Warunki Subskrypcji Autodesk dla wielu użytkowników

Niniejsze warunki stanowią Warunki Programu Współpracy regulującego wszystkie Subskrypcje Autodesk dla wielu użytkowników („Umowa Subskrypcji dla wielu użytkowników”) Subskrybenta.

“Wielu użytkowników” oznacza wielu indywidualnych użytkowników, którzy korzystają z autoryzowanej, zainstalowanej wersji oraz korzyści z tego wynikających, zgodnych z niniejszą Umową Subskrypcji dla wielu użytkowników.

Uwaga: Ta Umowa Subskrypcji dla wielu użytkowników odnosi się do zapisanego na dysku produktu oprogramowania Autodesk. Zapisy na usługi internetowe Autodesk objętesą innymi warunkami subskrypcji

1. DEFINICJE

Poniżej podano definicje terminów. W przypadku terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Umowie Subskrypcji dla wielu użytkowników, będzie mieć znaczenie przypisany im w danej Umowie o Licencję i Usługi Autodesk sposób.

„Autodesk”: Autodesk, Inc., spółka ze stanu Delaware, z wyjątkiem przypadków nabycia Subskrypcji dla wielu użytkowników w (a) kraju znajdującym się w Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, wówczas Autodesk oznacza Autodesk Development Sàrl, lub (b) kraju znajdującym się w Azji, Oceanii lub rejonie Pacyfiku, wówczas “Autodesk” oznacza Autodesk Asia Pte Ltd..

Konto Autodesk”: strona internetowa pod adresem: https://accounts.autodesk.com, lub inna, wyznaczona lokalizacja Autodesk, gdzie Subskrybent może uzyskać dostęp do informacji na temat swojego konta oraz/lub Świadczeń, lub nowa strona internetowa albo inne strony internetowe, jakie zostaną wyznaczone przez Autodesk dla potrzeb obsługi Subskrypcji dla wielu użytkowników.

„Umowa o Licencję i Usługi Autodesk”: standardowa umowa licencyjna na oprogramowanie lub umowa o licencję i usługi zawarta pomiędzy Subskrybentem oraz, odpowiednio, Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl lub Autodesk Asia Pte Ltd., zawarta w pobranych materiałach lub instalacji, lub w inny sposób regulująca zasady udzielenia Subskrybentowi licencji na Instalację i Dostęp do kopii oprogramowania Autodesk.

„Świadczenia” lub „Uprawnienia”: oznacza świadczenia, które opisane są i udostępnione Subskrybentowi za pośrednictwem Konta Autodesk, odpowiadające poziomowi lub rodzajowi Subskrypcji zakupionej przez Subskrybenta dla takiego Oprogramowania Objętego Subskrypcją. Świadczenia takie mogą obejmować (między innymi) aktualizacje i nowe wersje oprogramowania, określone wsparcie, szkolenia oraz inne usługi, a także inne produkty oprogramowania. Świadczenia mogą różnić się w zależności od Oprogramowania Objętego Subskrypcją, poziomów lub rodzajów Subskrypcji dla wielu użytkowników na różnych Terytoriach.

„Kierownik Kontraktu”: oznacza osobę wyznaczoną przez Subskrybenta, która upoważniona będzie do przyjęcia w imieniu Subskrybenta niniejszych warunków oraz do wyznaczenia Koordynatorów Oprogramowania oraz Użytkowników Subskrybenta i która za pośrednictwem Konta Autodesk otrzymywać będzie zawiadomienia o odnowieniu Subskrypcji dla wielu użytkowników, a także inną korespondencję związaną z Subskrypcją dla wielu użytkowników, a w przypadku gdy Kierownik Kontraktu nie wyznaczył Koordynatora Oprogramowania, osoba taka otrzymywać będzie zawiadomienia o dostępności określonych Świadczeń.

„Oprogramowanie objęte Wsparciem”: wymienione, odpowiednio, na potwierdzeniu zamówienia lub Identyfikacji Licencji Subskrybenta. Instalacja i Dostęp do poszczególnych kopii wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją udostępnionych Subskrybentowi jako Świadczenia w ramach Subskrypcji dla wielu użytkowników Wszelkie dodatkowe składniki oprogramowania (które mogą obejmować moduły lub rozszerzenia danej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją, łatki lub poprawki (hotfix), pliki wykonywalne, biblioteki, wtyczki, udoskonalenia lub inne funkcjonalności oprogramowania uzupełniające lub udoskonalające Oprogramowanie Objęte Subskrypcją), które nie wymagają oddzielnej instalacji i nie mogą funkcjonować niezależnie od Oprogramowania Objętego Subskrypcją (której takie dodatkowe składniki oprogramowania dotyczą), dostarczone Subskrybentowi lub jego Użytkownikom jako Świadczenia w ramach Subskrypcji dla wielu użytkowników, uznaje się za element tej wersji Oprogramowania Objętego Subskrypcją (której taki dodatkowy składnik oprogramowania dotyczy), o ile nie zostało to określone inaczej przez Autodesk.

„Formularz Informacyjny Klienta”: formularz (w wersji papierowej lub elektronicznej), który został (1) wypełniony przez Subskrybenta i złożony do dystrybutora lub Autodesk, lub (2) wypełniony przez dystrybutora w imieniu Subskrybenta na podstawie informacji dostarczonej przez Subskrybenta takiemu dystrybutorowi i złożony do Autodesk w związku z zamówieniem Subskrypcji dla wielu użytkowników przez Subskrybenta i zawierający informacje wymagane w celu zakupienia Subskrypcji dla wielu użytkowników.

„Data Wejścia w Życie”: data wymieniona w Punkcie 5.1.

„Dopuszczalna liczba Użytkowników”: oznacza maksymalną liczbę Użytkowników obowiązującą w odniesieniu do danego Świadczenia. Liczba ta jest określana przez Autodesk i może zostać wskazana w odnośnej Identyfikacji Licencji.

„Koordynator Oprogramowania”: osoba wyznaczona przez Kierownika Kontraktu Subskrybenta na Koncie Autodesk i uprawniona do uzyskania określonych Świadczeń. Koordynator Oprogramowania otrzymywać będzie zawiadomienia o dostępności określonych Świadczeń i odpowiedzialny będzie za przyjmowanie przesyłek zawierających wszelkie Świadczenia w formie fizycznej dla danej grupy, jeżeli takie przesyłki są przewidywane.

„Subskrypcja Przełączona”: oznacza Subskrypcję dla wielu użytkowników, obejmującą oprogramowanie Autodesk, (a) która jest kolejną wersją Subskrypcji dla wielu użytkowników na Oprogramowane Objęte Subskrypcją lub ją zastępuje, (b) jest dostarczana Subskrybentowi, czyli stronie, która nabyła daną Subskrypcję dla wielu użytkowników na Oprogramowanie Objęte Subskrypcją, oraz (c) za które Autodesk co do zasady nalicza oddzielną opłatę lub które udostępnia wyłącznie klientom objętym Programem Współpracy. To, czy Subskrypcja dla wielu użytkowników na oprogramowanie Autodesk jest Subskrypcją Przełączoną, może zostać wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub identyfikacji licencji. To, czy Subskrypcja dla wielu użytkowników na dane oprogramowanie Autodesk jest Subskrypcją Przełączoną, i to, czy Subskrybent spełnił warunki kwalifikujące go do nabycia danej Subskrypcji Przełączonej, określa Autodesk.

“Subskrypcja dla wielu użytkowników”: oznacza program oferowany przez Autodesk dla wielu użytkowników, w ramach którego Autodesk może dostarczyć (między innymi) ograniczoną licencję dla wielu użytkowników. Subskrypcja dla wielu użytkowników może składać się z różnego rodzaju świadczeń i korzyści. Korzyści posiadania subskrypcji dla wielu użytkowników mogą się różnić w zależności od oprogramowania oraz terytorium.

“Opłata za Subskrypcję dla wielu użytkowników”: opłata, która została lub zostanie wniesiona przez Subskrybenta z tytułu Subskrypcji dla wielu użytkowników.

„Okres Obowiązywania”: w odniesieniu do okresu obowiązywania danej Subskrypcji oznacza okres (wstępny i wznowienie) zdefiniowany w Punktach 3.2 oraz 5.1.

„Terytorium”: (a) kraj, kraje lub jurysdykcja (jurysdykcje) wymienione w Identyfikacji Licencji lub (b) w przypadku braku takiej Identyfikacji Licencji, lub jeżeli w Identyfikacji Licencji nie wymieniono żadnego kraju czy jurysdykcji, oznacza kraj, w którym Subskrybent nabędzie Subskrypcję dla wielu użytkowników. Jeżeli tak stanowi Identyfikacja Licencji, lub jeżeli Subskrybent nabył Subskrypcję dla wielu użytkowników w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Terytorium oznacza wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

„Użytkownik”: oznacza jedno z poniższych: (i) Kierownika Kontraktu lub Koordynatora Oprogramowania wyznaczonego przez Subskrybenta jako uprawnionego przedstawiciela w związku z Subskrypcją dla wielu użytkowników, który odpowiedzialny będzie, między innymi, za zarządzanie Subskrypcją dla wielu użytkowników oraz zarządzanie dostępem do konta Subskrypcji dla wielu użytkowników; lub (ii) Pracownik dodany do konta Subskrypcji dla wielu użytkowników przez Kierownika Kontraktu lub Koordynatora Oprogramowania Subskrybenta lub przez Autodesk w ramach procesu rejestracji.

„Subskrybent”: oznacza spółkę lub inną osobę prawną, w imieniu której zakupiona jest Subskrypcja dla wielu użytkowników; jeżeli Subskrypcja dla wielu użytkowników zostanie zakupiona w imieniu takiej osoby (np. przez pracownika, niezależnego wykonawcę lub inną uprawnioną osobę); w innym przypadku oznacza odbiorcę indywidualnego nabywającego Subskrypcję dla wielu użytkowników na własny rachunek. W celu uniknięcia wątpliwości, "Subskrybent" odnosi się wyłącznie do pojedynczej, szczegółowo określonej osoby prawnej lub fizycznej i nie obejmuje jakichkolwiek spółek zależnych lub stowarzyszonych takiej osoby prawnej lub fizycznej, ani żadnej osoby z nimi związanej.

2. ŚWIADCZENIA

2.1 Świadczenia.

