LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Podmínky plánu údržby Autodesk


Tyto podmínky jsou podmínkami programu vztahů se zákazníky (Relationship Program Terms), upravujícími váš Plán(y) údržby Autodesk (dále jen „Smlouva o plánu údržby“).

1. VÝKLAD POJMŮ

Pojmy v rámci každého vašeho Plánu údržby, které jsou v této Smlouvě o plánu údržby uváděné s velkými písmeny, ale nejsou v ní jinak definovány, mají význam, který je jim přiřazen v příslušné Licenční a servisní smlouvě Autodesk, kterou se řídí vaše používání verze zahrnutého softwaru náležející k takovému Plánu údržby.

Autodesk“ znamená Autodesk, Inc., společnost ze státu Delaware, s výjimkou případu, kdy Plán údržby získáte (a) v některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu a kdy bude pojem „Autodesk“ znamenat Autodesk Development Sàrl, nebo případu, kdy jej získáte (b) v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří a kdy bude pojem „Autodesk“ znamenat Autodesk Asia Pte Ltd.

Autodesk Account“ znamená webové stránky https://accounts.autodesk.com nebo jiné místo určené společností Autodesk, kde budete mít přístup k informacím o účtu a výhodách, nebo jakékoliv náhradní či jiné webové stránky nebo místa, která může společnost Autodesk určit pro účely Plánu údržby.

Licenční a servisní smlouva Autodesk“ znamená standardní licenční smlouvu na software nebo případně licenční a servisní smlouvu uzavřenou mezi vámi a společnostmi Autodesk, Inc., Autodesk Development Sàrl nebo případně Autodesk Asia Pte Ltd., která je obsažena nebo je součástí stažení či instalace nebo jinak upravuje každou kopii softwaru Autodesk a na základě které je vám poskytnuta licence na instalaci takové kopie softwaru Autodesk a přístup k ní.

Výhody“ nebo „Nároky“ znamenají výhody plynoucí z Plánu údržby, které jsou popsány na účtu Autodesk Account nebo ke kterým lze přes tento účet získat přístup či které jsou prostřednictvím tohoto účtu k dispozici, přičemž tyto výhody odpovídají úrovni nebo typu Plánu údržby, který jste si pro daný zahrnutý software zakoupili. Výhody mohou mimo jiné zahrnovat aktualizace a vyšší verze, konkrétní podporu, školení a další služby, webové služby a jiné doplňkové softwarové produkty. Výhody se mohou lišit v závislosti na daném zahrnutém softwaru, úrovni či typu Plánu údržby v různých oblastech.

Manažer smlouvy“ znamená konkrétní vámi určenou osobu, která je oprávněna vaším jménem přijmout tyto podmínky jako závazné a která bude mít zplnomocnění určit na účtu Autodesk Account vaše koordinátory softwaru a uživatele, bude dostávat oznámení o prodloužení Plánu údržby a další korespondenci týkající se vašeho Plánu údržby, a pokud manažer smlouvy neurčí softwarového koordinátora, bude manažer smlouvy dostávat oznámení o dostupnosti konkrétních výhod.

Zahrnutý software“ znamená ve vztahu ke konkrétnímu Plánu údržby softwarový program Autodesk, v souvislosti s nímž jste si zakoupili Plán údržby, jak je uvedeno v potvrzení objednávky nebo případně specifikaci licence. Vaše instalace a přístup k jednotlivým kopiím verze zahrnutého softwaru tak, jak vám byly umožněny jako výhoda plynoucí z vašeho Plánu údržby, podléhají podmínkám platné Licenční a servisní smlouvy Autodesk (přičemž tento software je v Licenční a servisní smlouvě označován jako licenční materiály), připojené k takové verzi zahrnutého softwaru nebo ji jinak upravující. Má se za to, že jakýkoliv dodatečný softwarový kód (který může obsahovat modulární doplňky k zahrnutému softwaru nebo jeho vylepšení, tzv. hotfixes, executables, knihovny, zásuvné moduly (plug-ins), aktualizace nebo jiné softwarové funkce, které doplňují či vylepšují zahrnutý software), který nevyžaduje samostatnou instalaci a nemůže fungovat nezávisle na verzi zahrnutého softwaru (ke které tento dodatečný softwarový kód náleží), poskytnutý vám nebo vašemu uživateli jako výhoda plynoucí z Vašeho Plánu údržby, představuje součást takové verze zahrnutého softwaru (ke které tento dodatečný softwarový kód náleží), pokud nebude společností Autodesk stanoveno jinak.

Zákaznický informační formulář“ znamená formulář (ať již písemný nebo elektronický), který obsahuje informace nezbytné k zakoupení Plánu údržby a který (1) vyplníte a předložíte prodejci nebo společnosti Autodesk vy sami nebo případně který (2) vyplní prodejce vaším jménem s použitím informací, které jste mu poskytli, a předloží jej společnosti Autodesk v souvislosti s vaší objednávkou Plánu údržby.

Datum účinnosti“ znamená datum uvedené v bodu 5.1.

Plán údržby“ znamená v souvislosti s konkrétním zahrnutým softwarem program vztahu se zákazníky obecně nabízený společností Autodesk a označovaný jako „plánu údržby“, v rámci kterého může společnost Autodesk poskytovat mimo jiné výhody spojené s daným zahrnutým softwarem. Různé úrovně a/nebo typy nabídky Plánu údržby mohou zahrnovat různé typy výhod na základě souvisejícího zahrnutého softwaru a oblasti. Výhody Plánu údržby se mohou lišit v závislosti na daném zahrnutém softwaru a oblasti.

Poplatek za plán údržby“ znamená poplatek vámi zaplacený nebo splatný za Plán údržby.

Koordinátor softwaru“ znamená osobu, kterou váš manažer smlouvy určí na účtu Autodesk Account v souvislosti s konkrétními výhodami. Koordinátor softwaru bude dostávat oznámení o dostupnosti konkrétních výhod a bude odpovědný za dodávku jakýchkoliv případných fyzických výhod pro danou skupinu.

Doba trvání“ znamená ve vztahu k době trvání konkrétního Plánu údržby časová období (počáteční a prodloužená) definovaná v bodech 3.2 a 5.1 ve vztahu k takovému Plánu údržby.

Oblast“ znamená ve vztahu ke konkrétnímu Plánu údržby (a) jednu či více zemí nebo jurisdikcí uvedených ve specifikaci licence, nebo (b) pokud žádná specifikace licence neexistuje nebo ve specifikaci licence žádná země či jurisdikce uvedena není, zemi, ve které získáte Plán údržby. Pokud je ve specifikaci licence uvedena členská země EU nebo Evropského sdružení volného obchodu nebo pokud je vám plán poskytován v takové členské zemi, znamená „oblast“ veškeré země Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu.

Uživatel“ znamená pro účely této Smlouvy o plánu údržby kteroukoliv z následujících osob: (i) manažera smlouvy nebo koordinátora softwaru, kterého určíte jako hlavního oprávněného zástupce pro Váš Plán údržby a který je odpovědný mimo jiné za vedení Vašeho Plánu údržby a správu přístupu k vašemu účtu v rámci tohoto programu, nebo (ii) jakéhokoliv jednotlivého pracovníka, kterého na vašem účtu Plánu údržby určí váš manažer smlouvy nebo koordinátor softwaru, popřípadě společnost Autodesk v rámci svých registračních procesů. Společnost Autodesk má právo omezit počet uživatelů, kteří mají přístup ke všem nebo jen k některým výhodám a kteří mají jinak přístup k účtu Autodesk Account, a pokud si budete přát doplnit další uživatele nad rámec stanovený společností Autodesk, mohou vám být účtovány další poplatky nebo mohou být stanoveny další podmínky. Souhlasíte a berete na vědomí, že všichni uživatelé budou vázáni podmínkami této Smlouvy o plánu údržby. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo, avšak nebude povinna, ověřit si, že uživatelé od vás mají řádné pověření, a omezit přístup k výhodám, pokud se bude na základě svého přiměřeného uvážení domnívat, že oprávnění uživatele nelze takto ověřit.

Vy“ znamená společnost, právnickou osobu nebo organizaci, jménem které je Plán údržby získán, je-li plán získán jménem takové osoby (např. zaměstnancem, nezávislým poskytovatelem služeb nebo jiným oprávněným zástupcem), nebo pokud žádná taková právnická osoba neexistuje, fyzickou osobu, která Plán údržby získává na vlastní účet. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, pojem „vy“ odkazuje pouze na jednu konkrétně určenou právnickou nebo fyzickou osobu a nezahrnuje žádnou dceřinou společnost nebo spřízněnou osobu jakékoliv takové právnické osoby nebo jakékoliv jiné propojené osoby.

2. VÝHODY PLÁNU ÚDRŽBY

2.1 Výhody.

2.1.1 Během doby trvání, dle části 2.1.2 níže, budete mít nárok na získání výhod a společnost Autodesk Vám a Vašim uživatelům tyto výhody poskytne tak, jak jsou uvedeny a dány k dispozici pro danou oblast a pro úroveň a typ Plánu údržby, který jste si zakoupili nebo na který máte jinak nárok.

2.1.2 Podmínky výhod. Konkrétní výhody mohou zahrnovat ještě další nebo odlišná práva a povinnosti, než jsou práva a povinnosti stanovené touto Smlouvou o plánu údržby.

2.1.2.1 Tyto výhody podléhají příslušným platným podmínkám společnosti Autodesk (dále jen „podmínky výhod“), které jsou uvedeny na účtu Autodesk Account nebo se s nimi lze seznámit jeho prostřednictvím.

