LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Algemene voorwaarden voor ondersteuning

Uw recht op technische ondersteuning van enigerlei niveau is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden (de 'Ondersteuningsovereenkomst'). Met een hoofdletter geschreven termen die in deze Ondersteuningsovereenkomst worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in Uw Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst, Autodesk Onderhoudsplan of Autodesk Subscription-overeenkomst.

1. DEFINITIES

Autodesk:Autodesk, Inc. is een vennootschap naar het recht van de staat Delaware. Indien U de Ondersteuning echter aanschaft in: (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, betekent 'Autodesk' Autodesk Development Sàrl of in (b) een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië, dan betekent 'Autodesk' Autodesk Asia Pte Ltd.

Autodesk Account: de websites die zich bevinden op https://accounts.autodesk.com of andere aangewezen Autodesk-locaties waar U toegang tot en inzage in Uw accountgegevens en Voordelen hebt of vervolgsites daarvan, dan wel andere door Autodesk aangewezen websites of locaties voor Autodesk Ondersteuning.

Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst: naargelang van toepassing, de softwarelicentieovereenkomst of de licentie- en serviceovereenkomst tussen U en Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl of Autodesk Asia Pte Ltd. (naargelang van toepassing) welke is opgenomen in of deel uitmaakt van de download of installatie of anderszins van toepassing is op elk exemplaar van de Ondersteunde Software en op grond waarvan U een licentie voor de installatie van of Toegang tot de Ondersteunde Software verkrijgt.

Autodesk Onderhoudsplan: de standaard Autodesk onderhoudsplanovereenkomst tussen U en Autodesk die van toepassing is op Uw recht ondersteuningsplanvoordelen te ontvangen (met inbegrip van maar niet beperkt tot Ondersteuning) in verband met de Ondersteunde Software.

Autodesk Abonnementsovereenkomst: de tussen U en Autodesk gesloten standaard Autodesk abonnementsovereenkomst die van toepassing is op Uw recht abonnementsvoordelen te ontvangen (met inbegrip van maar niet beperkt tot Ondersteuning) in verband met de Ondersteunde Software of de standaard Servicevoorwaarden van Autodesk 360 tussen U en Autodesk welke deel uitmaken van of van toepassing zijn op Uw toegang tot en gebruik van Ondersteunde Services (met inbegrip van maar niet beperkt tot Uw recht op Ondersteuning) (naargelang van toepassing).

Ondersteunde Service: Autodesk-software die als service wordt geleverd en waarvoor U standalone Ondersteuning hebt aangeschaft of anderszins recht hebt op Ondersteuning ingevolge Uw Autodesk Abonnementsovereenkomst (naargelang van toepassing), zoals op Uw orderbevestiging of Licentie-ID wordt vermeld. Uitsluitend in het kader van deze Ondersteuningsovereenkomst omvat Uw Ondersteunde Service tevens eventuele software die in verband met Uw Ondersteunde Service is verstrekt.

Ondersteunde Software: het Autodesk-softwareprogramma waarvoor U standalone Ondersteuning aankoopt of die U anderszins recht geeft op Ondersteuning conform Uw Autodesk Onderhoudsplan of Autodesk Abonnementsovereenkomst, zoals, naar gelang van toepassing, in Uw orderbevestiging of licentie-ID wordt vermeld. Eventuele aanvullende softwarecode (waaronder eventueel toegevoegde modules of uitbreidingen van de Ondersteunde Software, hotfixes, uitvoerbare bestanden, bibliotheken, plugins, verbeteringen of andere softwarefunctionaliteit ter aanvulling of verbetering van de Ondersteunde Software) die als onderdeel van Ondersteuningsvoordelen aan U wordt verstrekt, wordt geacht deel uit te maken van de versie van de Ondersteunde Software waarvoor dergelijke code is verstrekt, tenzij door Autodesk anders is vermeld.

Klantgegevensformulier: het (schriftelijke of digitale) formulier dat: (1) U invult en bij een wederverkoper of Autodesk indient of (2) de wederverkoper namens U invult met gebruikmaking van de gegevens die U de wederverkoper hebt verstrekt, en bij Autodesk indient in verband met de order voor Ondersteuning en waarin de benodigde gegevens voor de aanschaf van Ondersteuning worden verstrekt.

Ingangsdatum: de vermelde datum in artikel 4.1.

Ondersteuning: het algemene programma dat door Autodesk wordt aangeboden en waaronder Autodesk onder andere technische ondersteuningsservices en de bijbehorende voordelen kan verlenen voor een Ondersteunde Service of voor Ondersteunde Software. De Ondersteuning kan op verschillende niveaus worden verleend, afhankelijk van het niveau dat U hebt gekocht of waarop U anderszins recht hebt.

Ondersteuningsvoordelen: die Ondersteuningsvoordelen welke in Uw Autodesk Account zijn omschreven en overeenkomen met het niveau of de categorie Ondersteuning die U hebt gekocht of waarop U anderszins recht hebt. Ondersteuningsvoordelen kunnen onder andere bestaan uit online- en/of telefonische technische ondersteuningsservices en toegang tot forums en content in verband met ondersteuning. Ondersteuningsvoordelen kunnen variëren, al naargelang de bijbehorende Ondersteunde Services en Ondersteunde Software en het Gebied.

Ondersteuningsvergoeding: de vergoeding die U betaalt voor de Ondersteuning.

Ondersteuningsgebruiker: gekwalificeerde personen die bevoegd zijn om namens U Ondersteuningsverzoeken in te dienen en namens U toegang hebben tot Ondersteuningsvoordelen. Of een persoon in aanmerking komt als Ondersteuningsgebruiker wordt bepaald op grond van de reglementen van Autodesk voor specifieke Ondersteuning of de Autodesk Onderhoudsplannen of Autodesk Abonnementsovereenkomsten (naargelang van toepassing).

Termijn: de eerste termijn en verlengingen daarvan zoals bedoeld in artikel 3.2 en 4.1.

Gebied: (a) één of meer landen of rechtsgebieden zoals vermeld in de Licentie-ID of (b) indien er geen Licentie-ID is of daarin in geen land of rechtsgebied wordt vermeld, het land waarin U Ondersteuning verkrijgt. Indien dit in de Licentie-ID is vermeld of indien U Ondersteuning verkrijgt in een Lidstaat van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie wordt met de term 'Gebied' verwezen naar alle landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.

U of Uw: de onderneming of andere rechtspersoon ten behoeve waarvan Ondersteuning wordt aangeschaft of de persoon (bijvoorbeeld een werknemer, onafhankelijke opdrachtnemer of andere bevoegde vertegenwoordiger) die Ondersteuning aanschaft ten behoeve van een dergelijke entiteit of, bij het ontbreken van een dergelijke entiteit, de natuurlijke persoon die voor eigen rekening Ondersteuning aanschaft. Voor de duidelijkheid, 'U' verwijst alleen naar een specifieke rechtspersoon of natuurlijke persoon en niet naar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van een dergelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon of daaraan gelieerde persoon.

2.  ONDERSTEUNINGSVOORDELEN

Ondersteuningsvoordelen. Gedurende de Termijn hebt U recht op en zal Autodesk U de vermelde Ondersteuningsvoordelen verlenen die Autodesk in het Gebied ter beschikking stelt voor Ondersteuning op het niveau of in de categorie die U hebt aangeschaft of waarop U anderszins recht hebt. Bepaalde Ondersteuningsvoordelen kunnen rechten en verplichtingen omvatten die een aanvulling vormen op of afwijken van de rechten en verplichtingen in deze Overeenkomst. Deze Ondersteuningsvoordelen zijn onderworpen aan de desbetreffende Voorwaarden van Autodesk ('Voorwaarden voor Ondersteuningsvoordelen'). De Voorwaarden voor Ondersteuningsvoordelen staan vermeld in of zijn toegankelijk via Autodesk Account. U gaat ermee akkoord dat indien U een Ondersteuningsvoordeel aanvraagt, aanvaardt of gebruikt, U bent gebonden aan de Voorwaarden voor ondersteuningsvoordelen en de eventuele periodieke wijzigingen die Autodesk bij schriftelijke kennisgeving in overeenstemming met deze Overeenkomst of in overeenstemming met de toepasselijke Voorwaarden voor ondersteuningsvoordelen daarin aanbrengt (welke voorwaarden en periodieke wijzigingen daarin onderdeel vormen van en bij verwijzing zijn opgenomen in deze Overeenkomst). Daarnaast gaat U ermee akkoord dat U deze Voorwaarden voor Ondersteuningsvoordelen zult naleven. U erkent dat Autodesk nadere aanvaarding van dergelijke Voorwaarden voor Ondersteuningsvoordelen als voorwaarde kan stellen voor het gebruik van of de toegang tot bepaalde Ondersteuningsvoordelen.

2.2  Taal van Ondersteuningsvoordelen. Ondersteuningsvoordelen worden verstrekt in het Engels, maar Autodesk zal ernaar streven verzoeken te honoreren om Ondersteuningsvoordelen in de lokale taal te verstrekken wanneer de voordelen in deze taal beschikbaar zijn.

2.3  Uitsluiting van Ondersteuningsvoordelen. Autodesk is niet verplicht Ondersteuningsvoordelen te verstrekken onder omstandigheden die het gevolg zijn van:

(a) het gebruiken van de Computer waarmee toegang tot de Ondersteunde Service of Ondersteunde Software wordt verkregen onder omgevingsomstandigheden die afwijken van omstandigheden die door de Computerfabrikant zijn gespecificeerd;

(b) het gebruiken van de Ondersteunde Service of Ondersteunde Software met software en/of hardware van derden welke niet door Autodesk in de toepasselijke systeemvereisten en/of documentatie wordt vermeld;

(c) het niet onderhouden van de Computer voor toegang tot de Ondersteunde Software overeenkomstig de voorgeschreven normen van de Computerfabrikant;

(d) het niet ervoor zorgen dat Uw personeel en medewerkers volledig zijn opgeleid in het gebruik en de werking van de Ondersteunde Service of Ondersteunde Software;

(e) het niet voldoen van de hardware van Uw computer aan de minimumspecificaties die Autodesk voorschrijft voor toegang tot de Ondersteunde Service of Ondersteunde Software;

(f) het verkrijgen van toegang tot de Ondersteunde Service of Ondersteunde Software met gebruikmaking van andere software, firmware en/of hardware van derden dan door Autodesk aangegeven besturingssysteemsoftware van derden; of

(g) het gebruiken van en verkrijgen van toegang tot de Ondersteunde Service of Ondersteunde Software in afwijking van, naargelang van toepassing, de toepasselijke Autodesk Abonnementsovereenkomst of Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst.

2.4  Voorwaarden voor Ondersteuningsvoordelen. Als voorwaarde voor Uw recht Ondersteuningsvoordelen te ontvangen, moet U:

(a) ervoor zorgen dat de verzoeken van Uw Ondersteuningsgebruikers worden ingediend in overeenstemming met deze Ondersteuningsovereenkomst;

(b) ervoor zorgen dat U of Uw Ondersteuningsgebruikers Autodesk de gegevens en specificaties verstrekken welke Autodesk in redelijkheid verlangt om Ondersteuningsvoordelen te verstrekken;

(c) de instructies en procedures van Autodesk voor het oplossen van problemen volgen voordat er een verzoek om een Ondersteuningsvoordeel wordt ingediend;

(d) eventueel door Autodesk aangegeven procedures voor probleemomschrijving, probleemanalyse en serviceverzoeken volgen;

(e) alle door Autodesk verstrekte richtlijnen omtrent het juiste gebruik van de functies van de Ondersteunde Service volgen voor verzoeken om een Ondersteuningsvoordeel;

(f) Ondersteuningsgebruikers de meest recente bij Autodesk verkrijgbare Documentatie voor de toepasselijke Ondersteunde Service of Ondersteunde Software verstrekken.

2.5  Levering van Ondersteuningsvoordelen en omvang van het gebruik. Ondersteuningsvoordelen voor, naargelang van toepassing, Ondersteunde Services of Ondersteunde Software, worden door Autodesk uitsluitend aan U verstrekt via Ondersteuningsgebruikers. Op de levering van Ondersteuningsvoordelen door Autodesk is uitsluitend deze Ondersteuningsovereenkomst van toepassing. U erkent en gaat ermee akkoord dat Ondersteuningsvoordelen uitsluitend voor Uw intern gebruik worden verstrekt om U en Uw Ondersteuningsgebruikers te ondersteunen bij de toegang tot en het gebruik van, naargelang van toepassing, de Ondersteunde Service of de Ondersteunde Software. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Ondersteuningsvoordelen niet hoeven bij te dragen aan het bereiken van de binnen het kader van Uw Ontwerp gewenste resultaten.

2.6  Wijziging van Ondersteuningsvoordelen. Autodesk behoudt zich het recht voor eventuele Ondersteuningsvoordelen (waaronder eventuele daarvoor geldende aanvullende voorwaarden) naar eigen inzicht te wijzigen of van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving Ondersteuningsvoordelen toe te voegen aan of te verwijderen uit de Ondersteuningsservice.

3.  AANKOOP EN VERLENGING

3.1  Aankoop. Wanneer U Ondersteuning voor een Ondersteunde Service of Ondersteunde Software aankoopt of daar anderszins toe bent gerechtigd, ontvangt U van Autodesk instructies over de wijze waarop U via Autodesk Account toegang tot dergelijke Ondersteuning kunt verkrijgen.

3.2  Verlenging. Indien U standalone Ondersteuning hebt gekocht en Autodesk in Uw land algemeen Ondersteuning te koop aanbiedt, kunt U de Ondersteuning vóór het verstrijken van de Ondersteuningstermijn verlengen door een bijkomende termijn ('Verlengingstermijn') te kopen bij een wederverkoper, distributeur of Autodesk. Indien U hebt gekozen voor een automatische verlengingsregeling, geldt elke automatische verlenging als een Verlengingstermijn. Als Uw Ondersteuning niet wordt verlengd voordat de Termijn verstrijkt of U Uw automatische verlenging annuleert, komen deze Ondersteuningsovereenkomst en Uw recht op Ondersteuningsvoordelen automatisch te vervallen, tenzij anders met Autodesk is overeengekomen.

4.  TERMIJN EN BEËINDIGING

4.1  Ingangsdatum en termijn: De Ingangsdatum voor aanvang van deze Ondersteuningsovereenkomst en Uw Ondersteuningsvoordelen is de door Autodesk in overeenstemming met haar Ondersteuningsbeleid bepaalde datum voor invoer van de door U gekochte Ondersteuningsservice of ander recht in de systemen van Autodesk. Verlengingstermijnen voor Ondersteuning beginnen op een verjaarsdatum van de Ingangsdatum. Indien U standalone Ondersteuning hebt gekocht, wordt de Eerste Termijn van Uw Ondersteuning voortgezet voor één (1) maand, drie (3) maanden (ook wel 'kwartaal') of voor één (1), twee (2) of drie (3) jaar vanaf de Ingangsdatum voortgezet, afhankelijk van de duur van de Verlengingstermijn die U kiest en koopt. Verlengingstermijnen van Uw standalone Ondersteuning worden voortgezet voor één (1) maand, drie (3) maanden (ook wel 'kwartaal') of één (1), twee (2) of drie (3) jaar na de verjaarsdatum van de Ingangsdatum die onmiddellijk volgt op het einde van de Eerste Termijn of de onmiddellijke voorafgaande Verleningstermijn (al naargelang van toepassing), afhankelijk van de duur van de Verlengingstermijn die U kiest en koopt. Autodesk streeft ernaar Uw aankoop binnen 48 uur na de Ingangsdatum of de desbetreffende verjaarsdatum van een Ingangsdatum (al naargelang van toepassing) te bevestigen. Indien U recht hebt op Ondersteuning op grond van een Autodesk Onderhoudsplan of Autodesk Abonnementsovereenkomst, is de Termijn van Uw Ondersteuning gelijk aan de termijn van het Autodesk Onderhoudsplan of de Autodesk Abonnementsovereenkomst.

4.2  Beëindiging. Zowel Autodesk als U kan deze Ondersteuningsovereenkomst beëindigen in geval van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij welke niet binnen tien (10) dagen na schriftelijke ingebrekestelling wordt hersteld. Tevens kan Autodesk in plaats van beëindiging Uw toegang tot Ondersteuningsvoordelen en/of andere verplichtingen van Autodesk of Uw rechten ingevolge deze Ondersteuningsovereenkomst opschorten indien U Autodesk, een wederverkoper of een distributeur waaraan Autodesk direct of indirect bevoegdheid heeft verleend, verzuimt te betalen voor de Ondersteuning, de Ondersteunde Services of de Ondersteunde Software of anderszins tekortschiet in de nakoming van de bepalingen in deze Ondersteuningsovereenkomst. Autodesk kan deze Overeenkomst tevens beëindigen indien Uw faillissement wordt aangevraagd, U failliet wordt verklaard of een regeling treft met Uw schuldeisers. Autodesk kan deze Overeenkomst beëindigen of wijzigen indien voortzetting van de Ondersteuningsvoordelen aan U of Uw Ondersteuningsgebruikers op grond van de geldende wet is verboden of voor zover dit anderszins krachtens de geldende wet is vereist. Indien U in liquidatie komt te verkeren of probeert deze Ondersteuningsovereenkomst voor Ondersteuning of enig Ondersteuningsvoordeel over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, wordt deze Ondersteuningsovereenkomst automatisch, zonder nadere kennisgeving of handeling van Autodesk beëindigd. U kunt deze Ondersteuningsovereenkomst te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen door kennisgeving daartoe beëindigen, met dien verstande dat (behoudens in geval van beëindiging wegens een wijziging van deze Ondersteuningsovereenkomst in overeenstemming met onderstaand artikel 7.9) U in geen geval recht hebt op terugbetaling van betaalde vergoedingen of verrekening met nog verschuldigde vergoedingen voor Ondersteuning.

4.3  Gevolg van beëindiging. Op het moment dat Uw Ondersteuning om enigerlei reden wordt beëindigd of komt te vervallen, komen ook deze Ondersteuningsovereenkomst en alle rechten en aanspraken op Ondersteuningsvoordelen die op grond daarvan zijn verleend, te vervallen en dienen U en Uw Ondersteuningsgebruikers elk gebruik van en/of elke toegang tot Ondersteuningsvoordelen onmiddellijk te staken. Bij beëindiging heeft Autodesk het recht Uw account(s) en de toegang tot Ondersteuningsvoordelen onmiddellijk respectievelijk te deactiveren en te staken en behoudt Autodesk zich het recht voor te verlangen dat U tot tevredenheid aantoont dat alle Ondersteuningsvoordelen zijn gedeïnstalleerd of anderszins niet langer in gebruik zijn en U daartoe geen toegang meer hebt.

5.  GEHEIMHOUDING

5.1  Definitie van Vertrouwelijke Informatie en uitsluitingen. Uitsluitend in het kader van deze Ondersteuningsovereenkomst wordt onder 'Vertrouwelijke Informatie' informatie verstaan die gedurende de Termijn schriftelijk, mondeling, elektronisch, visueel of anderszins door een van de partijen (elk daarvan te noemen 'Bekendmakende Partij') aan de andere partij (elk daarvan te noemen 'Ontvangende Partij') wordt bekendgemaakt en hetzij (i) ten tijde van de bekendmaking als vertrouwelijk of beschermd wordt aangemerkt of aangeduid of (ii) onder omstandigheden wordt bekendgemaakt waaruit blijkt dat deze informatie als vertrouwelijk dient te worden behandeld door de Ontvangende Partij, en is uitsluitend beperkt tot technische informatie van Autodesk omtrent de Ondersteunde Software of Ondersteunde Service welke Autodesk aan U bekendmaakt in verband met de levering van Ondersteuningsvoordelen ingevolge deze Ondersteuningsovereenkomst en de inhoud van Uw Ondersteuningsverzoeken en eventuele bestanden en bijbehorende gegevens die U daarmee bij Autodesk indient in verband met het aanvragen en ontvangen van Ondersteuningsvoordelen in het kader van deze Ondersteuningsovereenkomst. Vertrouwelijke Informatie is geen informatie die op en na de datum van bekendmaking: (i) algemeen bekend is of wordt buiten toedoen van de Ontvangende Partij; of (ii) blijkens schriftelijke stukken van de Ontvangende Partij reeds vóór de ontvangst van de Bekendmakende Partij rechtmatig in het bezit van de Ontvangende Partij is zonder verplichting tot geheimhouding; of (iii) rechtmatig door een ander aan de Ontvangende Partij is bekendgemaakt zonder beperking op het gebruik of de bekendmaking daarvan; of (iv) blijkens schriftelijke stukken van de Ontvangende Partij door de Ontvangende Partij onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij.

5.2  Verplichtingen ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie De Ontvangende Partij gaat ermee akkoord de Vertrouwelijke Informatie met dezelfde mate van zorg (doch ten minste een redelijke mate van zorg) te beschermen die de Ontvangende Partij hanteert om diens eigen vertrouwelijke of beschermde informatie te beschermen: (i) om ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde verspreiding of publicatie van de Vertrouwelijke Informatie te voorkomen; (ii) geen Vertrouwelijke Informatie aan derden te verstrekken; (iii) geen gebruik van dergelijke Vertrouwelijke Informatie te maken tenzij en voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan haar verplichtingen of om haar rechten op grond van deze Ondersteuningsovereenkomst uit te oefenen (het 'Ondersteuningsdoel'), iv) niet te kopiëren behoudens voor zover redelijkerwijs nodig is voor de rechtstreekse Ondersteuning van het Ondersteuningsdoel, waarbij eventuele kopieën een passende aanduiding bevatten om aan te geven dat zij Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij vormen of bevatten en (v) geen Vertrouwelijke Informatie na te bouwen. De Ontvangende Partij dient het gebruik van en de toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te beperken tot werknemers van de Ontvangende Partij en de werknemers van de respectieve moederonderneming, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of bevoegde vertegenwoordigers van de Ontvangende Partij voor wie kennisneming noodzakelijk is en aan wie is meegedeeld dat dergelijke informatie Vertrouwelijke Informatie betreft die alleen voor het Ondersteuningsdoel mag worden gebruikt; en die een bindende verplichting tot geheimhouding zijn aangegaan die de Bekendmakende Partij ten minste evenveel bescherming biedt als de geheimhoudingsplicht in deze Ondersteuningsovereenkomst. De Ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie bekendmaken indien dit wettelijk, door een toezichthouder of bij gerechtelijk vonnis is vereist, mits de Bekendmakende Partij tijdig, vooraf en schriftelijk van een dergelijke verplichting in kennis wordt gesteld en de bekendmaking zoveel mogelijk in omvang wordt beperkt. De verplichtingen van de Ontvangende Partij omtrent het gebruik en de bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie blijven ook na het beëindigen of verstrijken van deze Ondersteuningsovereenkomst gedurende een termijn van drie (3) jaar na de datum van beëindiging of verstrijking van kracht.

5.3  Eigendom van Vertrouwelijke Informatie. Alle Vertrouwelijke Informatie blijft eigendom van de Bekendmakende Partij. De Ontvangende Partij verkrijgt geen rechten of licenties op de intellectuele eigendom van de Bekendmakende Partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot: octrooien, handelsmerken, auteursrechten of servicemerken ingevolge deze Ondersteuningsovereenkomst of een bekendmaking op grond daarvan, met uitzondering van het beperkte recht op het gebruik van die Vertrouwelijke Informatie in overeenstemming met deze Ondersteuningsovereenkomst.

6.  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GEEN GARANTIES

6.1  Aansprakelijkheidsbeperking. AUTODESK IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET BESCHIKBAAR STELLEN OF OP DE MARKT BRENGEN VAN ONDERSTEUNINGSVOORDELEN GEDURENDE DE TERMIJN VAN UW ONDERSTEUNING. AUTODESK IS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES. AUTODESK IS NIMMER (DIRECT OF INDIRECT) AANSPRAKELIJK VOOR DE VERGOEDING VAN INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE; WINSTDERVING, OMZETDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS; OF BEDRIJFSONDERBREKING (ONGEACHT HET JURIDISCHE LEERSTUK OP GROND WAARVAN EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID WORDT GEVORDERD). DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE ONDERSTEUNINGSOVEREENKOMST IS BEPERKT TOT TEN HOOGSTE HET DOOR U AAN AUTODESK OF DE WEDERVERKOPER BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAG VOOR DE ONDERSTEUNINGSVOORDELEN IN VERBAND WAARMEE DE VORDERING IS ONTSTAAN. DEZE BEPERKINGEN GELDEN TEVENS INDIEN AUTODESK IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ERKENT DAT IN GEVAL VAN DOOR U GEKOCHTE STANDALONE ONDERSTEUNING DE ONDERSTEUNINGSVERGOEDING IN OVEREENSTEMMING IS MET DEZE RISICOVERDELING EN DAT DE IN DIT LID OPGENOMEN BEPERKING EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN VORMT. Deze beperkingen gelden in aanvulling op en niet in plaats van de aansprakelijkheidsbeperkingen die in het desbetreffende Autodesk Onderhoudsplan, de desbetreffende Autodesk Abonnementsovereenkomst of Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst worden vermeld.

6.2  Geen garanties en Geen gebruik met hoog risico. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, BIEDT AUTODESK GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN VAN ENIGERLEI AARD MET BETREKKING TOT ONDERSTEUNING OF ONDERSTEUNINGSVOORDELEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ STILZWIJGEND, KRACHTENS OF BIJ DE WET OF ALS GEVOLG VAN EEN HANDELWIJZE OF HANDELSGEBRUIK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN OMTRENT DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK. AUTODESK VERSTREKT GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIE DAT:

(A) ONDERSTEUNING DOOR AUTODESK ZAL ZORGEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE ONDERSTEUNDE SOFTWARE OF DAT DE ONDERSTEUNDE SERVICE ZONDER FOUTEN OF ONDERBREKING ZAL VERLOPEN;

(B) AUTODESK FOUTEN SUCCESVOL ZAL CORRIGEREN;

(C) AUTODESK ELK ONDERSTEUNINGSVERZOEK ZAL OPLOSSEN; OF

(D) DAT EEN VOORGESTELDE WORKAROUND, BEGELEIDING OF OPLOSSING IN HET KADER VAN EEN ONDERSTEUNINGSVERZOEK AAN UW VERWACHTINGEN OF VEREISTEN ZAL VOLDOEN.

HET BOVENSTAANDE HOUDT NIMMER EEN BEPERKING IN OP DE WERKING VAN EVENTUELE WETTELIJKE GARANTIES OF VOORWAARDEN WELKE NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD KUNNEN WORDEN. GEEN GEBRUIK MET HOOG RISICO. GEEN VAN DE ONDERSTEUNINGSVOORDELEN IS STORINGSTOLERANT OF ZAL GEGARANDEERD VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF ONDERBROKEN WERKEN OF WORDT ONDER LICENTIE OF ANDERSZINS AAN U TER BESCHIKKING GESTELD VOOR GEBRUIK MET HOOG RISICO. 'GEBRUIK MET HOOG RISICO' BESTAAT WANNEER REDELIJKERWIJZE IS TE VOORZIEN DAT EEN GEBREK IN EEN DOOR U GEBRUIKT ONDERSTEUNINGSVOORDEEL HET OVERLIJDEN VAN OF ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL AAN EEN PERSOON OF ERNSTIGE MATERIËLE OF MILIEUSCHADE KAN VEROORZAKEN.

7.  ALGEMENE BEPALINGEN

7.1  Toepasselijk recht. Deze Ondersteuningsovereenkomst wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten van: (a) Zwitserland indien U Ondersteuning aanschaft in een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten; (b) Singapore indien U Ondersteuning aanschaft in een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië of (c) de staat Californië (en voor zover dit voorrang heeft de federale wet van de Verenigde Staten) indien U Ondersteuning aanschaft in een land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika (met inbegrip van het Caraïbisch gebied) of een niet in artikel 7.1 genoemd land. Het recht van dergelijke landen geldt met uitsluiting van de verwijzingsregels daarvan. Het Weens Koopverdrag en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act zijn niet van toepassing (en worden uitgesloten van toepasselijkheid) op deze Ondersteuningsovereenkomst. Tevens gaan alle partijen ermee akkoord dat een (rechts)vordering of geschil op grond van of in verband met deze Overeenkomst uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de Superior Court van de staat Californië, County Marin of de United States District Court for the Northern District of California te San Francisco, met dien verstande dat indien U Ondersteuning aanschaft in: (a) een land in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, de vordering of het geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) rechtbanken in Zwitserland, of (b) een land in Azië, Oceanië of Pacifisch Azië, de vordering of het geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan (en partijen zich onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van) de rechters in Singapore. Het bovenstaande laat het recht van Autodesk onverlet om een rechtsvordering wegens inbreuk op haar intellectuele-eigendomsrechten in te stellen in elk land waarin een dergelijke vermeende inbreuk is gepleegd.

7.2  Overmacht. Autodesk is niet aansprakelijk voor verlies, schade of boetes wegens niet-nakoming of niet- tijdige nakoming als gevolg van natuurrampen, vertragingen bij leveranciers of andere oorzaken waarop Autodesk redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen.

7.3  Cessie, afstand, onderaannemers en gelieerde ondernemingen. Het is U niet toegestaan deze Ondersteuningsovereenkomst of enige daarin opgenomen rechten over te dragen (hetzij door de aankoop van aandelen of activa, fusie, wijziging in zeggenschap, van rechtswege of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk. Autodesk mag deze toestemming geheel naar eigen inzicht weigeren en een dergelijke door U bewerkstelligde overdracht is nietig. In het kader van een faillissements- of vergelijkbare procedure wordt deze Ondersteuningsovereenkomst behandeld als een uitvoerbare overeenkomst als bedoeld in artikel 365(c)(1) van Titel 1 van de United States Code en kan zij alleen worden overgedragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk, die deze toestemming geheel naar eigen beoordeling kan weigeren. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk één of meer van haar rechten of verplichtingen ingevolge deze Ondersteuningsovereenkomst kan overdragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het leveren van Ondersteuningsvoordelen, met dien verstande dat Autodesk gehouden is tot het nakomen van haar verplichtingen ingevolge deze Ondersteuningsovereenkomst. U gaat er tevens mee akkoord dat onderaannemers van Autodesk nakoming van deze Ondersteuningsovereenkomst kunnen vorderen (met inbegrip van het instellen van rechtsvorderingen wegens niet-nakoming daarvan). Afstand van een voorwaarde of bepaling in of verschoning van een tekortkoming in de nakoming van de Ondersteuningsovereenkomst geldt uitsluitend indien de verklaring van afstand schriftelijk wordt afgelegd en wordt ondertekend door de partij ten aanzien waarvan de afstand wordt ingeroepen. Een (uitdrukkelijke of stilzwijgende) verklaring van afstand geldt nimmer als toestemming, afstand of verschoning ten aanzien van een andere, verschillende of daaropvolgende tekortkoming.

7.4  Exportbeperkingen van de Verenigde Staten. U erkent dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten (VS) inzake exportbeperkingen voor alle Ondersteuningsvoordelen geldt en U deze wet en regelgeving zult naleven. Het is op grond van de wet- en regelgeving van de VS inzake exportbeperkingen verboden Ondersteuningsvoordelen te downloaden, daartoe toegang te verkrijgen, te ontvangen of anderszins te exporteren, te wederexporteren of over te brengen naar landen en naar of ten behoeve van eindgebruikers waarvoor beperkingen gelden. U verklaart, garandeert en belooft dat noch U, noch Uw personeel of Ondersteuningsgebruikers: (a) zich bevinden in, zijn gevestigd in of staatsburger zijn van een land waarvoor beperkingen gelden; (b) zijn opgenomen op enige lijst van de overheid van de VS met eindgebruikers voor wie beperkingen gelden; en (c) tenzij dit op grond van de exportbeperkingen van de VS anderszins is geoorloofd, Ondersteuningsvoordelen zal gebruiken voor eindgebruik waarvoor beperkingen gelden, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerp, analyse, simulatie, raming, beoordeling of andere activiteiten in verband met kernwapens, chemische/biologische wapens, raketsystemen of onbemande luchtvaarttoepassingen. U begrijpt dat de voorschriften en beperkingen die naar het recht van de VS voor U gelden, kunnen variëren, afhankelijk van de Ondersteuningsvoordelen die U ontvangt en in de loop der tijd kunnen veranderen en dat het nodig is de Export Administration Regulations van de VS en de Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control Regulations van de VS te raadplegen om te bepalen welke beperkingen precies voor deze Ondersteuningsvoordelen gelden.

7.5  Gehele overeenkomst en deelbaarheid. Deze Ondersteuningsovereenkomst en eventuele andere voorwaarden waarnaar in deze Ondersteuningsovereenkomst wordt verwezen (zoals het Autodesk Onderhoudsplan, de Autodesk Abonnementsovereenkomst of de Autodesk Licentie- en Serviceovereenkomst (indien/voor zover van toepassing) en de Voorwaarden voor Ondersteuningsvoordelen) vormen de gehele overeenkomst tussen partijen (en zijn opgenomen in en treden in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, gesprekken, mededelingen, verklaringen, garanties, uitingen of afspraken) ten aanzien van het onderwerp daarvan. Partijen erkennen dat zij bij het sluiten van deze Overeenkomst niet zijn afgegaan op andere overeenkomsten, gesprekken, mededelingen, verklaringen, garanties, uitingen of afspraken dan uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn vermeld. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk de voorwaarden van deze Ondersteuningsovereenkomst of van de Ondersteuningsvoordelen periodiek kan aanvullen of wijzigen, mits Autodesk U schriftelijk van de aanvullingen of wijzigingen in kennis stelt voordat de aanvullingen of wijzigingen voor U in werking treden. Door U in enige mededeling gestelde voorwaarden waarmee U beoogt af te wijken van deze Ondersteuningsovereenkomst of Voorwaarden voor Ondersteuningsvoordelen zijn nietig en ongeldig, tenzij de voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen en door een bevoegde vertegenwoordiger van Autodesk zijn ondertekend. Eventuele andere aanpassingen van deze Overeenkomst zijn tevens ongeldig, tenzij deze aanpassingen schriftelijk zijn overeengekomen en door een bevoegde vertegenwoordiger van Autodesk zijn ondertekend. Indien een bevoegde rechter bij vonnis in kracht van gewijsde bepaalt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar is, wordt een dergelijke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming met de gestelde bedoeling van partijen uitgevoerd en blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht.

7.6  Kennisgevingen. Kennisgevingen van Autodesk dienen schriftelijk te geschieden en kunnen per e-mail worden verzonden of op Autodesk Account of Uw Autodesk-gebruikersaccount worden geplaatst of op enige andere wijze geschieden die Autodesk redelijkerwijze als toereikende kennisgeving beschouwt. U kunt U niet afmelden voor de ontvangst van dergelijke kennisgevingen. Kennisgevingen van U dienen schriftelijk te geschieden en kunnen per e-mail worden verzonden aan contractual.notification@autodesk.com. Kennisgevingen van Autodesk aan U zijn geldig: (i) in geval van kennisgevingen per e-mail, indien verzonden naar het e-mailadres dat in Uw Klantgegevensformulier wordt vermeld (of indien er geen Klantgegevensformulier of e-mailadres is verstrekt, naar een ander bij Autodesk bekend of door of namens U aan Autodesk verstrekt e-mailadres) of (ii) in geval van plaatsing op Autodesk Account of andere door Autodesk redelijk geachte wijze, tien (10) Werkdagen nadat dergelijke kennisgevingen op Autodesk Account zijn geplaatst of op een door Autodesk redelijk geachte wijze zijn verstuurd. Kennisgevingen van U aan Autodesk gelden bij ontvangst door Autodesk.

7.7  Privacy en gebruik van gegevens. U erkent en gaat er namens U en Uw Ondersteuningsgebruikers mee akkoord dat bepaalde informatie en gegevens ten aanzien van U, Uw Ondersteuningsgebruikers, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens, en Uw bedrijf of het bedrijf van Uw Ondernemingsgebruikers in verband met deze Ondersteuningsovereenkomst door U (of namens U handelende derden) kunnen worden verstrekt aan en verkregen door Autodesk en haar wederverkopers (of namens Autodesk of haar wederverkopers handelende derden), met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie of gegevens die zijn verstrekt aan of verkregen door Autodesk en haar wederverkopers (of namens Autodesk en haar wederverkopers handelende derden) via het Klantgegevensformulier dan wel anderszins in verband met bestellingen, registratie, activering, updates, autorisatie van rechten, audits, toezicht op de Installatie van en de Toegang tot Ondersteuningsvoordelen en het beheer van de relatie met U. U stemt hierbij in met het door Autodesk onderhouden, gebruiken, opslaan en bekendmaken van dergelijke informatie en gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele persoonsgegevens) conform het reglement van Autodesk inzake privacy en gegevensbescherming en de eventuele periodieke wijzigingen daarin, met inbegrip van maar niet beperkt tot het privacybeleid van Autodesk dat momenteel te vinden is op: https://www.autodesk.com/privacy. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, erkent U en gaat U ermee akkoord dat: (a) Autodesk U en/of Uw Ondersteuningsgebruikers (en namens U of Uw Ondersteuningsgebruikers handelende derden) periodiek kan verzoeken uitdrukkelijk akkoord te gaan met de voorwaarden van het Privacyreglement van Autodesk en/of specifiek gebruik van informatie en gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens): (b) Autodesk informatie en gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie en gegevens omtrent Uw gebruik van alle eventuele Ondersteuningsvoordelen, kan verstrekken aan wederverkopers, aan Autodesk gelieerde vennootschappen en andere derden in verband met het verstrekken, onderhouden, beheren en gebruiken van Ondersteuningsvoordelen of in verband met de tenuitvoerlegging van overeenkomsten in verband met Ondersteuningsvoordelen; en (c) Autodesk deze informatie en gegevens grensoverschrijdend kan overdragen, waaronder aan landen waarin de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving minder bescherming bieden voor Uw informatie en gegevens dan het land waarin U gevestigd of woonachtig bent. U erkent en gaat ermee akkoord dat Autodesk dergelijke beleidsregels van tijd tot tijd kan wijzigen en dergelijke wijzigingen op U van toepassing worden bij plaatsing daarvan op de website van Autodesk of andere schriftelijke kennisgeving van Autodesk.

7.8  Geldigheid na beëindiging. Artikelen 1, 2.6, 3, 4.2, 5, 6 en 7 van deze Ondersteuningsovereenkomst blijven ook na beëindiging van Uw Ondersteuning of een deel daarvan van kracht.

7.9  Herziene voorwaarden. Autodesk kan deze Ondersteuningsovereenkomst en/of eventuele Voorwaarden van Ondersteuningsvoordelen te allen tijde herzien en zal U in kennis stellen van een dergelijke herziening. Kennisgeving kan via e-mail, plaatsing op Autodesk Account of op elke andere door Autodesk redelijk geachte wijze plaatsvinden. Indien U een dergelijke herziening niet aanvaardt, dient U Autodesk binnen dertig (30) dagen na de datum van de kennisgeving van Autodesk aan U schriftelijk daarvan in kennis te stellen (in overeenstemming met artikel 7.6). Indien U Autodesk aldus in kennis stelt, blijven de meest recente, door U aanvaarde Ondersteuningsovereenkomst en Voorwaarden voor Ondersteuningsvoordelen op U van toepassing (met inbegrip van een eventuele stilzwijgende aanvaarding) tot het einde van Uw alsdan lopende Ondersteuningstermijn (indien U alle toepasselijke vergoedingen voor de gehele Termijn hebt betaald) en verstrijkt Uw Ondersteuningsovereenkomst aan het einde van die Termijn: indien U niet alle toepasselijke vergoedingen voor de gehele Termijn hebt betaald, eindigt Uw Ondersteuningsovereenkomst aan het einde van de periode waarvoor U de toepasselijke vergoedingen hebt betaald. Indien U Autodesk niet op de bovenstaande wijze in kennis stelt of nieuwe orders plaatst, Uw Ondersteuningsvoordelen verlengt of Uw jaarlijkse of andere periodieke Ondersteuningsvergoeding (indien van toepassing) blijft betalen, wordt U geacht een dergelijke herziening voor al Uw Ondersteuningsvoordelen te hebben aanvaard. Onverminderd het bovenstaande geldt dat U in geval van herziening van deze Ondersteuningsovereenkomst door Autodesk geen recht hebt op aanvullende voordelen of services die op grond daarvan worden aangeboden indien U de desbetreffende vergoeding in verband met de genoemde herziening niet aan Autodesk of een wederverkoper hebt betaald.

7.10  Taal. De Engelstalige versie van deze Ondersteuningsovereenkomst is wettelijk bindend in geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaling daarvan. Indien U Ondersteuning in Canada koopt, komt U als volgt overeen: Partijen bevestigen hierbij dat zij deze Overeenkomst alsmede alle andere documenten in verband daarmee, met inbegrip van kennisgevingen, uitsluitend in de Engelse taal wensen op te stellen. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.