LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Warunki Subskrypcji Autodesk dla jednego użytkownika

Niniejsze warunki stanowią Warunki Programu Współpracy, regulującego Subskrypcję Autodesk dla jednego użytkownika („Umowa Subskrypcji dla jednego użytkownika”).

“Jeden użytkownik” odnosi się do jednego indywidualnego użytkownika, który jest uprawniony do zainstalowania i korzyści dostępu na podstawie i zgodnie z niniejszą Umową Subskrypcji dla jednego użytkownika.

Uwaga: Niniejsza Umowa Subskrypcji dla jednego użytkownika odnosi się do zapisu produktu oprogramowania Autodesk. Zapisy na usługi internetowe Autodesk objęte są różnymi warunkami subskrypcji.

1. DEFINICJE

Poniżej podano definicje terminów. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Umowie Subskrypcji dla jednego użytkownika, będą mieć znaczenie przypisane im w Umowie o Licencję i Usługi Autodesk.

„Autodesk”: Autodesk, Inc., spółka ze stanu Delaware, z wyjątkiem nabycia Subskrypcji dla jednego użytkownika w (a) kraju znajdującym się w Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, wówczas Autodesk oznacza Autodesk Development Sàrl , lub (b) kraju znajdującym się w Azji, Oceanii lub rejonie Pacyfiku, wówczas “Autodesk” oznacza Autodesk Asia Pte Ltd.

„Konto Autodesk”: strona internetowa pod adresem: https://accounts.autodesk.com, lub inna, wyznaczona lokalizacja Autodesk, gdzie Subskrybent lub jego Wyznaczony Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji na temat swojego konta oraz Świadczeń, lub nowa strona internetowa albo inne strony internetowe, jakie zostaną wyznaczone przez Autodesk dla potrzeb obsługi Subskrypcji jednego użytkownika.

„Umowa o Licencję i Usługi”: standardowa umowa licencyjna na oprogramowanie lub umowa o licencję i usługi zawarta pomiędzy Subskrybentem oraz, odpowiednio, Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl lub Autodesk Asia Pte Ltd., zawarta w pobranych materiałach lub instalacji, lub w inny sposób regulująca zasady udzielenia Subskrybentowi licencji na Instalację i Dostęp do kopii oprogramowania Autodesk.

„Świadczenia” lub „Uprawnienia”: oznacza świadczenia opisane i udostępnione Subskrybentowi lub Wyznaczonemu Użytkownikowi Subskrybenta poprzez Konto Autodesk, odpowiadające Subskrypcji jednego użytkownika zakupionej przez Subskrybenta. Świadczenia takie mogą obejmować (między innymi) aktualizacje i nowe wersje oprogramowania, określone wsparcie, szkolenia oraz inne usługi, serwisy sieciowe, a także inne produkty oprogramowania. W zależności od poziomu czy rodzaju Subskrypcji dla jednego użytkownika oferowane Świadczenia mogą się różnić.

„Kierownik Kontraktu”: oznacza osobę wyznaczoną przez Subskrybenta spośród jego Personelu, która upoważniona będzie do przyjęcia w imieniu Subskrybenta niniejszych warunków oraz do wyznaczenia Koordynatorów Oprogramowania oraz Wyznaczonych Użytkowników Subskrybenta i która za pośrednictwem Konta Autodesk otrzymywać będzie zawiadomienia o odnowieniu Subskrypcji jednego użytkownika, a także inną korespondencję związaną z Subskrypcją jednego użytkownika, a w przypadku gdy Kierownik Kontraktu nie wyznaczył Koordynatora Oprogramowania, osoba taka otrzymywać będzie zawiadomienia o dostępności określonych Świadczeń.

„Oprogramowanie objęte Subskrypcją”: oprogramowanie Autodesk zakupione przez Subskrybenta w ramach Subskrypcji jednego użykownika, wymienione, odpowiednio, na potwierdzeniu zamówienia lub identyfikacji licencji Subskrybenta. Wszelkie dodatkowe składniki oprogramowania (które mogą obejmować moduły lub rozszerzenia danej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją, łatki lub poprawki (hotfix), pliki wykonywalne, biblioteki, wtyczki, udoskonalenia lub inne funkcjonalności oprogramowania uzupełniające lub udoskonalające Oprogramowanie Objęte Subskrypcją), które nie wymagają oddzielnej Instalacji i nie mogą funkcjonować niezależnie od Oprogramowania Objętego Subskrypcją (którego oprogramowanie uzupełniające dotyczy), dostarczone Subskrybentowi lub jego Wyznaczonym Użytkownikom jako Świadczenia w ramach Subskrypcji jednego użytkownika, uznaje się za element tej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją (której taki dodatkowy składnik oprogramowania dotyczy), o ile nie zostało to określone inaczej przez Autodesk.

„Formularz Informacyjny Klienta”: formularz (w wersji papierowej lub elektronicznej), który został (1) wypełniony przez Subskrybenta i złożony do dystrybutora lub Autodesk, lub (2) wypełniony przez dystrybutora w imieniu Subskrybenta na podstawie informacji dostarczonej przez Subskrybenta takiemu dystrybutorowi i złożony do Autodesk w związku z zamówieniem Subskrypcji jednego użytkownika przez Subskrybenta i zawierający informacje wymagane w celu zakupienia Subskrypcji jednego użytkownika.

  „Data Wejścia w Życie”: data wymieniona w Punkcie 5.1.

