You have been detected as being from . W odpowiednich miejscach są widoczne dostosowane do danego kraju informacje na temat produktów, ofert i cen.

Zmień kraj/język X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Korzyści wynikające z subskrypcji

Terminy zapisane wielkimi literami, lecz nie zdefiniowane poniżej, mają znaczenie określone w dokumencie Warunki ogólne. Korzyści wynikające z subskrypcji zależą od Oferty. Korzyści wynikające z subskrypcji określone w niniejszym dokumencie mogą być aktualizowane od czasu do czasu. Powiadomienie o aktualizacjach publikuje się za pomocą linku „Data wejścia w życie/Aktualizacja” na górze strony.

Pomoc dotycząca subskrypcji

Podstawy

Autodesk zapewnia wsparcie dotyczące subskrypcji dla Użytkowników Wsparcia Subskrybenta zgodnie z niniejszymi warunkami. Wsparcie zapewnia się w języku angielskim, ale inne języki mogą być dostępne na żądanie. Użytkownik Wsparcia jest Upoważnionym Użytkownikiem wyznaczonym przez Subskrybenta do wysyłania zleceń wsparcia i otrzymywania wsparcia technicznego dotyczącego subskrypcji. Zlecenia wsparcia szereguje się pod względem pierwszeństwa na podstawie poziomu istotności. Użytkownik Wsparcia Subskrybenta ustala początkowo poziom istotności przy przesyłaniu zlecenia wsparcia, ale Autodesk ma prawo zmienić ten poziom, jeśli w opinii firmy ustalono go niewłaściwie. Użytkownicy Wsparcia muszą używać następujących opisów podczas przypisywania poziomów istotności zleceniom wsparcia.

Poziom Istotności Incydentu

Opis

Poziom Istotności 1 - Krytyczny

Incydent związany z całkowitym brakiem działania Usług WWW lub Oprogramowania, brakiem możliwości dostępu do Usług WWW, brakiem możliwości instalowania Oprogramowania lub dostępu do Oprogramowania bądź używania kluczowych funkcji, w wyniku którego ma miejsce nieodwracalna utrata kluczowych danych projektowych lub całkowite przerwanie prac projektowych o krytycznym znaczeniu oraz w przypadku którego nie można zapewnić żadnego obejścia*.

Poziom Istotności 2 - Pilny

Incydent związany z poważną wadą głównych Usług WWW lub funkcji Oprogramowania, brakiem możliwości dostęp do Usług WWW lub Oprogramowania lub brakiem możliwości używania konkretnych funkcji, w wyniku którego ma miejsce długotrwałe obniżenie wydajności. Może istnieć sposób obejścia problemu. Należy pamiętać, że incydent kwalifikujący się jako incydent o Poziomie Istotności 1, dla którego jest dostępne obejście, uznaje się za incydent o Poziomie Istotności 2.

Poziom Istotności 3 - Standardowy

Incydent związany z ograniczonym lub nieznacznie niekorzystnym wpływem na działanie Usług WWW lub Oprogramowania, brakiem możliwości dostępu do Usług WWW lub Oprogramowania albo z brakiem możliwości korzystania z konkretnych funkcji, w wyniku którego nie występuje znaczne zmniejszenie wydajności. Może istnieć sposób obejścia problemu. Incydenty o Poziomie Istotności 3 obejmują również ogólne pytania dotyczące użytkowania Usług WWW lub Oprogramowania oraz prośby o wyjaśnienia kwestii zawartych w dokumentacji dotyczącej Oprogramowania lub Usług WWW.

* „Obejście problemu” to informacja lub technika redukująca niekorzystne efekty incydentu na działanie Oprogramowania lub Usług WWW, która może nie eliminować całkowicie niekorzystnego skutku incydentu. Obejście problemu może obniżać poziom istotności incydentu.

Autodesk nie ma obowiązku zapewnienia wsparcia technicznego dotyczącego Oprogramowania lub Usług WWW w przypadku incydentów spowodowanych: sprzętem komputerowym niedostarczonym przez Autodesk, oprogramowaniem stron trzecich niedostarczonym lub niewskazanym przez Autodesk, nieodpowiednim szkoleniem Upoważnionych Użytkowników Subskrybenta dotyczącym korzystania z Oprogramowania lub Usług WWW albo korzystaniem z nich w sposób niezgodny z Warunkami. Ponadto Subskrybent wyraża zgodę, że Użytkownicy Wsparcia będą: przekazywać zlecenia wsparcia tylko zgodnie z niniejszymi warunkami; przekazywać firmie Autodesk informacje w uzasadnionym stopniu wymagane przez Autodesk w celu zapewnienia obsługi; wykonywać wszystkie instrukcje i przeprowadzać wszelkie procedury wstępnego rozwiązywania lub analizy problemów udostępniane przez Autodesk i stosować wszystkie poprawki, korekty lub obejścia zalecane przez Autodesk.

Błyskawiczna pomoc na forum

Na niektórych Terytoriach w przypadku określonych Usług WWW oraz Oprogramowania specjaliści ds. wsparcia produktów Autodesk monitorują fora dotyczące produktów i udzielają odpowiedzi na pytania w sprawie wsparcia technicznego. Autodesk dokłada wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zapewniać reakcję na zlecenia wsparcia składane przez Subskrybenta w ramach monitorowanego forum w ciągu dwóch dni w lokalnych godzinach pracy, pod warunkiem że Subskrybent w prawidłowy sposób połączył swoje konto Oprogramowania lub Usług WWW do swojego konta na takim forum.

Wsparcie internetowe/e-mail

Wsparcie internetowe zapewnia się Subskrybentowi za pośrednictwem Użytkowników Wsparcia Subskrybenta, w godzinach udzielania wsparcia określonych w poniższej tabeli, przy czym wsparcie internetowe może być czasowo niedostępne w trakcie zaplanowanej przerwy technicznej w dostępności systemu. Komunikację dotyczącą wsparcia internetowego Autodesk zamieszcza się na koncie Autodesk Account, a Użytkownicy Wsparcia Subskrybenta otrzymują powiadomienia e-mail o zamieszczeniu informacji. W celu rozwiązania konkretnych incydentów kontakt z Użytkownikami Wsparcia Subskrybenta może również następować pocztą e-mail lub telefonicznie, według uznania Autodesk.

Autodesk dokłada wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby odpowiadać na zlecenia Subskrybenta dotyczące wsparcia internetowego w trakcie odpowiedniego tygodnia roboczego dla regionu w następujących docelowych terminach:

 • Poziom Istotności 1 — krytyczne zlecenia wsparcia internetowego w ciągu dwóch godzin;
 • Poziom Istotności 2 — pilne zlecenia wsparcia internetowego w ciągu czterech godzin;
 • Poziom Istotności 3 — standardowe zlecenia wsparcia internetowego w ciągu ośmiu godzin.

Odpowiedni tydzień roboczy dla danego regionu działalności Autodesk wskazano poniżej.

Azja Południowo-Wschodnia

od poniedziałku do piątku, czas SGT (UTC+8), z wyjątkiem świąt regionalnych

Ameryka Północna i Południowa

od poniedziałku do piątku, czas EST/EDT (UTC-5/UTC-4), z wyjątkiem świąt regionalnych

Europa, Afryka i Bliski Wschód

od poniedziałku do piątku, czas CET/CEST (UTC+1/UTC+2), z wyjątkiem świąt regionalnych

* W przypadku określonego Oprogramowania lub określonych Usług WWW mogą obowiązywać lokalne godziny pracy w danym regionie lub kraju leżącym w danym regionie niezależnie od miejsca złożenia zlecenia wsparcia przez Subskrybenta.

Wsparcie telefoniczne i godziny wsparcia

Oprócz błyskawicznej pomocy na forum i wsparcia internetowego Użytkownicy Wsparcia Subskrybenta mają prawo składać zlecenia wsparcia, umawiając się na rozmowę telefoniczną z jednym ze specjalistów ds. wsparcia produktów Autodesk. Wsparcie telefoniczne jest dostępne dla Użytkowników Wsparcia Subskrybenta w odpowiednim tygodniu roboczym wsparcia. Zlecenia wsparcia telefonicznego można wysyłać do dowolnego regionalnego centrum wsparcia technicznego Autodesk.

Inne tryby udzielania wsparcia subskrypcyjnego

Oprócz wsparcia internetowego oraz wsparcia telefonicznego Autodesk może oferować dodatkowe tryby wsparcia dostępne od czasu do czasu. Przykładowo może to być: wsparcie dotyczące Oprogramowania i interfejsów API Usług WWW dostarczane za pośrednictwem sieci deweloperów Autodesk Developer Network, zdalne rozwiązywanie problemów, czat online oraz dostęp do wyselekcjonowanych zasobów dotyczących wsparcia technicznego, w tym artykułów, materiałów wideo i innych treści.

Uprawnienie do użytkowania na całym świecie podczas podróży

Korzyści

W Okresie obowiązywania subskrypcji dla jednego użytkownika lub subskrypcji dla wielu użytkowników Subskrybenta (odpowiednio), pod warunkiem zakupu Subskrypcji w Kraju Zamieszkania Subskrybenta oraz z zastrzeżeniem innych warunków wskazanych w poniższej części Warunki, Subskrybent oraz jego Upoważnieni Użytkownicy mogą instalować Oprogramowanie, Usługi sieci Web lub oba te składniki objęte Subskrypcją i uzyskiwać do nich dostęp poza Terytorium — obejmuje to także wszystkie zakwalifikowane poprzednie wersje, do których Subskrybent może mieć dostęp z tytułu Korzyści z Poprzednich Wersji, a także pokrewne materiały (które mogą obejmować produkty lub usługi towarzyszące). „Kraj Zamieszkania” oznacza kraj, w którym mieszka Subskrybent będący osobą fizyczną, albo kraj, w którym został utworzony, zarejestrowany lub w inny sposób zorganizowany Subskrybent będący osobą prawną. Wsparcie Subskrypcyjne dotyczące Oprogramowania, Usługi sieci Web lub obu tych składników w okresie przebywania Subskrybenta poza Terytorium jest dostępne w godzinach wsparcia dla kraju lub regionu, w którym znajduje się Subskrybent, a nie w godzinach obowiązujących dla Kraju Zamieszkania Subskrybenta.

Warunki

W przypadku subskrypcji dla wielu użytkowników instalacja i dostęp do Oprogramowania oraz powiązanych materiałów w okresie przebywania poza Terytorium może się odbywać tylko na komputerze przenośnym lub innym urządzeniu mobilnym, które Subskrybent lub jego pracownicy wożą ze sobą. Takiego Oprogramowania nie można kopiować ani przenosić na inny komputer ani inne urządzenie mobilne. Ponadto nikt inny niż Subskrybent ani jego pracownicy nie może uzyskiwać dostępu do takiego Oprogramowania poza Terytorium. Należy zauważyć, że Upoważnieni Użytkownicy inni niż Subskrybent lub jego pracownicy nie mają Uprawnień do Użytkowania na Całym Świecie podczas Podróży.

Uprawnienia do użytku domowego (tylko w przypadku subskrypcji dla wielu użytkowników)

Korzyści

Z zastrzeżeniem spełnienia warunków wymienionych w poniższej części Warunki, jeśli Subskrybent ma subskrypcję dla wielu użytkowników, Subskrybent lub jego pracownicy mogą z zastrzeżeniem Warunków zainstalować drugą kopię oprogramowania i uzyskiwać do niej dostęp — obejmuje to także wszystkie poprzednie wersje, do których Subskrybent jest uprawniony z tytułu korzyści z subskrypcji poprzedniej wersji, a także wszystkie pokrewne materiały na komputerze znajdującym się na Terytorium, ale z dala od siedziby Subskrybenta, z których korzystanie jest dozwolone wyłącznie do celów związanych z wewnętrznymi potrzebami biznesowymi Subskrybenta i które mogą również obejmować szkolenia pracownicze dotyczące korzystania z Oprogramowania (drugą kopię nazywa się „Oprogramowaniem do Użytku Domowego”). Należy pamiętać, że w przypadku Subskrypcji dla jednego użytkownika nie są potrzebne Uprawnienia do Użytku Domowego, ponieważ Subskrypcja dla jednego użytkownika pozwala na instalację Oprogramowania na maksymalnie trzech urządzeniach elektronicznych Upoważnionego Użytkownika i nie wymaga, aby Subskrybent był właścicielem tych urządzeń elektronicznych lub sprawował nad nimi kontrolę.

Warunki

Korzystanie na Użytek Domowy podlega następującym warunkom:

 • liczba dodatkowych kopii Oprogramowania do Użytku Domowego instalowanych przez Subskrybenta lub jego pracowników nie może przekraczać liczby stanowisk w ramach Subskrypcji dla wielu użytkowników;
 • należy postępować zgodnie z procesami i zasadami ustalanymi od czasu do czasu przez Autodesk w odniesieniu do składania zleceń dotyczących Oprogramowania do Użytku Domowego i korzystania z niego;
 • Subskrybent lub jego pracownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do stanowisk w ramach Subskrypcji dla wielu użytkowników i odpowiednich kopii Oprogramowania do Użytku Domowego w tym samym czasie (np. gdy Subskrybent lub jego Upoważniony Użytkownik zajmuje stanowisko w ramach subskrypcji dla wielu użytkowników, kopia Oprogramowania do Użytku Domowego skojarzona z tym stanowiskiem musi być nieaktywna i odwrotnie);
 • prawo do korzystania z kopii Oprogramowania do Użytku Domowego powstaje, gdy Autodesk wydaje Subskrybentowi kod aktywacyjny do Użytku Domowego, a kończy się we wcześniejszym z następujących terminów: anulowanie lub wygaśnięcie subskrypcji dla wielu użytkowników albo 13 miesięcy od daty wydania kodu aktywacyjnego;
 • kopii Oprogramowania do Użytku Domowego nie można uaktualniać do nowszych wersji, a w przypadku utraty nie są one zastępowane ani ponownie przydzielane;
 • korzyści ze wsparcia nie dotyczą kopii Oprogramowania do Użytku Domowego, a także
 • jeśli pracownik posiadający kopię Oprogramowania do Użytku Domowego kończy pracę u Subskrybenta, Subskrybent odpowiada za anulowanie dostępu byłego pracownika do wszelkich kopii Oprogramowania do Użytku Domowego będących w posiadaniu tego pracownika.

Jeśli Subskrybent nabywa Subskrypcję Przełączoną, Subskrybent lub jego pracownicy mogą kontynuować korzystanie z kopii Oprogramowania do Użytku Domowego autoryzowanych i aktywowanych przed przełączeniem, o ile Subskrypcja Przełączona obejmuje to Oprogramowanie. Jeśli Subskrypcja Przełączona nie obejmuje tego samego Oprogramowania, Subskrybent i jego pracownicy muszą zaprzestać korzystania z kopii Oprogramowania do Użytku Domowego po przełączeniu.

Uprawnienia do poprzednich wersji

Korzyści

Uprawnienie do Poprzednich Wersji tworzy wyjątek od ogólnej reguły zawartej w Warunkach, która wymaga odinstalowania poprzednich wersji Oprogramowania w przypadku instalacji uaktualnienia do nowej wersji tego Oprogramowania. Subskrybenci posiadający subskrypcję dla jednego użytkownika mogą zainstalować zakwalifikowane poprzednie wersje Oprogramowania i uzyskiwać do nich dostęp, lecz nie równocześnie. Upoważnieni Użytkownicy subskrybentów posiadających subskrypcję dla wielu użytkowników mogą równocześnie zainstalować bieżącą wersję i poprzednie wersje Oprogramowania oraz uzyskiwać dostęp do nich dopóty, dopóki takie korzystanie nie powoduje przekroczenia całkowitej liczby kopii Oprogramowania dozwolonej w ramach posiadanej subskrypcji dla wielu użytkowników. W każdym przypadku korzystanie z poprzednich wersji Oprogramowania podlega temu samemu zakresowi korzystania i pozostałym ograniczeniom, które dotyczą bieżącej wersji Oprogramowania (np. typ licencji, wersja licencji, liczba licencja itp.).

Ograniczenia

Autodesk nie ma obowiązku zapewniania pomocy technicznej dotyczącej poprzednich wersji. Autodesk nie ma obowiązku dostarczania elektronicznych lub fizycznych nośników ani nowych kodów autoryzacyjnych lub aktywacji do poprzednich wersji. Instalacja i dostęp do poprzednich wersji podlegają warunkom prawnym, które mają zastosowanie do takich poprzednich wersji. Jeśli Autodesk zapewnia Subskrybentowi produkty towarzyszące, które rozszerzają lub uzupełniają poprzednią wersję, instalacja i dostęp do takich produktów towarzyszących podlega warunkom prawnym dotyczącym takiego produktu towarzyszącego. Jeśli żadne warunki prawne nie dotyczą takiego produktu towarzyszącego, obowiązują warunki prawne mające zastosowanie do poprzedniej wersji Oprogramowania, którą produkt towarzyszący ma rozszerzyć lub uzupełnić. Należy postępować zgodnie z procesami i zasadami (jeśli istnieją) ustalanymi od czasu do czasu przez Autodesk w odniesieniu do składania zleceń dotyczących poprzednich wersji i ich uzyskiwania. Jeśli subskrypcja wygasa lub kończy się w inny sposób, prawa Subskrybenta do korzystania z poprzednich wersji objętych daną subskrypcją wygasają i należy natychmiast odinstalować takie poprzednie wersje oraz przerwać dostęp do nich.

Zakwalifikowane poprzednie wersje

Poprzednie wersje Oprogramowania wymienione w dokumencie Lista Zakwalifikowanych Poprzednich Wersji Produktów w ramach Subskrypcji kwalifikują się do Uprawnień do Poprzednich Wersji.

Zazwyczaj, ale nie zawsze, poprzednie wersje to trzy poprzednie wersje. Zazwyczaj wraz z wydaniem nowej wersji Oprogramowania następuje aktualizacja Listy Zakwalifikowanych Poprzednich Wersji Produktów w ramach Subskrypcji i zachodzą trzy procesy: (1) nowa wersja staje się bieżącą wersją, (2) wcześniejsza bieżąca wersja staje się ostatnią poprzednią wersją, a (3) wcześniejszą najstarszą poprzednią wersję usuwa się z listy.

Subskrybent może użyć dowolnej z poprzednich wersji ujętych na Liście Zakwalifikowanych Poprzednich Wersji Produktów w ramach Subskrypcji oraz wszelkich poprzednich wersji Oprogramowania, które Subskrybent otrzymał od Autodesk i nadal ma w posiadaniu (w formie zestawu nośników dla tej wersji lub pobranej kopii tej wersji), które były bieżącą wersją lub wymienioną na liście poprzednią wersją w chwili ich otrzymania przez Subskrybenta, ale później zostały usunięte z listy ze względu na kolejne wydanie nowej wersji.

