You have been detected as being from . W odpowiednich miejscach są widoczne dostosowane do danego kraju informacje na temat produktów, ofert i cen.

Zmień kraj/język X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Typy subskrypcji

Terminy zapisane wielkimi literami, lecz nie zdefiniowane poniżej, mają znaczenie określone w dokumencie Warunki ogólne. Autodesk zachowuje wyłączne prawo do określenia uprawnień Subskrybenta do wszystkich opisanych poniżej typów subskrypcji. Typy subskrypcji mogą być aktualizowane od czasu do czasu. Powiadomienie o aktualizacjach publikuje się za pomocą linku „Data wejścia w życie/Aktualizacja” na górze strony.

Jeden użytkownik

Subskrybent może przypisać subskrypcję opisaną jako „dla jednego użytkownika”, „indywidualna” lub „dla nazwanego użytkownika” tylko jednemu (1) swojemu Upoważnionemu Użytkownikowi. Upoważniony Użytkownik musi (i) być identyfikowany unikatowym identyfikatorem użytkownika („Autodesk ID”) oraz (ii) być osobą fizyczną. Upoważniony Użytkownik musi się zalogować przy użyciu swojego identyfikatora Autodesk ID, aby zainstalować każdą Ofertę i/lub uzyskać do niej dostęp. Nikt inny nie może uzyskać dostępu do takiej Oferty ani z niej korzystać za pomocą tego samego identyfikatora Autodesk ID.

Upoważniony Użytkownik Subskrybenta może zainstalować Oprogramowanie na maksymalnie trzech (3) Urządzeniach Elektronicznych, może jednak korzystać z Oprogramowania tylko na jednym (1) Urządzeniu Elektronicznym w tym samym czasie.

Podobnie w przypadku kolekcji Upoważniony Użytkownik może zainstalować tytuły Oprogramowania w kolekcji zbiorowo na maksymalnie trzech (3) Urządzeniach Elektronicznych. Upoważniony Użytkownik Subskrybenta może jednocześnie korzystać z dowolnych tytułów Oprogramowania w Kolekcji pod warunkiem, że każdy taki przypadek korzystania dotyczy tylko jednego (1) Urządzenia Elektronicznego w tym samym czasie.

Subskrybent może administracyjnie przenieść przypisanie subskrypcji od jednego Upoważnionego Użytkownika do innego Upoważnionego Użytkownika zgodnie z zasadami Autodesk i procesem przenoszenia przypisań. Obejmuje to w szczególności upewnienie się, że każdy indywidualny Upoważniony Użytkownik ma unikatowy identyfikator Autodesk ID oraz że subskrypcja dla jednego użytkownika jest przypisana do identyfikatora Autodesk ID dla indywidualnego Upoważnionego Użytkownika, który faktycznie uzyskuje dostęp do subskrypcji i z niej korzysta.

Jeśli Oferta jest opisana jako „Edukacyjna dla jednego użytkownika”, wówczas warunki mające zastosowanie do Oferty Edukacyjnej można znaleźć poniżej w części Edukacja

Wielu użytkowników

W przypadku subskrypcji opisanych jako „dla wielu użytkowników” Subskrybent może (i) zainstalować składnik serwera licencji związany z subskrybowanym Oprogramowaniem na Urządzeniu Elektronicznym w swojej sieci lokalnej działającej jako serwer plików; (ii) instalować kopie odpowiedniego Oprogramowania na Urządzeniach Elektronicznych używanych przez Upoważnionych Użytkowników; (iii) umożliwić swoim Upoważnionym Użytkownikom dostęp do Ofert na wielu Urządzeniach Elektronicznych za pośrednictwem sieci lokalnej lub wirtualnej sieci prywatnej (VPN), pod warunkiem że w każdym przypadku sieć Subskrybenta wykorzystuje bieżący branżowy standard zabezpieczeń, mechanizmy szyfrowania oraz ochrony, aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu.

Do celów subskrypcji dla wielu użytkowników Upoważnionych Użytkowników Subskrybenta ogranicza się do (a) poszczególnych pracowników oraz (B) konsultantów i wykonawców subskrybenta tylko w zakresie, w jakim działają w siedzibie Subskrybenta oraz na komputerach i innych Urządzeniach Elektronicznych będących jego własnością lub przez niego dzierżawionych. Upoważnieni Użytkownicy Subskrybenta mogą uzyskiwać dostęp do Ofert i/lub z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z wewnętrznymi potrzebami biznesowymi Subskrybenta. Liczba jednoczesnych Upoważnionych Użytkowników nie może przekraczać maksymalnej liczby Upoważnionych Użytkowników określonych w dokumentacji Subskrybenta dotyczącej subskrypcji (lub innego ograniczenia technicznego lub dotyczącego subskrypcji narzuconego przez Ofertę subskrypcji).