„Logowanie”: oznacza proces identyfikacji i uwierzytelniania, w ramach którego Wyznaczony Użytkownik używa swojego ID Autodesk w celu uzyskania dostępu do Konta Autodesk i/lub Świadczenia Dostępu.

„Wyznaczony Użytkownik”: oznacza uprawnionego Pracownika, który zgodnie z instrukcjami określonymi dla Subskrybenta w ramach Subskrypcji Autodesk dla jednego użytkownika zainstalujeuzyska dostęp do Świadczeń. W wyjątkowych przypadkach zatwierdzonych przez Autodesk na piśmie każdy każdy z Wyznaczonych Użytkowników musi (i) posiadać unikalny ID użytkownika („ID Autodesk”) oraz (ii) logować się samodzielnie, a nie w ramach rejestracji grupowej czy ogólnej.

„Koordynator Oprogramowania”: Pracownik wyznaczony przez Subskrybenta lub Kierownika Kontraktu Subskrybenta do uzyskania określonych Świadczeń administracyjnych. Koordynator Oprogramowania otrzymywać będzie zawiadomienia o dostępności określonych Świadczeń i odpowiedzialny będzie za przyjmowanie przesyłek zawierających wszelkie Świadczenia w formie fizycznej dla danej grupy, jeżeli takie przesyłki są przewidywane.

„Subskrypcja Przełączona”: oznacza Subskrypcję dla jednego użytkownika, obejmującą oprogramowanie Autodesk, (a) która jest kolejną wersją Subskrypcji dla jednego użytkownika na Oprogramowane Objęte Subskrypcją lub ją zastępuje, (b) jest dostarczana Subskrybentowi, czyli stronie, która nabyła daną Subskrypcję dla jednego użytkownika na Oprogramowanie Objęte Subskrypcją, oraz (c) za które Autodesk co do zasady nalicza oddzielną opłatę lub które udostępnia wyłącznie klientom objętym Programem Współpracy. To, czy Subskrypcja dla jednego użytkownika na oprogramowanie Autodesk jest Subskrypcją Przełączoną, może zostać wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub identyfikacji licencji. To, czy Subskrypcja dla jednego użytkownika na dane oprogramowanie Autodesk jest Subskrypcją Przełączoną, i to, czy Subskrybent spełnił warunki kwalifikujące go do nabycia danej Subskrypcji Przełączonej, określa Autodesk.

“Subskrypcja dla jednego użytkownika”: oznacza Program oferowany zazwyczaj przez Autodesk, nazywany dalej “Subskrypcją dla jednego użytkownika” lub program/plan “licencjonowania”, w ramach którego Autodesk może zapewnić (między innymi) ograniczony okres licencji na wersje Oprogramowania oraz związanych z nimi korzyści.  Subskrypcja dla jednego użytkownika może składać się z różnego rodzaju świadczeń.  Korzyści Subskrypcji dla jednego użytkownika mogą się różnić w zależności od oprogramowania oraz terytorium.“Opłata Subskrypcji dla jednego użytkownika”: wniesiona lub należna opłata za Abonament dla jednego użytkownika.

 „Okres Obowiązywania”: okresy (wstępny i wznowienie) określone w Punkcie 3.2 i 5.1.

„Terytorium”: (a) kraj, kraje lub jurysdykcja (jurysdykcje) wymienione w Identyfikacji Licencji lub (b) w przypadku braku takiej Identyfikacji Licencji, lub jeżeli w Identyfikacji Licencji nie wymieniono żadnego kraju czy jurysdykcji, oznacza kraj, w którym Subskrybent nabędzie Subskrypcję dla jednego użytkownika. Jeżeli tak stanowi Identyfikacja Licencji, lub jeżeli Subskrybent nabył Subskrypcję dla jednego użytkownika w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Terytorium oznacza wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

„Subskrybent”: oznacza spółkę lub inną osobę prawną, w imieniu której zakupiona jest Subskrypcja; jeżeli Subskrypcja zostanie zakupiona w imieniu takiej osoby (np. przez pracownika, niezależnego wykonawcę, lub inną uprawnioną osobę); w innym przypadku oznacza odbiorcę indywidualnego nabywającego Subskrypcję na własny rachunek. W celu uniknięcia wątpliwości, "Subskrybent" odnosi się wyłącznie do pojedynczej, szczegółowo określonej osoby prawnej lub fizycznej i nie obejmuje jakichkolwiek spółek zależnych lub stowarzyszonych takiej osoby prawnej lub fizycznej, ani żadnej osoby z nimi związanej.

2. ŚWIADCZENIA

2.1 Świadczenia.

2.1.1 W Okresie Obowiązywania, z zastrzeżeniem poniższego punktu 2.1.2  Autodesk zapewniać będzie Subskrybentowi lub jego Wyznaczonemu Użytkownikowi Świadczenia określone i udostępnione przez Autodesk na Terytorium dla danego poziomu lub rodzaju Subskrypcji dla jednego użytkownika zakupionej przez Subskrybenta.

2.1.2 Korzyści. Określone Świadczenia mogą obejmować prawa dodatkowe lub różniące się od praw określonych w niniejszej Umowie Subskrypcji pojedynczego użytkownika.

2.1.2.1 Świadczenia takie podlegają odpowiadającym im warunkom Autodesk („Warunki Świadczeń”), określonym w ramach Konta Autodesk lub na nim dostępnych.