Jeśli Subskrybent zakupi Subskrypcję Przełączoną, a Oprogramowanie z pierwotnej subskrypcji jest również dostępne w Subskrypcji Przełączonej, Subskrybent może nadal używać bieżącej wersji i poprzednich wersji, z których Subskrybent miał prawo korzystać przed zmianą Oprogramowania z pierwotnej subskrypcji, ponieważ są one poprzednimi wersjami Oprogramowania zawartymi w nowej Subskrypcji Przełączonej. Jeśli Oprogramowanie z pierwotnej subskrypcji nie jest jednak również zawarte w nowej Subskrypcji Przełączonej, Subskrybent nie może dalej używać bieżącej wersji ani poprzednich wersji Oprogramowania z pierwotnej subskrypcji. Subskrybent musi odinstalować i zniszczyć wszystkie wersje Oprogramowania z pierwotnej subskrypcji w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po instalacji nowego przełączonego Oprogramowania Subskrybowanego. Autodesk może wymagać dostarczenia dowodu odinstalowania lub zniszczenia Oprogramowania z pierwotnej subskrypcji wymagającego odinstalowania i zniszczenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej części i/lub przeprowadzenia audytu zgodnie z postanowieniami w dokumencie Warunki ogólne.

Przykłady poprzednich wersji

W celu zilustrowania omówionych pojęć Autodesk przedstawia poniższe przykłady.

Przykład subskrypcji dla jednego użytkownika

Subskrybent kupuje dwie subskrypcje programu AutoCAD 2013 dla jednego użytkownika. W chwili zakupu programy AutoCAD 2012, 2011 i 2010 znajdują się na liście zakwalifikowanych poprzednich wersji. Upoważniony Użytkownik jednej z dwóch subskrypcji programu AutoCAD 2013 pobiera i instaluje poprzednie wersje 2012, 2011 i 2010 na komputerze, a także instaluje każde udostępniane uaktualnienie do nowej wersji. Upoważniony Użytkownik pozostałej subskrypcji programu AutoCAD 2013 nie pobiera poprzednich wersji, ale instaluje każde udostępniane uaktualnienie do nowej wersji (np. AutoCAD 2014, 2015 itd.). Co roku następuje odnowienie obu subskrypcji. W związku z rosnącymi potrzebami biznesowymi Subskrybent kupuje trzecią subskrypcję programu AutoCAD 2018 dla jednego użytkownika. W chwili nowego zakupu programy AutoCAD 2017, 2016 i 2015 znajdują się na liście zakwalifikowanych poprzednich wersji.

W tym momencie Uprawnienia do Poprzednich Wersji przysługujące Subskrybentowi w odniesieniu do trzech subskrypcji są następujące:

Subskrypcja AutoCAD nr 1: Upoważniony Użytkownik może używać bieżącej wersji, czyli AutoCAD 2018, oraz pobrać i zainstalować aktualnie wymienione na liście poprzednie wersje, czyli AutoCAD 2017, 2016 i 2015, a także nadal korzystać z każdej z poprzedniej wersji zainstalowanej na komputerze, w tym poprzednich wersji, które znajdowały się na liście, gdy program AutoCAD 2013 był bieżącą wersją (tj. AutoCAD 2014, AutoCAD 2013, 2012, 2011 i 2010). Należy pamiętać, że bieżąca i każda poprzednia wersja mogą być zainstalowane równocześnie, lecz Upoważniony Użytkownik może korzystać tylko z jednej wersji w danym czasie — różnych wersji nie można aktywnie używać jednocześnie.

Subskrypcja AutoCAD nr 2: podobnie jak w powyższym przykładzie, z tą różnicą że ponieważ Upoważniony Użytkownik nigdy nie pobrał ani nie zainstalował wymienionych na liście poprzednich wersji dostępnych w chwili pierwszego nabycia subskrypcji, a instalował każde udostępniane uaktualnienie do nowej wersji, więc może używać bieżącej wersji, czyli AutoCAD 2018, oraz każdej starszej wersji zainstalowanej jako pierwotna wersja lub uaktualnienie do nowej wersji (tj. AutoCAD 2017, 2016, 2015, 2014 i 2013).

Subskrypcja AutoCAD nr 3: ponieważ jest to nowa subskrypcja, Upoważniony Użytkownik może pobrać i zainstalować jedynie wersje wymienione na aktualnej Liście Zakwalifikowanych Poprzednich Wersji Produktów w ramach Subskrypcji (tj. AutoCAD 2017, 2016 i 2015).

Przykład subskrypcji dla wielu użytkowników

Subskrybent może kupić pięciostanowiskową subskrypcję programu AutoCAD 2015 dla wielu użytkowników. W chwili zakupu programy AutoCAD 2014, 2013 i 2012 znajdują się na liście zakwalifikowanych poprzednich wersji. Kierownik ds. umów pobiera i instaluje kopie każdej z tych poprzednich wersji. Co roku następuje odnowienie subskrypcji. Każdego roku kierownik ds. umów pobiera i instaluje wszystkie uaktualnienia do nowej wersji. Bieżąca wersja oprogramowania to AutoCAD 2018.

W tym momencie Uprawnienia Subskrybenta do poprzednich wersji w odniesieniu do pięciostanowiskowej subskrypcji dla wielu użytkowników są następujące:

Dostępne wersje obejmują bieżącą wersję, czyli AutoCAD 2018, każdą wymienioną na liście poprzednią wersję, czyli AutoCAD 2017, 2016 i 2015, oraz wcześniejsze poprzednie wersje niezawarte już na liście, ale pobrane i zainstalowane przez kierownika ds. umów Subskrybenta, gdy znajdowały się na liście, czyli AutoCAD 2014, 2013 i 2012. W każdej chwili Subskrybent może mieć pięć kopii oprogramowania w dowolnej kombinacji wersji w aktywnym użyciu w tym samym w czasie. Może to być jeden Upoważniony Użytkownik korzystający jednocześnie z programu AutoCAD 2018, 2017, 2015, 2014 i 2013. Może to być pięciu różnych Upoważnionych Użytkowników jednocześnie korzystających z jednej kopii którejkolwiek zakwalifikowanej wersji (np. trzech korzystających po jednej kopii programu AutoCAD 2018 i dwóch korzystających po jednej kopii programu AutoCAD 2015).

Korzyści z wirtualizacji w przypadku subskrypcji Dla Jednego Użytkownika

Korzyści z wirtualizacji

Bez względu na jakiekolwiek odmienne postanowienia zawarte w Sekcji 15.3 (Dopuszczalne korzystanie z ofert) niniejszych warunków, jeśli Użytkownik jest posiadaczem subskrypcji Dla Jednego Użytkownika (lub zakupił dla swoich użytkowników subskrypcje Dla Jednego Użytkownika), może uzyskiwać dostęp do Ofert oraz z nich korzystać w Internecie lub za jego pośrednictwem bądź za pośrednictwem sieci rozległej (WAN, Wide Area Network) lub innej sieci niebędącej siecią lokalną bądź za pośrednictwem dowolnej wirtualnej sieci prywatnej (VPN, Virtual Private Network), korzystając z technologii wirtualizacji aplikacji lub technologii wirtualizacji komunikacji zdalnej bądź w inny sposób, z zastrzeżeniem wszystkich warunków i ograniczeń zawartych w niniejszych Warunkach dotyczących Korzyści z wirtualizacji w przypadku subskrypcji Dla Jednego Użytkownika („Korzyści z wirtualizacji”).

