LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Poprzednia wersja Warunków Świadczeń dla Planu Maintenace, Subskrypcji Subskrypcji Jednego Użytkownika Autodesk

Poniższe Warunki Świadczeń mają zastosowanie wobec Świadczeń Poprzednich Wersji Oprogramowania w Planie Maintenance i/lub Subskrypcji jednego użytkownika oraz Poprzednich Wersji Oprogramowania Subskrypcji jednego użytkownika.

1. DEFINICJE

Poniżej podano definicje terminów. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach Świadczeń, mają znaczenie przypisane im w Umowie Subskrypcji Maintenance Plan lub Umowie Subskrypcji jednego uzytkownika (odpowiednio).

„Produkt Pomocniczy": oznacza wszelkie produkty lub oprogramowanie (inne niż wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją lub Poprzednia Wersja Maintenance lub Poprzednia Wersja jednego użytkownika (odpowiednio)), które Autodesk może udostępnić Subskrybentowi co pewien czas jako Świadczenie w ramach Subskrypcji Maintenance Plan lub Subskrypcji Jednego Użytkownika (odpowiednio) i które opisane są szczegółowo na Koncie Autodesk. Produkty Pomocnicze mogą obejmować, między innymi, narzędzia oraz inne produkty, które wymagają oddzielnej Instalacji i które działają niezależnie od wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją lub Poprzedniej Wersji Maintenance lub Poprzedniej Wersji Jednego Użytkownika (odpowiednio). „Produkty Pomocnicze Maintenance” oznacza Produkty Pomocnicze podlegające Umowie Maintenance Plan, a „Produkty Pomocnicze Jednego Użytkownika” oznacza Produkty Pomocnicze podlegające Umowie Subskrypcji Jednego Użytkownika.

„Poprzednia Wersja Maintenance”: w odniesieniu do najnowszej wersji Oprogramowania Objętego Maintenance Plan, oznacza (a) egzemplarz(e) poprzednich wersji takiego Oprogramowania Objętego Subskrypcją, które zostały zastąpione takim Oprogramowaniem Objętym Subskrypcją (zgodnie z decyzją Autodesk) i które wymienione są na Liście Uprawnionych Produktów Poprzedniej Wersji Maintenance Plan, jako obowiązujące wobec Oprogramowania Objętego Subskrypcją (jeżeli dotyczy) i udostępnione są Subskrybentowi na Koncie Subskrybenta Autodesk jako Świadczenia Maintenance Plan i/lub (a) egzemplarz(e) wszelkich poprzednich wersji wymienionych w Punkcie 2.2 niniejszych Warunków Świadczeń (jeżeli dotyczy);

“Lista Produktów Zakwalifikowanych do Poprzedniej Wersji Maintenance Plan” oznacza listę poprzednio kwalifikowalnych poprzednich wersji produktów, mających zastosowanie w Autodesk Maintenance Plan, prowadzonym przez Autodesk i dostępną poprzez Autodesk Account.

“Poprzednia wersja dla wielu użytkowników”: oznacza, w odniesieniu do najnowszej wersji Oprogramowania, dostarczonego Państwu jako Subskrypcja dla wielu użytkowników oraz zainstalowana i dostępna dla Użytkownika, (a) egzemplarz(e) tych wcześniejszych wersji objętych programem, którym zastępuje (określone przez Autodesk) i przeznaczone dla wielu użytkowników poprzedniej wersji, jako mające zastosowanie w Oprogramowaniu udostępnionym na koncie Autodesk Account Użytkownika oraz jako dodatek subskrypcji dla wielu użytkowników i/lub (a) egzemplarz(e) wszelkich poprzednich wersji, o których mowa w punkcie 4.2 niniejszych Warunków Świadczeń (jeżeli dotyczy);

“Poprzednia wersja Jednego Użytkownika”: oznacza, w odniesieniu do ostatniej wersji Oprogramowania dostarczonego Państwu jako Subskrypcja dla Jednego Użytkownika, zainstalowana I dostępna dla Użytkownika I Nazwanego Użytkownika, (a) egzemplarz(e) tych wcześniejszych wersji Oprogramowania, do którego dostępne jest oprogramowanie zastępcze (określone przez Autodesk) oraz które jest wymienione w subskrypcji, zakwalifikowanej jako produkt mający zastosowanie w oprogramowaniu objętym (jeśli w ogóle) i udostępnionym na koncie Autodesk Account jako dodatke subskrypcji dla jednego użytkownika i/lub egzemplarz(e) wszelkich poprzednich wersji, o których mowa w punkcie 3.2 niniejszych Warunków Świaczeń (jeżeli dotyczy);

„Lista Uprawnionych Produktów Poprzedniej Wersji Subskrypcji”: oznacza listę uprawnionych produktów poprzedniej wersji mającą zastosowanie do Subskrypcji dla jednego użytkownika i Suskrypcji dla wielu użytkowników utrzymywanej przez Autodesk, określonej w Koncie Autodesk Account lub do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem tego konta.