2.1.2.2 Subskrybent zobowiązuje się, że jeżeli Subskrybent lub jego Wyznaczony Użytkownik zamówi, przyjmie lub wykorzysta jakiekolwiek Świadczenia, Subskrybent będzie związany oraz zapewni, że jego Wyznaczony Użytkownik związany będzie Warunkami Świadczeń obowiązującymi wobec takich Świadczeń, z wszelkimi późniejszymi zmianami wprowadzanymi od czasu do czasu przez Autodesk za uprzednim, pisemnym powiadomieniem, dostarczonym zgodnie z niniejszą Umową Subskrypcji pojedynczego użytkownika lub zgodnie z danymi Warunkami Świadczeń (przy czym takie warunki, z późniejszymi zmianami, uznane są za wymienione w niniejszej Umowie Subskrypcji pojedynczego użytkownika).  

2.1.2.3 Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może uzależnić korzystanie lub dostęp do danych Świadczeń od dodatkowej akceptacji takich Warunków Świadczeń.

2.1.2.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, zgadza się przestrzegać i akceptuje, korzyści oraz warunki mające zastosowanie do danej działalności. W przeciwnym wypadku nie będzie uprawniony do otrzymywania informacji oraz instalowania oprogramowania i innych korzyści dostępnych na jego koncie Autodesk Account.

2.2 Autodesk zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany dowolnych Świadczeń lub do zaoferowania dodatkowych Świadczeń, albo do anulowania niektórych Świadczeń w ramach Subskrypcji jednego użytkownika, bez uprzedniego zawiadomienia Subskrybenta. AUTODESK NIE GWARANTUJE, ŻE UDOSTĘPNI DANE ŚWIADCZENIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA SUBSKRYPCJI JEDNEGO UŻYTKOWNIKA, A SUBSKRYBENT PRZYJMUJE TO DO WIADOMOŚCI.

2.3 Subskrybent nie ma prawa do dystrybucji, użyczania, pożyczania, sprzedaży, udzielania sublicencji czy przenoszenia ani wprowadzania na rynek jakichkolwiek Świadczeń (między innymi praw do Oprogramowania Objętego Subskrypcją udostępnionego Subskrybentowi jako Świadczenie) ani do udzielania takich Świadczeń innym osobom czy podmiotom bez uprzedniej zgody Autodesk udzielonej na piśmie. Świadczenia mogą być Instalowane i/lub Wykorzystane wyłącznie przez Wyznaczonych Użytkowników i nie można ich udostępnić więcej niż jednej osobie.

2.4 „Wyznaczony Użytkownik”

2.4.1 W celu Instalacji czy uzyskania Dostępu do Świadczeń Wyznaczeni Użytkownicy muszą Zalogować się na Koncie Autodesk przy pomocy swojego ID Autodesk.

2.4.2 Każdy unikalny ID Autodesk i powiązane z nim prawa i Świadczeniami może być używany wyłącznie przez Wyznaczonego Użytkownika zidentyfikowanego przy pomocy takiego ID Autodesk, i nie można go udzielać innym osobom.

2.4.3 W Subskrypcji dla jednego użytkownika nie mają zastosowania punkty 2.5.1 i 2.5.2 do logowania ogólnego. Muszą być one używane do instalowania i/lub Świadczeń korzyści. Dodatkowo logowanie oraz prawa pokrewne mogą być używane tylko przez jedną osobę na raz i nie mogą być udostępniane i/lub używane przez inne osoby.

2.4.4 Wyznaczony Użytkownik może uzyskać dostęp do Konta Autodesk i/lub dokonać Instalacji i/lub uzyskać Dostęp do Świadczeń na więcej niż jednym Komputerze pod warunkiem, że Wyznaczony Użytkownik nie będzie Logować się na Koncie Autodesk, ani uzyskiwać Dostępu do Świadczeń przy pomocy więcej niż trzech (3) Komputerów jednocześnie.

2.4.5 Subskrybent zapewni, że jego Wyznaczeni Użytkownicy związani będą warunkami niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Autodesk za pisemnym zawiadomieniem doręczonym w trybie określonym w niniejszej Umowie) i że będą się do nich stosować.

2.4.6 Uprawnienia Wyznaczonych Użytkowników wynikające z licencji oraz inne uprawnienia mogą być przeniesione z jednego Pracownika na innego. Wszystkie takie przeniesienia uprawnień Wyznaczonych Użytkowników muszą być zgodne z polityką Autodesk i rozpatrywane będą w wyznaczonych w tym celu terminach.

2.4.7 Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika lub odnośnej Umowy o Licencję i Usługi Autodesk, wszystkie licencje będą udzielane Subskrybentowi lub jego Wyznaczonym Użytkownikom w związku z Subskrypcją jednego użytkownika będą „Licencjami na czas określony / na czas ograniczony / na wynajem”, z których korzystać będą mogli wyłącznie Wyznaczeni Użytkownicy.

2.5 Skutki Subskrypcji Przełączonej

2.5.1 Jeżeli Autodesk lub dystrybutor dostarczy Subskrybentowi Subskrypcję Przełączoną, wówczas w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej Świadczenia w ramach Subskrypcji dla jednego użytkownika na Oprogramowanie Objęte Subskrypcją będą uznawane za „Świadczenia w ramach Oryginalnej Subskrypcji”. O ile w Warunkach Świadczeń Użytkowania Poza Miejscem Pracy i Warunkach Świadczeń Poprzednich Wersji Oprogramowania nie określono inaczej, wszystkie prawa nadane na mocy niniejszych Warunków w odniesieniu do Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji przestaną obowiązywać z chwilą upływu 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej. O ile Warunkach Świadczeń Użytkowania Poza Miejscem Pracy i Warunkach Świadczeń Poprzednich Wersji Oprogramowania nie określono inaczej, po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej (a) Subskrybent ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać korzystania w jakikolwiek sposób ze Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji oraz (b) Subskrybent nie będzie uprawniony do Dostępu do jakichkolwiek takich Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji ani do korzystania z nich w inny sposób. Subskrybent zobowiązuje się, na wniosek Autodesk i w stosownych przypadkach, do Odinstalowania i zniszczenia lub zwrócenia wszystkich egzemplarzy Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji firmie Autodesk lub dystrybutorowi, od którego zostały zakupione. Autodesk zastrzega sobie prawo do tego, by w razie potrzeby zażądać od Subskrybenta, w stosownych przypadkach, zadowalającego dowodu na to, że wszystkie egzemplarze Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji zostały Odinstalowane oraz, jeżeli Autodesk tego zażąda, że zostały zniszczone lub zwrócone firmie Autodesk lub dystrybutorowi, od którego zostały zakupione.

2.5.2 Na potrzeby niniejszej Umowy datą rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej będzie data wskazana przez Autodesk zgodnie z zasadami wprowadzania Subskrypcji Przełączonej do systemów Autodesk.

2.6 Autodesk zastrzega sobie prawo, ale nie będzie mieć obowiązku, sprawdzenia, czy Wyznaczeni Użytkownicy zostali upoważnieni przez Subskrybenta oraz ograniczenia dostępu do Świadczeń, jeżeli w zgodnie z uzasadnioną opinią Autodesk, dany Wyznaczony Użytkownik nie może zostać w ten sposób zweryfikowany. Ponadto Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że Autodesk ma prawo zażądać przeprowadzenia audytu (w formie elektronicznej lub innej formie) Instalacji, wykorzystywania i/lub Dostępu do wszelkich Świadczeń przez Subskrybenta lub jego Wyznaczonych Użytkowników, w tym Dostępu do ID, numerów seryjnych oraz podobnych informacji na temat sprzętu. W ramach takiego audytu, Autodesk lub jej uprawnieni przedstawiciele będą mieć również prawo, za uprzednim powiadomieniem Subskrybenta co najmniej piętnaście (15) dni wcześniej, zbadać zapisy, systemy i urządzenia, w tym numery identyfikacyjne sprzętu, numery seryjne i związane z tym informacje w celu stwierdzenia, że Instalacja, korzystanie i Dostęp do wszelkich Świadczeń zgodne są z niniejszą Umową Subskrypcji jednego użytkownika oraz odnośnymi Warunkami Świadczeń. Ponadto w ciągu piętnastu (15) dni od takiego zawiadomienia o audycie, Subskrybent udostępni Autodesk wszystkie zapisy oraz informacje, jakich Autodesk zażąda w celu sprawdzenia, czy Instalacja, korzystanie i/lub Dostęp do wszystkich Świadczeń zgodne są z niniejszą Umową Subskrypcji jednego użytkownika oraz odnośnymi Warunkami Świadczeń. Subskrybent zapewni pełną kooperację w celu umożliwienia przeprowadzenia takiego audytu.  Jeżeli Autodesk stwierdzi, że Instalacja, korzystanie lub Dostęp do Świadczeń przez Subskrybenta czy jego Wyznaczonych Użytkowników nie spełnia wymogów niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika oraz odnośnymi Warunkami Świadczeń, Subskrybent niezwłocznie podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia zgodności takiej Instalacji, korzystania i/lub Dostępu z niniejszą Umową Subskrypcji jednego użytkownika oraz odnośnymi Warunkami Świadczeń oraz poniesie uzasadnione koszty takiego audytu. Oprócz prawa do obciążenia Subskrybenta kosztami audytu, Autodesk zastrzega sobie prawo do zastosowania innych środków według prawa lub na zasadzie słuszności, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika lub w inny sposób.

3. ZAKUP, ODNOWIENIE

3.1 Zakup. W przypadku zakupu Subskrypcji jednego użytkownika Autodesk dostarczy Subskrybentowi instrukcje na temat dostępu do informacji o Subskrypcji jednego użytkownika oraz Świadczeń na Koncie Autodesk.

3.2 Odnowienie. Przed wygaśnięciem Subskrypcji jednego użytkownika, Subskrybent może zakupić od Autodesk lub Dystrybutora jej odnowienie na dodatkowy okres ("Okres Odnowienia"), jeżeli taka opcja jest udostępniona przez Autodesk na danym Terytorium. Jeżeli Subskrybent wybrał plan automatycznego odnowienia, każde takie automatyczne odnowienie będzie stanowić Okres Odnowienia. O ile Autodesk nie zdecyduje inaczej, w przypadku braku odnowienia przez Subskrybenta Subskrypcji jednego użytkownika lub w przypadku odwołania przez Subskrybenta opcji automatycznego odnowienia przed zakończeniem Okresu Obowiązywania, Subskrypcja automatycznie wygasa.

