LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Autodesk MaintenancePlan követés Szerződési Feltételek

Jelen feltételek a Kapcsolattartási Program Feltételei, amely az Ön összes Autodesk Maintenance Plan követés szoftverkövetésére („Maintenance Plan követés Szerződés”) vonatkozik.

1. DEFINÍCIÓK.

A következő fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak. Amennyiben a Maintenance Plan követés Szerződés eltérően nem rendelkezik, az Ön bármely Maintenance Plan szoftverkövetésével kapcsolatban használt, nagybetűvel jelzett definícióhoz azt a jelentést kell társítani, amelyet az adott definícióhoz az Ön Maintenance Plan szoftverkövetésének tárgyát képező, az Ön által használt Érintett Szoftver verziója tekintetében a vonatkozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés meghatároz.

„Autodesk”: az Autodesk, Inc. vállalatot, egy Delaware-i társaságot jelenti, kivéve, ha Ön a Maintenance Plan(s) szoftverkövetését/szoftverkövetéseit (a) Európában, Afrikában vagy a Közel-Keleten szereztebe, amely esetben az „Autodesk” az Autodesk Development Sàrl-t jelenti azon Maintenance Plan szoftverkövetések vonatkozásában, amelyeket abban/azokban az országokban vásárolt meg , míg ha a Maintenance Plan szoftverkövetését/szoftverkövetéseit (b) Ázsiában, Óceániában vagy Ázsia csendes-óceáni térségében szerezte meg, az „Autodesk” az Autodesk Asia Pte Ltd vállalatot jelenti azon Maintenance Plan szoftverkövetések vonatkozásában, amelyeket abban/azokban az országokban vásárolt meg.

„Autodesk-fiók”: a következő internetes oldalt jelenti: https://accounts.autodesk.com vagy azt az egyéb kijelölt Autodesk internetes oldalt, ahol Ön beléphet és tájékozódhat a fiókinformációival és Előnyeivel kapcsolatban, illetve a helyébe lépő vagy egyéb, az Autodesk által a Maintenance Plan szoftverkövetésekhez kijelölt internetes oldalt vagy helyet.

„Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés”: azon általános, Ön és az Autodesk, Inc., az Autodesk Development Sàrl vagy az Autodesk Asia Pte Ltd (a megfelelő társaság) között létrejött szoftverlicencia vagy licencia és szolgáltatási szerződést jelenti, amelynek rendelkezései az Autodesk szoftverminden példánya tekintetében annak letöltése vagy telepítése részeként vagy egyéb módon meghatározza az Önnek az Autodesk által biztosított licenciát az Autodesk szoftver Telepítéséhez és a Hozzáféréshez.

„Előnyök” vagy „Jogosultságok”: az adott Érintett Szoftverre vonatkozó Maintenance Plan követés tekintetében a Maintenance Plan követés azon előnyeit jelentik, amelyek az Autodesk-fiókban vannak felsorolva, vagy onnan érhetők el, illetve azon keresztül állnak az Ön rendelkezésére. Az előnyök mértéke függ az adott Érintett Szoftver tekintetében Ön által megvásárolt Maintenance Plan követés szintjétől és típusától. Az Előnyök magukban foglalhatnak (többek között) frissítéseket, verziófrissítéseket, meghatározott támogatást, képzést és egyéb szolgáltatásokat, valamint egyéb kiegészítő szoftvertermékeket. Az Előnyök eltérőek lehetnek az Érintett Szoftvertől, a Maintenance Plan követés szintjétől és típusától és a Területtől függően.

„Szerződéskezelő”: azt az Ön által kijelölt személyt jelenti, aki jogosult az Ön nevében elfogadni, illetve megkötni ezeket a szerződéses feltételeket, valamint aki jogosult lesz kijelölni az Ön Autodesk-fiókjának Szoftverkoordinátorát és felhasználóit, aki a Maintenance Plan szoftverkövetéssel kapcsolatos megújítási értesítéseket kapja, valamint a Maintenance Plan szoftverkövetésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást kapja, és amennyiben a Szerződéskezelő nem jelöl ki Szoftverkoordinátort, akkor az egyes Előnyökkel kapcsolatosan elérhetőségi tájékoztatást is ő kapja.

„Érintett Szoftver”: egy meghatározott Maintenance Plan szoftverkövetéssel kapcsolatosan azt az Autodesk szoftverprogramot jelenti, amelyhez Ön Maintenance Plan szoftverkövetést vásárolt, ahogyan az az Ön megrendelés-visszaigazolásán vagy Licencia Azonosítóján szerepel (amennyiben alkalmazható). Az Ön részére a Maintenance Plan követés Előnyeként rendelkezésére bocsátott Érintett Szoftver verziója példányainak Telepítésére és Hozzáférésére az annak részeként biztosított vagy egyéb okból az Érintett Szoftver verziója tekintetében alkalmazandó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés (a későbbiekben: Licencia Anyag) rendelkezései vonatkoznak. Bármely kiegészítő szoftverkód (amely magában foglalhat moduláris kiegészítéseket vagy az Érintett Szoftver kiterjesztéseit, valamint gyorsjavításokat (hotfix), végrehajtható fájlokat, könyvtárakat, beépülő modulokat, javításokat vagy egyéb szoftverfunkciókat amelyek kiegészítik vagy növelik az Érintett Szoftver verzióját) amely nem igényel önálló Telepítést, és amely nem képes az Érintett Szoftver verziójától függetlenül működni (amelyhez ez a kiegészítő szoftverkód tartozik), valamint amelyet Önnek vagy az Ön Felhasználóinak az Ön Maintenance Plan követés Előnyeként tesznek elérhetővé, úgy tekintendő, hogy az az Érintett Szoftver verziójának a része (amelyhez ez a kiegészítő szoftverkód tartozik), kivéve amennyiben az Autodesk azt ettől eltérően határozza meg.

„Vevői Információs Adatlap”: azt az Ön Maintenance Plan szoftverkövetésével kapcsolatos (akár írásbeli akár elektronikus)adatlapot jelenti, amelyet (1) Ön töltött ki és nyújtott be a viszonteladó vagy az Autodesk számára, vagy (2) a viszonteladó az Ön által megadott információk alapján az Ön nevében töltött ki és nyújtott be az Autodesk részére, és amely a Maintenance Plan követés megvásárlásához szükséges információkat tartalmazza.

„Hatálybalépés Időpontja”: az 5.1 pontban meghatározott időpontot jelenti.

„Maintenance Plan követés”: z adott Érintett Szoftverrel kapcsolatosan az Autodesk által általánosan elérhetővé tett Kapcsolattartási Programot jelenti, amelynek neve „Maintenance Plan követés”és amelynek keretében az Autodesk (többek között) Előnyöket szolgáltat az adott Érintett Szoftverhez. A különböző szintű és/vagy típusú Maintenance Plan követés ajánlatok az Érintett Szoftvertől és a Területtől függően különböző típusú Előnyöket foglalhatnak magukban. A Maintenance Plan követés Előnyei különbözőek lehetnek az azzal kapcsolatos Érintett Szoftver, valamint a Terület függvényében.

„Maintenance Plan követés Díja”: azt a díjat jelenti, amelyet Ön a Maintenance Plan szoftverkövetésért fizet.

„Szoftverkoordinátor”: azt a személyt jelenti, akit az Ön Szerződéskezelője az Autodesk-fiókjához tartozó meghatározott Előny vonatkozásában kijelöl. A Szoftverkoordinátor kapja kézhez a meghatározott Előnyök elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatást, és felelős a megküldött fizikai Előnyök átvételéért, amennyiben van ilyen az adott csoport tekintetében.

„Szerződés Időtartama”: az adott Maintenance Plan követés tekintetében a 3.2 és az 5.1 pontban meghatározott (alap- és megújítási) időtartamot jelenti.

„Terület”: az adott Maintenance Plan követés tekintetében az (a) irányadó Licencia Azonosítóban meghatározott országot, országokat illetőleg joghatóságo(ka)t vagy (b) amennyiben nincsen Licencia Azonosító, vagy a Licencia Azonosítóban ilyen ország nem lett meghatározva, az az ország, ahol Ön az Érintett Szoftvert megvásárolta. Amennyiben a Licencia Azonosító meghatározza, vagy ha Ön a Szoftvert az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállamában szerzi be, a Terület az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás teljes területét jelenti.

„Felhasználó”: a jelen Maintenance Plan követés Szerződés tekintetében az alábbiak közül bármelyik személyt jelenti: (i) a Szerződéskezelő vagy az Ön által meghatározott Szoftverkoordinátor, aki a Maintenance Plan követés tekintetében az Ön elsődleges képviselője, és aki többek között felelős az Ön Maintenance Plan követésének kezeléséért, az Ön Maintenance Plan követés-fiókjához való hozzáférést kezeli, (ii) bármely, az Ön Szerződéskezelője vagy a Szoftverkoordinátora által, vagy az Autodesk regisztrációs eljárása során az Ön Maintenance Plan követéséhez adott személy. Az Autodesk jogosult azon Felhasználók számának korlátozására, akik kapcsolódnak az összes vagy valamely Előnyhöz, és akik egyébként kapcsolódnak az Autodesk-fiókhoz, továbbá díjfizetési és egyéb feltételeket alkalmazhat, amennyiben Ön az Autodesk iránymutatásán felül további Felhasználókat kíván hozzáadni a fiókjához. Ön hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a jelen Maintenance Plan követés Szerződés rendelkezései minden Felhasználóra irányadóak. Az Autodesk fenntartja magának a jogot, hogy az Ön által feljogosított Felhasználókat ellenőrizze, továbbá megtagadhatja az Előnyökhöz való hozzáférést abban az esetben, ha az Autodesk ésszerű megítélése szerint az adott Felhasználó jogosultsága nem ellenőrizhető.

„Ön”: azt a társaságot, illetve egyéb (jogi) személyt jelenti, amelynek a nevében a Maintenance Plan követés meg lett vásárolva, amennyiben a Maintenance Plan követés e társaság nevében lett beszerezve (például munkavállaló, független szerződéses fél vagy más meghatalmazott képviselő által); vagy amennyiben nincs ilyen társaság, az a magánszemély, aki a Maintenance Plan követést a saját részére vásárolta meg. A félreértések elkerülése végett az „Ön” kifejezés csak egy, pontosan meghatározott (jogi) személyt vagy egyént jelent, és a kifejezés nem foglalja magába ezen jogi személy vagy egyén leányvállalatait, kapcsolt vállalatait vagy egyéb kapcsolódó személyeket.

2. MAINTENANCE PLAN KÖVETÉS ELŐNYEI.

2.1 Előnyök.

2.1.1 A Szerződés Időtartama alatt Ön jogosult, az Autodesk pedig köteles szolgáltatni Önnek és az Ön Felhasználóinak az Autodesk által meghatározott és rendelkezésre bocsátott Előnyöket az Ön által megvásárolt ajánlat tárgyát képező, adott szintű és típusú Maintenance Plan követés alapján az alkalmazandó Érintett Szoftvert tekintetében a Területen.

