Instalacja dla administratorów

Tworzenie wdrożeń za pomocą klasycznego instalatora


Większość wersji produktu wcześniejszych niż 2022 ma instalator (klasyczny instalator) używany do tworzenia wdrożeń. W przypadku produktów w wersji 2022 zobacz temat Tworzenie wdrożeń z konta w portalu Autodesk Account.

 

Uwaga: kilka wersji produktów Autodesk wcześniejszych niż 2022 obsługuje również wdrożenia z konta Autodesk Account:

 • 3ds Max 2021
 • Maya 2020
 • Maya LT 2020
 • Revit 2021.1
 • VRED 2021

Ustawianie opcji wdrożenia

 1. Nadaj nazwę obrazowi administracyjnemu, który ma zostać utworzony podczas tworzenia wdrożenia. Wybierz nazwę jednoznacznie identyfikującą wdrożenie i wyraźnie odróżniającą go od innych wdrożeń.
 2. Przejdź do folderu udziału sieciowego utworzonego dla obrazu administracyjnego i wprowadź w nim niepowtarzalną nazwę.
 3. Zdecyduj, czy uwzględnić tylko te produkty, których konfiguracja wymaga. Jeśli wybierzesz tę opcję, nie będzie można później zmodyfikować wdrożenia, tak aby zawierało inne produkty. Jeśli zdecydujesz się umieścić wszystkie produkty we wdrożeniu, obraz administracyjny będzie większy.
 4. Wybierz, czy instalacje mają być uruchamiane w trybie bezdialogowym. Jeśli wdrożenie jest uruchomione w trybie bezdialogowym, użytkownicy nie mają wglądu we wdrożenie, gdy produkty są instalowane na ich komputerach.
 5. Wybierz, czy dla każdego komputera ma być tworzony plik dziennika w folderze tymczasowym. Po utworzeniu pliku dziennika użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niego w celu przejrzenia i rozwiązania problemów dotyczących ich własnych instalacji.
 6. Wybierz, czy utworzyć sieciowy plik dziennika w położeniu centralnym. Użyj tego pliku, aby przejrzeć dane ze wszystkich instalacji. Jeśli tworzysz plik dziennika sieciowego, umieść go w folderze udostępnionym i nadaj użytkownikom uprawnienia do odczytu/zapisu.

Podawanie informacji o produkcie i licencji

Po przejrzeniu i zaakceptowaniu umowy licencyjnej oprogramowania Autodesk można wprowadzić informacje o produkcie i licencji.

 1. Jeśli można wybrać język produktu, zrób to.
 2. Określ typ licencji. W przypadku większości wdrożeń typem licencji jest licencja sieciowa.
  • Wybierz opcję Autodesk ID, aby umożliwić nazwanym użytkownikom dostęp do licencji za pośrednictwem konta Autodesk Account.
  • Wybierz opcję Numer seryjny (jednostanowiskowa), aby użyć numeru seryjnego i klucza produktu dla licencji przypisanej do urządzenia.
  • Wybierz opcję Sieć, jeśli do zarządzania licencjami na produkty na sieciowych stacjach roboczych używane jest oprogramowanie Menedżer licencji sieciowych (NLM).
   • Określ wybraną licencję sieciową: pojedynczą, licencję rozproszoną lub nadmiarową.
   • Następnie przejdź do serwera, na którym wcześniej zainstalowano oprogramowanie NLM.

Dostosowywanie instalacji produktu

Podczas tworzenia wdrożenia można zaakceptować ustawienia domyślne dla każdego instalowanego produktu lub skonfigurować ustawienia w celu utworzenia stanowiska niestandardowego. Ustawienia konfiguracji mają zastosowanie do każdego zainstalowanego wystąpienia produktu. Po utworzeniu wdrożenia nie można zmienić tych ustawień, chyba że wdrożenie zostanie zmodyfikowane.

