You have been detected as being from . Podle dostupnosti si můžete prohlédnout informace o produktu, nabídky a ceny pro danou zemi.

Změnit zemi/jazyk X

  • United States

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Typy předplatného

Použité termíny, které nejsou níže definované, mají význam, který je jim přiřazen ve Všeobecných podmínkách. Společnost Autodesk si ponechává výhradní právo stanovit vaši způsobilost pro níže popsané typy předplatného. Typy předplatného mohou být průběžně aktualizovány. Oznámení o aktualizacích bude zveřejněno v odkazu „Datum platnosti / Aktualizováno“ v horní části této stránky.

Jednouživatelské

Pokud je vaše předplatné popsáno pomocí pojmů „jeden uživatel“, „jednotlivec“ nebo „pojmenovaný uživatel“, můžete toto předplatné přiřadit pouze jednomu (1) z vašich oprávněných uživatelů. Oprávněný uživatel musí (i) být identifikován pomocí jedinečné identifikace uživatele („Autodesk ID“) a (ii) být jednotlivec, nikoli skupina, ani nesmí používat obecné přihlašovací údaje (s výjimkou případů povolených níže). Oprávněný uživatel se při instalaci a/nebo přístupu k jednotlivým nabídkám musí přihlásit pomocí svého ID Autodesk a nikdo jiný nesmí přistupovat k těmto nabídkám ani je používat pomocí stejného ID Autodesk.  

Oprávněný uživatel smí instalovat software až na tři (3) elektronická zařízení; může však používat software pouze na jednom (1) elektronickém zařízení najednou.

Stejně tak platí, že v případě sady smí oprávněný uživatel nainstalovat softwarové produkty ze sady společně až na tři (3) elektronická zařízení.  Oprávněný uživatel může současně používat libovolné softwarové produkty ze sady za předpokladu, že je vždy používá pouze na jednom (1) elektronickém zařízení najednou.

Jednouživatelské předplatné můžete odebrat jednomu jednotlivému oprávněnému uživateli a znovu ho přiřadit jinému jednotlivému oprávněnému uživateli za předpokladu, že dodržíte zásady a postupy společnosti Autodesk pro změnu přiřazení.

Jestliže vaše předplatné pro jednouživatelské nabídky využívá k autorizaci „Obecné přihlašovací údaje“, může vaše obecné přihlašovací údaje a přiřazená práva k nabídce předplatného používat pouze jeden (1) oprávněný uživatel najednou a nesmí být sdíleny a/nebo používány žádnou jinou osobou současně.

Víceuživatelské

Pokud je vaše předplatné popsáno jako „víceuživatelské“, můžete (i) nainstalovat licenční server pro předplacený software na elektronické zařízení ve vaší místní síti, které funguje jako souborový server; (ii) nainstalovat kopie příslušného softwaru na elektronická zařízení používaná vašimi oprávněnými uživateli; a (ii) povolit oprávněným uživatelům přístup k nabídkám pomocí více elektronických zařízení prostřednictvím místní sítě nebo virtuální privátní sítě (VPN) za předpokladu, že vaše síť v každém případě používá současné bezpečnostní standardy, šifrování a ochranné mechanismy chránící před neoprávněným použitím.

Pro účely víceuživatelského předplatného jsou za oprávněné uživatele považováni pouze (a) vaši jednotliví zaměstnanci a (b) vaši konzultanti a dodavatelé pouze v rozsahu, ve kterém pracují ve vašich prostorách a na počítačích a jiných elektronických zařízeních vámi vlastněných nebo pronajatých. Oprávnění uživatelé smí přistupovat k nabídkám a/nebo je používat výhradně pro vaše interní firemní potřeby. Počet souběžných oprávněných uživatelů nesmí překročit maximální počet oprávněných uživatelů uvedený v dokumentaci k předplatnému (nebo jiný technický limit či limit pro předplatné platný pro vaši nabídku předplatného).

Zkušební verze

Pokud je vaše předplatné zkušební verzí (včetně verzí s označením „není určeno k dalšímu prodeji“, „bezplatná verze“, „zkušební verze“, „předběžná verze“, „verze beta“ nebo jiným podobným označením), můžete zkušební verzi použít za podmínek uvedených v části Zkušební verze ve Všeobecných podmínkách (část 12).

Vzdělávání

Uživatel v oblasti vzdělávání

K nabídkám pro oblast vzdělávání, včetně libovolného softwaru, na který se vztahuje vzdělávací licence, mohou přistupovat nebo je používat pouze studenti, pedagogové, kvalifikované vzdělávací instituce nebo jiní oprávnění uživatelé v oblasti vzdělávání (všichni označovaní jako Uživatel v oblasti vzdělávání).