Ograniczenia

 • • Nie dotyczy Usług sieci Web.  Korzyści z wirtualizacji nie obejmują Subskrypcji Usług sieci Web ani korzyści z usług sieci Web, które są uwzględnione w Subskrypcjach Oprogramowania.
 • • Nie dotyczy określonego Oprogramowania.  Nie każde Oprogramowanie Autodesk kwalifikuje się do Korzyści z wirtualizacji. Korzyści z wirtualizacji nie dotyczą Oprogramowania znajdującego się na Liście oprogramowania wyłączonego z wirtualizacji. Wspomnianą listę można znaleźć tutaj:   http://www.autodesk.com/virtualization-exclusions

Autodesk będzie okresowo aktualizować Listę oprogramowania wyłączonego z wirtualizacji przez dodanie lub usunięcie Oprogramowania z listy. Każda pozycja dodana do listy ma zastosowanie prospektywnie. Każde usunięcie pozycji z listy ma moc wsteczną.

Przykład 1: Użytkownik nabywa w przypadku określonego Oprogramowania sześć subskrypcji Dla Jednego Użytkownika i w tym czasie Oprogramowanie nie znajduje się na liście oprogramowania wyłączonego. Potem Autodesk dodaje to Oprogramowanie do listy oprogramowania wyłączonego. Użytkownik może stosować Korzyści z wirtualizacji z każdym uprawnieniem do tego Oprogramowania zakupionym przez Użytkownika przed dodaniem tego Oprogramowania do listy, ale nie może zastosować Korzyści z wirtualizacji do żadnych zakupionych później subskrypcji tego Oprogramowania po dodaniu tego Oprogramowania do listy.
Przykład 2: Użytkownik nabywa w przypadku określonego Oprogramowania sześć subskrypcji Dla Jednego Użytkownika i w tym czasie Oprogramowanie znajduje się na liście oprogramowania wyłączonego. Potem Autodesk usuwa to Oprogramowanie z listy oprogramowania wyłączonego. Po dacie usunięcia Użytkownik może zastosować Korzyści z wirtualizacji do dowolnych lub wszystkich swoich sześciu subskrypcji tego Oprogramowania.

Postanowienia dotyczące pomocy technicznej dla Oprogramowania zwirtualizowanego

Dla Oprogramowania, które Użytkownik wirtualizuje w ramach Korzyści z wirtualizacji, Autodesk zapewni pomoc techniczną w zakresie takiego Oprogramowania zgodnie z warunkami Korzyści pomocy technicznej dotyczącej subskrypcji określonymi w niniejszych Warunkach, z zastrzeżeniem, że Autodesk nie ma obowiązku świadczenia usług pomocy technicznej w odniesieniu do zleceń wsparcia, w przypadku których Autodesk nie możne odtworzyć zgłaszanego incydentu na maszynie fizycznej poza środowiskiem wirtualizacji. Autodesk nie ma obowiązku zapewnienia pomocy technicznej w związku z incydentami w zakresie, w jakim są one spowodowane przez działanie dowolnego oprogramowania wirtualizacji innej firmy lub środowisko wirtualizacji Użytkownika bądź mają z nimi związek, w szczególności nie ma obowiązku zapewnienia pomocy w przypadku wystąpienia problemów ze zgodnością lub zgodnością operacyjną w związku z użyciem jakiegokolwiek Oprogramowania Autodesk z jakimkolwiek oprogramowaniem wirtualizacji innej firmy lub w środowisku wirtualizacji Użytkownika.

Zrzeczenie odpowiedzialności dotyczące „certyfikacji”; przyjęcie ryzyka

Autodesk może okresowo publikować na stronach głównych swojego Oprogramowania, w witrynie Autodesk Knowledge Network i w podobnych serwisach internetowych Autodesk bądź w dokumentacji związanej z produktem lub w innych kontekstach informacje dotyczące korzystania z Oprogramowania w środowiskach zwirtualizowanych (zwane łącznie „Informacjami o certyfikacji”). Takie Oświadczenia o certyfikacji są sporządzone wyłącznie dla wygody Użytkownika i w celach informacyjnych oraz odzwierciedlają wyniki ograniczonych testów przeprowadzonych przez Autodesk wyłącznie w odniesieniu do określonych wersji określonego Oprogramowania używanego z zastosowaniem określonych technologii wirtualizacji innych firm oraz/lub w określonych środowiskach wirtualizacji. Informacje o certyfikacji są przekazywane „w stanie takim, w jakim są”, i mogą zawierać błędy, nieścisłości, niepełne informacje oraz inne błędne stwierdzenia. Jeżeli Użytkownik zamierza stosować Korzyści z wirtualizacji, powinien najpierw dokonać własnej niezależnej oceny zgodności.

Stosując Korzyści z wirtualizacji, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie Informacje o certyfikacji nie stanowią w żadnym stopniu obietnicy ani zobowiązania zapewnienia żadnego konkretnego poziomu zgodności między Oprogramowaniem Autodesk i jakąkolwiek technologią wirtualizacji innej firmy. Stosowanie Korzyści z wirtualizacji oznacza, że Użytkownik przyjmuje wszelkie ryzyko związane z takim stosowaniem, w szczególności ryzyko braku zgodności między Oprogramowaniem i technologią wirtualizacji innej firmy i/lub środowiskiem wirtualizacji Użytkownika.

Korzyści z Subskrypcji Premium

Terminy pisane wielką literą, które są używane w niniejszych warunkach Korzyści z Subskrypcji Premium, ale nie zostały w nich zdefiniowane, będą miały znaczenie określone w Warunkach Użytkowania Autodesk, które można znaleźć tutaj:

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/pl/general-terms

Kupując Subskrypcję Premium, Subskrybent uzyska poniżej opisane Korzyści oprócz lub zamiast (zgodnie z tym, co wskazano) standardowych Korzyści z Subskrypcji określonych powyżej.

Definicje związane z Subskrypcjami Premium

W dokumencie Korzyści z Subskrypcji Premium stosowane są następujące zdefiniowane terminy.