Uwaga: aby zapoznać się z opcjami konfiguracji dla każdego produktu, przeczytaj dodatek dotyczący instalacji produktu w pomocy produktu. Przejrzyj te dodatki, aby określić odpowiednie ustawienia dla każdego produktu we wdrożeniu.

 1. Wybierz produkty do zainstalowania. Oprócz produktu podstawowego, mogą być wstępnie wybrane inne sugerowane produkty. Usuń zaznaczenie tych sugestii, aby usunąć je z wdrożenia.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie typu instalacji, wybierz opcję Typowa lub Niestandardowa.
  • Typowa. Produkt jest instalowany z domyślnymi opcjami.
  • Niestandardowa. Produkt jest instalowany z opcjami wybranymi i skonfigurowanymi przez użytkownika. Przykładami opcji konfigurowalnych są preferencje użytkownika dotyczące zachowania produktu, instalowanie plików pomocniczych i dostęp do zasobów online.
 3. (Opcjonalnie) zainstaluj inne składniki oprogramowania Autodesk lub innych dostawców. Aby zainstalować te komponenty, należy dodać ich pliki EXE lub MSI do specjalnej tabeli znajdującej się w instalatorze.

Dołączanie innego oprogramowania

 1. Zaloguj się na koncie Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com.
 2. Na stronie Wszystkie produkty i usługi znajdź i pobierz każdą aktualizację, która ma zostać uwzględniona we wdrożeniu.
 3. Uruchom instalator i wybierz opcję Utwórz wdrożenie. Jeśli wdrożenie jest już dostępne, przejdź do folderu Narzędzia w folderze wdrożenia produktu i uruchom polecenie Utwórz i zmodyfikuj wdrożenie.
 4. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz każdy plik wykonywalny aktualizacji pobrany z konta.
 5. Dodaj nazwę.
 6. W razie potrzeby dodaj parametry wiersza polecenia w polu Parametry wiersza polecenia. Przykładowo, aby zainstalować plik MSI w trybie bezdialogowym bez powiadomień, dodaj /quiet.
  Uwaga: obsługiwane parametry wiersza polecenia można znaleźć w dokumentacji produktu.
 7. Kliknij strzałkę, aby zamknąć okno.
 8. Kontynuuj, dopóki nie zostanie ukończone tworzenie lub modyfikowanie wdrożenia.
 9. Na komputerze klienckim uruchom instalację wdrożenia.
 10. Po zainstalowaniu produktu otwórz go i sprawdź wersję w menu Pomoc > Informacje. Następnie wybierz okno dialogowe Informacje o produkcie. Powinna być widoczna zaktualizowana wersja produktu, co oznacza, że aktualizacje zostały pomyślnie zainstalowane wraz z wdrożeniem produktu.

Wybieranie aktualizacji

 1. Zaloguj się na koncie w witrynie manage.autodesk.com.
 2. Przejdź do strony Produkty i usługi > Aktualizacje produktu.
 3. Przejrzyj dostępne aktualizacje dla każdego produktu i wybierz te, które chcesz pobrać.

Dystrybucja wdrożenia

Aby zainstalować wdrożenie na stacji roboczej, należy ręcznie uruchomić instalację za pomocą dostarczonego pliku wsadowego lub użyć narzędzia takiego jak Microsoft Configuration Manager (zobacz dokumentację programu Microsoft Endpoint Configuration Manager).

Testowanie wdrożenia

Przed dystrybucją produktów na stacje robocze należy uruchomić wdrożenie na testowej stacji roboczej, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

 1. Używając typowego profilu użytkownika, zaloguj się na komputerze klienckim z profilem, który nie ma uprawnień administratora.
 2. Uruchom produkt, aby sprawdzić, czy:  
  • Nie ma błędów licencji.
  • Główne funkcje niezbędne w pracy są zgodne z oczekiwaniami.
  • Wszystkie aktualizacje, dostosowania i dodatki zostały poprawnie zastosowane.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej