adsk-site-selector-overlay-detectedFrom . Podle dostupnosti si můžete prohlédnout informace o produktu, nabídky a ceny pro danou zemi.

Změnit zemi/jazyk X

 • United States

  geo-navigation-redirected-to-local-site

  geo-navigation-stay-on-global-site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Výhody předplatného

Použité termíny, které nejsou níže definované, mají význam, který je jim přiřazen ve Všeobecných podmínkách. Výhody předplatného se mohou lišit v závislosti na nabídce. Výhody předplatného uvedené v tomto dokumentu mohou být průběžně aktualizovány. Oznámení o aktualizacích bude zveřejněno v odkazu „Datum platnosti / Aktualizováno“ v horní části této stránky.

Podpora k předplatnému

Základní informace

Společnost Autodesk bude poskytovat podporu k vašemu předplatnému uživatelům podpory, jak je uvedeno v těchto podmínkách. Podpora bude poskytována v angličtině, na vyžádání může být k dispozici podpora v dalších jazycích. Uživatel podpory je vámi určený oprávněný uživatel, který může podávat požadavky na podporu a přijímat technickou podporu pro vaše předplatná. Pořadí vyřízení požadavků na podporu je určováno podle stupně závažnosti. Uživatel podpory nastaví úroveň závažnosti při zadávání požadavku na podporu, ale společnost Autodesk má právo měnit úroveň závažnosti vašich požadavků na podporu, pokud podle názoru společnosti Autodesk byla nastavena nesprávně. Uživatelé podpory se musí při přiřazování úrovní závažnosti k požadavkům na podporu řídit následujícími popisy.

Stupeň závažnosti selhání

Popis

Stupeň závažnosti 1 – kritický

Selhání představuje celkové selhání funkčnosti webových služeb či softwaru nebo ztrátu přístupu k webovým službám či ztrátu možnosti nainstalovat nebo mít přístup k softwaru či používat klíčové funkce, mající za následek nevratnou ztrátu klíčových projektových údajů nebo úplné přerušení kritické akce projektu, pro které neexistuje žádné dočasné řešení*.

Stupeň závažnosti 2 – naléhavý

Selhání představuje závažné narušení hlavní funkčnosti webových služeb či softwaru nebo ztrátu přístupu k webovým službám či softwaru nebo možnosti používat konkrétní funkce, mající za následek dlouhodobé narušení produktivity. Může existovat možnost dočasného řešení. Upozorňujeme, že selhání, jehož závažnost lze označit stupněm 1, pro které existuje dočasné řešení, bude označeno jako selhání se stupněm závažnosti 2.

Stupeň závažnosti 3 – standardní

Selhání, které má omezený nebo nepatrný dopad na funkčnost webových služeb či softwaru nebo na možnost přístupu k webovým službám či softwaru nebo možnost užívat konkrétní funkce způsobem, který podstatně nesnižuje produktivitu. Může existovat možnost dočasného řešení. Do selhání se stupněm závažnosti 3 jsou také zahrnuty otázky ohledně obecného používání webových služeb nebo softwaru a žádosti o bližší vysvětlení významu dokumentace k softwaru nebo webovým službám.

* „Dočasné řešení“ znamená techniku nebo informaci, která omezí nepříznivý dopad selhání na funkčnost softwaru nebo webových služeb, ale nedokáže nepříznivý dopad selhání vyřešit zcela. Dočasné řešení může snížit úroveň závažnosti selhání.

Společnost Autodesk není povinna poskytnout technickou podporu pro software nebo webové služby pro selhání způsobená: počítačovým hardwarem, který nedodala společnost Autodesk, softwarem třetích stran, který nedodala nebo nepožadovala společnost Autodesk, nedostatečným proškolením vašich oprávněných uživatelů pro používání softwaru nebo webových služeb, nebo používáním softwaru či webových služeb způsobem, který je v rozporu s podmínkami. Kromě toho souhlasíte s tím, že uživatelé podpory budou podávat požadavky na podporu pouze v souladu s těmito podmínkami; budou společnosti Autodesk poskytovat takové informace, které společnost Autodesk přiměřeně požaduje za účelem poskytování podpory; budou postupovat podle pokynů a provádět všechny předběžné postupy pro řešení nebo analýzu potíží, které společnost Autodesk nabízí; a budou implementovat jakékoli opravy nebo dočasná řešení doporučená společností Autodesk.