2.1.2 Bizonyos Előnyök jelen Maintenance Plan követés Szerződésben meghatározottakhoz képest további, vagy azoktól eltérő jogosultságot is magukban foglalhatnak.

2.1.2.1 Ezekre az Előnyökre az Autodesk szerződéses feltételei alkalmazandók („Előnyök Feltételei”), amely Előnyök Feltételei az Autodesk-fiókban vannak meghatározva, vagy onnan érhetők el.

2.1.2.2 Ön vállalja, hogy amennyiben Ön vagy az Ön Felhasználói igényelnek, elfogadnak vagy felhasználnak bármely Előnyt, Ön köteles betartani és biztosítani, hogy az Ön Felhasználói az adott Előnyre alkalmazandó Előnyök Feltételeit betartják olyan formában, ahogyan azokat az Autodesk időként módosítja jelen Maintenance Plan követésben vagy az alkalmazandó Előnyök Feltételeivel összhangban (és ezek a feltételek a módosítást követően jelen Maintenance Plan követés részei lesznek az arra történő hivatkozással) írásbeli tájékoztatás mellett.

2.1.2.3 Ön kijelenti, hogy elfogadja azt, hogy az Autodesk adott Előnyök használatához vagy eléréséhez további hozzájárulást kérhet az ilyen Előnyök Feltételeinek elfogadásához.

2.1.2.4 Ön kijelenti továbbá, hogy elfogadja és egyetért azzal, hogy ha Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználója nem fogadja el és nem ért egyet az adott Előnyre alkalmazandó Előnyök Feltételeivel , akkor Ön nem jogosult az adott Előny telepítésére vagy az Elérhetőségére még akkor sem, ha az adott Előnyt az Autodesk elérhetővé tette az Ön Autodesk-fiókjában.

2.2 Az Autodesk fenntartja a jogot arra, hogy időközönként a saját döntése alapján az Ön tájékoztatása nélkül megváltoztasson bármely Előnyt, új Előnyt adjon hozzá vagy távolítson el bármely Maintenance Plan követésből. AZ AUTODESK NEM SZAVATOLJA, HOGY A MAINTENANCE PLAN KÖVETÉS(EK) SZERZŐDÉSE(K) IDŐTARTAMA ALATT RENDELKEZÉSRE BOCSÁT VALAMELY MEGHATÁROZOTT ELŐNYT, ÉS ÖN ELFOGADJA, HOGY NEM BIZTOS, HOGY VALAMELY MEGHATÁROZOTT ELŐNYBEN RÉSZESÜL.

2.3 Ön egyik Előnyt sem (beleértve, de nem kizárólag az Érintett Szoftver tekintetében az Ön számára megadott Előnyhöz fűződő jogokat) jogosult terjeszteni, bérletbe vagy kölcsönbe adni, értékesíteni, al-licenciába adni vagy egyéb módon átruházni vagy azzal kereskedni, illetve valamely Előnyt harmadik személlyel vagy vállalkozással megosztani az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Előnyök kizárólag a Felhasználók által Telepíthetők és/vagy általuk Hozzáférhetők és/vagy egyéb módon használhatók, és nem oszthatók meg olyan harmadik személlyel, aki nem Felhasználó.

2.4 Amennyiben az Érintett Szoftver, amellyel kapcsolatosan Ön Maintenance Plan követést vásárolt, az Ön részére licenciába lett adva a vonatkozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés alapján, mint Hálózati Verzió, Hálózati Licencia, Többfelhasználós verzió vagy Többfelhasználós Licencia vagy egyéb olyan néven, amelyben szerepel a „Hálózat” vagy a „Többfelhasználós” kifejezés, úgy Ön, - kivéve, ha az Autodesk vállalattal írásban más szerződést kötött -köteles Maintenance Plan követést vásárolni az összes licenciához, amely az adott Hálózati Verzió, Hálózati Licencia Többfelhasználós verzió vagy Többfelhasználós Licencia része.

2.5 Az Érintett Szoftverre vonatkozó egységes Maintenance Plan követés szint követelménye. Amennyiben az adott Érintett Szoftverre vonatkozó Előnyökkel kapcsolatosan ajánlott Maintenance Plan követés fogadására nem jogosult, és ettől eltérő megállapodás nem született Ön és az Autodesk között, az adott Érintett Szoftver termék összes egyéb aktív licenciája tekintetében rendelkeznie kell azonos szintű és típusú Maintenance Plan követéssel. Például, amennyiben Önnek tíz darab Autodesk AutoCAD licencia van a tulajdonában, annak érdekében, hogy jogosult legyen megkapni bármely AutoCAD licenciára vonatkozó, az ajánlott Maintenance Plan szerinti Előnyt, mind a tíz AutoCAD licenciájához rendelkeznie kell azonos szintű és típusú Maintenance Plan követéssel. Amennyiben az Autodesk tudomására jut, hogy az Ön adott Érintett Szoftveréhez tartozó összes licencia tekintetében Ön nem rendelkezik azonos szintű és típusú Maintenance Plan követéssel – és ehhez az Autodesk nem járult hozzá – az Autodesk jogosult felfüggeszteni az Előnyök szolgáltatását mindaddig, amíg a kívánt azonos szintű és típusú Maintenance Plan követés nincs biztosítva.

