LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Warunki Planu Obsługi Autodesk

Niniejsze warunki stanowią Warunki Programu Współpracy regulującego wszystkie Plany Obsługi Autodesk („Umowa Planu Obsługi”) Subskrybenta.

1. DEFINICJE

Poniżej podano definicje terminów. W przypadku wszystkich Planów Obsługi terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Umowie Planów Obsługi, będą mieć znaczenie przypisane im w danej Umowie o Licencję i Usługi Autodesk regulującej sposób korzystania przez Subskrybenta z danej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją związanego z takim Planem Obsługi.

„Autodesk”: Autodesk, Inc., spółka ze stanu Delaware, z wyjątkiem przypadków nabycia Planu Obsługi w (a) kraju znajdującym się w Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, wówczas Autodesk oznacza Autodesk Development Sàrl w związku z Planem Obsługi nabytymi w tym kraju/lub w tych krajach , lub (b) kraju znajdującym się w Azji, Oceanii lub rejonie Pacyfiku, wówczas “Autodesk” oznacza Autodesk Asia Pte Ltd. w związku z Planem Obsługi nabytymi w tym kraju/tych krajach.

Konto Autodesk”: strona internetowa pod adresem: https://accounts.autodesk.com, lub inna, wyznaczona lokalizacja Autodesk, gdzie Subskrybent może uzyskać dostęp do informacji na temat swojego konta oraz Świadczeń, lub nowa strona internetowa albo inne strony internetowe, jakie zostaną wyznaczone przez Autodesk dla potrzeb obsługi Planu Obsługi.

„Umowa o Licencję i Usługi Autodesk”: standardowa umowa licencyjna na oprogramowanie lub umowa o licencję i usługi zawarta pomiędzy Subskrybentem oraz, odpowiednio, Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl lub Autodesk Asia Pte Ltd., zawarta w pobranych materiałach lub instalacji, lub w inny sposób regulująca zasady udzielenia Subskrybentowi licencji na Instalację i Dostęp do kopii oprogramowania Autodesk.

„Świadczenia” lub „Uprawnienia”: w odniesieniu do Planu Obsługi dla Oprogramowania Objętego Planem oznacza świadczenia wynikające z Planu Obsługi, które opisane są i udostępnione Subskrybentowi za pośrednictwem Konta Autodesk, odpowiadające poziomowi lub rodzajowi Subskrypcji zakupionej przez Subskrybenta dla takiego Oprogramowania Objętego Subskrypcją. Świadczenia takie mogą obejmować (między innymi) aktualizacje i nowe wersje oprogramowania, określone wsparcie, szkolenia oraz inne usługi, a także inne pomocnicze produkty oprogramowania. Świadczenia mogą różnić się w zależności od Oprogramowania Objętego Subskrypcją, poziomów lub rodzajów Planu Obsługi na różnych Terytoriach.

„Kierownik Kontraktu”: oznacza osobę wyznaczoną przez Subskrybenta, która upoważniona będzie do przyjęcia w imieniu Subskrybenta niniejszych warunków oraz do wyznaczenia Koordynatorów Oprogramowania oraz Użytkowników Subskrybenta i która za pośrednictwem Konta Autodesk otrzymywać będzie zawiadomienia o odnowieniu Planu Obsługi, a także inną korespondencję związaną z Planem Obsługi, a w przypadku gdy Kierownik Kontraktu nie wyznaczył Koordynatora Oprogramowania, osoba taka otrzymywać będzie zawiadomienia o dostępności określonych Świadczeń.

„Oprogramowanie objęte Wsparciem”: oprogramowanie Autodesk zakupione przez Subskrybenta w ramach Planu Obsługi, wymienione, odpowiednio, na potwierdzeniu zamówienia lub Identyfikacji Licencji Subskrybenta. Instalacja i Dostęp do poszczególnych kopii wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją udostępnionych Subskrybentowi jako Świadczenia w ramach Planu Obsługi podlegają warunkom danej Umowy o Licencję i Usługi Autodesk (i są określone w takiej Umowie jako Materiały Licencyjne), załączone do takiej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją lub ją regulujące. Wszelkie dodatkowe składniki oprogramowania (które mogą obejmować moduły lub rozszerzenia danej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją, łatki lub poprawki (hotfix), pliki wykonywalne, biblioteki, wtyczki, udoskonalenia lub inne funkcjonalności oprogramowania uzupełniające lub udoskonalające Oprogramowanie Objęte Subskrypcją), które nie wymagają oddzielnej instalacji i nie mogą funkcjonować niezależnie od Oprogramowania Objętego Subskrypcją (której takie dodatkowe składniki oprogramowania dotyczą), dostarczone Subskrybentowi lub jego Użytkownikom jako Świadczenia w ramach Planu Obsługi, uznaje się za element tej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją (której taki dodatkowy składnik oprogramowania dotyczy), o ile nie zostało to określone inaczej przez Autodesk.