Pedagog znamená jednotlivce, který je zaměstnancem kvalifikované vzdělávací instituce nebo pro ni pracuje jako nezávislý smluvní pracovník.
Kvalifikovaná vzdělávací instituce znamená vzdělávací instituci, která byla akreditována autorizovanou státní agenturou v rámci příslušné místní, státní, provinční, federální nebo národní státní správy a má za cíl především výuku zapsaných studentů.
Student znamená jednotlivou osobu, které je 13 let a více, zapsanou ke studiu na kvalifikované vzdělávací instituci.
Jiný oprávněný uživatel v oblasti vzdělávání znamená uživatele popsaného v Podmínkách pro oblast vzdělávání nebo uživatele písemně autorizovaného společností Autodesk.

Uživatel v oblasti vzdělávání smí používat nabídky pro oblast vzdělávání pouze pro následující „Vzdělávací účely“: (1) pokud jste kvalifikovaná vzdělávací instituce, pedagog nebo jiný oprávněný uživatel v oblasti vzdělávání, smíte přistupovat k nabídce a/nebo ji používat výhradně pro účely přímo související s výukou, školením, výzkumem nebo vývojem, které jsou součástí výukových funkcí prováděných kvalifikovanou vzdělávací institucí nebo jiným oprávněným uživatelem v oblasti vzdělávání a (2) jestliže jste student nebo individuální jiný oprávněný uživatel v oblasti vzdělávání, smíte přistupovat k nabídce a/nebo ji používat výhradně pro účely přímo související s výukou, školením nebo výzkumem. K nabídce nesmíte přistupovat ani ji používat pro komerční, profesionální nebo jiné účely za účelem zisku. Společnost Autodesk od vás může požadovat prokázání způsobilosti.

Kopie softwaru, pro který jste si pořídili licenci nebo předplatné, můžete instalovat výhradně na elektronických zařízeních, které vlastníte nebo ovládáte. K nabídkám, pro které si pořídila licence nebo předplatné kvalifikovaná vzdělávací instituce, mohou přistupovat a/nebo je používat pouze stávající studenti a členové pedagogického sboru této instituce. Od studentů a pedagogů může být požadováno, aby pro přístup k určitým nabídkám a/nebo jejich používání používali své vlastní ID Autodesk.

Platnost vaší nabídky pro oblast vzdělávání začne dnem udělení přístupu a skončí (i) k pevnému datu uvedenému v příslušném označení nabídky nebo, pokud není stanoven žádný termín, po jeden (1) rok; (ii) k datu, kdy již nebudete kvalifikováni jako student, pedagog, kvalifikovaná vzdělávací instituce nebo jiný oprávněný uživatel v oblasti vzdělávání, (iii) k datu ukončení nabídky nebo (iv) po obdržení oznámení od společnosti Autodesk, že nastalo koncové datum nabídky, podle toho, co nastane dříve.

Výstupní a další data vytvořená pomocí nabídek nabízených v rámci vzdělávacích licencí mohou obsahovat určitá upozornění a omezení, která umožňují, aby výstupní a jiná data byla použitelná pouze za určitých okolností (např. pouze v oblasti vzdělávání). Pokud zkombinujete nebo propojíte pracovní produkt nebo jiná data vytvořená pomocí takové nabídky s pracovním produktem nebo jinými jinak vytvořenými daty, mohou být těmito upozorněními a omezeními dotčeny také tyto pracovní produkty nebo data. Společnost Autodesk nebude mít žádnou odpovědnost, pokud vy nebo kterákoli jiná osoba zkombinujete nebo propojíte pracovní produkt nebo jiná data vytvořená pomocí takových nabídek s pracovním produktem nebo jinými jinak vytvořenými daty. Nebudete odstraňovat, měnit ani zakrývat žádné takové upozornění nebo omezení.

Typy vzdělávacích licencí

Informace o typech vzdělávacích licencí naleznete v Podmínkách pro oblast vzdělávání.

Kredity pro cloud

Kredity pro cloud jsou prostředkem pro platbu v rámci určitých webových služeb společnosti Autodesk. Kredity pro cloud jsou vyžadovány ke zpracování některých úloh, například rendrování nebo spuštění simulace.

Kredity pro cloud vám mohou být uděleny různými způsoby, které se liší podle produktu, typu a úrovně služby nebo předplatného. Kredity pro cloud lze také zakoupit. Kredity pro cloud mají různé atributy v závislosti na typu přidělených nebo zakoupených kreditů pro cloud. Tyto atributy jsou podrobněji popsány v Plánu a podmínkách kreditů pro cloud.

Míra využití kreditů pro cloud je určena společností Autodesk a liší se podle služby. Využití kreditů pro cloud se může lišit v závislosti na různých prvcích, například s ohledem na kvalitu a velikost. Společnost Autodesk může průběžně měnit míru využití kreditů pro cloud a přidělování produktů. Kredity pro cloud nesmí být prodávány, vyměňovány, obchodovány, převáděny nebo vyměňovány a jejich platnost vyprší podle příslušného atributu. Společnost Autodesk může občas povolit použití kreditů pro cloud přesahující přidělené oprávnění nebo určené datum konce platnosti. Takové povolení neznamená udělení trvajícího práva k používání na těchto úrovních nebo mimo určené datum konce platnosti. U proměnlivé míry využití se společnost Autodesk bude snažit upozornit uživatele na předpokládané využití před spuštěním služby.