LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Warunki świadczenia usług wsparcia technicznego

Prawo do otrzymania wsparcia technicznego na dowolnym poziomie podlega poniżej wymienionym warunkom („Umowa Wsparcia”). Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Umowie Wsparcia, będą mieć znaczenie przypisane im odpowiednio w Umowie o Licencję i Usługi, Planie Obsługi Autodesk czy Umowie Subskrypcji, zawartej przez Subskrybenta z Autodesk.

1. DEFINICJE

 „Autodesk”: Autodesk, Inc., spółka ze stanu Delaware, przy czym, jeżeli Subskrybent korzysta ze Wsparcia Technicznego (a) na terenie Europy, Bliskiego Wschodu czy Afryki, „Autodesk” oznacza Autodesk Development Sàrl lub (b) na terenie Azji, Oceanii czy w rejonie Pacyfiku, „Autodesk” oznacza Autodesk Asia Pte Ltd.

„Konto Autodesk”:  strona internetowa pod adresem:

https://accounts.autodesk.com

inna, wyznaczona lokalizacja Autodesk, gdzie Subskrybent może uzyskać dostęp do informacji na temat swojego konta oraz Świadczeń, lub zastępcze albo inne strony internetowe, jakie zostaną wyznaczone przez Autodesk do obsługi Wsparcia Autodesk.

„Umowa o Licencję i Usługi Autodesk”: standardowa umowa licencyjna na oprogramowanie lub odpowiednio umowa o licencję i usługi, pomiędzy Subskrybentem oraz odpowiednio Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl lub Autodesk Asia Pte Ltd., zawarta lub załączona do pobranych materiałów lub instalacji, lub w inny sposób regulująca zasady udzielenia Subskrybentowi każdorazowej licencji na Instalację i Dostęp do kopii Oprogramowania Objętego Wsparciem.

“Plan Obsługi Autodesk”: standardowa umowa planu obsługi Autodesk, zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Autodesk, regulująca uprawnienia do otrzymywania świadczeń w ramach planu obsługi (obejmująca nielimitowane wsparcie) związanego z Oprogramowaniem.

„Umowa Subskrypcji Autodesk”: standardowa Umowa Subskrypcji Autodesk zawarta pomiędzy Subskrybentem i Autodesk, regulująca uprawnienia Subskrybenta do otrzymywania świadczeń w ramach subskrypcji (obejmujących między innymi Wsparcie) związanych z Oprogramowaniem Objętym Wsparciem lub standardowe warunki korzystania z usług Autodesk 360, między Użytkownikiem a Autodesk, dołączone lub w inny sposób regulującej dostęp do korzystania z usług (w tym, nieograniczone, uprawniające do otrzymania wsparcia) (jeśli dotyczy).

„Usługa Objęta Wsparciem”: oferta Autodesk na oprogramowanie jako usługę (SaaS), na które Subskrybent zakupił oddzielną ofertę Wsparcia lub w przypadku którego jest on uprawniony do takiego Wsparcia zgodnie z Umową Subskrypcji Autodesk, wymienione odpowiednio w potwierdzeniu zamówienia lub odpowiednio Identyfikacji Licencji Subskrybenta. Wyłącznie dla celów niniejszej Umowy Wsparcia, Usługi Objęte Wsparciem obejmować będą wszelkie oprogramowanie dostarczone w związku z Usługą Objętą Wsparciem.

„Oprogramowanie objęte Wsparciem”: oprogramowanie Autodesk, na które Subskrybent zakupił oddzielną ofertę Wsparcia lub w przypadku którego jest on uprawniony do takiego Wsparcia zgodnie z Umową Subskrypcji Autodesk lub Planem Obsługi, wymienione odpowiednio w potwierdzeniu zamówienia lub Identyfikacji Licencji Subskrybenta. Wszelkie dodatkowe składniki oprogramowania (które mogą obejmować moduły lub rozszerzenia Oprogramowania Objętego Wsparciem, łatki lub poprawki (hotfix), pliki wykonywalne, biblioteki, wtyczki, udoskonalenia lub inne funkcjonalności oprogramowania uzupełniające lub udoskonalające Oprogramowanie Objęte Wsparciem), dostarczone Subskrybentowi jako Dodatkowe Świadczenia Wsparcia, uznaje się za element tej wersji Oprogramowania Objętego Wsparciem, dla której taki dodatkowy składnik oprogramowania został dostarczony, o ile nie zostało to określone inaczej przez Autodesk.

„Formularz Informacyjny Klienta”: formularz - o ile dotyczy - (w wersji papierowej lub elektronicznej), który został (1) wypełniony przez Subskrybenta i złożony do dystrybutora lub Autodesk, lub (2) wypełniony przez dystrybutora w imieniu Subskrybenta na podstawie informacji dostarczonych przez Subskrybenta takiemu dystrybutorowi i złożony do Autodesk w związku z zamówieniem Wsparcia przez Subskrybenta i zawierający informacje wymagane w celu zakupienia Wsparcia.

„Data Wejścia w Życie”: data wymieniona w Punkcie 4.1.

„Wsparcie”: oznacza program oferowany przez Autodesk, w ramach którego Autodesk może świadczyć (między innymi) usługi wsparcia technicznego oraz świadczenia powiązane w odniesieniu do Usługi Objętej Wsparciem lub Oprogramowania Objętego Wsparciem.  Poziomy Wsparcia różnią się w zależności od poziomu zakupionego przez Subskrybenta, lub poziomu, do jakiego jest uprawniony.

