Funkcje oprogramowania Navisworks 2023

Oprogramowanie Navisworks® Simulate i Navisworks® Manage pomaga zespołom efektywnie realizować projekty. Navisworks Manage zawiera narzędzia do wykrywania kolizji i zarządzania interferencjami oraz podstawowe funkcje programu Navisworks Simulate do weryfikacji, przedmiaru materiałów i koordynacji modeli.

Koordynacja

Wykrywanie konfliktów i koordynacja modeli

TYLKO NAVISWORKS MANAGE
Wyświetlanie kolizji w kontekście za pomocą narzędzia Navisworks Clash Detective Kontrola, sprawdzanie i zgłaszanie interferencji (kolizji) w modelu projektu 3D wraz z integracją problemów na platformie Autodesk Construction Cloud, w programie Revit i innych produktach.


Integracja problemów z koordynacją

Szybkie rozpoznawanie i rozwiązywanie kosztownych problemów Wyświetlanie i tworzenie modeli oraz reagowanie na dotyczące ich problemy w module Model Coordination, zarówno na platformie Autodesk Construction Cloud, jak i w programie Autodesk BIM Collaborate Pro. (Film: 3:24 min)


Zaktualizowany czytnik plików IFC

Do obsługi plików IFC można używać tego samego otwartego kodu źródłowego, jaki jest stosowany w programie Revit — uzupełnionego o hierarchię oraz ulepszenia dotyczące danych i zestawów parametrów.


Obsługa ponad 60 formatów plików

Możliwość otwierania różnych formatów plików CAD i korzystania z nich w jednej wszechstronnej aplikacji.


Koordynacja w produktach firmy Autodesk

Otwieranie plików Navisworks w programach Autodesk AutoCAD, Revit i ReCap Pro.


Oprogramowanie Navisworks + Point Layout

Automatyczne dodawanie punktów układu do skoordynowanych modeli Importowanie, eksportowanie i porównywanie bezpośrednio w programie Navisworks (Film: 1:03 min)


Weryfikacja modeli

Agregacja danych w pojedynczym modelu

Łączenie danych projektowych i konstrukcyjnych.


Symulacja i animacja modelu

Tworzenie wysokiej jakości symulacji projektów przez połączenie animowanych obiektów modelu z harmonogramami budowy. Animacja realizacji zadań, dostaw i wyczerpywania się materiałów oraz dostępu do terenu przez pojazdy.


Przegląd projektu przez wszystkich członków zespołu

Połączenie danych utworzonych przez wielodyscyplinarne zespoły w celu analizy i przeglądu skomplikowanych modeli w czasie rzeczywistym.


Publikowanie i współdzielenie plików NWD i DWF

Publikuj modele w formatach umożliwiających rozsyłanie plików, które zawierają szczegółowe informacje o projekcie.


Narzędzia pomiarowe

Szybki pomiar odległości między punktami przy użyciu powierzchni, przyciągania do obiektów, blokowania osi i szybkiego powiększania.


Narzędzie RML

Większe przejrzystość i kontrola przy dodawaniu komentarzy.


Przedmiar materiałów

Zintegrowany przedmiar materiałów

Wykonywanie pomiaru linii, powierzchni i liczb za pomocą przedmiarów 2D i 3D zamiast ręcznego wykonywania obliczeń.


Przedmiar materiałów z arkuszy PDF

Śledzenie istniejącej geometrii w arkuszu PDF 2D, takim jak plan rozkładu pomieszczeń, w celu automatycznego tworzenia przedmiarów materiałów.


Oprogramowanie Navisworks + Assemble

Przenoszenie modeli z programu Navisworks do programu Assemble w celu użycia w szacowaniu, zestawieniach lub innych procesach roboczych. (Film: 53 s)


Symulacja i wyświetlanie modeli

Planowanie projektów 5D

Symulowanie harmonogramów budowy 5D i logistyki.


Funkcje tworzenia obrazów fotorealistycznych

Korzystanie z ulepszonej integracji chmury punktów w celu wykrywania i weryfikowania kolizji i konstrukcji. Wykorzystanie oprogramowania Autodesk ReCap Pro ze skanerami obrazów i skanerami laserowymi do pomiarów i identyfikacji obiektów fizycznych oraz istniejących warunków na placu budowy.


Renderowanie fotorealistycznego modelu

Tworzenie atrakcyjnych animacji 3D i obrazów.


Renderowanie w chmurze

Tworzenie renderingów modeli całych projektów do przechowywania i współdzielenia w chmurze.


Nawigowanie w czasie rzeczywistym

Badanie zintegrowanego modelu projektu w trakcie jego powstawania.


Modyfikacja wyglądu

Zwiększenie przejrzystości przez oznaczenie kolorami modeli projektu na podstawie ich właściwości i zastosowanie ich w całym projekcie.