 7. Nepoužijete žádné Nabídky v souvislosti s jakoukoli potenciálně nebezpečnou aplikací, včetně jakéhokoliv produktu, části, služby nebo jiné aplikace, v jejímž důsledku může dojít k úmrtí, úrazu, rozsáhlé škodě nebo hromadnému ničení.
 8. Nebudete používat žádnou Nabídku ani související Výstup v souvislosti s trénováním jakéhokoli algoritmu, softwaru nebo systému strojového učení nebo umělé inteligence.
 9. Nepokusíte se zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost jakékoli Nabídky nebo porušovat či obcházet jakákoli bezpečnostní nebo ověřovací opatření používaná u jakýchkoli Nabídek.Use any Offerings as storage for “remote loading” or as a “door” or “signpost” to other web pages or internet resources, whether inside or beyond the sites through which the Offerings are provided;
 10. Nebudete zasahovat do fungování žádné Nabídky nebo serverů či sítí používaných pro zpřístupnění Nabídek, ani toto fungování nenarušíte, včetně hacknutí jakékoliv části Nabídky nebo změny jejího vizuálního vzhledu (defacement).
 11. Nepoužijete žádné Nabídky jako úložiště pro „stahování na dálku“ nebo jako „dveře“ nebo „rozcestník“ pro jiné webové stránky nebo internetové zdroje, ať uvnitř nebo mimo weby, prostřednictvím kterých jsou Nabídky poskytovány.
 12. Nebudete shromažďovat obsah nebo informace z Nabídky nebo jejím prostřednictvím za použití automatizovaných prostředků (jako je například internetový robot, web spider, aplikace určená k vyhledávání na stránkách nebo jiná zařízení k načítání, indexování, extrahování (scraping) nebo vytěžování dat (data mining)).
 13. Nebudete shromažďovat ani uchovávat osobní údaje o jakékoli osobě nebo subjektu, z Nabídky nebo s její pomocí, bez potřebných oprávnění tak učinit.
 14. Nebudete Nabídku rozdělovat na jednotlivé části za účelem jejich samostatného použití nezávisle na původním celku nebo ve spojení s jinými elektronickými zařízeními (s výjimkou případů, které výslovně písemně povolí společnost Autodesk).
 15. Nebudete používat Software nebo přistupovat k Softwaru dostupnému jako součást Cloudové služby odděleně od příslušné Cloudové služby (s výjimkou případů, kdy je to společností Autodesk výslovně písemně povoleno).
 16. Nebudete úmyslně ani neúmyslně porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právní předpisy, mimo jiné včetně všech platných právních předpisů upravujících kontrolu vývozu.
 17. Nebudete porušovat Obchodní podmínky, žádný platný objednávkový formulář (order form) anebo Licenční smlouvu s koncovým uživatelem.