2.1.2.2 Souhlasíte s tím, že pokud vy nebo vaši uživatelé požádáte o jakoukoliv výhodu, takovou výhodu přijmete nebo budete využívat, bude vázáni podmínkami výhod platnými pro takovou výhodu a zajistíte, aby jimi byli vázáni i vaši uživatelé, a to ve znění, které může společnost Autodesk čas od času písemně upravit v souladu s touto Smlouvou o plánu údržby nebo v souladu s platnými podmínkami výhod (přičemž tyto podmínky, čas od času upravené, tvoří součást této Smlouvy o plánu údržby.

2.1.2.3 Berete na vědomí, že společnost Autodesk můžete vyžadovat další akceptaci těchto podmínek výhod jako podmínku používání nebo získání přístupu ke konkrétní výhodě.

2.1.2.4 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud Vy nebo Vaši uživatelé neakceptují a nebudou souhlasit s Podmínkami výhody spjaté s konkrétní Výhodou, nebudete mít nárok získat, instalovat ani mít přístup ke konkrétní Výhodě, i když Vám společnost Autodesk výhodu zpřístupní na Vašem účtu Autodesk Account.

2.2 Společnost Autodesk si vyhrazuje právo dle svého uvážení čas od času změnit jakékoliv výhody plynoucí z Plánu údržby nebo jakékoliv výhody přidat či je z Plánu údržby odstranit, aniž by vás o tom předem informovala. SPOLEČNOST AUTODESK NEZARUČUJE, ŽE BĚHEM DOBY TRVÁNÍ VAŠEHO PLÁNU ÚDRŽBY POSKYTNE JAKÉKOLIV KONKRÉTNÍ VÝHODY, A VY TOTO UPOZORNĚNÍ BERETE NA VĚDOMÍ.

2.3 Nesmíte distribuovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, poskytovat sublicence nebo jinak převádět či uvádět na trh jakoukoliv výhodu (zejména práva na zahrnutý software, který máte k dispozici jako výhodu) nebo sdílet jakoukoliv výhodu s jakoukoliv další osobou či subjektem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk. Výhody mohou být nainstalovány pouze uživatelům a/nebo zpřístupněny pouze těmto uživatelům a/nebo je mohou jinak využívat pouze tito uživatelé, přičemž tyto výhody nesmějí být sdíleny s žádnou třetí stranou, která není uživatelem.

2.4 Pokud vám na zahrnutý software, pro který jste si zakoupili Plán údržby, byla na základě Licenční a servisní smlouvy poskytnuta licence na síťovou verzi, síťová licence, víceuživatelská verze, víceuživatelská licence nebo jinak označená licence s uvedením pojmu „síť“ nebo „víceuživatelská“, pokud není jinak odsouhlaseno společností Autodesk písemnou formou, musíte si zakoupit Plán údržby pro každou licenci zahrnutou v dané síťové verzi, síťové licenci, víceuživatelské verzi nebo víceuživatelské licenci.

2.5 Požadavek na jednotnou úroveň Plánu údržby pro zahrnutý software. Neodsouhlasí-li společnost Autodesk jinak, je k tomu, aby byl u konkrétního zahrnutého softwaru nárok na nabídku výhod Plánu údržby, nutné mít stejný typ nebo úroveň Plánu údržby i pro všechny další aktivní oprávněné licence téhož produktu zahrnutého softwaru, které vlastníte. Pokud tedy například vlastníte deset oprávněných licencí na Autodesk AutoCAD, musíte mít stejnou úroveň nebo typ Plánu údržby pro všech deset licencí na AutoCAD, abyste měli nárok na výhody spojené s konkrétní nabídkou Plánu údržby pro kteroukoliv z těchto licencí AutoCAD. Pokud společnost Autodesk neodsouhlasila něco jiného a zjistí, že nemáte zakoupenou stejnou úroveň nebo typ Plánu údržby pro všechny své licence na konkrétní oprávněný produkt zahrnutého softwaru, může pozastavit poskytování výhod do doby, než budou úroveň nebo typ Plánu údržby sjednoceny.

