LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Warunki Uprawnień do użytku domowego w ramach Subskrypcji Planu Obsługi Autodesk dla Wielu Użytkowników

Poniższe Warunki Świadczeń mają zastosowanie wobec Świadczeń Użytkowania Poza Miejscem Pracy.

1. DEFINICJE

Poniżej podano definicje terminów. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach Świadczeń, mają znaczenie przypisane im w Umowie Planu Obsługi dla Wielu Użytkowników.

„Produkt Pomocniczy": oznacza wszelkie produkty lub oprogramowanie (inne niż Uprawniona Wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją, Usługi Pomocnicze czy Wsparcie), które Autodesk może udostępnić Subskrybentowi co pewien czas jako Świadczenie w ramach Planu Obsługi dla Wielu Użytkowników i które opisane są szczegółowo na Koncie Autodesk. Produkty Pomocnicze mogą obejmować, między innymi, narzędzia oraz inne produkty, które wymagają oddzielnej instalacji i które działają niezależnie od Uprawnionej Wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją.

„Usługi Pomocnicze”: oznacza wszelkie usługi, obejmujące między innymi Usługi Internetowe, (inne niż wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją czy wersja Produktów Pomocniczych czy Wsparcia), które Autodesk może udostępnić Subskrybentowi co pewien czas jako Świadczenie w ramach Planu Obsługi dla Wielu Użytkowników (jeśli są dostępne) i które opisane są szczegółowo na Koncie Autodesk.

„Uprawniona Wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją”: oznacza najnowszą wersję Oprogramowania Objętego Subskrypcją, które oferowane jest przez Autodesk na Terytorium oraz wszelkie poprzednie wersje Oprogramowania Objętego Subskrypcją, w odniesieniu do których Subskrybent uzyskał Świadczenie Poprzedniej Wersji zgodnie z Umową Planu Obsługi dla Wielu Użytkowników („Poprzednie Wersje”), i które wymienione są na Liście Produktów Uprawnionych do użytkowania Poza Miejscem Pracy dostępnej na Koncie Autodesk.

„Wsparcie”: oznacza program oferowany przez Autodesk, w ramach którego Autodesk może świadczyć (między innymi) usługi wsparcia technicznego jako Świadczenie Planu Obsługi dla Wielu Użytkowników (jeśli jest dostępny), i który opisany został szczegółowo na Koncie Autodesk.

„Usługi Internetowe”: oznacza usługi wykonywane w oparciu o sieć lub chmurę (Cloud), wymagające połączenia z Internetem, oraz usługi i funkcjonalności, które oferowane są lub udostępniane na serwerach Autodesk lub zarządzanych przez Autodesk lub podmioty wyznaczone przez Autodesk lub oddzielne podmioty, które nie są powiązane z Autodesk.

2. ŚWIADCZENIE UŻYTKOWANIA POZA MIEJSCEM PRACY

2.1 Niezależnie od innych postanowień odnośnej Umowy o Licencję i Usługi Autodesk dotyczącej Uprawnionej Wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją lub Produktów Pomocniczych, Subskrybent może Zainstalować i uzyskać Dostęp, lub zezwolić swoim Pracownikom na Instalację i Dostęp, drugiej kopii Uprawnionej Wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub wszelkich Produktów Pomocniczych na Komputerze znajdującym się na Terytorium, ale poza miejscem prowadzenia działalności przez Subskrybenta (w tym na Komputerze służbowym lub prywatnym znajdującym się w domu pracownika Subskrybenta) wyłącznie zgodnie z wewnętrznymi potrzebami biznesowymi Subskrybenta, zgodnie z odnośną Umową o Licencję i Usługi Autodesk, zmienioną lub uzupełnioną niniejszymi Warunkami Świadczeń oraz Warunkami Świadczeń Poprzedniej Wersji lub danymi Warunkami Świadczeń Produktów Pomocniczych. Takie wewnętrzne potrzeby biznesowe mogą obejmować, między innymi, szkolenia dla pracowników dotyczące Uprawnionych Wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Produktów Pomocniczych.

