LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Podmínky výhod z práv na použití předchozích verzí pro Plány údržby Autodesk, Předplatné pro jednoho uživatele a Předplatné pro více uživatelů


Následující podmínky výhod dále upravují vaše výhody z práv na používání předchozích verzí pro Plány údržby a/nebo případně vaše výhody z práv na používání předchozích verzí pro Předplatné pro jednoho uživatele a/nebo Předplatné pro více uživatelů.

1. VÝKLAD POJMŮ

Následující pojmy mají význam uvedený níže. Pojmy uvedené s velkými písmeny, které jsou používány, nikoliv však definovány v těchto podmínkách výhod, budou mít význam, který je jim přiřazen ve vaší Smlouvě o plánu údržby, případně Smlouvy o předplatném pro jednoho uživatele nebo Smlouvy o předplatném pro více uživatelů.

Doplňkový produkt“ znamená jakýkoliv produkt nebo software (s výjimkou verze zahrnutého softwaru nebo předchozí verze Plánu údržby, popřípadě předchozí verze Předplatného pro jednoho uživatele nebo Předplatného pro více uživatelů), které vám může společnost Autodesk čas od času poskytnout jako výhodu v rámci Plánu údržby, popřípadě Předplatného pro jednoho uživatele nebo Předplatného pro více uživatelů, a které jsou dále popsány na účtu Autodesk Account. Doplňkové produkty mohou zahrnovat například nástroje a jiné specifické produkty, které vyžadují samostatnou instalaci a fungují nezávisle na verzi zahrnutého softwaru nebo předchozí verzi Plánu údržby, popřípadě předchozí verzi Předplatného pro jednoho uživatele nebo Předplatného pro více uživatelů. „Doplňkové produkty v rámci údržby“ znamenají doplňkové produkty upravené vaší Smlouvou o Plánu údržby, „Doplňkové produkty pro jednoho uživatele“ znamenají doplňkové produkty upravené vaší Smlouvou o předplatném pro jednoho uživatele a „Doplňkové produkty pro více uživatelů“ znamenají doplňkové produkty upravené vaší Smlouvou o předplatném pro více uživatelů.

Předchozí verze v rámci údržby“ znamená ve vztahu k poslední verzi zahrnutého softwaru, na který se vztahuje váš plán údržby, kopie předchozích verzí tohoto zahrnutého softwaru, po nichž tento zahrnutý software následuje nebo jež nahrazuje (jak stanoví společnost Autodesk) a které jsou uvedeny v seznamu schválených produktů k předchozím verzím v rámci plánu údržby (Maintenance Plan Previous Version Eligible Product List) jako produkty vztahující se na váš případný zahrnutý software a jsou vám dány k dispozici na vašem účtu Autodesk Account jako výhoda vašeho Plánu údržby, a/nebo jakékoliv případné kopie předchozích verzí uvedené v bodu 2.2. těchto podmínek výhod.

Seznam schválených produktů k předchozím verzím v rámci Plánu údržby“ znamená seznam schválených produktů k předchozím verzím v rámci Plánu údržby Autodesk, vedený společností Autodesk, který je uveden na účtu Autodesk Account nebo k němuž lze prostřednictvím účtu Autodesk Account získat přístup.

Předchozí verze pro více uživatelů“ znamená ve vztahu k poslední verzi zahrnutého softwaru, dodán jako Výhoda vašeho Předplatného pro více uživatelů a instalován a používán Vámi a Vašimi uživateli, kopie předchozích verzí tohoto zahrnutého softwaru, po nichž tento zahrnutý software následuje nebo jež nahrazuje (jak stanoví společnost Autodesk) a které jsou uvedeny v seznamu schválených produktů k předchozím verzím v rámci předplatného pro více uživatelů (Multi-user Subscription Previous Version Eligible Product List) jako produkty vztahující se na váš případný zahrnutý software a jsou vám dány k dispozici na vašem (a vašich uživatelů) účtu Autodesk Account jako výhoda vašeho Předplatného pro více uživatelů, a/nebo jakékoliv případné kopie předchozích verzí uvedených v bodu 4.2. těchto podmínek výhod.