2.6 Souhlasíte s tím, že společnost Autodesk má právo požádat o kontrolu (elektronickou cestou či jinak) vaší instalace a instalace vašich uživatelů, používání a/nebo přístupu k jakýmkoliv výhodám, včetně přístupu k identifikačním číslům zařízení, sériovým číslům a souvisejícím informacím. V rámci jakékoliv takové kontroly bude mít společnost Autodesk nebo její pověřený zástupce právo zkontrolovat na základě oznámení podaného patnáct (15) dnů předem vaše záznamy, systémy a zařízení, včetně identifikačních čísel zařízení, sériových čísel a souvisejících informací, s cílem ověřit, zda je instalace výhod, jejich užívání a přístup k nim v souladu se Smlouvou o plánu údržby a jakýmikoliv platnými podmínkami výhod. Do patnácti (15) dnů od takového předchozího oznámení o kontrole poskytnete navíc společnosti Autodesk veškeré záznamy a informace, které si společnost Autodesk vyžádá pro účely ověření, zda je instalace všech výhod, jejich užívání a/nebo přístup k nim v souladu s touto Smlouvou o plánu údržby a jakýmikoliv souvisejícími podmínkami výhod. Poskytnete plnou součinnost k provedení jakékoliv takové kontroly. Pokud společnost Autodesk dojde k závěru, že vaše instalace výhod nebo instalace výhod vašich uživatelů, jejich užívání nebo přístup k nim nejsou v souladu s touto Smlouvou o plánu údržby a/nebo jakýmikoliv souvisejícími podmínkami výhod, okamžitě podniknete veškeré kroky, které budou nezbytné k uvedení vaší instalace nebo instalace vašich uživatelů, vašeho užívání nebo užívání ze strany vašich uživatelů a/nebo vašeho přístupu či přístupu vašich uživatelů do souladu s touto Smlouvou o plánu údržby a dalšími platnými podmínkami výhod, a uhradíte odůvodněné náklady na kontrolu. Vedle těchto práv na úhradu nákladů si společnost Autodesk vyhrazuje právo uplatnit další opravné prostředky dostupné ze zákona či jinak, ať již podle této Smlouvy o plánu údržby nebo jinak.

3. KOUPĚ A PRODLOUŽENÍ

3.1 Koupě. Když si zakoupíte Plán údržby, poskytne vám společnost Autodesk pokyny ohledně toho, jakým způsobem získáte přístup k informacím o Plánu údržby a k výhodám tohoto programu na účtu Autodesk Account.

3.2 Prodloužení. Před uplynutím doby trvání vašeho Plánu údržby, dává-li společnost Autodesk ve vaší oblasti tuto možnost obecně k dispozici, si můžete zakoupit prodloužení Plánu údržby na další dobu trvání (dále jen „prodloužená doba trvání“), ať již od prodejce nebo společnosti Autodesk. Pokud jste si zvolili možnost automatického prodloužení, bude každé automatické prodloužení představovat prodlouženou dobu trvání. Pokud nebude společností Autodesk odsouhlaseno jinak, platí, že pokud si nezakoupíte prodloužení Plánu údržby před uplynutím doby trvání nebo pokud zrušíte možnost automatického prodloužení, váš Plán údržby automaticky zanikne.

4. DODÁVKA

Výhody, které jsou součástí softwaru, budou dle uvážení společnosti Autodesk (a) k dispozici pro účely stažení na účtu Autodesk Account, (b) dodány podle podmínek FCA (Incoterms 2014) ze zařízení Autodesk na adresu uvedenou ve vašem zákaznickém informačním formuláři (nebo pokud není zákaznický informační formulář předložen či není poskytnuta adresa, na jakoukoliv jinou adresu známou nebo vámi či vaším jménem danou k dispozici společnosti Autodesk) nebo (c) dodány prostřednictvím autorizované třetí strany Autodesk. Společnost Autodesk vás uvědomí o dostupnosti výhod softwaru a případně způsobu dodání. Pokud vám bude společnost Autodesk zasílat dodávku, vyvine z obchodního hlediska přiměřené úsilí, aby dodávku doručila do třiceti (30) dnů od svého oznámení nebo případně od vaší žádosti o fyzickou dodávku, nebude však odpovědná za žádné ztráty či výdaje, které vám vzniknou v důsledku pozdní dodávky nebo dodávky na nesprávnou adresu. V souvislosti s fyzickými dodávkami vám mohou vzniknout další poplatky.

5. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

5.1 Datum účinnosti, doba trvání. Datem účinnosti Plánu údržby bude datum, které stanoví společnost Autodesk v souladu se svými předpisy o Plánu údržby pro zapsání vašeho Plánu údržby do systému společnosti Autodesk. Prodloužené doby trvání Plánu údržby začínají výročím data účinnosti. Pokud společnost Autodesk neodsouhlasí jinak, bude počáteční doba trvání (dále jen „počáteční doba trvání“) vašeho Plánu údržby činit jeden (1), dva (2) nebo tři (3) roky od data účinnosti Plánu údržby, a to v závislosti na délce doby trvání, na kterou máte nárok, kterou jste si zvolili a zakoupili. Prodloužená doba trvání vašeho Plánu údržby bude činit jeden (1), dva (2) nebo tři (3) roky od výročí data účinnosti Plánu údržby bezprostředně následujícího po ukončení počáteční doby trvání nebo případně bezprostředně předcházejícího prodloužené době trvání, v závislosti na délce prodloužené doby trvání, kterou si můžete pro daný Plán údržby zvolit a zakoupit. Společnost Autodesk se bude snažit potvrdit váš nákup do 48 hodin od data účinnosti nebo případně příslušného výročí data účinnosti.