Rychlá podpora na fóru

U některých webových služeb a softwaru v některých zemích nebo oblastech budou specialisté společnosti Autodesk na produktovou podporu monitorovat produktová fóra a pomáhat s otázkami technické podpory. Společnost Autodesk vynaloží obchodně přiměřené úsilí k tomu, aby reagovala na vaše žádosti o podporu předložené na monitorovaném fóru do dvou dnů během místní pracovní doby za předpokladu, že jste správně propojili svůj účet softwaru nebo webových služeb se svým účtem na fóru.

Webová/e-mailová podpora

Webová podpora vám bude poskytnuta prostřednictvím vašich uživatelů podpory během doby dostupnosti podpory uvedené v tabulce níže, ovšem s tím, že webová podpora může být dočasně nedostupná v případě plánované údržby systému. Sdělení společnosti Autodesk související s webovou podporou budou obvykle zaslána na účet Autodesk Account a váš uživatel podpory bude o zaslání informací vyrozuměn e-mailem. Při řešení konkrétních selhání může také společnost Autodesk na základě vlastního uvážení kontaktovat vašeho uživatele podpory e-mailem nebo telefonicky.

Společnost Autodesk vynaloží obchodně přiměřené úsilí k tomu, aby reagovala na vaše požadavky na webovou podporu během pracovního týdne podpory v příslušné oblasti v rámci následující cílové doby odezvy:

 • Stupeň závažnost 1 – kritické požadavky na webovou podporu, během dvou hodin;
 • Stupeň závažnosti 2 – naléhavé požadavky na webovou podporu, během čtyř hodin
 • Stupeň závažnosti 3 – standardní požadavky na webovou podporu, během osmi hodin.

TPříslušný pracovní týden podpory v každé obchodní oblasti Autodesk je uveden níže.

Oblast Asie a Tichomoří

Pondělí až pátek SGT (univerzální koordinovaný čas UTC +8), vyjma místních svátků

Oblast Severní, Střední a Jižní Ameriky

Pondělí až pátek EST/EDT (univerzální koordinovaný čas UTC -5/UTC -4), vyjma místních svátků

Oblast Evropy, Středního východu a Afriky

Pondělí až pátek, SEČ/SELČ (UTC +1/UTC +2), vyjma místních svátků

*U určitého softwaru nebo webových služeb platí místní doba podpory platná pro jednotlivou oblast nebo jednotlivou zemi v dané oblasti, bez ohledu na to, odkud byl požadavek na podporu podán.

Telefonická podpora a pracovní doba podpory

Kromě rychlé podpory na fóru a webové podpory mohou uživatelé podpory podávat požadavky na podporu naplánováním telefonického hovoru s některým ze specialistů produktové podpory společnosti Autodesk. Telefonická podpora bude vašim uživatelům podpory poskytnuta během pracovního týdne podpory v příslušné oblasti. Požadavky na telefonickou podporu lze podávat kterémukoli regionálnímu call centru podpory společnosti Autodesk.

Další režimy podpory k předplatnému

Kromě webové a telefonické podpory vám společnost Autodesk může občas nabídnou další režimy podpory. Patří sem například podpora pro rozhraní API pro software a webové služby poskytované prostřednictvím programu Autodesk Developer Network, řešení problémů prostřednictvím vzdálené plochy, online chat a přístup k uspořádaným zdrojům informací o technické podpoře, včetně článků, videofilmů a podobného obsahu.

Globální cestovní práva

Výhody

Během platnosti vašeho jednouživatelského nebo víceuživatelského předplatného (podle toho, co platí), za předpokladu, že jste předplatné zakoupili ve své domovské zemi a za podmínek uvedených níže v části Podmínky, můžete vy a vaši oprávnění uživatelé nainstalovat a používat software, webové služby nebo obojí, na který/které se vztahuje vaše předplatné, mimo toto území, a to spolu s jakýmikoli oprávněnými předchozími verzemi, ke kterým máte přístup na základě vašich výhod k předchozím verzím, a souvisejícími materiály (které mohou zahrnovat doplňkové produkty nebo služby). Pojem „Domovská země“ představuje pro fyzické osoby zemi pobytu a pro právnické osoby zemi, ve které jsou zaregistrovány, oficiálně uznány nebo jinak organizovány. Podpora k předplatnému pro software, webové služby nebo obojí mimo dané území je k dispozici v pracovní době podpory pro zemi a oblast, ve které cestujete, nikoli v pracovní době ve vaší domovské zemi.