4. DOSTAWA

Świadczenia w postaci oprogramowania będą wg uznania Autodesk (a) udostępnione do pobrania na Koncie Autodesk, (b) wysłane do Subskrybenta przesyłką FCA (Incoterms 2014) z ośrodka Autodesk na adres wskazany przez Subskrybenta w Formularzu Informacyjnym Klienta (lub, w przypadku braku Formularza Informacyjnego Klienta lub adresu, na dowolny adres znany lub wskazany firmie Autodesk przez Subskrybenta lub w jego imieniu), lub (c) wysyłane do Subskrybenta za pośrednictwem strony trzeciej upoważnionej przez Autodesk. Autodesk powiadomi Subskrybenta o dostępności Świadczeń stanowiących oprogramowanie oraz metodzie ewentualnej dostawy. W przypadku wysyłki własnej, Autodesk dołoży starań, aby zrealizować dostawę w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty zawiadomienia, lub, odpowiednio, daty zamówienia przesyłki przez Subskrybenta. Niemniej jednak Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wydatki poniesione przez Subskrybenta w wyniku opóźnienia dostawy lub dostawy pod niewłaściwy adres. W przypadku fizycznej dostawy Subskrybent może ponieść dodatkowe, związane z tym opłaty.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

5.1 Data Wejścia w Życie, Okres Obowiązywania. Data Wejścia w Życie Subskrypcji jednego użytkownika zostanie określona przez Autodesk zgodnie z jej polityką Subskrypcji jednego użytkownika dotyczącą wprowadzenia Subskrypcji jednego użytkownika do systemów Autodesk. Okres Odnowienia Subskrypcji jednego użytkownika rozpocznie się w rocznicę Daty Wejścia w Życie. Okres Początkowy Subskrypcji jednego użytkownika będzie trwać jeden (1) miesiąc, trzy (3) miesiące (ten okres zwany będzie również „Okresem Kwartalnym”) lub jeden rok (1), dwa (2) lub (3) lata począwszy od Daty Wejścia w Życie, w zależności od okresu wybranego i zakupionego przez Subskrybenta. Okresy Odnowienia Subskrypcji jednego użytkownika będą trwać przez jeden (1) miesiąc, trzy (3) miesiące (ten okres zwany będzie również „Okresem Kwartalnym”) lub jeden rok (1), dwa (2) lub trzy (3) lata od rocznicy Daty Wejścia w Życie bezpośrednio po zakończeniu Okresu Początkowego lub bezpośrednio przed Okresem Odnowienia (odpowiednio), w zależności od długości Okresu Odnowienia wybranego i zakupionego przez Subskrybenta. Autodesk dołoży wszelkich starań, aby potwierdzić zakup dokonany przez Subskrybenta w ciągu 48 godzin po Dacie Wejścia w Życie lub właściwej rocznicy Daty Wejścia w Życie (odpowiednio).

5.2 Rozwiązanie. Zarówno Autodesk jak i Subskrybent mają prawo do rozwiązania niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika w przypadku naruszenia przez drugą stronę warunków niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika i niewywiązania się z obowiązku naprawienia takiego naruszenia w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania pisemnego wezwania do naprawienia takiego naruszenia. Ponadto Autodesk może odwołać lub zawiesić Subskrypcję jednego użytkownika i/lub inne swoje zobowiązania wobec Subskrybenta lub też Świadczenia wynikające z niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika, w przypadku braku płatności ze strony Subskrybenta na rzecz Autodesk lub dystrybutora lub też niewywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika lub innych warunków dotyczących Subskrypcji jednego użytkownika. Autodesk może również rozwiązać niniejszą Umowę Subskrypcji jednego użytkownika w przypadku upadłości, niewypłacalności lub ugody Subskrybenta z jego wierzycielami. Niniejsza Umowa Subskrypcji jednego użytkownika zostanie automatycznie rozwiązana bez dodatkowego zawiadomienia czy działania ze strony Autodesk w przypadku likwidacji Subskrybenta, lub próby przeniesienia niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika lub jakichkolwiek Świadczeń bez uprzedniej zgody Autodesk wyrażonej na piśmie. 

5.3 Skutki Rozwiązania. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Subskrypcji jednego użytkownika niniejsza Umowa Subskrypcji jednego użytkownika oraz wszelkie prawa i Świadczenia z niej wynikające wygasną, a Subskrybent będzie mieć obowiązek zaprzestania korzystania i/lub dostępu do wszystkich Świadczeń oraz zapewni, że jego Wyznaczeni Użytkownicy uczynią do samo. Autodesk zastrzega sobie prawo do zażądania od Subskrybenta przedstawienia dowodu na to, że żadne takie Świadczenia nie są dalej używane. 

6. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BRAK GWARANCJI

6.1 Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUDOSTĘPNIENIE LUB NIEWPROWADZENIE DO SPRZEDAŻY DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ WSPARCIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA SUBSKRYPCJI JEDNEGO UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE ODPOWIADA ZA KOSZTY ZAKUPU PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE ODPOWIADA (POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO) ZA SZKODY UBOCZNE, SPECJALNE, POŚREDNIE, WTÓRNE CZY TEŻ ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, A TAKŻE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATĘ PRZYCHODÓW BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, LUB TEŻ ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI (NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD CZY INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI). PONADTO ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTODESK WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY SUBSKRYPCJI JEDNEGO UŻYTKOWNIKA W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ LUB PŁATNEJ PRZEZ SUBSKRYBENTA NA RZECZ AUTODESK LUB DYSTRYBUTORA Z TYTUŁU SUBSKRYPCJI, KTÓREJ TAKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄ. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ, NAWET JEŚLI AUTODESK ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. SUBSKRYBENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPŁATA ZA SUBSKRYPCJĘ JEDNEGO UŻYTKOWNIKA ODPOWIADA TEMU RYZYKU, ORAZ ŻE OGRANICZENIE, O KTÓRYM MOWA W NINIEJSZYM USTĘPIE, JEST ZASADNICZYM ELEMENTEM UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ STRONY. Powyższe ograniczenia stanowią ograniczenia dodatkowe i nie zastępują ograniczeń odpowiedzialności określonych w danej Umowie o Licencję i Usługi Autodesk.