„Dodatkowe Świadczenia Wsparcia": świadczenia w ramach oferty Wsparcia zamieszczone na Koncie Autodesk i odpowiadające poziomowi lub rodzajowi oferty Wsparcia zakupionego przez Subskrybenta, lub do których Subskrybent jest uprawniony. Dodatkowe Świadczenia Wsparcia mogą obejmować (między innymi) usługi wsparcia technicznego świadczone przez Internet i/lub telefon oraz dostęp do forów i treści dotyczących wsparcia. Dodatkowe Świadczenia Wsparcia zależeć będą od rodzaju Usługi Objętej Wsparciem lub Oprogramowania Objętego Wsparciem oraz Terytorium.

„Opłata za Wsparcie": opłata wnoszona przez Subskrybenta za otrzymywanie Wsparcia.

„Użytkownik Wsparcia”: wykwalifikowane osoby uprawnione przez Subskrybenta do składania Zleceń Wsparcia i do dostępu do Dodatkowych Świadczeń Wsparcia w imieniu Subskrybenta.  Możliwość danej osoby do bycia Użytkownikiem Wsparcia przyznawane będzie zgodnie z polityką Autodesk dotyczącą poszczególnych rodzajów Wsparcia lub Planów Obsługi Autodesk lub Subskrypcji Autodesk.

„Okres Obowiązywania”: okresy (wstępny i wznowienie) określone w Punkcie 3.2 i 4.1.

„Terytorium”: (a) kraj, kraje lub jurysdykcja (jurysdykcje) wymienione w Identyfikacji Licencji lub (b) w przypadku braku takiej Identyfikacji Licencji, lub jeżeli w Identyfikacji Licencji nie wymieniono żadnego kraju czy jurysdykcji, oznacza kraj, w którym Subskrybent nabędzie usługę Wsparcia. Jeżeli tak stanowi Identyfikacja Licencji, lub jeżeli Subskrybent nabył usługę Wsparcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Terytorium oznacza wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

„Subskrybent”: oznacza spółkę lub inną osobę prawną, w imieniu której zakupiona jest usługa Wsparcia; jeżeli usługa Wsparcia zostanie zakupiona w imieniu takiej osoby (np. przez pracownika, niezależnego wykonawcę lub inną uprawnioną osobę); w innym przypadku oznacza odbiorcę indywidualnego nabywającego usługę Wsparcia na własny rachunek. W celu uniknięcia wątpliwości „Subskrybent” odnosi się wyłącznie do pojedynczej, szczegółowo określonej osoby prawnej lub fizycznej i nie obejmuje jakichkolwiek spółek zależnych lub stowarzyszonych takiej osoby prawnej lub fizycznej, ani żadnej osoby z nimi związanej.

2. DODATKOWE ŚWIADCZENIA WSPARCIA

2.1 Dodatkowe Świadczenia Wsparcia. W Okresie Obowiązywania Autodesk zapewniać będzie Subskrybentowi Dodatkowe Świadczenia Wsparcia określone i udostępnione przez Autodesk na Terytorium dla danego poziomu lub rodzaju usług Wsparcia zakupionego przez Subskrybenta, lub poziomu, do którego jest uprawniony. Określone Dodatkowe Świadczenia Wsparcia mogą obejmować prawa dodatkowe, różniące się od praw określonych w niniejszej Umowie. Takie Dodatkowe Świadczenia Wsparcia podlegają odpowiadającym im warunkom Autodesk („Warunki Dodatkowych Świadczeń Wsparcia”), określonym w ramach Konta Autodesk lub na nim dostępnych. Subskrybent zgadza się, że jeżeli Subskrybent zamówi, przyjmie lub wykorzysta jakiekolwiek Dodatkowe Świadczenia Wsparcia, Subskrybent związany będzie Warunkami Dodatkowych Świadczeń Wsparcia obowiązującymi wobec takich  Dodatkowych Świadczeń, z wszelkimi późniejszymi zmianami wprowadzanymi od czasu do czasu przez Autodesk za uprzednim, pisemnym powiadomieniem, dostarczonym zgodnie z niniejszą Umową lub zgodnie z danymi Warunkami Dodatkowych Świadczeń Wsparcia (przy czym takie warunki, z późniejszymi zmianami, uznane są za wymienione w niniejszej Umowie), a Subskrybent zgadza się działać zgodnie z takimi Warunkami Dodatkowych Świadczeń Wsparcia.  Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może uzależnić korzystanie lub dostęp do danych Dodatkowych Świadczeń Wsparcia od dodatkowej akceptacji takich Warunków Dodatkowych Świadczeń Wsparcia.

2.2. Język Dodatkowych Świadczeń Wsparcia. Dodatkowe Świadczenia Wsparcia udostępnione są w języku angielskim, przy czym Autodesk dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Dodatkowe Świadczenia Wsparcia w języku danego kraju, jeżeli będą dostępne.

2.3. Wyłączenie Dodatkowych Świadczeń Wsparcia. Autodesk nie ma obowiązku dostarczać Dodatkowych Świadczeń Wsparcia w następujących przypadkach:

(a) użytkowanie Komputera w celu uzyskania dostępu do Usługi Objętej Wsparciem lub Oprogramowania Objętego Wsparciem w warunkach nieodpowiadających warunkom określonym przez producenta Komputera;

(b) korzystanie z Usług Objętych Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem przy pomocy oprogramowania innych dostawców i/lub sprzętu innego, niż sprzęt określony przez Autodesk w odnośnych wymogach i/lub dokumentacji dotyczących systemu.

(c) utrzymanie Komputera, z którego uzyskuje się dostęp do Usługi Objętej Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem w sposób sprzeczny ze standardami określonymi przez producenta Komputera;

(d) brak zapewnienia odpowiednich szkoleń dotyczących korzystania z Usługi Objętej Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem dla personelu Subskrybenta;

(e) niespełnienie minimalnych wymogów specyfikacji wskazanych przez Autodesk dotyczącej dostępu do Usługi Objętej Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem przez sprzęt komputerowy Subskrybenta;

(f) uzyskanie dostępu do Usługi Objętej Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem przy pomocy zewnętrznego oprogramowania, oprogramowania firmware i/lub sprzętu innego, aniżeli oprogramowanie systemu operacyjnego dostawców zewnętrznych wskazane przez Autodesk; lub

(g) korzystanie z Usługi Objętej Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem w sposób sprzeczny z daną Umową Subskrypcji Autodesk czy Umową o Licencję i Usługi.

2.4. Warunki Dodatkowych Świadczeń Wsparcia. W celu uzyskania Dodatkowych Świadczeń Wsparcia Subskrybent ma obowiązek:

(a) zagwarantować, że jego Użytkownicy Wsparcia składać będą Zlecenia Dodatkowych Świadczeń Wsparcia zgodnie z niniejszą Umową Wsparcia;

(b) zagwarantować, że Subskrybent lub jego Użytkownicy Wsparcia dostarczą Autodesk informacje, specyfikacje czy inne dane, których Autodesk może zażądać w celu zapewnienia Dodatkowych Świadczeń Wsparcia;

(c) tam, gdzie to możliwe, zastosować się do instrukcji i procedur rozwiązywania problemów dostarczonych przez Autodesk przed złożeniem Zlecenia Dodatkowych Świadczeń Wsparcia;

(d) stosować się do procedur Autodesk dotyczących określenia natury problemu, analizy problemu oraz zlecania usług;

(e) stosować się do wszystkich wytycznych Autodesk dotyczących zleceń Dodatkowych Świadczeń Wsparcia i związanych z prawidłowym użytkowaniem funkcjonalności Usługi Objętej Wsparciem;

(f) dostarczać Użytkownikom Wsparcia najnowszą Dokumentację udostępnioną przez Autodesk dla danej Usługi Objętej Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem.

2.5. Realizowanie Dodatkowych Świadczeń Wsparcia, Zakres Korzystania. Autodesk dostarczać będzie Subskrybentowi Dodatkowe Świadczenia Wsparcia dla Usługi Objętej Wsparciem lub, odpowiednio, Oprogramowania Objętego Wsparciem wyłącznie za pośrednictwem Użytkowników Wsparcia. Zapewnianie Dodatkowych Świadczeń Wsparcia przez Autodesk podlegać będzie wyłącznie postanowieniom niniejszej Umowy Wsparcia. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Dodatkowe Świadczenia Wsparcia udostępniane są wyłącznie do wewnętrznego użytkowania przez Subskrybenta w celu zapewnienia dostępu i możliwości korzystania z Usługi Objętej Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem przez Subskrybenta i jego Użytkowników Wsparcia. Subskrybent potwierdza również i przyjmuje do wiadomości, że Dodatkowe Świadczenia Wsparcia mogą nie zapewnić osiągnięcia rezultatów oczekiwanych przez Subskrybenta ze względu na ograniczenia systemowe Subskrybenta.

2.6. Modyfikacja Dodatkowych Świadczeń Wsparcia. Autodesk zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany dowolnych Dodatkowych Świadczeń Wsparcia (w tym także warunków realizacji tych świadczeń) lub do zaoferowania innych Dodatkowych Świadczeń Wsparcia albo do anulowania niektórych Dodatkowych Świadczeń Wsparcia w ramach oferty Wsparcia, bez uprzedniego zawiadomienia Subskrybenta.

3. ZAKUP, ODNOWIENIE

3.1 Zakup. W przypadku zakupu lub uzyskania prawa do Wsparcia dla Usługi Objętej Wsparciem czy Oprogramowania Objętego Wsparciem Autodesk dostarczy Subskrybentowi instrukcje na temat dostępu do usług Wsparcia na Koncie Autodesk.

3.2. Odnowienie. W przypadku zakupu oddzielnej usługi Wsparcia, przed wygaśnięciem Okresu Obowiązywania Wsparcia Subskrybenta, Subskrybent może zakupić odnowienie usług Wsparcia na dodatkowy okres („Okres Odnowienia”) od sprzedawcy, dystrybutora lub Autodesk, jeżeli usługa taka dostępna będzie w kraju Subskrybenta. Jeżeli Subskrybent wybrał plan automatycznego odnowienia, każde takie automatyczne odnowienie będzie stanowić Okres Odnowienia. O ile Autodesk nie zdecyduje inaczej, w przypadku braku odnowienia przez Subskrybenta usługi Wsparcia lub w przypadku odwołania przez Subskrybenta opcji automatycznego odnowienia przed zakończeniem Okresu Obowiązywania, niniejsza Umowa oraz uprawnienia Subskrybenta do Dodatkowych Świadczeń Wsparcia wygasają automatycznie.   

 4. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

4.1. Data Wejścia w Życie, Okres Obowiązywania. Data Wejścia w Życie niniejszej Umowy Wsparcia oraz Dodatkowych Świadczeń Wsparcia Subskrybenta zostanie określona przez Autodesk zgodnie z jej polityką Wsparcia dotyczącą wprowadzenia oferty Wsparcia Subskrybenta do systemów Autodesk. Okresy Odnowienia Wsparcia obowiązywać zaczną w rocznicę Daty Wejścia w Życie. W przypadku zakupu oddzielnej usługi Wsparcia, Okres Początkowy Wsparcia będzie trwać jeden (1) miesiąc, trzy (3) miesiące (ten okres zwany będzie również „Okresem Kwartalnym”) lub jeden rok (1), dwa (2) lub (3) lata począwszy od Daty Wejścia w Życie, w zależności od okresu przyznanego, wybranego i zakupionego przez Subskrybenta. Okresy Odnowienia oddzielnej usługi Wsparcia będą trwać przez jeden (1) miesiąc, trzy (3) miesiące (ten okres zwany będzie również „Okresem Kwartalnym”) lub jeden rok (1), dwa (2) lub trzy (3) lata od rocznicy Daty Wejścia w Życie bezpośrednio po zakończeniu Okresu Początkowego lub bezpośrednio przed Okresem Odnowienia (odpowiednio), w zależności od długości Okresu Odnowienia wybranego i zakupionego przez Subskrybenta. Autodesk dołoży wszelkich starań, aby potwierdzić zakup dokonany przez Subskrybenta w ciągu 48 godzin po Dacie Wejścia w Życie lub właściwej rocznicy Daty Wejścia w Życie (odpowiednio). Jeżeli Subskrybent uprawniony jest do Wsparcia w ramach Umowy Subskrypcji Autodesk, Okres Obowiązywania Wsparcia będzie stanowić okres obowiązywania Umowy Planu Obsługi Autodesk lub Subskrypcji Autodesk.

4.2 Rozwiązanie. Zarówno Autodesk jak i Subskrybent mają prawo do rozwiązania niniejszej Umowy Wsparcia w przypadku naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy i niewywiązania się z obowiązku naprawienia takiego naruszenia w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania pisemnego wezwania do naprawienia takiego naruszenia. Ponadto w miejsce rozwiązania, Autodesk może zawiesić dostęp Subskrybenta do Dodatkowych Świadczeń Wsparcia i/lub inne zobowiązania Autodesk czy też prawa Subskrybenta wynikające z niniejszej Umowy Wsparcia w przypadku, gdy Subskrybent nie wywiąże się z obowiązku dokonania płatności z tytułu Wsparcia, lub Usług Objętych Wsparciem lub Oprogramowania Objętego Wsparciem na rzecz Autodesk, sprzedawcy lub dystrybutora uprawnionego przez Autodesk pośrednio lub bezpośrednio, lub gdy w inny sposób nie dotrzyma warunków niniejszej Umowy Wsparcia. Autodesk może również rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku upadłości, niewypłacalności lub ugody Subskrybenta z jego wierzycielami. Autodesk może rozwiązać lub zmienić niniejszą Umowę, jeżeli dalsze świadczenie Dodatkowych Świadczeń Wsparcia na rzecz Subskrybenta lub jego Użytkowników Wsparcia stanie się niemożliwe wskutek obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza Umowa Wsparcia zostanie automatycznie rozwiązana bez dodatkowego zawiadomienia czy działania ze strony Autodesk w przypadku likwidacji Subskrybenta, lub próby przeniesienia niniejszej Umowy Subskrypcji Wsparcia lub jakichkolwiek Dodatkowych Świadczeń Wsparcia bez uprzedniej zgody Autodesk wyrażonej na piśmie. Subskrybent może rozwiązać niniejszą Umowę Wsparcia w dowolnym czasie, z podaniem przyczyny lub bez, ze skutkiem w momencie doręczenia wypowiedzenia, przy czym (z wyjątkiem rozwiązania wynikającego ze zmiany niniejszej Umowy Wsparcia zgodnie z Punktem 7.9 poniżej) Subskrybent nie będzie mieć w żadnym razie prawa do otrzymania zwrotu jakichkolwiek płatności ani uznania zapłaconej kwoty na poczet innych płatności związanych ze Wsparciem.

4.3. Skutki Rozwiązania. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania oferty Wsparcia Subskrybenta z dowolnej przyczyny niniejsza Umowa Wsparcia oraz wszelkie Dodatkowe Świadczenia Wsparcia z niej wynikające wygasają, a Subskrybent i jego Użytkownicy Wsparcia będą zobowiązani do natychmiastowego zaprzestania korzystania z wszystkich Dodatkowych Świadczeń Wsparcia. Po rozwiązaniu Autodesk będzie mieć prawo do niezwłocznego zamknięcia konta (kont) Subskrybenta i zaprzestania oferowania Dodatkowych Świadczeń Wsparcia. Autodesk zastrzega sobie również prawo do zażądania od Subskrybenta przedstawienia dowodu na to, że wszystkie Dodatkowe Świadczenia Wsparcia zostały odinstalowane i nie są dalej używane.

5. POUFNOŚĆ

5.1. Definicja Informacji Poufnych i Wyjątki. Wyłącznie dla celów niniejszej Umowy Wsparcia pojęcie „Informacje Poufne” oznaczać będzie informacje ujawnione w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej, graficznej lub innej przez dowolną ze stron (zwaną „Stroną Ujawniającą”) drugiej stronie (zwanej „Stroną Otrzymującą”) w Okresie Obowiązywania, które (i) oznaczone zostały lub określone jako „poufne” lub „zastrzeżone” w momencie ujawnienia lub (ii) które zostały ujawnione w okolicznościach, w jakich powinny być traktowane jako poufne przez Stronę Otrzymującą, i ograniczone będzie do informacji technicznych Autodesk dotyczących Oprogramowania Objętego Wsparciem lub Usług Objętych Wsparciem, przekazanych przez Autodesk Subskrybentowi w związku z realizowaniem Dodatkowych Świadczeń Wsparcia w ramach niniejszej Umowy Wsparcia, oraz do zawartości zleceń Wsparcia Subskrybenta, jak również plików i informacji złożonych w związku z nimi i otrzymywaniem Dodatkowych Świadczeń Wparcia w ramach niniejszej Umowy Wsparcia. Informacje Poufne nie obejmują informacji, które od momentu ich ujawnienia: (i) są lub będą podane do wiadomości publicznej nie z winy Strony Otrzymującej; lub (ii) znajdowały się legalnie w posiadaniu Strony Otrzymującej przed ich uzyskaniem od Strony Ujawniającej i nie były objęte obowiązkiem poufności, zgodnie z pisemnymi dowodami przedstawionymi przez Stronę Otrzymującą; lub (iii) były legalnie ujawnione Stronie Otrzymującej przez osoby trzecie bez żadnych ograniczeń dotyczących ich wykorzystania czy ujawniania; lub (iv) zostały opracowane niezależnie przez Stronę Otrzymującą bez korzystania czy odniesienia się do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, zgodnie z pisemnymi dowodami przedstawionymi przez Stronę Otrzymującą.