Podmínky

U víceuživatelských předplatných je software a související materiály mimo dané území možné instalovat a používat pouze na přenosném počítači nebo jiném mobilním zařízení, s nímž cestujete vy nebo vaši zaměstnanci. Takový software nesmí být mimo dané území kopírován nebo přenášen na jiný počítač nebo jiné mobilní zařízení ani používán nikým jiným než vámi nebo vašimi zaměstnanci. Vezměte prosím na vědomí, že oprávnění uživatelé jiní než vy nebo vaši zaměstnanci nemají na globální cestovní práva nárok.

Práva na domácí použití (pouze u víceuživatelských předplatných)

Výhody

V případě, že máte víceuživatelské předplatné, a splníte podmínky uvedené níže v části Podmínky, můžete vy nebo vaši zaměstnanci v souladu s podmínkami použití nainstalovat a používat druhou kopii softwaru, včetně všech předchozích verzí, na které máte nárok na základě vašich výhod k předchozím verzím předplatného, a všech souvisejících materiálů, na počítači, který se nachází na daném území, ale mimo sídlo vaší firmy. Tuto druhou kopii softwaru, předchozí verze a související materiály můžete používat výhradně pro vlastní interní firemní potřeby, které mohou zahrnovat také školení zaměstnanců týkající se používání softwaru (druhá kopie „Softwaru pro domácí použití“). Pokud máte jednouživatelské předplatné, nepotřebujete práva na domácí použití, protože jednouživatelské předplatné umožňuje instalaci softwaru až na tři elektronická zařízení na oprávněného uživatele a nevyžaduje, aby tato elektronická zařízení byla vámi vlastněna nebo kontrolována.

Podmínky

Použití výhod práva na domácí použití podléhá těmto podmínkám:

 • Počet dalších kopií softwaru pro domácí použití, které si vy nebo vaši zaměstnanci nainstalujete, nesmí překročit počet licencí vašeho víceuživatelského předplatného.
 • Musíte dodržovat procesy a zásady pro vyžádání a používání softwaru pro domácí použití, které společnost Autodesk průběžně publikuje.
 • Vy nebo vaši zaměstnanci nesmíte přistupovat k licencím víceuživatelského předplatného a zároveň k odpovídajícím kopiím softwaru pro domácí použití (pokud například vy nebo oprávněný uživatel používá vydanou licenci víceuživatelského předplatného, musí být kopie softwaru pro domácí použití přiřazená k této licenci neaktivní a naopak).
 • Vaše právo používat kopii softwaru pro domácí použití začíná, když vám společnost Autodesk vydá autorizační kód, a končí ukončením nebo vypršením platnosti vašeho víceuživatelského předplatného nebo 13 měsíců od data vydání autorizačního kódu, podle toho, co nastane dříve.
 • Kopie softwaru pro domácí použití nesmí být aktualizovány na novější verze softwaru a v případě ztráty nebudou nahrazeny nebo znovu vydány.
 • Na kopie softwaru pro domácí použití se nevztahují výhody podpory.
 • Pokud zaměstnanec, který je držitelem kopie softwaru pro domácí použití, ukončí zaměstnanecký poměr ve vaší firmě, zodpovídáte za ukončení přístupu tohoto bývalého zaměstnance ke všem kopiím softwaru pro domácí použití, které má zaměstnanec k dispozici.

Pokud přejdete na nové předplatné, můžete vy nebo vaši zaměstnanci nadále používat kopie softwaru pro domácí použití schválené a aktivované před přechodem na nové předplatné, pokud je v tomto novém předplatném zahrnut stejný software. Pokud stejný software není součástí nového předplatného, musíte vy a vaši zaměstnanci ukončit používání softwaru pro domácí použití po přechodu na nové předplatné.

Práva na použití předchozích verzí

Výhody

Právo na použití předchozích verzí tvoří výjimku z obecného pravidla obsaženého v podmínkách, které vyžadují odinstalování předchozích verzí softwaru při instalaci aktualizace na vyšší verzi daného softwaru. Uživatelé s jednouživatelským předplatným mohou instalovat a přistupovat k oprávněným předchozím verzím softwaru za podmínky, že nebudou přistupovat k více verzím softwaru současně. Oprávnění uživatelé s víceuživatelským předplatným mohou souběžně instalovat a používat aktuální verzi a oprávněné předchozí verze softwaru, pokud toto použití nepřekročí celkový počet kopií softwaru povolených vaším víceuživatelským předplatným. V každém případě vaše používání předchozích verzí softwaru podléhá stejnému rozsahu použití a dalším omezením jako aktuální verze softwaru (např. typ licence, verze licence, počet licencí apod.).

