LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Autodesk Abonnement voor een enkele gebruiker Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn de Relatieprogrammavoorwaarden die van toepassing zijn op Uw Autodesk Abonnement voor een enkele gebruiker (de 'Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker').

‘Een enkele gebruiker’ verwijst naar een enkel individu dat is geautoriseerd om voordelen onder en in overeenstemming met deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker te installeren en zich daartoe toegang te verschaffen.

Belangrijk: deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker heeft betrekking op een abonnement voor een desktopsoftwareproduct van Autodesk. Abonnementen voor webservices van Autodesk vallen onder andere algemene voorwaarden voor abonnementen.

1. DEFINITIES.

De volgende termen worden gebruikt met de hieronder omschreven betekenis. Met een hoofdletter geschreven termen die niet in deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Uw Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst.

Autodesk: Autodesk, Inc. is een vennootschap naar het recht van de staat Delaware. Indien U echter inschrijft op de Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker in: (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, betekent 'Autodesk' Autodesk Development Sàrl of in (b) een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië, dan betekent 'Autodesk' Autodesk Asia Pte Ltd.

Autodesk Account: de website die zich bevindt op https://accounts.autodesk.com of een andere door Autodesk aangewezen locatie waar U of de door U Benoemde Gebruiker toegang kan verkrijgen tot Uw accountgegevens en/of Uw Voordelen en/of deze gegevens kan raadplegen of eventuele vervolgsites of andere door Autodesk aangewezen websites of locaties voor Uw Abonnement voor een enkele gebruiker.

Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst: de standaard softwarelicentieovereenkomst of de licentie- en serviceovereenkomst, naar gelang van toepassing, tussen U en Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl of Autodesk Asia Pte Ltd. welke (naargelang van toepassing) is opgenomen in of deel uitmaakt van de download of installatie of anderszins van toepassing is op een exemplaar of versie van de Autodesk-software en op grond waarvan U een licentie voor Installatie van of Toegang tot dat exemplaar van de Autodesk-software verkrijgt.

Voordelen of Rechten: die voordelen die zijn omschreven in, toegankelijk zijn vanaf en ter beschikking zijn gesteld aan U of de door U Benoemde Gebruikers via Autodesk Account en corresponderen met de categorie of het niveau van het Abonnement voor een enkele gebruiker dat U hebt aangeschaft. Voordelen kunnen bestaan uit (onder andere) updates en upgrades, bepaalde ondersteuning, training en andere services en softwareproducten. Voordelen kunnen variëren, afhankelijk van het niveau of de categorie van het Abonnement voor een enkele gebruiker.

Contractbeheerder: een door U aangewezen Personeelslid met de bevoegdheid deze algemene voorwaarden namens U te aanvaarden en U daaraan te binden, Uw Softwarecoördinatoren en Benoemde Gebruikers aan te wijzen op Autodesk Account, die kennisgevingen voor verlenging van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker en andere mededelingen omtrent Uw Abonnement voor een enkele gebruiker ontvangt en, indien de Contractbeheerder geen Softwarecoördinator heeft aangewezen, bepaalde kennisgevingen omtrent de beschikbaarheid van Voordelen ontvangt.

Ondersteunde software: het softwareprogramma van Autodesk waarvoor U zich hebt ingeschreven voor het Abonnement voor een enkele gebruiker, zoals vermeld in Uw orderbevestiging of licentie-ID, al naargelang van toepassing. Eventuele aanvullende softwarecode (waaronder eventuele toegevoegde modules of uitbreidingen van de Ondersteunde Software, hotfixes, uitvoerbare bestanden, bibliotheken, plugins, verbeteringen en/of andere softwarefunctionaliteit ter aanvulling of verbetering van een versie van de Ondersteunde Software) waarvoor geen afzonderlijke Installatie nodig is en die niet onafhankelijk van een versie van de Ondersteunde Software (waarmee die aanvullende softwarecode verband houdt) kan functioneren en die U of de door U benoemde Gebruiker als Voordeel op grond van een Abonnement voor een enkele gebruiker ontvangt, wordt geacht deel uit te maken van die versie van de Ondersteunde Software (waarmee een dergelijke aanvullende softwarecode verband houdt), tenzij Autodesk anderszins heeft bepaald.

Klantgegevensformulier: het (schriftelijke of digitale) formulier dat: (1) U invult en bij een wederverkoper of Autodesk indient of (2) de wederverkoper namens U invult met gebruikmaking van de gegevens die U de wederverkoper heeft verstrekt, en bij Autodesk indient in verband met de order voor een Abonnement voor een enkele gebruiker en waarin de benodigde gegevens voor de aanschaf van het Abonnement voor een enkele gebruiker worden verstrekt.

Ingangsdatum: de vermelde datum in artikel 5.1.

Aanmelden: de identificatie- en authenticatieprocedure waarbij een Benoemde Gebruiker met gebruikmaking van diens Autodesk-ID toegang tot Autodesk Account en/of Toegang tot Voordelen verkrijgt.

Benoemde Gebruiker: U of een Personeelslid waaraan U in overeenstemming met de instructies van Autodesk die specifiek gelden voor Uw Abonnement voor een enkele gebruiker bevoegdheid verleent om Voordelen te Installeren en Toegang daartoe te verkrijgen. Tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Autodesk, dient iedere Benoemde Gebruiker (i) te worden geïdentificeerd met een unieke gebruikersnaam ('Autodesk-ID') en (ii) een persoon en geen groep of algemene aanmelding te zijn.

Softwarecoördinator: een personeelslid dat door U of Uw Contractbeheerder is aangewezen voor specifieke Voordelen. De Softwarecoördinator ontvangt bepaalde kennisgevingen omtrent beschikbare Voordelen en is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van eventuele leveringen van fysieke Voordelen voor de desbetreffende groep.

Overgezet abonnement: een Abonnement voor een enkele gebruiker op een Autodesk-softwareprogramma (a) dat Uw Abonnement voor een enkele gebruiker op de Ondersteunde Software opvolgt of vervangt, (b) wordt geleverd aan U, de partij die dit Abonnement voor een enkele gebruiker op Ondersteunde Software heeft verworven, en (c) waarvoor Autodesk normaal gesproken een afzonderlijke vergoeding in rekening brengt of dat afzonderlijk uitsluitend aan klanten beschikbaar wordt gesteld in het kader van een Relatieprogramma. Op Uw bestelbevestiging of Licentie-id kan zijn aangegeven of een Abonnement voor een enkele gebruiker op een Autodesk-softwareprogramma al dan niet een Overgezet abonnement is. Autodesk bepaalt of een Abonnement voor een enkele gebruiker op een bepaald Autodesk-softwareprogramma een Overgezet abonnement is, en of U voldoet aan de vereisten voor het aanschaffen van een bepaald Overgezet abonnement.

Aboonnement voor een enkele gebruiker: het Relatieprogramma dat over het algemeen wordt aangeboden door Autodesk, waarnaar wordt verwezen als ‘Abonnement voor een enkele gebruiker’ of ‘termijnlicentie’-programma of –plan waaronder Autodesk (onder andere) een beperkte licentie kan verlenen voor (a) versies van Ondersteunde Software en bijbehorende Voordelen. Aanbiedingen van Abonnementen voor een enkele gebruiker kunnen verschillende soorten Voordelen omvatten. Deze Voordelen variëren naargelang de bijbehorende Ondersteunde Software en het Gebied.

Vergoeding voor een Abonnement voor een enkele gebruiker: de door U betaalde of verschuldigde vergoeding voor een Abonnement voor een enkele gebruiker.

Termijn: de eerste termijn en verlengingen daarvan zoals bedoeld in artikel 3.2 en 5.1.

Gebied: (a) één of meer landen of rechtsgebieden, zoals vermeld in de Licentie-ID of (b) indien er geen Licentie-ID is of daarin geen land of rechtsgebied wordt vermeld, het land waarin U een Abonnement voor een enkele gebruiker verkrijgt. Indien dit in de Licentie-ID wordt vermeld of indien U het Abonnement voor een enkele gebruiker in een Lidstaat van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie verkrijgt, wordt met de term 'Gebied' verwezen naar alle landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.

U: de onderneming of andere rechtspersoon ten behoeve waarvan een Abonnement voor een enkele gebruiker wordt aangeschaft indien een Abonnement voor een enkele gebruiker ten behoeve van een dergelijke rechtspersoon wordt aangeschaft (bijvoorbeeld door een werknemer, onafhankelijke opdrachtnemer of andere bevoegde vertegenwoordiger) of, bij het ontbreken van een dergelijke rechtspersoon, de persoon die voor eigen rekening een Abonnement voor een enkele gebruiker aanschaft. Voor de duidelijkheid, 'U' verwijst alleen naar een specifiek genoemde rechtspersoon of natuurlijke persoon en niet naar eventuele dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van een dergelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon of enig andere gelieerde persoon.

2. VOORDELEN.

2.1 Voordelen.

2.1.1 Behoudens de bepalingen in artikel 2.1.2 hieronder hebt U gedurende de Termijn recht op en zal Autodesk U of de door U Benoemde Gebruiker de vermelde Voordelen verlenen die Autodesk ter beschikking stelt in het Gebied voor het niveau of de categorie van het Abonnement voor een enkele gebruiker dat U hebt aangeschaft.

2.1.2 Voorwaarden voor Voordelen. Bepaalde Voordelen kunnen rechten omvatten die een aanvulling vormen op of afwijken van de rechten in deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker.

2.1.2.1 Deze Voordelen zijn onderworpen aan de desbetreffende voorwaarden van Autodesk ('Voorwaarden voor Voordelen'). De Voorwaarden voor Voordelen staan vermeld in of zijn toegankelijk via Autodesk Account.

2.1.2.2 U gaat ermee akkoord dat indien U een Voordeel aanvraagt, aanvaardt of gebruikt, U gebonden bent aan en ervoor zult zorgen dat door U Benoemde Gebruikers zijn gebonden aan de op dit Voordeel toepasselijke Voorwaarden voor Voordelen en de eventuele periodieke wijzigingen die Autodesk bij schriftelijke kennisgeving in overeenstemming met deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of de desbetreffende Voorwaarden voor Voordelen daarin aanbrengt (welke voorwaarden en periodieke wijzigingen deel uitmaken van en bij verwijzing zijn opgenomen in deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker).

2.1.2.3 U erkent dat Autodesk nadere aanvaarding van dergelijke Voorwaarden voor Voordelen als voorwaarde kan stellen voor het gebruik van of de toegang tot bepaalde Voordelen.

2.1.2.4 Daarnaast gaat U ermee akkoord dat indien U of Uw Benoemde Gebruiker niet aanvaardt gehouden te zijn aan de Voorwaarden voor Voordelen die van toepassing zijn op een bepaald Voordeel, U niet gerechtigd zal zijn op de ontvangst of Installatie van of Toegang tot dat Voordeel, ook niet indien Autodesk dat Voordeel beschikbaar heeft gesteld in Uw Autodesk Account.

2.2 Autodesk behoudt zich het recht voor om te harer discretie van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving Voordelen te wijzigen of toe te voegen aan dan wel te verwijderen uit uw Abonnement voor een enkele gebruiker. AUTODESK GARANDEERT NIET DAT ZIJ GEDURENDE DE TERMIJN VAN UW ABONNEMENT VOOR EEN ENKELE GEBRUIKER EEN BEPAALD VOORDEEL TER BESCHIKKING ZAL STELLEN EN U ERKENT DAT U EEN DERGELIJK VOORDEEL MOGELIJK NIET ZULT ONTVANGEN.

2.3 Het is U niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk enig Voordeel te distribueren, te verhuren, uit te lenen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen of te verhandelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten op Ondersteunde Software die als Voordeel aan U ter beschikking zijn gesteld) of een Voordeel te delen met een andere natuurlijke of rechtspersoon. Alleen Benoemde Gebruikers mogen de Voordelen Installeren, benaderen of anderszins gebruiken. De Voordelen mogen niet door een aantal personen worden gedeeld.

2.4 Benoemde Gebruikers.

2.4.1 Benoemde Gebruikers moeten zich voor toegang tot Autodesk Account en het installeren van en/of de Toegang tot Voordelen aanmelden met hun Autodesk-ID.

2.4.2 Een unieke Autodesk-ID, inclusief de bijbehorende rechten en Voordelen, kan alleen worden gebruikt door de Benoemde Gebruiker die met die Autodesk-ID wordt geïdentificeerd en mag niet met anderen worden gedeeld.

2.4.3 Indien algemene aanmelding volgens Uw Abonnement voor een enkele gebruiker is toegestaan, zijn de bepalingen van artikel 2.5.1 en 2.5.2 niet van toepassing op Uw Abonnement voor een enkele gebruiker. Deze aanmeldingsgegevens moeten worden gebruikt om Voordelen te Installeren of daartoe Toegang te krijgen. Bovendien mogen Uw aanmeldingsgegevens en bijbehorende rechten en Voordelen alleen worden gebruikt door één persoon tegelijkertijd en mogen deze niet tegelijkertijd door andere personen worden gedeeld en/of gebruikt.

2.4.4 Een Benoemde Gebruiker kan Toegang verkrijgen tot Autodesk Account en/of Voordelen Installeren en/of daartoe Toegang verkrijgen op meer dan één Computer, met dien verstande dat de Benoemde Gebruiker op ten hoogste drie (3) Computers tegelijk kan zijn aangemeld bij Autodesk Account of Toegang tot Voordelen kan verkrijgen.

2.4.5 U dient ervoor te zorgen dat de door U Benoemde Gebruikers zijn gebonden aan de voorwaarden van dit Abonnement voor een enkele gebruiker (en de eventuele wijzigingen die Autodesk van tijd tot tijd bij schriftelijke kennisgeving daarin aanbrengt zoals in deze overeenkomst is bepaald) en zij deze voorwaarden naleven.

2.4.6 Aan een Personeelslid toegewezen licentie- en andere rechten van de Benoemde Gebruiker kunnen worden toegewezen aan een ander Personeelslid. Het opnieuw toewijzen van Benoemde Gebruikers moet worden uitgevoerd conform de desbetreffende beleidsregels en procedures van Autodesk en is onderworpen aan de termijnen die Autodesk stelt voor opnieuw toewijzen.

2.4.7 Niettegenstaande enige bepalingen in deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of de desbetreffende Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst zijn alle licenties die in het kader van een Abonnement voor een enkele gebruiker aan U of aan de door U Benoemde Gebruikers zijn verleend, van de Licentiecategorie 'Bepaalde Termijn/Bepaalde Duur/Huurlicentie' en mogen deze licenties alleen worden gebruikt door Benoemde Gebruikers.

2.5 Ingang van Overgezette abonnementen.

2.5.1 Indien Autodesk of een wederverkoper U voorziet van een Overgezet abonnement, worden 30 kalenderdagen na het begin van het Overgezette abonnement de Voordelen van dit Abonnement voor een enkele gebruiker op de Ondersteunde Software vanaf dat moment beschouwd als 'Voordelen van oorspronkelijk abonnement'. Met uitzondering van wat is bepaald in de Voorwaarden voor Voordelen in de vorm van rechten voor thuisgebruik en de Voorwaarden voor Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies, worden alle rechten die U bij dezen worden verleend met betrekking tot eventuele Voordelen van oorspronkelijk abonnement, 30 kalenderdagen na het begin van Uw Overgezette abonnement beëindigd. 30 kalenderdagen na het begin van het Overgezette abonnement geldt, met uitzondering van wat is bepaald in de Voorwaarden voor Voordelen in de vorm van rechten voor thuisgebruik en de Voorwaarden voor Voordelen bestaande uit rechten van Vorige Versies, het volgende: (a) U dient onmiddellijk alle gebruik van Voordelen van oorspronkelijk abonnement te staken, en (b) U bent niet langer gemachtigd tot Toegang of overig gebruik van deze Voordelen van oorspronkelijk abonnement. Op verzoek van Autodesk, indien van toepassing, gaat U ermee akkoord alle exemplaren van de Voordelen van oorspronkelijk abonnement te de-installeren of te vernietigen of te retourneren aan Autodesk of de wederverkoper van wie U deze hebt verkregen. Wanneer Autodesk hierom vraagt, behoudt Autodesk zich het recht voor om te verlangen dat U, voor zover van toepassing, afdoende aantoont dat alle exemplaren van alle Voordelen van oorspronkelijk abonnement zijn gedeïnstalleerd en dat deze, indien Autodesk hierom heeft gevraagd, zijn vernietigd of geretourneerd aan Autodesk of de wederverkoper van wie U deze hebt verkregen.

2.5.2 In het kader van deze Overeenkomst is de begindatum van een Overgezet abonnement de datum die wordt bepaald door Autodesk overeenkomstig haar beleid inzake het opnemen van Uw Overgezette abonnement in de Autodesk-systemen.

2.6 Zonder verplichting daartoe behoudt Autodesk zich het recht voor om op enigerlei tijdstip te controleren of Benoemde Gebruikers van U bevoegdheid hebben verkregen en kan Autodesk de toegang tot Voordelen beperken indien een Benoemde Gebruiker naar het redelijk oordeel van Autodesk niet daarop kan worden gecontroleerd. Tevens gaat U ermee akkoord dat Autodesk het recht heeft een audit (digitaal of anderszins) te verlangen van de Installatie, het gebruik van en/of de Toegang tot Voordelen door U of door U Benoemde Gebruikers, met inbegrip van Toegang tot machine-ID's, serienummers en bijbehorende gegevens. Als onderdeel van een dergelijke audit beschikt Autodesk of haar bevoegde vertegenwoordiger tevens over het recht om na voorafgaande kennisgeving aan U op een termijn van vijftien (15) dagen, Uw administratie, systemen en vestigingen te inspecteren, met inbegrip van machine-ID's, serienummers en de bijbehorende gegevens om te controleren of de Installatie, het gebruik van en de Toegang tot alle Voordelen in overeenstemming met deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker en eventuele toepasselijke Voorwaarden voor Voordelen zijn. Ook dient U binnen vijftien (15) dagen na een dergelijke voorafgaande kennisgeving van een audit alle administratieve bescheiden en gegevens waar Autodesk om verzoekt aan Autodesk te verstrekken om haar in staat te stellen te controleren of de Installatie, het gebruik van en/of de Toegang tot alle Voordelen in overeenstemming met deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker en eventuele bijbehorende Voorwaarden voor Voordelen zijn. U dient volledige medewerking aan een dergelijke audit te verlenen. Indien Autodesk bepaalt dat de Installatie, het gebruik van of de Toegang tot een Voordeel door U of door U Benoemde Gebruikers niet in overeenstemming met deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker en/of eventuele bijbehorende Voorwaarden voor Voordelen is, dient U onmiddellijk die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de Installatie, het gebruik van en/of de Toegang door U of door U Benoemde Gebruikers in overeenstemming te brengen met deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker en de redelijke kosten van de audit te betalen. Benevens een dergelijk recht op betaling behoudt Autodesk zich het recht voor eventuele andere verhaalsmogelijkheden in te roepen die haar wettig toekomen, hetzij op grond van deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker, hetzij anderszins.

3. AANKOOP EN VERLENGING.

3.1 Aankoop. Bij aankoop van een Abonnement voor een enkele gebruiker ontvangt U van Autodesk instructies omtrent de wijze waarop U toegang tot Abonnementsgegevens en Voordelen kunt verkrijgen op Autodesk Account.

3.2 Verlenging. Indien Autodesk in Uw Gebied algemeen een verlenging van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker aanbiedt, kunt U vóór het verstrijken van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker een bijkomende termijn ('Verlengingstermijn') aanschaffen bij een wederverkoper of Autodesk. Indien U hebt gekozen voor een automatische verlengingsregeling, geldt elke automatische verlenging als een Verlengingstermijn. Tenzij anders met Autodesk is overeengekomen zal, indien U Uw Abonnement voor een enkele gebruiker niet verlengt voordat de Termijn verstrijkt of U Uw automatische verlenging annuleert, Uw Abonnement voor een enkele gebruiker automatisch verlopen.

4. LEVERING.

Software die in Voordelen is opgenomen wordt naar eigen inzicht van Autodesk: (a) verstrekt als download op Autodesk Account; (b) op basis van FCA-voorwaarden (Incoterms 2014) aan U verzonden van de vestiging van Autodesk naar het adres in Uw Klantgegevensformulier (of indien geen Klantgegevensformulier of adres is opgegeven, elk ander aan Autodesk bekend of door of namens U opgegeven adres); of (c) aan U verzonden via een derde waaraan Autodesk bevoegdheid heeft verleend. Indien van toepassing ontvangt U bericht van Autodesk omtrent de beschikbaarheid van software als onderdeel van Voordelen en de wijze van levering. Indien Autodesk aan U verzendt, doet zij in zakelijk opzicht redelijke pogingen om binnen dertig (30) dagen na haar kennisgeving dan wel na Uw verzoek om fysieke verzending te leveren. Autodesk is echter niet aansprakelijk voor verliezen of kosten die voor Uw rekening komen als gevolg van te late levering of levering aan het verkeerde adres. Voor fysieke verzendingen kunnen er bijkomende kosten in rekening worden gebracht.

5. TERMIJN EN BEËINDIGING.

5.1 Ingangsdatum en termijn. De Ingangsdatum van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker is de door Autodesk in overeenstemming met haar Abonnementsbeleid bepaalde datum voor invoer van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker in de systemen van Autodesk. Verlengingstermijnen van het Abonnement voor een enkele gebruiker beginnen op de desbetreffende verjaarsdatum van de Ingangsdatum. De Eerste Termijn van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker wordt voortgezet voor één (1) maand, drie (3) maanden (ook wel 'kwartaal') of voor één (1), twee (2) of drie (3) jaar vanaf de Ingangsdatum, afhankelijk van de duur van de termijn waarvoor U in aanmerking komt of die door U wordt gekozen en aangeschaft. Verlengingstermijnen van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker worden voortgezet voor één (1) maand, drie (3) maanden (ook wel 'kwartaal' ) of één (1), twee (2) of drie (3) jaar na de verjaarsdatum van de Ingangsdatum die onmiddellijk volgt op het einde van de Eerste Termijn of de onmiddellijk daaraan voorafgaande Verlengingstermijn (al naargelang van toepassing), afhankelijk van de duur van de Verlengingstermijn die U kiest en aanschaft. Autodesk streeft ernaar Uw aankoop binnen 48 uur na de Ingangsdatum of desbetreffende verjaarsdatum van de Ingangsdatum (al naargelang van toepassing) te bevestigen.

5.2 Beëindiging. Zowel Autodesk als U kan deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker beëindigen in geval van een tekortkoming in de nakoming daarvan door de wederpartij welke niet binnen tien (10) dagen na schriftelijke ingebrekestelling wordt hersteld. Tevens kan Autodesk Uw Abonnement voor een enkele gebruiker en/of andere verplichtingen van Autodesk of Uw Voordelen op grond van deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker beëindigen of opschorten indien U in gebreke blijft met een betaling aan Autodesk of een wederverkoper of anderszins tekortschiet in de nakoming van de bepalingen in deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of andere voorwaarden met betrekking tot een dergelijk Abonnement voor een enkele gebruiker. Autodesk kan dit Abonnement voor een enkele gebruiker tevens beëindigen indien Uw faillissement wordt aangevraagd, U failliet wordt verklaard of een regeling treft met Uw schuldeisers. Indien U in liquidatie komt te verkeren of probeert deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of enig Voordeel over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, wordt deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker automatisch, zonder nadere kennisgeving of handeling van Autodesk beëindigd.

5.3 Gevolg van beëindiging. Op het moment dat Uw Abonnement voor een enkele gebruiker om enigerlei reden wordt beëindigd of komt te vervallen, komen ook deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker en alle rechten en Voordelen die hieruit voortvloeien, te vervallen en dient U elk gebruik van en/of elke Toegang tot Voordelen te staken en ervoor te zorgen dat door U Benoemde Gebruikers hun gebruik van en toegang tot alle Voordelen staken. Autodesk behoudt zich het recht voor te verlangen dat U afdoende aantoont dat het gebruik van en de toegang tot alle Voordelen zijn gestaakt.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GEEN GARANTIES.

6.1 Aansprakelijkheidsbeperking. AUTODESK IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET BESCHIKBAAR STELLEN OF OP DE MARKT BRENGEN VAN VOORDELEN GEDURENDE DE TERMIJN VAN UW ABONNEMENT VOOR EEN ENKELE GEBRUIKER. AUTODESK IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES. AUTODESK IS NIMMER (DIRECT OF INDIRECT) AANSPRAKELIJK VOOR DE VERGOEDING VAN INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE; WINSTDERVING, OMZETDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS; OF BEDRIJFSONDERBREKING (ONGEACHT HET JURIDISCHE LEERSTUK OP GROND WAARVAN EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVORDERD). DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE ABONNEMENTSOVEREENKOMST VOOR EEN ENKELE GEBRUIKER IS BEPERKT TOT TEN HOOGSTE HET DOOR U AAN AUTODESK OF DE WEDERVERKOPER BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAG VOOR HET ABONNEMENT VOOR EEN ENKELE GEBRUIKER IN VERBAND WAARMEE DE VORDERING IS ONTSTAAN. DEZE BEPERKINGEN GELDEN TEVENS INDIEN AUTODESK IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ERKENT DAT DE ABONNEMENTSVERGOEDING VOOR HET ABONNEMENT VOOR EEN ENKELE GEBRUIKER IN OVEREENSTEMMING IS MET DEZE RISICOVERDELING EN DAT DE IN DIT LID OPGENOMEN BEPERKING EEN ESSENTIEEL ELEMENT VORMT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN. Deze beperkingen gelden in aanvulling op en niet in plaats van de aansprakelijkheidsbeperkingen die in een eventueel toepasselijke Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst worden vermeld.

6.2 Geen garanties. BEHOUDENS ALS VERMELD IN EEN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE AUTODESK LICENTIE- EN SERVICEOVEREENKOMST OF TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN VOOR VOORDELEN EN VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN BIEDT AUTODESK GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN VAN ENIGERLEI AARD MET BETREKKING TOT HET ABONNEMENT VOOR EEN ENKELE GEBRUIKER OF EEN VOORDEEL, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ STILZWIJGEND, KRACHTENS OF BIJ DE WET OF INGEVOLGE EEN HANDELWIJZE OF HANDELSGEBRUIK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN OMTRENT DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK. ONVERMINDERD ENIGE ANDERSLUIDENDE CONTRACTUELE BEPERKING VORMT HET BOVENSTAANDE NIMMER EEN BEPERKING OP DE WERKING VAN EVENTUEEL WETTELIJKE GARANTIES OF VOORWAARDEN WELKE NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD KUNNEN WORDEN.

7. ALGEMENE BEPALINGEN.

7.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten van: (a) Zwitserland indien U Uw Abonnement voor een enkele gebruiker aanschaft in een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten; (b) Singapore indien U Uw Abonnement voor een enkele gebruiker aanschaft in een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië of (c) de staat Californië (en voor zover dit voorrang heeft de federale wet van de Verenigde Staten) indien U Uw Abonnement voor een enkele gebruiker aanschaft in een land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (met inbegrip van het Caraïbisch gebied) of een niet in artikel 7.1 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter) genoemd land. Het recht van dergelijke landen geldt met uitsluiting van de verwijzingsregels daarvan. Het Weens Koopverdrag en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act zijn niet van toepassing (en worden uitgesloten van toepasselijkheid) op deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker. Tevens gaan alle partijen ermee akkoord dat een (rechts)vordering of geschil op grond van of in verband met deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de Superior Court van de staat Californië, County Marin, of de United States District Court for the Northern District of California te San Francisco, met dien verstande dat indien U Uw Abonnement voor een enkele gebruiker in: (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, de vordering of het geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) rechtbanken in Zwitserland, of (b) een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië, de vordering of het geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de rechters in Singapore. Het bovenstaande laat het recht van Autodesk onverlet om een rechtsvordering wegens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten in te stellen in elk land waarin een dergelijke vermeende inbreuk is gepleegd.

7.2 Overmacht. Autodesk is niet aansprakelijk voor verlies, schade of boetes wegens niet-nakoming of niet tijdige nakoming als gevolg van natuurrampen, vertragingen bij leveranciers of andere oorzaken waarop Autodesk redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen.

7.3 Cessie, afstand en onderaannemers. Het is U niet toegestaan deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of enige daarin opgenomen rechten over te dragen (hetzij door de aankoop van aandelen of activa, fusie, wijziging in zeggenschap, van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk. Autodesk mag deze toestemming geheel naar eigen inzicht weigeren en een dergelijke door U bewerkstelligde overdracht is nietig. In het kader van een faillissements- of vergelijkbare procedure wordt deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker behandeld als een uitvoerbare overeenkomst als bedoeld in artikel 365(c)(1) van Titel 11 van de United States Code en kan zij alleen worden overgedragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, die deze toestemming geheel naar eigen beoordeling kan weigeren. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk één of meer van haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker kan overdragen of uitbesteden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het leveren van Voordelen, met dien verstande dat Autodesk gehouden is tot het nakomen van haar verplichtingen ingevolge deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker. U gaat er tevens mee akkoord dat onderaannemers van Autodesk nakoming van deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker kunnen vorderen (met inbegrip van rechtsvorderingen wegens niet-nakoming daarvan). Afstand van een voorwaarde of bepaling in deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of verschoning van een tekortkoming in de nakoming van de Ondersteuningsovereenkomst geldt uitsluitend indien de verklaring van afstand schriftelijk wordt afgelegd en wordt ondertekend door de partij ten aanzien waarvan de afstand wordt ingeroepen. Een (uitdrukkelijke of stilzwijgende) verklaring van afstand geldt nimmer als toestemming, afstand of verschoning ten aanzien van een andere, verschillende of daaropvolgende tekortkoming.

7.4 Exportbeperkingen van de Verenigde Staten. U erkent dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten ('VS') inzake exportbeperkingen voor alle Voordelen geldt en U deze wet- en regelgeving zult naleven. Het is op grond van de wet- en regelgeving van de VS inzake exportbeperkingen verboden Voordelen te downloaden, daartoe toegang te verkrijgen, te ontvangen, of anderszins te exporteren, te wederexporteren of over te brengen naar landen en naar eindgebruikers en voor eindgebruik waarvoor beperkingen gelden. U verklaart, garandeert en belooft dat noch U, noch Uw Personeel of Benoemde Gebruikers (a) zich bevinden in, gevestigd zijn in of staatsburger zijn van een land waarvoor beperkingen gelden; (b) zijn opgenomen op enige lijst van de overheid van de VS met eindgebruikers voor wie beperkingen gelden; en (c) tenzij dit op grond van de exportbeperkingen van de VS anderszins is geoorloofd, Voordelen zullen gebruiken voor eindgebruik waarvoor beperkingen gelden, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerp, analyse, simulatie, raming, beoordeling of andere activiteiten in verband met kernwapens, chemische/biologische wapens, raketsystemen of onbemande luchtvaarttoepassingen. U begrijpt dat de voorschriften en beperkingen die naar het recht van de VS voor U gelden, kunnen variëren, afhankelijk van de Voordelen die U geniet en in de loop der tijd kunnen veranderen en dat het nodig is de Export Administration Regulations van de VS en de Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control Regulations van de VS te raadplegen om te bepalen welke beperkingen precies voor deze Voordelen gelden.

7.5 Gehele overeenkomst en deelbaarheid. Deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker en eventuele andere voorwaarden waarnaar in deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker wordt verwezen (zoals een eventuele Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst en Voorwaarden voor Voordelen) vormen de gehele overeenkomst tussen partijen (en zijn opgenomen in en treden in de plaats van eventuele voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, gesprekken, mededelingen, verklaringen, garanties, uitingen of afspraken) ten aanzien van het onderwerp daarvan. Partijen erkennen dat zij bij het sluiten van deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker niet zijn afgegaan op andere overeenkomsten, gesprekken, mededelingen, verklaringen, garanties, uitingen of afspraken dan uitdrukkelijk in deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker zijn vermeld. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk de voorwaarden van deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of van de Voordelen periodiek kan aanvullen of wijzigen mits Autodesk U schriftelijk van de aanvullingen of wijzigingen in kennis stelt voordat de aanvullingen of wijzigingen voor U in werking treden. Voorwaarden die U in enige mededeling opneemt en waarmee U beoogt af te wijken van deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker of Voorwaarden voor Voordelen zijn nietig en ongeldig, tenzij de voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen en door een bevoegde vertegenwoordiger van Autodesk zijn ondertekend. Eventuele andere aanpassingen van deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker zijn tevens ongeldig tenzij de aanpassingen schriftelijk zijn overeengekomen en door een bevoegde vertegenwoordiger van Autodesk zijn ondertekend. Indien een bevoegde rechter bij vonnis in kracht van gewijsde bepaalt dat een bepaling van deze voorwaarden onuitvoerbaar is, wordt een dergelijke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming met de gestelde bedoeling van partijen uitgevoerd en blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht.

7.6 Kennisgevingen. Kennisgevingen van Autodesk dienen schriftelijk te geschieden en kunnen per e-mail worden verzonden, op Autodesk Account of Uw Autodesk-account worden geplaatst of op enige andere wijze die Autodesk redelijkerwijze als passende kennisgeving beschouwt, geschieden. U kunt zich niet afmelden voor de ontvangst van dergelijke kennisgevingen. Kennisgevingen van U dienen schriftelijk te geschieden en kunnen per e-mail worden verstuurd naar contractual.notification@autodesk.com. Kennisgevingen van Autodesk aan U zijn geldig: (i) in geval van kennisgevingen per e-mail, indien verzonden naar het e-mailadres dat in Uw Klantgegevensformulier is vermeld (of indien er geen Klantgegevensformulier of e-mailadres is verstrekt, naar een ander bij Autodesk bekend of door of namens U aan Autodesk verstrekt e-mailadres) of (ii) in geval van plaatsing op Autodesk Account of op andere door Autodesk redelijk geachte wijze, tien (10) Werkdagen nadat dergelijke kennisgevingen op Autodesk Account zijn geplaatst of op een door Autodesk redelijk geachte wijze zijn verstuurd. Kennisgevingen van U aan Autodesk gelden bij ontvangst door Autodesk.

7.7 Privacy en gebruik van gegevens. U erkent en gaat er namens U en door U Benoemde Gebruikers mee akkoord dat bepaalde informatie en gegevens ten aanzien van U en door U Benoemde Gebruikers (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens) en Uw bedrijf of het bedrijf van door U Benoemde Gebruikers in verband met deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker door U (of namens U handelende derden) kunnen worden verstrekt aan, en verkregen door, Autodesk en haar wederverkopers (of namens Autodesk of haar wederverkopers handelende derden), met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie of gegevens die zijn verstrekt aan of verkregen door Autodesk en haar wederverkopers (of namens Autodesk en haar wederverkopers handelende derden) via het Klantgegevensformulier dan wel anderszins in verband met bestellingen, registratie, activering, updates, autorisatie van rechten, audits, toezicht op de Installatie van en de Toegang tot Voordelen en het beheer van de relatie met U en door U Benoemde Gebruikers. U stemt hierbij (namens Uzelf en door U Benoemde Gebruikers) in met het door Autodesk onderhouden, gebruiken, opslaan en bekendmaken van dergelijke informatie en gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens) conform het reglement van Autodesk inzake privacy en gegevensbescherming en de eventuele periodieke wijzigingen daarin, met inbegrip van maar niet beperkt tot het privacybeleid van Autodesk dat momenteel te vinden is op https://www.autodesk.com/privacy. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, erkent U en gaat U ermee akkoord dat: (a) Autodesk U en/of door U Benoemde Gebruikers (en namens U of door U Benoemde Ondersteuningsgebruikers handelende derden) periodiek kan verzoeken uitdrukkelijk akkoord te gaan met de voorwaarden van het Privacyreglement van Autodesk en/of specifiek gebruik van informatie en gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens): (b) Autodesk informatie en gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie en gegevens omtrent Uw gebruik van alle eventuele Voordelen, kan verstrekken aan wederverkopers, aan Autodesk gelieerde vennootschappen en andere derden in verband met het verstrekken, onderhouden, beheren en gebruiken van Ondersteuningsvoordelen of in verband met de tenuitvoerlegging van overeenkomsten in verband met Voordelen; en (c) Autodesk deze informatie en gegevens grensoverschrijdend kan overdragen, waaronder aan landen waarin de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving minder bescherming bieden voor de informatie en gegevens van U en door U Benoemde Gebruikers dan het land waarin U gevestigd of woonachtig bent. U erkent en gaat ermee akkoord (namens Uzelf en door U Benoemde Gebruikers) dat Autodesk dergelijke beleidsregels van tijd tot tijd kan wijzigen en dergelijke wijzigingen van toepassing worden op U of door U Benoemde Gebruikers bij plaatsing daarvan op de website van Autodesk of andere schriftelijke kennisgeving van Autodesk.

7.8 Geldigheid na beëindiging. Artikel 6 en 7 van deze voorwaarden blijven ook na beëindiging van Uw Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker van kracht.

7.9 Herziene voorwaarden. Autodesk kan deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker en/of eventuele Voorwaarden voor Voordelen te allen tijde herzien en zal U in kennis stellen van een dergelijke herziening. Kennisgeving kan via e-mail, plaatsing op Autodesk Account of op elke andere door Autodesk redelijk geachte wijze plaatsvinden. Indien U een dergelijke herziening niet aanvaardt, dient U Autodesk binnen dertig (30) dagen na de datum van de kennisgeving van Autodesk aan U schriftelijk daarvan in kennis te stellen (in overeenstemming met artikel 7.6). Indien U Autodesk hiervan in kennis stelt, blijven op Uw bestaande Abonnement voor een enkele gebruiker en de bijbehorende Voordelen de meest recente Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker en bijbehorende Voorwaarden voor Voordelen die U hebt aanvaard (met inbegrip van een eventuele veronderstelde aanvaarding) van kracht tot het einde van Uw dan lopende termijn van Uw Abonnement voor een enkele gebruiker (indien U alle toepasselijke vergoedingen voor de gehele Termijn heeft betaald) en verstrijkt Uw Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker aan het einde van een dergelijke Termijn. Indien U niet alle toepasselijke vergoedingen voor de gehele Termijn heeft betaald, eindigt Uw Abonnement voor een enkele gebruiker aan het einde van de periode waarvoor U de toepasselijke vergoedingen heeft betaald. Indien U Autodesk niet op de bovenstaande wijze in kennis stelt of nieuwe orders plaatst voor, Uw Abonnement voor een enkele gebruiker verlengt of (indien van toepassing) Uw Abonnementsvergoeding doorbetaalt, wordt U geacht dergelijke herzieningen voor al Uw Abonnementen voor een enkele gebruiker te hebben aanvaard. Onverminderd het bovenstaande hebt U ingeval Autodesk deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker herziet alleen recht op aanvullende voordelen of services die op grond daarvan worden aangeboden indien U de desbetreffende vergoeding in verband met de herziening aan Autodesk of een wederverkoper heeft betaald.

7.10 Taal. De Engelstalige versie van deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker is wettelijk bindend in geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan. Indien U het Abonnement voor een enkele gebruiker in Canada koopt, komt U als volgt overeen: Partijen bevestigen hierbij dat zij deze Abonnementsovereenkomst voor een enkele gebruiker alsmede alle andere documenten in verband daarmee, met inbegrip van kennisgevingen, uitsluitend in de Engelse taal wensen op te stellen. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.