LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Voorwaarden voor Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies voor Autodesk Onderhoudsplannen, Abonnement voor een enkele gebruiker en Abonnement voor meerdere gebruikers

De volgende Voorwaarden voor Voordelen zijn aanvullend van toepassing op Uw Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies bij Uw Onderhoudsplan en/of van Uw Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies bij Uw Abonnement voor een enkele gebruiker en/of Uw Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies bij Uw Abonnement voor meerdere gebuikers, al naargelang van toepassing.

1. DEFINITIES

De volgende termen worden gebruikt met de hieronder omschreven betekenis. Met een hoofdletter geschreven termen die niet in deze Voorwaarden voor Voordelen worden omschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Uw Onderhoudsplanovereenkomst, Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (naargelang van toepassing).

Aanvullend Product: producten of software (anders dan een versie van Ondersteunde Software of Vorige Versie van Onderhoud of Vorige Versie van Abonnementen voor een enkele gebruiker of voor meerdere gebruikers (al naargelang van toepassing) die Autodesk U kan verstrekken als Voordeel van Uw Onderhoudsplan, Abonnement voor een enkele gebruiker of Abonnement voor meerdere gebruikers (al naargelang van toepassing) en die nader worden omschreven in Autodesk Account. Aanvullende Producten omvatten maar zijn niet beperkt tot tools en andere zelfstandige producten die afzonderlijk worden geïnstalleerd en onafhankelijk van een versie van de Ondersteunde Software of Vorige Versie van Onderhoud of Vorige Versie van Abonnementen voor een enkele gebruiker of voor meerdere gebruikers (al naargelang van toepassing) functioneren. 'Aanvullende Onderhoudsproducten' zijn aanvullende producten waarop Uw Onderhoudsplanovereenkomst van toepassing is, 'Aanvullende Producten voor een enkele gebruiker' zijn aanvullende producten waarop Uw Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker van toepassing is en 'Aanvullende Producten voor meerdere gebruikers' zijn aanvullende producten waarop Uw Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers van toepassing is.

Vorige Versie van Onderhoud: met betrekking tot de nieuwste versie van de Ondersteunde Software waarop Uw Onderhoudsplan van toepassing is, een of meerdere exemplaren van die eerdere versies van de Ondersteunde Software die (naar keuze van Autodesk) zijn opgevolgd of vervangen door de Ondersteunde Software en waarvan in de Lijst van Vorige Versies van Geschikte Producten met het Onderhoudsplan wordt vermeld dat zij van toepassing zijn op Uw (eventuele) Ondersteunde Software en binnen Autodesk Account aan U ter beschikking zijn gesteld als Voordeel van Uw Onderhoudsplan en/of een of meerdere exemplaren van eventuele eerdere versies zoals bedoeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden voor Voordelen.

Lijst van Vorige Versies van Geschikte Producten met Onderhoudsplan: de lijst van vorige versies van geschikte producten die van toepassing is op door Autodesk gevoerde Onderhoudsplannen, zoals uiteengezet in of toegankelijk via Autodesk Account.

Vorige versie van een Abonnement voor meerdere gebruikers: met betrekking tot de nieuwste versie van die Ondersteunde Software die U als Voordeel in het kader van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers hebt ontvangen en die is Geïnstalleerd en waartoe U of door U Benoemde Gebruikers Toegang hebben, een of meerdere exemplaren van de eerdere versies van die Ondersteunde Software die (naar keuze van Autodesk) zijn opgevolgd of vervangen door de Ondersteunde Software en waarvan in de Lijst van Vorige Versies van Geschikte Producten met Abonnement wordt vermeld dat zij van toepassing zijn op Uw (eventuele) Ondersteunde Software en binnen Autodesk Account aan U of door U Benoemde Gebruikers als Voordeel van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers ter beschikking zijn gesteld, en/of een of meerdere exemplaren van alle eventuele eerdere versies naar welke in artikel 4.2 van deze Voorwaarden voor Voordelen wordt verwezen.

