Instalace pro správce

Vypůjčení síťové licence


Chcete-li si licenci vypůjčit, postupujte podle následujících pokynů.

 

Poznámka: Správce sítě musí vypůjčování povolit. Dále platí, že ne všechny produkty výpůjčku licencí podporují. 


Jak si vypůjčit licenci

Vypůjčená licence je vázána na adresu MAC (ID hostitele o délce 12 znaků) síťového adaptéru použitého při vypůjčení licence. Pokud je počítač připojen k dokovací stanici, zvažte, zda jej po vypůjčení licence použijete. Pokud ne, nejprve uvolněte ukotvení notebooku a poté jej znovu připojte k síti, abyste si licenci mohli vypůjčit. 

 

Poznámka: Je nutné být připojen k síti.

 1. Otevřete okno Vypůjčit licenci jedním ze dvou způsobů:
  • Klikněte na položky Nástroje > Výpůjčka licence > Vypůjčit licenci.
  • Klikněte na položky Nápověda > O aplikaci > Správa licencí.
 2. V okně Vypůjčit licenci vyberte den z kalendáře. 
  Licence je automaticky vrácena na konci tohoto dne nebo je možné ji vrátit dříve.
 3. Klikněte na možnost Vypůjčit licenci.
 4. Klikněte na tlačítko Zavřít a tím zavřete okno s potvrzením.  

Poznámka: v některých produktech si můžete ověřit, zda je licence vypůjčena, a to umístěním ukazatele myši nad ikonu Výpůjčka na stavovém řádku.

 

Ujistěte se, že síťová karta je stále aktivní a neměňte přihlašovací údaje pro počítače koncových uživatelů. Protože některé počítače deaktivují síťovou kartu v režimu úspory energie, může být nutné vypnout nastavení úspory energie. 

Kontrola data vypršení platnosti licence

Přístup k tomuto příkazu se liší podle produktu. 

 • Na stavovém řádku klikněte pravým tlačítkem na ikonu Výpůjčka licence. 

 • Klikněte na nabídku Nápověda > O aplikaci > Správa licencí. V dialogu Správce licencí naleznete datum Podléhá podmínkám licence.

Jak vrátit licenci dříve

Chcete-li licenci vrátit dříve, proveďte jeden z následujících úkonů: 

 

Poznámka: Je nutné být připojeni k licenčnímu serveru. 

 • Klikněte na položky Nástroje > Výpůjčka licence > Vrátit licenci dříve. 

 • Klikněte na položky Nápověda > O aplikaci. V okně O aplikaci klikněte na položku Informace o licenci produktu. V okně Informace o licenci produktu klikněte na tlačítko Vrátit licenci a potom na tlačítko Ano.

 • Na příkazovém řádku zadejte příkaz RETURNLICENSE. 

 • Na stavovém řádku klikněte pravým tlačítkem na ikonu Výpůjčka licence. Klikněte na možnost Vrátit licenci dříve. 

Poznámka: Pokud produkt tuto metodu podporuje, musí být zapnuto nastavení zobrazení stavového řádku. Klikněte pravým tlačítkem na prázdnou oblast na stavovém řádku a klikněte na položku Nastavení oznamování. 

Jak konfigurovat možnosti výpůjčky

Pomocí souboru možností nakonfigurujte následující možnosti výpůjčky: 

 • Zkrácení časového období (doba trvání výpůjčky).  

Poznámka: Společnost Autodesk neumožňuje výpůjčku licencí na dobu delší šesti měsíců. 

 • Omezte počet licencí, které lze vypůjčit. 

 • Vyberte uživatele, kteří si mohou vypůjčit licence. 

Pokyny naleznete v části Konfigurace souboru možností

 

Jak sledovat vypůjčené licence

Pomocí nástroje LMTOOLS nebo lmutil můžete sledovat, kteří uživatelé si aktuálně vypůjčují licence. v obou je uveden seznam uživatelů, kteří mají aktuálně vypůjčenou licenci. Také se zobrazí hodnota „přetrvávající“, která je asociována s vypůjčenou licencí. Číslo následující po posledním příkazu označuje čas (v sekundách), po který je licence vypůjčena, než je automaticky vrácena do fondu licencí.

 

Následující příklad (linger: 651600) označuje, že licence byla vypůjčena po dobu 651 600 sekund neboli přibližně 7,5 dne. (Hodnotu převeďte na dny vydělením hodnoty setrvačnosti 86 400.) 

 

Stavové okno serveru zobrazující vypůjčené licence

 

Ze stavu serveru nelze určit, kolik času zbývá v době výpůjčky pro jakéhokoli uživatele. Stav zobrazuje pouze dobu trvání počátečního výpůjčního období. Zbývající dobu výpůjčky můžete v klientském počítači zobrazit pouze při spuštění softwaru nebo při předčasném vrácení licence.

 

Poznámka: Počáteční datum a čas zobrazené pro vypůjčené licence jsou vždy obnoveny při restartování licenčního serveru (i když se zbývající hodnota nemění). Z tohoto důvodu se při výpočtu doby výpůjčky nespoléhejte na počáteční datum a čas ve stavu serveru. 

Sledování vypůjčených licencí pomocí nástroje LMTOOLS

 1. Na licenčním serveru otevřete nástroj LMTOOLS.
 2. Klikněte na kartu Stav serveru.
 3. Klikněte na možnost Provést dotaz na stav. 

Sledování vypůjčených licencí pomocí nástroje lmutil

 1. Na licenčním serveru otevřete terminál (macOS nebo Linux) nebo příkazový řádek.
 2. Otevřete složku, ve které je nainstalován nástroj Network License Manager.
 3. Zadejte jeden z těchto příkazů: 

 

Windows 

lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

macOS/Linux 

./lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

Výsledky lze omezit na jeden produkt pomocí kódu funkce. Například následující syntaxe instruuje nástroj lmutil ke kontrole konkrétního licenčního serveru a určuje kód funkce pro sadu Building Design Suite Advanced 2016: 

./lmutil lmstat -c @Nostromo.local -f 86443BDSADV_2016_0F

Jak ověřit předávání licencí a výpůjčku

 1. V nabídce Nápověda k produktu vyberte položku Správa licencí.
 2. V dialogu Správce licencí zjistíte, která licence se používá. Tento dialog se automaticky aktualizuje a ID licence se změní tak, aby to odráželo licenci, kterou si vypůjčujete.

Další informace o kaskádových licencích naleznete v části Kaskádové sekvence pro produkty společnosti Autodesk


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory