You have been detected as being from . Indien van toepassing, kunt u landspecifieke productinformatie, aanbiedingen en prijzen bekijken.

Land/taal wijzigen X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Abonnementstypen

Voorwaarden die met hoofdletters zijn geschreven en die hieronder niet op andere wijze zijn vastgelegd, hebben de betekenis zoals in de Algemene voorwaarden is vermeld. Autodesk behoudt het recht om zoals hieronder beschreven te bepalen of u voor een abonnementstype aan de voorwaarden voldoet. Het abonnementstype is aan wijzigingen onderhevig. Vermelding van updates worden geplaatst onder de link Ingangsdatum/update bovenaan deze pagina.

Enkele gebruiker

Indien uw abonnement als 'enkele gebruiker', 'persoon' of 'genoemde gebruiker' beschreven staat, dan kunt u een dergelijk abonnement alleen aan één (1) van uw Bevoegde gebruikers toewijzen. De Bevoegde gebruiker moet (i) middels een unieke gebruikersidentificatie ('Autodesk-id') worden geïdentificeerd en (ii) een persoon zijn. De Bevoegde gebruiker moet inloggen met zijn of haar Autodesk-id om iedere Aanbieding te installeren en/of er toegang toe te krijgen, en niemand anders mag toegang hebben tot en/of gebruik maken van een dergelijke Aanbieding door dezelfde Autodesk-id te gebruiken.

Uw Bevoegde Gebruiker mag op max. drie (3) Elektronische Apparaten Software installeren. Uw Bevoegde Gebruiker mag de Software echter maar op één (1) Elektronisch Apparaat tegelijk gebruiken.

Bij een Collectie mag Uw Bevoegde Gebruiker eveneens de Softwaretitels in een Collectie samen installeren op max. drie (3) Elektronische Apparaten. Uw Bevoegde gebruiker kan alle Softwaretitels uit de Collectie tegelijkertijd gebruiken, mits dat gebruik op slechts één (1) Elektronisch apparaat per keer plaatsvindt.

U kunt uw abonnement voor een enkele gebruiker administratief opnieuw toewijzen van een individuele Bevoegde gebruiker naar een andere individuele Bevoegde gebruiker, indien u het beleid en de procedure van Autodesk voor opnieuw toewijzen volgt en doorloopt. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzekeren dat iedere individuele Bevoegde gebruiker een uniek Autodesk-id heeft en dat het abonnement voor een enkele gebruiker wordt toegewezen aan de Autodesk-id van de individuele Bevoegde gebruiker die daadwerkelijk toegang heeft tot het abonnement en het gebruikt.

Als uw Aanbieding wordt beschreven als 'Onderwijs voor een enkele gebruiker', kunnen de voorwaarden die van toepassing zijn op uw Onderwijsaanbieding worden gevonden onder het Onderwijs abonnementstype hieronder.

Meerdere gebruikers

Indien Uw abonnement als 'meerdere gebruikers' wordt beschreven, dan kunt U (i) de licentie-servercomponent installeren van de Software waarop U zich heeft geabonneerd op een Elektronisch apparaat binnen Uw LAN-netwerk die functioneert als een bestandsserver, (ii) kopieën van de betreffende Software op Elektronische apparaten installeren die door Uw Bevoegde gebruikers worden gebruikt, en (iii) Uw Bevoegde gebruikers toestemming geven in te loggen op het Product via meerdere Elektronische apparaten middels Uw LAN-netwerk of via een Virtual Private Network (VPN), mits Uw netwerk in ieder geval voldoet aan huidige industrienormen qua beveiliging en encryptie- en beschermingsmechanismen om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

Ten behoeve van een abonnement met meerdere gebruikers zijn Uw Bevoegde gebruikers beperkt tot (a) Uw individuele werknemers en (b) Uw consultants en contractanten, in zoverre zij op Uw locatie werken en op computers en andere elektronische apparaten die uw eigendom zijn of door u worden geleased. Uw Bevoegde gebruikers hebben toegang tot en/of mogen gebruikmaken van de Producten uitsluitend voor Uw interne bedrijfsbehoeften. Het aantal gelijktijdig ingelogde Bevoegde gebruikers mag het maximumaantal Bevoegde gebruikers zoals in uw abonnementsdocumentatie is vastgelegd (of een andere technische limiet of abonnementslimiet voorgeschreven door Uw abonnementsproduct) niet overschrijden.

Testversie

Indien Uw abonnement een Testversie is (inclusief de versies die zijn gemarkeerd als ‘Niet voor wederverkoop’, ‘gratis‘, ‘evaluatie‘, ‘test‘, ‘pre-release‘, ‘bèta‘ of een ander vergelijkbare benaming), mag U uw Testversie gebruiken zoals uiteengezet in het gedeelte Testversie van de Algemene voorwaarden (deel 12).

Onderwijs

Onderwijsgebruiker

U moet een Student, Faculteitsmedewerker, Gekwalificeerde Onderwijsinstelling of een Andere Bevoegde Onderwijsgebruiker zijn (elk van deze een 'Onderwijsgebruiker') om toegang te hebben tot een Onderwijsaanbod of om een Onderwijsaanbod te kunnen gebruiken, inclusief alle Sofware in licentie gegeven onder een Onderwijslicentietype of een ander Onderwijsabonnement.

'Faculteitsmedewerker' betekent een individuele persoon die werknemer of onafhankelijke contractant is en die werkt voor een Gekwalificeerde Onderwijsinstelling.

'Gekwalificeerde Onderwijsinstelling' betekent een onderwijsinstelling die geaccrediteerd is door een bevoegde overheidsinstantie binnen de van toepassing zijnde lokale, staats-, provinciale, federale of nationale overheid en het onderwijzen van haar ingeschreven studenten als primair doel heeft.

'Student' betekent een individuele persoon die is ingeschreven als student bij een Gekwalificeerde Onderwijsinstelling en die voldoet aan de minimumleeftijdseisen die Autodesk heeft gesteld om toegang te krijgen tot een Aanbod

'Andere Bevoegde Onderwijsgebruiker' betekent een gebruiker zoals beschreven in de Onderwijsvoorwaarden of op andere wijze schriftelijk door Autodesk bevoegd.

Onderwijsgebruikers mogen een Onderwijsaanbieding uitsluitend gebruiken voor de volgende 'Onderwijsdoeleinden': (1) als u een Gekwalificeerde onderwijsinstelling, Faculteitsdocent of andere Bevoegde onderwijsgebruiker bent, mag u de Aanbieding uitsluitend openen en/of gebruiken voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met leren, lesgeven, training of onderzoek en ontwikkeling als onderdeel van de educatieve functies die worden uitgevoerd door een Gekwalificeerde onderwijsinstelling of een andere Bevoegde onderwijsgebruiker en (2) als u een Student of een individuele andere Bevoegde onderwijsgebruiker bent, mag u de Aanbieding uitsluitend openen en/of gebruiken voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met leren, training of onderzoek. U mag de Aanbieding niet gebruiken voor commerciële, professionele, facilitaire of andere doelstellingen met een winstoogmerk. Op verzoek van Autodesk kunt u gevraagd worden een bewijs van geschiktheid te tonen.

Voor verdere informatie over gekwalificeerde Onderwijsinstellingen, zie Onderwijsvoorwaarden.

U mag uitsluitend kopieën installeren van de Software waarvoor U een licentie hebt ontvangen of waarop U zich hebt geabonneerd op Elektronische Apparaten waarvan het eigendom of beheer in Uw handen is. Uitsluitend de huidige Studenten en Faculteitsmedewerkers van een Gekwalificeerde Onderwijsinstelling hebben toegang tot en/of mogen gebruikmaken van een Aanbod dat in licentie gegeven is of waarop ze zijn geabonneerd door een Gekwalificeerde Onderwijsinstelling. Studenten en Faculteitsmedewerkers kunnen worden verzocht om hun eigen individuele Autodesk-id te gebruiken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een bepaald Aanbod.

Autodesk kan U vragen om te verifiëren dat U in aanmerking komt om een Onderwijsaanbod te gebruiken als voorwaarde voor (blijvende) toegang tot een Onderwijsaanbod. Uw recht om het in aanmerking komende Onderwijsaanbod te gebruiken,begint wanneer wij U toegang verlenen en eindigt, afhankelijk van welke situatie eerder optreedt, met (i) het verstrijken van de termijn die Autodesk specificeert voor het Onderwijsaanbod of, als er geen termijn is gespecificeerd, één (1) jaar daarna, (ii) op de datum waarop u niet langer in aanmerking komt om het Onderwijsaanbod te gebruiken, (iii) op de datum waarop Autodesk het Onderwijsaanbod beëindigt, of (iv) na kennisgeving van Autodesk dat uw toegang tot Uw Onderwijsaanbod wordt beëindigd.

Output en andere gegevens die zijn aangemaakt met een Onderwijsaanbod kunnen bepaalde meldingen en beperkingen bevatten die de Output en andere gegevens alleen in bepaalde omstandigheden bruikbaar maken (bijv. alleen in het onderwijs). Indien U de werkresultaten of andere gegevens die met een dergelijk Onderwijsaanbod zijn aangemaakt, combineert of linkt met werkresultaten of andere gegevens die op een andere manier zijn aangemaakt, dan kan het bovendien zijn dat die gegevens ook worden beïnvloed door deze meldingen en beperkingen. Autodesk neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien U of enig ander persoon de werkresultaten of andere gegevens die met een dergelijk Onderwijsaanbod zijn aangemaakt, combineert of linkt met werkresultaten of andere gegevens die op een andere manier zijn aangemaakt. Bovendien dient U geen meldingen of beperkingen te verwijderen, aan te passen of te verbergen.

Onderwijs voor enkele gebruiker

Als Uw Onderwijsaanbod wordt beschreven als 'Onderwijs voor enkele gebruiker', dan bent U de Bevoegde Gebruiker en mag U uw abonnement niet aan een andere persoon toewijzen. U moet inloggen met uw Autodesk-id om ieder Onderwijsaanbod te installeren en/of er toegang toe te krijgen, en niemand anders mag toegang hebben tot en/of gebruikmaken van een dergelijk Onderwijsaanbod door dezelfde Autodesk-id te gebruiken.

U mag op max. drie (3) Elektronische Apparaten Software installeren, maar U mag de Software echter maar op één (1) Elektronisch Apparaat tegelijk gebruiken.

Bij een Collectie mag U eveneens de Softwaretitels in een Collectie samen installeren op max. drie (3) Elektronische Apparaten. U kunt alle Softwaretitels uit de Collectie tegelijkertijd gebruiken, mits dat gebruik op één (1) Elektronisch apparaat per keer plaatsvindt.

Onderwijslicentietypen

Raadpleeg voor Onderwijslicentietypen de Onderwijsvoorwaarden.

Cloudcredits

Cloudcredits zijn een eenheid die wordt gebruikt voor bepaalde consumptiegebaseerde Webservices van Autodesk. U hebt Cloudcredits nodig om bepaalde taken uit te voeren, zoals het creëren van een rendering of het uitvoeren van een simulatie.

Cloudcredits kunnen in verschillende vormen worden verstrekt, variërend per product, type en servicelevel of abonnement. Cloudcredits kunnen tevens worden gekocht. Cloudcredits hebben verschillende kenmerken afhankelijk van het type Cloudcredits dat wordt toegewezen of gekocht. Deze kenmerken worden in meer detail beschreven in het gedeelte Planning en voorwaarden Cloudcredits.

Gebruikstarieven van Cloudcredits worden door Autodesk bepaald en verschillen per service. Het gebruik van Cloudcredits kan variëren op basis van factoren als kwaliteit en grootte. Autodesk kan de gebruikstarieven van Cloudcredits en producttoewijzing wijzigen. Cloudcredits mogen niet worden verkocht, geruild, verhandeld, overgedragen of uitgewisseld en vervallen overeenkomstig hun bijbehorende kenmerk. Soms kan Autodesk het gebruik van Cloudcredits toestaan buiten de toegewezen machtiging of de aangewezen vervaldatum. Dit betekent niet een voortzetting van gebruiksrechten op dergelijke niveaus of buiten de aangewezen vervaldatum. Voor variabele gebruikstarieven zal Autodesk zich inspannen gebruikers op de hoogte te stellen van gebruik voorafgaand aan het uitvoeren van de service.