2.1.1 W Okresie Obowiązywania Autodesk zapewniać będzie Subskrybentowi lub jego Użytkownikom Świadczenia określone i udostępnione przez Autodesk na Terytorium dla danego poziomu lub rodzaju Subskrypcji dla wielu użytkowników zakupionej przez Subskrybenta.

2.1.2 Określone Świadczenia mogą obejmować prawa dodatkowe lub różniące się od praw określonych w niniejszej Umowie Subskrypcji dla wielu użytkowników.

2.1.2.1 Świadczenia takie podlegają odpowiadającym im warunkom Autodesk („Warunki Świadczeń”), określonym w ramach Konta Autodesk lub na nim dostępnych.

2.1.2.2 Subskrybent zobowiązuje się, że jeżeli Subskrybent lub jego Użytkownik zamówi, przyjmie lub wykorzysta jakiekolwiek Świadczenia, Subskrybent będzie związany oraz zapewni, że jego Użytkownik związany będzie Warunkami Świadczeń obowiązującymi wobec takich Świadczeń, z wszelkimi późniejszymi zmianami wprowadzanymi od czasu do czasu przez Autodesk za uprzednim, pisemnym powiadomieniem, dostarczonym zgodnie z niniejszą Umową Subskrypcji dla wielu użytkowników .

2.1.2.3 Zgodnie z danymi Warunkami Świadczeń (przy czym takie warunki, z późniejszymi zmianami, uznane są za wymienione w niniejszej Umowie Subskrypcjidla wielu użytkowników ).

2.1.2.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli Użytkownik lub jego pracownicy nie akceptują i zgadzają się przestrzegać Warunków korzyści, mających zastosowanie w tym przypadku, to nie będą uprawnieni do otrzymywania lub do instalacji lub dostępu do tej usługi, nawet jeśli dostępna jest ona w tym programie Autodesk.

2.2 Autodesk zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany takich Świadczeń lub do zaoferowania dodatkowych Świadczeń, albo do anulowania niektórych Świadczeń w ramach Subskrypcji dla wielu użytkowników, bez uprzedniego zawiadomienia Subskrybenta. AUTODESK NIE GWARANTUJE, ŻE UDOSTĘPNI DANE ŚWIADCZENIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA SUBSKRYPCJI DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW, A SUBSKRYBENT PRZYJMUJE TO DO WIADOMOŚCI.

2.3 Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że maksymalna liczba Użytkowników, którzy jednocześnie uzyskują Dostęp do Świadczenia lub korzystają z niego w inny sposób, w żadnym przypadku nie przekracza Dopuszczalnej liczby Użytkowników ani innych ograniczeń wynikających z ograniczeń technicznych Autodesk (o ile takie istnieją). Ponadto Autodesk zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mają dostęp do świadczeń, a nie mają dostępu do konta Autodesk oraz opłat lub innych warunków. Mogą oni ubiegać się o dodanie jako Użytkownika I dostępu do wytycznych Autodesk. Użytkownik potwierdza, że wszystcy użytkownicy są związani warunkami niniejszej umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników. Autodesk zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, aby sprawdzić czy użytkownicy zostali upoważnieni i został ograniczony dostęp do świadczeń.

2.4 Subskrybent nie ma prawa do dystrybucji, użyczania, pożyczania, sprzedaży, udzielania sublicencji czy przenoszenia ani wprowadzania na rynek jakichkolwiek Świadczeń (między innymi praw do Oprogramowania Objętego Subskrypcją udostępnionego Subskrybentowi jako Świadczenie) ani do udzielania takich Świadczeń innym osobom czy podmiotom bez uprzedniej zgody Autodesk udzielonej na piśmie. Świadczenia mogą być Instalowane i/lub Udostępniane i/lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie przez Użytkowników i nie można ich udostępniać osobom trzecim, które nie są Użytkownikami.

2.5 Skutki Subskrypcji Przełączonej

2.5.1 Jeżeli Autodesk lub dystrybutor dostarczy Subskrybentowi Subskrypcję Przełączoną, wówczas w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej Świadczenia w ramach Subskrypcji dla wielu użytkowników na Oprogramowanie Objęte Subskrypcją będą uznawane za „Świadczenia w ramach Oryginalnej Subskrypcji”. O ile w Warunkach Świadczeń Użytkowania Poza Miejscem Pracy i Warunkach Świadczeń Poprzednich Wersji Oprogramowania nie określono inaczej, wszystkie prawa nadane na mocy niniejszych Warunków w odniesieniu do Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji przestaną obowiązywać z chwilą upływu 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej. O ile Warunkach Świadczeń Użytkowania Poza Miejscem Pracy i Warunkach Świadczeń Poprzednich Wersji Oprogramowania nie określono inaczej, po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej (a) Subskrybent ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać korzystania w jakikolwiek sposób ze Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji oraz (b) Subskrybent nie będzie uprawniony do Dostępu do jakichkolwiek takich Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji ani do korzystania z nich w inny sposób. Subskrybent zobowiązuje się, na wniosek Autodesk i w stosownych przypadkach, do Odinstalowania i zniszczenia lub zwrócenia wszystkich egzemplarzy Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji firmie Autodesk lub dystrybutorowi, od którego zostały zakupione. Autodesk zastrzega sobie prawo do tego, by w razie potrzeby zażądać od Subskrybenta, w stosownych przypadkach, zadowalającego dowodu na to, że wszystkie egzemplarze Świadczeń w ramach Oryginalnej Subskrypcji zostały Odinstalowane oraz, jeżeli Autodesk tego zażąda, że zostały zniszczone lub zwrócone firmie Autodesk lub dystrybutorowi, od którego zostały zakupione.

2.5.2 Na potrzeby niniejszej Umowy datą rozpoczęcia Subskrypcji Przełączonej będzie data wskazana przez Autodesk zgodnie z zasadami wprowadzania Subskrypcji Przełączonej do systemów Autodesk.

2.6 Autodesk zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku w każdej chwili sprawdzić czy Użytkownicy zostali upoważnieni i mają ograniczony dostęp do świadczeń. Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że Autodesk ma prawo zażądać przeprowadzenia audytu (w formie elektronicznej lub innej formie) Instalacji, wykorzystywania i/lub Dostępu do wszelkich Świadczeń Subskrybenta lub Użytkowników, w tym Dostępu do ID, numerów seryjnych oraz podobnych informacji na temat sprzętu. W ramach takiego audytu, Autodesk lub jej uprawnieni przedstawiciele będą mieć również prawo, za uprzednim powiadomieniem Subskrybenta co najmniej piętnaście (15) dni wcześniej, zbadać zapisy, systemy i urządzenia, w tym numery identyfikacyjne sprzętu, numery seryjne i związane z tym informacje w celu stwierdzenia, że Instalacja, korzystanie i Dostęp do wszelkich Świadczeń zgodne są z niniejszą Umową Subskrypcji Maintenance oraz odnośnymi Warunkami Świadczeń. Ponadto w ciągu piętnastu (15) dni od takiego zawiadomienia o audycie, Subskrybent udostępni Autodesk wszystkie zapisy oraz informacje, jakich Autodesk zażąda w celu sprawdzenia, czy Instalacja, korzystanie i/lub Dostęp do wszystkich Świadczeń zgodne są z niniejszą Umową Subskrypcji dla wielu użytkowników oraz odnośnymi Warunkami Świadczeń. Subskrybent zapewni pełną współpracę podczas takiej kontroli. Jeżeli Autodesk stwierdzi, że Instalacja, korzystanie lub Dostęp do Świadczeń przez Subskrybenta czy jego Użytkowników nie spełnia wymogów niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników i odnośnych Warunków Wsparcia, Subskrybent niezwłocznie podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia zgodności takiej Instalacji, korzystania i/lub Dostępu z niniejszą Umową Subskrypcji dla wielu użytkowników oraz odnośnymi Warunkami Wsparcia oraz poniesie uzasadnione koszty takiego audytu. Oprócz prawa do obciążenia Subskrybenta kosztami audytu, Autodesk zastrzega sobie prawo do zastosowania innych środków według prawa lub na zasadzie słuszności, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników lub w inny sposób.

3. ZAKUP, ODNOWIENIE

3.1 Zakup. W przypadku zakupu Subskrypcji Autodesk dla wielu użytkowników dostarczy Subskrybentowi instrukcje na temat dostępu do informacji o Subskrypcji dla wielu użytkowników oraz Świadczeń na Koncie Autodesk.

3.2 Odnowienie. Przed wygaśnięciem Subskrypcji dla wielu użytkowników Subskrybent może zakupić od Autodesk lub dystrybutora jej odnowienie na dodatkowy okres („Okres Odnowienia”), jeżeli taka opcja jest udostępniona przez Autodesk na danym Terytorium. Jeżeli Subskrybent wybrał plan automatycznego odnowienia takiej Subskrypcji dla wielu użytkowników, każde takie automatyczne odnowienie będzie stanowić Okres Odnowienia. O ile Autodesk nie zdecyduje inaczej, w przypadku braku zakupu odnowienia Subskrybenta Subskrypcji dla wielu użytkowników lub w przypadku odwołania przez Subskrybenta opcji automatycznego odnowienia przed zakończeniem Okresu Obowiązywania, Subskrypcja automatycznie wygasa

4. DOSTAWA

Świadczenia w postaci oprogramowanie będą wg uznania Autodesk (a) udostępnione do pobrania na Koncie Autodesk, (b) wysłane do Subskrybenta przesyłką FCA (Incoterms 2014) z zakładu Autodesk na adres wskazany przez Subskrybenta w Formularzu Informacyjnym Klienta (lub, w przypadku braku Formularza Informacyjnego Klienta lub adresu, na dowolny adres znany lub wskazany firmie Autodesk przez Subskrybenta lub w jego imieniu), lub (c) wysyłane do Subskrybenta za pośrednictwem strony trzeciej upoważnionej przez Autodesk. Autodesk powiadomi Subskrybenta o dostępności Świadczeń stanowiących oprogramowanie oraz o metodzie ewentualnej dostawy. W przypadku wysyłki własnej, Autodesk dołoży starań, aby zrealizować dostawę w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty zawiadomienia, lub, odpowiednio, daty zamówienia przesyłki przez Subskrybenta. Niemniej jednak Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wydatki poniesione przez Subskrybenta w wyniku opóźnienia dostawy lub dostawy pod niewłaściwy adres. W przypadku fizycznej dostawy Subskrybent może ponieść dodatkowe, związane z tym opłaty.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