„Administrator” oznacza pracownika upoważnionego przez Subskrybenta do korzystania z funkcji Zarządzania użytkownikami Autodesk w celu wyznaczania Zespołów i zarządzania dostępem do Subskrypcji oraz powiązanymi z nimi Korzyściami przez Upoważnionych Użytkowników przypisanych do tych Zespołów. Istnieją różne rodzaje Administratorów, których Subskrybent może wyznaczyć, w tym Administratorzy Główni, Administratorzy Dodatkowi i Administratorzy SSO. Administratorzy mogą być czasem nazywani „Adminami”. Administratorem może być pracownik lub wykonawca Subskrybenta albo pracownik lub wykonawca jednego z Podmiotów Stowarzyszonych Subskrybenta, zgodnie z definicją tego terminu w części Scentralizowane zakupy poniżej.

„Nazwany Użytkownik” oznacza Uprawnionego Użytkownika subskrypcji dla jednego użytkownika. Subskrypcja dla jednego użytkownika może być także nazywana „nazwanym użytkownikiem” lub subskrypcją „indywidualną”.

„Plan” oznacza pewną kombinację subskrypcji dla jednego użytkownika, innych Ofert, Korzyści i modelu zakupów. Materiały marketingowe Autodesk mogą czasem odnosić się do Planów, w tym Planów zawierających Korzyści z Subskrypcji Premium.

„Subskrypcja dla jednego użytkownika” jest opisana na karcie Typy Subskrypcji na stronie Warunki Użytkowania znajdującej się pod adresem:

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/pl/subscription-types

W kontekście Subskrypcji Premium każda subskrypcja dla jednego użytkownika, dla której Subskrybent nie wykupił Subskrypcji Premium, choć jest do tego zobowiązany niniejszymi warunkami Korzyści z Subskrypcji Premium (zobacz części Wymaganie „Pełnego Zakresu” i Korekta poniżej), jest nazywana „Nieopłaconą Subskrypcją Premium”.

„Zespół” oznacza zespół zdefiniowany przy użyciu funkcji Zarządzania użytkownikami Autodesk, składający się z grupy Uprawnionych Użytkowników subskrypcji dla jednego użytkownika, którymi zarządza dany Administrator Główny.

„Subskrypcja Premium” oznacza uaktualnienie subskrypcji dla jednego użytkownika dodające Korzyści z Subskrypcji Premium.

Pomoc techniczna Premium i powiązane korzyści dotyczące wdrożenia u klienta

Pomoc techniczna na żywo. W ramach Korzyści z Subskrypcji Premium, oprócz trybów pomocy technicznej dostępnych w ramach standardowych Korzyści z Subskrypcji oraz Wsparcia internetowego/e-mail Premium opisanych powyżej, Uprawnieni Użytkownicy lub Administratorzy Subskrypcji Premium, zależnie od przypadku, mogą uzyskiwać dostęp do opisanych poniżej dodatkowych trybów „Pomocy technicznej na żywo”:

 • Czat 24x5. Uprawnieni Użytkownicy i Administratorzy Subskrypcji Premium mogą przesyłać zgłoszenia pomocy do agentów pomocy technicznej Autodesk za pośrednictwem czatu internetowego przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, w trakcie obowiązującego dla strony zgłaszającej Tygodnia Roboczego Świadczenia Pomocy Technicznej. Czat będzie obsługiwany w języku angielskim, choć w miarę dostępności może być również oferowany w innych językach na życzenie klienta i według uznania Autodesk. Rozpoczęcie sesji Czatu 24x5 będzie na ogół niezwłoczne, jednak w przypadku szczególnie dużej liczby zgłoszeń pomocy możliwe są opóźnienia.
 • Prośba o oddzwonienie 24x7. Administratorzy Subskrybenta mogą w dowolnym momencie poprosić agenta pomocy technicznej Autodesk o oddzwonienie w celu omówienia zgłoszeń pomocy w imieniu Uprawnionych Użytkowników Subskrypcji Premium. Pomoc techniczna z usługą oddzwonienia będzie realizowana w języku angielskim, choć w miarę dostępności może być również oferowana w innych językach na życzenie klienta i według uznania Autodesk. Oddzwonienie od momentu otrzymania prośby będzie na ogół niezwłoczne, jednak w przypadku szczególnie dużej liczby zgłoszeń pomocy możliwe są opóźnienia.

Wsparcie internetowe/e-mail Premium. Następujące terminy zastępują terminy dotyczące Wsparcia internetowego/e-mail obowiązujące w przypadku Subskrypcji standardowej:

Wsparcie internetowe będzie zapewniane Subskrybentowi za pośrednictwem Uprawnionych Użytkowników Subskrypcji Premium w dostępnych godzinach świadczenia pomocy technicznej określonych w poniżej obowiązującym Tygodniu Roboczym Świadczenia Pomocy Technicznej, przy czym wsparcie internetowe może być czasowo niedostępne w trakcie zaplanowanej konserwacji systemu. Komunikacja dotycząca wsparcia internetowego Autodesk będzie publikowana na koncie w portalu Autodesk Account, a Uprawnieni Użytkownicy Subskrypcji Premium otrzymają powiadomienia e-mail o opublikowaniu informacji. W sprawie konkretnych incydentów kontakt z Uprawnionymi Użytkownikami Subskrypcji Premium może również następować za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, według uznania Autodesk.

Autodesk dokłada wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby odpowiadać na zgłoszenia Subskrybenta dotyczące wsparcia internetowego w trakcie obowiązującego w danym regionie Tygodnia Roboczego Świadczenia Pomocy Technicznej w ciągu ośmiu (8) godzin niezależnie od Poziomu Istotności.

Tydzień Roboczy Świadczenia Pomocy Technicznej. Obowiązujący tydzień świadczenia pomocy technicznej dla poszczególnych regionów działalności Autodesk wskazano poniżej.

 • Region Azji i Pacyfiku — od poniedziałku do piątku, czas SGT (UTC+8), z wyjątkiem świąt regionalnych
 • Region Ameryki Północnej i Południowej — od poniedziałku do piątku, czas EST/EDT (UTC-5/UTC-4), z wyjątkiem świąt regionalnych
 • Region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu — od poniedziałku do piątku, czas CET/CEST (UTC+1/UTC+2), z wyjątkiem świąt regionalnych

* W przypadku określonego Oprogramowania lub określonych Usług WWW mogą obowiązywać lokalne godziny pracy w danym regionie lub kraju leżącym w danym regionie niezależnie od miejsca przesłania zgłoszenia pomocy przez Subskrybenta.