„Formularz Informacyjny Klienta”: formularz (w wersji papierowej lub elektronicznej), który został (1) wypełniony przez Subskrybenta i złożony do dystrybutora lub Autodesk, lub (2) wypełniony przez dystrybutora w imieniu Subskrybenta na podstawie informacji dostarczonej przez Subskrybenta takiemu dystrybutorowi i złożony do Autodesk w związku z zamówieniem Planu Obsługi przez Subskrybenta i zawierający informacje wymagane w celu zakupienia Planu Obsługi.

„Data Wejścia w Życie”: data wymieniona w Punkcie 5.1.

„Subskrypcja Maintenance”: w odniesieniu do danego Oprogramowania Objętego Subskrypcją oznacza Program Współpracy oferowany przez Autodesk i zwany „Planem Obsługi”, w ramach którego Autodesk może dostarczać (między innymi) Świadczenia związane z takim Oprogramowaniem Objętym Subskrypcją. W przypadku różnych poziomów i/lub rodzajów Planów Obsługi mogą być oferowanie różne Świadczenia, w zależności od danego Oprogramowania Objętego Subskrypcją oraz Terytorium. Świadczenia wynikające z Planu Obsługi mogą różnić się w zależności od Oprogramowania Objętego Subskrypcją i Terytorium.

„Opłata za Plan Obsługi”: opłata, która została lub zostanie wniesiona przez Subskrybenta z tytułu Planu Obsługi.

„Koordynator Oprogramowania”: osoba wyznaczona przez Kierownika Kontraktu Subskrybenta na Koncie Autodesk i uprawniona do uzyskania określonych Świadczeń. Koordynator Oprogramowania otrzymywać będzie zawiadomienia o dostępności określonych Świadczeń i odpowiedzialny będzie za przyjmowanie przesyłek zawierających wszelkie Świadczenia w formie fizycznej dla danej grupy, jeżeli takie przesyłki są przewidywane.

„Okres Obowiązywania”: w odniesieniu do okresu obowiązywania danego Planu Obsługi oznacza okres (wstępny i wznowienie) zdefiniowany w Punktach 3.2 oraz 5.1.

„Terytorium”: w odniesieniu do danego Planu Obsługi oznacza (a) kraj, kraje lub jurysdykcja (jurysdykcje) wymienione w Identyfikacji Licencji lub (b) w przypadku braku takiej Identyfikacji Licencji, lub jeżeli w Identyfikacji Licencji nie wymieniono żadnego kraju czy jurysdykcji, oznacza kraj, w którym Subskrybent nabędzie Plan Obsługi. Jeżeli tak stanowi Identyfikacja Licencji, lub jeżeli Subskrybent nabył Plan Obsługi w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Terytorium oznacza wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

„Użytkownik”: dla celów niniejszej Umowy Planu Obsługi oznacza jedno z poniższych: (i) Kierownika Kontraktu lub Koordynatora Oprogramowania wyznaczonego przez Subskrybenta jako uprawnionego przedstawiciela w związku z Planem Obsługi, który odpowiedzialny będzie, między innymi, za zarządzanie Planem Obsługi oraz zarządzanie dostępem do konta Planu Obsługi; lub (ii) Pracownik dodany do konta Planu Obsługi przez Kierownika Kontraktu lub Koordynatora Oprogramowania Subskrybenta lub przez Autodesk w ramach procesu rejestracji. Autodesk ma prawo ograniczyć liczbę Użytkowników, którzy będą mieć dostęp do wszelkich Świadczeń oraz dostęp do Konta Autodesk, przy czym jeżeli Subskrybent będzie chciał dodać większą liczbę Użytkowników, przekraczającą liczbę wskazaną w wytycznych Autodesk, mogą mieć zastosowane dodatkowe opłaty i inne warunki. Subskrybent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszyscy Użytkownicy związani będą warunkami Umowy Planu Obsługi. Autodesk zastrzega sobie prawo, ale nie będzie mieć obowiązku, sprawdzenia, czy Użytkownicy zostali upoważnieni przez Subskrybenta oraz ograniczenia dostępu do Świadczeń, jeżeli zgodnie z uzasadnioną opinią Autodesk dany Użytkownik nie może zostać w ten sposób zweryfikowany.

„Subskrybent”: oznacza spółkę lub inną osobę prawną, w imieniu której zakupiony jest Plan Obsługi; jeżeli Plan Obsługi zostanie zakupiony w imieniu takiej osoby (np. przez pracownika, niezależnego wykonawcę lub inną uprawnioną osobę); w innym przypadku oznacza odbiorcę indywidualnego nabywającego Plan Obsługi na własny rachunek. W celu uniknięcia wątpliwości, "Subskrybent" odnosi się wyłącznie do pojedynczej, szczegółowo określonej osoby prawnej lub fizycznej i nie obejmuje jakichkolwiek spółek zależnych lub stowarzyszonych takiej osoby prawnej lub fizycznej, ani żadnej osoby z nimi związanej.

2. ŚWIADCZENIA W RAMACH PLANU OBSŁUGI

2.1Świadczenia.

2.1.1 W Okresie Obowiązywania Autodesk zapewniać będzie Subskrybentowi lub jego Użytkownikom Świadczenia określone i udostępnione przez Autodesk na Terytorium dla danego poziomu lub rodzaju Planu Obsługi zakupionego przez Subskrybenta.

2.1.2 Określone Świadczenia mogą obejmować prawa dodatkowe lub różniące się od praw określonych w niniejszej Umowie Planu Obsługi.

2.1.2.1 Świadczenia takie podlegają odpowiadającym im warunkom Autodesk („Warunki Świadczeń”), określonym w ramach Konta Autodesk lub na nim dostępnych.

2.1.2.2 Subskrybent zobowiązuje się, że jeżeli Subskrybent lub jego Użytkownik zamówi, przyjmie lub wykorzysta jakiekolwiek Świadczenia, Subskrybent będzie związany oraz zapewni, że jego Użytkownik związany będzie Warunkami Świadczeń obowiązującymi wobec takich Świadczeń, z wszelkimi późniejszymi zmianami wprowadzanymi od czasu do czasu przez Autodesk za uprzednim, pisemnym powiadomieniem, dostarczonym zgodnie z niniejszą Umową Planu Obsługi lub zgodnie z danymi Warunkami Świadczeń (przy czym takie warunki, z późniejszymi zmianami, uznane są za wymienione w niniejszej Umowie Planu Obsługi), a Subskrybent zobowiązuje się działać zgodnie z takimi Warunkami Świadczeń i zapewni taką zgodność ze strony swoich Użytkowników.

2.1.2.3 Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może uzależnić korzystanie lub dostęp do danych Świadczeń od dodatkowej akceptacji takich Warunków Świadczeń.

2.1.2.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli Użytkownik lub jego pracownicy nie akceptują i zgadzają się przestrzegać Warunków to nie będą uprawnieni do otrzymywania, instalacji lub dostępu do świadczenia, nawet jeśli Autodesk udostępnił je na koncie Autodesk Account.

2.2Autodesk zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany takich Świadczeń lub do zaoferowania dodatkowych Świadczeń, albo do anulowania niektórych Świadczeń w ramach Planu Obsługi, bez uprzedniego zawiadomienia Subskrybenta. AUTODESK NIE GWARANTUJE, ŻE UDOSTĘPNI DANE ŚWIADCZENIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PLANU OBSŁUGI, A SUBSKRYBENT PRZYJMUJE TO DO WIADOMOŚCI.

2.3Subskrybent nie ma prawa do dystrybucji, użyczania, pożyczania, sprzedaży, udzielania sublicencji czy przenoszenia ani wprowadzania na rynek jakichkolwiek Świadczeń (między innymi praw do Oprogramowania Objętego Subskrypcją udostępnionego Subskrybentowi jako Świadczenie) ani do udzielania takich Świadczeń innym osobom czy podmiotom bez uprzedniej zgody Autodesk udzielonej na piśmie. Świadczenia mogą być Instalowane i/lub Udostępniane i/lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie przez Użytkowników i nie można ich udostępniać osobom trzecim, które nie są Użytkownikami.

2.4Jeżeli Oprogramowanie Objęte Subskrypcją, dla którego Subskrybent nabył Plan Obsługi jest udostępnione Subskrybentowi jako Wersja Sieciowa, Licencja Sieciowa, Wersja dla Wielu Użytkowników, lub Licencja dla Wielu Użytkowników lub w inny sposób, z użyciem terminu „Sieć”, lub „Wielu Użytkowników”, zgodnie z daną Umową o Licencję i Usługi Autodesk, Subskrybent ma obowiązek zakupić Plan Obsługi dla każdej licencji objętej taką Wersją Sieciową lub Licencją Sieciową lub Wersją dla Wielu Użytkowników, lub Licencją dla Wielu Użytkowników.

2.5. Obowiązek zapewnienia ciągłości oferty Planu Obsługi dla Oprogramowania Objętego Subskrypcją. O ile nie uzgodniono inaczej z Autodesk, w celu otrzymania Planu Obsługi oferującej Świadczenia dla konkretnego Oprogramowania Objętego Subskrypcją, wszystkie inne aktywne licencje na taki produkt Oprogramowania Objętego Subskrypcją znajdujące się w posiadaniu Subskrybenta muszą być również objęte takim samym poziomem lub rodzajem Planu Obsługi. Na przykład, jeżeli Subskrybent posiadał dziesięć licencji na Autodesk AutoCAD, w celu uzyskania Świadczeń związanych z daną Subskrypcją Maintenance dla którejkolwiek z takich licencji AutoCAD, wszystkie dziesięć licencji AutoCAD musi być objęte tym samym poziomem lub rodzajem Planu Obsługi. Jeżeli nie uzgodniono inaczej z Autodesk, i jeżeli Autodesk stwierdzi, że nie wszystkie licencje Subskrybenta na dany produkt Oprogramowania Objętego Subskrypcją są objęte tym samym poziomem lub rodzajem Planu Obsługi, Autodesk może zawiesić realizowanie Świadczeń do momentu ujednolicenia poziomu lub rodzaju Planu Obsługi.

2.6.Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że Autodesk ma prawo zażądać przeprowadzenia audytu (w formie elektronicznej lub innej formie) Instalacji, wykorzystywania i/lub Dostępu do wszelkich Świadczeń Subskrybenta lub Użytkowników, w tym Dostępu do ID, numerów seryjnych oraz podobnych informacji na temat sprzętu. W ramach takiego audytu, Autodesk lub jej uprawnieni przedstawiciele będą mieć również prawo, za uprzednim powiadomieniem Subskrybenta co najmniej piętnaście (15) dni wcześniej, zbadać zapisy, systemy i urządzenia, w tym numery identyfikacyjne sprzętu, numery seryjne i związane z tym informacje w celu stwierdzenia, że Instalacja, korzystanie i Dostęp do wszelkich Świadczeń zgodne są z niniejszą Umową Planu Obsługi oraz odnośnymi Warunkami Świadczeń. Ponadto w ciągu piętnastu (15) dni od takiego zawiadomienia o audycie, Subskrybent udostępni Autodesk wszystkie zapisy oraz informacje, jakich Autodesk zażąda w celu sprawdzenia, czy Instalacja, korzystanie i/lub Dostęp do wszystkich Świadczeń zgodne są z niniejszą Umową Planu Obsługi oraz odnośnymi Warunkami Świadczeń. Subskrybent zapewni pełną współpracę podczas takiej kontroli. Jeżeli Autodesk stwierdzi, że Instalacja, korzystanie lub Dostęp do Świadczeń przez Subskrybenta czy jego Użytkowników nie spełnia wymogów niniejszej Umowy Planu Obsługi i odnośnych Warunków Wsparcia, Subskrybent niezwłocznie podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia zgodności takiej Instalacji, korzystania i/lub Dostępu z niniejszą Umową Planu Obsługi oraz odnośnymi Warunkami Wsparcia oraz poniesie uzasadnione koszty takiego audytu. Oprócz prawa do obciążenia Subskrybenta kosztami audytu, Autodesk zastrzega sobie prawo do zastosowania innych środków według prawa lub na zasadzie słuszności, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Planu Obsługi lub w inny sposób.

3. ZAKUP, ODNOWIENIE

3.1. Zakup. W przypadku zakupu Planu Obsługi Autodesk dostarczy Subskrybentowi instrukcje na temat dostępu do informacji o Planie Obsługi oraz Świadczeń na Koncie Autodesk.

3.2. Odnowienie. Przed wygaśnięciem Planu Obsługi Subskrybent może zakupić od Autodesk lub dystrybutora jej odnowienie na dodatkowy okres („Okres Odnowienia”), jeżeli taka opcja jest udostępniona przez Autodesk na danym Terytorium. Jeżeli Subskrybent wybrał plan automatycznego odnowienia takiego Planu Obsługi, każde takie automatyczne odnowienie będzie stanowić Okres Odnowienia. O ile Autodesk nie zdecyduje inaczej, w przypadku braku zakupu odnowienia Subskrybenta Planu Obsługi lub w przypadku odwołania przez Subskrybenta opcji automatycznego odnowienia przed zakończeniem Okresu Obowiązywania, Subskrypcja automatycznie wygasa

4. DOSTAWA

Świadczenia w postaci oprogramowanie będą wg uznania Autodesk (a) udostępnione do pobrania na Koncie Autodesk, (b) wysłane do Subskrybenta przesyłką FCA (Incoterms 2014) z zakładu Autodesk na adres wskazany przez Subskrybenta w Formularzu Informacyjnym Klienta (lub, w przypadku braku Formularza Informacyjnego Klienta lub adresu, na dowolny adres znany lub wskazany firmie Autodesk przez Subskrybenta lub w jego imieniu), lub (c) wysyłane do Subskrybenta za pośrednictwem strony trzeciej upoważnionej przez Autodesk. Autodesk powiadomi Subskrybenta o dostępności Świadczeń stanowiących oprogramowanie oraz o metodzie ewentualnej dostawy. W przypadku wysyłki własnej, Autodesk dołoży starań, aby zrealizować dostawę w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty zawiadomienia, lub, odpowiednio, daty zamówienia przesyłki przez Subskrybenta. Niemniej jednak Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wydatki poniesione przez Subskrybenta w wyniku opóźnienia dostawy lub dostawy pod niewłaściwy adres. W przypadku fizycznej dostawy Subskrybent może ponieść dodatkowe, związane z tym opłaty.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

5.1. Data Wejścia w Życie, Okres Obowiązywania. Data Wejścia w Życie Planu Obsługi zostanie określona przez Autodesk zgodnie z jej polityką Planu Obsługi dotyczącą wprowadzenia Planu Obsługi do systemów Autodesk. Okresy Odnowienia Planu Obsługi obowiązywać zaczną w rocznicę Daty Wejścia w Życie takiego Planu Obsługi. O ile nie uzgodniono inaczej z Autodesk, okres początkowy („Okres Początkowy”) Planu Obsługi trwać przez jeden rok (1), dwa (2) lub trzy (3) lata od Daty Wejścia w Życie Planu Obsługi, w zależności od długości okresu obowiązywania wybranego i zakupionego przez Subskrybenta. Okresy Odnowienia Planu Obsługi będą trwać przez jeden rok (1), dwa (2) lub trzy (3) lata od rocznicy Daty Wejścia w Życie Planu Obsługi bezpośrednio po zakończeniu Okresu Początkowego takiego Planu Obsługi lub bezpośrednio przed Okresem Odnowienia takiego Planu Obsługi (odpowiednio), w zależności od długości Okresu Odnowienia wybranego i zakupionego przez Subskrybenta dla takiego Planu Obsługi. Autodesk dołoży wszelkich starań, aby potwierdzić zakup dokonany przez Subskrybenta w ciągu 48 godzin po Dacie Wejścia w Życie lub właściwej rocznicy Daty Wejścia w Życie Planu Obsługi (odpowiednio).

5.2. Rozwiązanie. Zarówno Autodesk jak i Subskrybent mają prawo do rozwiązania niniejszej Umowy Planu Obsługi w przypadku naruszenia przez drugą stronę warunków niniejszej Umowy Planu Obsługi i niewywiązania się z obowiązku naprawienia takiego naruszenia w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania pisemnego wezwania do naprawienia takiego naruszenia. Ponadto Autodesk może odwołać lub zawiesić Plan Obsługi i/lub inne swoje zobowiązania wobec Subskrybenta lub też Świadczenia wynikające z niniejszej Umowy Planu Obsługi w przypadku braku płatności ze strony Subskrybenta na rzecz Autodesk lub dystrybutora lub też niewywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Planu Obsługi lub innych warunków dotyczących Planu Obsługi. Autodesk może również rozwiązać niniejszą Umowę Planu Obsługi w przypadku upadłości, niewypłacalności lub ugody Subskrybenta z jego wierzycielami. Niniejsza Umowa Planu Obsługi zostanie automatycznie rozwiązana bez dodatkowego zawiadomienia czy działania ze strony Autodesk w przypadku likwidacji Subskrybenta, lub próby przeniesienia niniejszej Umowy Planu Obsługi lub jakichkolwiek Świadczeń bez uprzedniej zgody Autodesk wyrażonej na piśmie.

5.3. Skutki Rozwiązania. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Planu Obsługi niniejsza Umowa Planu Obsługi oraz wszelkie prawa i Świadczenia z niej wynikające wygasną, a Subskrybent oraz jego Użytkownicy będą mieć obowiązek zaprzestania korzystania i/lub dostępu do wszystkich Świadczeń związanych z takim Planem Obsługi. Autodesk zastrzega sobie prawo do zażądania od Subskrybenta przedstawienia dowodu na to, że wszystkie Świadczenia zostały odinstalowane i nie są dalej używane.

6. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BRAK GWARANCJI

6.1. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUDOSTĘPNIENIE LUB NIEWPROWADZENIE DO SPRZEDAŻY DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ WSPARCIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PLANU OBSŁUGI. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE ODPOWIADA ZA KOSZTY ZAKUPU PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE ODPOWIADA (POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO) ZA SZKODY UBOCZNE, SPECJALNE, POŚREDNIE, WTÓRNE CZY TEŻ ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, A TAKŻE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATĘ PRZYCHODÓW BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, LUB TEŻ ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI (NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD CZY INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI). PONADTO ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTODESK WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY PLANU OBSŁUGI W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ LUB PŁATNEJ PRZEZ SUBSKRYBENTA NA RZECZ AUTODESK LUB DYSTRYBUTORA Z TYTUŁU SUBSKRYPCJI, KTÓREJ TAKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄ. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ, NAWET JEŚLI AUTODESK ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. SUBSKRYBENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPŁATA ZA PLAN OBSŁUGI ODPOWIADA TEMU RYZYKU WYNIKAJĄCEMU Z PLANU OBSŁUGI ORAZ ŻE OGRANICZENIE, O KTÓRYM MOWA W NINIEJSZYM USTĘPIE, JEST ZASADNICZYM ELEMENTEM UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ STRONY. Powyższe ograniczenia stanowią ograniczenia dodatkowe i nie zastępują ograniczeń odpowiedzialności określonych w danej Umowie o Licencję i Usługi Autodesk lub w danych Warunkach Świadczeń.