Vorige versie van een Abonnement voor een enkele gebruiker: met betrekking tot de nieuwste versie van die Ondersteunde Software die U als Voordeel in het kader van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker hebt ontvangen en die is Geïnstalleerd en waartoe U of door U Benoemde Gebruikers Toegang hebben, een of meerdere exemplaren van de eerdere versies van die Ondersteunde Software die (naar keuze van Autodesk) zijn opgevolgd of vervangen door de Ondersteunde Software en waarvan in de Lijst van Vorige Versies van Geschikte Producten met Abonnement voor een enkele gebruiker wordt vermeld dat zij van toepassing zijn op Uw (eventuele) Ondersteunde Software en binnen Autodesk Account aan U of door U Benoemde Gebruikers als Voordeel van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker ter beschikking zijn gesteld, en/of een of meerdere exemplaren van alle eventuele eerdere versies naar welke in artikel 3.2 van deze Voorwaarden voor Voordelen wordt verwezen.

Lijst van Vorige Versies van Geschikte Producten met Abonnement: de lijst van vorige versies van geschikte producten die van toepassing is op door Autodesk gevoerde Abonnementen voor enkele gebruiker en Abonnementen voor meerdere gebruikers, zoals uiteengezet in of toegankelijk via Autodesk Account.

2. VOORDELEN BESTAANDE UIT RECHTEN VAN VORIGE VERSIES BIJ ONDERHOUDSPLAN

2.1 Onverminderd enige andersluidende bepaling in de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die van toepassing is op de Installatie van en Toegang tot een bepaalde versie van de Ondersteunde Software door U, kunt U gedurende de Termijn van Uw Onderhoudsplan Toegang verkrijgen tot Vorige Versie(s) van Onderhoud, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

2.1.1 De Installatie van en Toegang tot Vorige Versie(s) van Onderhoud zijn onderworpen aan de bepalingen van de Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die van toepassing is op die Vorige Versie van Onderhoud, zoals gewijzigd in het onderhavige artikel 2.

2.1.2 Uw Installatie van en Toegang tot Vorige Versie Onderhoud zijn beperkt tot licenties van dezelfde categorie of dezelfde versie en andere gebruiks- of kwantitatieve licentiecriteria die van toepassing zijn op de bijbehorende nieuwste versie van de Ondersteunde Software waarvoor Uw Onderhoudsplan geldt (de 'Toepasselijke Licentiecriteria').

2.1.3 Indien de nieuwste versie van de Ondersteunde Software waarvoor Uw Onderhoudsplan geldt, is aangewezen als Standaloneversie of Versie voor een enkele gebruiker of single-seat of Multi-seat Standaloneversie of daarvoor een Standalonelicentie of Licentie voor een enkele gebruiker of single-seat or Multi-seat Standalonelicentie geldt, moeten de Installatie van en Toegang tot die nieuwste versie en alle Vorige Versies van Onderhoud, respectievelijk op of vanaf dezelfde Computer plaatsvinden.

2.1.4 Indien de nieuwste versie van de Ondersteunde Software waarvoor Uw Onderhoudsplan geldt, is aangewezen als Standaloneversie of Versie voor een enkele gebruiker of single-seat of Multi-seat Standaloneversie of daarvoor een Standalonelicentie of Licentie voor een enkele gebruiker of single-seat of Multi-seat Standalonelicentie geldt, mogen noch de nieuwste versie, noch eventuele Vorige Versies van Onderhoud gelijktijdig worden gebruikt.

2.1.5 Indien de laatste versie van Ondersteunde Software waarvoor Uw Onderhoudsplan geldt, is aangewezen als Standaloneversie of Versie voor een enkele gebruiker of single-seat of Multi-seat Standaloneversie of daarvoor een Standalonelicentie of een Licentie voor een enkele gebruiker of single-seat of Multi-seat Licentie geldt, mag/mogen de Vorige Versie(s) van Onderhoud of toegestane exemplaren daarvan alleen worden overgebracht naar een andere Computer wanneer ook alle toegestane exemplaren van de nieuwste versie van de Ondersteunde Software en alle Vorige Versies van Onderhoud naar dezelfde Computer worden overgebracht.

2.1.6 Hierbij erkent U en gaat U ermee akkoord dat Autodesk niet verplicht is Ondersteuning voor een Vorige Versie van Onderhoud te verlenen.