2.6 Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk vállalatnak joga van ahhoz, hogy az Ön, illetve az Ön Felhasználóinak bármely Előnnyel kapcsolatos Telepítését, használatát és/vagy Hozzáférését, beleértve a gépek azonosítóihoz, sorozatszámaihoz vagy egyéb információkhoz való hozzáférést (elektronikus vagy egyéb módon) ellenőrizze. Ezen ellenőrzés részeként az Autodesk vállalatnak vagy az Autodesk meghatalmazott képviselőjének továbbá ¬– az Ön számára tizenöt (15) nappal korábban adott értesítés esetén – joga van az Ön nyilvántartásait, rendszerét és berendezéseit, ide értve a gépek azonosítóit, sorozatszámait illetőleg egyéb kapcsolódó adatokat ellenőrizni, annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a valamely és az összes Előny Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése a Maintenance Plan követés Szerződés, illetve az egyéb Előnyök Feltételeinek megfelelően valósul meg. Ön köteles mindenben együttműködni annak érdekében, hogy az ellenőrzést akadálytanul el lehessen végezni. Amennyiben az Autodesk megállapítja, hogy az Ön vagy az Ön Felhasználójának bármely Előnnyel kapcsolatos Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése nem felel meg a Maintenance Plan követés Szerződésben, illetve az egyéb Előnyök Feltételeiben meghatározott követelményeknek, Ön köteles azonnal megtenni azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön vagy az Ön Felhasználójának valamely Előnnyel kapcsolatos Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése megfeleljen a Maintenance Plan követés Szerződésben, illetve az egyéb Előnyök Feltételeiben meghatározott követelményeknek, és köteles megfizetni az ellenőrzés indokolt költségeit. Az ilyen költségeken felül az Autodesk fenntartja a jogot arra, hogy a Maintenance Plan követés Szerződés alapján vagy egyéb módon az alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb jogorvoslathoz folyamodjon.

3. VÁSÁRLÁSOK, MEGÚJÍTÁS.

3.1 Vásárlások. Amennyiben Ön Maintenance Plan követést vásárol, az Autodesk felhasználási utasítást biztosít Önnek arról, hogy milyen módon férhet hozzá az adott Maintenance Plan követéshez tartozó Autodesk-fiókjában rendelkezésre bocsátott információkhoz és Előnyökhöz.

3.2 Megújítások. A Maintenance Plan követés lejáratát megelőzően, amennyiben az Autodesk által általánosan elérhetővé van téve az Ön Területén, úgy Ön jogosult a viszonteladónál vagy az Autodesk vállalatnál a Maintenance Plan követést további időre („Megújítási Idő”) megújítani. Amennyiben Ön a Maintenance Plan követéssel kapcsolatosan automatikus megújítási tervet választott, az összes megújítás Megújítási Időnek minősül. Amennyiben Ön az Autodesk vállalattal másként nem állapodik meg, ha Ön a Maintenance Plan követését a Szerződés Időtartama alatt nem újítja meg, illetve amennyiben azt Ön lemondja, a Maintenance Plan követés automatikusan megszűnik.

4. SZÁLLÍTÁS.

Az Autodesk döntése alapján azok az Előnyök, amelyek magukban foglalnak szoftvereket (a) az Autodesk-fiókjából letölthetők, (b) azokat az Autodesk FCA (Incoterms 2014) szállítási feltétellel az Ön által a Vevői Információs Adatlapon megadott címre (vagy amennyiben nincs ilyen Vevői Információs Adatlap vagy az nem tartalmazza a címet, bármely olyan címre, amelyet az Autodesk ismer vagy amelyet részére Ön rendelkezésére bocsátott vagy az Ön nevében rendelkezésre bocsátottak) kiszállítja, vagy (c) azokat az Autodesk által megbízott harmadik személy az Ön részére kiszállítja. Az Autodesk az Érintett Szoftver rendelkezésre állásáról, és amennyiben alkalmazható, a szállítás módjáról értesíti Önt. Amennyiben az Autodesk végzi a kiszállítást, minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Ön értesítésétől, vagy amennyiben alkalmazható, az Ön (fizikai) kiszállításra irányuló kérésétől számított harminc (30) napon belül teljesítse a kiszállítást. Az Autodesk azonban semmilyen felelősséget nem vállal a késedelmes szállításból vagy a nem megfelelő címre történő szállításból eredő esetleges károkért és költségekért. A fizikai kiszállítással kapcsolatosan az Ön részére további díjak lehetnek felszámítva

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE.

5.1 Hatálybalépés Időpontja; A Szerződés Időtartama. Az Ön Maintenance Plan követésének Hatálybalépési Időpontja az a nap, amelyet az Autodesk meghatároz az Autodesk rendszerébe történő bevitelre a Maintenance Plan követés szabályzata szerint. Az Ön Maintenance Plan követésének Megújítási Ideje a Maintenance Plan követés Hatálybalépése Időpontjának megfelelő évfordulón kezdődik. Amennyiben az Autodesk ettől eltérően nem állapodik meg, az Ön Maintenance Plan követésének alapidőtartama („Alapidőtartam”) a Maintenance Plan követés Hatálybalépése Időpontjától számított egy (1), két (2) vagy három (3) év attól függően, hogy Ön milyen időtartamra jogosult, milyen időtartamot választ, és mit vásárol meg. Maintenance Plan követése Megújításának Ideje a Maintenance Plan követés Alapidőtartamának végétől vagy az adott esettől függően az azt közvetlenül megelőző Megújítási Időtől közvetlenül, a Maintenance Plan követés Hatálybalépése Időpontjának évfordulójától számított egy (1), két (2) vagy három (3) évre meghosszabbodik az Ön által a Maintenance Plan követéshez kiválasztott és megvásárolt Megújítási Idő hosszától függően. Az Autodesk törekszik arra, hogy a Maintenance Plan követés Hatálybalépése Időpontjától vagy (az adott esettől függően) a Hatálybalépés Időpontja napjának évfordulójától számított 48 órán belül az Ön megújításra irányuló vásárlását megerősítse.