6.2 Brak Gwarancji. OPRÓCZ GWARANCJI OKREŚLONYCH W DANEJ UMOWIE O LICENCJĘ I USŁUGI LUB ODNOŚNYCH WARUNKACH ŚWIADCZEŃ AUTODESK, W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEPISAMI PRAWA ZAKRESIE AUTODESK WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, ZAPEWNIENIA I WARUNKI DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI JEDNEGO UŻYTKOWNIKA CZY ŚWIADCZEŃ, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE NA GRUNCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LUB PRAWA LUB WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU DZIAŁALNOŚCI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA ZBYWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ. ŻADNE Z NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH NIE WYŁĄCZA GWARANCJI LUB WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ OGRANICZONE, WYŁĄCZONE LUB MODYFIKOWANE BEZ WZGLĘDU NA OGRANICZENIA UMOWNE STANOWIĄCE INACZEJ.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1 Właściwe prawo i Jurysdykcja. Niniejsza Umowa Subskrypcji jednego użytkownika podlegać będzie następującym prawom i zgodnie z nimi będzie interpretowana: (a) prawo szwajcarskie, w przypadku nabycia Subskrypcji jednego użytkownika na terenie Europy, Afryki czy Bliskiego Wschodu; (b) prawo singapurskie, w przypadku nabycia Subskrypcji jednego użytkownika na terenie Azji, Oceanii i w rejonie Pacyfiku; lub (c) prawo Stanu Kalifornia (oraz obowiązujące przepisy federalne USA), w przypadku nabycia Subskrypcji jednego użytkownika na terenie obu Ameryk (w tym Wysp Karaibskich) lub w innym kraju niewymienionym w niniejszym punkcie 7.1. (Właściwe Prawo i Jurysdykcja). Prawa w wyżej wymienionych jurysdykcjach będą obowiązywać bez odniesienia do norm kolizyjnych w nich zawartych.. Niniejsza Umowa Subskrypcji jednego użytkownika nie podlega przepisom Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani Ustawy UCIT (Uniform Computer Information Transaction Act). Ponadto Strony uzgadniają, że wszelkie roszczenia, spory czy procesy wynikające z niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika lub z nią związane mogą być wniesione wyłącznie (a Strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do Sądu Okręgowego Stanu Kalifornia w Hrabstwie Marin lub do Sądu Okręgowego USA dla północnej Kalifornii w San Francisco; z wyjątkiem przypadku, gdy Subskrybent nabył Subskrypcję w (a) Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a Strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Szwajcarii, lub (b) w Azji, Oceanii lub regionie Pacyfiku, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Singapurze. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza prawa Autodesk do wniesienia pozwu o naruszeniu praw własności intelektualnej w kraju, w którym takie naruszenie rzekomo miało miejsce.

7.2 Siła Wyższa. Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody oraz poniesione kary wynikające z opóźnień lub niewykonania obowiązków umownych w rezultacie zdarzeń losowych, opóźnień po stronie dostawcy lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Autodesk.

7.3 Cesja; Zrzeczenie się; Podwykonawcy. Subskrybent nie ma prawa dokonania cesji niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika ani żadnych praw z niej wynikających (w wyniku nabycia akcji/udziałów lub aktywów, fuzji, zmiany w strukturze własnościowej, zastosowania przepisów prawa czy innych działań) bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Autodesk, przy czym Autodesk będzie mieć prawo do wstrzymania takiej zgody wedle swojego uznania, a wszelkie domniemane cesje dokonane przez Subskrybenta zostaną uznane za nieważne. W przypadku postępowania upadłościowego czy innego o podobnym charakterze, niniejsza Umowa Subskrypcji jednego użytkownika jest i będzie traktowana jako umowa obowiązująca zgodnie z postanowieniami Punktu 365(c)(1) Rozdziału 11 Kodeksu USA i nie można jej scedować bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Autodesk, przy czym Autodesk będzie mieć prawo do wstrzymania takiej zgody wedle swojego uznania. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może zlecić podwykonawcy realizację praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Wsparcia, w tym, bez ograniczeń, realizowanie Świadczeń, pod warunkiem, że Autodesk pozostanie podmiotem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika.  Subskrybent wyraża również zgodę na to, że podwykonawcy Autodesk mają prawo do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika (w tym prawo do podejmowania działań z tytułu naruszenia jej postanowień). Bez pisemnego zrzeczenia się podpisanego przez stronę, której takie zrzeczenie się dotyczy, żadne postanowienie zawarte w niniejszej Umowie Subskrypcji jednego użytkownika nie będzie uznane za uchylone, ani żadne naruszenie nie będzie usprawiedliwione. Żadne zrzeczenie się (wyraźne czy dorozumiane) nie będzie stanowić zgody na, zrzeczenia się ani też usprawiedliwienia wszelkich innych lub przyszłych naruszeń.