5.1 Data Wejścia w Życie, Okres Obowiązywania. Data Wejścia w Życie Subskrypcji dla wielu użytkowników zostanie określona przez Autodesk zgodnie z jej polityką dotyczącą wprowadzenia Subskrypcji dla wielu użytkowników do systemów Autodesk. Okresy Odnowienia Subskrypcji dla wielu użytkowników obowiązywać zaczną w rocznicę Daty Wejścia w Życie. Okres początkowy („Okres Początkowy”) Subskrypcji trwać przez jeden rok (1), dwa (2) lub trzy (3) lata od Daty Wejścia w Życie, w zależności od długości okresu obowiązywania wybranego i zakupionego przez Subskrybenta. Okresy Odnowienia będą trwać przez jeden rok (1), dwa (2) lub trzy (3) lata od rocznicy Daty Wejścia w Życie bezpośrednio po zakończeniu Okresu Początkowego takiej Subskrypcji dla wielu użytkowników lub bezpośrednio przed Okresem Odnowienia (odpowiednio), w zależności od długości Okresu Odnowienia wybranego i zakupionego przez Subskrybenta. Autodesk dołoży wszelkich starań, aby potwierdzić zakup dokonany przez Subskrybenta w ciągu 48 godzin po Dacie Wejścia w Życie lub właściwej rocznicy Daty Wejścia w Życie (odpowiednio).

5.2 Rozwiązanie. Zarówno Autodesk jak i Subskrybent mają prawo do rozwiązania niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników w przypadku naruszenia przez drugą stronę warunków niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników i niewywiązania się z obowiązku naprawienia takiego naruszenia w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania pisemnego wezwania do naprawienia takiego naruszenia. Ponadto Autodesk może odwołać lub zawiesić Subskrypcję dla wielu użytkowników i/lub inne swoje zobowiązania wobec Subskrybenta lub też Świadczenia wynikające z niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników w przypadku braku płatności ze strony Subskrybenta na rzecz Autodesk lub dystrybutora lub też niewywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników lub innych warunków dotyczących Subskrypcji dla wielu użytkowników. Autodesk może również rozwiązać niniejszą Umowę Subskrypcji dla wielu użytkowników w przypadku upadłości, niewypłacalności lub ugody Subskrybenta z jego wierzycielami. Niniejsza Umowa Subskrypcji dla wielu użytkowników zostanie automatycznie rozwiązana bez dodatkowego zawiadomienia czy działania ze strony Autodesk w przypadku likwidacji Subskrybenta, lub próby przeniesienia niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników lub jakichkolwiek Świadczeń bez uprzedniej zgody Autodesk wyrażonej na piśmie.

5.3 Skutki Rozwiązania. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Subskrypcji dla wielu użytkowników niniejsza Umowa Subskrypcji dla wielu użytkowników oraz wszelkie prawa i Świadczenia wygasną, a Subskrybent oraz jego Użytkownicy będą mieć obowiązek zaprzestania korzystania i/lub dostępu do wszystkich Świadczeń. Autodesk zastrzega sobie prawo do zażądania od Subskrybenta przedstawienia dowodu na to, że żadne takie Świadczenia nie są dalej używane.

6. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BRAK GWARANCJI

6.1 Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUDOSTĘPNIENIE LUB NIEWPROWADZENIE DO SPRZEDAŻY DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ WSPARCIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA SUBSKRYPCJI DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE ODPOWIADA ZA KOSZTY ZAKUPU PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH. W ŻADNYM WYPADKU AUTODESK NIE ODPOWIADA (POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO) ZA SZKODY UBOCZNE, SPECJALNE, POŚREDNIE, WTÓRNE CZY TEŻ ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, A TAKŻE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATĘ PRZYCHODÓW BĄDŹ UTRATĘ DANYCH, LUB TEŻ ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI (NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD CZY INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI). PONADTO ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTODESK WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY SUBSKRYPCJI DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ LUB PŁATNEJ PRZEZ SUBSKRYBENTA NA RZECZ AUTODESK LUB DYSTRYBUTORA Z TYTUŁU SUBSKRYPCJI, KTÓREJ TAKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄ. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ, NAWET JEŚLI AUTODESK ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. SUBSKRYBENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPŁATA ZA SUBSKRYPCJĘ DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW ODPOWIADA TEMU RYZYKU WYNIKAJĄCEMU Z SUBSKRYPCJI DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW ORAZ ŻE OGRANICZENIE, O KTÓRYM MOWA W NINIEJSZYM USTĘPIE, JEST ZASADNICZYM ELEMENTEM UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ STRONY. Powyższe ograniczenia stanowią ograniczenia dodatkowe i nie zastępują ograniczeń odpowiedzialności określonych w danej Umowie o Licencję i Usługi Autodesk lub w danych Warunkach Świadczeń.