5.2 Ukončení. Společnost Autodesk nebo vy můžete tuto Smlouvu o plánu údržby ukončit, pokud se druhá strana dopustí porušení této Smlouvy o plánu údržby nebo takové porušení nenapraví do deseti (10) dnů od doručení písemného oznámení o porušení. Mimoto může společnost Autodesk ukončit nebo pozastavit váš Plán údržby a/nebo plnění jiných svých povinností či poskytování vašich výhod dle této Smlouvy o plánu údržby, pokud neprovedete platbu ve prospěch společnosti Autodesk nebo prodejce nebo jinak nedodržíte ustanovení této Smlouvy o plánu údržby či jiné podmínky týkající se tohoto Plánu údržby. Společnost Autodesk může tuto Smlouvu o plánu údržby ukončit, pokud je na vaši osobu vyhlášeno konkurzní řízení, dostanete se do platební neschopnosti nebo uzavřete vyrovnání s věřiteli. Tato Smlouva o plánu údržby skončí automaticky bez dalšího oznámení nebo úkonu ze strany společnosti Autodesk, pokud vstoupíte do likvidace nebo pokud se pokusíte převést Smlouvu o plánu údržby či jinou výhodu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk.

5.3 Účinky ukončení. Při ukončení nebo uplynutí platnosti vašeho Plánu údržby bude ukončena i tato Smlouva o plánu údržby a zaniknou veškerá práva a nároky na výhody udělené dle této Smlouvy o plánu údržby a vy a vaši uživatelé musíte s okamžitou účinností ukončit přijímání všech výhod v rámci Plánu údržby, jejich používání a/nebo přístup k nim. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo vás požádat o uspokojivý důkaz, že byly všechny takové výhody odinstalovány nebo že již nejsou jinak používány ani k nim neexistuje přístup.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, NEEXISTENCE ZÁRUK

6.1 Omezení odpovědnosti. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NEPOSKYTNUTÍ JAKÝCHKOLIV VÝHOD NEBO JEJICH NEPOSKYTNUTÍ NA KOMERČNÍM ZÁKLADĚ BĚHEM DOBY TRVÁNÍ VAŠEHO PLÁNU ÚDRŽBY. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB. SPOLEČNOST AUTODESK NEBUDE ROVNĚŽ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ (AŤ JIŽ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO) ZA JAKÉKOLIV NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO DAT ANI ZA PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI (BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, NA ZÁKLADĚ KTERÉ JE TATO NÁHRADA ŠKODY NEBO JINÁ ODPOVĚDNOST UPLATŇOVÁNA). ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AUTODESK VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY O PLÁNU ÚDRŽBY NEBO VZNIKLÁ V SOUVISLOSTI S NÍ DÁLE NEPŘESÁHNE ČÁSTKU ZAPLACENOU NEBO SPLATNOU VÁMI VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI AUTODESK NEBO PRODEJCE ZA PLÁN ÚDRŽBY, V SOUVISLOSTI S NÍMŽ TAKOVÁ ŠKODA VZNIKLA. TATO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST AUTODESK O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNA. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, KDY SI ZAKOUPÍTE PLÁN ÚDRŽBY, ODRÁŽÍ POPLATEK ZA TENTO PLÁN ROZLOŽENÍ RIZIK A ŽE OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO BODU JSOU ZÁKLADNÍ SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI STRANAMI. Tato omezení platí vedle odpovědnosti stanovené v jakékoliv příslušné Licenční a servisní smlouvě Autodesk nebo jakýchkoliv souvisejících podmínkách výhod a nenahrazují odpovědnost v ní stanovenou.

6.2 Neexistence záruk. VYJMA PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V JAKÉKOLIV PLATNÉ LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVĚ AUTODESK NEBO PLATNÝCH PODMÍNKÁCH VÝHOD A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST AUTODESK ŽÁDNÉ ZÁRUKY, NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NESTANOVUJE ŽÁDNÉ PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU OHLEDNĚ PLÁNU ÚDRŽBY NEBO KTERÉKOLIV VÝHODY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČI JINÝM ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM NEBO V OBCHODNÍM STYKU ČI V RÁMCI OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ, ZEJMÉNA MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. NIC Z TOHO, CO JE UVEDENO VÝŠE, NEOMEZUJE ÚČINEK ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, KTERÉ LZE ZE ZÁKONA PŘEDPOKLÁDAT A KTERÉ NELZE VYLOUČIT, OMEZIT NEBO ZMĚNIT BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV PROTICHŮDNÉ SMLUVNÍ OMEZENÍ.