2. ŚWIADCZENIA POPRZEDNICH WERSJI OPROGRAMOWANIA W PLANIE MAINTENANCE

2.1 Niezależnie od innych postanowień odnośnej Umowy o Licencję i Usługi Autodesk, która reguluje Instalację i Udostępnienie Subskrybentowi danej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją, w Okresie Obowiązywania Planu Maintenance Subskrybent może Instalować i Użytkować Poprzednie Wersje Maintenance na następujących warunkach:

2.1.1 Instalacja i Dostęp do Poprzednich Wersji Maintenance podlegają postanowieniom Umowy o Licencję i Usługi Autodesk obowiązującej wobec takiej Poprzedniej Wersji Maintenance, zmienionej niniejszym Punktem 2;

2.1.2 Instalacja i Dostęp do Poprzednich Wersji Maintenance będą ograniczone według tego samego typu i wersji licencji oraz tych samych metryk bazujących na użyciu lub liczbie instalacji, które mają zastosowanie wobec aktualnej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją zgodnie z Planem Maintenance Subskrybenta („Obowiązujące Metryki Licencyjne”);

2.1.3 jeżeli najnowsza wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją w ramach Planu Maintenance stanowi Wersję Autonomiczną (Indywidualną) lub stanowisko Wielostanowiskowej Wersji Autonomicznej jednego użytkownika, lub podlega Licencji Wersji Autonomicznej lub Licencji Wielostanowiskowej Wersji Autonomicznej jednego użytkownika na dane stanowisko, wówczas najnowsza wersja oraz wszystkie Poprzednie Wersje Maintenance zostaną Zainstalowane i Udostępnione na tym samym Komputerze;

2.1.4 jeżeli najnowsza wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją w ramach Planu Maintenance stanowi Wersję Autonomiczną (Indywidualną) lub stanowisko Wielostanowiskowej Wersji Autonomicznej dla jednego użytkownika, lub podlega Licencji Wersji Autonomicznej lub Licencji Wielostanowiskowej Wersji Autonomicznej dla jednego użytkownikana dane stanowisko, taka najnowsza wersja nie może być użytkowana jednocześnie z Poprzednimi Wersjami Maintenance;

2.1.5 jeżeli najnowsza wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją w ramach Planu Maintenance stanowi Wersję Autonomiczną (Indywidualną) lub stanowisko Wielostanowiskowej Wersji Autonomicznej dla jednego użytkownika, lub podlega Licencji Wersji Autonomicznej lub Licencji Wielostanowiskowej Wersji Autonomicznej na dane stanowisko, Poprzednie Wersje Maintenance ani ich dozwolone kopie nie mogą być przeniesione na inny Komputer, chyba że wszystkie dozwolone kopie takiego Oprogramowania Objętego Subskrypcją oraz wszystkie Poprzednie Wersje Maintenance zostaną również przeniesione na ten sam Komputer;

2.1.6 Subskrybent niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Autodesk nie ma obowiązku zapewnienia Wsparcia w odniesieniu do Poprzedniej Wersji (Poprzednich Wersji); oraz

2.1.7 Subskrybent ma obowiązek stosować się do procedur i polityki (jeżeli dotyczy) określonych przez Autodesk w celu zamówienia i otrzymania Poprzednich Wersji Maintenance w celu Instalacji i Dostępu.