Omezení

Společnost Autodesk není povinna poskytovat technickou podporu k předchozím verzím. Společnost Autodesk není povinna poskytnout vám elektronické nebo fyzické médium pro jakoukoli předchozí verzi ani není povinna vám poskytnout nové autorizační kódy nebo aktivace pro jakékoli předchozí verze. Instalace a přístup k jakékoli předchozí verzi podléhá právním podmínkám platným pro příslušnou předchozí verzi. Pokud vám společnost Autodesk poskytuje doplňkové produkty, které vylepšují nebo doplňují předchozí verzi, instalace a přístup k takovým doplňkovým produktům podléhají právním podmínkám, které doprovázejí tento doplňkový produkt. Pokud doplňkový produkt nedoprovázejí žádné právní podmínky, jsou platné právní podmínky, které se vztahují k předchozí verzi softwaru, kterou doplňkový produkt vylepšuje nebo doplňuje. Musíte dodržovat procesy a zásady (pokud existují) pro vyžádání a používání předchozích verzí, které společnost Autodesk průběžně publikuje. Pokud platnost vašeho předplatného vyprší či jinak skončí, vaše práva na používání veškerých předchozích verzí softwaru, na které se vztahuje toto předplatné, budou ukončena a musíte tyto předchozí verze okamžitě odinstalovat a ukončit k nim přístup.

Na jaké předchozí verze se toto oprávnění vztahuje?

Práva na použití předchozích verzí se vztahují na předchozí verze uvedené pro příslušný software v seznamu oprávněných produktů předchozích verzí předplatného.

Obvykle, ale ne vždy, se za předchozí verze považují tři předchozí verze. Typicky, když je vydána nová verze softwaru, je aktualizován seznam oprávněných produktů předchozích verzí předplatného a dojde k následujícím třem změnám: (1) nová verze se stává aktuální verzí, (2) bývalá aktuální verze se stává nejnovější předchozí verzí a (3) bývalá nejstarší předchozí verze je vyřazena ze seznamu.

Můžete použít libovolné předchozí verze uvedené v seznamu oprávněných produktů předchozích verzí předplatného plus libovolnou předchozí verzi softwaru, kterou jste obdrželi od společnosti Autodesk a stále ji máte k dispozici (buď ve formě sady médií pro danou verzi nebo stažené kopie této verze), která byla v době, kdy jste ji obdrželi, buď aktuální nebo uvedenou předchozí verzí, ale byla následně vyřazena ze seznamu po vydání nové verze.

Pokud si zakoupíte přechod na nové předplatné a software z původního předplatného je také zahrnut v tomto novém předplatném, můžete pokračovat v používání aktuální verze a všech předchozích verzí, k jejichž používání jste byli oprávněni před přechodem z původně předplaceného softwaru, protože předchozí verze softwaru jsou součástí vašeho nového předplatného. Pokud však software obsažený v původním předplatném není zahrnut v novém předplatném, na které jste přešli, nesmíte pokračovat v používání aktuální verze ani žádných předchozích verzí softwaru z původního předplatného a musíte odinstalovat a zničit všechny verze softwaru z původního předplatného během šedesáti (60) dnů po instalaci softwaru nového předplatného. Společnost Autodesk může požadovat, abyste předložili důkaz o tom, že veškerý software původního předplatného byl odinstalován a zničen, jak je uvedeno v této části, a/nebo může provést audit podle Všeobecných podmínek.

Příklady předchozích verzí

Pro ilustraci těchto konceptů společnost Autodesk nabízí následující příklady.

Příklad pro jednouživatelské předplatné

Zakoupili jste dvě jednouživatelská předplatná aplikace AutoCAD 2013. V době nákupu jsou jako oprávněné předchozí verze uvedeny aplikace AutoCAD 2012, 2011 a 2010. Oprávněný uživatel jednoho ze dvou předplatných aplikace AutoCAD 2013 stáhne a nainstaluje na svém počítači předchozí verze 2012, 2011 a 2010 a také nainstaluje každou novou aktualizaci na vyšší verzi, jakmile bude k dispozici. Oprávněný uživatel druhého předplatného aplikace AutoCAD 2013 nestáhne žádné předchozí verze, ale nainstaluje každou novou aktualizaci na vyšší verzi, jakmile bude k dispozici (např. AutoCAD 2014, 2015 atd.). Obě předplatná jsou každoročně obnovována. Potřeby vaší firmy se zvyšují, proto jste zakoupili třetí jednouživatelské předplatné pro aplikaci AutoCAD 2018. V době nákupu jsou jako oprávněné předchozí verze uvedeny aplikace AutoCAD 2017, 2016 a 2015.

V tomto okamžiku platí pro vaše tři předplatná následující práva na použití předchozích verzí:

Předplatné aplikace AutoCAD č. 1: Oprávněný uživatel může používat aktuální verzi, tj. aplikaci AutoCAD 2018, a navíc může stáhnout a nainstalovat aktuálně uvedené předchozí verze, AutoCAD 2017, 2016 a 2015. Dále může pokračovat v používání všech starších verzí nainstalovaných na počítači, včetně předchozích verzí, které byly na seznamu v době, kdy byla aplikace AutoCAD 2013 aktuální verzí (tj. AutoCAD 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010). Mějte na paměti, že aktuální verze a každá z předchozích verzí mohou být současně nainstalovány, ale oprávněný uživatel smí používat vždy pouze jednu verzi najednou; různé verze nesmí být aktivní současně.

Předplatné aplikace AutoCAD č. 2: Stejně jako u výše uvedeného příkladu, s výjimkou toho, že tento oprávněný uživatel nikdy nestáhl a nenainstaloval oprávněné předchozí verze, které byly k dispozici při prvním zahájení předplatného. Protože však vždy nainstaloval každou novou aktualizaci na vyšší verzi, jakmile byla k dispozici, může tento oprávněný uživatel používat aktuální verzi, tj. aplikaci AutoCAD 2018, a dále každou starší verzi, kterou nainstaloval, ať už jako počáteční předplatné nebo jako aktualizaci na novou verzi (tj. AutoCAD 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013).

Předplatné aplikace AutoCAD č. 3: Vzhledem k tomu, že se jedná o nové předplatné, může si oprávněný uživatel stáhnout a nainstalovat pouze ty předchozí verze, které jsou uvedeny v aktuálním seznamu oprávněných produktů předchozích verzí předplatného (tj. AutoCAD 2017, 2016 a 2015).

Příklad pro víceuživatelské předplatné

Zakoupili jste víceuživatelské předplatné s 5 licencemi pro aplikaci AutoCAD 2015. V době nákupu jsou jako oprávněné předchozí verze uvedeny aplikace AutoCAD 2014, 2013 a 2012. Váš správce smlouvy stáhne a nainstaluje kopie každé z těchto předchozích verzí. Předplatné je každoročně obnoveno. Každý rok váš správce smlouvy stáhne a nainstaluje všechny aktualizace na vyšší verzi. Aktuální verzí je nyní aplikace AutoCAD 2018.

V tomto okamžiku platí pro vaše víceuživatelské předplatné s 5 licencemi následující práva na použití předchozích verzí:

Můžete používat aktuální verzi, tj. AutoCAD 2018, a také všechny uvedené předchozí verze, AutoCAD 2017, 2016 a 2015. Dále můžete používat dřívější předchozí verze, AutoCAD 2014, 2013 a 2012, které již nejsou uvedeny na seznamu, ale váš správce smlouvy je stáhl a nainstaloval v době, kdy na seznamu uvedeny byly. V kterémkoliv okamžiku můžete aktivně používat pět kopií softwaru v jakékoli kombinaci verzí. Jeden oprávněný uživatel může například používat současně aplikace AutoCAD 2018, 2017, 2015, 2014 a 2013. Nebo se může jednat o pět různých oprávněných uživatelů, kteří současně používají jednu kopii libovolné z oprávněných verzí (např. tři uživatelé používají každý jednu kopii aplikace AutoCAD 2018 a dva uživatelé používají každý jednu kopii aplikace AutoCAD 2015).

Výhody virtualizace

Výhody virtualizace.

Nehledě na cokoli, co je v rozporu s článkem 15.3 (Přípustné využívání nabídek) těchto podmínek, pokud máte předplatné pro jednoho uživatele (nebo jste zakoupili předplatná pro jednoho uživatele pro své uživatele), máte přístup k Nabídkám a můžete je využívat prostřednictvím internetu, širokopásmového připojení (WAN), jakékoli jiné sítě, která není místní, nebo virtuální privátní sítě (VPN), s využitím technologie virtualizace aplikací nebo technologie vzdálené virtualizace nebo jinak, za předpokladu, že dodržíte všechny podmínky a omezení uvedené v těchto Podmínkách výhod virtualizace pro předplatné pro jednoho předplatitele (dále jen „Výhody virtualizace“).

