Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

 

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Autodesk, Inc., spółka na prawie stanu Delaware z siedzibą pod adresem 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornia, oraz jej podmioty zależne (zwane dalej wspólnie „Autodesk”) udostępnia informacje, produkty oraz usługi na stronie internetowej (dalej zwanej „Stroną”) zgodnie z następującymi warunkami (zwanymi dalej „Warunkami”). Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej firmy lub skontaktować się z nami w odniesieniu do Strony, należy odwiedzić stronę http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=304463.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STRONY PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO STRONY, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI, NIE NALEŻY KORZYSTAĆ ZE STRONY.

Zwroty „Użytkownik” i „Użytkownika” oznaczają bezpośrednio użytkownika (czyli osobę, która przeczytała niniejsze warunki i wyraziła zgodę na ich stosowanie) oraz, w przypadku korzystania ze Strony w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego (w tym, między innymi, spółki partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej), oznaczają łącznie użytkownika i inny podmiot prawny, w którego imieniu uzyskuje się dostęp do Strony.

Korzystanie ze Strony nie podlega żadnej opłacie (o ile nie określono inaczej), należy jednak pamiętać, że obowiązywać mogą opłaty za połączenie internetowe według stawek określonych przez dostawcę. Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, usług, cen oraz programów wymienionych na Stronie w dowolnym momencie według własnego uznania.

Ponadto korzystanie przez Użytkownika ze Strony podlega dodatkowym warunkom określonym przez Autodesk oraz, według uznania Autodesk, ma zastosowanie do określonych informacji, produktów oraz usług oferowanych za pośrednictwem Strony. Takie dodatkowe warunki obejmują, między innymi, umowy licencyjne, dodatkowe umowy z użytkownikiem, Politykę prywatności oraz Zgodę na powiązanie (łącznie zwane dalej „Warunkami dodatkowymi”). Warunki dodatkowe zostają niniejszym włączone przez odniesienie do Warunków (w przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy Warunkami dodatkowymi a niniejszymi Warunkami, Warunki dodatkowe mają charakter rozstrzygający w odniesieniu do przedmiotu Warunków dodatkowych).

Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i powiadomienia Użytkownika o takiej zmianie, publikując na Stronie zmienioną wersję Warunków lub w inny przez nas wybrany sposób. Datę ostatniej zmiany Warunków można sprawdzić w obszarze „OSTATNIE UAKTUALNIENIE” w górnej części niniejszych Warunków. Kontynuowanie korzystania ze Strony po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało ich zaakceptowanie.

Autodesk zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich działań powołujących się na prawo stanowione lub zwyczajowe w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków. Autodesk zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.

1. Uprawnienia. Jeśli Użytkownik korzysta ze Strony w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadcza, że jest uprawniony do zaakceptowania niniejszych Warunków w imieniu tej firmy lub innego podmiotu prawnego. Ponadto Użytkownik potwierdza, że ukończył co najmniej 13 lat, a jeśli nie ukończył 18 lat, korzysta ze Strony pod kontrolą rodzica, opiekuna prawnego lub innej odpowiedzialnej osoby dorosłej. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletniości w swojej jurysdykcji, nie mają prawa korzystać ze Strony ani przesyłać bądź w inny sposób przekazywać firmie Autodesk informacji umożliwiających ujawnienie tożsamości.

2. Warunki odnoszące się do firm. Poniższe warunki mają zastosowanie w szczególności do dowolnej firmy lub innego podmiotu prawnego, który podlega niniejszym Warunkom: Użytkownik wyraża zgodę na wymaganie od każdego pracownika przestrzegania warunków niniejszych Warunków oraz wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie działania i zaniechania pracowników w odniesieniu do Strony, w tym także naruszenia niniejszych Warunków. Wszelkie odniesienia do uzyskiwania przez Użytkownika dostępu i/lub korzystania ze Strony obejmują także dostęp i/lub korzystanie ze Strony przez pracowników Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, że każdy z jego pracowników będzie odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich haseł wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do Strony, a także wyraża zgodę na niedopuszczenie do przekazywania przez pracowników haseł lub nazw użytkowników, pożyczania lub w inny sposób przekazywania korzystania ze Strony lub dostępu do niej innym pracownikom lub stronom trzecim. Jeśli pracownik odejdzie z firmy lub aby uniemożliwić dostęp pracownika do Strony, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie związane z tym zmiany. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania związane ze Stroną, które mają miejsce w związku z hasłami lub nazwami użytkowników powiązanymi z pracownikami Użytkownika (z uwzględnieniem byłych pracowników).