2.2 Ponadto, jeżeli Subskrybent pragnie dalej Instalować posiadany(e) egzemplarz(e) poprzedniej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją (wobec której Oprogramowanie Objęte Subskrypcją jest kolejną wersją albo zamiennikiem (zależnie od decyzji Autodesk)) i uzyskiwać Dostęp do niego(nich) i pod warunkiem, że poprzednia wersja nie będzie wymieniona przez Autodesk na Liście Uprawnionych Produktów Poprzednich Wersji Planu Maintenance, Subskrybent może w dalszym ciągu Instalować i Użytkować taki(e) egzemplarz(e) poprzedniej wersji, z zastrzeżeniem warunków Punktów 2.1.1 do 2.1.7 powyżej, pod warunkiem, że (1) Subskrybent uzyskał wcześniej licencję na taki(e) egzemplarz(e) poprzedniej wersji od Autodesk, Zainstalował go(je) i uzyskiwał Dostęp do nich i (2) że Instalacja i Dostęp do takiego(ich) egzemplarza(y) nie przekraczają łącznej liczby licencji na Instalację takiego(ich) egzemplarza(y) i Dostęp do niego(nich), na który(e) Subskrybent uzyskał wcześniej licencję od Autodesk, który(e) Zainstalował i do którego(-ych) uzyskiwał Dostęp.

2.3 Ponadto, jeżeli w związku z Poprzednimi Wersjami Maintenance Autodesk dostarcza Subskrybentowi Produkty Pomocnicze Maintenance, które stanowią uzupełnienie lub rozszerzenie takich Poprzednich Wersji Maintenance, takie Produkty Pomocnicze Maintenance podlegać będą niniejszym Warunkom Świadczeń w takim samym zakresie, jak Poprzednie Wersje Maintenance, których takie Produkty Pomocnicze Maintenance dotyczą, chyba że określono inaczej w momencie dostawy.

2.4 Jeżeli Subskrybent wykupił nowszą wersję Oprogramowania Objętego Subskrypcją (wraz z odpowiednim Planem Maintenance) („Stare Oprogramowanie Objęte Subskrypcją”) lub dokonał migracji do produktu wyższej klasy, przy czym nowy produkt (wraz z odpowiednim Planem Maintenance) („Nowe Oprogramowanie Objęte Subskrypcją”) nie jest nowszą wersją lub zamiennikiem Starego Oprogramowania Objętego Subskrypcją (zależnie od decyzji Autodesk), postanowienia Punktów 2.1, 2.2 i 2.3 powyżej nie będą mieć zastosowania do poprzednich wersji Starego Oprogramowania Objętego Subskrypcją i Subskrybent będzie zobowiązany odinstalować wszystkie kopie wersji Starego Oprogramowania Objętego Subskrypcją oraz wszystkie poprzednie wersje (w tym wszelkie kopie zapisane na dysku twardym Subskrybenta), oraz, na życzenie Autodesk, zwrócić Dokumentację Użytkownika do Autodesk lub dystrybutora w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty instalacji którejkolwiek z wersji Nowego Oprogramowania Objętego Subskrypcją. Autodesk zastrzega sobie prawo do żądania od Subskrybenta dowodów potwierdzających, że wszystkie wersje Starego Oprogramowania Objętego Subskrypcją oraz poprzednie wersje zostały zniszczone i/lub przeprowadzić audyt, zgodnie z Umową Planu Maintenance.

2.5 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie zobowiązuje Autodesk do dostarczenia Subskrybentowi nośników elektronicznych czy fizycznych zawierających Poprzednie Wersje Maintenance lub związaną z nimi Dokumentację Użytkownika, ani do wydania dodatkowych kodów autoryzacji czy też kluczy programowych lub sprzętowych do takich Poprzednich Wersji Maintenance. Ponadto, jeżeli dana Poprzednia Wersja Maintenance została wycofana lub w inny sposób wstrzymana przez Autodesk, Subskrybent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Autodesk nie będzie mieć obowiązku wydania Subskrybentowi kodów autoryzacji czy kluczy programowych lub sprzętowych ani dostarczenia mu nośników elektronicznych lub fizycznych czy innych produktów, które umożliwiłyby Subskrybentowi Instalację i Dostęp do takiej Poprzedniej Wersji Maintenance.