5.2 Megszüntetés/Felmondás. Mind az Autodesk, mind Ön jogosult a jelen Maintenance Plan követés Szerződés felmondására, amennyiben a másik fél megsérti a jelen Maintenance Plan követés Szerződés rendelkezéseit, és a jogsértést, a jogsértésről való írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül nem orvosolja. Ezen túlmenően az Autodesk jogosult valamely/mindegyik Maintenance Plan követését/követéseit és/vagy az Autodesk vállalatot a jelen Maintenance Plan követés Szerződés alapján terhelő kötelezettségeket vagy a Maintenance Plan követés Szerződés alapján az Önt megillető Előnyöket felfüggeszteni vagy megszüntetni, amennyiben Ön az Autodesk vagy viszonteladója felé fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy más módon megsérti a jelen Maintenance Plan követés Szerződést vagy egyéb más, az ilyen Maintenance Plan követéssel kapcsolatos rendelkezést. Az Autodesk ugyancsak jogosult a jelen Maintenance Plan követés Szerződés felmondására, amennyiben Ön ellen csődeljárást, fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek, illetve amennyiben Ön a hitelezőivel egyezséget kötött. A jelen Maintenance Plan követés Szerződés automatikusan, minden további értesítés, illetve Autodesk általi intézkedés nélkül megszűnik, amennyiben Ön ellen felszámolási eljárás indul, illetve amennyiben Ön a jelen Maintenance Plan követés Szerződést vagy bármely Előnyt harmadik személy részére megkísérel átruházni az Autodesk előzetes írásbeli engedélye nélkül.

5.3 A Megszüntetés/Felmondás hatálya. A jelen Maintenance Plan követés Szerződés megszüntetése vagy lejárata esetén az annak alapján biztosított jogok és Előnyök is megszűnnek, és Ön, illetve az Ön Felhasználója köteles továbbá minden, a Maintenance Plan követéshez tartozó Előny használatával és/vagy az ahhoz való hozzáféréssel felhagyni, és azok fogadására a továbbiakban nem jogosult. Az Autodesk fenntartja magának a jogot, hogy Öntől megfelelő bizonyítékot követeljen arra vonatkozóan, hogy az összes Előnyt eltávolította, továbbá azokat a továbbiakban már egyéb módon nem használja, illetve azokhoz nem fér hozzá.

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, NINCS SZAVATOSSÁG.

6.1 A Felelősség korlátozása. AZ AUTODESK AZ ÖN VALAMELY/ÖSSZES MAINTENANCE PLAN KÖVETÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ELŐNYÖK BIZTOSÍTÁSÁNAK, ILLETVE KERESKEDELMI FORGALOMBA HELYEZÉSÉNEK ELMARADÁSA ESETÉRE. AZ AUTODESK SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE KAPCSÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKÉRT. AZ AUTODESK SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL (KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN) FELELŐSSÉGET ESETI, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BÜNTETŐ-KÁRTÉRÍTÉSÉRT, NYERESÉG- HASZON- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁÉRT (FÜGGETLENÜL AZ ILYEN TÍPUSÚ FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ JOGI ELMÉLETTŐL). TOVÁBBÁ AZ AUTODESK VÁLLALATNAK BÁRMELY, A JELEN MAINTENANCE PLAN KÖVETÉS SZERZŐDÉS ALAPJÁN VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE (FELELŐSSÉGE) NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A KÖVETELÉSSEL ÉRINTETT MAINTENANCE PLAN KÖVETÉSÉRT AZ AUTODESK VÁLLALATNAK VAGY VISZONTELADÓJÁNAK FIZETETT VAGY FIZETENDŐ DÍJ ÖSSZEGÉT. EZEN KORLÁTOZÁSOK ABBAN AZ ESETBEN IS IRÁNYADÓAK, HA AZ AUTODESK VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A MAINTENANCE PLAN KÖVETÉSÉRT FIZETENDŐ MAINTENANCE PLAN KÖVETÉS DÍJA A FENTI KOCKÁZATVÁLLALÁSMEGOSZTÁST MEGFELELŐEN TÜKRÖZI, ÉS A JELEN SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS A FELEK KÖZTI MAINTENANCE PLAN KÖVETÉS MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES ELEMÉT KÉPEZI. Ezen felelősségkorlátozások bármely vonatkozó Autodesk Szoftver Licencia és Szolgáltatási Szerződésben vagy bármely Előnyök Feltételeiben meghatározott felelősségkorlátozást kiegészítik, és nem helyettesítik azokat.

6.2 Nincs szavatosság. KIVÉVE, HA VALAMELY VONATKOZÓ SZOFTVERLICENCIA ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY AZ ELŐNYÖK FELTÉTELEI MÁSKÉNT RENDELKEZNEK, AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ AUTODESK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY JOGSZABÁLY ÁLTALI HALLGATÓLAGOS VAGY EGYÉB JOGSZABÁLYI VAGY AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKBÓL VAGY A HASZNÁLATBÓL EREDŐ SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL, ILLETVE ILYET EGYIK MAINTENANCE PLAN KÖVETÉSSEL, ILLETVE ELŐNNYEL KAPCSOLATOSAN SEM BIZTOSÍT ÖNNEK, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZT, HOGY AZ AUTODESK NEM VÁLLAL SEMMILYEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ILLETVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓAN. AZ ELŐBBIEK NEM KORLÁTOZZÁK A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY A SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAK ELLENÉRE NEM ZÁRHATÓ KI, NEM KORLÁTOZHATÓ ÉS NEM MÓDOSÍTHATÓ.

7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

7.1 Alkalmazandó jog és joghatóság. A jelen Maintenance Plan követés Szerződés (a) Svájc jogszabályai szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Maintenance Plan követést egy európai, afrikai vagy közel-keleti országban vásárolta meg, (b) Szingapúr jogszabályai szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Maintenance Plan követést egy ázsiai, óceániai országban, vagy egy, Ázsia csendes-óceáni régiójába tartozó országban vásárolta, vagy (c) Kalifornia Állam jogszabályai (és, amilyen mértékben alkalmazandó, az Egyesült Államok jogszabályai) szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben a Ön a Maintenance Plan követést egy amerikai országban (ideértve a karibi térség országait), vagy bármely olyan más országban vásárolta, amely nincs meghatározva a jelen 7.1 pontban (Alkalmazandó jog és joghatóság). Ezen országok jogszabályait az adott ország nemzetközi magánjogi szabályainak figyelembe vétele nélkül kell alkalmazni. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezménye, és az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvény (Uniform Computer Information Transaction Act) szintén nem irányadó a jelen Maintenance Subscription Szerződésre vonatkozóan (és jelen Maintenance Plan követés Szerződésre való alkalmazását a felek kifejezetten kizárják). Továbbá mindkét fél beleegyezik abba, hogy bármely, a jelen Maintenance Plan követés Szerződéssel kapcsolatosan vagy annak alapján keletkező jogvita, követelés és igény kizárólag Kalifornia Állam Fellebbviteli Bíróságának (Marin County) vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának Kalifornia Állam Északi Kerületi Bírósága, San Francisco, kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, ha Ön a Maintenance Plan követést (a) egy európai, afrikai vagy közel-keleti országban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Svájc bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik, vagy (b) amennyiben egy ázsiai, óceániai, vagy egy, Ázsia csendes-óceáni régiójába tartozó országban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Szingapúr bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik. Az előzőek nem korlátozzák az Autodesk azon jogát, hogy szellemi tulajdonjogok megsértése miatt fellépjen bármely olyan országban, amelyben a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogsértés feltehetően megvalósult.

7.2 Vis maior. Az Autodesk nem felel olyan veszteségért, kárért vagy bírságért, amely azzal összefüggésben keletkezett, hogy vis maior esemény miatt a teljesítés késedelmes vagy hibás volt, vagy amely a szállítók késedelmére vezethető vissza, továbbá amelynek oka az Autodesk ésszerű befolyásán kívül álló külső ok.

7.3 Engedményezés tilalma; Joglemondás; Alvállalkozók. Ön nem jogosult a jelen Maintenance Plan követés Szerződés vagy bármely abból eredő jogának (függetlenül attól, hogy erre részvények, üzletrész átruházása, vagy vagyonátruházás, összefonódás, irányítás megváltozása, jogszabály alapján vagy más módon kerülne sor) az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli engedményezésére, illetve átruházására, amely hozzájárulás megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja, amelynek hiányában minden Ön általi engedményezés, átruházás érvénytelen. Fizetésképtelenségi, csődeljárás vagy hasonló eljárás esetében a jelen Maintenance Plan követés Szerződés nem teljesített Maintenance Plan követés Szerződésnek minősül az Egyesült Államok Törvénykönyve 11. címének 365.(c)(1) szakasza szerint, és nem engedményezhető az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelynek megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja. Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk a jelen Maintenance Plan követés Szerződéssel kapcsolatos bármely tevékenységét, ideértve többek között a Maintenance Plan követés Előnyeinek nyújtását, engedményezze, vagy ahhoz alvállalkozót vegyen igénybe, feltéve, hogy az Autodesk marad a jelen Maintenance Plan követés Szerződés szerint az Autodesk vállalatot terhelő kötelezettségek alanya. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy az Autodesk alvállalkozói fellépjenek a jelen Maintenance Plan követés Szerződés érvényesítése érdekében, így a szerződésszegés esetén alkalmazható intézkedések során is. A jelen Maintenance Plan követés Szerződésből eredő bármely jogosultságról való lemondás, szerződésszegés következményei alóli mentesítés kizárólag annak a félnek az írásbeli nyilatkozata alapján lehetséges, amely ellen a jogosultságot érvényesíteni kívánják. A (kifejezett vagy hallgatólagos) joglemondás nem értelmezhető úgy, hogy az adott fél lemondott volna jogának érvényesítéséről egy másik, eltérő, vagy időben későbbi jogsértés miatt.

7.4 Az Egyesült Államok exportkorlátozása. Ön elismeri, hogy valamennyi Előnyre az Amerikai Egyesült Államok („Egyesült Államok”) exportkorlátozásai irányadóak, és Ön ezért vállalja, hogy betartja az erre vonatkozó jogszabályokat. Az Egyesült Államok exportkorlátozásai értelmében ezek az Előnyök nem tölthetők le, nem exportálhatók, exportálhatók újra vagy szállíthatók a korlátozások alá eső országokba, a korlátozás hatálya alá tartozó végfelhasználóknak vagy ilyen végfelhasználás céljából. Ön kijelenti és szavatolja, valamint vállalja, hogy sem Ön, sem a Személyzete, sem az Ön Felhasználói (a) nem tartózkodnak korlátozás alá eső országban, és nem állandó lakosai vagy állampolgárai korlátozás alá eső országnak; (b) nem szerepelnek az Egyesült Államok kormányának korlátozás alá eső végfelhasználókról szóló egyik listáján sem; és (c) az Egyesült Államok exportkorlátozásainak eltérő rendelkezése hiányában nem használják ezen Előnyöket olyan korlátozás alá eső célokra, mint például nukleáris, kémiai / biológiai fegyverekkel, rakétarendszerekkel vagy legénység nélküli légi járművekkel kapcsolatos tervezés, elemzés, szimuláció, becslések, tesztelés vagy egyéb jogellenes tevékenységre. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy az Egyesült Államok jogának Önre vonatkozó rendelkezései eltérőek lehetnek attól függően, hogy Ön milyen Előnyöket kapott, és ezen rendelkezések idővel változhatnak, továbbá Ön azt is tudomásul veszi, hogy az Előnyökre vonatkozó pontos korlátozások meghatározásához szükséges az Egyesült Államok Exportigazgatási Rendeleteinek és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrzésével Foglalkozó Hivatala Rendeleteinek figyelembevétele.

7.5 A teljes megállapodás; Részleges érvénytelenség. A jelen Maintenance Plan követés Szerződés rendelkezései, illetve bármely egyéb rendelkezések, amelyekre a jelen Maintenance Plan követés Szerződés hivatkozik (mint például az Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés, illetve az Előnyök Feltételei) képezik a felek jelen tárgyban kötött teljes megállapodását (amely magában foglal, valamint felülír minden jelen tárgyban kötött korábbi vagy átmeneti megállapodást, megbeszélést, kommunikációt, kijelentést, szavatosságvállalást, reklámot vagy egyezséget). A felek elismerik, hogy a jelen Maintenance Plan követés Szerződés megkötését követően nem hivatkozhatnak egyetlen olyan megállapodásra, megbeszélésre, kommunikációra, megállapodásra, kijelentésre, szavatosságvállalásra, reklámra vagy egyezségre sem, amelyet a jelen Maintenance Plan követés Szerződés nem tartalmaz. Ön hozzájárul és elfogadja, hogy az Autodesk később megváltoztathatja a jelen Maintenance Plan követés Szerződés, az Előnyök Feltételei vagy egyéb feltételek rendelkezéseit, illetve azokat kiegészítheti, feltéve, hogy Autodesk az ilyen változtatásról vagy kiegészítésről írásban tájékoztatja Önt azok hatálybalépését megelőzően. Semmisnek minősülnek az Ön nyilatkozataiban meghatározott azon kikötések, amelyek jelen Maintenance Plan követés szerződés, az Előnyök Feltételei vagy egyéb feltételek rendelkezései módosítására irányulnak, kivéve ha arról az Autodesk képviselőjével írásban megállapodott. A jelen Maintenance Plan követés Szerződés bármely egyéb módosítása is csak akkor érvényes, ha arról a felek az Autodesk meghatalmazott képviselőjével írásban megállapodtak. Amennyiben a jelen Maintenance Plan követés Szerződés bármely rendelkezését a hatáskörrel rendelkező bíróság jogerős határozatában végrehajthatatlannak minősíti, annak végrehajtása a felek szándékát leginkább megközelítő módon történik, míg a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

7.6 Értesítések. Az Autodesk értesítéseit írásba foglalja, és azt elektronikus levélben, az Autodesk-fiókon, Autodesk-fiókján keresztül vagy olyan más módon kézbesíti a másik fél részére, amely az Autodesk ésszerű elgondolása szerint biztosítja a megfelelő értesítést. Ön nem jogosult az értesítések kézhezvételét elutasítani (opt out). Az Ön által küldött értesítéseket írásba kell foglalni, és az Autodesk kérése alapján vagy a contractual.notification@autodesk.com e-mail címre kell elküldeni. Az Autodesk vállalatnak az Ön részére küldött értesítései (i) e-mailben, a Vevői Információs Adatlapon megadott email címre (vagy amennyiben Vevői Információs Adatlap vagy e-mail cím nem került megadásra, bármely más, az Autodesk által ismert vagy Ön által, illetve az Ön nevében az Autodesk rendelkezésére bocsátott e-mail címre) küldött értesítés elküldésekor, (ii) az Autodesk-fiókban, az Ön Autodesk-fiókjában közzétett vagy az Autodesk által ésszerűnek ítélt más módon adott értesítések esetén az Autodesk-fiókban/az Ön Autodesk-fiókjában történő közzétételtt, illetve az Autodesk által ésszerűnek ítélt módon történő elküldést követő tíz (10) munkanap elteltével lépnek hatályba. Az Ön által az Autodesk vállalatnak küldött értesítések azok az Autodesk általi kézhezvételét követően hatályosulnak.