Obsługa Poprzednich Wersji. Niezależnie od wszelkich postanowień zawartych w części Uprawnienia Do Poprzednich Wersji standardowych Korzyści z Subskrypcji powyżej w przypadku Subskrypcji Premium Autodesk zapewni pomoc techniczną nie tylko dla bieżącej wersji, ale także dla wszystkich Poprzednich Wersji znajdujących się na Liście Zakwalifikowanych Poprzednich Wersji Produktów w ramach Subskrypcji:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription

Materiały dotyczące wdrożenia u klienta

Autodesk zapewni Subskrybentowi dostęp do materiałów opracowanych z myślą o ułatwieniu wdrożenia i używania Korzyści z Subskrypcji Premium („Materiały dotyczące Wdrożenia”). Materiały te mogą zawierać dokumentację i narzędzia związane z wdrażaniem oraz inne tego typu pomoce. Materiały dotyczące Wdrożenia Subskrybenta mogą zawierać także łącza do treści zwanych „Akceleratorami”, które zapewniają pomoc w działaniach związanych z wdrażaniem lub wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie odpowiednich subskrypcji Autodesk Subskrybenta. Akceleratory i inne Materiały dotyczące Wdrożenia są dostępne dla Subskrybenta w okresie trwania Subskrypcji Premium i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Korzystanie przez Subskrybenta z Materiałów dotyczących Wdrożenia może pomóc w opracowaniu udokumentowanego zestawu działań związanych z użyciem Korzyści z Subskrypcji Premium do osiągania pożądanych rezultatów biznesowych. Wnioskowanie o dostęp do Materiałów dotyczących Wdrożenia oraz niezależna ich ocena i wykorzystanie leżą w gestii Subskrybenta. Autodesk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte lub wyniki uzyskane przez Subskrybenta wskutek stosowania Materiałów dotyczących Wdrożenia.

Wszystkie Materiały dotyczące Wdrożenia stanowią Informacje Poufne Autodesk i Autodesk zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do tych Materiałów dotyczących Wdrożenia na całym świecie. Subskrybent nie może kopiować, modyfikować, ujawniać ani rozpowszechniać Materiałów dotyczących Wdrożenia z jakiegokolwiek powodu bez wyraźnej pisemnej licencji Autodesk.

Logowanie jednokrotne

Logowanie jednokrotne („SSO”) umożliwia dostęp federacyjny do Subskrypcji Premium i związanych z nimi Korzyści przez Uprawnionych Użytkowników Subskrypcji Premium. Autodesk dostarczy materiały wdrożeniowe oraz instrukcje umożliwiające Subskrybentowi zarejestrowanie i skonfigurowanie funkcji SSO dla jego domeny. Po zarejestrowaniu domeny Subskrybenta w Autodesk i skonfigurowaniu funkcji SSO przez Subskrybenta, gdy Uprawnieni Użytkownicy Subskrybenta będą logować się do dowolnej Oferty Autodesk, korzystając z procesu logowania Autodesk, zostaną przekierowani do procesu logowania podmiotu Subskrybenta, w ramach którego wprowadzą swoje dane uwierzytelniające dotyczące tego podmiotu (np. swoje dane logowania do przedsiębiorstwa Subskrybenta). Po dostarczeniu przez Autodesk materiałów wdrożeniowych dotyczących funkcji SSO odpowiedzialność za wdrożenie funkcji SSO dla Uprawnionych Użytkowników Subskrypcji Premium w swojej organizacji ponosi Subskrybent.

Raportowanie Użycia Produktów na Poziomie Użytkownika

Aby ułatwić zwiększanie efektywności zadań wykonywanych przez Uprawnionych Użytkowników Subskrypcji Premium i wydajności, wspierać wdrażanie produktów i funkcji oraz przewidywać przyszłe potrzeby zakupowe i zarządzać nimi, Administratorzy mogą włączyć funkcję Raportowanie Użycia Produktów na Poziomie Użytkownika. Funkcja Raportowanie Użycia Produktów na Poziomie Użytkownika pozwala Administratorom na generowanie raportów pokazujących wykorzystanie Subskrypcji Premium według Uprawnionych Użytkowników Subskrypcji Premium, według Subskrypcji Premium, w ujęciu dziennym. Jeśli Subskrybent zdecyduje się włączyć funkcję Raportowanie Użycia Produktów na Poziomie Użytkownika, używanie tej Korzyści będzie podlegać poniższym warunkom.

Dostęp do funkcji Raportowanie Użycia Produktów na Poziomie Użytkownika i jej używanie podlega następującym warunkom:

 • Gromadzenie i wykorzystywanie danych. Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że Autodesk ma możliwość monitorowania użycia Subskrypcji Premium przez stałe gromadzenie danych dotyczących użycia przez Uprawnionych Użytkowników Subskrypcji Premium w okresie obowiązywania Subskrypcji Premium. Gdy Administrator Subskrybenta włączy funkcję Raportowanie Użycia Produktów na Poziomie Użytkownika i prześle żądanie przygotowania raportu, Autodesk przetworzy te dane w celu wygenerowania raportów opisanych w niniejszej części Raportowanie Użycia Produktów na Poziomie Użytkownika, utrzymania, ulepszania i/lub dostarczania Oferty Subskrypcji Premium i związanych z nią Korzyści, a także pomocy Subskrybentowi lub jego sprzedawcy w oszacowaniu zapotrzebowania na odnowienia i przygotowaniu wyceny. Wszystkie wymienione wcześniej cele są nazywane łącznie „Celami Zbierania i Wykorzystania Danych”.
 • Zgody i uprawnienia. Ponadto Subskrybent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony prywatności i danych oraz prawa pracy związanych z takim zbieraniem i wykorzystywaniem danych osobowych swoich Uprawnionych Użytkowników — pracowników, niezależnych wykonawców i innych osób — w tym wszelkich obowiązujących wymogów związanych z powiadamianiem, uzyskiwaniem zgody, przekazywaniem danych (w tym transgranicznym), ujawnianiem i wykorzystywaniem ich, a w szczególności dotyczących zbierania i wykorzystywania danych opisanych powyżej. Nie ograniczając powyższego, Subskrybent jest w szczególności odpowiedzialny za powiadamianie Uprawnionych Użytkowników Subskrypcji Premium i/lub uzyskiwanie ich wiążącej zgody na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych do Celów Zbierania i Wykorzystywania Danych tam, gdzie jest to wymagane.
 • Zwolnienie z odpowiedzialności. Subskrybent będzie chronić i zabezpieczać firmę Autodesk i jej podmioty stowarzyszone, następców prawnych, członków zarządu, kadrę kierowniczą, pracowników i agentów („Strony Zwolnione z Odpowiedzialności”) przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przeciwko Stronom Zwolnionym z Odpowiedzialności, które dotyczą lub wynikają z niespełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony prywatności i danych oraz prawa pracy związanych z danymi osobowymi Uprawnionych Użytkowników, których dane dotyczące użytkowania produktu i inne dane są zbierane i wykorzystywane do Celów Zbierania i Wykorzystania Danych.
 • Procedura odszkodowawcza. Autodesk powiadomi pisemnie Subskrybenta z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich takich roszczeniach i zapewni Subskrybentowi wyłączną kontrolę nad obroną i zaspokojeniem takich roszczeń.
 • Oddzielny adwokat. Wszystkie Strony Zwolnione z Odpowiedzialności będą miały prawo do zatrudnienia oddzielnego adwokata i uczestniczenia w obronie przed każdym takim roszczeniem na własny koszt. Strona Zwolniona z Odpowiedzialności nie będzie przyznawać się do odpowiedzialności ani zawierać żadnych umów w imieniu Autodesk w związku z obroną przed roszczeniami objętymi zabezpieczeniem bez pisemnej zgody Autodesk.

Autodesk może również udostępniać analizy i zalecenia oparte na danych dotyczących użytkowania Administratorom Subskrybenta w celu dokonania przez niego niezależnej oceny.

Scentralizowane zakupy

Cesja Subskrypcji Premium na Podmioty Stowarzyszone. Subskrybent może scedować swoje Subskrypcje Premium wraz z odpowiednią standardową subskrypcją dla jednego użytkownika lub oddzielnie od niej, nie tylko na swoich własnych Uprawnionych Użytkowników, ale również na Uprawnionych Użytkowników swoich Podmiotów Stowarzyszonych, zdefiniowanych poniżej, niezależnie od tego, czy znajdują się one na Terytorium Subskrybenta czy poza nim, w celu używania ich na rzecz Podmiotów Stowarzyszonych. Zgodnie z częścią 11.1 Warunków Użytkowania Subskrybent jest odpowiedzialny za terminowe opłacanie wszelkich stosownych podatków, opłat i należnych obciążeń związanych z korzystaniem przez niego z Korzyści Scentralizowanych Zakupów, w tym z wewnętrznej cesji Subskrypcji Premium.

Definicja Podmiotu Stowarzyszonego. „Podmiot Stowarzyszony” to podmiot gospodarczy, w którym Użytkownik posiada co najmniej 50% akcji lub papierów wartościowych z prawem głosu lub w jurysdykcjach, w których własność w 50% jest niedozwolona, Użytkownik dysponuje prawem własności, które powinien w zadowalający sposób wykazać firmie Autodesk.

Wymaganie dotyczące zakresu i Korekta

Wymaganie „Pełnego Zakresu”. Jeśli jakakolwiek standardowa subskrypcja dla jednego użytkownika przypisana do Uprawnionego Użytkownika z Zespołu zarządzanego przez danego Administratora Głównego zostanie uaktualniona do Subskrypcji Premium, wówczas wszystkie pozostałe standardowe subskrypcje dla jednego użytkownika przypisane do tego Uprawnionego Użytkownika oraz do innych Uprawnionych Użytkowników z tego Zespołu lub innych Zespołów zarządzanych przez tego samego Administratora Głównego muszą zostać uaktualnione do Subskrypcji Premium.

Korekta. W celu zapewnienia zgodności z Wymaganiem „Pełnego Zakresu” oraz zgodnie z postanowieniami części 21.5 Warunków Użytkowania, uzupełnionymi w niniejszej części, Autodesk na bieżąco monitoruje i analizuje dane dotyczące wdrożenia Subskrypcji oraz dane dotyczące alokacji subskrypcji do Administratora i Zespołu. W miarę zbliżania się terminu odnowienia Subskrypcji Premium Autodesk lub, odpowiednio, sprzedawca dostarczy Subskrybentowi szczegółowe informacje dotyczące Nieopłaconych Subskrypcji Premium, w przypadku których wymagany jest (i) zakup Subskrypcji Premium w ramach Wymagania „Pełnego Zakresu” lub (ii) ponowne przypisanie Uprawnionych Użytkowników i/lub subskrypcji dla jednego użytkownika do innego Administratora Głównego, który nie zarządza Uprawnionymi Użytkownikami ani Zespołami posiadającymi jakiekolwiek Subskrypcje Premium. Wycena odnowienia będzie zawierać kwoty należne za odnowienie wygasających wcześniej zakupionych Subskrypcji Premium oraz kwoty należne za wszelkie Nieopłacone Subskrypcje Premium, które muszą zostać zakupione, aby spełnić Wymaganie „Pełnego Zakresu”. Korekta będzie miała jedynie charakter prospektywny — Subskrybent nie zostanie obciążony kosztami Korzyści z Subskrypcji Premium użytymi przez dowolnego Uprawnionego Użytkownika, któremu przydzielono co najmniej jedną Nieopłaconą Subskrypcję Premium przed Korektą i późniejszym zakupem Subskrypcji Premium.

Pewne Subskrypcje wyłączone z Wymagania „Pełnego Zakresu”. W przypadku określonych produktów Oprogramowania lub Usług WWW subskrypcje dla jednego użytkownika nie kwalifikują się do otrzymywania Korzyści z Subskrypcji Premium. Takie subskrypcje dla jednego użytkownika są nazywane „Wyłączonymi Subskrypcjami dla Jednego Użytkownika”.

Wymaganie dodatkowe. Nie można uzyskiwać dostępu do Korzyści z Subskrypcji Premium ani ich używać, jeśli Uprawniony Użytkownik, któremu przypisano Subskrypcję Premium, nie posiada również aktywnej, niewygasłej subskrypcji dla jednego użytkownika. W związku z tym Subskrybent jest zobowiązany przez cały czas trwania każdej Subskrypcji Premium posiadać co najmniej jedną (1) niewygasłą standardową subskrypcję dla jednego użytkownika przypisaną do Uprawnionego Użytkownika w Zespole zarządzanym przez każdego Administratora Głównego, który administruje i zarządza wszystkimi Subskrypcjami Premium. W żadnym wypadku Subskrybent nie będzie uprawniony do uzyskania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych za jakąkolwiek Subskrypcję Premium w związku z wygaśnięciem standardowych subskrypcji dla jednego użytkownika.