7. OBECNÁ USTANOVENÍ

7.1 Rozhodné právo a jurisdikce. Tato Smlouva o plánu údržby se ve vztahu ke konkrétnímu Plánu údržby bude řídit a bude vykládána v souladu s právním řádem (a) Švýcarské konfederace, pokud jste Plánu údržby získali v některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu, (b) Singapuru, pokud jste Plánu údržby získali v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří, nebo (c) státu Kalifornie (a federálními zákony Spojených států amerických tam, kde jsou řídicí), pokud jste Plánu údržby získali v některé zemi Severní, Střední nebo Jižní Ameriky (včetně oblasti Karibiku) nebo jakékoliv jiné zemi neuvedené v tomto bodu 7.1 (Rozhodné právo a jurisdikce). Právní předpisy těchto jurisdikcí budou řídicí bez ohledu na pravidla kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Jednotný zákon o transakcích s počítačovými údaji (Uniform Computer Information Transaction Act) se na tuto Smlouvu o plánu údržby neuplatní (a jsou vyloučeny z právních předpisů, kterými se tato Smlouva o plánu údržby řídí). Každá strana dále souhlasí s tím, že jakýkoliv nárok, žaloba nebo spor vyplývající z této Smlouvy o plánu údržby nebo vzniklý v souvislosti s ní bude předložen výhradně Vrchnímu soudu státu Kalifornie, okres Marin, nebo Oblastnímu soudu Spojených států amerických pro severní oblast Kalifornie v San Franciscu (a strany budou podléhat výhradní jurisdikci těchto soudů), s výjimkou případů, kdy jste Plán údržby získali (a) v některé zemi Evropy, Afriky nebo Středního východu a kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor předložen výhradně soudům Švýcarské konfederace (a strany budou podléhat výhradní jurisdikci těchto soudů), nebo případů, kdy jste Plán údržby získali (b) v některé zemi Asie, Oceánie nebo oblasti Asie a Tichomoří a kdy bude jakýkoliv takový nárok nebo spor týkající se Plánu údržby předložen výhradně soudům v Singapuru (a strany budou podléhat výhradní jurisdikci těchto soudů). Nic z toho, co je uvedeno výše, nebrání společnosti Autodesk v tom, aby podala žalobu na porušení práv k duševnímu vlastnictví v zemi, kde mělo k takovému porušení údajně dojít.

7.2 Vyšší moc. Společnost Autodesk nebude odpovědná za žádnou ztrátu, škodu nebo penále vzniklá v důsledku prodlení či neplnění v případě působení vyšší moci, zpoždění na straně dodavatelů nebo z jiných příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Autodesk.

7.3 Postoupení; zřeknutí se uplatnění práv; subdodavatelé. Tuto Smlouvu o plánu údržby ani žádná práva z ní plynoucí nejste oprávněni postoupit (ať již na základě koupě podílu či majetku, fúze, změny kontroly, ze zákona či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit, a jakýkoliv pokus o postoupení z vaší strany bude neplatný. V souvislosti s jakýmkoliv konkurzním nebo obdobným řízením tato Smlouva o plánu údržby je a bude považována za nesplněnou smlouvu typu popsaného v ust. § 365 odst. c) bod 1 Hlavy 11 Zákoníku Spojených států amerických, a tudíž nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk, který může společnost Autodesk na základě svého vlastního a výhradního uvážení odmítnout udělit. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může postoupit nebo subkontrahovat jakákoliv svá práva nebo závazky z této Smlouvy o plánu údržby, zejména dodávku výhod, přičemž i nadále zůstává vázána svými povinnostmi z této Smlouvy o plánu údržby. Dále souhlasíte s tím, že subdodavatelé společnosti Autodesk mohou tuto Smlouvu o plánu údržby vymáhat (včetně podniknutí kroků v případě jejího porušení). Bude se mít za to, že zřeknutí se jakékoliv podmínky či ustanovení této Smlouvy o plánu údržby nebo uplatnění postihu za její porušení nebude platné, pokud nebude učiněno písemně a podepsáno jménem strany, vůči níž je takové zřeknutí se uplatňováno. Zřeknutí se uplatnění práva nebo postihu (ať již výslovné nebo mlčky předpokládané) nebude zakládat souhlas s jakýmkoliv dalším, jiným nebo následným porušením, zřeknutí se možnosti postihu za takové porušení nebo jeho prominutí.

7.4 Předpisy USA o kontrole vývozu. Berete na vědomí, že všechny výhody podléhají zákonům a předpisům Spojených států amerických (dále jen „USA“) o kontrole vývozu a vy budete tyto zákony a předpisy dodržovat. Podle zákonů a předpisů USA o kontrole vývozu nesmějí být výhody stahovány, získáván k nim přístup, přijímány nebo jinak vyváženy, opětovně vyváženy nebo předávány do zakázaných zemí, zakázaným koncovým uživatelům nebo pro účely zakázaného konečného použití. Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že vy ani vaši pracovníci či uživatelé (a) se nenacházíte v zakázané zemi, nemáte v ní své bydliště ani nejste jejími občany, (b) nejste uvedeni na seznamu zakázaných koncových uživatelů, vedeném vládou USA, a (c) aniž byste k tomu byli jinak oprávněni dle předpisů USA o kontrole vývozu, nebudete výhody používat pro účely jakéhokoliv zakázaného koncového použití, zejména konstrukce, analýzy, simulace, vyhodnocování, testování nebo jiných činností týkajících se nukleárních, chemických/biologických zbraní, raketových systémů a bezpilotních leteckých prostředků. Jste srozuměni s tím, že požadavky a omezení stanovená zákony USA, která se na vás vztahují, se mohou v závislosti na daných výhodách podpory lišit a mohou se v průběhu doby měnit a konkrétní kontrolní opatření, která se na tyto výhody vztahují, jsou uvedena v předpisech USA o správě vývozu (U.S. Export Administration Regulations) a informace o nich poskytne Úřad pro kontrolu zahraničního majetku Ministerstva financí USA (Office of Foreign Assets Control Regulations).