6.2. Brak Gwarancji. OPRÓCZ GWARANCJI OKREŚLONYCH W DANEJ UMOWIE O LICENCJĘ I USŁUGI LUB ODNOŚNYCH WARUNKACH ŚWIADCZEŃ AUTODESK, W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEPISAMI PRAWA ZAKRESIE AUTODESK WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, ZAPEWNIENIA I WARUNKI DOTYCZĄCE PLANU OBSŁUGI CZY ŚWIADCZEŃ, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE NA GRUNCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LUB PRAWA LUB WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU DZIAŁALNOŚCI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA ZBYWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ. ŻADNE Z NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH NIE WYŁĄCZA GWARANCJI LUB WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ OGRANICZONE, WYŁĄCZONE LUB MODYFIKOWANE BEZ WZGLĘDU NA OGRANICZENIA UMOWNE STANOWIĄCE INACZEJ.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1. Właściwe prawo i Jurysdykcja. Niniejsza Umowa Planu Obsługi, odpowiadająca konkretnym Planom Obsługi, podlegać będzie następującym prawom i zgodnie z nimi będzie interpretowana: (a) prawo szwajcarskie, w przypadku nabycia Planu Obsługi na terenie Europy, Afryki czy Bliskiego Wschodu; (b) prawo singapurskie, w przypadku nabycia Planu Obsługi na terenie Azji, Oceanii i w rejonie Pacyfiku; lub (c) prawo Stanu Kalifornia (oraz obowiązujące przepisy federalne USA), w przypadku nabycia Planu Obsługi na terenie obu Ameryk (w tym Wysp Karaibskich) lub w innym kraju niewymienionym w niniejszym punkcie 7.1. (Właściwe Prawo i Jurysdykcja). Prawa w wyżej wymienionych jurysdykcjach będą obowiązywać bez odniesienia do norm kolizyjnych w nich zawartych. Niniejsza Umowa Planu Obsługi nie podlega przepisom Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani Ustawy UCIT (Uniform Computer Information Transaction Act). Ponadto Strony uzgadniają, że wszelkie roszczenia, spory czy procesy wynikające z niniejszej Umowy Planu Obsługi lub z nią związane mogą być wniesione wyłącznie (a Strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do Sądu Okręgowego Stanu Kalifornia w Hrabstwie Marin lub do Sądu Okręgowego USA dla północnej Kalifornii w San Francisco; z wyjątkiem przypadku, gdy Subskrybent nabył Subskrypcję w (a) Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a Strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Szwajcarii, lub (b) w Azji, Oceanii lub regionie Pacyfiku, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Singapurze. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza prawa Autodesk do wniesienia pozwu o naruszeniu praw własności intelektualnej w kraju, w którym takie naruszenie rzekomo miało miejsce.

7.2. Siła Wyższa. Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody oraz poniesione kary wynikające z opóźnień lub niewykonania obowiązków umownych w rezultacie zdarzeń losowych, opóźnień po stronie dostawcy lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Autodesk.

7.3. Cesja; Zrzeczenie się; Podwykonawcy. Subskrybent nie ma prawa dokonania cesji niniejszej Umowy Planu Obsługi ani żadnych praw z niej wynikających (w wyniku nabycia akcji/udziałów lub aktywów, fuzji, zmiany w strukturze własnościowej, zastosowania przepisów prawa czy innych działań) bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Autodesk, przy czym Autodesk będzie mieć prawo do wstrzymania takiej zgody wedle swojego uznania, a wszelkie domniemane cesje dokonane przez Subskrybenta zostaną uznane za nieważne. W przypadku postępowania upadłościowego czy innego o podobnym charakterze, niniejsza Umowa Planu Obsługi jest i będzie traktowana jako umowa obowiązująca zgodnie z postanowieniami Punktu 365(c)(1) Rozdziału 11 Kodeksu USA i nie można jej scedować bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Autodesk, przy czym Autodesk będzie mieć prawo do wstrzymania takiej zgody wedle swojego uznania. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może zlecić podwykonawcy realizację praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Planu Obsługi, w tym, bez ograniczeń, realizowanie Świadczeń, pod warunkiem, że Autodesk pozostanie podmiotem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Planu Obsługi. Subskrybent wyraża również zgodę na to, że podwykonawcy Autodesk mają prawo do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy Planu Obsługi (w tym prawo do podejmowania działań z tytułu naruszenia jej postanowień). Bez pisemnego zrzeczenia się podpisanego przez stronę, której takie zrzeczenie się dotyczy, żadne postanowienie zawarte w niniejszej Umowie Planu Obsługi nie będzie uznane za uchylone, ani żadne naruszenie nie będzie usprawiedliwione. Żadne zrzeczenie się (wyraźne czy dorozumiane) nie będzie stanowić zgody na, zrzeczenia się ani też usprawiedliwienia wszelkich innych lub przyszłych naruszeń.

7.4. Amerykańskie przepisy eksportowe. Subskrybent potwierdza, że wszystkie Świadczenia podlegają prawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych (USA) i że będzie się do tych przepisów i praw stosować. Prawa i przepisy eksportowe USA zabraniają pobierania, dostępu, otrzymywania, wywozu, ponownego wywozu, czy transferu Świadczeń do państw objętych restrykcjami lub na rzecz użytkowników objętych restrykcjami. Subskrybent oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że ani Subskrybent, ani jego Pracownicy czy Użytkownicy (a) nie znajdują się, ani nie są rezydentami czy obywatelami państwa objętego restrykcjami; (b) nie są umieszczeni na żadnej liście użytkowników końcowych objętych restrykcjami; oraz (c) jeżeli nie zezwalają na to przepisy eksportowe USA, nie będą używać żadnych Świadczeń w żadnym celu objętym restrykcjami, obejmującym, bez ograniczeń: projektowanie, analizę, symulacje, oszacowania, testy czy inne działania związane z bronią jądrową, chemiczną/biologiczną, systemami rakietowymi czy aplikacjami kierowania samolotów bezzałogowych. Subskrybent potwierdza, że wymogi i ograniczenia wynikającym z przepisów prawa USA mogą różnić się w zależności od otrzymanych Świadczeń i mogą ulec zmianie, oraz że w celu dokładnego określenia, jakie przepisy obowiązują wobec Świadczeń, należy zapoznać się z treścią amerykańskich przepisów o eksporcie towarów i usług oraz zwrócić się do Ministerstwa Skarbu USA, Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych oraz Administracji Eksportu USA.

