You have been detected as being from . Podle dostupnosti si můžete prohlédnout informace o produktu, nabídky a ceny pro danou zemi.

Změnit zemi/jazyk X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Typy předplatného

Použité termíny, které nejsou níže definované, mají význam, který je jim přiřazen ve Všeobecných podmínkách. Společnost Autodesk si ponechává výhradní právo stanovit vaši způsobilost pro níže popsané typy předplatného. Typy předplatného mohou být průběžně aktualizovány. Oznámení o aktualizacích bude zveřejněno v odkazu „Datum platnosti / Aktualizováno“ v horní části této stránky.

Jeden uživatel

Pokud je vaše předplatné popsáno pomocí pojmů „jeden uživatel“, „jednouživatelské“, „jednotlivec“ nebo „pojmenovaný uživatel“, smíte toto předplatné přiřadit nejvýše jednomu (1) z vašich Oprávněných uživatelů. Oprávněný uživatel musí (i) být identifikován pomocí jedinečné identifikace uživatele („ID Autodesk“) a (ii) musí být fyzická osoba. Oprávněný uživatel se při instalaci a/nebo přístupu k jednotlivým Nabídkám musí přihlásit pomocí svého ID Autodesk. Stejné ID Autodesk již nemůže k přístupu ani používání těchto Nabídek využít nikdo jiný.

Oprávněný uživatel smí instalovat Software až na tři (3) Elektronická zařízení. Může však používat Software pouze na jednom (1) Elektronickém zařízení najednou.

Stejně tak platí, že v případě Sady smí Oprávněný uživatel nainstalovat Softwarové produkty ze Sady společně až na tři (3) Elektronická zařízení. Oprávněný uživatel může současně používat libovolné Softwarové produkty ze Sady za předpokladu, že je vždy používá pouze na jednom (1) Elektronickém zařízení najednou.

Jednouživatelské předplatné můžete administrativně odebrat jednomu Oprávněnému uživateli a přiřadit jej jinému jednotlivému Oprávněnému uživateli za předpokladu, že dodržíte zásady a postupy společnosti Autodesk pro změnu přiřazení. To zahrnuje mimo jiné zajištění toho, aby měl každý jednotlivý Oprávněný uživatel jedinečné ID Autodesk a aby bylo jednouživatelské předplatné přiřazeno k ID Autodesk jednotlivého Oprávněného uživatele, který skutečně používá předplatné.

Pokud je vaše Nabídka popsána jako „Jeden uživatel v oblasti vzdělávání“, pak podmínky platné pro vaši Nabídku v oblasti vzdělávání naleznete v části pojednávající o typu předplatného Vzdělávání níže.

Víceuživatelské

Pokud je vaše předplatné popsáno jako „víceuživatelské“, můžete (i) nainstalovat licenční server pro předplacený software na elektronické zařízení ve vaší místní síti, které funguje jako souborový server; (ii) nainstalovat kopie příslušného softwaru na elektronická zařízení používaná vašimi oprávněnými uživateli; a (ii) povolit oprávněným uživatelům přístup k nabídkám pomocí více elektronických zařízení prostřednictvím místní sítě nebo virtuální privátní sítě (VPN) za předpokladu, že vaše síť v každém případě používá současné bezpečnostní standardy, šifrování a ochranné mechanismy chránící před neoprávněným použitím.

Pro účely víceuživatelského předplatného jsou za oprávněné uživatele považováni pouze (a) vaši jednotliví zaměstnanci a (b) vaši konzultanti a dodavatelé pouze v rozsahu, ve kterém pracují ve vašich prostorách a na počítačích a jiných elektronických zařízeních vámi vlastněných nebo pronajatých. Oprávnění uživatelé smí přistupovat k nabídkám a/nebo je používat výhradně pro vaše interní firemní potřeby. Počet souběžných oprávněných uživatelů nesmí překročit maximální počet oprávněných uživatelů uvedený v dokumentaci k předplatnému (nebo jiný technický limit či limit pro předplatné platný pro vaši nabídku předplatného).