Wersja próbna

Subskrybent może używać subskrypcji typu Wersja Próbna (w tym opisanych jako „nie do odsprzedaży”, „darmowa”, „ewaluacyjna”, „wersja testowa”, „wydanie wstępne”, „beta” lub podobnie) zgodnie z warunkami przedstawionymi w Warunkach ogólnych w części dotyczącej wersji testowej (części 12).

Edukacja

Użytkownik Edukacyjny

Subskrybent musi być Uczniem, Wykładowcą, Kwalifikowaną Instytucją Edukacyjną lub innym Upoważnionym Użytkownikiem Edukacyjnym (każdy zwany „Użytkownikiem Edukacyjnym”), aby uzyskać dostęp do Oferty Edukacyjnej lub z niej korzystać, co obejmuje każde Oprogramowanie licencjonowane na podstawie Typu Licencji Edukacyjnej lub innej subskrypcji Edukacyjnej.

„Wykładowca” oznacza poszczególne osoby będące pracownikami albo niezależnych wykonawców pracujących dla Zakwalifikowanej Instytucji Edukacyjnej.

„Zakwalifikowana Instytucja Edukacyjna” to instytucja edukacyjna z akredytacją upoważnionego urzędu należącego do władz samorządowych, wojewódzkich/stanowych, federalnych lub krajowych, której głównym celem jest nauczanie przyjętych uczniów.

„Uczeń” oznacza osobę zarejestrowaną jako uczeń w Zakwalifikowanej Instytucji Edukacyjnej, spełniającą minimalne wymagania wiekowe określone przez Autodesk w zakresie dostępu do Oferty.

„Inny Upoważniony Użytkownik Edukacyjny” oznacza użytkownika opisanego w dokumencie Warunki dotyczące edukacji lub w inny sposób upoważnionego pisemnie przez Autodesk.

Użytkownicy Edukacyjni mogą korzystać z Ofert Edukacyjnych jedynie w następujących „Celach Edukacyjnych”: (1) Subskrybent będący Kwalifikowaną Instytucją Edukacyjną, Wykładowcą lub Innym Upoważnionym Użytkownikiem Edukacyjnym może uzyskać dostęp do Oferty i korzystać z niej wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniem, badaniami lub rozwojem w ramach funkcji edukacyjnych pełnionych przez Kwalifikowaną Instytucję Edukacyjną lub Innego Upoważnionego Użytkownika Edukacyjnego, a (2) Subskrybent będący Uczniem lub Innym Upoważnionym Użytkownikiem Edukacyjnym może uzyskać dostęp do Oferty i korzystać z niej wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z uczeniem się, szkoleniem lub badaniami. Subskrybent nie może uzyskać dostępu do Oferty ani jej używać do celów komercyjnych, zawodowych lub zarobkowych. Autodesk może zażądać od Subskrybenta przedstawienia potwierdzenia uprawnień.

Więcej informacji na temat Kwalifikowanych Instytucji Edukacyjnych znaleźć można w dokumencie Warunki dotyczące edukacji.

Subskrybent może instalować kopie licencjonowanego lub subskrybowanego Oprogramowania wyłącznie na Urządzeniach Elektronicznych będących jego własnością lub przez niego kontrolowanych. Tylko aktualni Uczniowie i Wykładowcy Zakwalifikowanej Instytucji Edukacyjnej mogą uzyskiwać dostęp do Ofert licencjonowanych lub subskrybowanych przez Zakwalifikowaną Instytucję Edukacyjną oraz z nich korzystać. Uczniowie i Wykładowcy mogą mieć obowiązek używania własnego identyfikatora Autodesk ID w celu uzyskania dostępu do określonych Ofert i/lub korzystania z nich.

Autodesk może zażądać od Subskrybenta potwierdzenia uprawnień do korzystania z Oferty Edukacyjnej jako warunku dostępu lub utrzymania dostępu do jakiejkolwiek Oferty Edukacyjnej. Okres obowiązywania Oferty Edukacyjnej Subskrybenta rozpoczyna się w dniu udzielenia dostępu i kończy we wcześniejszym z następujących terminów: (i) stałym terminie wskazanym w odpowiednim Określeniu Oferty, a w razie braku terminu jeden (1) rok później, (ii) w dniu, w którym Subskrybent nie kwalifikuje się już do korzystania z Oferty Edukacyjnej, (iii) w dniu wycofania Oferty Edukacyjnej przez Autodesk albo (iv) po otrzymaniu powiadomienia od Autodesk o zakończeniu okresu obowiązywania dostępu do Oferty Edukacyjnej.