7.5. Całość Umowy; rozdzielność postanowień. Niniejsza Umowa Planu Obsługi oraz wszelkie warunki w niej wymienione (np. Umowa o Licencję i Usługi Autodesk lub Warunki Świadczeń) stanowią całość umowy pomiędzy stronami (i zawierają oraz zastępują wszelkie uprzednie lub równoczesne umowy, negocjacje, komunikację, porozumienia, oświadczenia, gwarancje, reklamy czy uzgodnienia) dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Strony potwierdzają, że zawierając niniejszą Umowę Planu Obsługi, nie opierają się na żadnych umowach, negocjacjach, komunikacji, oświadczeniach, gwarancjach, reklamach czy uzgodnieniach oprócz tych, które zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie Planu Obsługi. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może uzupełnić lub zmienić warunki niniejszej Umowy Planu Obsługi czy Warunki Świadczeń, pod warunkiem, że Autodesk dostarczy pisemne powiadomienie o takich uzupełnieniach czy zmianach, zanim zaczną one obowiązywać Subskrybenta. Wszelkie warunki odmienne od postanowień niniejszej Umowy Planu Obsługi lub Warunków Świadczeń, komunikowane przez Subskrybenta uznane będą za nieważne i nieobowiązujące, chyba że uzgodnione zostaną na piśmie i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Autodesk. Wszelkie inne zmiany w niniejszej Umowie Planu Obsługi wymagać będą dla swojej ważności formy pisemnej z podpisem uprawnionego przedstawiciela Autodesk. W przypadku gdy właściwy sąd stwierdzi w prawomocnej decyzji, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieegzekwowalne, takie postanowienie zostanie wyegzekwowane w stopniu możliwie jak najbliższym pierwotnej intencji stron, a pozostałe warunki i postanowienia pozostaną niezmienione i nadal będą obowiązywać.

7.6. Powiadomienia. Powiadomienia będą wysyłane przez Autodesk w formie pisemnejpocztą elektroniczną lub zamieszczone na Koncie Autodesk lub koncie Autodesk Subskrybenta lub dostarczane w inny sposób, który Autodesk uzna za stosowny. Subskrybent nie może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień. Powiadomienia od Subskrybentów wysyłane będą na piśmie pocztą elektroniczną na adres: contractual.notification@autodesk.com. Powiadomienia wysyłane przez Autodesk do Subskrybenta zostaną uznane za skutecznie doręczone (i) w przypadku powiadomień wysłanych pocztą elektroniczną, w momencie ich wysłania na adres podany w Formularzu Informacyjnym Klienta (lub, jeżeli taki Formularz Informacyjny Klienta czy adres e-mail nie został dostarczony – na inny adres e-mail podany Autodesk przez Subskrybenta lub w jego imieniu) lub (ii)w przypadku powiadomień informacji zamieszczanych na Koncie Autodesk lub w inny sposób, jaki Autodesk uzna za właściwe - dziesięć (10) Dni Roboczych po zamieszczeniu takich powiadomień na Koncie Autodesk, na koncie Autodesk Subskrybenta lub po ich wysłaniu w inny sposób, jaki Autodesk uzna za właściwy. Powiadomienia wysyłane przez Subskrybenta do Autodesk będą uznane za doręczone w momencie ich dostarczenia do Autodesk.