5.2. Zobowiązania dotyczące Informacji Poufnych. Strona Otrzymująca zobowiązuje się chronić Informacje Poufne w takim samym stopniu, w jakim Strona Otrzymująca chroni swoje własne informacje poufne i zastrzeżone (z zachowaniem uzasadnionych środków ochrony): (i) przed nieuprawnionym wykorzystaniem, rozpowszechnianiem czy publikacją Informacji Poufnych; (ii) przed ujawnieniem Informacji Poufnych osobom trzecim; (iii) przed wykorzystaniem Informacji Poufnych z wyjątkiem, gdy jest to niezbędne dla celu wywiązania się z zobowiązań lub skorzystania ze swoich praw wynikających z niniejszej Umowy Wsparcia („Cel Wsparcia”), (iv) przed powielaniem Informacji Poufnych, chyba że jest to wymagane dla Celów Wsparcia; przy czym wszelkie kopie zawierać będą odpowiednie oznaczenia potwierdzające, że zawierają lub stanowią Informacje Poufne Strony Ujawniającej; oraz (v) przed zastosowaniem inżynierii wstecznej wobec Informacji Poufnych. Strona Otrzymująca umożliwi korzystanie i dostęp do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej wyłącznie własnym pracownikom oraz pracownikom spółki nadrzędnej Strony Otrzymującej, a także pracownikom spółek zależnych czy stowarzyszonych, lub uprawnionym przedstawicielom, którzy: powinni takie informacje posiadać i którzy zostali poinformowani, że Informacje Poufne należy wykorzystać wyłącznie w Celu Wsparcia; oraz podpisali wiążącą klauzulę poufności chroniącą interes Strony Ujawniającej w stopniu nie mniejszym niż niniejsza Umowa Wsparcia. Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne na żądanie organów publicznych lub sądu, pod warunkiem że Strona Ujawniająca zostanie niezwłocznie powiadomiona na piśmie o takim wymogu, przy czym zakres takiego ujawnienia zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Zobowiązania Strony Otrzymującej dotyczące wykorzystania i ujawniania Informacji Poufnych będą obowiązywać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Wsparcia przez okres trzech (3) lat.

5.3. Własność Informacji Poufnych. Wszelkie Informacje Poufne stanowią własność Strony Ujawniającej. Strona Otrzymująca nie nabywa żadnych praw czy licencji własności intelektualnej od Strony Ujawniającej w odniesieniu do, między innymi, patentów, znaków towarowych, praw autorskich czy wzorów użytkowych w ramach niniejszej Umowy Wsparcia czy też w ramach jakichkolwiek informacji ujawnionych w związku z tą Umową, z wyjątkiem ograniczonego prawa do wykorzystania takich Informacji Poufnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Wsparcia.

6. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BRAK GWARANCJI

6.1. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUDOSTĘPNIENIE LUB NIEWPROWADZENIE DO SPRZEDAŻY DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ WSPARCIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY O WSPARCIE. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE ODPOWIADA ZA KOSZTY ZAKUPU PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE ODPOWIADA (POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO) ZA SZKODY UBOCZNE, SPECJALNE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE CZY TEŻ ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, A TAKŻE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATĘ PRZYCHODÓW BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, LUB TEŻ ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI (NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD CZY INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI). PONADTO ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTODESK WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY WSPARCIA W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ LUB PŁATNEJ PRZEZ SUBSKRYBENTA NA RZECZ AUTODESK LUB DYSTRYBUTORA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ, KTÓREJ TAKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄ. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ, NAWET JEŚLI AUTODESK ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. SUBSKRYBENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPŁATA ZA ODDZIELNE WSPARCIE ZAKUPIONE PRZEZ NIEGO ODPOWIADA TEMU RYZYKU, ORAZ ŻE OGRANICZENIE, O KTÓRYM MOWA W NINIEJSZYM USTĘPIE, JEST ZASADNICZYM ELEMENTEM UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ STRONY. Powyższe ograniczenia stanowią ograniczenia dodatkowe i nie zastępują ograniczeń odpowiedzialności określonych w danej Umowie Subskrypcji, Umowie Planu Obsługi Autodesk oraz Umowie o Licencję i Usługi Autodesk.

6.2. Brak Gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności przy zastosowaniach o wysokim ryzyku. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEPISAMI PRAWA ZAKRESIE AUTODESK WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, ZAPEWNIENIA I WARUNKI DOTYCZĄCE WSPARCIA CZY DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ WSPARCIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE NA GRUNCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LUB PRAWA LUB WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU DZIAŁALNOŚCI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA ZBYWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ. W SZCZEGÓLNOŚCI, AUTODESK NIE GWARANTUJE, ŻE:

(A) WSPARCIE ZE STRONY AUTODESK ZAPEWNI BEZBŁĘDNE I NIEPRZERWANE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA OBJĘTEGO WSPARCIEM CZY USŁUG OBJĘTYCH WSPARCIEM;

(B) EWENTUALNE BŁĘDY ZOSTANĄ SKUTECZNIE USUNIĘTE PRZEZ AUTODESK;

(C) AUTODESK SKUTECZNIE ROZWIĄŻE ZGŁASZANE PROBLEMY; LUB

(D) ŻE WSZELKIE OBEJŚCIA, WYTYCZNE CZY ROZWIĄZANIA ZAPROPONOWANE W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O WSPARCIE SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA CZY WYMOGI SUBSKRYBENTA.

