Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

  • United States

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

 

Voorwaarden voor Voordelen in de vorm van Wereldwijde reisrechten voor Autodesk Onderhoudsplannen, Abonnement voor een enkele gebruiker en Abonnement voor meerdere gebruikers

De volgende Voorwaarden voor Voordelen zijn aanvullend van toepassing op Uw voordelen in de vorm van wereldwijde reisrechten voor Uw Onderhoudsplan en/of Uw Abonnement voor een enkele gebruiker en/of Uw Abonnement voor meerdere gebruikers, al naargelang van toepassing.

1.  DEFINITIES

De volgende termen worden gebruikt met de hieronder omschreven betekenis. Met een hoofdletter geschreven termen die niet in deze Voorwaarden voor Voordelen worden omschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Uw Onderhoudsplanovereenkomst, Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing).

Aanvullend Product: producten of software (anders dan een Geschikte Versie van de Ondersteunde Software of enige Aanvullende Services of Ondersteuning) die Autodesk U van tijd tot tijd kan verstrekken als Voordeel van Uw Onderhoudsplanovereenkomst, Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) en die nader worden omschreven in Autodesk Account. Aanvullende Producten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, tools en andere zelfstandige producten die afzonderlijk worden geïnstalleerd en onafhankelijk van een Geschikte Versie van de Ondersteunde Software functioneren.

Aanvullende Service: services, met inbegrip van maar niet beperkt tot Webservices (daarvan uitgezonderd een Geschikte Versie van de Ondersteunde Software of Aanvullende Producten of Ondersteuning), die Autodesk U periodiek ter beschikking stelt als Voordeel van Uw Onderhoudsplanovereenkomst, Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) en die (voor zover van toepassing) nader worden omschreven in Autodesk Account.

Geschikte Versies van de Ondersteunde Software: de nieuwste versie van de Ondersteunde Software die U hebt geïnstalleerd en waartoe U Toegang hebt en eventuele Vorige Versies van de Ondersteunde Software ('Vorige versies') waarvoor er conform Uw Onderhoudsplanovereenkomst, Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) Voordelen in de vorm van Rechten voor een Vorige versie aan U zijn verleend.

Land van Vestiging: het land waarin (i) U Uw hoofdverblijf hebt indien U een natuurlijk persoon bent of (ii) het land van oprichting van Uw entiteit indien U een onderneming of andere entiteit bent. Indien Uw Land van vestiging een lidstaat is van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie, wordt in het kader van Uw Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker elk land van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie als Uw Land van vestiging beschouwd.

Ondersteuning: het algemene programma dat door Autodesk wordt aangeboden en waaronder Autodesk onder andere technische ondersteuningsservices kan verlenen als een Voordeel van Uw Onderhoudsplanovereenkomst, Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing) en dat nader wordt omschreven in Autodesk Account.

Webservices: web- of cloudservices waarvoor een internetverbinding nodig is en services of functies die worden gehost of anderszins ter beschikking worden gesteld op servers die eigendom zijn van of worden beheerd door of voor Autodesk of een door Autodesk aangewezen partij of door externe entiteiten waarmee Autodesk geen relatie heeft.

2.  VOORDELEN IN DE VORM VAN WERELDWIJDE REISRECHTEN VOOR ABONNEMENT

2.1  Onverminderd enige andersluidende bepaling in de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst ten aanzien van het Gebied kunt U, gedurende de Termijn van Uw Onderhoudsplanovereenkomst of Uw Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing), met inachtneming van de vereisten in deze aanvullende Voorwaarden voor Voordelen, voor alle legaal in Uw Land van Vestiging gekochte en verkregen Onderhoudsplannen en/of Abonnementen voor een enkele gebruiker en/of Abonnementen voor meerdere gebruikers Geschikte Versies van Ondersteunde Software en/of van toepassing zijnde Aanvullende Producten Installeren of door Uw werknemers of Benoemde Gebruikers (naargelang van toepassing) doen Installeren op een draagbare Computer en Toegang verkrijgen tot deze van toepassing zijnde Geschikte Versies van Ondersteunde Software en/of van toepassing zijnde Aanvullende Producten buiten het Gebied zonder schriftelijke toestemming van Autodesk. Van toepassing zijnde Geschikte Versies van Ondersteunde Software en/of eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Producten mogen uitsluitend in overeenstemming met de andere voorwaarden van Uw Onderhoudsplan en/of Uw Abonnement voor een enkele gebruiker en/of Uw Abonnement voor meerdere gebruikers worden gebruikt en uitsluitend voor Uw interne bedrijfsdoeleinden worden gebruikt op de wijze die in de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst wordt vermeld. Voordelen in de vorm van Wereldwijde Reisrechten zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle Geschikte Versies van Ondersteunde Software en/of Aanvullende Producten of in alle landen.

2.2  Uw Voordelen in de vorm van Wereldwijde Reisrechten zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:

2.2.1  Uitgezonderd voor zover in deze Voorwaarden voor Voordelen anders wordt vermeld, zijn op de Installatie van en Toegang tot alle Geschikte Versies van Ondersteunde Software voor een enkele gebruiker en/of van toepassing zijnde Aanvullende Producten voor een enkele gebruiker de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst van toepassing (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Amerikaanse en andere toepasselijke exportbeperkingswetten) en eventueel toepasselijke Voorwaarden voor Voordelen van een Vorige Versie en/of Voorwaarden voor Voordelen van van toepassing zijnde Aanvullende Producten.

2.2.2  In geval van Onderhoudsplannen en Abonnementen voor meerdere gebruikers is Installatie van en Toegang tot alle of een gedeelte van de van toepassing zijnde Geschikte Versies van Ondersteunde Software en/of van toepassing zijnde Aanvullende Producten uitsluitend toegestaan op een draagbare Computer die met U of Uw werknemers meereist buiten het Gebied.

2.2.3  In het geval van Onderhoudsplannen en Abonnementen voor meerdere gebruikers mogen alle of een gedeelte van de toepassing zijnde Geschikte Versies van Ondersteunde Software en/of van toepassing zijnde Aanvullende producten uitsluitend door U of Uw werknemers buiten het Gebied worden verveelvoudigd of overgedragen op een andere Computer en uitsluitend U of Uw werknemers hebben buiten het Gebied toegang tot deze Geschikte Versies van de Ondersteunde Software en/of Aanvullende Producten.

2.2.4  Toegang tot van toepassing zijnde Geschikte Versies van de Ondersteunde Software en/of Aanvullende Producten buiten het Gebied is alleen toegestaan voor de specifiek erkende gelicentieerde of Benoemde Gebruiker.

2.2.5  Indien U recht hebt op Ondersteuningsvoordelen zijn de Tijden voor Ondersteuning (zoals vermeld in de Voorwaarden voor Ondersteuningsvoordelen die van toepassing zijn op Uw Onderhoudsplan en/of Uw Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker en/of uw Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers) voor Uw Gebied van toepassing.