3. Strona w Stanach Zjednoczonych. Strona jest kontrolowana oraz obsługiwana przez firmę Autodesk ze Stanów Zjednoczonych i, o ile nie zostanie to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, Autodesk nie podlega innym prawom ani jurysdykcjom żadnego stanu, kraju lub terytorium innego niż Stany Zjednoczone. Autodesk nie stwierdza ani nie gwarantuje, że Strona lub jakakolwiek jej część są odpowiednie lub dostępne do wykorzystywania w jakiejkolwiek innej jurysdykcji niż Stany Zjednoczone. Osoby, które dobrowolnie korzystają ze Strony, czynią to z własnej i nieprzymuszonej woli oraz na własne ryzyko, oraz są odpowiedzialne za przestrzeganie miejscowych przepisów prawnych, regulacji oraz zasad. Użytkownik podlega także amerykańskim regułom eksportowym i ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia tych reguł, w tym embargo USA lub innych reguł i przepisów federalnych ograniczających eksport. Autodesk może ograniczyć dostępność Strony, w całości lub dowolnej jej części dla jakiejkolwiek osoby, strefy geograficznej lub jurysdykcji w dowolnym czasie, na podstawie własnej i niezawisłej decyzji oraz według własnego uznania.

4. Informacje przekazywane za pośrednictwem Strony. Przekazywanie informacji za pośrednictwem Strony podlega Polityce prywatności Autodesk, która znajduje się pod adresem http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy (zwana dalej „Polityką prywatności”) i zostaje niniejszym włączona do tych Warunków przez odniesienie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje dostarczane w związku z korzystaniem ze Strony są i będą prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że będą one regularnie aktualizowane. Użytkownik wyraża zgodę, że jeśli informacje przez niego przekazywane okażą się nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Autodesk może zakończyć korzystanie przez Użytkownika ze Strony.

5. Rejestracja; nazwy użytkownika i hasła. Aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów Strony, może być wymagana rejestracja. W odniesieniu do każdej takiej rejestracji Autodesk może odmówić udzielenia Użytkownikowi, a Użytkownik nie będzie mógł używać nazwy użytkownika (lub adresu e-mail), która jest już używana przez inną osobę; która może być odebrana jako podszywanie się pod inną osobę; która należy do innej osoby; która identyfikuje osobiście użytkownika; która narusza prawa do własności intelektualnej lub inne prawa osoby; która jest obraźliwa; lub którą Autodesk odrzuci z dowolnego powodu według własnego uznania.

Nazwa użytkownika i hasło są wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być używane przez jakąkolwiek inną osobę. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich haseł używanych na potrzeby uzyskania dostępu do Strony i wyraża zgodę na nieprzekazywanie swojego hasła ani nazwy użytkownika, użyczania lub w inny sposób przekazywania dostępu do Strony jakimkolwiek stronom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane ze Stroną, które będą miały miejsce w odniesieniu do nazwy użytkownika lub hasła. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie firmy Autodesk o wszelkich przypadkach nieuprawnionego korzystania z hasła lub nazwy użytkownika bądź innych naruszeniach bezpieczeństwa dotyczących konta Użytkownika lub Witryny oraz na wylogowanie się/opuszczenie konta na Stronie (jeśli ma zastosowanie) po każdym zakończeniu sesji. Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych obowiązków.

6. Zakupy. Jeśli Użytkownik chce zakupić nasze produkty lub usługi, dla jego wygody możemy zapewnić łącza na Stronie do sklepu internetowego, w którym można dokonać takich zakupów. Należy pamiętać, że sklep internetowy może być udostępniany na Stronie lub w domenie podrzędnej Strony, ale jest obsługiwany przez stronę trzecią i podlega warunkom obowiązującym na stronie internetowej strony trzeciej, a nie niniejszym Warunkom, za które Autodesk w żadnym stopniu nie odpowiada ani nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów zachęcamy do zapoznania się z warunkami dotyczącymi sklepu internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z takiego sklepu internetowego nie podlega niniejszym Warunkom i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni ani nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Więcej informacji dotyczących łączy zawartych na Stronie można uzyskać w Sekcji 12 poniżej.