6.2 Brak Gwarancji. OPRÓCZ GWARANCJI OKREŚLONYCH W DANEJ UMOWIE O LICENCJĘ I USŁUGI LUB ODNOŚNYCH WARUNKACH ŚWIADCZEŃ AUTODESK, W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEPISAMI PRAWA ZAKRESIE AUTODESK WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, ZAPEWNIENIA I WARUNKI DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW CZY ŚWIADCZEŃ, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE NA GRUNCIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LUB PRAWA LUB WYNIKAJĄCE ZE SPOSOBU DZIAŁALNOŚCI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA ZBYWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ. ŻADNE Z NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH NIE WYŁĄCZA GWARANCJI LUB WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ OGRANICZONE, WYŁĄCZONE LUB MODYFIKOWANE BEZ WZGLĘDU NA OGRANICZENIA UMOWNE STANOWIĄCE INACZEJ.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1 Właściwe prawo i Jurysdykcja. Niniejsza Umowa Subskrypcji dla wielu użytkowników, podlegać będzie następującym prawom i zgodnie z nimi będzie interpretowana: (a) prawo szwajcarskie, w przypadku nabycia Subskrypcji dla wielu użytkowników na terenie Europy, Afryki czy Bliskiego Wschodu; (b) prawo singapurskie, w przypadku nabycia Subskrypcji dla wielu użytkowników na terenie Azji, Oceanii i w rejonie Pacyfiku; lub (c) prawo Stanu Kalifornia (oraz obowiązujące przepisy federalne USA), w przypadku nabycia Subskrypcji dla wielu użytkowników na terenie obu Ameryk (w tym Wysp Karaibskich) lub w innym kraju niewymienionym w niniejszym punkcie 7.1. (Właściwe Prawo i Jurysdykcja). Prawa w wyżej wymienionych jurysdykcjach będą obowiązywać bez odniesienia do norm kolizyjnych w nich zawartych. Niniejsza Umowa Subskrypcji dla wielu użytkowników nie podlega przepisom Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani Ustawy UCIT (Uniform Computer Information Transaction Act). Ponadto Strony uzgadniają, że wszelkie roszczenia, spory czy procesy wynikające z niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników lub z nią związane mogą być wniesione wyłącznie (a Strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do Sądu Okręgowego Stanu Kalifornia w Hrabstwie Marin lub do Sądu Okręgowego USA dla północnej Kalifornii w San Francisco; z wyjątkiem przypadku, gdy Subskrybent nabył Subskrypcję w (a) Europie, Afryce czy na Bliskim Wschodzie, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a Strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Szwajcarii, lub (b) w Azji, Oceanii lub regionie Pacyfiku, wówczas wszelkie roszczenia czy spory mogą być wniesione wyłącznie (a strony będą podlegać wyłącznie jurysdykcji tego sądu) do sądów w Singapurze. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza prawa Autodesk do wniesienia pozwu o naruszeniu praw własności intelektualnej w kraju, w którym takie naruszenie rzekomo miało miejsce.

7.2 Siła Wyższa. Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody oraz poniesione kary wynikające z opóźnień lub niewykonania obowiązków umownych w rezultacie zdarzeń losowych, opóźnień po stronie dostawcy lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Autodesk.

7.3 Cesja; Zrzeczenie się; Podwykonawcy. Subskrybent nie ma prawa dokonania cesji niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników ani żadnych praw z niej wynikających (w wyniku nabycia akcji/udziałów lub aktywów, fuzji, zmiany w strukturze własnościowej, zastosowania przepisów prawa czy innych działań) bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Autodesk, przy czym Autodesk będzie mieć prawo do wstrzymania takiej zgody wedle swojego uznania, a wszelkie domniemane cesje dokonane przez Subskrybenta zostaną uznane za nieważne. W przypadku postępowania upadłościowego czy innego o podobnym charakterze, niniejsza Umowa Subskrypcji dla wielu użytkowników jest i będzie traktowana jako umowa obowiązująca zgodnie z postanowieniami Punktu 365(c)(1) Rozdziału 11 Kodeksu USA i nie można jej scedować bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Autodesk, przy czym Autodesk będzie mieć prawo do wstrzymania takiej zgody wedle swojego uznania. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może zlecić podwykonawcy realizację praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników, w tym, bez ograniczeń, realizowanie Świadczeń, pod warunkiem, że Autodesk pozostanie podmiotem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników. Subskrybent wyraża również zgodę na to, że podwykonawcy Autodesk mają prawo do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników (w tym prawo do podejmowania działań z tytułu naruszenia jej postanowień). Bez pisemnego zrzeczenia się podpisanego przez stronę, której takie zrzeczenie się dotyczy, żadne postanowienie zawarte w niniejszej Umowie Subskrypcji dla wielu użytkowników nie będzie uznane za uchylone, ani żadne naruszenie nie będzie usprawiedliwione. Żadne zrzeczenie się (wyraźne czy dorozumiane) nie będzie stanowić zgody na, zrzeczenia się ani też usprawiedliwienia wszelkich innych lub przyszłych naruszeń.

7.4 Amerykańskie przepisy eksportowe. Subskrybent potwierdza, że wszystkie Świadczenia podlegają prawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych (USA) i że będzie się do tych przepisów i praw stosować. Prawa i przepisy eksportowe USA zabraniają pobierania, dostępu, otrzymywania, wywozu, ponownego wywozu, czy transferu Świadczeń do państw objętych restrykcjami lub na rzecz użytkowników objętych restrykcjami. Subskrybent oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że ani Subskrybent, ani jego Pracownicy czy Użytkownicy (a) nie znajdują się, ani nie są rezydentami czy obywatelami państwa objętego restrykcjami; (b) nie są umieszczeni na żadnej liście użytkowników końcowych objętych restrykcjami; oraz (c) jeżeli nie zezwalają na to przepisy eksportowe USA, nie będą używać żadnych Świadczeń w żadnym celu objętym restrykcjami, obejmującym, bez ograniczeń: projektowanie, analizę, symulacje, oszacowania, testy czy inne działania związane z bronią jądrową, chemiczną/biologiczną, systemami rakietowymi czy aplikacjami kierowania samolotów bezzałogowych. Subskrybent potwierdza, że wymogi i ograniczenia wynikającym z przepisów prawa USA mogą różnić się w zależności od otrzymanych Świadczeń i mogą ulec zmianie, oraz że w celu dokładnego określenia, jakie przepisy obowiązują wobec Świadczeń, należy zapoznać się z treścią amerykańskich przepisów o eksporcie towarów i usług oraz zwrócić się do Ministerstwa Skarbu USA, Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych oraz Administracji Eksportu USA.

7.5 Całość Umowy; rozdzielność postanowień. Niniejsza Umowa Subskrypcji dla wielu użytkowników oraz wszelkie warunki w niej wymienione (np. Umowa o Licencję i Usługi Autodesk lub Warunki Świadczeń) stanowią całość umowy pomiędzy stronami (i zawierają oraz zastępują wszelkie uprzednie lub równoczesne umowy, negocjacje, komunikację, porozumienia, oświadczenia, gwarancje, reklamy czy uzgodnienia) dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Strony potwierdzają, że zawierając niniejszą Umowę Subskrypcji dla wielu użytkowników, nie opierają się na żadnych umowach, negocjacjach, komunikacji, oświadczeniach, gwarancjach, reklamach czy uzgodnieniach oprócz tych, które zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie Subskrypcji dla wielu użytkowników. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Autodesk może uzupełnić lub zmienić warunki niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników czy Warunki Świadczeń, pod warunkiem, że Autodesk dostarczy pisemne powiadomienie o takich uzupełnieniach czy zmianach, zanim zaczną one obowiązywać Subskrybenta. Wszelkie warunki odmienne od postanowień niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników lub Warunków Świadczeń, komunikowane przez Subskrybenta uznane będą za nieważne i nieobowiązujące, chyba że uzgodnione zostaną na piśmie i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Autodesk. Wszelkie inne zmiany w niniejszej Umowie Subskrypcji dla wielu użytkowników wymagać będą dla swojej ważności formy pisemnej z podpisem uprawnionego przedstawiciela Autodesk. W przypadku gdy właściwy sąd stwierdzi w prawomocnej decyzji, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieegzekwowalne, takie postanowienie zostanie wyegzekwowane w stopniu możliwie jak najbliższym pierwotnej intencji stron, a pozostałe warunki i postanowienia pozostaną niezmienione i nadal będą obowiązywać.

7.6 Powiadomienia. Powiadomienia będą wysyłane przez Autodesk w formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną lub zamieszczone na Koncie Autodesk lub koncie Autodesk Subskrybenta lub dostarczane w inny sposób, który Autodesk uzna za stosowny. Subskrybent nie może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień. Zgodnie z życzeniem Autodesk, powiadomienia od Subskrybentów wysyłane będą na piśmie pocztą elektroniczną na adres: contractual.notification@autodesk.com. Powiadomienia wysyłane przez Autodesk do Subskrybenta zostaną uznane za skutecznie doręczone (i) w przypadku powiadomień wysłanych pocztą elektroniczną, w momencie ich wysłania na adres podany w Formularzu Informacyjnym Klienta (lub, jeżeli taki Formularz Informacyjny Klienta czy adres e-mail nie został dostarczony – na inny adres e-mail podany Autodesk przez Subskrybenta lub w jego imieniu) lub (ii)w przypadku informacji zamieszczanych na Koncie Autodesk lub w inny sposób, jaki Autodesk uzna za właściwe - dziesięć (10) Dni Roboczych po zamieszczeniu takich powiadomień na Koncie Autodesk, na koncie Autodesk Subskrybenta lub po ich wysłaniu w inny sposób, jaki Autodesk uzna za właściwy. Powiadomienia wysyłane przez Subskrybenta do Autodesk będą uznane za doręczone w momencie ich dostarczenia do Autodesk.

7.7 Prywatność i Użytkowanie Informacji. Subskrybent potwierdza, że zarówno Subskrybent (oraz osoby trzecie działające w jego imieniu) oraz Użytkownicy mogą dostarczać, a Autodesk i jej dystrybutorzy (oraz osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jej dystrybutorów) mogą otrzymywać określone informacje i dane dotyczące Subskrybenta oraz Użytkowników (w tym, bez ograniczeń, dane osobowe) oraz działalności Subskrybenta w związku niniejszą Umową Subskrypcji dla wielu użytkowników, w tym, bez ograniczeń, informacje i dane dostarczone lub uzyskane przez Autodesk oraz jej dystrybutorów (oraz osoby trzecie działające w imieniu Autodesk i jej dystrybutorów) z Formularza Informacyjnego Klienta lub w inny sposób, w związku z zamówieniem, rejestracją, aktywowaniem, aktualizacją, zatwierdzeniem uprawnień, badaniem, monitorowaniem, Instalacją i Dostępem do Świadczeń oraz zarządzaniem relacjami z Subskrybentem. Subskrybent (w imieniu własnym oraz w imieniu Użytkowników) niniejszym wyraża zgodę na to, aby spółka Autodesk przechowywała, wykorzystywała, utrzymywała i ujawniała takie informacje i dane (w tym, bez ograniczeń, dane osobowe, jeżeli dotyczy) zgodnie ze swoją polityką prywatności i ochrony danych, aktualizowaną od czasu do czasu, w tym, bez ograniczeń, Polityką Prywatności Autodesk, zamieszczoną na stronie: https://www.autodesk.com/privacy. Nie ograniczając ogólnego charakteru poprzedniego zdania, Subskrybent wyraża zgodę (w imieniu własnym i swoich Użytkowników) na: (a) kontaktowanie się Autodesk z Subskrybentem (oraz osobami trzecimi działającymi w jego imieniu) w celu uzyskania wyraźnej zgody na warunki Polityki Prywatności Autodesk i/lub wyraźnej zgody na określone wykorzystanie informacji i danych (w tym, bez ograniczeń, danych osobowych); (b) dostarczanie przez Autodesk danych i Informacji, obejmujących bez ograniczeń, informacje i dane na temat korzystania przez Subskrybenta i jego Użytkowników ze Świadczeń swoim dystrybutorom, spółkom stowarzyszonym oraz osobom trzecim w związku z dostarczeniem, utrzymaniem, administracją czy wykorzystaniem Świadczeń lub w związku z wykonaniem jakiejkolwiek umowy dotyczącej Świadczeń; oraz (c) przesyłanie przez Autodesk takich informacji i danych za granicę, w tym do jurysdykcji, w których przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych są mniej restrykcyjne, aniżeli przepisy w jurysdykcji Subskrybenta lub Użytkowników. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że takie polityki mogą zostać przez Autodesk zmienione i że będą one obowiązywać Subskrybenta i Użytkowników po ich zamieszczeniu na stronie internetowej Autodesk lub opublikowaniu przez Autodesk na piśmie.

7.8 Okres obowiązywania. Postanowienia punktów 2.6, 6 i 7 niniejszych warunków obowiązywać będą po rozwiązaniu Subskrypcji dla wielu użytkowników.

7.9 Zmiana Warunków. Autodesk ma prawo zmienić postanowienia niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników i/lub Warunków Świadczeń w dowolnym czasie. W takim przypadku Autodesk powiadomi Subskrybenta o wszelkich takich zmianach. Powiadomienia mogą zostać wysłane pocztą elektroniczną, mogą być zamieszczone na Koncie Autodesk lub w innej formie, jaką Autodesk uzna za stosowną. Jeżeli Subskrybent nie wyraża zgody na takie zmiany, powinien zawiadomić o tym Autodesk na piśmie (zgodnie z Punktem 7.6) w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia od Autodesk. W przypadku dostarczenia takiego powiadomienia do Autodesk, Subskrypcja dla wielu użytkowników i wynikające z niej Świadczenia nadal będą podlegać warunkom ostatniej obowiązującej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników oraz związanym z nią Warunkom Świadczeń, zaakceptowanym przez Subskrybenta (łącznie z tymi uznanymi za zaakceptowane) do upływu bieżącego Okresu Obowiązywania Subskrypcji dla wielu użytkowników (jeżeli Subskrybent wniósł wszystkie opłaty za cały Okres Obowiązywania); a po upływie takiego Okresu Obowiązywania, Subskrypcja dla wielu użytkowników wygaśnie, przy czym jeżeli Subskrybent nie wniósł wszystkich wymaganych opłat za cały Okres Obowiązywania, wówczas Subskrypcja wygaśnie z końcem roku lub okresu, za który Subskrybent takie opłaty wniósł. W przypadku, gdy Subskrybent nie dostarczy takiego powiadomienia do Autodesk, lub jeżeli złoży zamówienie na nową Subskrypcję lub wznowienie Subskrypcji dla wielu użytkowników lub jeżeli nadal będzie wnosić Roczne Opłaty za Subskrypcję (jeżeli dotyczy) odnoszące się do Subskrypcji dla wielu użytkowników, uznane zostanie, że Subskrybent zaakceptował takie zmiany we wszystkich swoich Subskrypcjach dla wielu użytkowników. Niezależnie od powyższego, w przypadku zmian wprowadzonych przez Autodesk do niniejszej Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników, Subskrybent nie będzie mieć prawa do żadnych dodatkowych świadczeń czy usług oferowanych zgodnie z takimi warunkami, jeśli nie wniesie na rzecz Autodesk lub dystrybutorów opłat związanych z takimi zmianami, jeżeli dotyczy.

7.10 Język. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszego dokumentu i jakimkolwiek jej tłumaczeniem, angielska wersja językowa Umowy Subskrypcji dla wielu użytkowników będzie wersją prawnie wiążącą. W przypadku zakupu Subskrypcji w Kanadzie, Subskrybent zgadza się że: Strony niniejszej umowy potwierdzają, że zgodnie z ich wolą, niniejsza Umowa Subskrypcji dla wielu użytkowników, oraz wszelkie dokumenty jej dotyczące, w tym powiadomienia, sporządzone zostaną wyłącznie w języku angielskim. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.