LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Podmínky výhod z domácího použití vztahující se na Plány údržby Autodesk a Předplatné pro více uživatelů

Na výhody pro domácí použití se budou vztahovat následující podmínky výhod.

1. VÝKLAD POJMŮ

Následující pojmy mají význam uvedený níže. Pojmy uvedené s velkými písmeny, které jsou používány, nikoliv však definovány v těchto podmínkách výhod, budou mít význam, který je jim přiřazen ve vaší Smlouvě o plánu údržby Autodesk nebo případně Smlouvě o předplatném Autodesk pro více uživatelů.

Doplňkový produkt“ znamená jakýkoliv produkt nebo software (s výjimkou schválené verze zahrnutého softwaru nebo jakýchkoliv doplňkových služeb či podpory), které vám může společnost Autodesk čas od času poskytnout jako výhodu v rámci vašeho Plánu údržby nebo případně Předplatného pro více uživatelů a které jsou dále popsány na účtu Autodesk Account. Doplňkové produkty mohou zahrnovat například nástroje a jiné specifické produkty, které vyžadují samostatnou instalaci a fungují nezávisle na schválené verzi zahrnutého softwaru.

Doplňkové služby“ znamenají jakékoliv služby, například webové služby (s výjimkou schválené verze zahrnutého softwaru nebo jakýchkoliv doplňkových produktů či podpory), které vám může společnost Autodesk čas od času poskytnout jako výhodu v rámci vašeho Plánu údržby nebo případně Předplatného pro více uživatelů a které jsou (tam, kde je to relevantní) dále popsány na účtu Autodesk Account.

Schválená verze zahrnutého softwaru“ znamená nejnovější verzi zahrnutého softwaru obecně nabízenou společností Autodesk v oblasti a jakékoliv předchozí verze zahrnutého softwaru, ke kterým vám byly poskytnuty výhody z práv na předchozí verze na základě vaší Smlouvy o plánu údržby nebo případně Smlouvy o předplatném pro více uživatelů (dále jen „předchozí verze“) a které jsou uvedeny na seznamu produktů schválených pro domácí použití (Home Use Product Eligibility List); tento seznam je k dispozici na účtu Autodesk Account nebo je přístupný z tohoto účtu.

Podpora“ znamená program nabízený obecně společností Autodesk, v rámci kterého může společnost Autodesk poskytovat (mimo jiné) služby technické podpory jako výhodu v rámci vašeho Plánu údržby nebo případně Předplatného pro více uživatelů a který je dále popsán na účtu Autodesk Account.

Webové služby“ znamenají webové nebo cloudové služby vyžadující připojení k internetu a služby nebo funkce hostované nebo jinak poskytované na serverech vlastněných či provozovaných společností Autodesk či jí určenou osobou nebo pro ně, popřípadě samostatnými subjekty, které nejsou se společností Autodesk spojeny.

2. VÝHODY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

2.1 Bez ohledu na cokoliv protichůdného, co je uvedeno v příslušné Licenční a servisní smlouvě Autodesk týkající se schválené verze zahrnutého softwaru nebo doplňkového produktu, můžete nainstalovat a mít přístup – nebo to můžete umožnit svým zaměstnancům – ke druhé kopii schválené verze zahrnutého softwaru a/nebo jakéhokoliv doplňkového produktu na počítači umístěném v rámci oblasti, ale mimo vaše obchodní prostory (včetně počítače umístěného v místě bydliště vašeho zaměstnance, který mu byl poskytnut pro pracovní účely nebo je jeho vlastní), a to výhradně k použití pro vaše vlastní interní obchodní potřeby, v souladu s příslušnou Licenční a servisní smlouvou Autodesk ve znění úprav či doplnění stanovených těmito podmínkami výhod a případnými podmínkami výhod předchozí verze či případnými podmínkami výhod doplňkového produktu. Těmito interními obchodními potřebami jsou například školení zaměstnanců a instruktáž ve vztahu ke schváleným verzím zahrnutého softwaru a/nebo jakémukoliv doplňkovému produktu.

2.2 Kopie schválené verze zahrnutého softwaru a/nebo doplňkového produktu, která je nainstalována a ke které je přístup z vašeho pracovního místa, je obvykle označována jako „primární licence“ a kopie schválené verze zahrnutého softwaru a/nebo doplňkového produktu, která je nainstalována a ke které je přístup z jiného místa, než je vaše pracovní místo, je běžně označována jako „licence k domácímu použití“.

2.3 Pokud vám společnost Autodesk nebo prodejce poskytne přechod na předplatné, můžete od zahájení tohoto přechodu na licenci dále instalovat a používat nebo dovolovat svým zaměstnancům instalovat a používat licenci pro domácí použití po zbytek její oprávněné lhůty, za následujících předpokladů: (i) platná verze příslušného softwaru a/nebo doplňkového produktu, na kterou se tato licence pro domácí použití vztahuje, je součástí přechodu na předplatné a (ii) instalace a používání této licence pro domácí použití ze strany vaší nebo vašich zaměstnanců nadále dodržuje veškeré podmínky pro výhody k domácímu použití nebo podmínky pro domácí použití, které pro daný přechod na předplatné platí.

3. PODMÍNKY VÝHOD PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

3.1 Pro vaše výhody domácího použití platí všechny následující podmínky:

3.1.1 počet licencí pro domácí použití, které nainstalujete a ke kterým máte přístup nebo jejichž instalaci a přístup k nim umožníte svým zaměstnancům, nesmí přesáhnout počet kopií primární licence s vaším Plánem údržby nebo případně Předplatným pro více uživatelů, jejichž instalaci a přístup k nim povoluje příslušná Licenční a servisní smlouva Autodesk nebo případně Smlouva o předplatném pro více uživatelů a jakékoliv příslušné podmínky výhod předchozí verze a podmínky výhod doplňkových produktů;

3.1.2 abyste získali licence pro domácí použití, musíte dodržovat postupy a zásady stanovené čas od času společností Autodesk;

3.1.3 k licencím pro domácí použití nelze mít přístup ve stejný okamžik jako k primárním licencím, k nimž náležejí;

3.1.4 vaše právo nainstalovat si a mít přístup k licenci pro domácí použití vzniká datem vydání autorizačního kódu k dané licenci pro domácí použití společností Autodesk a potrvá do (1) ukončení nebo uplynutí doby trvání vašeho Plánu údržby nebo případně Smlouvy o předplatném pro více uživatelů nebo do (2) data, které nastane třináct (13) měsíců po takovém datu vzniku práva, podle toho, co z výše uvedeného nastane dříve (a tímto okamžikem přestane být licence pro domácí použití funkční);

3.1.5 k licencím pro domácí použití nejsou k dispozici vyšší verze a v případě ztráty, odcizení nebo zničení nebudou společností Autodesk nahrazeny;

3.1.6 k licencím pro domácí použití není poskytována podpora;

3.1.7 povolení, které udělíte svým zaměstnancům k instalaci a přístupu (a) k licenci (licencím) pro domácí použití, musíte neprodleně odebrat, pokud s vámi daný zaměstnanec (zaměstnanci) rozváže pracovní poměr. Pokud bude mít (a) bývalý zaměstnanec nebo jakákoliv třetí strana, která není vaším zaměstnancem, i nadále nainstalovanou jednu či více (a) licencí pro domácí použití a bude k nim mít přístup, znamená to porušení vaší Smlouvy o plánu údržby nebo případně Smlouvy o předplatném pro více uživatelů a vaší příslušné Licenční a servisní smlouvy Autodesk; a

3.1.8 žádosti o udělení licencí pro domácí použití musejí být předkládány v souladu s postupem stanoveným čas od času společností Autodesk na základě jejího vlastního uvážení.