LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Autodesk Onderhoudsplan Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn de Relatieprogrammavoorwaarden die van toepassing zijn op elk van uw Autodesk Onderhoudsplannen (de 'Onderhoudsplanovereenkomst').

1. DEFINITIES

De volgende termen worden gebruikt met de hieronder omschreven betekenis. Elke in Uw Onderhoudsplan met een hoofdletter geschreven term die niet in deze Onderhoudsplanovereenkomst wordt gedefinieerd, heeft de betekenis die daaraan is toegekend in de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst die van toepassing is op Uw gebruik van een versie van de Ondersteunde Software met betrekking tot het desbetreffende Onderhoudsplan.

Autodesk: Autodesk, Inc. is een vennootschap naar het recht van de staat Delaware. Indien u het (de) Onderhoudersplan(nen) echter aanschaft in: (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, dan betekent 'Autodesk' Autodesk Development Sàrl met betrekking tot het Onderhoudsplan dat u in dit land of die landen hebt aangeschaft of in (b) een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië, dan betekent 'Autodesk' Autodesk Asia Pte Ltd. met betrekking tot de Onderhoudsplannen die u in dit land of die landen hebt aangeschaft.

Autodesk Account: de website die zich bevindt op https://accounts.autodesk.com of een andere door Autodesk aangewezen locatie waar U toegang kunt verkrijgen tot Uw accountgegevens en Voordelen en deze gegevens kunt raadplegen, of eventuele vervolgsites of locaties die door Autodesk zijn aangewezen voor Onderhoudsplannen.

Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst: de standaard softwarelicentieovereenkomst of de licentie- en serviceovereenkomst, naargelang van toepassing is, tussen U en Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl of Autodesk Asia Pte Ltd. (naargelang van toepassing) welke is opgenomen in of deel uitmaakt van de download of installatie of anderszins van toepassing is op een exemplaar van een versie van de Autodesk-software en op grond waarvan U een licentie voor Installatie van of Toegang tot dat exemplaar van de Autodesk-software verkrijgt.

Voordelen of Rechten: ten aanzien van een Onderhoudsplan voor specifieke Ondersteunde Software, die Onderhoudsplan-voordelen die zijn omschreven in, toegankelijk zijn vanaf en ter beschikking zijn gesteld aan U via Autodesk Account en corresponderen met het niveau of de categorie van het Onderhoudsplan dat U voor die Ondersteunde Software hebt aangeschaft. Voordelen kunnen bestaan uit (onder andere) updates en upgrades, bepaalde ondersteuning, training en andere services, webservices en aanvullende softwareproducten. Voordelen kunnen variëren voor verschillende Ondersteunde Software, niveaus of categorieën Onderhoudsplannen in verschillende Gebieden.

Contractbeheerder: een door U aangewezen persoon met de bevoegdheid deze algemene voorwaarden namens U te aanvaarden en U daaraan te binden, en Uw Softwarecoördinatoren en -Gebruikers aan te wijzen op Autodesk Account, die kennisgevingen voor verlenging van Uw Onderhoudsplan en andere mededelingen met betrekking tot Uw Onderhoudsplan ontvangt en, indien de Contractbeheerder geen Softwarecoördinator heeft aangewezen, bepaalde kennisgevingen omtrent de beschikbaarheid van Voordelen ontvangt.

Ondersteunde Software: ten aanzien van een bepaald Onderhoudsplan, het softwareprogramma van Autodesk waarvoor U het Onderhoudsplan hebt aangeschaft, zoals vermeld in Uw orderbevestigingen of Licentie-ID, al naargelang van toepassing. De Installatie van en Toegang tot elk exemplaar van een versie van de Ondersteunde Software die aan U ter beschikking is gesteld als Voordeel van het desbetreffende Onderhoudsplan, zijn onderworpen aan de voorwaarden van de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst (daarin aangeduid als 'Producten onder Licentie') die zijn opgenomen in of anderszins gelden voor die versie van de Ondersteunde Software. Eventuele aanvullende softwarecode (waaronder eventuele toegevoegde modules of uitbreidingen van een versie van de Ondersteunde Software, hotfixes, uitvoerbare bestanden, bibliotheken, plug-ins, verbeteringen en/of andere softwarefunctionaliteit ter aanvulling of verbetering van een versie van de Ondersteunde Software) waarvoor geen afzonderlijke Installatie nodig is en die niet onafhankelijk van een versie van de Ondersteunde Software (waarmee die aanvullende softwarecode verband houdt) kan functioneren en die U of Uw Gebruikers als Voordeel op grond van Uw Onderhoudsplan ontvangen, wordt geacht deel uit te maken van die versie van de Ondersteunde Software (waarmee een dergelijke aanvullende softwarecode verband houdt), tenzij Autodesk anderszins heeft bepaald.

Klantgegevensformulier: het (schriftelijke of digitale) formulier dat: (1) U invult en bij een wederverkoper of Autodesk indient, of (2) de wederverkoper namens U invult met gebruikmaking van de gegevens die U de wederverkoper hebt verstrekt, en bij Autodesk indient in verband met Uw order voor een Onderhoudsplan en waarin de benodigde gegevens voor de aanschaf van dat Onderhoudsplan worden verstrekt.

Ingangsdatum: de vermelde datum in artikel 5.1.

Onderhoudsplan: ten aanzien van specifieke Ondersteunde Software, het relatieprogramma dat algemeen door Autodesk wordt aangeboden en bekend staat als 'Onderhoudsplan', op grond waarvan Autodesk onder andere Voordelen in verband met die Ondersteunde Software kan verlenen. Verschillende niveaus en/of categorieën Onderhoudsplannen kunnen verschillende categorieën Voordelen bevatten naargelang de desbetreffende Ondersteunde Software en het Gebied. De Onderhoudsplan-voordelen kunnen variëren naargelang de bijbehorende Ondersteunde Software en het Gebied.

Onderhoudsplanvergoeding: de door U betaalde of verschuldigde vergoeding voor een Onderhoudsplan.

Softwarecoördinator: een door Uw Contractbeheerder op Autodesk Account aangewezen persoon voor bepaalde Voordelen. De Softwarecoördinator ontvangt bepaalde kennisgevingen omtrent beschikbare Voordelen en is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van eventuele leveringen van fysieke Voordelen voor de desbetreffende groep.

Termijn: ten aanzien van een bepaald Onderhoudsplan, de eerste termijn en verlengingen daarvan zoals bedoeld in artikel 3.2 en artikel 5.1 met betrekking tot dat Onderhoudsplan.

Gebied: ten aanzien van een bepaald Onderhoudsplan: (a) één of meer landen of rechtsgebieden, zoals vermeld in de Licentie-ID of (b) indien er geen Licentie-ID is of daarin geen land of rechtsgebied wordt vermeld, het land waarin U het Onderhoudsplan verkrijgt. Indien dit in de Licentie-ID wordt vermeld of indien U het Onderhoudsplan in een Lidstaat van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie verkrijgt, wordt met de term 'Gebied' verwezen naar alle landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.

Gebruiker: ten behoeve van deze Onderhoudsplanovereenkomst, elk van de onderstaande personen: (i) de Contractbeheerder of Softwarecoördinator die U als Uw primair bevoegde vertegenwoordiger hebt aangewezen voor Uw Onderhoudsplan en die onder andere verantwoordelijk is voor het beheer van Uw Onderhoudsplan en het beheer van toegang tot Uw Onderhoudsplanaccount; of (ii) een Personeelslid dat door Uw Contractbeheerder of Softwarecoördinator dan wel door Autodesk via haar registratieprocedure aan Uw Onderhoudsplanaccount is toegevoegd. Autodesk behoudt zich het recht voor om het aantal Gebruikers met toegang tot de Voordelen of een deel van de Voordelen en die anderszins toegang tot Autodesk Account hebben, te beperken en kan een vergoeding of andere voorwaarden bedingen indien U Gebruikers wenst toe te voegen die niet binnen de richtlijnen van Autodesk vallen. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Gebruikers zijn gebonden aan de voorwaarden van deze Onderhoudsplanovereenkomst. Zonder verplichting daartoe behoudt Autodesk zich het recht voor te verifiëren of Gebruikers van U bevoegd zijn en kan Autodesk de toegang tot Voordelen beperken indien een Gebruiker naar het redelijk oordeel van Autodesk niet als zodanig kan worden geverifieerd.

U: de onderneming of andere rechtspersoon ten behoeve waarvan een Onderhoudsplan is aangeschaft indien dat Onderhoudsplan ten behoeve van een dergelijke rechtspersoon wordt aangeschaft (bijvoorbeeld door een werknemer, onafhankelijke opdrachtnemer of andere bevoegde vertegenwoordiger) of, bij het ontbreken van een dergelijke rechtspersoon, de persoon die voor eigen rekening een Onderhoudsplan aanschaft. Voor de duidelijkheid, 'U' verwijst alleen naar een specifiek genoemde rechtspersoon of natuurlijke persoon en niet naar eventuele dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van een dergelijke rechtspersoon of een natuurlijke persoon of enig andere gelieerde persoon.

2. VOORDELEN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN

2.1 Voordelen.

2.1.1 Gedurende de Termijn, onverminderd het bepaalde in artikel 2.1.2 hieronder, hebt U recht op en zal Autodesk U of Uw Gebruikers de vermelde Voordelen verstrekken die Autodesk in het Gebied ter beschikking stelt voor het niveau of de categorie van het Onderhoudsplan dat U voor de desbetreffende Ondersteunde Software hebt aangeschaft.

2.1.2 Voorwaarden voor Voordelen. Bepaalde Voordelen kunnen rechten omvatten die een aanvulling vormen op of afwijken van de rechten in deze Onderhoudsplanovereenkomst.

2.1.2.1 Deze Voordelen zijn onderworpen aan de desbetreffende voorwaarden van Autodesk ('Voorwaarden voor Voordelen'), die staan vermeld in of toegankelijk zijn via Autodesk Account.

2.1.2.2 U gaat ermee akkoord dat indien U of Uw Gebruikers een Voordeel aanvragen, aanvaarden of gebruiken, U bent gebonden aan en ervoor zult zorgen dat Uw Gebruikers zijn gebonden aan de op dit Voordeel toepasselijke Voorwaarden voor Voordelen en de eventuele periodieke wijzigingen die Autodesk bij schriftelijke kennisgeving in overeenstemming met deze Onderhoudsplanovereenkomst of de desbetreffende Voorwaarden voor Voordelen daarin aanbrengt (welke voorwaarden en periodieke wijzigingen daarin deel uitmaken van en bij verwijzing zijn opgenomen in deze Onderhoudsplanovereenkomst).

2.1.2.3 U erkent dat Autodesk nadere aanvaarding van dergelijke Voorwaarden voor Voordelen als voorwaarde kan stellen voor het gebruik van of de toegang tot bepaalde Voordelen.

2.1.2.4 Daarnaast gaat U ermee akkoord dat indien U of Uw Gebruikers deze Voorwaarden voor Voordelen die van toepassing zijn op een bepaald Voordeel, niet accepteren en niet instemmen om hieraan te zijn gebonden, U niet gerechtigd zal zijn tot ontvangst of Installatie van of Toegang tot dit Voordeel, ook niet indien Autodesk dat Voordeel ter beschikking heeft gesteld op Uw Autodesk Account.

2.2 Autodesk behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving Voordelen te wijzigen of toe te voegen aan dan wel te verwijderen uit een Onderhoudsplan. AUTODESK GARANDEERT NIET DAT ZIJ GEDURENDE DE TERMIJN VAN UW ONDERHOUDSPLAN EEN BEPAALD VOORDEEL TER BESCHIKKING ZAL STELLEN EN U ERKENT DAT U EEN DERGELIJK VOORDEEL MOGELIJK NIET ZULT ONTVANGEN.

2.3 Het is U niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk enig Voordeel te distribueren, te verhuren, uit te lenen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen of te verhandelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten op Ondersteunde Software die als Voordeel aan U ter beschikking zijn gesteld) of een Voordeel te delen met een andere natuurlijke of rechtspersoon. Alleen Gebruikers mogen de Voordelen Installeren en gebruiken. De Voordelen mogen niet worden gedeeld met derden die geen Gebruiker zijn.

2.4 Indien de Ondersteunde Software waarvoor U een Onderhoudsplan hebt aangeschaft aan U in licentie is gegeven als Netwerkversie, Netwerklicentie, Versie voor meerdere gebruikers of Licentie voor meerdere gebruikers of onder een andere aanduiding waarin de term 'Netwerk' of ‘meerdere gebruikers’ voorkomt, zoals bedoeld in de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst, moet U voor elke in die Netwerkversie, Netwerklicentie, Versie voor meerdere gebruikers of Licentie voor meerdere gebruikers opgenomen licentie een Onderhoudsplan aanschaffen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Autodesk.

2.5 Vereiste van overeenstemmend Onderhoudsplan voor Ondersteunde Software. Tenzij anders met Autodesk is overeengekomen, dient U om de Voordelen ingevolge een Onderhoudsplan voor bepaalde Ondersteunde Software te kunnen ontvangen een Onderhoudsplan te hebben van hetzelfde niveau of voor dezelfde categorie als geldt voor alle andere geschikte actieve licenties die U voor die Ondersteunde Software houdt. Indien U bijvoorbeeld tien geschikte licenties hebt voor Autodesk AutoCAD, dient U om Voordelen in verband met een bepaald Onderhoudsplan voor een of meer van deze AutoCAD-licenties te ontvangen hetzelfde niveau of dezelfde categorie Onderhoudsplan te hebben voor alle tien AutoCAD-licenties. Indien niet anders met Autodesk is overeengekomen en Autodesk ontdekt dat U niet voor al Uw licenties van een bepaald geschikt Ondersteund Softwareproduct een Onderhoudsplan van hetzelfde niveau of in dezelfde categorie hebt, kan Autodesk de levering van Voordelen opschorten tot het Onderhoudsplan van een afwijkend niveau of afwijkende categorie is gecorrigeerd.

2.6 U gaat ermee akkoord dat Autodesk het recht heeft een audit (digitaal of anderszins) uit te voeren op de Installatie, het gebruik van en/of de Toegang tot Voordelen van U of door U Benoemde Gebruikers, met inbegrip van Toegang tot machine-ID's, serienummers en bijbehorende gegevens. Als onderdeel van een dergelijke audit beschikt Autodesk of haar bevoegde vertegenwoordiger tevens over het recht om na voorafgaande kennisgeving aan U op een termijn van vijftien (15) dagen, Uw administratie, systemen en vestigingen te inspecteren, met inbegrip van machine-ID's, serienummers en de bijbehorende gegevens om te controleren of de Installatie, het gebruik van en de Toegang tot alle Voordelen in overeenstemming met deze Onderhoudsplanovereenkomst en eventuele toepasselijke Voorwaarden voor Voordelen zijn. Ook dient U binnen vijftien (15) dagen na een dergelijke voorafgaande kennisgeving van een audit alle administratieve bescheiden en gegevens waar Autodesk om verzoekt aan Autodesk te verstrekken om haar in staat te stellen te controleren of de Installatie, het gebruik van en/of de Toegang tot alle Voordelen in overeenstemming met deze Onderhoudsplanovereenkomst en eventuele bijbehorende Voorwaarden voor Voordelen zijn. U dient volledige medewerking aan een dergelijke audit te verlenen. Indien Autodesk bepaalt dat de Installatie, het gebruik van of de Toegang tot een Voordeel door U of Uw Gebruikers niet in overeenstemming met deze Onderhoudsplanovereenkomst en/of eventuele bijbehorende Voorwaarden voor Voordelen zijn, dient U onmiddellijk die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de Installatie, het gebruik van en/of de Toegang door U of Uw Gebruikers in overeenstemming te brengen met deze Onderhoudsplanovereenkomst en de redelijke kosten van de audit te betalen. Benevens een dergelijk recht op betaling behoudt Autodesk zich het recht voor eventuele andere verhaalsmogelijkheden in te roepen die haar wettig toekomen, hetzij op grond van deze Onderhoudsplanovereenkomst, hetzij anderszins.

3. AANKOOP EN VERLENGING

3.1 Aankoop. Bij aankoop van een Onderhoudsplan ontvangt U van Autodesk instructies omtrent de wijze waarop U toegang tot informatie en Voordelen in verband met dat Onderhoudsplan kunt verkrijgen op Autodesk Account.

3.2 Verlenging. Indien Autodesk in Uw Gebied algemeen een verlenging van Uw Onderhoudsplan aanbiedt, kunt U vóór het verstrijken van Uw Onderhoudsplan een bijkomende termijn ('Verlengingstermijn') aanschaffen bij een wederverkoper of Autodesk. Indien U in verband met dit Onderhoudsplan hebt gekozen voor een automatische verlengingsregeling, geldt elke automatische verlenging als een Verlengingstermijn. Tenzij anders met Autodesk is overeengekomen zal, indien U Uw Onderhoudsplan niet verlengt voordat de Termijn verstrijkt of U Uw automatische verlenging annuleert, Uw Onderhoudsplan automatisch verlopen.

4. LEVERING

Software die in Voordelen is opgenomen wordt naar eigen inzicht van Autodesk: (a) verstrekt als download op Autodesk Account; (b) op basis van FCA-voorwaarden (Incoterms 2014) naar u verzonden van de vestiging van Autodesk naar het adres in Uw Klantgegevensformulier (of indien geen Klantgegevensformulier of adres is opgegeven, elk ander aan Autodesk bekend of door of namens U opgegeven adres); of (c) naar u verzonden via een derde waaraan Autodesk bevoegdheid heeft verleend. Indien van toepassing ontvangt U bericht van Autodesk omtrent de beschikbaarheid van software als onderdeel van Voordelen en de wijze van levering. Indien Autodesk aan U verzendt, doet zij in zakelijk opzicht redelijke pogingen om binnen dertig (30) dagen na haar kennisgeving dan wel na Uw verzoek om fysieke verzending te leveren. Autodesk is echter niet aansprakelijk voor verliezen of kosten die voor Uw rekening komen als gevolg van te late levering of levering aan het verkeerde adres. Voor fysieke verzendingen kunnen er bijkomende kosten in rekening worden gebracht.

5. TERMIJN EN BEËINDIGING

5.1 Ingangsdatum en termijn. De Ingangsdatum van een Onderhoudsplan is de door Autodesk in overeenstemming met haar Onderhoudsplanbeleid bepaalde datum voor invoer van Uw Onderhoudsplan in de systemen van Autodesk. Verlengingstermijnen van een Onderhoudsplan beginnen op de desbetreffende verjaarsdatum van de Ingangsdatum van dat Onderhoudsplan. Tenzij anders met Autodesk is overeengekomen wordt de eerste termijn ('Eerste Termijn') van Uw Onderhoudsplan voortgezet voor één (1), twee (2) of drie (3) jaar vanaf de Ingangsdatum van dat Onderhoudsplan, afhankelijk van de termijn waarvoor U in aanmerking komt of die door U wordt gekozen en aangeschaft. Verlengingstermijnen van Uw Onderhoudsplan worden voortgezet voor één (1), twee (2) of drie (3) jaar na de verjaarsdatum van de Ingangsdatum van het Onderhoudsplan die onmiddellijk volgt op het einde van de Eerste Termijn daarvan of de onmiddellijk daaraan voorafgaande Verlengingstermijn van dat Onderhoudsplan (al naargelang van toepassing), afhankelijk van de duur van de Verlengingstermijn die U voor dat Onderhoudsplan kiest en aanschaft. Autodesk streeft ernaar Uw aankoop binnen 48 uur na de Ingangsdatum of desbetreffende verjaarsdatum van de Ingangsdatum van het desbetreffende Onderhoudsplan (al naargelang van toepassing) te bevestigen.

5.2 Beëindiging. Zowel Autodesk als U kan deze Onderhoudsplanovereenkomst beëindigen in geval van een tekortkoming in de nakoming daarvan door de wederpartij welke niet binnen tien (10) dagen na schriftelijke ingebrekestelling wordt hersteld. Tevens kan Autodesk Uw Onderhoudsplan(nen) en/of andere verplichtingen van Autodesk of Uw Voordelen op grond van deze Onderhoudsplanovereenkomst beëindigen of opschorten indien U in gebreke blijft met een betaling aan Autodesk of een wederverkoper of anderszins tekortschiet in de nakoming van de bepalingen in deze Onderhoudsplanovereenkomst of andere voorwaarden met betrekking tot een dergelijk Onderhoudsplan. Autodesk kan deze Onderhoudsplanovereenkomst tevens beëindigen indien Uw faillissement wordt aangevraagd, U failliet wordt verklaard of een regeling treft met Uw schuldeisers. Indien U in liquidatie komt te verkeren of probeert deze Onderhoudsplanovereenkomst of enig Voordeel over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, wordt deze Onderhoudsplanovereenkomst automatisch, zonder nadere kennisgeving of handeling van Autodesk beëindigd.

5.3 Gevolg van beëindiging. Op het moment dat Uw Onderhoudsplan om enigerlei reden wordt beëindigd of komt te vervallen, komen ook deze Onderhoudsplanovereenkomst en alle rechten en Voordelen die hieruit voortvloeien, te vervallen en dienen U en Uw Gebruikers de ontvangst, het gebruik van en/of toegang tot de Voordelen in verband met dat Onderhoudsplan te staken. Autodesk behoudt zich het recht voor te verlangen dat U afdoende aantoont dat al dergelijke Voordelen zijn gede-installeerd en het gebruik van en de toegang daartoe zijn gestaakt.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GEEN GARANTIES

6.1 Aansprakelijkheidsbeperking. AUTODESK IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET BESCHIKBAAR STELLEN OF OP DE MARKT BRENGEN VAN VOORDELEN GEDURENDE DE TERMIJN VAN UW ONDERHOUDSPLAN. AUTODESK IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN. AUTODESK IS NIMMER (DIRECT OF INDIRECT) AANSPRAKELIJK VOOR DE VERGOEDING VAN INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE; WINSTDERVING, OMZETDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS; OF BEDRIJFSONDERBREKING (ONGEACHT HET JURIDISCHE LEERSTUK OP GROND WAARVAN EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVORDERD). DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE ONDERHOUDSPLANOVEREENKOMST IS BEPERKT TOT TEN HOOGSTE HET DOOR U AAN AUTODESK OF DE WEDERVERKOPER BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAG VOOR HET ONDERHOUDSPLAN IN VERBAND WAARMEE DE VORDERING IS ONTSTAAN. DEZE BEPERKINGEN GELDEN TEVENS INDIEN AUTODESK IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ERKENT DAT DE ABONNEMENTSVERGOEDING VOOR HET ONDERHOUDSPLAN IN OVEREENSTEMMING IS MET DEZE RISICOVERDELING EN DAT DE IN DIT LID OPGENOMEN BEPERKING EEN ESSENTIEEL ELEMENT VORMT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN. Deze beperkingen gelden in aanvulling op en niet in plaats van de aansprakelijkheidsbeperkingen die in een eventueel toepasselijke Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst worden vermeld.

6.2 Geen garanties. BEHOUDENS ALS VERMELD IN EEN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE AUTODESK LICENTIE- EN SERVICEOVEREENKOMST OF TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN VOOR VOORDELEN EN VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, BIEDT AUTODESK GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN VAN ENIGERLEI AARD MET BETREKKING TOT HET ONDERHOUDSPLAN OF EEN VOORDEEL, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ STILZWIJGEND KRACHTENS OF BIJ DE WET OF INGEVOLGE EEN HANDELWIJZE OF HANDELSGEBRUIK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN OMTRENT DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK. ONVERMINDERD ENIGE ANDERSLUIDENDE CONTRACTUELE BEPERKING VORMT HET BOVENSTAANDE NIMMER EEN BEPERKING OP DE WERKING VAN EVENTUELE WETTELIJKE GARANTIES OF VOORWAARDEN WELKE NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD KUNNEN WORDEN.

7. ALGEMENE BEPALINGEN

7.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Deze Onderhoudsplanovereenkomst wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten van: (a) Zwitserland indien U Uw Onderhoudsplan aanschaft in een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten; (b) Singapore indien U Uw Onderhoudsplan aanschaft in een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië of (c) de staat Californië (en voor zover dit voorrang heeft de federale wet van de Verenigde Staten) indien U Uw Onderhoudsplan aanschaft in een land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (met inbegrip van het Caraïbisch gebied) of een niet in artikel 7.1 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter) genoemd land. Het recht van dergelijke landen geldt met uitsluiting van de verwijzingsregels daarvan. Het Weens Koopverdrag en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act zijn niet van toepassing (en worden uitgesloten van toepasselijkheid) op deze Onderhoudsplanovereenkomst. Tevens gaan alle partijen ermee akkoord dat een (rechts)vordering of geschil op grond van of in verband met deze Onderhoudsplanovereenkomst uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de Superior Court van de staat Californië, County Marin, of de United States District Court for the Northern District of California te San Francisco, met dien verstande dat indien U Uw Onderhoudsplan aanschaft in: (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, een dergelijke vordering of dergelijk geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) rechtbanken in Zwitserland, of (b) een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië, de vordering of het geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de rechters in Singapore. Het bovenstaande laat het recht van Autodesk onverlet om een rechtsvordering wegens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten in te stellen in elk land waarin een dergelijke vermeende inbreuk is gepleegd.

7.2 Overmacht. Autodesk is niet aansprakelijk voor verlies, schade of boetes wegens niet-nakoming of niet tijdige nakoming als gevolg van natuurrampen, vertragingen bij leveranciers of andere oorzaken waarop Autodesk redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen.

7.3 Cessie, afstand, onderaannemers en gelieerde ondernemingen. Het is U niet toegestaan deze Onderhoudsplanovereenkomst of enige daarin opgenomen rechten over te dragen (hetzij door de aankoop van aandelen of activa, fusie, wijziging in zeggenschap, van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk. Autodesk mag deze toestemming geheel naar eigen inzicht weigeren en een dergelijke door U bewerkstelligde overdracht is nietig. In het kader van een faillissements- of vergelijkbare procedure wordt deze Onderhoudsplanovereenkomst behandeld als een uitvoerbare overeenkomst als bedoeld in artikel 365(c)(1) van Titel 11 van de United States Code en kan zij alleen worden overgedragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, die deze toestemming geheel naar eigen beoordeling kan weigeren. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk één of meer van haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Onderhoudsplanovereenkomst kan overdragen of uitbesteden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het leveren van Voordelen, met dien verstande dat Autodesk gehouden is tot het nakomen van haar verplichtingen ingevolge deze Onderhoudsplanovereenkomst. U gaat er tevens mee akkoord dat onderaannemers van Autodesk nakoming van deze Onderhoudsplanovereenkomst kunnen vorderen (met inbegrip van rechtsvorderingen wegens niet-nakoming daarvan). Afstand van een voorwaarde of bepaling in of verschoning van een tekortkoming in de nakoming van de Onderhoudsplanovereenkomst geldt uitsluitend indien de verklaring van afstand schriftelijk wordt afgelegd en wordt ondertekend door de partij ten aanzien waarvan de afstand wordt ingeroepen. Een (uitdrukkelijke of stilzwijgende) verklaring van afstand geldt nimmer als toestemming, afstand of verschoning ten aanzien van een andere, verschillende of daaropvolgende tekortkoming.

7.4 Exportbeperkingen van de Verenigde Staten. U erkent dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten (VS) inzake exportbeperkingen voor alle Voordelen geldt en U deze wet- en regelgeving zult naleven. Het is op grond van de wet- en regelgeving van de VS inzake exportbeperkingen verboden Voordelen te downloaden, daartoe toegang te verkrijgen, te ontvangen, of anderszins te exporteren, te herexporteren of over te brengen naar landen en naar eindgebruikers en voor eindgebruik waarvoor beperkingen gelden. U verklaart, garandeert en belooft dat noch U, noch Uw personeel of Gebruikers (a) zich bevinden in, zijn gevestigd in of staatsburger zijn van een land waarvoor beperkingen gelden; (b) zijn opgenomen op enige lijst van de overheid van de VS met eindgebruikers voor wie beperkingen gelden; en (c) tenzij dit op grond van de exportbeperkingen van de VS anderszins is geoorloofd, Voordelen zullen gebruiken voor eindgebruik waarvoor beperkingen gelden, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerp, analyse, simulatie, raming, beoordeling of andere activiteiten in verband met kernwapens, chemische/biologische wapens, raketsystemen of onbemande luchtvaarttoepassingen. U begrijpt dat de voorschriften en beperkingen die naar het recht van de VS voor U gelden kunnen variëren, afhankelijk van de Voordelen die U geniet en in de loop der tijd kunnen veranderen en dat het nodig is de Export Administration Regulations van de VS en de Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control Regulations van de VS te raadplegen om te bepalen welke beperkingen precies voor deze Voordelen gelden.

7.5 Gehele overeenkomst en deelbaarheid. De Onderhoudsplanovereenkomst en eventuele andere voorwaarden  in deze Onderhoudsplanovereenkomst wordt verwezen (zoals een eventuele Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst en Voorwaarden voor Voordelen) vormen de gehele overeenkomst tussen partijen (en zijn opgenomen in en treden in de plaats van eventuele voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, besprekingen, mededelingen, verklaringen, garanties, uitingen of afspraken) ten aanzien van het onderwerp daarvan. Partijen erkennen dat zij bij het sluiten van deze Onderhoudsplanovereenkomst niet zijn afgegaan op andere overeenkomsten, gesprekken, mededelingen, verklaringen, garanties, uitingen of afspraken dan uitdrukkelijk in deze Onderhoudsplanovereenkomst zijn vermeld. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk de voorwaarden van deze Onderhoudsplanovereenkomst of van de Voordelen periodiek kan aanvullen of wijzigen mits Autodesk U schriftelijk van de aanvullingen of wijzigingen in kennis stelt voordat de aanvullingen of wijzigingen voor U in werking treden. Voorwaarden die U in enige mededeling opneemt en waarmee U beoogt af te wijken van deze Onderhoudsplanovereenkomst of Voorwaarden voor Voordelen zijn nietig en ongeldig, tenzij de voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen en door een bevoegde vertegenwoordiger van Autodesk zijn ondertekend. Eventuele andere aanpassingen van deze Onderhoudsplanovereenkomst zijn tevens ongeldig tenzij de aanpassingen schriftelijk zijn overeengekomen en door een bevoegde vertegenwoordiger van Autodesk zijn ondertekend. Indien een bevoegde rechter bij vonnis in kracht van gewijsde bepaalt dat een bepaling van deze voorwaarden onuitvoerbaar is, wordt een dergelijke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming met de gestelde bedoeling van partijen uitgevoerd en blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht.

7.6 Kennisgevingen. Kennisgevingen van Autodesk dienen schriftelijk te geschieden en kunnen per e-mail worden verzonden, op Autodesk Account of Uw Autodesk-account worden geplaatst of op enige andere wijze die Autodesk redelijkerwijze als passende kennisgeving beschouwt, geschieden. U kunt zich niet afmelden voor de ontvangst van dergelijke kennisgevingen. Kennisgevingen van U dienen schriftelijk te geschieden en kunnen per e-mail worden verstuurd naar contractual.notification@autodesk.com. Kennisgevingen van Autodesk aan U zijn geldig: (i) in geval van kennisgevingen per e-mail, indien verzonden naar het e-mailadres dat in Uw Klantgegevensformulier is vermeld (of indien er geen Klantgegevensformulier of e-mailadres is verstrekt, naar een ander bij Autodesk bekend of door of namens U aan Autodesk opgegeven e-mailadres) of (ii) in geval van plaatsing op Autodesk Account of op andere door Autodesk redelijk geachte wijze, tien (10) Werkdagen nadat dergelijke kennisgevingen op Autodesk Account zijn geplaatst of op een door Autodesk bepaalde, redelijk geachte wijze zijn verstuurd. Kennisgevingen van U aan Autodesk gelden bij ontvangst door Autodesk.

7.7 Privacy en gebruik van gegevens. U erkent en gaat ermee akkoord dat bepaalde informatie en gegevens ten aanzien van U, Uw Gebruikers (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens) en Uw bedrijf in verband met deze Onderhoudsplanovereenkomst door U (of namens U handelende derden) en Uw Gebruikers kunnen worden verstrekt aan, en verkregen door, Autodesk en haar wederverkopers (of namens Autodesk of haar wederverkopers handelende derden), met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie of gegevens die zijn verstrekt aan of verkregen door Autodesk en haar wederverkopers (of namens Autodesk en haar wederverkopers handelende derden) via het Klantgegevensformulier dan wel anderszins in verband met bestellingen, registratie, activering, updates, autorisatie van rechten, audits, toezicht op de Installatie van en de Toegang tot Voordelen en het beheer van de relatie met U. U stemt hierbij (namens Uzelf en Uw Gebruikers) in met het door Autodesk onderhouden, gebruiken, opslaan en bekendmaken van dergelijke informatie en gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens) conform het reglement van Autodesk inzake privacy en gegevensbescherming en de eventuele periodieke wijzigingen daarin, met inbegrip van maar niet beperkt tot het privacybeleid van Autodesk dat momenteel te vinden is op https://www.autodesk.com/privacy. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, erkent U en gaat U (namens Uzelf en Uw Gebruikers) ermee akkoord dat: (a) Autodesk U (en namens U handelende derden) en Uw Gebruikers periodiek kan verzoeken uitdrukkelijk akkoord te gaan met de voorwaarden van het Privacyreglement van Autodesk en/of specifiek gebruik van informatie en gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens); (b) Autodesk informatie en gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie en gegevens omtrent het gebruik van alle eventuele Voordelen door U of Uw Gebruikers, kan verstrekken aan wederverkopers, aan Autodesk gelieerde vennootschappen en andere derden in verband met het verstrekken, onderhouden, beheren en gebruiken van Voordelen of de tenuitvoerlegging van overeenkomsten in verband met Voordelen; en (c) Autodesk deze informatie en gegevens grensoverschrijdend kan overdragen, waaronder aan landen waarin de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving minder bescherming bieden voor de informatie en gegevens van U of Uw Gebruikers dan het land waarin U gevestigd of woonachtig bent. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Autodesk dergelijke beleidsregels van tijd tot tijd kan wijzigen en dergelijke wijzigingen op U en Uw Gebruikers van toepassing worden bij plaatsing daarvan op de website van Autodesk of andere schriftelijke kennisgeving van Autodesk.

7.8 Geldigheid na beëindiging. Artikel 2.6, 6 en 7 van deze voorwaarden blijven ook na beëindiging van Uw Onderhoudsplan(nen) van kracht.

7.9 Herziene voorwaarden. Autodesk kan deze Onderhoudsplanovereenkomst en/of eventuele Voorwaarden voor Voordelen te allen tijde herzien en zal U in kennis stellen van een dergelijke herziening. Kennisgeving kan via e-mail, plaatsing op Autodesk Account of op elke andere door Autodesk redelijk geachte wijze plaatsvinden. Indien U een dergelijke herziening niet aanvaardt, dient U Autodesk binnen dertig (30) dagen na de datum van de kennisgeving van Autodesk aan U schriftelijk daarvan in kennis te stellen (in overeenstemming met artikel 7.6). Indien U Autodesk hiervan in kennis stelt, blijven op Uw bestaande Onderhoudsplan en de bijbehorende Voordelen de meest recente Onderhoudsplanovereenkomst en bijbehorende Voorwaarden voor Voordelen die U hebt aanvaard (met inbegrip van een eventuele veronderstelde aanvaarding) van kracht tot het einde van Uw dan lopende Onderhoudsplantermijn (indien U alle toepasselijke vergoedingen voor de gehele Termijn hebt betaald) en verstrijkt Uw Onderhoudsplan aan het einde van een dergelijke Termijn. Indien U niet alle toepasselijke vergoedingen voor de gehele Termijn hebt betaald, eindigt Uw Onderhoudsplan aan het einde van de periode waarvoor U de toepasselijke vergoedingen hebt betaald. Indien U Autodesk niet op de bovenstaande wijze in kennis stelt of nieuwe orders plaatst voor, Uw Onderhoudsplan(nen) verlengt of (indien van toepassing) Uw jaarlijkse of andere Onderhoudsplanvergoeding voor alle Onderhoudsplannen doorbetaalt, wordt U geacht dergelijke herzieningen voor al Uw Onderhoudsplan(nen) te hebben aanvaard. Onverminderd het bovenstaande hebt U ingeval Autodesk deze Onderhoudsplanovereenkomst herziet, alleen recht op de aanvullende voordelen of services die op grond daarvan worden aangeboden indien U de desbetreffende vergoeding in verband met de herziening aan Autodesk of een wederverkoper hebt betaald.

7.10 Taal. De Engelstalige versie van deze Onderhoudsplanovereenkomst is wettelijk bindend in geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan. Indien U Uw Onderhoudsplan in Canada koopt, komt U als volgt overeen: Partijen bevestigen hierbij dat zij deze Onderhoudsplanovereenkomst alsmede alle andere documenten in verband daarmee, met inbegrip van kennisgevingen, uitsluitend in de Engelse taal wensen op te stellen. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.