Zkušební verze

Pokud je vaše předplatné zkušební verzí (včetně verzí s označením „není určeno k dalšímu prodeji“, „bezplatná verze“, „zkušební verze“, „předběžná verze“, „verze beta“ nebo jiným podobným označením), můžete zkušební verzi použít za podmínek uvedených v části Zkušební verze ve Všeobecných podmínkách (část 12).

Vzdělávání

Uživatel v oblasti vzdělávání

K Nabídkám pro oblast vzdělávání, včetně libovolného Softwaru, na který se vztahuje typ licence Vzdělávání nebo jiné předplatné v oblasti vzdělávání, mohou přistupovat nebo je používat pouze Studenti, Pedagogové, Kvalifikované vzdělávací instituce nebo jiní Oprávnění uživatelé v oblasti vzdělávání (všichni označovaní jako Uživatel v oblasti vzdělávání).

„Pedagog“ je jednotlivec, který je zaměstnancem Kvalifikované vzdělávací instituce nebo pro ni pracuje jako nezávislý smluvní pracovník.

„Kvalifikovaná vzdělávací instituce“ je vzdělávací instituce, která byla akreditována autorizovanou státní agenturou v rámci příslušné místní, státní, provinční, federální nebo národní státní správy a má za cíl především výuku zapsaných studentů.

„Student“ je jednotlivec zapsaný jako student v Kvalifikované vzdělávací instituci, který splňuje požadavky na minimální věk vyžadované společností Autodesk pro přístup k Nabídce.

„Jiný oprávněný uživatel v oblasti vzdělávání“ je uživatel popsaný v Podmínkách pro oblast vzdělávání nebo jinak písemně autorizovaný společností Autodesk.

Uživatelé v oblasti vzdělávání mohou využívat Nabídky v oblasti vzdělávání pouze pro následující „Vzdělávací účely”: (1) Pokud jste Kvalifikovaná vzdělávací instituce, Pedagog nebo Jiný oprávněný uživatel v oblasti vzdělávání, můžete přistupovat k Nabídce a/nebo ji používat výhradně pro účely přímo související se vzděláváním, výukou, školením, výzkumem nebo vývojem, které jsou součástí vzdělávacích funkcí prováděných Kvalifikovanou vzdělávací institucí nebo Jiným oprávněným uživatelem v oblasti vzdělávání a (2) pokud jste Student nebo jeden Jiný oprávněný uživatel v oblasti vzdělávání, můžete přistupovat k Nabídce a/nebo ji používat výhradně pro účely přímo související se vzděláváním, výukou nebo výzkumem. K Nabídce nesmíte přistupovat ani ji používat pro komerční, profesionální, provozní ani jiné účely za účelem zisku. Společnost Autodesk od vás může požadovat prokázání způsobilosti.

Další informace o Kvalifikovaných vzdělávacích institucích naleznete v Podmínkách pro oblast vzdělávání.

Kopie Softwaru, pro který jste si pořídili licenci nebo předplatné, můžete instalovat výhradně na Elektronických zařízeních, která vlastníte nebo ovládáte. K Nabídkám, pro které si pořídila licence nebo předplatná Kvalifikovaná vzdělávací instituce, mohou přistupovat a/nebo je používat pouze stávající Studenti a Pedagogové této instituce. Od Studentů a Pedagogů může být požadováno, aby pro přístup k určitým Nabídkám a/nebo jejich používání používali svá vlastní ID Autodesk.

Společnost Autodesk může vyžadovat, abyste ověřili svou oprávněnost k používání Nabídek v oblasti vzdělávání. Může to být nutnou podmínkou k přístupu nebo pokračování v používání jakékoli Nabídky v oblasti vzdělávání. Váš nárok na používání způsobilých Nabídek v oblasti vzdělávání začíná ve chvíli, kdy vám udělíme přístup, a končí (podle toho, co nastane nejdříve) (i) ve chvíli uplynutí termínu stanoveného pro Nabídku v oblasti vzdělávání společností Autodesk nebo, pokud není určen žádný termín, po jednom (1) roce, (ii) k datu, kdy přestanete být kvalifikováni k používání Nabídek v oblasti vzdělávání, (iii) k datu, kdy společnost Autodesk Nabídku v oblasti vzdělávání ukončí nebo (iv) při zaslání oznámení od společnosti Autodesk, kterým bude váš přístup k Nabídce v oblasti vzdělávání ukončen.