7.4 Amerykańskie przepisy eksportowe. Subskrybent potwierdza, że wszystkie Świadczenia podlegają prawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych (USA) i że będzie się do tych przepisów i praw stosować. Prawa i przepisy eksportowe USA zabraniają pobierania, dostępu, otrzymywania, wywozu, ponownego wywozu, czy transferu Dodatkowych Świadczeń Wsparcia do państw objętych restrykcjami lub na rzecz użytkowników objętych restrykcjami. Subskrybent oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że ani Subskrybent, ani jego Pracownicy,  Wyznaczeni Użytkownicy (a) nie znajdują się, ani nie są rezydentami czy obywatelami państwa objętego restrykcjami; (b) nie są umieszczeni na żadnej liście użytkowników końcowych objętych restrykcjami; oraz (c) jeżeli nie zezwalają na to przepisy eksportowe USA, nie będą używać żadnych Świadczeń w żadnym celu objętym restrykcjami, obejmującym, bez ograniczeń: projektowanie, analizę, symulacje, oszacowania, testy czy inne działania związane z bronią jądrową, chemiczną/biologiczną, systemami rakietowymi czy aplikacjami kierowania samolotów bezzałogowych. Subskrybent potwierdza, że wymogi i ograniczenia wynikającym z przepisów prawa USA mogą różnić się w zależności od otrzymanych Świadczeń i mogą ulec zmianie, oraz że w celu dokładnego określenia, jakie przepisy obowiązują wobec Świadczeń, należy zapoznać się z treścią amerykańskich przepisów o eksporcie towarów i usług oraz zwrócić się do Ministerstwa Skarbu USA, Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych oraz Administracji Eksportu USA.

7.5 Całość Umowy; rozdzielność postanowień. Niniejsza Umowa Subskrypcji jednego użytkownika oraz wszelkie warunki w niej wymienione (np. Umowa o Licencję i Usługi Autodesk lub Warunki Świadczeń) stanowią całość umowy pomiędzy stronami (i zawierają oraz zastępują wszelkie uprzednie lub równoczesne umowy, negocjacje, komunikację, porozumienia, oświadczenia, gwarancje, reklamy czy uzgodnienia) dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Strony potwierdzają, że zawierając niniejszą Umowę Subskrypcji jednego użytkownika, nie opierają się na żadnych umowach, negocjacjach, komunikacji, oświadczeniach, gwarancjach, reklamach czy uzgodnieniach oprócz tych, które zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie Subskrypcji jednego użytkownika. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może uzupełnić lub zmienić warunki niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika czy Warunki Świadczeń, pod warunkiem, że Autodesk dostarczy pisemne powiadomienie o takich uzupełnieniach czy zmianach, zanim zaczną one obowiązywać Subskrybenta. Wszelkie warunki odmienne od postanowień niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika lub Warunków Świadczeń komunikowane przez Subskrybenta uznane będą za nieważne i nieobowiązujące, chyba że uzgodnione zostaną na piśmie i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Autodesk. Wszelkie inne zmiany w niniejszej Umowie Subskrypcji jednego użytkownika wymagać będą dla swojej ważności formy pisemnej z podpisem uprawnionego przedstawiciela Autodesk. W przypadku gdy właściwy sąd stwierdzi w swojej prawomocnej decyzji, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieegzekwowalne, takie postanowienie zostanie wyegzekwowane w stopniu możliwie jak najbliższym pierwotnej intencji stron, a pozostałe warunki i postanowienia pozostaną niezmienione i nadal będą obowiązywać.

7.6 Powiadomienia. Powiadomienia będą wysyłane przez Autodesk w formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną lub zamieszczone na Koncie Autodesk lub koncie Autodesk Subskrybenta lub dostarczane w inny sposób, który Autodesk uzna za stosowny. Subskrybent nie może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień. Zgodnie z życzeniem Autodesk, powiadomienia od Subskrybentów wysyłane będą pocztą elektroniczną na adres: contractual.notification@autodesk.com. Powiadomienia wysyłane przez Autodesk do Subskrybenta zostaną uznane za skutecznie doręczone (i) w przypadku powiadomień wysłanych pocztą elektroniczną, w momencie ich wysłania na adres podany w Formularzu Informacyjnym Klienta (lub, jeżeli taki Formularz Informacyjny Klienta czy adres e-mail nie został dostarczony – na inny adres e-mail podany Autodesk przez Subskrybenta lub w jego imieniu) lub (ii)w przypadku informacji zamieszczanych na Koncie Autodesk lub w inny sposób, jaki Autodesk uzna za właściwe - dziesięć (10) Dni Roboczych po zamieszczeniu takich powiadomień na Koncie Autodesk lub po ich wysłaniu w inny sposób, jaki Autodesk uzna za właściwy. Powiadomienia wysyłane przez Subskrybenta do Autodesk będą uznane za doręczone w momencie ich dostarczenia do Autodesk.