ŻADNE Z NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH NIE WYŁĄCZA GWARANCJI LUB WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ OGRANICZONE, WYŁĄCZONE LUB MODYFIKOWANE BEZ WZGLĘDU NA OGRANICZENIA UMOWNE STANOWIĄCE INACZEJ. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIACH O WYSOKIM RYZYKU. ŻADNE Z DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ WSPARCIA NIE SĄ ODPORNE NA PROBLEMY (FAULT TOLERANT), ANI TEŻ NIE MA GWARANCJI, ŻE BĘDĄ ONE WOLNE OD BŁĘDÓW CZY ŻE BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, ANI TEŻ NIE SĄ UDOSTĘPNIANE ANI LICENCJONOWANE SUBSKRYBENTOWI W CELU „UŻYTKOWANIA O WYSOKIM RYZYKU”. „UŻYTKOWANIE O WYSOKIM RYZYKU” OZNACZA, ŻE ISTNIEJĄ PODSTAWY, ABY PRZYPUSZCZAĆ, ŻE AWARIA KTÓREGOKOLWIEK Z DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ WSPARCIA UŻYWANYCH PRZEZ SUBSKRYBENTA MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ LUB POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA OSÓB LUB TEŻ POWAŻNE STRATY MATERIALNE CZY SZKODY W ŚRODOWISKU.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1. Właściwe Prawo. Niniejsza Umowa Wparcia podlegać będzie następującym prawom i zgodnie z nimi będzie interpretowana (a) prawo szwajcarskie, w przypadku nabycia Wsparcia na terenie Europy, Afryki czy Bliskiego Wschodu; (b) prawo singapurskie, w przypadku nabycia Wsparcia na terenie Azji, Oceanii i w rejonie Pacyfiku; lub (c) prawo Stanu Kalifornia (oraz obowiązujące przepisy federalne USA), w przypadku nabycia Wsparcia na terenie obu Ameryk (w tym Wysp Karaibskich) lub w innym kraju niewymienionym w niniejszym punkcie 7.1.Prawa w wyżej wymienionych jurysdykcjach będą obowiązywać bez odniesienia do norm kolizyjnych w nich zawartych.  Niniejsza Umowa Wsparcia nie podlega przepisom Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani Ustawy UCIT (Uniform Computer Information Transaction Act). Ponadto Strony uzgadniają, że wszelkie roszczenia, spory czy procesy wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane mogą być wniesione wyłącznie (a Strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do Sądu Okręgowego Stanu Kalifornia  w Hrabstwie Marin lub do Sądu Okręgowego USA dla północnej Kalifornii w San Francisco; z wyjątkiem przypadku, gdy Subskrybent nabył usługę Wsparcia w (a) Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a Strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Szwajcarii, lub (b) w Azji, Oceanii lub rejonie Pacyfiku, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Singapurze. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza prawa Autodesk do wniesienia pozwu o naruszeniu praw własności intelektualnej w kraju, w którym takie naruszenie rzekomo miało miejsce.

7.2. Siła Wyższa. Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody oraz poniesione kary wynikające z opóźnień lub niewykonania obowiązków umownych w rezultacie zdarzeń losowych, opóźnień po stronie dostawcy lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Autodesk.

7.3. Cesja; Zrzeczenie się; Podwykonawcy; Jednostki Powiązane. Subskrybent nie ma prawa dokonania cesji niniejszej Umowy Wsparcia ani żadnych praw z niej wynikających (w wyniku nabycia akcji/udziałów lub aktywów, fuzji, zmiany w strukturze własnościowej, zastosowania przepisów prawa czy innych działań) bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Autodesk, przy czym Autodesk będzie mieć prawo do wstrzymania takiej zgody wedle swojego uznania, a wszelkie domniemane cesje dokonane przez Subskrybenta zostaną uznane za nieważne. W przypadku postępowania upadłościowego czy innego o podobnym charakterze, niniejsza Umowa Wsparcia jest i będzie traktowana jako umowa obowiązująca zgodnie z postanowieniami Punktu 365(c)(1) Rozdziału 11 Kodeksu USA i nie można jej scedować bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Autodesk, przy czym Autodesk będzie mieć prawo do wstrzymania takiej zgody wedle swojego uznania. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może zlecić podwykonawcy realizację praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Wsparcia, w tym, bez ograniczeń, realizowanie Dodatkowych Świadczeń Wsparcia, pod warunkiem, że Autodesk pozostanie podmiotem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Wsparcia. Subskrybent wyraża również zgodę na to, że podwykonawcy Autodesk mają prawo do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy Wsparcia (w tym prawo do podejmowania działań w przypadku naruszenia jej postanowień). Bez pisemnego zrzeczenia się podpisanego przez stronę, której takie zrzeczenie się dotyczy, żadne postanowienie zawarte w niniejszej Umowie Wsparcia nie będzie uznane za uchylone, ani żadne naruszenie nie będzie usprawiedliwione. Żadne zrzeczenie się (wyraźne czy dorozumiane) nie będzie stanowić zgody na, zrzeczenia się ani też usprawiedliwienia wszelkich innych lub przyszłych naruszeń.

7.4. Amerykańskie przepisy eksportowe. Subskrybent potwierdza, że wszystkie Dodatkowe Świadczenia Wsparcia podlegają prawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych (USA) i że będzie się do tych przepisów i praw stosować. Prawa i przepisy eksportowe USA zabraniają pobierania, dostępu, otrzymywania, wywozu, ponownego wywozu, czy transferu Dodatkowych Świadczeń Wsparcia do państw objętych restrykcjami, na rzecz użytkowników objętych restrykcjami. Subskrybent oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że ani Subskrybent, ani jego Pracownicy czy Użytkownicy Wsparcia (a) nie znajdują się, ani nie są rezydentami czy obywatelami państwa objętego restrykcjami; (b) nie są umieszczeni na żadnej liście użytkowników końcowych objętych restrykcjami; oraz (c) jeżeli nie zezwalają na to przepisy eksportowe USA, nie będą używać żadnych Dodatkowych Świadczeń Wsparcia w żadnym celu objętym restrykcjami, obejmującym, bez ograniczeń: projektowanie, analizę, symulacje, oszacowania, testy czy inne działania związane z bronią jądrową, chemiczną/biologiczną, systemami rakietowymi czy aplikacjami kierowania samolotów bezzałogowych. Subskrybent potwierdza, że wymogi i ograniczenia wynikające z przepisów prawa USA mogą różnić się w zależności od otrzymanych Dodatkowych Świadczeń Wsparcia i mogą ulec zmianie, oraz że w celu dokładnego określenia, jakie przepisy obowiązują wobec takich Dodatkowych Świadczeń Wsparcia, należy zapoznać się z treścią amerykańskich przepisów o eksporcie towarów i usług oraz zwrócić się do Ministerstwa Skarbu USA, Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych.

7.5. Całość Umowy; rozdzielność postanowień. Niniejsza Umowa Wsparcia oraz wszelkie warunki w niej wymienione (np. Umowa Planu Obsługi Autodesk czy Umowa Subskrypcji Autodesk czy Umowa o Licencję i Usługi Autodesk (jeżeli ma zastosowanie) lub Warunki Dodatkowych Świadczeń Wsparcia) stanowią całość umowy pomiędzy stronami (i zawierają oraz zastępują wszelkie uprzednie lub równoczesne umowy, negocjacje, komunikację, porozumienia, oświadczenia, gwarancje, reklamy czy uzgodnienia) dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Strony potwierdzają, że zawierając niniejszą Umowę, nie opierają się na żadnych umowach, negocjacjach, komunikacji, oświadczeniach, gwarancjach, reklamach czy uzgodnieniach oprócz tych, które zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może uzupełnić lub zmienić warunki niniejszej Umowy Wsparcia czy Warunki Dodatkowych Świadczeń Wsparcia, pod warunkiem, że Autodesk dostarczy pisemne powiadomienie o takich uzupełnieniach czy zmianach, zanim zaczną one obowiązywać Subskrybenta. Wszelkie warunki odmienne od postanowień niniejszej Umowy Wsparcia czy Warunków Dodatkowych Świadczeń Wsparcia komunikowane przez Subskrybenta uznane będą za nieważne i nieobowiązujące, chyba że uzgodnione zostaną na piśmie i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Autodesk. Wszelkie inne zmiany w niniejszej Umowie wymagać będą dla swojej ważności formy pisemnej z podpisem uprawnionego przedstawiciela Autodesk. W przypadku gdy właściwy sąd stwierdzi w prawomocnej decyzji, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieegzekwowalne, takie postanowienie zostanie wyegzekwowane w stopniu możliwie jak najbliższym pierwotnej intencji stron, a pozostałe warunki i postanowienia pozostaną niezmienione i nadal będą obowiązywać.

7.6. Powiadomienia. Powiadomienia będą wysyłane przez Autodesk w formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną lub zamieszczone na Koncie Autodesk lub koncie Autodesk Subskrybenta lub dostarczane w inny sposób, który Autodesk uzna za stosowny. Subskrybent nie może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień. Powiadomienia od Subskrybenta mogą być wysyłanepocztą elektroniczną na adres contractual.notification@autodesk.com. Powiadomienia wysyłane przez Autodesk do Subskrybenta zostaną uznane za skutecznie doręczone (i) w przypadku powiadomień wysłanych pocztą elektroniczną, w momencie ich wysłania na adres podany w Formularzu Informacyjnym Klienta (lub, jeżeli taki Formularz Informacyjny Klienta czy adres e-mail nie został dostarczony – na inny adres e-mail podany Autodesk przez Subskrybenta lub w jego imieniu) lub (ii)w przypadku powiadomień zamieszczanych na Koncie Autodesk lub w inny sposób, jaki Autodesk uzna za właściwe - dziesięć (10) Dni Roboczych po zamieszczeniu takich powiadomień na Koncie Autodesk lub po ich wysłaniu w inny sposób, jaki Autodesk uzna za właściwy.  Powiadomienia wysyłane przez Subskrybenta do Autodesk będą uznane za doręczone w momencie ich dostarczenia do Autodesk.