7.5 Úplná dohoda; oddělitelnost ustanovení. Tato Smlouva o plánu údržby a jakékoliv další podmínky, na které tato Smlouva o plánu údržby odkazuje (například Licenční a servisní smlouva Autodesk a podmínky výhod), zakládají úplnou dohodu mezi stranami (a slučují v sobě a nahrazují veškeré předchozí nebo současné smlouvy, jednání, sdělení, vyjádření, záruky, prohlášení nebo ujednání) ve vztahu k předmětu této Smlouvy o plánu údržby. Strany potvrzují, že při uzavření této Smlouvy o plánu údržby se nespoléhaly na žádné jiné smlouvy, jednání, sdělení, vyjádření, záruky, prohlášení nebo ujednání kromě těch, která jsou výslovně uvedena v této Smlouvě o plánu údržby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může podmínky této Smlouvy o plánu údržby nebo podmínky výhod čas od času doplnit nebo změnit s tím, že o těchto doplněních nebo změnách bude písemně informovat předtím, než nabudou ve vztahu k vám účinnosti. Podmínky určené vámi v jakémkoliv sdělení, které jsou odchylné od této Smlouvy o plánu údržby nebo jakýchkoliv podmínek výhod nebo takových jiných podmínek, budou neplatné a neúčinné, pokud nebudou odsouhlaseny písemně s podpisem oprávněného zástupce společnosti Autodesk. Neplatné budou i jakékoliv jiné úpravy této Smlouvy o plánu údržby, které nebudou sjednány písemně s podpisem oprávněného zástupce společnosti Autodesk. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá na základě konečného a vykonatelného rozhodnutí, proti němuž nelze podat odvolání, že kterékoliv ustanovení těchto podmínek je nevynutitelné, bude takové ustanovení uplatňováno co možná nejvíce v souladu s uvedeným úmyslem stran, zatímco zbývající část těchto podmínek zůstane i nadále v plné platnosti a účinnosti.

7.6 Oznámení. Oznámení od společnosti Autodesk budou mít písemnou formu a mohou být zasílána elektronickou poštou nebo zveřejněna na účtu Autodesk Account nebo na vašem uživatelském účtu Autodesk Account, popřípadě jakýmkoliv jiným způsobem, o němž se bude společnost Autodesk domnívat, že zajistí oznámení vhodnou formou. Přijímání těchto oznámení nemůžete odmítnout. Oznámení od vás budou mít písemnou formu a mohou být zasílána elektronickou poštou na adresu contractual.notification@autodesk.com. Oznámení od společnosti Autodesk, která jsou určena vám, nabývají účinnosti (i) v případě oznámení e-mailem zasláním na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem zákaznickém informačním formuláři (nebo pokud jste žádný zákaznický informační formulář či e-mailovou adresu neposkytli, na jakoukoliv jinou adresu známou nebo poskytnutou společnosti Autodesk vámi nebo vaším jménem) nebo (ii) v případě zveřejnění na účtu Autodesk Account nebo jinými způsoby, které bude společnost Autodesk považovat za vhodné, deset (10) pracovních dnů poté, co budou taková oznámení zveřejněna na účtu Autodesk Account nebo zaslána způsobem přiměřeně stanoveným společností Autodesk. Vaše oznámení určená společnosti Autodesk nabývají účinnosti po obdržení společností Autodesk.

7.7 Ochrana osobních údajů; použití informací. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vy sami (a třetí strany jednající vaším jménem) a vaši uživatelé můžete poskytnout a společnost Autodesk a její prodejci (a třetí strany jednající jménem společnosti Autodesk a jejích prodejců) mohou získat některé informace a údaje o vás a o vašich uživatelích (zejména osobní údaje), jakož i o vaší obchodní činnosti v souvislosti s touto Smlouvou o plánu údržby, včetně informací a údajů poskytnutých společnosti Autodesk a jejím prodejcům (nebo třetím stranám jednajícím jménem společnosti Autodesk a jejích prodejců), popřípadě jimi získaných, a to prostřednictvím zákaznického informačního formuláře a jinak a/nebo v souvislosti s objednávkou, registrací, aktivací, aktualizací, ověřením nároku, kontrolou, monitoringem instalace a přístupu k výhodám a spravování vztahu s vámi. Tímto (jménem svým i jménem vašich uživatelů) udělujete svůj souhlas s tím, aby společnost Autodesk vedla, používala, uchovávala a sdělovala takové informace a údaje (zejména případné osobní údaje) v souladu s předpisy společnosti Autodesk o ochraně soukromí a osobních údajů tak, jak mohou být tyto předpisy čas od času aktualizovány, a to zejména s předpisem společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů, který je v současné době k dispozici na adrese: https://www.autodesk.com/privacy. Bez omezení obecné platnosti výše uvedeného berete na vědomí (jménem svým a jménem vašich uživatelů) a souhlasíte s tím, že: (a) společnost Autodesk může vás (a třetí strany jednající vaším jménem) a/nebo vaše uživatele vyzvat, abyste poskytli výslovný souhlas s podmínkami Prohlášení společnosti Autodesk o ochraně osobních údajů a/nebo výslovný souhlas s konkrétním použitím informací a údajů (zejména osobních údajů), (b) společnost Autodesk může poskytnout informace a údaje, zejména informace a údaje o vašem využívání veškerých/kterýchkoliv výhod a využívání veškerých/kterýchkoliv výhod ze strany vašich uživatelů, prodejcům, spřízněným osobám společnosti Autodesk a dalším třetím stranám v souvislosti s poskytnutím, udržováním, správou nebo využitím výhod či v souvislosti s uplatňováním případných smluv týkajících se jakýchkoliv výhod a (c) společnost Autodesk může předávat tyto informace a údaje do zahraničí, včetně jurisdikcí, jejichž právní předpisy na ochranu soukromí nebo osobních údajů neposkytují vašim informacím a údajům a informacím a údajům vašich uživatelů takovou míru ochrany jako jurisdikce, v níž máte vy nebo vaši uživatelé sídlo nebo bydliště. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může tyto předpisy čas od času změnit a že s účinností počínaje zveřejněním na webových stránkách společnosti Autodesk nebo jiným písemným oznámením učiněným společností Autodesk se na vás a na vaše uživatele takové změny budou vztahovat.

7.8 Přetrvání platnosti ustanovení. Ustanovení článku 2.6, 6 a 7 těchto podmínek přetrvají v platnosti i po ukončení všech vašich Plánů údržby.

7.9 Přepracované znění podmínek. Společnost Autodesk může tuto Smlouvu o plánu údržby a/nebo podmínky výhod kdykoliv přepracovat a bude vás o takovém přepracování informovat. Oznámení vám může být zasláno e-mailem, může být zveřejněno na účtu Autodesk Account nebo může být provedeno jakýmkoliv jiným způsobem, který bude společnost Autodesk považovat za přiměřený. Pokud takové přepracované znění nepřijmete, musíte o tom společnost Autodesk písemně informovat (v souladu s bodem 7.6) do třiceti (30) dnů od data oznámení, které vám společnost Autodesk podala. Pokud společnost Autodesk takto vyrozumíte, bude se stávající Plán údržby a související výhody řídit poslední Smlouvou o plánu údržby a souvisejícími podmínkami výhod, které jste přijali (včetně domnělého přijetí), až do doby, kdy uplyne doba trvání vašeho stávajícího Plánu údržby (pokud jste uhradili všechny poplatky za celou dobu trvání), po jejímž uplynutí platnost vaší Smlouvy o plánu údržby skončí; pokud jste neuhradili všechny příslušné poplatky za celou dobu trvání, skončí vaše Smlouva o plánu údržby uplynutím doby, za kterou jste příslušné poplatky uhradili. Pokud nevyrozumíte společnost Autodesk jinak nebo pokud zadáte nové objednávky nebo si obnovíte svůj Plán údržby či budete dále platit své poplatky za tento plán, bude se mít za to, že jste takto přepracované znění přijali ve vztahu ke všem svým Plánům údržby. V případě, že společnost Autodesk tuto Smlouvu o plánu údržby přepracuje, nebudete mít bez ohledu na výše uvedené nárok na žádné další výhody nebo služby nabízené podle takového přepracovaného znění bez toto, že byste společnosti Autodesk nebo prodejcům zaplatili příslušný poplatek týkající se takového případného přepracování.

7.10 Jazyk. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi anglickou jazykovou verzí této Smlouvy o plánu údržby a jakýmikoliv jejími překlady je právně závazné její anglické znění. Pokud jste si Plán údržby zakoupili v Kanadě, souhlasíte s následujícím: Strany této Smlouvy o plánu údržby potvrzují, že si přejí, aby tato Smlouva o plánu údržby stejně jako další dokumenty, které s ní souvisejí, včetně oznámení, byly vypracovány pouze v anglickém jazyce. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.