2.1.7 U moet de eventuele procedures en beleidsregels volgen die Autodesk van tijd tot tijd bekendmaakt om Vorige Versies van Onderhoud aan te vragen en te verkrijgen voor Installatie en Toegang.

2.2 Indien U het recht op Installatie van en Toegang tot een of meerdere exemplaren in uw bezit van een Vorige Versie van de Ondersteunde Software (die (naar keuze van Autodesk) is opgevolgd of vervangen door de Ondersteunde Software) wilt behouden, en indien die Vorige Versie niet uitdrukkelijk schriftelijk door Autodesk in de Lijst van Vorige Versies van Geschikte Producten met Onderhoudsplan wordt vermeld, behoudt U het recht op Installatie van en Toegang tot dat exemplaar/die exemplaren, mits in overeenstemming met de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2.1.1 tot met 2.1.7 hierboven en mits (1) U eerder legaal een licentie voor een of meerdere exemplaren van die Vorige Versie van Autodesk hebt verkregen en het exemplaar/de exemplaren van die Vorige Versie hebt Geïnstalleerd en U er Toegang toe hebt verschaft, en (2) Uw Installatie van en Toegang tot het exemplaar/de exemplaren binnen het aantal licenties van Autodesk ligt voor Installatie van en Toegang tot het exemplaar/de exemplaren die U hebt Geïnstalleerd en waartoe U zich Toegang hebt verschaft.

2.3 Tevens geldt met betrekking tot eventuele Vorige Versies van Onderhoud dat indien Autodesk Aanvullende Onderhoudsproducten aan U levert waarmee die Vorige Versies van Onderhoud worden aangevuld of uitgebreid, deze Voorwaarden voor Voordelen op de Aanvullende Onderhoudsproducten op dezelfde wijze van toepassing zijn als op de Vorige Versies van Onderhoud waarmee dergelijke Aanvullende Onderhoudsproducten verband houden, tenzij bij de levering anders is vermeld.

2.4 Ingeval van een upgrade of crossgrade van Uw Ondersteunde Software (en het bijbehorende Onderhoudsplan) ('Oude Ondersteunde Software') naar een versie van een Autodesk softwareproduct (en het bijbehorende Onderhoudsplan) ('Nieuwe Ondersteunde Software') die Uw Oude Ondersteunende Software niet opvolgt of vervangt (naar keuze van Autodesk), zijn de bepalingen in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 niet langer van toepassing op de eerdere versies van Uw Oude Ondersteunde Software en dient U alle kopieën van versies van de Oude Ondersteunde Software en eventuele eerdere versies (waaronder eventueel op Uw harde schijf aanwezige kopieën) te Deïnstalleren en, op verzoek van Autodesk, de Gebruikersdocumentatie binnen zestig (60) dagen na Installatie van versies van de Nieuwe Ondersteunde Software aan Autodesk of Uw wederverkoper te retourneren. Autodesk behoudt zich het recht voor te verlangen dat U tot tevredenheid aantoont dat alle versies van de Oude Ondersteunde Software en dergelijke Vorige Versies zijn vernietigd en/of om de audit uit te voeren die in Uw Onderhoudsplanovereenkomst wordt vermeld.

2.5 Het bovenstaande verplicht Autodesk niet om U of door U Benoemde Gebruikers elektronische of fysieke media te verstrekken die een Vorige Versie van Onderhoud of de bijbehorende Gebruikersdocumentatie bevatten, of om bijkomende autorisatiecodes of hardware- of softwaresleutels voor die Vorige Versies van Onderhoud af te geven. Indien Autodesk een bepaalde Vorige Versie van Onderhoud buiten gebruik heeft gesteld of anderszins heeft stopgezet, gaat U ermee akkoord en erkent U dat Autodesk in geen geval verplicht is autorisatiecodes of hardware- of softwaresleutels aan U af te geven of elektronische of fysieke media of andere artikelen te verstrekken om U in staat te stellen die Vorige Versie van Onderhoud te Installeren of daartoe Toegang te verkrijgen.

2.6 Voordelen van het Onderhoudsplan bestaande uit Rechten van Vorige Versies zijn mogelijk niet voor alle Ondersteunde Software of in alle talen, landen of regio's verkrijgbaar of kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en beperkingen voor bepaalde versies van Ondersteunde Software. Indien Uw Onderhoudsplan verloopt of anderszins wordt beëindigd, vervallen daarmee ook Uw rechten op het gebruik van alle Vorige Versies van Onderhoud ingevolge deze Voorwaarden voor Voordelen, en uw rechten met betrekking tot dergelijke Vorige Versies van Onderhoud zullen worden vastgesteld conform de voorwaarden van de Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die geldt voor de Installatie van en Toegang tot dergelijke Vorige Versies van Onderhoud, inclusief maar niet beperkt tot de verplichtingen dergelijke Vorige Versies van Onderhoud te Deïnstalleren en de Toegang daartoe te staken indien U niet anderszins gerechtigd bent die Vorige Versie(s) van Onderhoud te gebruiken.

3. VOORDELEN BESTAANDE UIT RECHTEN VAN VORIGE VERSIES BIJ ABONNEMENT VOOR EEN ENKELE GEBRUIKER

3.1 Onverminderd enige andersluidende bepaling in de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die van toepassing is op de Installatie van en Toegang tot een bepaalde versie van de Ondersteunde Software die als Voordeel van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker aan U is verstrekt, kunnen U en door U Benoemde Gebruikers gedurende de Termijn van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker Toegang verkrijgen tot Vorige Versie(s) van Desktop, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

3.1.1 De Installatie van en Toegang tot Vorige Versie(s) van een Abonnement voor een enkele gebruiker zijn onderworpen aan de bepalingen van de Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die van toepassing is op die Vorige Versie van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker, zoals gewijzigd in het onderhavige artikel 3.

3.1.2 De Installatie van en Toegang tot Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker zijn beperkt tot licenties van dezelfde categorie of dezelfde versie en andere gebruiks- of kwantitatieve licentiecriteria die van toepassing zijn op de bijbehorende nieuwste versie van de Ondersteunde Software waarvoor Uw Abonnement voor een enkele gebruiker geldt (de 'Toepasselijke Licentiecriteria').

3.1.3 Gelijktijdige Toegang wordt noch tot de laatste versie van Ondersteunde Software, noch tot een Vorige Versie van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker verkregen.

3.1.4 U erkent en gaat er namens Uzelf en door U Genoemde Gebruikers mee akkoord dat Autodesk niet verplicht is ondersteuning voor Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker te verlenen.

3.1.5 U moet de eventuele procedures en beleidsregels volgen die Autodesk van tijd tot tijd bekendmaakt om Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker aan te vragen en te verkrijgen voor Installatie en Toegang.

3.2 Indien U Installatie van en Toegang tot een of meerdere exemplaren in Uw bezit van een Vorige Versie van de Ondersteunde Software (die (naar keuze van Autodesk) is opgevolgd of vervangen door de Ondersteunde Software) wilt behouden, en indien die Vorige Versie niet uitdrukkelijk schriftelijk door Autodesk in de Lijst van Vorige Versies van Geschikte Producten met Abonnement wordt vermeld, behoudt U het recht op Installatie van en Toegang tot dat exemplaar/die exemplaren, mits in overeenstemming met de voorwaarden zoals vermeld in artikel 3.1.1 tot met 3.1.5 hierboven en mits (1) U eerder legaal een licentie voor een of meerdere exemplaren van die Vorige Versie van Autodesk hebt verkregen en het exemplaar/de exemplaren van die Vorige Versie hebt Geïnstalleerd en U er Toegang toe hebt verschaft, en (2) Uw Installatie van en Toegang tot het exemplaar/de exemplaren binnen het aantal licenties van Autodesk ligt voor Installatie van en Toegang tot het exemplaar/de exemplaren die U hebt Geïnstalleerd en waartoe U zich Toegang hebt verschaft.

3.3 Tevens geldt met betrekking tot eventuele Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker dat indien Autodesk Aanvullende Producten van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker aan U levert waarmee die Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker worden aangevuld of uitgebreid, deze Voorwaarden voor Voordelen op de Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker op dezelfde wijze van toepassing zijn als op de Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker waarmee dergelijke Aanvullende Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker verband houden, tenzij bij de levering anders is vermeld.

3.4 Indien Autodesk of een wederverkoper U voorziet van een Overgezet Abonnement, behoudt U vanaf het begin van dat Overgezette Abonnement elke Vorige versie van een Abonnement voor een enkele gebruiker of overige Vorige Versie naar welke in Artikel 3.2 hierboven wordt verwezen, het recht op Installatie van en Toegang tot elke Vorige versie van een Abonnement voor een enkele gebruiker, of mag U door U Benoemde Gebruikers hiertoe machtigen, op voorwaarde dat (i) de laatste versie van de Ondersteunde Software waar die Vorige versie van een Abonnement voor een enkele gebruiker betrekking op heeft, is opgenomen in het Overgezette Abonnement, (ii) U of door U Benoemde Gebruikers die Vorige versie van een Abonnement voor een enkele gebruiker of die overige vorige versie eerder hebben Geïnstalleerd en zich daar eerder Toegang toe hebben verschaft dan de begindatum van Uw Overgezette Abonnement, en (iii) dat de Installatie van en Toegang tot die Vorige versie van een Abonnement voor een enkele gebruiker door U of door U Benoemde Gebruikers te allen tijde blijven voldoen aan deze Voorwaarden voor Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies, of de Voorwaarden voor Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies die van toepassing zijn op het betreffende Overgezette Abonnement.

3.5 Als U Uw Abonnement voor een enkele gebruiker (‘Oud Abonnement voor een enkele gebruiker’) hebt overgezet naar een Abonnement voor een enkele gebruiker van een ander softwareproduct van Autodesk (‘Nieuw Abonnement voor een enkele gebruiker’) dat geen opvolger of vervanger is van Uw Oude Abonnement voor een enkele gebruiker (zoals bepaald door Autodesk), zijn de bepalingen van artikel 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 hierboven niet langer van toepassing op vorige versies die vallen onder Uw Oude Abonnement voor een enkele gebruiker en moet U alle kopieën van software van Autodesk de-installeren die vallen onder het Oude Abonnement voor een enkele gebruiker en alle overeenkomende vorige versies (inclusief kopieën op Uw harde schijf of schijven), en op verzoek van Autodesk alle Gebruikersdocumentatie retourneren aan Autodesk of Uw wederverkoper binnen zestig (60) dagen vanaf de installatie van de software van Autodesk die valt onder Uw Nieuwe Abonnement voor een enkele gebruiker. Autodesk behoudt zich het recht voor te verlangen dat U bevredigend bewijs overlegt dat alle onder het Oude Abonnement voor een enkele gebruiker vallende software en enige bijbehorende vorige versies zijn vernietigd en/of om een audit uit te voeren zoals uiteengezet in Uw Abonnement voor een enkele gebruiker.

3.6 Het bovenstaande verplicht Autodesk niet om U of door U Benoemde Gebruikers elektronische of fysieke media te verstrekken die een Vorige Versie van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker of de bijbehorende Gebruikersdocumentatie bevatten, of om bijkomende autorisatiecodes of hardware- of softwaresleutels voor die Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker af te geven. Indien Autodesk een bepaalde Vorige Versie van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker buiten gebruik heeft gesteld of anderszins heeft stopgezet, gaat U ermee akkoord en erkent U dat Autodesk in geen geval verplicht is autorisatiecodes of hardware- of softwaresleutels aan U of door U Benoemde Gebruikers af te geven of elektronische of fysieke media of andere artikelen te verstrekken om U of door U Benoemde Gebruikers in staat te stellen die Vorige Versie van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker te Installeren of daartoe Toegang te verkrijgen.

3.7 Voordelen van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker bestaande uit Rechten van Vorige Versies zijn mogelijk niet voor alle Ondersteunde Software of in alle talen, landen of regio's verkrijgbaar. Daarnaast zijn bepaalde versies van de Ondersteunde Software mogelijk aan aanvullende voorwaarden en beperkingen gebonden. Indien Uw Abonnement voor een enkele gebruiker verloopt of anderszins wordt beëindigd, vervallen daarmee ook Uw rechten op het gebruik van alle Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker ingevolge deze Voorwaarden voor Voordelen en/of de Voorwaarden van de Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die geldt voor de Installatie van en Toegang tot dergelijke Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker en dient U ervoor te zorgen dat U of door U Benoemde Gebruikers al dergelijke Vorige Versies van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker onmiddellijk Deïnstalleren en de Toegang daartoe staken.

4. BESTAANDE UIT RECHTEN VAN VORIGE VERSIES BIJ ABONNEMENT VOOR MEERDERE GEBRUIKERS

4.1 Onverminderd enige andersluidende bepaling in de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die van toepassing is op de Installatie van en Toegang tot een bepaalde versie van de Ondersteunde Software die als Voordeel van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers aan U is verstrekt, kunnen U en door U Benoemde Gebruikers gedurende de Termijn van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers Toegang verkrijgen tot Vorige Versie(s) van Desktop, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

4.1.1 De Installatie van en Toegang tot Vorige Versie(s) van een Abonnement voor meerdere gebruikers zijn onderworpen aan de bepalingen van de Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die van toepassing is op die Vorige Versie van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers, zoals gewijzigd in het onderhavige artikel 4.

4.1.2 De Installatie van en Toegang tot Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers zijn beperkt tot licenties van dezelfde categorie of dezelfde versie en andere gebruiks- of kwantitatieve licentiecriteria die van toepassing zijn op de bijbehorende nieuwste versie van de Ondersteunde Software waarvoor Uw Abonnement voor meerdere gebruikers geldt (de 'Toepasselijke Licentiecriteria').

4.1.3 Gelijktijdige Toegang wordt noch tot de laatste versie van Ondersteunde Software, noch tot een Vorige Versie van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers verkregen.

4.1.4 U erkent en gaat er namens Uzelf en door U Genoemde Gebruikers mee akkoord dat Autodesk niet verplicht is ondersteuning voor Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers te verlenen.

4.1.5 U moet de eventuele procedures en beleidsregels volgen die Autodesk van tijd tot tijd bekendmaakt om Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers aan te vragen en te verkrijgen voor Installatie en Toegang.

4.2 Indien U Installatie van en Toegang tot een of meerdere exemplaren in uw bezit van een Vorige Versie van de Ondersteunde Software (die (naar keuze van Autodesk) is opgevolgd of vervangen door de Ondersteunde Software) wilt behouden, en indien die Vorige Versie niet uitdrukkelijk schriftelijk door Autodesk in de Lijst van Vorige Versies van Geschikte Producten met Abonnement wordt vermeld, behoudt U het recht op Installatie van en Toegang tot dat exemplaar/die exemplaren, mits in overeenstemming met de voorwaarden zoals vermeld in artikel 4.1.1 tot met 4.1.5 hierboven en mits (1) U eerder legaal een licentie voor een of meerdere exemplaren van die Vorige Versie van Autodesk hebt verkregen en het exemplaar/de exemplaren van die Vorige Versie hebt Geïnstalleerd en U er Toegang toe hebt verschaft, en (2) Uw Installatie van en Toegang tot het exemplaar/de exemplaren binnen het aantal licenties ligt voor Installatie en Toegang van Autodesk voor het exemplaar/de exemplaren en dat U hebt Geïnstalleerd en waartoe U zich Toegang hebt verschaft.

4.3 Tevens geldt met betrekking tot eventuele Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers dat indien Autodesk Aanvullende Producten van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers aan U levert waarmee die Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers worden aangevuld of uitgebreid, deze Voorwaarden voor Voordelen op de Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers op dezelfde wijze van toepassing zijn als op de Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers waarmee dergelijke Aanvullende Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers verband houden, tenzij bij de levering anders is vermeld.

