LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Autodesk Abonnement Algemene voorwaarden voor meerdere gebruikers

Deze algemene voorwaarden zijn de Relatieprogrammavoorwaarden die van toepassing zijn op Uw Autodesk Abonnement voor meerdere gebruikers (de 'Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers').

‘Meerdere gebruikers’ verwijst naar meerdere individuele gebruikers die zijn geautoriseerd om tegelijkertijd voordelen krachtens en in overeenstemming met deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers te installeren en zich daartoe toegang te verschaffen.

Belangrijk: deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers heeft betrekking op een abonnement op desktopsoftwareproducten van Autodesk. Abonnementen voor webservices van Autodesk vallen onder verschillende algemene voorwaarden voor abonnementen.

1. DEFINITIES.

De volgende termen worden gebruikt met de hieronder omschreven betekenis. Met een hoofdletter geschreven termen die niet specifiek in deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Uw desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst.

Autodesk: Autodesk, Inc. is een vennootschap naar het recht van de staat Delaware. Indien u echter inschrijft voor Uw Abonnement voor meerdere gebruikers in: (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, betekent 'Autodesk' Autodesk Development Sàrl of (b) een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië, dan betekent 'Autodesk' Autodesk Asia Pte Ltd.

Autodesk Account: de website die zich bevindt op https://accounts.autodesk.com of een andere door Autodesk aangewezen locatie waar U toegang kunt verkrijgen tot Uw accountgegevens en/of Voordelen en/of deze gegevens kunt raadplegen of eventuele vervolgsites of locaties die door Autodesk zijn aangewezen voor Uw Abonnement voor meerdere gebruikers.

Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst: de standaard softwarelicentieovereenkomst of de licentie- en serviceovereenkomst tussen U en Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl of Autodesk Asia Pte Ltd. welke (naargelang van toepassing) is opgenomen in of deel uitmaakt van de download of installatie of anderszins van toepassing is op een exemplaar of versie van de Autodesk-software en op grond waarvan U een licentie voor Installatie van of Toegang tot dat exemplaar van de Autodesk-software verkrijgt.

Voordelen of Rechten: die voordelen die zijn omschreven in, toegankelijk zijn vanaf en ter beschikking zijn gesteld aan U of Uw Gebruikers via Autodesk Account en corresponderen met de categorie of het niveau van het Abonnement voor meerdere gebruikers dat U voor die Ondersteunde Software hebft aangeschaft. Voordelen kunnen bestaan uit (onder andere) updates en upgrades, bepaalde ondersteuning, training en andere services, webservices en softwareproducten. Voordelen kunnen variëren voor verschillende niveaus of categorieën Abonnementen voor meerdere gebruikers.

Contractbeheerder: een door U aangewezen Personeelslid met de bevoegdheid deze algemene voorwaarden namens U te aanvaarden en U daaraan te binden, Uw Softwarecoördinatoren en Benoemde Gebruikers aan te wijzen op Autodesk Account, die kennisgevingen voor verlenging van het Abonnement voor meerdere gebruikers en andere mededelingen met betrekking tot Uw Abonnement voor meerdere gebruikers ontvangt en, indien de Contractbeheerder geen Softwarecoördinator heeft aangewezen, bepaalde kennisgevingen omtrent de beschikbaarheid van Voordelen ontvangt.

Ondersteunde Software: het softwareprogramma van Autodesk waarvoor U zich hebt ingeschreven op een Abonnement voor meerdere gebruikers, zoals vermeld in Uw orderbevestiging of Licentie-ID, al naargelang van toepassing. Eventuele aanvullende softwarecode (waaronder eventuele toegevoegde modules of uitbreidingen van de Ondersteunde Software, hotfixes, uitvoerbare bestanden, bibliotheken, plugins, verbeteringen en/of andere softwarefunctionaliteit ter aanvulling of verbetering van een versie van de Ondersteunde Software) waarvoor geen afzonderlijke Installatie nodig is en die niet onafhankelijk van een versie van de Ondersteunde Software (waarmee die aanvullende softwarecode verband houdt) kan functioneren en die U of Uw Gebruikers als Voordeel op grond van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers ontvangen, wordt geacht deel uit te maken van die versie van de Ondersteunde Software (waarmee een dergelijke aanvullende softwarecode verband houdt), tenzij Autodesk anderszins heeft bepaald.

Klantgegevensformulier: het (schriftelijke of digitale) formulier dat: (1) U invult en bij een wederverkoper of Autodesk indient of (2) de wederverkoper namens U invult met gebruikmaking van de gegevens die U de wederverkoper hebt verstrekt, en bij Autodesk indient in verband met de order voor een Abonnement voor meerdere gebruikers en waarin de benodigde gegevens voor de aanschaf van het Abonnement voor meerdere gebruikers worden verstrekt.

Ingangsdatum: de vermelde datum in artikel 5.1.

Toegestaan aantal gebruikers: een maximumaantal Gebruikers van toepassing op een bepaald Voordeel. Dit aantal wordt bepaald door Autodesk en kan zijn aangeduid in de toepasselijke Licentie-ID.

Softwarecoördinator: een door Uw Contractbeheerder in Autodesk Account aangewezen Personeelslid voor het beheer van bepaalde Voordelen. De Softwarecoördinator ontvangt bepaalde kennisgevingen omtrent beschikbare Voordelen en is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van eventuele leveringen van fysieke Voordelen voor de desbetreffende groep.

Overgezet abonnement: een Abonnement voor meerdere gebruikers op een Autodesk-softwareprogramma (a) dat Uw Abonnement voor meerdere gebruikers op de Ondersteunde Software opvolgt of vervangt, (b) wordt geleverd aan U, de partij die dit Abonnement voor meerdere gebruikers op Ondersteunde Software heeft verworven, en (c) waarvoor Autodesk normaal gesproken een afzonderlijke vergoeding in rekening brengt of dat afzonderlijk uitsluitend aan klanten beschikbaar wordt gesteld in het kader van een Relatieprogramma. Op Uw bestelbevestiging of Licentie-ID kan zijn aangegeven of een Abonnement voor meerdere gebruikers op een Autodesk-softwareprogramma al dan niet een Overgezet abonnement is. Autodesk bepaalt of een Abonnement voor meerdere gebruikers op een bepaald Autodesk-softwareprogramma een Overgezet abonnement is, en of U voldoet aan de vereisten voor het aanschaffen van een bepaald Overgezet abonnement.

Abonnement voor meerdere gebruikers: het Relatieprogramma dat over het algemeen wordt aangeboden door Autodesk en waarnaar wordt verwezen als ‘Abonnement voor meerdere gebruikers’ of ‘termijnlicentie’-programma of plan, waaronder Autodesk (onder andere) een beperkte licentie kan verlenen voor (a) (een) versie(s) van Ondersteunde Software voor meerdere gebruikers en daaraan geassocieerde Voordelen Aanbiedingen voor een Abonnement voor meerdere gebruikers kunnen bestaan uit verschillende soorten Voordelen. De Abonnementen voor meerdere gebruikers kunnen variëren naargelang de bijbehorende Ondersteunde Software en het Gebied.

Vergoeding voor een Abonnement voor meerdere gebruikers: de vergoeding die wordt of moet worden betaald door U voor een Abonnement voor meerdere gebruikers.

Termijn: de eerste termijn en verlengingen daarvan zoals bedoeld in artikel 3.2 en artikel 5.1 .

Gebied: (a) één of meer landen of rechtsgebieden, zoals vermeld in de Licentie-ID of (b) indien er geen Licentie-ID is of daarin geen land of rechtsgebied wordt vermeld, het land waarin U een Abonnement voor meerdere gebruikers verkrijgt. Indien dit in de Licentie-ID wordt vermeld of indien U het Abonnement voor meerdere gebruikers in een Lidstaat van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie verkrijgt, wordt met de term 'Gebied' verwezen naar alle landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.

Gebruiker: elk van de onderstaande personen: (i) de Contractbeheerder of Softwarecoördinator die U als Uw primair bevoegde vertegenwoordiger hebt aangewezen voor Uw Abonnement voor meerdere gebruikers en die onder andere verantwoordelijk is voor het beheer van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers en het beheer van toegang tot Uw Abonnementsaccount voor meerdere gebruikers; of (ii) een Personeelslid dat door Uw Contractbeheerder of Softwarecoördinator dan wel door Autodesk via haar registratieprocedure aan Uw Abonnementsaccount is toegevoegd voor de Installatie van en Toegang tot Voordelen.

U: de onderneming of andere rechtspersoon ten behoeve waarvan een Abonnement voor meerdere gebruikers is aangeschaft indien dat Abonnement voor meerdere gebruikers ten behoeve van een dergelijke rechtspersoon wordt aangeschaft (bijvoorbeeld door een werknemer, onafhankelijke opdrachtnemer of andere bevoegde vertegenwoordiger) of, bij het ontbreken van een dergelijke rechtspersoon, de persoon die voor eigen rekening een Abonnement voor meerdere gebruikers aanschaft. Voor de duidelijkheid, 'U' verwijst alleen naar een specifiek genoemde rechtspersoon of natuurlijke persoon en niet naar eventuele dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van een dergelijke rechtspersoon of een natuurlijke persoon of enig andere gelieerde persoon.

2. VOORDELEN.

2.1 Voordelen.

2.1.1 Gedurende de Termijn, onverminderd het bepaald in artikel 2.1.2 hieronder, hebt U recht op en zal Autodesk U of Uw Gebruikers de vermelde Voordelen verstrekken die Autodesk in het Gebied ter beschikking stelt voor het niveau of de categorie van het Abonnement voor meerdere gebruikers dat U hebt aangeschaft.

2.1.2 Voorwaarden voor Voordelen. Bepaalde Voordelen kunnen rechten omvatten die een aanvulling vormen op of afwijken van de rechten in dit Abonnement voor meerdere gebruikers.

2.1.2.1 Deze Voordelen zijn onderworpen aan de desbetreffende voorwaarden van Autodesk ('Voorwaarden voor Voordelen'), die staan vermeld in of toegankelijk zijn via Autodesk Account.

2.1.2.2 U gaat ermee akkoord dat indien U of Uw Gebruikers een Voordeel aanvragen, aanvaarden of gebruiken, U bent gebonden aan en ervoor zult zorgen dat Uw Gebruikers zijn gebonden aan de op dit Voordeel toepasselijke Voorwaarden voor Voordelen en de eventuele periodieke wijzigingen die Autodesk bij schriftelijke kennisgeving in overeenstemming met dit Abonnement voor meerdere gebruikers of de desbetreffende Voorwaarden voor Voordelen daarin aanbrengt (welke voorwaarden en periodieke wijzigingen daarin deel uitmaken van en bij verwijzing zijn opgenomen in dit Abonnement voor meerdere gebruikers).

2.1.2.3 U erkent dat Autodesk nadere aanvaarding van dergelijke Voorwaarden voor Voordelen als voorwaarde kan stellen voor het gebruik van of de toegang tot bepaalde Voordelen.

2.1.2.4 Daarnaast gaat U ermee akkoord dat indien U of Uw Gebruikers deze Voorwaarden voor Voordelen die van toepassing zijn op een bepaald Voordeel niet accepteert en niet daarmee instemt, U niet gerechtigd zal zijn tot ontvangst of Installatie van of Toegang tot dit Voordeel, ook niet indien Autodesk dat Voordeel ter beschikking heeft gesteld in Uw Autodesk Account.

2.2 Autodesk behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving Voordelen te wijzigen of toe te voegen aan dan wel te verwijderen uit een Abonnement voor meerdere gebruikers. AUTODESK GARANDEERT NIET DAT ZIJ GEDURENDE DE TERMIJN VAN UW ABONNEMENT VOOR MEERDERE GEBRUIKERS EEN BEPAALD VOORDEEL TER BESCHIKKING ZAL STELLEN EN U ERKENT DAT U EEN DERGELIJK VOORDEEL MOGELIJK NIET ZULT ONTVANGEN.

2.3 U erkent en stemt ermee in dat het maximumaantal Gebruikers dat zich gelijktijdig Toegang verschaft tot een bepaald Voordeel of dit op andere wijze gebruikt, op geen enkel moment het Toegestane aantal gebruikers of eventuele overige grenzen die zijn gesteld door technische beperkingen van Autodesk, mag overschrijden. Voorts heeft Autodesk het recht om het aantal Gebruikers te beperken dat toegang heeft tot alle of een gedeelte van de Voordelen en dat anderszins toegang heeft tot Autodesk Account, en er kunnen vergoedingen of andere voorwaarden van toepassing zijn indien U Gebruikers wilt toevoegen buiten de richtlijnen van Autodesk. U komt overeen en verklaart dat alle Gebruikers zich zullen houden aan de algemene voorwaarden van dit Aboonnement voor meerdere gebruikers. Autodesk behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om te controleren of Gebruikers door U zijn geautoriseerd en om toegang tot Voordelen te beperken indien, naar het redelijke oordeel van Autodesk, een Gebruiker niet op deze manier kan worden gecontroleerd.

2.4 Het is U niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk enig Voordeel te distribueren, te verhuren, uit te lenen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen of te verhandelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten op Ondersteunde Software die als Voordeel aan U ter beschikking zijn gesteld) of een Voordeel te delen met een andere natuurlijke of rechtspersoon. Alleen Gebruikers mogen de Voordelen Installeren en gebruiken. De Voordelen mogen niet worden gedeeld met derden die geen Gebruiker zijn.

2.5 Uitwerking van Overgezette abonnementen.

2.5.1 Indien Autodesk of een wederverkoper U voorziet van een Overgezet abonnement, worden 30 kalenderdagen na het begin van het Overgezette abonnement de Voordelen van dit Abonnement voor meerdere gebruikers op de Ondersteunde Software vanaf dat moment beschouwd als 'Voordelen van oorspronkelijk abonnement'. Met uitzondering van wat is bepaald in de Voorwaarden voor Voordelen in de vorm van rechten voor thuisgebruik en de Voorwaarden voor Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies, worden alle rechten die U bij dezen worden verleend met betrekking tot eventuele Voordelen van oorspronkelijk abonnement, 30 kalenderdagen na het begin van Uw Overgezette abonnement beëindigd. 30 kalenderdagen na het begin van het Overgezette abonnement geldt, met uitzondering van wat is bepaald in de Voorwaarden voor Voordelen in de vorm van rechten voor thuisgebruik en de Voorwaarden voor Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies, het volgende: (a) U dient onmiddellijk alle gebruik van Voordelen van oorspronkelijk abonnement te staken, en (b) U bent niet langer gemachtigd tot Toegang of overig gebruik van deze Voordelen van oorspronkelijk abonnement. Op verzoek van Autodesk, indien van toepassing, gaat U ermee akkoord alle exemplaren van de Voordelen van oorspronkelijk abonnement te de-installeren of te vernietigen of te retourneren aan Autodesk of de wederverkoper van wie U deze hebt verkregen. Wanneer Autodesk hierom vraagt, behoudt Autodesk zich het recht voor om te verlangen dat U, voor zover van toepassing, afdoende aantoont dat alle exemplaren van alle Voordelen van oorspronkelijk abonnement zijn gede-installeerd en dat deze, indien Autodesk hierom heeft gevraagd, zijn vernietigd of geretourneerd aan Autodesk of de wederverkoper van wie U deze hebt verkregen.

2.5.2 In het kader van deze Overeenkomst is de begindatum van een Overgezet abonnement de datum die wordt bepaald door Autodesk overeenkomstig haar beleid inzake het opnemen van Uw Overgezette abonnement in de Autodesk-systemen.

2.6 Autodesk behoudt zich het recht voor, maar is niet verpicht om op enig moment te controleren of Gebruikers door U zijn geautoriseerd en om toegang tot Voordelen te beperken indien, naar het redelijke oordeel van Autodesk, een Gebruiker niet op deze manier kan worden gecontroleerd. Bovendien gaat u ermee akkoord dat Autodesk het recht heeft een audit (digitaal of anderszins) uit te voeren op de Installatie, het gebruik van en/of de Toegang tot Voordelen van U of door U Benoemde Gebruikers, met inbegrip van Toegang tot machine-ID's, serienummers en bijbehorende gegevens. Als onderdeel van een dergelijke audit beschikt Autodesk of haar bevoegde vertegenwoordiger tevens over het recht om na voorafgaande kennisgeving aan U op een termijn van vijftien (15) dagen, Uw administratie, systemen en vestigingen te inspecteren, met inbegrip van machine-ID's, serienummers en de bijbehorende gegevens om te controleren of de Installatie, het gebruik van en de Toegang tot alle Voordelen in overeenstemming met dit Abonnement voor meerdere gebruikers en eventuele toepasselijke Voorwaarden voor Voordelen zijn. Ook dient U binnen vijftien (15) dagen na een dergelijke voorafgaande kennisgeving van een audit alle administratieve bescheiden en gegevens waar Autodesk om verzoekt aan Autodesk te verstrekken om haar in staat te stellen te controleren of de Installatie, het gebruik van en/of de Toegang tot alle Voordelen in overeenstemming met dit Abonnement voor meerdere gebruikers en eventuele bijbehorende Voorwaarden voor Voordelen zijn. U dient volledige medewerking aan een dergelijke audit te verlenen. Indien Autodesk bepaalt dat de Installatie, het gebruik van of de Toegang tot een Voordeel door U of Uw Gebruikers niet in overeenstemming met dit Abonnement voor meerdere gebruikers en/of eventuele bijbehorende Voorwaarden voor Voordelen zijn, dient U onmiddellijk die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de Installatie, het gebruik van en/of de Toegang door U of Uw Gebruikers in overeenstemming te brengen met dit Abonnement voor meerdere gebruikers en de redelijke kosten van de audit te betalen. Benevens een dergelijk recht op betaling behoudt Autodesk zich het recht voor eventuele andere verhaalsmogelijkheden in te roepen die haar wettig toekomen, hetzij op grond van dit Abonnement voor meerdere gebruikers, hetzij anderszins.

3. AANKOOP EN VERLENGING.

3.1 Aankoop. Bij aankoop van een Abonnement voor meerdere gebruikers ontvangt U van Autodesk instructies omtrent de wijze waarop U toegang tot informatie en Voordelen in verband met dat Abonnement voor meerdere gebruikers kunt verkrijgen op Autodesk Account.

3.2 Verlenging. Indien Autodesk in Uw Gebied algemeen een verlenging van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers aanbiedt, kunt U vóór het verstrijken van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers een bijkomende termijn ('Verlengingstermijn') aanschaffen bij een wederverkoper of Autodesk. Indien U in verband met dit Abonnement voor meerdere gebruikers hebt gekozen voor een automatische verlengingsregeling, geldt elke automatische verlenging als een Verlengingstermijn. Tenzij anders met Autodesk is overeengekomen zal, indien U Uw Abonnement voor meerdere gebruikers niet verlengt voordat de Termijn verstrijkt of U Uw automatische verlenging annuleert, Uw Abonnement voor meerdere gebruikers automatisch verlopen.

4. LEVERING.

Software die in Voordelen is opgenomen wordt naar eigen inzicht van Autodesk: (a) verstrekt als download op Autodesk Account; (b) op basis van FCA-voorwaarden (Incoterms 2014) naar u verzonden van de vestiging van Autodesk naar het adres in Uw Klantgegevensformulier (of indien geen Klantgegevensformulier of adres is opgegeven, elk ander aan Autodesk bekend of door of namens U opgegeven adres); of (c) naar u verzonden via een derde waaraan Autodesk bevoegdheid heeft verleend. Indien van toepassing ontvangt U bericht van Autodesk omtrent de beschikbaarheid van software als onderdeel van Voordelen en de wijze van levering. Indien Autodesk aan U verzendt, doet zij in zakelijk opzicht redelijke pogingen om binnen dertig (30) dagen na haar kennisgeving dan wel na Uw verzoek om fysieke verzending te leveren. Autodesk is echter niet aansprakelijk voor verliezen of kosten die voor Uw rekening komen als gevolg van te late levering of levering aan het verkeerde adres. Voor fysieke verzendingen kunnen er bijkomende kosten in rekening worden gebracht.

5. TERMIJN EN BEËINDIGING.

5.1 Ingangsdatum en termijn. De Ingangsdatum van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers is de door Autodesk in overeenstemming met haar beleid bepaalde datum voor invoer van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers in de systemen van Autodesk. Verlengingstermijnen van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers beginnen op de desbetreffende verjaarsdatum van de Ingangsdatum. Tenzij anders met Autodesk is overeengekomen wordt de eerste termijn ('Eerste Termijn') van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers voortgezet voor één (1), twee (2) of drie (3) jaar vanaf de Ingangsdatum van dat Abonnement voor meerdere gebruikers, afhankelijk van de termijn waarvoor U in aanmerking komt of die door U wordt gekozen en aangeschaft. Verlengingstermijnen van Uw Abonnement voor meerdere gebruikers worden voortgezet voor één (1), twee (2) of drie (3) jaar na de verjaarsdatum van de Ingangsdatum van het Abonnement voor meerdere gebruikers die onmiddellijk volgt op het einde van de Eerste Termijn daarvan of de onmiddellijk daaraan voorafgaande Verlengingstermijn van dat Abonnement voor meerdere gebruikers (al naargelang van toepassing), afhankelijk van de duur van de Verlengingstermijn die U voor dat Abonnement voor meerdere gebruikers kiest en aanschaft. Autodesk streeft ernaar Uw aankoop binnen 48 uur na de Ingangsdatum of desbetreffende verjaarsdatum van de Ingangsdatum van het desbetreffende Abonnement voor meerdere gebruikers (al naargelang van toepassing) te bevestigen.

5.2 Beëindiging. Zowel Autodesk als U kan deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers beëindigen in geval van een tekortkoming in de nakoming daarvan door de wederpartij welke niet binnen tien (10) dagen na schriftelijke ingebrekestelling wordt hersteld. Tevens kan Autodesk Uw Abonnement voor meerdere gebruikers en/of andere verplichtingen van Autodesk of Uw Voordelen op grond van deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers beëindigen of opschorten indien U in gebreke blijft met een betaling aan Autodesk of een wederverkoper of anderszins tekortschiet in de nakoming van de bepalingen in deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers of andere voorwaarden met betrekking tot Uw Abonnement voor meerdere gebruikers. Autodesk kan deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers tevens beëindigen indien Uw faillissement wordt aangevraagd, U failliet wordt verklaard of een regeling treft met Uw schuldeisers. Indien U in liquidatie komt te verkeren of probeert deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers of enig Voordeel over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, wordt deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers automatisch, zonder nadere kennisgeving of handeling van Autodesk beëindigd.

5.3 Gevolg van beëindiging. Op het moment dat Uw Abonnement voor meerdere gebruikers om enigerlei reden wordt beëindigd of komt te vervallen, komen ook deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers en alle rechten en Voordelen die hieruit voortvloeien, te vervallen en dienen U en Uw Gebruikers de ontvangst, het gebruik van en/of toegang tot de Voordelen te staken. Autodesk behoudt zich het recht voor te verlangen dat U afdoende aantoont dat het gebruik van en de toegang tot al dergelijke Voordelen zijn gestaakt.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GEEN GARANTIES.

6.1 Aansprakelijkheidsbeperking. AUTODESK IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET BESCHIKBAAR STELLEN OF OP DE MARKT BRENGEN VAN VOORDELEN GEDURENDE DE TERMIJN VAN UW ABONNEMENT VOOR MEERDERE GEBRUIKERS. AUTODESK IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN. AUTODESK IS NIMMER (DIRECT OF INDIRECT) AANSPRAKELIJK VOOR DE VERGOEDING VAN INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE; WINSTDERVING, OMZETDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS; OF BEDRIJFSONDERBREKING (ONGEACHT HET JURIDISCHE LEERSTUK OP GROND WAARVAN EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVORDERD). DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE ABONNEMENTSOVEREENKOMST VOOR MEERDERE GEBRUIKERS IS BEPERKT TOT TEN HOOGSTE HET DOOR U AAN AUTODESK OF DE WEDERVERKOPER BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAG VOOR HET ABONNEMENT VOOR MEERDERE GEBRUIKERS IN VERBAND WAARMEE DE VORDERING IS ONTSTAAN. DEZE BEPERKINGEN GELDEN TEVENS INDIEN AUTODESK IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ERKENT DAT DE ABONNEMENTSVERGOEDING IN OVEREENSTEMMING IS MET DEZE RISICOVERDELING EN DAT DE IN DIT LID OPGENOMEN BEPERKING EEN ESSENTIEEL ELEMENT VORMT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN. Deze beperkingen gelden in aanvulling op en niet in plaats van de aansprakelijkheidsbeperkingen die in een eventueel toepasselijke Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst worden vermeld.

6.2 Geen garanties. BEHOUDENS ALS VERMELD IN EEN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE AUTODESK LICENTIE- EN SERVICEOVEREENKOMST OF TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN VOOR VOORDELEN EN VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, BIEDT AUTODESK GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN VAN ENIGERLEI AARD MET BETREKKING TOT HET ABONNEMENT VOOR MEERDERE GEBRUIKERS OF EEN VOORDEEL, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ STILZWIJGEND KRACHTENS OF BIJ DE WET OF INGEVOLGE EEN HANDELWIJZE OF HANDELSGEBRUIK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN OMTRENT DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK. ONVERMINDERD ENIGE ANDERSLUIDENDE CONTRACTUELE BEPERKING VORMT HET BOVENSTAANDE NIMMER EEN BEPERKING OP DE WERKING VAN EVENTUELE WETTELIJKE GARANTIES OF VOORWAARDEN WELKE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD.

7. ALGEMENE BEPALINGEN.

7.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten van: (a) Zwitserland indien U Uw Abonnement voor meerdere gebruikers aanschaft in een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten; (b) Singapore indien U Uw Abonnement voor meerdere gebruikers aanschaft in een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië of (c) de staat Californië (en voor zover dit voorrang heeft de federale wet van de Verenigde Staten) indien U Uw Abonnement voor meerdere gebruikers aanschaft in een land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (met inbegrip van het Caraïbisch gebied) of een niet in artikel 7.1 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter) genoemd land. Het recht van dergelijke landen geldt met uitsluiting van de verwijzingsregels daarvan. Het Weens Koopverdrag en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act zijn niet van toepassing (en worden uitgesloten van toepasselijkheid) op deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers. Tevens gaan alle partijen ermee akkoord dat een (rechts)vordering of geschil op grond van of in verband met deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de Superior Court van de staat Californië, County Marin, of de United States District Court for the Northern District of California te San Francisco, met dien verstande dat indien U Uw Abonnement voor meerdere gebruikers aanschaft in: (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, een dergelijke vordering of dergelijk geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) rechtbanken in Zwitserland, of (b) een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië, de vordering of het geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de rechters in Singapore. Het bovenstaande laat het recht van Autodesk onverlet om een rechtsvordering wegens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten in te stellen in elk land waarin een dergelijke vermeende inbreuk is gepleegd.

7.2 Overmacht. Autodesk is niet aansprakelijk voor verlies, schade of boetes wegens niet-nakoming of niet tijdige nakoming als gevolg van natuurrampen, vertragingen bij leveranciers of andere oorzaken waarop Autodesk redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen.

7.3 Cessie, afstand, onderaannemers en gelieerde ondernemingen. Het is U niet toegestaan deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers of enige daarin opgenomen rechten over te dragen (hetzij door de aankoop van aandelen of activa, fusie, wijziging in zeggenschap, van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk. Autodesk mag deze toestemming geheel naar eigen inzicht weigeren en een dergelijke door U bewerkstelligde overdracht is nietig. In het kader van een faillissements- of vergelijkbare procedure wordt deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers behandeld als een uitvoerbare overeenkomst als bedoeld in artikel 365(c)(1) van Titel 11 van de United States Code en kan zij alleen worden overgedragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, die deze toestemming geheel naar eigen beoordeling kan weigeren. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk één of meer van haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers kan overdragen of uitbesteden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het leveren van Voordelen, met dien verstande dat Autodesk is gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen ingevolge deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers. U gaat er tevens mee akkoord dat onderaannemers van Autodesk nakoming van deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers kunnen vorderen (met inbegrip van rechtsvorderingen wegens niet-nakoming daarvan). Afstand van een voorwaarde of bepaling in of verschoning van een tekortkoming in de nakoming van de Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers geldt uitsluitend indien de verklaring van afstand schriftelijk wordt afgelegd en wordt ondertekend door de partij ten aanzien waarvan de afstand wordt ingeroepen. Een (uitdrukkelijke of stilzwijgende) verklaring van afstand geldt nimmer als toestemming, afstand of verschoning ten aanzien van een andere, verschillende of daaropvolgende tekortkoming.

7.4 Exportbeperkingen van de Verenigde Staten. U erkent dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten (VS) inzake exportbeperkingen voor alle Voordelen geldt en U deze wet- en regelgeving zult naleven. Het is op grond van de wet- en regelgeving van de VS inzake exportbeperkingen verboden Voordelen te downloaden, daartoe toegang te verkrijgen, te ontvangen, of anderszins te exporteren, te wederexporteren of over te brengen naar landen en naar eindgebruikers en voor eindgebruik waarvoor beperkingen gelden. U verklaart, garandeert en belooft dat noch U, noch Uw personeel of Gebruikers (a) zich bevinden in, zijn gevestigd in of staatsburger zijn van een land waarvoor beperkingen gelden; (b) zijn opgenomen op enige lijst van de overheid van de VS met eindgebruikers voor wie beperkingen gelden; en (c) tenzij dit op grond van de exportbeperkingen van de VS anderszins is geoorloofd, Voordelen zullen gebruiken voor eindgebruik waarvoor beperkingen gelden, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerp, analyse, simulatie, raming, beoordeling of andere activiteiten in verband met kernwapens, chemische/biologische wapens, raketsystemen of onbemande luchtvaarttoepassingen. U begrijpt dat de voorschriften en beperkingen die naar het recht van de VS voor U gelden kunnen variëren, afhankelijk van de Voordelen die U geniet en in de loop der tijd kunnen veranderen en dat het nodig is de Export Administration Regulations van de VS en de Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control Regulations van de VS te raadplegen om te bepalen welke beperkingen precies voor deze Voordelen gelden.

7.5 Gehele overeenkomst en deelbaarheid. De Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers en eventuele andere voorwaarden waarnaar in deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers wordt verwezen (zoals een eventuele Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst en Voorwaarden voor Voordelen) vormen de gehele overeenkomst tussen partijen (en zijn opgenomen in en treden in de plaats van eventuele voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, besprekingen, mededelingen, verklaringen, garanties, uitingen of afspraken) ten aanzien van het onderwerp daarvan. Partijen erkennen dat zij bij het sluiten van deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers niet zijn afgegaan op andere overeenkomsten, gesprekken, mededelingen, verklaringen, garanties, uitingen of afspraken dan uitdrukkelijk in deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers zijn vermeld. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk de voorwaarden van deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers of van de Voordelen periodiek kan aanvullen of wijzigen mits Autodesk U schriftelijk van de aanvullingen of wijzigingen in kennis stelt voordat de aanvullingen of wijzigingen voor U in werking treden. Voorwaarden die U in enige mededeling opneemt en waarmee U beoogt af te wijken van deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers of Voorwaarden voor Voordelen zijn nietig en ongeldig, tenzij de voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen en door een bevoegde vertegenwoordiger van Autodesk zijn ondertekend. Eventuele andere aanpassingen van deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers zijn tevens ongeldig tenzij de aanpassingen schriftelijk zijn overeengekomen en door een bevoegde vertegenwoordiger van Autodesk zijn ondertekend. Indien een bevoegde rechter bij vonnis in kracht van gewijsde bepaalt dat een bepaling van deze voorwaarden onuitvoerbaar is, wordt een dergelijke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming met de gestelde bedoeling van partijen uitgevoerd en blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht.

7.6 Kennisgevingen. Kennisgevingen van Autodesk dienen schriftelijk te geschieden en kunnen per e-mail worden verzonden, op Autodesk Account of Uw Autodesk-account worden geplaatst of op enige andere wijze die Autodesk redelijkerwijze als passende kennisgeving beschouwt, geschieden. U kunt zich niet afmelden voor de ontvangst van dergelijke kennisgevingen. Kennisgevingen van U dienen schriftelijk te geschieden en kunnen per e-mail worden verstuurd naar contractual.notification@autodesk.com. Kennisgevingen van Autodesk aan U zijn geldig: (i) in geval van kennisgevingen per e-mail, indien verzonden naar het e-mailadres dat in Uw Klantgegevensformulier is vermeld (of indien er geen Klantgegevensformulier of e-mailadres is verstrekt, naar een ander bij Autodesk bekend of door of namens U aan Autodesk opgegeven e-mailadres) of (ii) in geval van plaatsing op Autodesk Account of op andere door Autodesk redelijk geachte wijze, tien (10) Werkdagen nadat dergelijke kennisgevingen op Autodesk Account zijn geplaatst of op een door Autodesk bepaalde, redelijk geachte wijze zijn verstuurd. Kennisgevingen van U aan Autodesk gelden bij ontvangst door Autodesk.

7.7 Privacy en gebruik van gegevens. U erkent en gaat ermee akkoord (ten behoeve van Uzelf en van Uw Gebruikers) dat bepaalde informatie en gegevens ten aanzien van U, Uw Gebruikers (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens) en Uw bedrijf in verband met deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers door U (of namens U handelende derden) en Uw Gebruikers kunnen worden verstrekt aan, en verkregen door, Autodesk en haar wederverkopers (of namens Autodesk of haar wederverkopers handelende derden), met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie of gegevens die zijn verstrekt aan of verkregen door Autodesk en haar wederverkopers (of namens Autodesk en haar wederverkopers handelende derden) via het Klantgegevensformulier dan wel anderszins in verband met bestellingen, registratie, activering, updates, autorisatie van rechten, audits, toezicht op de Installatie van en de Toegang tot Voordelen en het beheer van de relatie met U en Uw Gebruikers. U stemt hierbij (namens Uzelf en Uw Gebruikers) in met het door Autodesk onderhouden, gebruiken, opslaan en bekendmaken van dergelijke informatie en gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens) conform het reglement van Autodesk inzake privacy en gegevensbescherming en de eventuele periodieke wijzigingen daarin, met inbegrip van maar niet beperkt tot het privacybeleid van Autodesk dat momenteel is te vinden op https://www.autodesk.com/privacy. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, erkent U en gaat U (namens Uzelf en Uw Gebruikers) ermee akkoord dat: (a) Autodesk U (en namens U handelende derden) en Uw Gebruikers periodiek kan verzoeken uitdrukkelijk akkoord te gaan met de voorwaarden van het Privacyreglement van Autodesk en/of specifiek gebruik van informatie en gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens); (b) Autodesk informatie en gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie en gegevens omtrent het gebruik van alle eventuele Voordelen door U of Uw Gebruikers, kan verstrekken aan wederverkopers, aan Autodesk gelieerde vennootschappen en andere derden in verband met het verstrekken, onderhouden, beheren en gebruiken van Voordelen of de tenuitvoerlegging van overeenkomsten in verband met Voordelen; en (c) Autodesk deze informatie en gegevens grensoverschrijdend kan overdragen, waaronder aan landen waarin de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving minder bescherming bieden voor de informatie en gegevens van U of Uw Gebruikers dan het land waarin U gevestigd of woonachtig bent. U (namens Uzelf en Uw Gebruikers) bevestigt en gaat ermee akkoord dat Autodesk dergelijke beleidsregels van tijd tot tijd kan wijzigen en dergelijke wijzigingen op U en Uw Gebruikers van toepassing worden bij plaatsing daarvan op de website van Autodesk of andere schriftelijke kennisgeving van Autodesk.

7.8 Geldigheid na beëindiging. Artikel 2.6, 6 en 7 van deze voorwaarden blijven ook na beëindiging van Uw Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers van kracht.

7.9 Herziene voorwaarden. Autodesk kan deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers en/of eventuele Voorwaarden voor Voordelen te allen tijde herzien en zal U in kennis stellen van een dergelijke herziening. Kennisgeving kan via e-mail, plaatsing op Autodesk Account of op elke andere door Autodesk redelijk geachte wijze plaatsvinden. Indien U een dergelijke herziening niet aanvaardt, dient U Autodesk binnen dertig (30) dagen na de datum van de kennisgeving van Autodesk aan U schriftelijk daarvan in kennis te stellen (in overeenstemming met artikel 7.6). Indien U Autodesk hiervan in kennis stelt, blijven op Uw bestaande Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers en de bijbehorende Voordelen de meest recente Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers en bijbehorende Voorwaarden voor Voordelen die U hebft aanvaard (met inbegrip van een eventuele veronderstelde aanvaarding) van kracht tot het einde van Uw dan lopende termijn van de Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers (indien U alle toepasselijke vergoedingen voor de gehele Termijn hebt betaald) en verstrijkt Uw Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers aan het einde van een dergelijke Termijn. Indien U niet alle toepasselijke vergoedingen voor de gehele Termijn hebt betaald, eindigt Uw Abonnement voor meerdere gebruikers aan het einde van de periode waarvoor U de toepasselijke vergoedingen hebt betaald. Indien U Autodesk niet op de bovenstaande wijze in kennis stelt of nieuwe orders plaatst voor, Uw Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers verlengt of (indien van toepassing) Uw jaarlijkse of andere vergoeding voor Uw Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers doorbetaalt, wordt U geacht dergelijke herzieningen voor al Uw Abonnementsovereenkomsten voor meerdere gebruikers te hebben aanvaard. Onverminderd het bovenstaande hebt U ingeval Autodesk deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers herziet, alleen recht op de aanvullende voordelen of services die op grond daarvan worden aangeboden indien U de desbetreffende vergoeding in verband met de herziening aan Autodesk of een wederverkoper hebt betaald.

7.10 Taal. De Engelstalige versie van deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers is wettelijk bindend in geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan. Indien U Uw Abonnement voor meerdere gebruikers in Canada koopt, komt U als volgt overeen: Partijen bevestigen hierbij dat zij deze Abonnementsovereenkomst voor meerdere gebruikers alsmede alle andere documenten in verband daarmee, met inbegrip van kennisgevingen, uitsluitend in de Engelse taal wensen op te stellen. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.