Omezení.

 • Neplatí pro webové služby. Výhody virtualizace nezahrnují předplatná webových služeb a výhody webových služeb, které jsou zahrnuty v předplatných softwaru.

 • Neplatí pro specifikovaný software.  Výhody virtualizace jsou způsobilé využívat jen některé softwarové produkty společnosti Autodesk.  Výhody virtualizace se nevztahují na software uvedený v Seznamu softwaru vyloučeného z virtualizace.  Tento seznam naleznete zde: www.autodesk.com/virtualization-exclusions

  Společnost Autodesk bude Seznam softwaru vyloučeného z virtualizace pravidelně aktualizovat přidáváním a odebíráním Softwaru uvedeného v tomto seznamu.  Všechny přírůstky seznamu jsou použitelné prospektivně.  Všechna odstranění ze seznamu jsou platná retroaktivně. 

  Příklad 1:  Pořídíte si šest předplatných pro jednoho uživatele pro konkrétní software a v době pořízení není software uveden na seznamu vyloučeného softwaru.  Později společnost Autodesk přidá software na seznam.  Výhody virtualizace jste oprávněni využít s každým předplatným pro tento software, které jste si zakoupili před přidáním softwaru na seznam, ale nesmíte používat výhody virtualizace pro žádné předplatné pro daný software, které jste zakoupili po přidání softwaru na seznam.

  Příklad 2:  Pořídíte si šest předplatných pro jednoho uživatele pro konkrétní software a v době pořízení je software uveden na seznamu vyloučeného softwaru.  Později společnost Autodesk odebere software ze seznamu.  Po datu odebrání můžete uplatnit výhodu virtualizace na některá předplatná nebo na všech šest vámi pořízených předplatných daného softwaru.

Podmínky podpory virtualizovaného softwaru.

Software, který virtualizujete v rámci programu Výhody virtualizace, bude společnost Autodesk podporovat v souladu s podmínkami Výhod podpory předplatného uvedenými v těchto Podmínkách, s výjimkou toho, že společnost Autodesk není povinna poskytovat služby podpory pro požadavky na podporu, kdy nahlášený případ nemůže být společností Autodesk reprodukován na fyzickém počítači mimo jakékoli virtualizační prostředí.  Společnost Autodesk nemá žádnou povinnost poskytovat podporu pro případy způsobené nebo související s jakýmkoli virtualizačním softwarem třetích stran nebo vaším virtualizačním prostředím, mimo jiné včetně poskytování podpory v případech týkajících se kompatibility nebo interoperability souvisejících s používáním jakéhokoli softwaru společnosti Autodesk s jakýkoli virtualizačním softwarem třetích stran nebo s vaším virtualizačním prostředím.

„Certifikace“ a zřeknutí se zodpovědnosti; převzetí rizika.

Společnost Autodesk může čas od času na domovských stránkách svých softwarových produktů, na webu Autodesk Knowledge Network a podobných webových službách společnosti Autodesk nebo v dokumentaci související s produktem nebo v jiných kontextech zveřejňovat informace o používání softwaru ve virtualizovaném prostředí (dále jen „Informace o certifikaci“).  Takováto prohlášení o certifikaci jsou poskytována pouze pro informační účely jako výhoda pro uživatele a odrážejí pouze omezené testování, které společnost Autodesk provedla s ohledem na konkrétní verze konkrétního softwaru používaného s konkrétními virtualizačními technologiemi třetích stran anebo konkrétními virtualizačními prostředími.  Informace o certifikaci jsou poskytovány „tak jak jsou“ a mohou obsahovat chyby, nepřesnosti, neúplné informace a jiné nesprávné údaje.  Pokud hodláte využívat výhody virtualizace, měli byste před tím provést vlastní nezávislé posouzení kompatibility.  

Používáním výhod virtualizace berete na vědomí, že takovéto informace o certifikaci nepředstavují žádnou formu slibu nebo závazku jakékoli konkrétní úrovně kompatibility mezi jakýmkoli softwarem společnosti Autodesk a jakoukoli virtualizační technologií třetí strany.  Pokud využíváte výhody virtualizace, přebíráte všechna rizika spojená s takovým použitím, mimo jiné včetně nekompatibility softwaru s virtualizační technologií třetí strany anebo s vaším virtualizačním prostředím.