4.4 Indien Autodesk of een wederverkoper U voorziet van een Overgezet Abonnement, behoudt U vanaf het begin van dat Overgezette Abonnement het recht op Installatie van en Toegang tot elke Vorige versie van een Abonnement voor meerdere gebruikers of overige Vorige Versie naar welke in Artikel 4.2 hierboven wordt verwezen, of mag U Uw Gebruikers hiertoe machtigen, op voorwaarde dat (i) de laatste versie van de Ondersteunde Software waar die Vorige versie van een Abonnement voor meerdere gebruikers betrekking op heeft, is opgenomen in het Overgezette Abonnement, (ii) U of Uw Gebruikers die Vorige versie van een Abonnement voor meerdere gebruikers of die overige vorige versie eerder hebben Geïnstalleerd en zich daar eerder Toegang toe hebben verschaft dan de begindatum van Uw Overgezette Abonnement, en (iii) dat de Installatie van en Toegang tot die Vorige versie van een Abonnement voor meerdere gebruikers door U of Uw Gebruikers te allen tijde blijft voldoen aan deze Voorwaarden voor Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies, of de Voorwaarden voor Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies die van toepassing zijn op het betreffende Overgezette Abonnement.

4.5 Als U een upgrade of crossgrade hebt uitgevoerd met betrekking tot uw Abonnement voor meerdere gebruikers (‘Oud Abonnement voor meerdere gebruikers’) aan een Abonnement voor meerdere gebruikers van een ander softwareproduct van Autodesk (‘Nieuw Abonnement voor meerdere gebruikers’) dat geen opvolger of vervanger is van Uw Oude Abonnement voor meerdere gebruikers (zoals bepaald door Autodesk), zijn de bepalingen van artikel 4.1 en 4.2 hierboven niet langer van toepassing op vorige versies die vallen onder Uw Oude Abonnement voor meerdere gebruikers en moet u alle kopieën van software van Autodesk Deïnstalleren die vallen onder het Oude Abonnement voor meerdere gebruikers en alle overeenkomende vorige versies (inclusief kopieën op Uw harde schijf of schijven), en op verzoek van Autodesk alle Gebruikersdocumentatie retourneren aan Autodesk of Uw wederverkoper binnen zestig (60) dagen vanaf de installatie van de software van Autodesk die valt onder Uw Nieuwe Abonnement voor meerdere gebruikers. Autodesk behoudt zich het recht voor om van U te verlangen dat u bevredigend bewijs overlegt dat alle onder het Oude Abonnement voor meerdere gebruikers vallende software en enige bijbehorende vorige versies zijn vernietigd en/of om een audit uit te voeren zoals uiteengezet in Uw Abonnement voor meerdere gebruikers.

4.6 Het bovenstaande verplicht Autodesk niet om U of door U Benoemde Gebruikers elektronische of fysieke media te verstrekken die een Vorige Versie van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers of de bijbehorende Gebruikersdocumentatie bevatten, of om bijkomende autorisatiecodes of hardware- of softwaresleutels voor die Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers af te geven. Indien Autodesk een bepaalde Vorige Versie van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers buiten gebruik heeft gesteld of anderszins heeft stopgezet, gaat U ermee akkoord en erkent U dat Autodesk in geen geval verplicht is autorisatiecodes of hardware- of softwaresleutels aan U of door U Benoemde Gebruikers af te geven of elektronische of fysieke media of andere artikelen te verstrekken om U of door U Benoemde Gebruikers in staat te stellen die Vorige Versie van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers te Installeren of daartoe Toegang te verkrijgen.

4.7 Voordelen van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers bestaande uit Rechten van Vorige Versies zijn mogelijk niet voor alle Ondersteunde Software of in alle talen, landen of regio's verkrijgbaar. Daarnaast zijn bepaalde versies van de Ondersteunde Software mogelijk aan aanvullende voorwaarden en beperkingen gebonden. Indien Uw Abonnement voor meerdere gebruikers verloopt of anderszins wordt beëindigd, vervallen daarmee ook Uw rechten op het gebruik van alle Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers ingevolge deze Voorwaarden voor Voordelen en/of de Voorwaarden van de Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die geldt voor de Installatie van en Toegang tot dergelijke Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers en dient U ervoor te zorgen dat U of door U Benoemde Gebruikers al dergelijke Vorige Versies van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers onmiddellijk Deïnstalleren en de Toegang daartoe staken.