Výstupní a další data vytvořená pomocí Nabídek v oblasti vzdělávání mohou obsahovat určitá avíza a omezení, která umožňují, aby Výstupní a jiná data byla použitelná pouze za určitých okolností (například pouze v oblasti vzdělávání). Pokud zkombinujete nebo propojíte pracovní produkt nebo jiná data vytvořená pomocí takové Nabídky v oblasti vzdělávání s pracovním produktem nebo jinými jinak vytvořenými daty, mohou být těmito avízy a omezeními dotčeny také tyto pracovní produkty nebo data. Společnost Autodesk nebude mít žádnou odpovědnost, pokud vy nebo kterákoli jiná osoba zkombinujete nebo propojíte pracovní produkt nebo jiná data vytvořená pomocí takových Nabídek v oblasti vzdělávání s pracovním produktem nebo jinými jinak vytvořenými daty. Kromě toho nebudete žádná taková avíza nebo omezení odstraňovat, měnit ani zakrývat.

Jeden uživatel v oblasti vzdělávání

Pokud je vaše Nabídka v oblasti vzdělávání popsána jako „Jeden uživatel v oblasti vzdělávání“, pak jste Oprávněným uživatelem a nesmíte své předplatné přiřadit žádné jiné osobě. Při instalaci a/nebo přístupu k jednotlivým Nabídkám v oblasti vzdělávání se musíte přihlásit pomocí svého ID Autodesk. Nikdo jiný nesmí přistupovat k těmto Nabídkám v oblasti vzdělávání ani je používat pomocí stejného ID Autodesk.

Software můžete nainstalovat až na tři (3) Elektronická zařízení. Můžete jej však používat pouze na jednom (1) Elektronickém zařízení najednou.

Stejně tak platí, že v případě Sady můžete nainstalovat Softwarové produkty ze Sady společně až na tři (3) Elektronická zařízení. Můžete současně používat libovolné Softwarové produkty ze Sady za předpokladu, že je vždy používáte pouze na jednom (1) Elektronickém zařízení najednou.

Typy vzdělávacích licencí

Informace o typech vzdělávacích licencí naleznete v Podmínkách pro oblast vzdělávání.

Kredity pro cloud

Kredity pro cloud jsou prostředkem pro platbu v rámci určitých webových služeb společnosti Autodesk. Kredity pro cloud jsou vyžadovány ke zpracování některých úloh, například rendrování nebo spuštění simulace.

Kredity pro cloud vám mohou být uděleny různými způsoby, které se liší podle produktu, typu a úrovně služby nebo předplatného. Kredity pro cloud lze také zakoupit. Kredity pro cloud mají různé atributy v závislosti na typu přidělených nebo zakoupených kreditů pro cloud. Tyto atributy jsou podrobněji popsány v Plánu a podmínkách kreditů pro cloud.

Míra využití kreditů pro cloud je určena společností Autodesk a liší se podle služby. Využití kreditů pro cloud se může lišit v závislosti na různých prvcích, například s ohledem na kvalitu a velikost. Společnost Autodesk může průběžně měnit míru využití kreditů pro cloud a přidělování produktů. Kredity pro cloud nesmí být prodávány, vyměňovány, obchodovány, převáděny nebo vyměňovány a jejich platnost vyprší podle příslušného atributu. Společnost Autodesk může občas povolit použití kreditů pro cloud přesahující přidělené oprávnění nebo určené datum konce platnosti. Takové povolení neznamená udělení trvajícího práva k používání na těchto úrovních nebo mimo určené datum konce platnosti. U proměnlivé míry využití se společnost Autodesk bude snažit upozornit uživatele na předpokládané využití před spuštěním služby.