7.7 Prywatność i Użytkowanie Informacji. Subskrybent potwierdza (w imieniu własnym oraz w imieniu Wyznaczonych Użytkowników), że zarówno Subskrybent (oraz osoby trzecie działające w jego imieniu) oraz Wyznaczeni Użytkownicy mogą dostarczać, a Autodesk i jej dystrybutorzy (oraz osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jej dystrybutorów) mogą otrzymywać określone informacje i dane dotyczące Subskrybenta i Wyznaczonych Użytkowników (w tym, bez ograniczeń, dane osobowe) oraz działalności Subskrybenta w związku niniejszą Umową Subskrypcji jednego użytkownika, w tym, bez ograniczeń, informacje i dane dostarczone lub uzyskane przez Autodesk oraz jej dystrybutorów (oraz osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jej dystrybutorów) z Formularza Informacyjnego Klienta lub w inny sposób, w związku z zamówieniem, rejestracją, aktywowaniem, aktualizacją, zatwierdzeniem uprawnień, badaniem, monitorowaniem, Instalacją i Dostępem do Świadczeń oraz zarządzaniem relacjami z Subskrybentem i jego Wyznaczonymi Użytkownikami. Subskrybent (w imieniu własnym oraz w imieniu Wyznaczonych Użytkowników) niniejszym wyraża zgodę na to, aby spółka Autodesk przechowywała, wykorzystywała, utrzymywała i ujawniała takie informacje i dane (w tym, bez ograniczeń, dane osobowe, jeżeli dotyczy) zgodnie ze swoją polityką prywatności i ochrony danych, aktualizowaną od czasu do czasu, w tym, bez ograniczeń, Polityką Prywatności Autodesk, zamieszczoną na stronie: https://www.autodesk.com/privacy. Nie ograniczając ogólnego charakteru poprzedniego zdania, Subskrybent wyraża zgodę na: (a) kontaktowanie się Autodesk z Subskrybentem (lub osobami trzecimi działającymi w jego imieniu) i Wyznaczonymi Użytkownikami w celu uzyskania wyraźnej zgody na warunki Polityki Prywatności Autodesk i/lub wyraźnej zgody na określone wykorzystanie informacji i danych (w tym, bez ograniczeń, danych osobowych); (b) dostarczanie przez Autodesk danych i Informacji, obejmujących bez ograniczeń, informacje i dane na temat korzystania przez Subskrybenta i jego Wyznaczonych Użytkowników ze Świadczeń swoim dystrybutorom, spółkom stowarzyszonym oraz osobom trzecim w związku z dostarczeniem, utrzymaniem, administracją czy wykorzystaniem Świadczeń lub w związku z wykonaniem jakiejkolwiek umowy dotyczącej Świadczeń; oraz (c) przesyłanie przez Autodesk takich informacji i danych za granicę, w tym do jurysdykcji, w których przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych są mniej restrykcyjne, aniżeli przepisy w jurysdykcji Subskrybenta lub Wyznaczonych Użytkowników. Subskrybent (w imieniu własnym oraz w imieniu Wyznaczonych Użytkowników) potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że takie polityki mogą zostać przez Autodesk zmienione i że będą one obowiązywać Subskrybenta i Wyznaczonych Użytkowników po ich zamieszczeniu na stronie internetowej Autodesk lub opublikowaniu przez Autodesk na piśmie.

7.8 Okres obowiązywania. Postanowienia punktów 2.6, 6 i 7 niniejszych warunków obowiązywać będą po rozwiązaniu Subskrypcji jednego użytkownika.

7.9 Zmiana Warunków. Autodesk ma prawo zmienić postanowienia niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika i/lub Warunków Świadczeń w dowolnym czasie. W takim przypadku Autodesk powiadomi Subskrybenta o wszelkich takich zmianach. Powiadomienia mogą zostać wysłane pocztą elektroniczną, mogą być zamieszczone na Koncie Autodesk lub w innej formie, jaką Autodesk uzna za stosowną. Jeżeli Subskrybent nie wyraża zgody na takie zmiany, powinien zawiadomić o tym Autodesk na piśmie (zgodnie z Punktem 7.6) w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia od Autodesk. W przypadku dostarczenia takiego powiadomienia do Autodesk, Subskrypcja jednego użytkownika i wynikające z niej Świadczenia nadal będą podlegać warunkom ostatniej obowiązującej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika oraz związanym z nią Warunkom Świadczeń, zaakceptowanym przez Subskrybenta (łącznie z tymi uznanymi za zaakceptowane) do upływu bieżącego Okresu Obowiązywania Subskrypcji jednego użytkownika (jeżeli Subskrybent wniósł wszystkie opłaty za cały Okres Obowiązywania); a po upływie takiego Okresu Obowiązywania, Subskrypcja jednego użytkownika wygaśnie, przy czym jeżeli Subskrybent nie wniósł wszystkich wymaganych opłat za cały Okres Obowiązywania, wówczas Subskrypcja wygaśnie z końcem okresu, za który Subskrybent takie opłaty wniósł. W przypadku, gdy Subskrybent nie dostarczy takiego powiadomienia do Autodesk, lub jeżeli złoży zamówienie na nową Subskrypcję lub wznowienie Subskrypcji jednego użytkownika lub jeżeli nadal będzie wnosić Opłaty z tytułu Subskrypcji jednego użytkownika (jeżeli dotyczy), uznane zostanie, że Subskrybent zaakceptował takie zmiany we wszystkich swoich Subskrypcjach jednego użytkownika. Niezależnie od powyższego, w przypadku zmian wprowadzonych przez Autodesk do niniejszej Umowy Subskrypcji jednego użytkownika, Subskrybent nie będzie mieć prawa do żadnych dodatkowych świadczeń czy usług oferowanych zgodnie z takimi warunkami, jeśli nie wniesie na rzecz Autodesk lub dystrybutorów opłat związanych z takimi zmianami, jeżeli dotyczy.

7.10 Język. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszego dokumentu i jakimkolwiek jej tłumaczeniem, angielska wersja językowa Umowy Subskrypcji jednego użytkownika będzie wersją prawnie wiążącą. W przypadku zakupu Subskrypcji w Kanadzie, Subskrybent zgadza się że: Strony niniejszej umowy potwierdzają, że zgodnie z ich wolą, niniejsza Umowa Subskrypcji jednego użytkownika, oraz wszelkie dokumenty jej dotyczące, w tym powiadomienia, sporządzone zostaną wyłącznie w języku angielskim. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.