2.6 Świadczenia Poprzednich Wersji Maintenance mogą nie być dostępne lub udostępnione dla wszystkich rodzajów Oprogramowania Objętego Planem, ani też we wszystkich językach, we wszystkich krajach czy regionach i mogą podlegać dodatkowym warunkom i ograniczeniom obwiązującym wobec określonych wersji Oprogramowania Objętego Planem. Jeżeli Subskrypcja Maintenance wygaśnie lub zostanie rozwiązana, prawo Subskrybenta do korzystania z Poprzednich Wersji Maintenance zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczeń wygasa, a prawo Subskrybenta do takich Poprzednich Wersji Maintenance określone zostanie zgodnie z postanowieniami Umowy o Licencję i Usługi Autodesk regulującą Instalację oraz Dostęp do takich Poprzednich Wersji Maintenance, obejmującymi, bez ograniczeń, obowiązek Odinstalowania i zaprzestania Użytkowania takich Poprzednich Wersji Maintenance, jeżeli Subskrybent nie został w inny sposób uprawniony do użytkowania takich Poprzednich Wersji Maintenance.

3. ŚWIADCZENIA POPRZEDNICH WERSJI SUBSKRYPCJI JEDNEGO UŻYTKOWNIKA

3.1 Niezależnie od innych postanowień odnośnej Umowy o Licencję i Usługi Autodesk, która reguluje Instalację i Udostępnienie Subskrybentowi danej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją jako Świadczenie Subskrypcji dla jednego użytkownika, w Okresie Obowiązywania Subskrypcji dla jednego użytkownika Subskrybent i jego Wyznaczeni Użytkownicy mogą Instalować i Użytkować Poprzednie Wersje Desktop na następujących warunkach:

3.1.1 Instalacja i Dostęp do Poprzednich Wersji Jednego użytkownika podlegają postanowieniom Umowy o Licencję i Usługi Autodesk obowiązującą wobec takiej Poprzedniej Wersji Desktop, zmienioną niniejszym Punktem 3;

3.1.2 Instalacja i Dostęp do Poprzednich Wersji Jednego użytkownika ograniczone będą wyłącznie licencji tego samego rodzaju czy tej samej wersji oraz innym metrykom korzystania lub ilości, które mają zastosowanie wobec danego Oprogramowania Objętego Subskrypcją Jednego użytkownika („Obowiązujące Metryki Licencyjne”);

3.1.3 Nie można jednocześnie Użytkować najnowszej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją i Poprzednich Wersji Jednego użytkownika;

3.1.4 Subskrybent, w imieniu swoim i Wyznaczonych Użytkowników, niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Autodesk nie ma obowiązku zapewnienia Wsparcia w odniesieniu do Poprzedniej Wersji (Poprzednich Wersji) jednego użytkownika; oraz

3.1.5 Subskrybent ma obowiązek stosować się, i zapewnić że Wyznaczeni Użytkownicy będą stosować się, do procedur i polityki (jeżeli dotyczy) określonych przez Autodesk w celu zamówienia i otrzymania Poprzednich Wersji Jednego użytkownika w celu Instalacji i Dostępu.

3.2 Ponadto, jeżeli Subskrybent pragnie dalej Instalować posiadany(e) egzemplarz(e) poprzedniej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją (wobec której Oprogramowanie Objęte Subskrypcją jest kolejną wersją lub które zastępuje (zależnie od decyzji Autodesk)) i uzyskiwać Dostęp do niego(nich) i pod warunkiem, że poprzednia wersja nie została wskazana przez Autodesk na Liście Uprawnionych Produktów Poprzedniej Wersji Subskrypcji, Subskrybent może w dalszym ciągu Instalować taki(e) egzemplarz(e) poprzedniej wersji i uzyskiwać Dostęp do niego(nich), z zastrzeżeniem warunków wskazanych w punktach 3.1.1 do 3.1.5 powyżej, pod warunkiem, że (1) Subskrybent zgodnie z prawem uzyskał wcześniej licencję na taki(e) egzemplarz(e) poprzedniej wersji od Autodesk, Zainstalował go(je) i uzyskiwał Dostęp do niego(nich) i (2) że Instalacja i Dostęp do takiego(ich) egzemplarza(y) nie przekraczają łącznej liczby licencji na Instalację takiego(ich) egzemplarza(y) i Dostęp do niego(nich), na który(e) Subskrybent uprzednio uzyskał licencję od Autodesk, który(e) Zainstalował i do którego(-ych) uzyskiwał Dostęp.

3.3 Ponadto, jeżeli w związku z Poprzednimi Wersjami Jednego użytkownika Autodesk dostarcza Subskrybentowi Produkty Pomocnicze Jednego użytkownika, które stanowią uzupełnienie lub rozszerzenie takich Poprzednich Wersji Desktop, takie Produkty Pomocnicze Jednego użytkownika podlegać będą niniejszym Warunkom Świadczeń w takim samym zakresie, jak Poprzednie Wersje Jednego użytkownika, których takie Produkty Pomocnicze Desktop dotyczą, chyba że określono inaczej w momencie dostawy.