2.2 Kopia Uprawnionej Wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Produktów Pomocniczych Zainstalowanych i Udostępnianych w miejscy prowadzenia działalności przez Subskrybenta zwana będzie „Licencją Główną”, a kopia Uprawnionej Wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Produktów Pomocniczych Zainstalowanych i Udostępnianych poza miejscem prowadzenia działalności przez Subskrybenta zwana będzie „Licencją na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy”. Świadczenia Użytkowania Poza Miejscem Pracy nie są dostępne dla wszystkich wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Produktów Pomocniczych, czy też we wszystkich krajach.

2.3 Jeżeli Autodesk lub dystrybutor dostarczy Subskrybentowi Subskrypcję Przełączoną, wówczas od chwili rozpoczęcia tej Subskrypcji Przełączonej Subskrybent może w dalszym ciągu Instalować dowolną Licencję na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy i uzyskiwać Dostęp do niej lub może zezwolić swoim pracownikom na Instalację takiej Licencji i Dostęp do niej przez okres obowiązywania takiej Licencji na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy, pod warunkiem że (i) Uprawniona Wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Produkt Pomocniczy, do którego odnosi się dostarczona Licencja na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy, jest ujęta w ramach Subskrypcji Przełączonej oraz że (ii) Instalacja takiej Licencji na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy i Dostęp do niej przez Subskrybenta i jego pracowników są w dalszym ciągu w każdym przypadku zgodne z Warunkami Świadczeń Użytkowania Poza Miejscem Pracy lub Warunkami Użytkowania Poza Miejscem Pracy mającymi zastosowanie do Subskrypcji Przełączonej.

3. WARUNKI UŻYTKOWANIA POZA MIEJSCEM PRACY

3.1. Świadczenia Użytkowania Poza Miejscem Pracy podlegają następującym warunkom:

3.1.1 Liczba Licencji na użytkowanie Poza Miejscem Pracy Zainstalowanych i Udostępnianych przez Subskrybenta, czy też jego pracowników, za zgodą Subskrybenta, nie może przekroczyć liczby kopii Licencji Głównej udzielonej w ramach Planu Obsługi dla Wielu Użytkowników, które można Zainstalować i Udostępniać w ramach danej Umowy o Licencję i Usługi Autodesk oraz odnośnych Warunków Świadczeń Poprzednich Wersji oraz Warunków Świadczeń Produktów Pomocniczych.

3.1.2 W celu uzyskania Licencji na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy Subskrybent ma obowiązek stosować się do procedur i polityki określanych od czasu do czasu przez Autodesk;

3.1.3 Nie można korzystać z Licencji na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy jednocześnie z Licencjami Głównymi, których dotyczą;

3.1.4 Prawo Subskrybenta do Instalacji i Dostępu Licencji Użytkowania Poza Miejscem Pracy wejdzie w życie w dniu wydania przez Autodesk kodu autoryzacji dla takiej Licencji na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy i obowiązywać będzie do upływu wcześniejszego z dwóch terminów (1) rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Planu Obsługi dla Wielu Użytkowników lub (2) dzień wypadający trzynaście (13) miesięcy od takiej daty rozpoczęcia (w którym to momencie Licencja na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy przestanie działać);

3.1.5 Licencje na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy nie podlegają aktualizacji i nie będą wymienione przez Autodesk w przypadku ich utraty, kradzieży czy zniszczenia;

3.1.6 Licencje na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy nie uprawniają do otrzymania Wsparcia.

3.1.7 Zezwolenie udzielone przez Subskrybenta jego pracownikom na Instalację i Dostęp (a) Licencji na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy musi być anulowane niezwłocznie, jeżeli taki pracownik (pracownicy) odejdą z pracy. Dalsze Instalowanie i Dostęp (a) Licencji na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy przez (a) byłych pracowników lub osoby trzecie, które nie są pracownikami Subskrybenta stanowi naruszenie postanowień Umowy Planu Obsługi dla Wielu Użytkowników oraz danej Umowy o Licencję i Usługi Autodesk; oraz

3.1.8 wnioski o udzielenie Licencji na Użytkowanie Poza Miejscem Pracy należy składać zgodnie z procedurą określoną przez Autodesk, wedle jej uznania.