7.7 Személyhez Fűződő Jogok és adatvédelem. Ön elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy Ön (és az Ön nevében eljáró harmadik személy) és az Ön Felhasználói átadhatnak, az Autodesk és a viszonteladói (és az Autodesk vagy a viszonteladói nevében eljáró harmadik személyek) pedig megszerezhetnek bizonyos Önnel, illetve az Ön Felhasználóival kapcsolatos információkat és adatokat (ideértve többek között a személyes adatokat is), továbbá átadhatnak/megszerezhetnek a jelen Maintenance Plan követés Szerződéssel kapcsolatosan az Ön vállalkozásával összefüggő adatokat, ideértve többek között az Autodesk vállalatnak vagy a viszonteladóknak (vagy a nevükben eljáró harmadik személynek) átadott, vagy az általuk gyűjtött információt és adatot, akár a Vevői Információs Adatlapon, akár más módon gyűjtötték az Előnyökre vonatkozó megrendeléssel, regisztrációval, aktiválással, frissítéssel, továbbá ezek tekintetében a jogosultság ellenőrzésével, audittal, monitorozással, a Telepítéssel és Hozzáféréssel, valamint az Önnel való kapcsolattartással kapcsolatosan. Ön ezennel (saját maga, illetve Felhasználói nevében) hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk időnként esetlegesen módosított adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó szabályzatával összhangban, ideértve az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatát is, amely szabályzat jelenleg a https://www.autodesk.com/privacy címen érhető el, ezen adatokat és információkat (ideértve többek között az esetleges személyes adatokat is) feldolgozza, használja, tárolja és feltárja. A fenti általános szabályok korlátozása nélkül, Ön (saját maga, illetve Felhasználói nevében) elfogadja és egyetért azzal, hogy (a) az Autodesk időnként arra kérheti Önt (és az Ön nevében eljáró harmadik személyeket), hogy kifejezetten fogadja el az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat, és/vagy kifejezetten járuljon hozzá információk és adatok (ideértve többek között a személyes adatokat is) meghatározott felhasználásához; (b) az Autodesk információt és adatokat, ideértve többek között a valamely/az összes Előny az Ön, illetve az Ön Felhasználói általi használatával kapcsolatos információkat továbbíthat az Autodesk leányvállalataihoz, viszonteladóihoz, és más harmadik személyekhez az adott Előny nyújtásával, karbantartásával, adminisztrációjával vagy felhasználásával, vagy az adott Előnnyel kapcsolatos megállapodások végrehajtásával kapcsolatban; és (c) az Autodesk jogosult az Önnel, valamint az Ön Felhasználóival kapcsolatos információt, adatot más államba is továbbítani, beleértve az olyan államokat is, ahol a személyhez fűződő jogok, illetve a személyes adatok védelmének szintje alacsonyabb, mint amelyet annak az államnak a joga biztosít, amelyben Ön valamint az Ön Felhasználói letelepedtek. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy az ilyen szabályzatokat az Autodesk időnként módosíthatja, és hogy a módosítás, amely az Autodesk weboldalán való közzététellel vagy az Autodesk más írásbeli értesítésével lép hatályba, Önre valamint az Ön Felhasználóira nézve kötelező érvényű.

7.8 Hatályban maradó rendelkezések. A jelen szerződés 2.6, 6. és 7. pontjában foglalt rendelkezések hatályban maradnak az Ön bármely vagy akár az összes Maintenance Plan követésének megszűnését követően is.

7.9 Módosított Szerződési Feltételek. Az Autodesk bármikor jogosult a jelen Maintenance Plan követés Szerződés, valamint az Előnyök Feltételei bármely rendelkezését módosítani, amiről az Autodesk értesíti Önt. Az értesítést az Autodesk e-mailben, postai úton, az Autodesk-fiókon keresztül vagy olyan más módon kézbesíti, amelyet ésszerű értesítési formának tekint. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosításokat, Ön köteles erről az Autodesk vállalatot az Autodesk értesítésétől számított harminc (30) napon belül (a 7.6 pontban foglaltak szerint) írásban értesíteni. Amennyiben Ön ilyen értesítést küld, Maintenance Plan követésére és az ahhoz kapcsolódó Előnyökre (amennyiben a Maintenance Plan követés Időtartamának végéig megfizette az összes fizetendő díjat) a meglévő Maintenance Plan követés Időtartam végéig az Ön által utoljára elfogadott (ideértve bármely elfogadottnak tekintendő) Maintenance Plan követés Szerződés és az ahhoz kapcsolódó Előnyök Feltételei maradnak irányadóak. Ezen Időtartam végével Maintenance Plan követése lejár, és amennyiben nem fizette meg a teljes Maintenance Plan Időtartamára az összes fizetendő díjat, Maintenance Plan követése az év végével vagy azon időszak végével, ameddig még kifizette a fizetendő díjakat, megszűnik. Amennyiben Ön nem értesíti az Autodesk vállalatot, illetve új megrendelést ad fel, vagy valamely/minden Maintenance Plan követését megújítja vagy az Ön éves díját vagy az egyéb Maintenance Plan követése Díjat (amennyiben alkalmazandó) megfizeti, az úgy tekintendő, mintha Ön minden Maintenance Plan követése tekintetében elfogadta volna ezen módosításokat. A fentiekre tekintet nélkül, amennyiben az Autodesk módosítja jelen Maintenance Plan követés Szerződés rendelkezéseit, Ön csak abban az esetben lesz jogosult az ezek alapján nyújtandó további előnyök és szolgáltatások igénybe vételére, ha az adott módosításhoz esetlegesen kapcsolódó díjat az Autodesk vállalatnak vagy a viszonteladójának megfizette.

7.10 Nyelv. Amennyiben eltérések lennének az angol nyelvű változat és bármely fordítás között, a Maintenance Plan követés Szerződés angol nyelvű változata irányadó. Amennyiben Ön a Maintenance Plan követést Kanadában vásárolta, Ön hozzájárul a következőhöz: a jelen Maintenance Plan követés Szerződésben részes felek megerősítik azon akaratukat, hogy a jelen Maintenance Plan követés Szerződés, valamint más, hozzá kapcsolódó Igazolás, ideértve az értesítéseket is, kizárólag angol nyelvű legyen.