LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Podmínky výhod z Globálních cestovních práv vztahující se na Plány údržby Autodesk, Předplatné pro jednoho uživatele a Předplatné pro více uživatelů

Následující podmínky výhod dále upravují vaše výhody z Globálních cestovních práv pro Plán údržby, případně Předplatné pro jednoho uživatele a/nebo Předplatné pro více uživatelů.

1.  VÝKLAD POJMŮ

Následující pojmy mají význam uvedený níže. Pojmy uvedené s velkými písmeny, které jsou používány, nikoliv však definovány v těchto podmínkách výhod, budou mít význam, který je jim přiřazen ve vaší Smlouvě o plánu údržby, případně Smlouvě o předplatném pro jednoho uživatele nebo Smlouvě o předplatném pro více uživatelů.

„Doplňkový produkt“ znamená jakýkoliv produkt nebo software (s výjimkou schválené verze zahrnutého softwaru nebo jakýchkoliv doplňkových služeb či podpory), které vám může společnost Autodesk čas od času poskytnout jako výhodu v rámci vašeho Plánu údržby, případě Předplatného pro jednoho uživatele nebo Předplatného pro více uživatelů, a které jsou dále popsány na účtu Autodesk. Doplňkové produkty mohou zahrnovat například nástroje a jiné specifické produkty, které vyžadují samostatnou instalaci a fungují nezávisle na schválené verzi zahrnutého softwaru.

„Doplňkové služby“ znamenají jakékoliv služby, zejména webové služby (vyjma verze zahrnutého softwaru nebo jakéhokoliv doplňkového produktu nebo podpory), které vám může společnost Autodesk dát čas od času k dispozici jako výhodu k vašemu Plánu údržby, případně Předplatnému pro jednoho uživatele nebo Předplatnému pro více uživatelů a které jsou popřípadě dále popsány na účtu Autodesk Account.

„Schválené verze zahrnutého softwaru“ znamenají poslední verzi zahrnutého softwaru, kterou máte nainstalovanou a máte k ní přístup, a jakoukoliv předchozí verzi zahrnutého softwaru (dále jen „předchozí verze“), ke kterým vám byly poskytnuty výhody z práv k předchozím verzím podle vaší Smlouvy o plánu údržby, nebo Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele nebo případně Smlouvy o předplatném pro více uživatelů.

„Domovská země“ znamená zemi nebo jurisdikci, která je v případě, (i) že jste fyzická osoba, zemí vašeho trvalého pobytu, nebo v případě, (ii) že jste společností nebo jinou právnickou osobou, zemí založení vaší společnosti. Pokud je vaše domovská země členskou zemí Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu, pak pro účely vaší Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele bude za vaši domovskou zemi považována kterákoliv země Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu, popřípadě všechny tyto země.

„Podpora“ znamená program obecně nabízený společností Autodesk, na základě kterého může společnost Autodesk poskytovat (mimo jiné) služby technické podpory jako výhodu v rámci vašeho Plánu údržby, případně Předplatného pro jednoho uživatele nebo Předplatného pro více uživatelů a který je dále popsán na účtu Autodesk Account.

„Webové služby“ znamenají webové nebo cloudové služby vyžadující připojení na internet a služby nebo funkce hostované nebo jinak poskytované na serverech vlastněných či provozovaných společností Autodesk či jí určenou osobou nebo pro ně, popřípadě samostatnými subjekty, které nejsou se společností Autodesk spojeny.

2.  VÝHODY Z GLOBÁLNÍCH CESTOVNÍCH PRÁV

2.1  Bez ohledu na cokoliv protichůdného, co je uvedeno v příslušné Licenční a servisní smlouvě Autodesk ve vztahu k oblasti, si můžete během doby trvání vašeho Plánu údržby nebo Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele nebo případně Smlouvy o předplatném pro více uživatelů a v souladu s požadavky uvedenými v těchto doplňkových podmínkách výhod i bez písemného souhlasu společnosti Autodesk ke všem svým Plánům údržby a/nebo Předplatným pro jednoho uživatele a/nebo Předplatným pro více uživatelů zákonným způsobem zakoupeným a získaným ve vaší domovské zemi nainstalovat (nebo umožnit vašim zaměstnancům, případně určeným uživatelům, aby si nainstalovali) případné Schválené verze zahrnutého softwaru a/nebo případně jakékoliv Doplňkové produkty na přenosný počítač a mít k těmto Schváleným verzím zahrnutého softwaru a/nebo Doplňkovým produktům přístup mimo území oblasti. Případné Schválené verze zahrnutého softwaru a/nebo jakékoliv případné Doplňkové produkty smějí být používány pouze v souladu s ostatními ustanoveními  Vašeho Plánu údržby a/nebo Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele a/nebo Smlouvy o předplatném pro více uživatelů a výhradně pro vaše vlastní interní obchodní potřeby, jak je stanoveno v příslušné Licenční a servisní smlouvě Autodesk. Výhody z globálních cestovních práv nemusí být k dispozici pro všechny Schválené verze zahrnutého softwaru a/nebo Doplňkové produkty, nebo ve všech zemích.

2.2  Vaše výhody z Globálních cestovních práv podléhají všem následujícím podmínkám:

2.2.1  s výjimkou případů, kdy tyto podmínky výhod stanoví jinak, se instalace a přístup ke všem/k jakýmkoliv případným Schváleným verzím zahrnutého softwaru a/nebo případným Doplňkovým produktům řídí příslušnou Licenční a servisní smlouvou (zejména veškerými zákony USA a dalšími příslušnými předpisy o kontrole vývozu), jakýmikoliv příslušnými podmínkami výhod k předchozím verzím a/nebo případně jakýmikoliv podmínkami výhod k doplňkovým produktům;

2.2.2  v případě Plánů údržby a Předplatného pro více uživatelů je instalace a přístup ke všem/k jakýmkoliv případným Schváleným verzím zahrnutého softwaru a/nebo Doplňkovým produktům výhradně povolen na přenosný počítač, který budete mít Vy nebo Vaši zaměstnanci na cestách mimo Oblast;

2.2.3  v případě Plánů údržby a Předplatného pro více uživatelů se nesmí žádné/jakékoliv případné Schválené verze zahrnutého softwaru a/nebo případné Doplňkové produkty mimo území Oblasti kopírovat ani přenášet na jakýkoliv jiný počítač nebo nesmí mít k nim přístup nikdo jiný než Vy nebo Vaši zaměstnanci;

2.2.4  k případným Schváleným verzím zahrnutého softwaru a/nebo Doplňkovým produktům nesmí mít mimo území oblasti přístup nikdo jiný než konkrétní licencovaný Uživatel nebo Určený uživatel; a

2.2.5  pokud máte nárok na výhody podpory, platí pro vás pracovní doba poskytování podpory (jak je vymezena v podmínkách výhod podpory vztahujících se na váš Plán údržby a/nebo Smlouvu o předplatném pro jednoho uživatele a/nebo Smlouvu o předplatném pro více uživatelů) pro vaši oblast.