3.4 Jeżeli Autodesk lub dystrybutor dostarczy Subskrybentowi Subskrypcję Przełączoną, wówczas od chwili rozpoczęcia tej Subskrypcji Przełączonej Subskrybent może w dalszym ciągu Instalować dowolną Poprzednią Wersję Jednego Użytkownika lub jakąkolwiek wcześniejszą wersję, o której mowa w powyższym punkcie 3.2, i uzyskiwać Dostęp do niej lub może zezwolić swoim pracownikom na Instalację takiej wersji i Dostęp do niej, pod warunkiem że (i) najnowsza wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją, do którego odnosi się dostarczona Poprzednia Wersja Jednego Użytkownika, jest ujęta w ramach Subskrypcji Przełączonej oraz że (ii) Subskrybent lub Nazwany Użytkownik Subskrybenta Zainstalował taką Poprzednią Wersję Jednego Użytkownika lub taką inną wcześniejszą wersję i uzyskiwał Dostęp do niej przed datą rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej oraz (iii) Instalacja takiej Poprzedniej Wersji Jednego Użytkownika lub takiej innej wcześniejszej wersji i Dostęp do niej przez Subskrybenta i Nazwanego Użytkownika Subskrybenta są w dalszym ciągu w każdym przypadku zgodne z niniejszymi Warunkami Świadczeń w ramach Poprzedniej Wersji lub Warunkami Świadczeń w ramach Poprzedniej Wersji mającymi zastosowanie do Subskrypcji Przełączonej.

3.5 Jeżeli Subskrybent przełączył Subskrypcję dla jednego użytkownika („Stara Subskrypcja dla jednego użytkownika”) na Subskrypcję dla jednego użytkownika na inne oprogramowanie Autodesk („Nowa Subskrypcja dla jednego użytkownika”), która nie jest kolejną wersją ani nie zastępuje Starej Subskrypcji na jednego użytkownika (zgodnie z decyzją Autodesk), postanowienia powyższych punktów 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 nie mają już zastosowania do poprzednich wersji objętych Starą Subskrypcją dla jednego użytkownika i Subskrybent musi Odinstalować wszystkie egzemplarze oprogramowania Autodesk objęte Starą Subskrypcją dla jednego użytkownika i wszelkie odnośne poprzednie wersje (z uwzględnieniem wszelkich kopii przechowywanych na twardym dysku Subskrybenta), a na żądanie Autodesk zwrócić Dokumentację Użytkownika firmie Autodesk lub odnośnemu dystrybutorowi w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od dnia instalacji jakiegokolwiek oprogramownia Autodesk objętego Nową Subskrypcją dla jednego użytkownika. Autodesk zastrzega sobie prawo do zażądania od Subskrybenta przedłożenia zadowalającego dowodu zniszczenia wszelkiego oprogramowania Autodesk objętego Starą Subskrypcją dla jednego użytkownika i wszelkich odnośnych poprzednich wersji i/lub przeprowadzenia kontroli, o której mowa w Umowie Subskrypcji dla jednego użytkownika.

3.6 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie zobowiązuje Autodesk do dostarczenia Subskrybentowi, lub Wyznaczonym Użytkownikom, nośników elektronicznych czy fizycznych zawierających Poprzednie Wersje Jednego użytkownika lub związaną z nimi Dokumentację Użytkownika, ani do wydania dodatkowych kodów autoryzacji czy też kluczy programowych lub sprzętowych do takich Poprzednich Wersji Jednego użytkownika. Ponadto, jeżeli dana Poprzednia Wersja Jednego użytkownika została wycofana lub w inny sposób wstrzymana przez Autodesk, Subskrybent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Autodesk nie będzie mieć obowiązku wydania Subskrybentowi i Wyznaczonym Użytkownikom kodów autoryzacji czy kluczy programowych lub sprzętowych ani dostarczenia Subskrybentowi i Wyznaczonym Użytkownikom nośników elektronicznych lub fizycznych czy innych produktów, które umożliwiłyby Subskrybentowi i Wyznaczonym Użytkownikom Instalację i Dostęp do takiej Poprzedniej Wersji Jednego użytkownika.