Předchozí verze pro jednoho uživatele“ znamená ve vztahu k poslední verzi zahrnutého softwaru, dodán jako Výhoda vašeho Předplatného pro jednoho uživatele a instalován a používán Vámi a Vašimi určenými uživateli, kopie předchozích verzí tohoto zahrnutého softwaru, po nichž tento zahrnutý software následuje nebo jež nahrazuje (jak stanoví společnost Autodesk) a které jsou uvedeny v seznamu schválených produktů k předchozím verzím v rámci předplatného pro jednoho uživatele (Single-user Subscription Previous Version Eligible Product List) jako produkty vztahující se na váš případný zahrnutý software a jsou vám dány k dispozici na vašem (a vašich určených uživatelů) účtu Autodesk Account jako výhoda vašeho Předplatného pro jednoho uživatele, a/nebo jakékoliv případné kopie předchozích verzí uvedených v bodu 3.2. těchto podmínek výhod.

Seznam schválených produktů k předchozím verzím v rámci předplatného“ znamená seznam schválených produktů k předchozím verzím v rámci Předplatného pro jednoho uživatele a Předplatného pro více uživatelů, vedený společností Autodesk, který je uveden na účtu Autodesk Account nebo k němuž lze prostřednictvím portálu Autodesk Account získat přístup.

2. VÝHODY Z PRÁV K PŘEDCHOZÍM VERZÍM V RÁMCI PLÁNU ÚDRŽBY

2.1 Bez ohledu na to, co je uvedeno v příslušné Licenční a servisní smlouvě Autodesk upravující vaši instalaci a přístup ke konkrétní verzi zahrnutého softwaru, si po dobu trvání vašeho Plánu údržby můžete nainstalovat a mít přístup k předchozím verzím tohoto programu, pokud budou splněny následující podmínky:

2.1.1 instalace předchozí verze (verzí) v rámci Plánu údržby a přístup k nim budou podléhat ustanovením Licenční a servisní smlouvy Autodesk, platné pro takovou předchozí verzi v rámci Plánu údržby, ve znění upraveném tímto bodem 2;

2.1.2 vaše instalace předchozích verzí v rámci Plánu údržby a přístup k nim budou omezeny na stejný typ nebo verzi licence a další licenční parametry pro užívání nebo kvantitu, jaké platí pro související poslední verzi zahrnutého softwaru v rámci vašeho Plánu údržby (dále jen „příslušné licenční parametry“);

2.1.3 pokud je poslední verze zahrnutého softwaru, na kterou se vztahuje váš Plán údržby, označena jako samostatná verze nebo jednouživatelská verze nebo verze pro jedno pracovní místo v rámci samostatné verze pro více pracovních míst (Multi-seat Stand-alone Version), popřípadě podléhá samostatné licenci nebo jednouživatelské licenci nebo licenci pro jedno pracovní místo v rámci samostatné licence pro více pracovních míst, budou tato poslední verze i veškeré předchozí verze v rámci Plánu údržby nainstalovány na témže počítači a budou z téhož počítače přístupné;

2.1.4 pokud je poslední verze zahrnutého softwaru, na kterou se vztahuje váš Plán údržby, označena jako samostatná verze nebo jednouživatelská verze nebo verze pro jedno pracovní místo v rámci samostatné verze pro více pracovních míst (Multi-seat Stand-alone Version), popřípadě podléhá samostatné licenci nebo jednouživatelské licenci nebo licenci pro jedno pracovní místo v rámci samostatné licence pro více pracovních míst, nebude tato poslední verze používána souběžně s jakoukoliv předchozí verzí v rámci Plánu údržby;

2.1.5 pokud je poslední verze zahrnutého softwaru, na kterou se vztahuje váš Plán údržby, označena jako samostatná verze nebo jednouživatelská verze nebo verze pro jedno pracovní místo v rámci samostatné verze pro více pracovních míst (Multi-seat Stand-alone Version), popřípadě podléhá samostatné licenci nebo jednouživatelské licenci nebo licenci pro jedno pracovní místo v rámci samostatné licence pro více pracovních míst, nebudou předchozí verze v rámci Plánu údržby ani jejich povolené kopie přesunuty do jiného počítače, pokud nebudou do téhož počítače přesunuty i veškeré povolené kopie poslední verze zahrnutého softwaru a veškeré předchozí verze v rámci Plánu údržby;

2.1.6 tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk nemá žádnou povinnost poskytovat podporu pro jakoukoliv předchozí verzi v rámci Plánu údržby; a

2.1.7 abyste mohli požádat o předchozí verze v rámci Plánu údržby a tyto verze získat, musíte dodržet postupy a případné zásady instalace a přístupu, stanovené čas od času společností Autodesk.

2.2 Pokud chcete nainstalovat nebo mít přístup ke kopiím předchozích verzí zahrnutého softwaru (po které zahrnutý software následuje nebo ji nahrazuje (jak stanoví společnost Autodesk)) ve vašem vlastnictví a které nejsou konkrétně písemně uvedeny společností Autodesk v seznamu schválených produktů k předchozím verzím v rámci Plánu údržby, můžete si tyto kopie předchozích verzí dále nainstalovat a mít k nim přístup za podmínek stanovených v bodech 2.1.1 až 2.1.7 výše za předpokladu, že (1) jste na takovou předchozí verzi již v minulosti od společnosti Autodesk získali licenci, nainstalovali a měli přístup ke kopiím takových předchozích verzí a že (2) vaší instalací a přístupem k takovým kopiím předchozích verzí nebude překročen celkový počet licencí na tyto kopie předchozích verzí, které vám společnost Autodesk v minulosti poskytla a měli jste je nainstalované a k nim přístup.

2.3 Pokud vám společnost Autodesk poskytne v souvislosti s jakýmikoliv předchozími verzemi v rámci Plánu údržby doplňkové produkty Plánu údržby, které doplňují nebo rozšiřují takové předchozí verze v rámci Plánu údržby, budou tyto podmínky výhod platit pro takové doplňkové produkty Plánu údržby ve stejném rozsahu, v jakém platí pro předchozí verze v rámci Plánu údržby, ke kterým se takové doplňkové produkty Plánu údržby vztahují, nebude-li v době dodávky stanoveno jinak.

2.4 Pokud jste váš zahrnutý software (a odpovídající Plánu údržby) aktualizovali nebo jste prostřednictvím tzv. crossgrade přešli (dále jen „stará verze zahrnutého softwaru“) na verzi softwarového produktu Autodesk (a odpovídajícího Plánu údržby) (dále jen „nová verze zahrnutého softwaru“), která nenásleduje po vaší staré verzi zahrnutého softwaru ani ji nenahrazuje (jak stanoví společnost Autodesk), nebudou se ustanovení bodů 2.1, 2.2 a 2.3 výše na předchozí verze vašeho starého zahrnutého softwaru již dále vztahovat a musíte odinstalovat všechny kopie verzí starého zahrnutého softwaru i veškeré takové předchozí verze (včetně jakýchkoliv kopií uložených ve vašem pevném disku) a na žádost společnosti Autodesk jí nebo vašemu prodejci vrátit veškerou uživatelskou dokumentaci do šedesáti (60) dnů od instalace jakýchkoliv verzí nového zahrnutého softwaru. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo požadovat, abyste jí předložili dostatečný důkaz o tom, že jste zničili všechny verze starého zahrnutého softwaru a takových předchozích verzí, a/nebo provést kontrolu uvedenou ve vaší Smlouvě o plánu údržby.

2.5 Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách výhod, nebude společnost Autodesk zavazovat k tomu, aby vám dodala elektronická nebo fyzická média s jakoukoliv předchozí verzí v rámci Plánu údržby či související uživatelskou dokumentaci nebo aby vydala další autorizační kódy nebo hardwarové či softwarové zámky ve vztahu k takovým předchozím verzím v rámci Plánu údržby. Pokud společnost Autodesk navíc stáhla nebo jinak ukončila konkrétní předchozí verzi v rámci Plánu údržby, souhlasíte a zavazujete se, že společnost Autodesk nebude v žádném případě povinna vydat vám autorizační kódy nebo hardwarové či softwarové zámky nebo vám poskytnout jakákoliv elektronická či fyzická média nebo jiné výstupy, které vám umožní získat přístup k takové předchozí verzi v rámci Plánu údržby nebo si ji nainstalovat.

2.6 Výhody z práv k předchozí verzi v rámci Plánu údržby nemusejí být dostupné nebo nemusejí být dány k dispozici u každého zahrnutého softwaru nebo ve všech jazycích, zemích či oblastech, popřípadě mohou u některých verzí zahrnutého softwaru podléhat dalším podmínkám a omezením. Pokud uplyne nebo jinak skončí platnost vašeho Plánu údržby, zaniknou vaše práva na používání kterékoliv předchozí verze v rámci Plánu údržby, popřípadě všech takových verzí, podle těchto podmínek výhod a vaše práva ve vztahu k takové předchozí verzi (verzím) v rámci Plánu údržby budou stanovena podmínkami Licenční a servisní smlouvy Autodesk upravující instalaci a přístup k takové předchozí verzi (verzím) v rámci Plánu údržby, zejména povinnost odinstalovat a zrušit přístup k takové předchozí verzi (verzím) v rámci Plánu údržby, pokud nejste jinak oprávněni takovou předchozí verzi (verze) v rámci Plánu údržby používat.

3. VÝHODY Z PRÁV NA POUŽÍVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH VERZÍ V RÁMCI PŘEDPLATNÉHO PRO JEDNOHO UŽIVATELE

3.1 Bez ohledu na cokoliv, co je uvedeno v příslušné Licenční a servisní smlouvě Autodesk upravující instalaci a přístup ke konkrétní verzi zahrnutého softwaru, poskytnuté vám jako výhoda v rámci vašeho Předplatného pro jednoho uživatele, si během doby trvání vašeho Předplatného pro jednoho uživatele můžete vy a vaši určení uživatelé nainstalovat a mít přístup k předchozí verzi (verzím) pro jednoho uživatele za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

3.1.1 instalace a přístup k předchozí verzi (verzím) pro jednoho uživatele se budou řídit ustanoveními příslušné Licenční a servisní smlouvy Autodesk vztahující se na takovou předchozí verzi pro jednoho uživatele, a to ve znění upraveném tímto bodem 3;

3.1.2 instalace a přístup k předchozí verzi pro jednoho uživatele budou omezeny na stejný typ nebo verzi licence a další licenční parametry používání nebo kvantity, jaké platí pro související poslední verzi zahrnutého softwaru v rámci vašeho Předplatného pro jednoho uživatele (dále jen „příslušné licenční parametry“);

3.1.3 k poslední verzi zahrnutého softwaru a jakýmkoliv předchozím verzím pro jednoho uživatele nelze mít přístup zároveň;

3.1.4 jménem svým a jménem vašich určených uživatelů tímto berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Autodesk není povinna poskytovat žádnou podporu k předchozí verzi (verzím) pro jednoho uživatele; a

3.1.5 abyste si mohli vyžádat a získat možnost instalace a přístupu k předchozím verzím pro jednoho uživatele, musíte dodržet – a zajistit, aby tak učinili i vaši určení uživatelé – postupy a případné zásady stanovené čas od času společností Autodesk.

3.2 Pokud dále chcete instalovat a používat kopie předchozích verzí příslušného softwaru (pro kterou je příslušný software nástupcem nebo náhradou – podle toho, jak určí společnost Autodesk) ve svém vlastnictví a příslušná verze není společností Autodesk výslovně písemně uvedena v seznamu vhodných předchozích verzí produktů pro předplatné, můžete to provádět v souladu s podmínkami uvedenými výše v bodech 3.1.1 až 3.1.5, za předpokladu, že (1) jste dříve získali legální licenci k těmto kopiím od společnosti Autodesk a legálně je instalovali a používali a (2) že instalací a používáním těchto kopií nepřekročíte celkový počet licencí k instalaci a používání těchto kopií získaných od společnosti Autodesk.

3.3 Dále v případě, že vám společnost Autodesk v souvislosti s jakýmikoliv předchozími verzemi pro jednoho uživatele poskytne doplňkové produkty pro jednoho uživatele, které tyto předchozí verze pro jednoho uživatele doplňují nebo rozšiřují, budou tyto podmínky výhod platit pro takové doplňkové produkty pro jednoho uživatele ve stejném rozsahu, v jakém platí pro předchozí verze pro jednoho uživatele, ke kterým se takové doplňkové produkty pro jednoho uživatele vztahují, nebude-li v době dodávky stanoveno jinak.

3.4 Pokud vám společnost Autodesk nebo prodejce poskytne přechod na předplatné, můžete od zahájení tohoto přechodu na licenci dále instalovat a používat nebo dovolovat vašemu pojmenovanému uživateli instalovat a používat předchozí verze pro jednoho uživatele nebo předchozí verze uvedené výše v bodě 3.2, za těchto předpokladů: (i) na nejnovější verzi příslušného softwaru, se kterou souvisí tato předchozí verze pro jednoho uživatele nebo jiná uvedená předchozí verze, se vztahuje přechod na předplatné, (ii) vy nebo váš pojmenovaný uživatel jste nainstalovali a používali tuto předchozí verzi pro jednoho uživatele nebo jinou uvedenou předchozí verzi před datem zahájení přechodu na předplatné a (iii) instalace a používání této předchozí verze pro jednoho uživatele nebo jiné uvedené předchozí verze ze strany vaší nebo vašeho pojmenovaného uživatele nadále dodržuje veškeré tyto podmínky pro výhody z práv k předchozím verzím nebo podmínky pro výhody z práv k předchozím verzím, které platí pro daný přechod na předplatné.

3.5 Pokud jste vyměnili své předplatné pro jednoho uživatele (staré předplatné pro jednoho uživatele) za předplatné pro jednoho uživatele k jinému softwarovému produktu společnosti Autodesk (nové předplatné pro jednoho uživatele), které není nástupcem nebo náhradou starého předplatného pro jednoho uživatele (podle toho, jak určí společnost Autodesk), nebudou již ustanovení v bodech 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 výše pro předchozí verze kryté starým předplatným pro jednoho uživatele platit a budete muset odinstalovat všechny kopie softwaru Autodesk kryté starým předplatným pro jednoho uživatele a veškeré odpovídající předchozí verze (včetně všech kopií na vašem pevném disku) a na požádání od společnosti Autodesk vrátit veškerou uživatelskou dokumentaci společnosti Autodesk nebo svému prodejci do šedesáti (60) dní od instalace softwaru společnosti Autodesk krytého novým předplatným pro jednoho uživatele. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo žádat od vás dostatečné důkazy toho, že veškerý software společnosti Autodesk krytý starým předplatným pro jednoho uživatele a veškeré odpovídající předchozí verze byly zničeny, a/nebo provést kontrolu určenou v dohodě o předplatném pro jednoho uživatele.

3.6 Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách výhod, nebude společnost Autodesk zavazovat k tomu, aby vám nebo vašim určeným uživatelům dodala elektronická nebo fyzická média s jakoukoliv předchozí verzí pro jednoho uživatele či související uživatelskou dokumentaci nebo aby vydala další autorizační kódy nebo hardwarové či softwarové zámky ve vztahu k takovým předchozím verzím pro jednoho uživatele. Pokud společnost Autodesk navíc stáhla nebo jinak ukončila konkrétní předchozí verzi pro jednoho uživatele, souhlasíte a zavazujete se, že společnost Autodesk nebude v žádném případě povinna vydat vám nebo vašim určeným uživatelům autorizační kódy nebo hardwarové či softwarové zámky nebo vám poskytnout jakákoliv elektronická či fyzická média nebo jiné výstupy, které vám umožní získat přístup k takové předchozí verzi pro jednoho uživatele nebo si ji nainstalovat.

3.7 Výhody z práv na používání předchozích verzí pro jednoho uživatele nemusejí být dostupné nebo nemusejí být dány k dispozici u každého zahrnutého softwaru nebo ve všech jazycích, zemích či oblastech, popřípadě mohou u některých verzí zahrnutého softwaru podléhat dalším podmínkám a omezením. Pokud uplyne nebo jinak skončí platnost vašeho Předplatného pro jednoho uživatele, zaniknou vaše práva na používání kterékoliv předchozí verze pro jednoho uživatele, popřípadě všech takových předchozích verzí, podle těchto podmínek výhod a/nebo podle podmínek Licenční a servisní smlouvy Autodesk upravující instalaci a přístup k takové předchozí verzi (verzím) pro jednoho uživatele a vy jste povinni – a zajistíte, aby tak učinili i vaši určení uživatelé – okamžitě odinstalovat a zrušit přístup k takové předchozí verzi (verzím) pro jednoho uživatele.

4. VÝHODY Z PRÁV NA POUŽÍVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH VERZÍ V RÁMCI PŘEDPLATNÉHO PRO VÍCE UŽIVATELŮ

4.1 Bez ohledu na cokoliv, co je uvedeno v příslušné Licenční a servisní smlouvě Autodesk upravující instalaci a přístup ke konkrétní verzi zahrnutého softwaru, poskytnuté vám jako výhoda v rámci vašeho Předplatného pro více uživatelů, si během doby trvání vašeho Předplatného pro více uživatelů můžete vy a vaši určení uživatelé nainstalovat a mít přístup k předchozí verzi (verzím) pro více uživatelů za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

4.1.1 instalace a přístup k předchozí verzi (verzím) pro více uživatelů se budou řídit ustanoveními příslušné Licenční a servisní smlouvy Autodesk vztahující se na takovou předchozí verzi pro více uživatelů, a to ve znění upraveném tímto bodem 4;

4.1.2 instalace a přístup k předchozí verzi pro více uživatelů budou omezeny na stejný typ nebo verzi licence a další licenční parametry používání nebo kvantity, jaké platí pro související poslední verzi zahrnutého softwaru v rámci vašeho Předplatného pro více uživatelů (dále jen „příslušné licenční parametry“);

4.1.3 souběžná instalace a přístup k Předchozím verzím pro více uživatelů ze strany vás či vašich uživatelů ve spojení s instalací a přístupem k jiným Předchozím verzím pro více uživatelů nebo poslední verzi Zahrnutého softwaru nikdy nepřekročí platné licenční parametry;

4.1.4 jménem svým tímto berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Autodesk není povinna poskytovat žádnou podporu k předchozí verzi (verzím) pro více uživatelů; a

4.1.5 abyste si mohli vyžádat a získat možnost instalace a přístupu k předchozím verzím pro více uživatelů, musíte dodržet postupy a případné zásady stanovené čas od času společností Autodesk.

4.2 Pokud dále chcete instalovat a používat kopie předchozích verzí příslušného softwaru (pro kterou je příslušný software nástupcem nebo náhradou – podle toho, jak určí společnost Autodesk) ve svém vlastnictví a příslušná verze není společností Autodesk výslovně písemně uvedena v seznamu vhodných předchozích verzí produktů pro předplatné, můžete to provádět v souladu s podmínkami uvedenými výše v bodech 4.1.1 až 4.1.5, za předpokladu, že (1) jste dříve získali legální licenci k těmto kopiím od společnosti Autodesk a legálně je instalovali a používali a (2) že instalací a používáním těchto kopií nepřekročíte celkový počet licencí k instalaci a používání těchto kopií získaných od společnosti Autodesk.

4.3 Dále v případě, že vám společnost Autodesk v souvislosti s jakýmikoliv předchozími verzemi pro více uživatelů poskytne doplňkové produkty pro více uživatelů, které tyto předchozí verze pro více uživatelů doplňují nebo rozšiřují, budou tyto podmínky výhod platit pro takové doplňkové produkty pro více uživatelů ve stejném rozsahu, v jakém platí pro předchozí verze pro více uživatelů, ke kterým se takové doplňkové produkty pro více uživatelů vztahují, nebude-li v době dodávky stanoveno jinak.

4.4 Pokud vám společnost Autodesk nebo prodejce poskytne přechod na předplatné, můžete od zahájení tohoto přechodu na licenci dále instalovat a používat nebo dovolovat svým uživatelům instalovat a používat předchozí verze pro více uživatelů nebo předchozí verze uvedené výše v bodě 4.2, za těchto předpokladů: (i) na nejnovější verzi příslušného softwaru, se kterou souvisí tato předchozí verze pro více uživatelů nebo jiná uvedená předchozí verze, se vztahuje přechod na předplatné, (ii) vy nebo vaši uživatelé jste nainstalovali a používali tuto předchozí verzi pro více uživatelů nebo jinou uvedenou předchozí verzi před datem zahájení přechodu na předplatné a (iii) instalace a používání této předchozí verze pro více uživatelů nebo jiné uvedené předchozí verze ze strany vaší nebo vašich uživatelů nadále dodržuje veškeré tyto podmínky pro výhody z práv na předchozí verze nebo podmínky pro výhody z práv na předchozí verze, které platí pro daný přechod na předplatné.

4.5 Pokud jste přešli na Předplatného pro více uživatelů („Staré předplatné pro více uživatelů“) na Předplatné pro více uživatelů na jiný softwarový produkt společnosti Autodesk („Nové předplatné pro více uživatelů“), které není nástupcem nebo náhradou vašeho Starého předplatného pro více uživatelů (podle toho, jak určí společnost Autodesk), nebudou již ustanovení částí 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 výše pro předchozí verze kryté Starým předplatným pro více uživatelů platit, a budete muset odinstalovat všechny kopie softwaru Autodesk kryté Starým předplatným pro více uživatelů a veškeré odpovídající předchozí verze (včetně případných kopií na svém pevném disku), a na požádání společností Autodesk vrátit veškerou uživatelskou dokumentaci společnosti Autodesk nebo svému prodejci do šedesáti (60) dní od instalace softwaru Autodesk krytého Novým předplatným pro více uživatelů. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo vyžádat si od vás uspokojivý důkaz, že veškerý software Autodesk, na který se vztahuje Staré předplatné pro více uživatelů, a všechny odpovídající předchozí verze byly zničeny, nebo provést kontrolu stanovenou ve vaší Smlouvě o předplatném pro více uživatelů.

4.6 Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách výhod, nebude společnost Autodesk zavazovat k tomu, aby vám dodala elektronická nebo fyzická média s jakoukoliv předchozí verzí pro více uživatelů či související uživatelskou dokumentaci nebo aby vydala další autorizační kódy nebo softwarové zámky ve vztahu k takovým předchozím verzím pro více uživatelů. Pokud společnost Autodesk navíc stáhla nebo jinak ukončila konkrétní předchozí verzi pro více uživatelů, souhlasíte a zavazujete se, že společnost Autodesk nebude v žádném případě povinna vydat vám nebo vašim uživatelům autorizační kódy nebo softwarové zámky nebo vám poskytnout jakákoliv elektronická či fyzická média nebo jiné výstupy, které vám nebo vašim uživatelům umožní získat přístup k takové předchozí verzi pro více uživatelů nebo si ji nainstalovat.

4.7 Výhody z práv na používání předchozích verzí v rámci Předplatného pro více uživatelů nemusejí být dostupné nebo nemusejí být dány k dispozici u každého zahrnutého softwaru nebo ve všech jazycích, zemích či oblastech, popřípadě mohou u některých verzí zahrnutého softwaru podléhat dalším podmínkám a omezením. Pokud uplyne nebo jinak skončí platnost vašeho Předplatného pro více uživatelů, zaniknou vaše práva na používání kterékoliv předchozí verze pro více uživatelů, popřípadě všech takových předchozích verzí, podle těchto podmínek výhod a/nebo podle podmínek Licenční a servisní smlouvy Autodesk upravující instalaci a přístup k takové předchozí verzi (verzím) pro více uživatelů a vy jste povinni – a zajistíte, aby tak učinili i vaši uživatelé – okamžitě odinstalovat a zrušit přístup k takové předchozí verzi (verzím) pro více uživatelů.