LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Warunki Świadczeń Użytkowania Globalnego dla Planu Obsługi Autodesk, Subskrypcja jednego oraz wielu użytkowników

Poniższe Warunki Świadczeń mają zastosowanie, odpowiednio, wobec Świadczeń Globalnego Użytkowania Subskrypcji Planu Obsługi, Subskrypcji jednego użytkownika i/lub Świadczeń dla wielu użytkowników.

1. DEFINICJE

Poniżej podano definicje terminów. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach Świadczeń, mają znaczenie przypisane im w Umowie Planu Obsługi lub Umowie Subskrypcji jednego użytkownika oraz Umowie Subskrypcji wielu użytkowników (odpowiednio).

„Produkt Pomocniczy": oznacza wszelkie produkty lub oprogramowanie (inne niż Uprawniona Wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją, Usługi Pomocnicze czy Wsparcie), które Autodesk może udostępnić Subskrybentowi co pewien czas jako Świadczenie w ramach Planu Obsługi lub Subskrypcji jednego użytkownika (odpowiednio) i które opisane są szczegółowo na Koncie Autodesk.  Produkty Pomocnicze mogą obejmować, między innymi, narzędzia oraz inne produkty, które wymagają oddzielnej instalacji i które działają niezależnie od Uprawnionej Wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją.

„Usługi Pomocnicze”: oznacza wszelkie usługi, między innymi Usługi Internetowe, (inne niż wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją czy wersja Produktów Pomocniczych czy Wsparcia), które Autodesk może udostępnić Subskrybentowi co pewien czas jako Świadczenie w ramach Subskrypcji Planu Obsługi lub Subskrypcji jednego lub wielu użytkowników (odpowiednio) i które opisane są szczegółowo na Koncie Autodesk.

„Uprawnione Wersje Oprogramowania Objętego Subskrypcją”: oznacza najnowszą wersję Oprogramowania Objętego Subskrypcją, które zostało Zainstalowane i do którego ma Dostęp  Subskrybent oraz wszelkie poprzednie wersje Oprogramowania Objętego Subskrypcją („Poprzednie Wersje”), w przypadku których Subskrybent otrzymał Prawa do Świadczeń Wersji Poprzedniej zgodnie z Umową Subskrypcji Planu Obsługi lub Umową Subskrypcji jednego lub wielu użytkowników (odpowiednio).

 „Kraj Subskrybenta”: oznacza kraj lub jurysdykcję, w którym (i) w przypadku osób fizycznych, Subskrybent posiada miejsce zamieszkania lub (ii) w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów, Subskrybent został założony.  Jeżeli Kraj Subskrybenta jest państwem członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, wówczas dla celów Umowy Subskrypcji jednego użytkownika wszystkie lub dowolne z państw członkowskich Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu uznane będą za Kraj Subskrybenta.

„Wsparcie”: oznacza program oferowany przez Autodesk, w ramach którego Autodesk może świadczyć (między innymi) usługi wsparcia technicznego jako Świadczenia Subskrypcji Planu Obsługi lub Subskrypcji jednego lub wielu użytkowników (odpowiednio), i który opisany został szczegółowo na Koncie Autodesk. 

„Usługi Internetowe”: oznacza usługi wykonywane w oparciu o sieć lub chmurę (Cloud), wymagające połączenia z Internetem, oraz usługi i funkcjonalności, które oferowane są lub udostępniane na serwerach Autodesk lub zarządzanych przez Autodesk lub podmioty wyznaczone przez Autodesk lub oddzielne podmioty, które nie są powiązane z Autodesk.

2. ŚWIADCZENIA GLOBALNEGO UŻYTKOWANIA

2.1 Niezależnie od innych postanowień zawartych w odnośnej Umowie o Licencję i Usługi Autodesk dotyczącej danego Terytorium, w Okresie Obowiązywania Planu Obsługi lub Umowy Subskrypcji Jednego Użytkownika lub Umowy Subskrypcji Wielu użytkowników (odpowiednio) oraz z zastrzeżeniem wymogów określonych w dodatkowych Warunkach Świadczeń, w przypadku wszystkich Subskrypcji Jednego Użytkownika zakupionych i nabytych legalnie w Kraju Subskrybenta, Subskrybent może Zainstalować lub zezwolić swoim Wyznaczonym Użytkownikom na Zainstalowanie Uprawnionych Wersji Jednego Użytkownika lub Wielu Użytkowników Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Produktów Pomocniczych Jednego Użytkownika na Komputerze przenośnym i mieć Dostęp do Uprawnionych Wersji Jednego Użytkownika Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Produktów Pomocniczych Jednego Użytkownika poza granicami Terytorium, bez pisemnej zgody Autodesk. Uprawnione Wersje Jednego Użytkownika Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Produktów Pomocniczych można wykorzystywać wyłącznie przez Wyznaczonego Użytkownika oraz dla potrzeb działalności gospodarczej Subskrybenta, zgodnie z odnośną Umową o Licencję i Usługi Autodesk.

2.2 Świadczenia Globalnego Użytkowania podlegają następującym warunkom:

2.2.1 o ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach Świadczeń, Instalacja i Dostęp do wszystkich/wszelkich Uprawnionych Wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Produktów Pomocniczych Jednego Użytkownika podlegać będzie danej Umowie o Licencję i Usługi (w tym, między innymi, wszystkim obowiązującym przepisom kontroli eksportu obowiązującym w USA), wszystkim Warunkom Świadczeń Poprzedniej Wersji i/lub Warunkom Świadczeń Produktów Pomocniczych;

2.2.2 W przypadku Planu Obsługi i Subskrypcji dla Wielu Użytkowników, instalację i dostęp do wszystkich/wszelkich obowiązujących wersji oprogramowania i/lub stosowanych produktów dodatkowych, wyłącznie na komputerze przenośnym, które będą podróżować z Tobą lub Twoimi pracownikami poza terytorium kraju

2.2.3 W przypadku Planu Obsługi i Subskrypcji dla Wielu Użytkowników, wszystkie obowiązujące wersje oprogramowania i/lub produktów dodatkowych, nie mogą być kopiowane lub przekazywane do innego komputera lub uzyskania dostępu przez kogokolwiek innego niż Ty lub Twoi pracownicy, poza terytorium kraju;

2.2.4 w trakcie przebywania poza Terytorium zabrania się udzielania Dostępu do Uprawnionych Wersji Desktop Oprogramowania Objętego Subskrypcją i/lub Dostępnych Produktów Pomocniczych osobom innym, aniżeli Wyznaczeni Użytkownicy objęci daną licencją; oraz

2.2.5 jeżeli Subskrybent uprawniony jest do Świadczeń  Wsparcia, może skorzystać ze Wsparcia w Dostępnych Godzinach Wsparcia (zdefiniowanych w Warunkach Świadczeń Wsparcia obowiązujących wobec Planu Obsługi i/lub Umowy Subskrypcji Jednego Użytkownika i/lub Wielu Użytkowników), wyznaczonych dla  Ciebie oraz na Terytorium Subskrybenta.