3.7 Świadczenia Poprzednich Wersji Jednego użytkownika mogą nie być dostępne lub udostępnione dla wszystkich rodzajów Oprogramowania Objętego Subskrypcją, ani też we wszystkich językach, we wszystkich krajach czy regionach i mogą podlegać dodatkowym warunkom i ograniczeniom obowiązującym wobec określonych wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją. Jeżeli Subskrypcja Jednego użytkownika wygaśnie lub zostanie rozwiązana, prawo Subskrybenta do korzystania z Poprzednich Wersji Jednego użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczeń i/lub zgodnie z warunkami Umowy o Licencję i Usługi Desktop regulującymi Instalację i Dostęp do takich Poprzednich Wersji Jednego użytkownika wygasa, a Subskrybent będzie mieć obowiązek niezwłocznie Odinstalować Poprzednie Wersje Jednego użytkownika i zaprzestać ich użytkowania i zagwarantować, że jego Wyznaczeni Użytkownicy zastosują się do tego obowiązku.

4. SUBSKRYPCJA DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW POPRZEDNICH WERSJI Z PRAWAMI KORZYŚCI

4.1 Niezależnie od postanowień zawartych w obowiązującej umowie licencyjnej i Usługach Autodesk zarządzających instalacją i dostępem do konkretnej wersji Oprogramowania dostarczonego Użytkownikowi, korzyścią jest instalacja i dostęp dla wielu użytkowników poprzedniej wersji oprogramowania, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:

4.1.1 Instalacja i dostęp do wersji dla wielu użytkowników poprzedniej wersji podlega postanowieniom umowy licencyjnej i ma zastosowanie w poprzedniej wersji dla wielu użytkowników, zmodyfikowanej w sekcji 4;

4.1.2 Instalacja I dostęp dla wielu użytkowników poprzedniej wersji może być limitowana przez typ licencji lub wersję licencji oraz inne, związane z tym użytkowanie, stosowane w ostatnich wersjach Obowiązujących parametrów licencyjnych dla wielu użytkowników;

4.1.3 Instalacja i jednoczesny dostęp do wersji dla wielu użytkowników dla Użytkownika poprzedniej wersji lub dostęp do najnowszej wersji oprogramowania nie przekracza obowiązujących parametrów licencyjnych w tej chwili;

4.1.4 Niniejszym uznajesz i przyjmujesz, że Autodesk nie ma obowiązku zapewnienia wsparcia dla Wielu użytkowników poprzedniej wersji; i

4.1.5 Powinieneś przestrzegać procedur i polityk (jeśli w ogóle) określonych przez Autodesk, aby uzyskać dostęp do instalacji poprzednich wersji dla wielu użytkowników.

4.2 Ponadto, jeżeli Subskrybent pragnie dalej Instalować posiadany(e) egzemplarz(e) poprzedniej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją (wobec której Oprogramowanie Objęte Subskrypcją jest kolejną wersją lub które zastępuje (zależnie od decyzji Autodesk)) i uzyskiwać Dostęp do niego(nich) i pod warunkiem, że poprzednia wersja nie została wskazana przez Autodesk na Liście Uprawnionych Produktów Poprzedniej Wersji Subskrypcji, Subskrybent może w dalszym ciągu Instalować taki(e) egzemplarz(e) poprzedniej wersji i uzyskiwać Dostęp do niego(nich), z zastrzeżeniem warunków wskazanych w punktach 4.1.1 do 4.1.5 powyżej, pod warunkiem że (1) Subskrybent zgodnie z prawem uzyskał wcześniej licencję na taki(e) egzemplarz(e) poprzedniej wersji od Autodesk, Zainstalował go(je) i uzyskiwał Dostęp do niego(nich) i (2) że Instalacja i Dostęp do takiego(ich) egzemplarza(y) nie przekraczają łącznej liczby licencji na Instalację takiego(ich) egzemplarza(y) i Dostęp do niego(nich), na który(e) Subskrybent uprzednio uzyskał licencję od Autodesk, który(e) Zainstalował i do którego(-ych) uzyskiwał Dostęp.

4.3 Dodatkowo, w przypadku Autodesk, w związku z wszelkimi poprzednimi wersjami dla wielu użytkowników, zapewniamy produkty pomocnicze, które uzupełniają lub przedłużają dostęp do poprzednicj wersji dla wielu użytkowników. Te produkty powinny być w takim samym stopniu przedmiotem świadczeń licencyjnych, jak poprzednie wersje, których one dotyczą, chyba, że w momencie dostawy ustalono inaczej.

