LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Voorwaarden voor Voordelen in de vorm van rechten voor thuisgebruik voor Autodesk Onderhoudsplannen en Abonnement voor meerdere gebruikers

De onderstaande Voorwaarden voor Voordelen zijn in aanvulling van toepassing op het recht op thuisgebruik.

1. DEFINITIES

De volgende termen worden gebruikt met de hieronder omschreven betekenis. Met een hoofdletter geschreven termen die niet in deze Voorwaarden voor Voordelen worden omschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in uw Autodesk Onderhoudsplanovereenkomst en Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing).

Aanvullend Product: producten of software (anders dan een Geschikte Versie van de Ondersteunde Software of enige Aanvullende Services of Ondersteuning) die Autodesk U van tijd tot tijd kan verstrekken als Voordeel van Uw Onderhoudsplan of Abonnement voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) en die nader worden omschreven in Autodesk Account. Aanvullende Producten omvatten maar zijn niet beperkt tot tools en andere zelfstandige producten die afzonderlijk worden geïnstalleerd en onafhankelijk van een Geschikte Versie van de Ondersteunde Software functioneren.

Aanvullende Service: services, met inbegrip van maar niet beperkt tot Webservices (daarvan uitgezonderd een Geschikte Versie van de Ondersteunde Software of Aanvullende Producten of Ondersteuning), die Autodesk U periodiek ter beschikking stelt als Voordeel van Uw Onderhoudsplan of Abonnement voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) en die (voor zover van toepassing) nader worden omschreven in Autodesk Account.

Geschikte Versie van de Ondersteunde Software: de nieuwste versie van de Ondersteunde Software die Autodesk algemeen beschikbaar heeft gemaakt in het Gebied en eventuele Vorige Versies van de Ondersteunde Software waarvoor er conform Uw Onderhoudsplan of Abonnement voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) Voordelen van Vorige Versies aan U zijn toegekend ('Vorige Versies') die worden vermeld in de lijst met geschikte producten voor thuisgebruik op Autodesk Account.

Ondersteuning: het algemene programma dat door Autodesk wordt aangeboden en waaronder Autodesk onder andere technische ondersteuningsservices kan verlenen als een Voordeel van Uw Onderhoudsplan of Abonnement voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) en dat nader wordt omschreven in Autodesk Account.

Webservices: web- of cloudservices waarvoor een internetverbinding nodig is en services of functies die worden gehost of anderszins ter beschikking worden gesteld op servers die eigendom zijn van of worden beheerd door of voor Autodesk of een door Autodesk aangewezen partij of door externe entiteiten waarmee Autodesk geen relatie heeft.

2. VOORDELEN THUISGEBRUIK

2.1 Ongeacht de bepalingen in de toepasselijke Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst met betrekking tot een Geschikte Versie van de Ondersteunde Software of een Aanvullend Product mogen U en uw werknemers een tweede exemplaar van een Geschikte Versie van de Ondersteunde Software en/of een Aanvullend Product Installeren en gebruiken op een Computer die zich binnen het Gebied maar niet op uw bedrijfslocatie bevindt (met inbegrip van een Computer bij een werknemer thuis die door de werkgever beschikbaar is gesteld of het persoonlijk eigendom van die werknemer is) en die uitsluitend wordt gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden, overeenkomstig de geldende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst zoals eventueel gewijzigd of aangevuld door deze Voorwaarden voor voordelen en eventuele toepasselijke Voorwaarden voor voordelen van Vorige versies of Voorwaarden voor voordelen van Aanvullende producten. Dergelijke interne bedrijfsdoeleinden kunnen bestaan uit maar zijn niet beperkt tot het trainen en opleiden van werknemers met betrekking tot Geschikte Versies van de Ondersteunde Software en/of een Aanvullend Product.

2.2 Het exemplaar van de Geschikte Versie van de Ondersteunde Software en/of een Aanvullend Product dat op uw Werklocatie wordt geïnstalleerd en gebruikt, wordt gewoonlijk aangeduid als de 'Primaire licentie' en het exemplaar van de Geschikte Versie van de Ondersteunde Software en/of een Aanvullend Product dat op een externe locatie wordt geïnstalleerd en gebruikt, wordt gewoonlijk aangeduid als de 'Thuisgebruiklicentie'. Voordelen in de vorm van rechten voor thuisgebruik worden niet voor alle versies van de Ondersteunde software en/of Aanvullende Producten en niet in alle landen verstrekt.

2.3 Indien Autodesk of een wederverkoper U voorziet van een Overgezet Abonnement, behoudt U vanaf het begin van dat Overgezette Abonnement tot aan het einde van de goedgekeurde periode van de betreffende Thuisgebruiklicentie het recht op Installatie van en Toegang tot de Thuisgebruiklicentie, en mag U toestaan dat Uw medewerkers het recht op Installatie van en Toegang tot de betreffende Thuisgebruiklicentie behouden, op voorwaarde dat (i) de Geschikte Versie van de Ondersteunde Software en/of het Aanvullende Product waar die Thuisgebruiklicentie betrekking op heeft, is opgenomen in het Overgezette Abonnement, en (ii) de Installatie van en Toegang tot die Thuisgebruiklicentie door U of Uw medewerkers te allen tijde blijft voldoen aan deze Voorwaarden voor Voordelen in de vorm van rechten voor thuisgebruik die van toepassing zijn op het betreffende Overgezette Abonnement.

3. VOORWAARDEN VOOR VOORDELEN THUISGEBRUIK

3.1 Uw thuisgebruikvoordelen zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden:

3.1.1 Het aantal Thuisgebruiklicenties dat door U of uw werknemers wordt geïnstalleerd en gebruikt, is ten hoogste gelijk aan het aantal exemplaren van de Primaire licentie waarvoor Uw Onderhoudsplan of Abonnement voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) geldt en die overeenkomstig de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst of de desbetreffende Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) en eventuele toepasselijke Gebruiksvoorwaarden voor Vorige versies en Aanvullende Producten mogen worden geïnstalleerd en gebruikt.

3.1.2 U dient de procedures en reglementen te volgen die Autodesk periodiek bekendmaakt voor het verkrijgen van Thuisgebruiklicenties.

3.1.3 Toegang tot Thuisgebruiklicenties mag niet tegelijkertijd plaatsvinden met Toegang tot de Primaire Licenties waarmee de Thuisgebruiklicenties verband houden.

3.1.4 Uw recht op installatie en gebruik van een Thuisgebruiklicentie gaat in op de datum van uitgifte van de autorisatiecode voor die Thuisgebruiklicentie door Autodesk en is geldig: (1) tot Uw Onderhoudsplan of Abonnement voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) wordt beëindigd of is verlopen of (2) voor een termijn van dertien (13) maanden vanaf die datum (na deze termijn is de Thuisgebruiklicentie niet langer geldig).

3.1.5 Thuisgebruiklicenties komen niet in aanmerking voor upgrades en worden niet vervangen door Autodesk in geval van verlies, diefstal of vernietiging.

3.1.6 Er is geen ondersteuning beschikbaar voor Thuisgebruiklicenties.

3.1.7 Het gebruik van een door U aan Uw werknemer(s) verstrekte Thuisgebruiklicentie dient bij uitdiensttreding van de werknemer(s) onmiddellijk door U te worden beëindigd. Indien een voormalige werknemer of een derde het thuisgebruik van de licentie voortzet, is dit in strijd met Uw Onderhoudsplan of Abonnement voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) en Uw Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst.

3.1.8 Aanvragen voor Thuisgebruiklicenties dienen te worden ingediend overeenkomstig de procedure die naar eigen goeddunken van tijd tot tijd door Autodesk wordt bepaald.