Dane Wyjściowe i inne tworzone za pomocą Ofert Edukacyjnych mogą zawierać prawne powiadomienia i ograniczenia sprawiające, że Dane Wyjściowe i inne są użyteczne tylko w określonych okolicznościach (np. tylko na polu edukacyjnym). Ponadto w przypadku połączenia lub powiązania produktów pracy lub innych danych utworzonych na podstawie Oferty Edukacyjnej z produktem pracy lub innymi danymi tworzonymi inaczej wspomniane powiadomienia i ograniczenia mogą mieć również wpływ na taki inny produkt pracy lub inne dane. Autodesk nie ponosi odpowiedzialności w razie połączenia lub powiązania przez Subskrybenta lub inną osobę produktu pracy lub innych danych tworzonych na podstawie takich Ofert Edukacyjnych z produktem pracy lub innymi danymi tworzonymi inaczej. Subskrybent nie może ponadto usuwać, zmieniać ani zasłaniać takich ogłoszeń lub ograniczeń.

Licencja edukacyjna dla jednego użytkownika

Jeśli Oferta Edukacyjna jest opisana jako „Edukacyjna dla jednego użytkownika”, wówczas Subskrybent jest Upoważnionym Użytkownikiem i nie może przypisać subskrypcji żadnej innej osobie. Subskrybent musi się zalogować przy użyciu swojego identyfikatora Autodesk ID, aby zainstalować każdą Ofertę Edukacyjną i/lub uzyskać do niej dostęp. Nikt inny nie może uzyskać dostępu do takich Ofert Edukacyjnych ani z nich korzystać za pomocą tego samego identyfikatora Autodesk ID.

Subskrybent może zainstalować Oprogramowanie na maksymalnie trzech (3) Urządzeniach Elektronicznych, może jednak korzystać z Oprogramowania tylko na jednym (1) Urządzeniu Elektronicznym w tym samym czasie.

Podobnie w przypadku kolekcji Subskrybent może zainstalować tytuły Oprogramowania w kolekcji zbiorowo na maksymalnie trzech (3) Urządzeniach Elektronicznych. Subskrybent może jednocześnie korzystać z dowolnych tytułów Oprogramowania w Kolekcji pod warunkiem, że każdy taki przypadek korzystania dotyczy tylko jednego (1) Urządzenia Elektronicznego w tym samym czasie.

Typy Licencji Edukacyjnej

Informacje o Typach Licencji Edukacyjnych znaleźć można w dokumencie Warunki dotyczące edukacji.

Jednostki chmury

Jednostki Chmury to jednostki miary dla pewnych konsumpcyjnych Usług WWW firmy Autodesk. Jednostki Chmury są niezbędne do wykonywania niektórych zadań, takich jak renderowanie czy przeprowadzanie symulacji.

Subskrybent może otrzymać Jednostki Chmury w różnych formach, które zależą od produktu, typu i poziomu usługi lub subskrypcji. Jednostki Chmury są również dostępne w sprzedaży. Jednostki Chmury mają różne atrybuty w zależności od typu przydzielonych lub kupionych Jednostek Chmury. Atrybuty opisano szczegółowo w dokumencie Zestawienie i warunki dotyczące Jednostek Chmury.

Autodesk określa stawki użycia Jednostek Chmury i zależą one od usługi. Użycie jednostek chmury zależy od elementów takich jak jakość i rozmiar. Autodesk może od czasu do czasu zmieniać stawki użycia Jednostek Chmury i alokacje produktów. Jednostek Chmury nie można sprzedawać, wymieniać na produkty, wprowadzać do obrotu, przenosić ani wymieniać. Jednostki Chmury wygasają zgodnie z odpowiednimi atrybutami. Od czasu do czasu Autodesk może umożliwić wykorzystanie Jednostek Chmury powyżej przydzielonego uprawnienia lub po upływie określonej daty ważności. Nie powoduje to powstania ciągłości praw do korzystania na tych poziomach lub po upływie określonej daty ważności. W przypadku zmiennych stawek użycia Autodesk dokłada starań, aby powiadamiać użytkowników o przewidywanym użyciu przed uruchomieniem usługi.