7.7. Prywatność i Użytkowanie Informacji. Subskrybent potwierdza, że zarówno Subskrybent (oraz osoby trzecie działające w jego imieniu) oraz Użytkownicy mogą dostarczać, a Autodesk i jej dystrybutorzy (oraz osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jej dystrybutorów) mogą otrzymywać określone informacje i dane dotyczące Subskrybenta oraz Użytkowników (w tym, bez ograniczeń, dane osobowe) oraz działalności Subskrybenta w związku niniejszą Umową Planu Obsługi, w tym, bez ograniczeń, informacje i dane dostarczone lub uzyskane przez Autodesk oraz jej dystrybutorów (oraz osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jej dystrybutorów) z Formularza Informacyjnego Klienta lub w inny sposób, w związku z zamówieniem, rejestracją, aktywowaniem, aktualizacją, zatwierdzeniem uprawnień, badaniem, monitorowaniem, Instalacją i Dostępem do Świadczeń oraz zarządzaniem relacjami z Subskrybentem. Subskrybent (w imieniu własnym oraz w imieniu Użytkowników) niniejszym wyraża zgodę na to, aby spółka Autodesk przechowywała, wykorzystywała, utrzymywała i ujawniała takie informacje i dane (w tym, bez ograniczeń, dane osobowe, jeżeli dotyczy) zgodnie ze swoją polityką prywatności i ochrony danych, aktualizowaną od czasu do czasu, w tym, bez ograniczeń, Polityką Prywatności Autodesk, zamieszczoną na stronie: https://www.autodesk.com/privacy. Nie ograniczając ogólnego charakteru poprzedniego zdania, Subskrybent wyraża zgodę (w imieniu własnym i swoich Użytkowników) na: (a) kontaktowanie się Autodesk z Subskrybentem (oraz osobami trzecimi działającymi w jego imieniu) w celu uzyskania wyraźnej zgody na warunki Polityki Prywatności Autodesk i/lub wyraźnej zgody na określone wykorzystanie informacji i danych (w tym, bez ograniczeń, danych osobowych); (b) dostarczanie przez Autodesk danych i Informacji, obejmujących bez ograniczeń, informacje i dane na temat korzystania przez Subskrybenta i jego Użytkowników ze Świadczeń swoim dystrybutorom, spółkom stowarzyszonym oraz osobom trzecim w związku z dostarczeniem, utrzymaniem, administracją czy wykorzystaniem Świadczeń lub w związku z wykonaniem jakiejkolwiek umowy dotyczącej Świadczeń; oraz (c) przesyłanie przez Autodesk takich informacji i danych za granicę, w tym do jurysdykcji, w których przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych są mniej restrykcyjne, aniżeli przepisy w jurysdykcji Subskrybenta lub Użytkowników. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że takie polityki mogą zostać przez Autodesk zmienione i że będą one obowiązywać Subskrybenta i Użytkowników po ich zamieszczeniu na stronie internetowej Autodesk lub opublikowaniu przez Autodesk na piśmie.

7.8. Okres obowiązywania. Postanowienia punktów 2.6, 6 i 7 niniejszych warunków obowiązywać będą po rozwiązaniu Planu Obsługi.

7.9. Zmiana Warunków. Autodesk ma prawo zmienić postanowienia niniejszej Umowy Planu Obsługi i/lub Warunków Świadczeń w dowolnym czasie. W takim przypadku Autodesk powiadomi Subskrybenta o wszelkich takich zmianach. Powiadomienia mogą zostać wysłane pocztą elektroniczną, mogą być zamieszczone na Koncie Autodesk lub w innej formie, jaką Autodesk uzna za stosowną. Jeżeli Subskrybent nie wyraża zgody na takie zmiany, powinien zawiadomić o tym Autodesk na piśmie (zgodnie z Punktem 7.6) w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia od Autodesk. W przypadku dostarczenia takiego powiadomienia do Autodesk, Plan Obsługi i wynikające z niej Świadczenia nadal będą podlegać warunkom ostatniej obowiązującej Umowy Planu Obsługi oraz związanym z nią Warunkom Świadczeń, zaakceptowanym przez Subskrybenta (łącznie z tymi uznanymi za zaakceptowane) do upływu bieżącego Okresu Obowiązywania Planu Obsługi (jeżeli Subskrybent wniósł wszystkie opłaty za cały Okres Obowiązywania); a po upływie takiego Okresu Obowiązywania, Plan Obsługi wygaśnie, przy czym jeżeli Subskrybent nie wniósł wszystkich wymaganych opłat za cały Okres Obowiązywania, wówczas Subskrypcja wygaśnie z końcem roku lub okresu, za który Subskrybent takie opłaty wniósł. W przypadku, gdy Subskrybent nie dostarczy takiego powiadomienia do Autodesk, lub jeżeli złoży zamówienie na nową Subskrypcję lub wznowienie Planu Obsługi lub jeżeli nadal będzie wnosić Roczne Opłaty za Subskrypcję (jeżeli dotyczy) odnoszące się do Planu Obsługi, uznane zostanie, że Subskrybent zaakceptował takie zmiany we wszystkich swoich Planach Obsługi. Niezależnie od powyższego, w przypadku zmian wprowadzonych przez Autodesk do niniejszej Umowy Planu Obsługi, Subskrybent nie będzie mieć prawa do żadnych dodatkowych świadczeń czy usług oferowanych zgodnie z takimi warunkami, jeśli nie wniesie na rzecz Autodesk lub dystrybutorów opłat związanych z takimi zmianami, jeżeli dotyczy.

7.10. Język. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszego dokumentu i jakimkolwiek jej tłumaczeniem, angielska wersja językowa Umowy Planu Obsługi będzie wersją prawnie wiążącą. W przypadku zakupu Subskrypcji w Kanadzie, Subskrybent zgadza się że: Strony niniejszej umowy potwierdzają, że zgodnie z ich wolą, niniejsza Umowa Planu Obsługi, oraz wszelkie dokumenty jej dotyczące, w tym powiadomienia, sporządzone zostaną wyłącznie w języku angielskim. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.