4.4 Jeżeli Autodesk lub dystrybutor dostarczy Subskrybentowi Subskrypcję Przełączoną, wówczas od chwili rozpoczęcia tej Subskrypcji Przełączonej Subskrybent może w dalszym ciągu Instalować dowolną Poprzednią wersję dla wielu użytkowników lub jakąkolwiek wcześniejszą wersję, o której mowa w powyższym punkcie 4.2, i uzyskiwać Dostęp do niej lub może zezwolić swoim pracownikom na Instalację takiej wersji i Dostęp do niej, pod warunkiem że (i) najnowsza wersja Oprogramowania Objętego Subskrypcją, do którego odnosi się dostarczona Poprzednia wersja dla wielu użytkowników, jest ujęta w ramach Subskrypcji Przełączonej oraz że (ii) Subskrybent lub Użytkownik Subskrybenta Zainstalował taką Poprzednią wersję dla wielu użytkowników lub taką inną wcześniejszą wersję i uzyskiwał Dostęp do niej przed datą rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej oraz (iii) Instalacja takiej Poprzedniej wersji dla wielu użytkowników lub takiej innej wcześniejszej wersji i Dostęp do niej przez Subskrybenta i Użytkownika Subskrybenta są w dalszym ciągu w każdym przypadku zgodne z niniejszymi Warunkami Świadczeń w ramach Poprzedniej Wersji lub Warunkami Świadczeń w ramach Poprzedniej Wersji mającymi zastosowanie do danej Subskrypcji Przełączonej

4.5 Po przełączeniu Subskrypcji dla wielu użytkowników ("Stara Subskrypcja dla wielu użytkowników") do Subskrypcji dla wielu użytkowników innego oprogramowania Autodesk ("Nowa Subskrypcja dla wielu użytkowników"), która nie jest następcą ani substytutem Starej Subskrypcji dla wielu użytkowników (określonej przez Autodesk), stosuje się przepisy powyższych ppkt 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4, natomiast nie stosuje się to do wcześniejszych wersji, które obejmuje Stara Subskrypcja dla wielu użytkowników. Należy odinstalować wszystkie kopie oprogramowania Autodesk, objęte Starą Subskrypcją dla wielu użytkowników i wszelkich poprzednich wersji (w tym kopii przechowywanych na dysku twardym) oraz na żądanie Autodesk należy zwrócić wszelką dokumentację użytkownika lub dystrybutora w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od instalacji dowolnego Oprogramowania Autodesk objętego nową Subskrypcją dla wielu użytkowników. Autodesk zastrzega sobie prawo do żądania dowodu, że całe oprogramowanie Autodesk objęte Starą Subskrypcją dla wielu użytkowników oraz wszelkie poprzednie wersje zostały zniszczone.

4.6 Żadna część niniejszej publikacji nie zobowiązuje Autodesk, aby dostarczyć Użytkownikowi elektronicznie lub fizycznie wersje zawierające dokumentację użytkownika lub dodatkowe kody autoryzacyjne, lub blokady oprogramowania związane z poprzednią wersją dla wielu użytkowników. Ponadto, jeśli poprzednia wersja dla wielu użytkowników jest nieaktualna lub w inny sposób nieważna, Użytkownik potwierdza, że Autodesk nie jest zobowiązany do wydania kodów autoryzacyjnych ani blokad oprogramowania dla Użytkownika oraz dostarczenia elektronicznie lub pocztą innych wersji oprogramowania, aby umożliwić dostęp lub instalację poprzedniej wersji dla wielu użytkowników.

4.7 Subskrypcja dla wielu użytkowników poprzedniej wersji może być niedostępna dla oprogramowania w Twoim języku, lub językach krajów lub regionów, lub może być przedmiotem dodatkowych warunków i ograniczeń stosowania niektórych wersji Oprogramowania. Jeśli subskrypcja dla wielu użytkowników wygasa albo w inny sposób kończy się, Twoje prawa użytkowania całości lub dowolnego fragmentu Oprogramowania na podstawie Warunków umowy licencyjnej i Usług Autodesk regulujących instalację i dostęp dla Wielu użytkowników poprzedniej wersji wygasają, a Użytkownik powinien upewnić się i niezwłocznie odinstalować poprzednie wersje oprogramowania.