LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Podmínky služeb podpory

Váš nárok na službu technické podpory jakékoliv úrovně podléhá podmínkám a ustanovením uvedeným níže (dále jen „Smlouva o podpoře“). Pojmy uvedené s velkými písmeny, které nejsou v těchto podmínkách služeb podpory definovány, mají význam, který je jim přiřazen ve vaší Licenční a servisní smlouvě Autodesk, Plánu údržby Autodesk nebo případně Smlouvě o předplatném Autodesk.

1.  VÝKLAD POJMŮ

Autodesk“ znamená Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware, s výjimkou případu, kdy podporu získáte (a) v některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu a kdy bude pojem „Autodesk“ znamenat Autodesk Development Sàrl, nebo případu, kdy podporu získáte (b) v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří a kdy bude pojem „Autodesk“ znamenat Autodesk Asia Pte Ltd.

Autodesk Account“ znamená následující webové stránky:

https://accounts.autodesk.com; nebo

jiné místo určené společností Autodesk, kde budete mít přístup k informacím o svém účtu a výhodách, nebo kde na tyto informace naleznete odkaz, nebo jakékoliv náhradní či jiné webové stránky nebo místa, která může společnost Autodesk určit pro účely podpory ze strany společnosti Autodesk.

Licenční a servisní smlouva Autodesk“ znamená standardní licenční smlouvu na software nebo případně licenční a servisní smlouvu uzavřenou mezi vámi a společnostmi Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl nebo případně Autodesk Asia Pte Ltd., která je obsažena nebo je součástí stažení či instalace nebo jinak upravuje každou kopii zahrnutého softwaru a na základě které je vám poskytnuta licence na instalaci takové kopie zahrnutého softwaru a přístup k ní.

Plán údržby Autodesk“ znamená standardní smlouvu o plánu údržby Autodesk, uzavřené mezi vámi a společností Autodesk, která upravuje váš nárok na získání výhod z plánu údržby (zejména na podporu ) týkající se zahrnutého softwaru.

 „Smlouva o předplatném Autodesk“ znamená standardní smlouvu o předplatném, uzavřenou mezi vámi a společností Autodesk, která upravuje váš nárok na získání výhod z předplatného (zejména na podporu) týkajícího se zahrnutého softwaru nebo (případně) standardní podmínky služby Autodesk 360, uzavřené mezi vámi a společností Autodesk, které obsahují nebo jinak upravují váš přístup k zahrnutým službám a jejich užívání (zejména vás nárok na získání podpory).

Zahrnuté služby“ znamenají software Autodesk jako nabídku služby, v souvislosti s níž jste si zakoupili samostatnou nabídku podpory nebo jste jinak oprávněni podporu získat podle vaší Smlouvy o předplatném Autodesk, jak je uvedeno v potvrzení vaší objednávky nebo případně specifikaci licence. Pouze pro účely této Smlouvy o podpoře zahrnují zahrnuté služby také jakýkoliv software, který je poskytován v souvislosti s vašimi zahrnutými službami.

Zahrnutý software“ znamená softwarový program Autodesk, v souvislosti s nímž jste si zakoupili samostatnou podporu nebo jste jinak oprávněni podporu získat podle vašeho Plánu údržby Autodesk nebo (případně) vaší Smlouvy o předplatném Autodesk, jak je uvedeno v potvrzení objednávky nebo případně specifikaci licence. Pokud společnost Autodesk nestanoví jinak, bude jakýkoliv dodatečný softwarový kód (který může obsahovat modulární doplňky k zahrnutému softwaru nebo jeho vylepšení, tzv. hotfixes, executables, knihovny, zásuvné moduly (plug-ins), aktualizace nebo jiné softwarové funkce, které doplňují či vylepšují zahrnutý software), který vám byl poskytnut v rámci výhod podpory, považován za součást verze zahrnutého softwaru, pro kterou byl tento kód přidělen.

Zákaznický informační formulář“ znamená formulář (ať již písemný nebo elektronický), který obsahuje informace nezbytné k zakoupení podpory a který (1) vyplníte a předložíte prodejci nebo společnosti Autodesk vy sami nebo případně který (2) vyplní prodejce vaším jménem s použitím informací, které jste mu poskytli, a předloží jej společnosti Autodesk v souvislosti s vaší objednávkou podpory.

Datum účinnosti“ znamená datum uvedené v bodu 4.1.

Podpora“ znamená program obecně nabízený společností Autodesk, na základě kterého může společnost Autodesk mimo jiné poskytovat služby technické podpory a související výhody pro zahrnuté služby a zahrnutý software. Existují různé úrovně nabízené podpory podle toho, jakou úroveň jste si zakoupili nebo na jakou máte jinak nárok.

Výhody podpory“ znamenají nabízené výhody podpory popsané na účtu Autodesk, odpovídající úrovni nebo typu nabízené podpory, kterou jste zakoupili nebo na kterou máte jinak nárok. Výhody podpory mohou mimo jiné zahrnovat služby technické podpory prostřednictvím webových stránek nebo po telefonu a přístup k internetovému fóru a obsahu týkajícímu se podpory. Výhody podpory se mohou lišit v závislosti na zahrnutých službách nebo zahrnutém softwaru a oblasti.

Poplatek za podporu“ znamená poplatek, který uhradíte za podporu.

Uživatel podpory“ znamená oprávněné osoby, kterým udělíte oprávnění předkládat žádosti o podporu a mít přístup k výhodám podpory vaším jménem. Oprávnění osoby, která má být uživatelem podpory, bude stanoveno podle vnitřních předpisů společnosti Autodesk týkajících se konkrétní podpory, Plánů údržby Autodesk nebo Smluv o předplatném Autodesk.

Doba trvání“ znamená časová období (počáteční a prodloužená) definovaná v bodech 3.2 a 4.1.

Oblast“ znamená jednu či více zemí nebo jurisdikcí (a) uvedených ve specifikaci licence, nebo (b) pokud žádná specifikace licence neexistuje nebo ve specifikaci licence žádná země či jurisdikce uvedena není, zemi, ve které je vám poskytována podpora. Pokud je ve specifikaci licence uvedena členská země EU nebo Evropského sdružení volného obchodu nebo pokud je vám podpora poskytována v takové členské zemi, znamená „oblast“ veškeré země Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu.

Vy“ nebo „Váš“ znamená společnost nebo právnickou osobu, jménem které je podpora přijímána, je-li podpora získávána jménem takové právnické osoby (např. zaměstnancem, nezávislým poskytovatelem služeb nebo jiným oprávněným zástupcem), nebo pokud žádná taková právnická osoba neexistuje, fyzickou osobu, které je podpora poskytována na osobní účet. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, pojem „vy“ odkazuje pouze na jednu konkrétně určenou právnickou nebo fyzickou osobu a nezahrnuje žádnou dceřinou společnost nebo spřízněnou osoby jakékoliv takové právnické osoby nebo jakékoliv jiné propojené osoby.

2.  VÝHODY PODPORY

2.1  Výhody podpory. Během doby trvání budete mít nárok na výhody podpory a společnost Autodesk vám tyto výhody podpory poskytne tak, jak jsou uvedeny a dány k dispozici pro danou oblast a pro úroveň a typ nabídky podpory, kterou jste si zakoupili nebo na kterou máte jinak nárok. Konkrétní výhody podpory mohou zahrnovat ještě další nebo odlišná práva a povinnosti, než jsou práva a povinnosti stanovené touto Smlouvou o podpoře. Tyto výhody podpory podléhají příslušným platným podmínkám společnosti Autodesk (dále jen „podmínky výhod podpory“), přičemž tyto podmínky výhod podpory jsou uvedeny na účtu Autodesk nebo se s nimi lze seznámit jeho prostřednictvím. Souhlasíte s tím, že pokud o výhodu podpory požádáte, přijmete ji nebo ji využijete, budete vázáni podmínkami výhod podpory platnými pro takovou výhodu podpory, ve znění, které může společnost Autodesk čas od času písemně upravit v souladu s touto Smlouvou o podpoře nebo v souladu s platnými podmínkami výhod podpory (a tyto podmínky, čas od času upravené, tvoří součást této Smlouvy o podpoře a jsou do ní začleněny odkazem), a dále se zavazujete, že budete tyto podmínky výhod podpory dodržovat. Berete na vědomí, že společnost Autodesk můžete vyžadovat další akceptaci těchto podmínek výhod podpory jako podmínku používání nebo získání přístupu ke konkrétní výhodě podpory.

2.2  Jazyková verze výhod podpory. Výhody podpory jsou poskytovány v angličtině, i když se společnost Autodesk může pokusit vyhovět žádostem o výhody podpory v místním jazyce, pokud to bude možné.

2.3  Výjimky z výhod podpory. Společnost Autodesk není povinna poskytnout výhody podpory za podmínek vyplývajících z:

(a) provozu počítače používaného k přístupu k zahrnuté službě či zahrnutému softwaru v podmínkách, které neodpovídají popisu uvedenému výrobcem počítače;

(b) provozu zahrnuté služby nebo zahrnutého softwaru na jiném softwaru a/nebo hardwaru třetí strany, než je uveden v jakémkoliv platném systémovém požadavku a/nebo dokumentaci společnosti Autodesk;

(c) neprovádění údržby počítače, ze kterého je zpřístupněna zahrnutá služba nebo zahrnutý software, v souladu se standardy stanovenými výrobcem počítače;

(d) nezajištění toho, aby váš personál a pracovníci byli v plném rozsahu vyškoleni v oblasti užívání a provozu zahrnuté služby nebo zahrnutého softwaru;

(e) toho, že hardware vašeho počítače nesplňuje minimální požadavky předepsané společností Autodesk pro přístup k zahrnuté službě nebo zahrnutému softwaru;

(f) přístupu k zahrnuté službě nebo zahrnutému softwaru za použití jiného softwaru, firmwaru a/nebo hardwaru třetí strany, než je software provozního systému třetí strany konkrétně označený společností Autodesk; nebo

(g) používání a přístupu k zahrnuté službě nebo zahrnutému softwaru jinak než v souladu se Smlouvou o předplatném Autodesk nebo případně Licenční a servisní smlouvou Autodesk.

2.4  Podmínky výhod podpory. Vznik vašeho nároku na výhody podpory je podmíněn tím, že musíte:

(a) zajistit, aby vaši uživatelé podpory předložili žádost o výhody podpory v souladu s touto Smlouvou o podpoře;

(b) zajistit, abyste vy nebo vaši uživatelé podpory poskytli společnosti Autodesk údaje, specifikace nebo jiné informace, které mohou být důvodně vyžadovány společností Autodesk k poskytnutí výhod podpory;

(c) před podáním žádosti o výhody podpory dodržovat pokyny a případně postupy při řešení problémů stanovené společností Autodesk;

(d) řídit se požadavky při identifikaci problému, analýze problému a postupy při žádosti o poskytnutí služby, které vydá společnost Autodesk;

(e) dodržovat veškeré pokyny vydané společností Autodesk pro žádosti o výhody podpory týkající se řádného užívání funkcí zahrnuté služby;

(f) poskytnout uživatelům podpory aktuální verzi dokumentace společnosti Autodesk pro příslušnou zahrnutou službu nebo zahrnutý software.

2.5  Poskytnutí výhod podpory, rozsah použití. Výhody podpory pro zahrnutou službu nebo případně zahrnutý software vám společnost Autodesk poskytne pouze prostřednictvím uživatelů podpory. Poskytnutí výhod podpory společností Autodesk se řídí výhradně touto Smlouvou o podpoře. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výhody podpory jsou poskytovány výhradně pro vaše interní použití k podpoře vašeho přístupu a přístupu vašich uživatelů podpory k zahrnuté službě a zahrnutému softwaru a případně jejich užívání. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rámci vašich konstrukčních omezení vám ani výhody podpory nemusejí umožnit dosáhnout výsledku, který si přejete.

2.6  Změna výhod podpory. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit jakoukoliv výhodu podpory (včetně jakýchkoliv příslušných doplňkových podmínek) nebo jakoukoliv výhodu podpory čas od času doplnit či zrušit, aniž by vás o tom předem informovala.

3.  KOUPĚ A PRODLOUŽENÍ

3.1  Koupě. Když si koupíte nebo jinak získáte nárok na podporu pro zahrnutou službu nebo zahrnutý software, poskytne vám společnost Autodesk pokyny ohledně toho, jakým způsobem získáte přístup k takové podpoře, na účtu Autodesk.

3.2  Prodloužení. Pokud si zakoupíte samostatnou podporu, můžete si před uplynutím doby trvání podpory, dává-li společnost Autodesk ve vaší zemi tuto možnost obecně k dispozici, zakoupit prodloužení podpory na další dobu trvání (dále jen „prodloužená doba trvání“), ať již od prodejce, distributora nebo případně společnosti Autodesk. Pokud jste si zvolili plán automatického prodloužení, bude každé automatické prodloužení představovat prodlouženou dobu trvání. Pokud nebude společností Autodesk odsouhlaseno jinak, platí, že pokud si nezakoupíte prodloužení podpory před uplynutím doby trvání nebo pokud zrušíte možnost automatického prodloužení, tato Smlouva o podpoře a váš nárok na výhody podpory automaticky zaniknou.

4.  DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

4.1  Datum účinnosti, doba trvání. Datem účinnosti začátku této Smlouvy o podpoře a vašich výhod podpory bude datum, které stanoví společnost Autodesk v souladu se svými předpisy o podpoře pro zapsání vaší koupě podpory či jiných oprávnění do systému společnosti Autodesk. Prodloužené doby trvání podpory začínají výročím data účinnosti. Pokud si zakoupíte samostatnou podporu, bude počáteční doba trvání trvat jeden (1) měsíc, tři (3) měsíce (označovaná také jako „čtvrtletní“) nebo jeden (1), dva (2) nebo tři (3) roky od data účinnosti, a to v závislosti na délce doby trvání, na kterou máte nárok, kterou jste si zvolili a zakoupili. Prodloužená doba trvání vaší samostatné podpory bude trvat jeden (1) měsíc, tři (3) měsíce (označovaná také jako „čtvrtletní“) nebo jeden (1), dva (2) nebo tři (3) roky od výročí data účinnosti bezprostředně následujícího po ukončení počáteční doby trvání nebo případně bezprostředně předcházející prodloužené doby trvání, v závislosti na délce prodloužené doby trvání, kterou si můžete zvolit a zakoupit. Společnost Autodesk se bude snažit potvrdit váš nákup do 48 hodin od data účinnosti nebo případně příslušného výročí data účinnosti. Pokud máte nárok na podporu jako výhodu dle Plánu údržby Autodesk nebo Smlouvy o předplatném Autodesk, bude doba trvání Vaší podpory odpovídat době trvání Plánu údržby Autodesk nebo Smlouvy o předplatném Autodesk.

4.2  Ukončení. Společnost Autodesk nebo vy můžete tuto Smlouvu o podpoře ukončit, pokud se druhá strana dopustí porušení závazku nebo takové porušení nenapraví do deseti (10) dnů od doručení písemného oznámení o porušení. Mimoto může společnost Autodesk jako alternativu ukončení pozastavit váš přístup k výhodám podpory a/nebo plnění jiných povinností společnosti Autodesk či výkon vašich práv podle této Smlouvy o podpoře, pokud neprovedete platbu za podporu nebo zahrnuté služby či zahrnutý software, ke kterým se podpora vztahuje, ve prospěch společnosti Autodesk nebo distributora či prodejce přímo či nepřímo pověřeného společností Autodesk nebo pokud jinak nedodržíte ustanovení této Smlouvy o podpoře. Společnost Autodesk může také tuto Smlouvu o podpoře ukončit, pokud je na vaši osobu vyhlášeno konkurzní řízení, dostanete se do platební neschopnosti nebo uzavřete vyrovnání s věřiteli. Společnost Autodesk může tuto Smlouvu o podpoře ukončit nebo upravit, pokud je pokračování poskytování výhod podpory vám či vašim uživatelům podpory zakázáno nebo pokud příslušné právními předpisy vyžadují jinak. Tato Smlouva o podpoře bude ukončena automaticky bez dalšího oznámení nebo úkonu ze strany společnosti Autodesk, pokud vstoupíte do likvidace nebo pokud se pokusíte převést Smlouvu o podpoře nebo jinou výhodu podpory bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk. Tuto Smlouvu o podpoře můžete ukončit kdykoliv s uvedením či bez uvedení důvodu, a to s účinností od okamžiku podání výpovědi, s tím, že (vyjma případu ukončení z důvodu změny této Smlouvy o podpoře v souladu s bodem 7.9 níže) za žádných okolností nebudete mít nárok na refundaci jakýchkoliv poplatků či kreditů na poplatky splatných v souvislosti s podporou.

4.3  Účinky ukončení. Při ukončení nebo uplynutí platnosti vaší podpory z jakéhokoliv důvodu bude ukončena i tato Smlouva o podpoře a zaniknou veškerá práva a výhody podpory udělené dle této Smlouvy o podpoře a vy a vaši uživatelé podpory musíte s okamžitou účinností ukončit veškeré užívání všech výhod podpory a/nebo přístup k nim. Po ukončení bude mít společnost Autodesk právo okamžitě dezaktivovat váš účet (účty) a ukončit přístup k výhodám podpory. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo vás požádat o uspokojivý důkaz, že byly všechny výhody podpory odinstalovány nebo že již nejsou jinak používány ani k nim neexistuje přístup.

5.  DŮVĚRNÉ INFORMACE

5.1  Definice pojmu důvěrné informace a výjimky. Pouze pro účely této Smlouvy o podpoře znamená pojem „důvěrné informace“ informace, které jsou kteroukoliv ze stran (dále jen „sdělující strana“) zveřejněny písemně, ústně, elektronicky, vizuálně nebo jinou formou druhé straně (dále jen „příjemce“) během doby trvání a které jsou (i) označeny nebo určeny jako „důvěrné“ nebo „utajované“ v době jejich sdělení, (ii) sděleny za okolností, za kterých by příjemce měl s těmito informace nakládat jako s důvěrnými, a které budou omezeny výhradně na technické informace společnosti Autodesk ohledně zahrnutého softwaru nebo zahrnutých služeb, které vám společnost Autodesk zpřístupní v souvislosti s poskytováním výhod podpory podle této Smlouvy o podpoře, a na obsah vašich žádostí o podporu a jakékoliv složky a související informace, které jste společnosti Autodesk předložili v souvislosti s žádostí o výhody podpory a jejich poskytnutím dle této Smlouvy o podpoře. Důvěrné informace nebudou zahrnovat informace, které po datu sdělení: (i) jsou nebo se stanou bez zavinění příjemce veřejně známými nebo (ii) byly právoplatně v držení příjemce před jejich přijetím od sdělující strany, bez jakéhokoliv závazku zachování důvěrnosti, jak dokládají písemné záznamy příjemce, nebo (iii) byly právoplatně sděleny příjemci jinou osobou, která není vázána omezením užívání nebo sdělování, nebo (iv) jsou nezávisle vyvinuty příjemcem bez použití důvěrných informací sdělující strany či odkazu na ně, jak dokládají písemné záznamy příjemce.

5.2  Závazky týkající se důvěrných informací. Příjemce se zavazuje chránit důvěrné informace s vynaložením stejné míry péče, jakou vynakládá při ochraně svých důvěrných či utajovaných informací (přinejmenším však vynaloží přiměřenou míru péče): (i) předcházet neoprávněnému užívání, rozšiřování nebo uveřejňování důvěrných informací, (ii) nepředávat důvěrné informace jiné třetí straně, (iii) nijak nevyužívat důvěrné informace, vyjma případů plnění svých závazků nebo uplatnění svých práv podle této Smlouvy o podpoře (dále jen „účel podpory“), (iv) nepořizovat kopie, vyjma případů, kdy je tak důvodně požadováno k přímé podpoře účelu podpory, a případné pořízené kopie opatřit odpovídajícím označením, že představují důvěrné informace sdělující strany nebo že takové důvěrné informace obsahují, a (v) neprovádět u takových důvěrných informací zpětný inženýring. Příjemce omezí používání a přístup k důvěrným informacím sdělující strany na své zaměstnance a zaměstnance příslušné mateřské společnosti příjemce, jeho dceřiných společností a spřízněných osob nebo na pověřené osoby, které tyto informace potřebují a byly vyrozuměny o tom, že tyto informace jsou důvěrné a mají být používány výhradně pro účel podpory, a převzal platné závazky zachování důvěrnosti informací, které stanoví minimálně stejnou míru ochrany, již sdělující strana požívá na základě této Smlouvy o podpoře. Příjemce může důvěrné informace sdělit na základě případného příkazu státního nebo regulatorního orgánu či soudu, s tím, že bude sdělující stranu o takovém požadavku neprodleně předem písemně informovat a že rozsah takového sdělení bude pokud možno omezený. Závazky příjemce ve vztahu k použití a sdělování důvěrných informací přetrvají v platnosti i po případném ukončení nebo uplynutí doby trvání této Smlouvy o podpoře, a to po dobu tří (3) let od data uplynutí doby trvání této Smlouvy o podpoře nebo data jejího ukončení.

5.3  Vlastnictví důvěrných informací. Veškeré důvěrné informace zůstávají vlastnictvím sdělující strany. Příjemce nezískává podle této Smlouvy o podpoře nebo prostřednictvím jakéhokoliv sdělení učiněného na jejím základě žádná práva ani licence k duševnímu vlastnictví sdělující strany, zejména patenty, ochranné známky, autorská práva nebo známky služeb, s výjimkou omezených práv na použití takových důvěrných informací v souladu s touto Smlouvou o podpoře.

6.  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, NEEXISTENCE ZÁRUK

6.1  Omezení odpovědnosti. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NEPOSKYTNUTÍ JAKÝCHKOLIV VÝHOD PODPORY NEBO JEJICH NEPOSKYTNUTÍ NA KOMERČNÍM ZÁKLADĚ BĚHEM DOBY TRVÁNÍ VAŠÍ PODPORY. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE ROVNĚŽ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ (AŤ JIŽ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO) ZA JAKÉKOLIV NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO DAT ANI ZA PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI (BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, NA ZÁKLADĚ KTERÉ JE TATO NÁHRADA ŠKODY NEBO JINÁ ODPOVĚDNOST UPLATŇOVÁNA). ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AUTODESK VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY O PODPOŘE NEBO VZNIKLÁ V SOUVISLOSTI S NÍ DÁLE NEPŘESÁHNE ČÁSTKU ZAPLACENOU NEBO SPLATNOU VÁMI VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI AUTODESK NEBO PRODEJCE ZA VÝHODY PODPORY, V SOUVISLOSTI S NIMIŽ TAKOVÁ ŠKODA VZNIKLA. TATO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST AUTODESK O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNA. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, KDY SI ZAKOUPÍTE SAMOSTATNOU PODPORU, ODRÁŽÍ POPLATEK ZA PODPORU ROZLOŽENÍ RIZIK A ŽE OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO BODU JSOU ZÁKLADNÍ SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI STRANAMI. Tato omezení platí vedle odpovědnosti stanovené v jakékoliv příslušném Plánu údržby Autodesk, Smlouvě o předplatném Autodesk nebo Licenční a servisní smlouvě Autodesk a nenahrazují odpovědnost stanovenou v těchto dokumentech.

6.2  Neexistence záruk, zákaz používání představujícího vysokou míru rizika. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST AUTODESK ŽÁDNÉ ZÁRUKY, NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NESTANOVUJE ŽÁDNÉ PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU OHLEDNĚ PODPORY NEBO KTERÉKOLIV VÝHODY PODPORY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI JINÝM ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM NEBO V OBCHODNÍM STYKU ČI V RÁMCI OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ, ZEJMÉNA MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST AUTODESK KONKRÉTNĚ NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE:

(A) PODPORA SPOLEČNOSTI AUTODESK ZAJISTÍ, ŽE PŘÍSTUP A MOŽNOST POUŽÍVAT ZAHRNUTÝ SOFTWARE NEBO ZAHRNUTÉ SLUŽBY BUDOU BEZ CHYB NEBO NEPŘERUŠENÉ;

(B) SPOLEČNOST AUTODESK ÚSPĚŠNĚ OPRAVÍ CHYBY;

(C) SPOLEČNOST AUTODESK VYŘEŠÍ JAKÝKOLIV POŽADAVEK NA PODPORU; NEBO ŽE

(D) JAKÁKOLIV NÁHRADNÍ VARIANTA, RADA NEBO ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V SOUVISLOSTI S POŽADAVKEM NA PODPORU SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ NEBO NÁROKY.

NIC Z TOHO, CO JE UVEDENO VÝŠE, NEOMEZUJE ÚČINEK ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, KTERÉ LZE ZE ZÁKONA PŘEDPOKLÁDAT A KTERÉ NELZE VYLOUČIT, OMEZIT NEBO ZMĚNIT BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV PROTICHŮDNÉ SMLUVNÍ OMEZENÍ. ZÁKAZ RIZIKOVÉHO POUŽÍVÁNÍ. VÝHODY PODPORY NEJSOU BEZCHYBNÉ, NENÍ ZARUČENO, ŽE BUDOU BEZ CHYB NEBO ŽE JEJICH PROVOZ BUDE NEPŘERUŠOVANÝ, ANI VÁM NA NĚ NENÍ UDĚLENA LICENCE NEBO VÁM NEJSOU JINAK POSKYTOVÁNY ZA ÚČELEM RIZIKOVÉHO POUŽÍVÁNÍ. „RIZIKOVÉ POUŽÍVÁNÍ“ JE TAKOVÉ POUŽÍVÁNÍ, KDY LZE DŮVODNĚ OČEKÁVAT, ŽE SELHÁNÍ NĚKTERÉ VÁMI VYUŽÍVANÉ VÝHODY PODPORY MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT JAKÉKOLIV OSOBY NEBO VÁŽNÝ ÚRAZ, POPŘÍPADĚ ZÁVAŽNOU HMOTNOU ŠKODU ČI ŠKODU NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

7.  OBECNÁ USTANOVENÍ

7.1  Rozhodné právo. Tato Smlouva o podpoře se bude řídit a bude vykládána v souladu s právním řádem (a) Švýcarské konfederace, pokud jste podporu získali v některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu, (b) Singapuru, pokud jste podporu získali v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří, nebo (c) státu Kalifornie (a federálními zákony Spojených států amerických tam, kde jsou řídicí), pokud jste podporu získali v některé zemi Severní, Střední nebo Jižní Ameriky (včetně oblasti Karibiku) nebo jakékoliv jiné zemi neuvedené v tomto bodu 7.1. Právní předpisy těchto jurisdikcí budou řídicí bez ohledu na pravidla kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Jednotný zákon o transakcích s počítačovými údaji (Uniform Computer Information Transaction Act) se na tuto Smlouvu o podpoře neuplatní (a jsou vyloučeny z právních předpisů, kterými se tato Smlouva o podpoře řídí). Každá strana dále souhlasí s tím, že jakýkoliv nárok, žaloba nebo spor vyplývající z této Smlouvy o podpoře nebo vzniklý v souvislosti s ní bude předložen výhradně Vrchnímu soudu státu Kalifornie, okres Marin, nebo Oblastnímu soudu Spojených států amerických pro severní oblast Kalifornie v San Franciscu (a strany budou podléhat výhradní jurisdikci těchto soudů), s výjimkou případů, kdy jste podporu získali (a) v některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu a kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor předložen výhradně soudům Švýcarské konfederace (a vy podléháte výhradní jurisdikci těchto soudů), nebo případů, kdy jste podporu získali (b) v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří a kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor předložen výhradně soudům v Singapuru (a vy podléháte výhradní jurisdikci těchto soudů). Nic z toho, co je uvedeno výše, nebrání společnosti Autodesk v tom, aby podala žalobu na porušení práv k duševnímu vlastnictví v zemi, kde mělo k takovému porušení údajně dojít.

7.2  Vyšší moc. Společnost Autodesk nebude odpovědná za žádnou ztrátu, škodu nebo penále vzniklá v důsledku prodlení či neplnění v případě působení vyšší moci, zpoždění na straně dodavatelů nebo z jiných příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Autodesk.

7.3  Postoupení; zřeknutí se uplatnění práv; subdodavatelé; spřízněné osoby. Tuto Smlouvu o podpoře ani žádná práva z ní plynoucí nejste oprávněni postoupit (ať již na základě koupě podílu či majetku, fúze, změny kontroly, ze zákona či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit, a jakýkoliv pokus o postoupení z vaší strany bude neplatný. V souvislosti s jakýmkoliv konkurzním nebo obdobným řízením tato Smlouva o podpoře je a bude považována za nesplněnou smlouvu typu popsaného v ust. § 365 odst. c) bod 1 Hlavy 11 Zákoníku Spojených států amerických, a tudíž nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může postoupit nebo subkontrahovat jakákoliv svá práva nebo závazky z této Smlouvy o podpoře, zejména dodávku výhod podpory, přičemž i nadále zůstává vázána svými povinnostmi z této Smlouvy o podpoře. Dále souhlasíte s tím, že subdodavatelé společnosti Autodesk mohou tuto Smlouvu o podpoře vymáhat (včetně podniknutí kroků v případě jejího porušení). Bude se mít za to, že zřeknutí se jakékoliv podmínky či ustanovení této Smlouvy o podpoře nebo uplatnění postihu za její porušení nebude platné, pokud nebude učiněno písemně a podepsáno jménem strany, vůči níž je takové zřeknutí se uplatňováno. Zřeknutí se uplatnění práva nebo postihu (ať již výslovné nebo mlčky předpokládané) nebude zakládat souhlas s jakýmkoliv dalším, jiným nebo následným porušením, zřeknutí se možnosti postihu za takové porušení nebo jeho prominutí.

7.4  Předpisy USA o kontrole vývozu. Berete na vědomí, že všechny výhody podpory podléhají zákonům a předpisům Spojených států amerických (dále jen „USA“) o kontrole vývozu a vy budete tyto zákony a předpisy dodržovat. Podle zákonů a předpisů USA o kontrole vývozu nesmějí být výhody podpory stahovány, získáván k nim přístup, přijímány nebo jinak vyváženy, opětovně vyváženy nebo předávány do zakázaných zemí, zakázaným koncovým uživatelům nebo pro účely zakázaného konečného použití. Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že vy ani vaši pracovníci či uživatelé podpory (a) se nenacházíte v zakázané zemi, nemáte v ní své bydliště ani nejste jejími občany, (b) nejste uvedeni na seznamu zakázaných koncových uživatelů, vedeném vládou USA, a (c) aniž byste k tomu byli jinak oprávněni dle předpisů USA o kontrole vývozu, nebudete výhody podpory používat pro účely jakéhokoliv zakázaného koncového použití, zejména konstrukce, analýzy, simulace, vyhodnocování, testování nebo jiných činností týkajících se nukleárních, chemických/biologických zbraní, raketových systémů a bezpilotních leteckých prostředků. Jste srozuměni s tím, že požadavky a omezení stanovená zákony USA, která se na vás vztahují, se mohou v závislosti na daných výhodách podpory lišit a mohou se v průběhu doby měnit a konkrétní kontrolní opatření, která se na tyto výhody podpory vztahují, jsou uvedena v předpisech USA o správě vývozu (U.S. Export Administration Regulations) a informace o nich poskytne Úřad pro kontrolu zahraničního majetku Ministerstva financí USA (Office of Foreign Assets Control Regulations).

7.5  Úplná dohoda; oddělitelnost ustanovení. Tato Smlouva o podpoře a jakékoliv další podmínky, na které tato Smlouva o podpoře odkazuje (například Plán údržby Autodesk nebo Smlouva o předplatném Autodesk či případně Licenční a servisní smlouva Autodesk a Podmínky výhod podpory), zakládají úplnou dohodu mezi stranami (a slučují v sobě a nahrazují veškeré předchozí nebo současné smlouvy, jednání, sdělení, vyjádření, záruky, prohlášení nebo ujednání) ve vztahu k předmětu této Smlouvy o podpoře. Strany potvrzují, že při uzavření této Smlouvy o podpoře se nespoléhaly na žádné jiné smlouvy, jednání, sdělení, vyjádření, záruky, prohlášení nebo ujednání kromě těch, která jsou výslovně uvedena v této Smlouvě o podpoře. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může podmínky této Smlouvy o podpoře nebo Podmínky výhod podpory čas od času doplnit nebo změnit s tím, že o těchto doplněních nebo změnách bude písemně informovat předtím, než nabudou ve vztahu k vám účinnosti. Podmínky určené vámi v jakémkoliv sdělení, které jsou odchylné od této Smlouvy o podpoře nebo Podmínek výhod podpory, budou neplatné a neúčinné, pokud nebudou odsouhlaseny písemně s podpisem oprávněného zástupce společnosti Autodesk. Neplatné budou i jakékoliv jiné úpravy této Smlouvy o podpoře, které nebudou sjednány písemně s podpisem oprávněného zástupce společnosti Autodesk. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá na základě konečného a vykonatelného rozhodnutí, proti němuž nelze podat odvolání, že kterékoliv ustanovení těchto podmínek je nevynutitelné, bude takové ustanovení uplatňováno co možná nejvíce v souladu s uvedeným úmyslem stran, zatímco zbývající část těchto podmínek zůstane i nadále v plné platnosti a účinnosti.

7.6  Oznámení. Oznámení od společnosti Autodesk budou mít písemnou formu a mohou být zasílána elektronickou poštou nebo zveřejněna na účtu Autodesk nebo na vašem uživatelském účtu Autodesk, popřípadě jakýmkoliv jiným způsobem, o němž se bude společnost Autodesk domnívat, že zajistí oznámení vhodnou formou. Přijímání těchto oznámení nemůžete odmítnout. Oznámení od vás budou mít písemnou formu a mohou být zasílána elektronickou poštou na adresu contractual.notification@autodesk.com. Oznámení od společnosti Autodesk, která jsou určena vám, nabývají účinnosti (i) v případě oznámení e-mailem zasláním na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem zákaznickém informačním formuláři (nebo pokud jste žádný zákaznický informační formulář či e-mailovou adresu neposkytli, na jakoukoliv jinou e-mailovou adresu známou nebo poskytnutou společnosti Autodesk vámi nebo vaším jménem) nebo (ii) v případě zveřejnění na účtu Autodesk Account nebo jinými způsoby, které bude společnost Autodesk považovat za vhodné, deset (10) pracovních dnů poté, co budou taková oznámení zveřejněna na účtu Autodesk nebo zaslána způsobem přiměřeně stanoveným společností Autodesk. Vaše oznámení určená společnosti Autodesk nabývají účinnosti po obdržení společností Autodesk.

7.7  Ochrana osobních údajů; použití informací. Jménem svým a svých uživatelů podpory berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vy sami (a třetí strany jednající vaším jménem) můžete poskytnout a společnost Autodesk a její prodejci (a třetí strany jednající jménem společnosti Autodesk a jejích prodejců) mohou získat některé informace a údaje o vás a o vašich uživatelích podpory (zejména osobní údaje), jakož i o vaší obchodní činnosti nebo obchodní činnosti vašich uživatelů podpory v souvislosti s touto Smlouvou o podpoře, včetně informací a údajů poskytnutých společnosti Autodesk a jejím prodejcům (nebo třetím stranám jednajícím jménem společnosti Autodesk a jejích prodejců), popřípadě jimi získaných, a to prostřednictvím zákaznického informačního formuláře a jinak a/nebo v souvislosti s objednávkou, registrací, aktivací, aktualizací, ověřením nároku, kontrolou, monitoringem instalace a přístupu k výhodám podpory a spravování vztahu s vámi. Tímto udělujete svůj souhlas s tím, aby společnost Autodesk vedla, používala, uchovávala a sdělovala takové informace a údaje (zejména případné osobní údaje) v souladu s předpisy společnosti Autodesk o ochraně soukromí a osobních údajů tak, jak mohou být tyto předpisy čas od času aktualizovány, a to zejména s předpisem společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů, který je v současné době k dispozici na adrese:

https://www.autodesk.com/privacy.

Bez omezení obecné platnosti výše uvedeného berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) společnost Autodesk může vás a/nebo vaše uživatele podpory (a třetí strany jednající vaším jménem nebo jménem vašich uživatelů podpory) vyzvat, abyste poskytli výslovný souhlas s podmínkami Prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů a/nebo výslovný souhlas s konkrétním použitím informací a údajů (zejména osobních údajů), (b) společnost Autodesk může poskytnout informace a údaje, zejména informace a údaje o vašem využívání veškerých/kterýchkoliv výhod podpory, prodejcům, spřízněným osobám společnosti Autodesk a dalším třetím stranám v souvislosti s poskytnutím, udržováním, správou nebo využitím výhod podpory či v souvislosti s uplatňováním případných smluv týkajících se jakýchkoliv výhod podpory a (c) společnost Autodesk může předávat tyto informace a údaje do zahraničí, včetně jurisdikcí, jejichž právní předpisy na ochranu soukromí nebo osobních údajů neposkytují vašim informacím a údajům takovou míru ochrany jako jurisdikce, v níž máte sídlo nebo bydliště. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může tyto předpisy čas od času změnit a že s účinností počínaje zveřejněním na webových stránkách společnosti Autodesk nebo jiným písemným oznámením učiněným společností Autodesk se na vás takové změny budou vztahovat.

7.8  Přetrvání platnosti ustanovení. Ustanovení článku 1, bodu 2.6, článku 3, bodu 4.2 a článků 5, 6 a 7 této Smlouvy o podpoře přetrvají v platnosti i po ukončení veškeré vaší podpory.

7.9  Přepracované znění podmínek. Společnost Autodesk může tuto Smlouvu o podpoře a/nebo Podmínky výhod podpory kdykoliv přepracovat a bude vás o takovém přepracování informovat. Oznámení vám může být zasláno e-mailem, může být zveřejněno na účtu Autodesk nebo může být provedeno jakýmkoliv jiným způsobem, který bude společnost Autodesk považovat za přiměřený. Pokud takové přepracované znění nepřijmete, musíte o tom společnost Autodesk písemně informovat (v souladu s bodem 7.6) do třiceti (30) dnů od data oznámení, které vám společnost Autodesk podala. Pokud společnost Autodesk takto vyrozumíte, bude se stávající podpora a související výhody podpory řídit poslední Smlouvou o podpoře a souvisejícími Podmínkami podpory, které jste přijali (včetně domnělého přijetí), až do doby, kdy uplyne doba trvání vaší stávající podpory (pokud jste uhradili všechny poplatky za celou dobu trvání), po jejímž uplynutí platnost vaší Smlouvy o podpoře skončí; pokud jste neuhradili všechny příslušné poplatky za celou dobu trvání, skončí vaše Smlouva o podpoře uplynutím doby, za kterou jste příslušné poplatky uhradili. Pokud nevyrozumíte společnost Autodesk jinak nebo pokud zadáte nové objednávky nebo si obnovíte své výhody podpory či budete dále platit své roční nebo případně jiné pravidelné poplatky za podporu, bude se mít za to, že jste takto přepracované znění přijali ve vztahu ke všem svým výhodám podpory. V případě, že společnost Autodesk tuto Smlouvu o podpoře přepracuje, nebudete mít bez ohledu na výše uvedené nárok na žádné další výhody nebo služby nabízené podle takového přepracovaného znění bez toto, že byste společnosti Autodesk nebo prodejcům zaplatili příslušný poplatek týkající se takového případného přepracování.

7.10  Jazyk. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi anglickou jazykovou verzí této Smlouvy o podpoře a jakýmikoliv jejími překlady je právně závazné její anglické znění. Pokud jste si podporu zakoupili v Kanadě, souhlasíte s následujícím: Strany této Smlouvy o podpoře potvrzují, že si přejí, aby tato Smlouva o podpoře stejně jako další dokumenty, které s ní souvisejí, včetně oznámení, byly vypracovány pouze v anglickém jazyce. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.