7.7. Prywatność i Wykorzystanie Informacji. Subskrybent potwierdza (w imieniu własnym oraz w imieniu Użytkowników Wsparcia), że zarówno Subskrybent (oraz osoby trzecie działające w jego imieniu) oraz Użytkownicy Wsparcia mogą dostarczać, a Autodesk i jej dystrybutorzy (oraz osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jej dystrybutorów) mogą otrzymywać określone informacje i dane dotyczące Subskrybenta (w tym, bez ograniczeń, dane osobowe) oraz działalności Subskrybenta w związku z niniejszą Umową Wsparcia, w tym, bez ograniczeń, informacje i dane dostarczone lub uzyskane przez Autodesk oraz jej dystrybutorów (oraz osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jej dystrybutorów) z Formularza Informacyjnego Klienta lub w inny sposób, w związku z zamówieniem, rejestracją, aktywowaniem, aktualizacją, zatwierdzeniem uprawnień, badaniem, monitorowaniem, Instalacją i Dostępem do Dodatkowych Świadczeń Wsparcia oraz zarządzaniem relacjami z Subskrybentem. Subskrybent niniejszym wyraża zgodę na to, aby spółka Autodesk przechowywała, wykorzystywała, utrzymywała i ujawniała takie informacje i dane (w tym, bez ograniczeń, dane osobowe, jeżeli dotyczy) zgodnie ze swoją polityką prywatności i ochrony danych, aktualizowaną od czasu do czasu, w tym, bez ograniczeń, Polityką Prywatności Autodesk, zamieszczoną na stronie:

https://www.autodesk.com/privacy.

Nie ograniczając ogólnego charakteru poprzedniego zdania, Subskrybent wyraża zgodę na: (a) kontaktowanie się Autodesk z Subskrybentem i/lub jego Użytkownikami Wsparcia (lub osobami trzecimi działającymi w jego lub ich imieniu) w celu uzyskania wyraźnej zgody na warunki Polityki Prywatności Autodesk i/lub wyraźnej zgody na określone wykorzystanie informacji i danych (w tym, bez ograniczeń, danych osobowych); (b) dostarczanie przez Autodesk danych i Informacji, obejmujących bez ograniczeń, informacje i dane na temat korzystania przez Subskrybenta i jego Użytkowników Wsparcia z Dodatkowych Świadczeń Wsparcia swoim dystrybutorom, spółkom stowarzyszonym oraz osobom trzecim w związku z dostarczeniem, utrzymaniem, administracją czy wykorzystaniem Dodatkowych Świadczeń Wsparcia lub w związku z wykonaniem jakiejkolwiek umowy dotyczącej Dodatkowych Świadczeń Wsparcia; oraz (c) przesyłanie przez Autodesk takich informacji i danych za granicę, w tym do jurysdykcji, w których przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych są mniej restrykcyjne, aniżeli przepisy w kraju, gdzie Subskrybent jest rezydentem lub zamieszkuje. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że takie polityki mogą zostać przez Autodesk zmienione i że będą one obowiązywać Subskrybenta po ich zamieszczeniu na stronie internetowej Autodesk lub opublikowaniu przez Autodesk na piśmie.

7.8. Okres obowiązywania. Punkty 1, 2.6, 3, 4.2, 5, 6 oraz 7 niniejszej Umowy Wsparcia obowiązywać będą również po zakończeniu wszystkich usług Wsparcia dla Subskrybenta.

7.9. Zmiana Warunków. Autodesk ma prawo zmienić postanowienia niniejszej Umowy Wsparcia i/lub Warunków Dodatkowych Świadczeń Wsparcia w dowolnym czasie. W takim przypadku Autodesk powiadomi Subskrybenta o wszelkich takich zmianach. Powiadomienia mogą zostać wysłane pocztą elektroniczną, mogą być zamieszczone na Koncie Autodesk lub w innej formie, jaką Autodesk uzna za stosowną. Jeżeli Subskrybent nie wyraża zgody na takie zmiany, powinien zawiadomić o tym Autodesk na piśmie (zgodnie z Punktem 7.6) w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia od Autodesk. W przypadku dostarczenia takiego powiadomienia do Autodesk przez Subskrybenta, usługa Wsparcia i związane z nią Dodatkowe Świadczenia Wsparcia nadal będą podlegać warunkom ostatniej obowiązującej Umowy Wsparcia oraz związanym z nią Warunkom Dodatkowych Świadczeń Wsparcia, zaakceptowanym przez Subskrybenta (łącznie z tymi uznanymi za zaakceptowane) do upływu bieżącego Okresu Wsparcia (jeżeli Subskrybent wniósł wszystkie opłaty za cały Okres Wsparcia); a po upływie takiego Okresu Wsparcia, Umowa Wsparcia wygaśnie, przy czym jeżeli Subskrybent nie wniósł wszystkich wymaganych opłat za cały Okres Wsparcia, wówczas Umowa Wsparcia zostanie rozwiązana z końcem okresu, za który Subskrybent takie opłaty wniósł. W przypadku, gdy Subskrybent nie dostarczy takiego powiadomienia do Autodesk, lub jeżeli złoży zamówienie na nowe Dodatkowe Świadczenia Wsparcia lub wznowienie Dodatkowych Świadczeń Wsparcia lub jeżeli nadal będzie wnosić roczne lub okresowe opłaty za Wsparcie (jeżeli dotyczy), uznane zostanie, że Subskrybent zaakceptował takie zmiany we wszystkich swoich Dodatkowych Świadczeniach Wsparcia.

Niezależnie od powyższego, w przypadku zmian wprowadzonych przez Autodesk do niniejszej Umowy Wsparcia, Subskrybent nie będzie mieć prawa do żadnych dodatkowych świadczeń czy usług oferowanych zgodnie z takimi warunkami, jeśli nie wniesie na rzecz Autodesk lub dystrybutorów opłat związanych z takimi zmianami, jeżeli dotyczy.

7.10. Język. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszej Umowy Wsparcia i jakimkolwiek jej tłumaczeniem, angielska wersja językowa Umowy Wsparcia będzie wersją prawnie wiążącą. W przypadku zakupu Wsparcia w Kanadzie, Subskrybent zgadza się że: Strony niniejszej umowy potwierdzają, że zgodnie z ich wolą, niniejsza Umowa oraz wszelkie dokumenty jej dotyczące, w tym powiadomienia, sporządzone zostaną wyłącznie w języku angielskim. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.