7. Oprogramowanie. Wszelkie oprogramowanie, które zostało udostępnione do pobrania na Stronie lub za jej pośrednictwem (dalej zwane „Oprogramowaniem”) podlega prawom autorskim Autodesk, jej dostawców i/lub licencjodawców. Korzystanie z Oprogramowania może podlegać warunkom umowy licencyjnej z użytkownikiem lub innej umowy odnoszącej się do Oprogramowania (w każdym przypadku zwanej „Umową licencyjną”). Nie można instalować jakiegokolwiek Oprogramowania, do którego dołączona jest Umowa licencyjna, dopóki nie wyrazi się zgody na warunki odpowiedniej Umowy licencyjnej.

Oprogramowanie jest udostępniane do pobierania wyłącznie dla użytkowników zgodnie z Umową licencyjną i/lub niniejszymi Warunkami. O ile nie zostanie to wyraźnie dopuszczone przez jakąkolwiek obowiązującą Umowę licencyjną lub wyraźnie zezwolone na mocy obowiązującego prawa wyłączającego następujące ograniczenia, Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie sprzedawać, wynajmować, przenosić, przekazywać, modyfikować, przejmować, tłumaczyć, przygotowywać pochodnych prac, dekompilować, rozpracowywać, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, ponowna dystrybucja lub inne użytkowanie bądź eksploatacja Oprogramowania niezgodne z Umową licencyjną i/lub niniejszymi Warunkami jest wyraźnie zabronione przez prawo i może prowadzić do nałożenia sankcji cywilnych lub karnych. Osoby naruszające warunki będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNE SERWERY LUB DO INNYCH OŚRODKÓW W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB PONOWNEGO ROZPOWSZECHNIANIA JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE, O ILE TAKIE POWIELANIE LUB PONOWNA DYSTRYBUCJA NIE SĄ WYRAŹNIE DOZWOLONE W UMOWIE LICENCYJNEJ DOŁĄCZONEJ DO RZECZONEGO OPROGRAMOWANIA.

Jakiekolwiek Oprogramowanie oraz dokumentacja dołączona to takiego Oprogramowania pobierane z tej Strony dla lub w imieniu agencji bądź instytucji rządowej Stanów Zjednoczonych stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „dokumentację do oprogramowania komputerowego” i zgodnie z przepisami FAR 12.212 lub DFARS 227.7202 i kolejnych, gdzie ma to zastosowanie, korzystanie, powielanie i ujawnianie Oprogramowania oraz dokumentacji podlega warunkom określonym w niniejszych Warunkach.

8. Prawa własności. Informacje oraz materiały udostępniane za pośrednictwem Strony, w tym Oprogramowanie, są i pozostaną własnością firmy Autodesk, jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych, licencjodawców i/lub dostawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i/lub innymi prawami własności i przepisami. Zgodnie z przestrzeganiem niniejszych Warunków, wyłącznie przez okres dozwolony przez Autodesk na uzyskanie dostępu do Strony i korzystanie z niej pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i innych praw własności, Użytkownik może (a) wyświetlać dowolną zawartość Strony, do której uzyskał dostęp zgodnie z niniejszym dokumentem na dowolnym jednym komputerze, wyłącznie do użytku osobistego, informacyjnego i niekomercyjnego, oraz (b) kopiować materiały wyraźnie udostępnione przez Autodesk do pobierania (np. dokumenty techniczne) (dalej zwane „Dokumentami”) z tej Strony wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że Dokumenty nie będą w żaden sposób modyfikowane ani zmieniane. Użytkownik nie może używać, pobierać, przesyłać, kopiować, drukować, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, zamieszczać, przesyłać, wydzierżawiać, wypożyczać, modyfikować, użyczać, sprzedawać, dystrybuować ani tworzyć prac pochodnych opartych na (w całości lub częściowo) Stronie lub informacjach w niej zawartych, w całości lub częściowo, bez wyraźnego upoważnienia na piśmie od Autodesk. Fragmenty Strony są chronione prawem autorskim, ustawami o ochronie projektów graficznych, znakach towarowych, nieuczciwej konkurencji i/lub innymi prawami i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w części lub w całości. Żadne logo, grafiki, dźwięki ani ilustracje znajdujące się na Stronie Autodesk nie mogą być kopiowane ani przesyłane bez wyraźnej pisemnej zgody Autodesk. Żadna zawartość Strony nie może być rozumiana jako udzielanie (w drodze implikacji, estoppelu lub innej) jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych Autodesk ani jej podmiotów stowarzyszonych i dostawców, bez uzyskania pisemnej zgody Autodesk.

9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. FIRMA AUTODESK I/LUB JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY ORAZ ICH CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KADRA KIEROWNICZA, PRACOWNICY, AGENCI I PRZEDSTAWICIELE NIE REPREZENTUJĄ STRONY, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW ANI USŁUG ZAWARTYCH NA STRONIE, JAK RÓWNIEŻ PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W MATERIAŁACH, INFORMACJACH, TREŚCI, DOKUMENTACH ORAZ TOWARZYSZĄCEJ GRAFICE OPUBLIKOWANEJ NA STRONIE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. STRONA, WSZELKIE PRODUKTY LUB USŁUGI (W TYM, MIĘDZY INNYMI, PRODUKTY I USŁUGI STRON TRZECICH) UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, ORAZ WSZELKIE INFORMACJE, TREŚCI, DOKUMENTY ORAZ TOWARZYSZĄCA GRAFIKA SĄ DOSTARCZANE NA POTRZEBY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA I NA JEGO WŁASNE RYZYKO ORAZ „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA AUTODESK I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE PODMIOTY ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NINIEJSZYM NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE ZAPEWNIAJĄ SPEŁNIENIA ŻADNYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH STRONY, JEJ PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ INFORMACJI, MATERIAŁÓW, DOKUMENTÓW ORAZ TOWARZYSZĄCEJ IM GRAFIKI, W TYM WSZELKICH RĘKOJMI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, TYTUŁU WŁASNOŚCI ANI NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO ZA POŚREDNICTWEM STRONY MOŻE ZAWIERAĆ WYRAŹNE (LECZ NIE DOROZUMIANE) GWARANCJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. Z ZASTRZEŻENIEM WYRAŹNEGO UDZIELENIA GWARANCJI PRZEZ AUTODESK W TAKIEJ UMOWIE LICENCYJNEJ, OPROGRAMOWANIE PODLEGA WYŁĄCZENIU GWARANCJI OKREŚLONYM W POPRZEDNIM AKAPICIE SEKCJI 9.

10. Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA AUTODESK I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE PODMIOTY ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU, KADRA KIEROWNICZA, PRACOWNICY, AGENCI ORAZ PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE ANI MORALNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, UTRATY INNYCH ŚRODKÓW NIEMATERIALNYCH, UTRATY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DOSTARCZONYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY LUB NIEUPRAWNIONEGO PRZEJĘCIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PRZEZ STRONY TRZECIE SPOWODOWANE DZIAŁANIEM WYNIKAJĄCYM Z PRAWA, UMOWY, ZANIEDBANIEM LUB INNYM POŚREDNIM DZIAŁANIEM ORAZ ZE WZGLĘDU NA UŻYCIE LUB ZASTOSOWANIE STRONY, WSZELKICH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY, WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI, MATERIAŁÓW, DOKUMENTACJI, TOWARZYSZĄCEJ GRAFIKI, PRZEZ UDOSTĘPNIENIE LUB NIEUDOSTĘPNIENIE USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT. W SZCZEGÓLNOŚCI, MIĘDZY INNYMI, FIRMA AUTODESK I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE PODMIOTY ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU, KADRA KIEROWNICZA, PRACOWNICY, AGENCI ORAZ PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY BĄDŹ Z JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA I/LUB INNYCH MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE PRZEZ FIRMĘ AUTODESK LUB JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ. JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY PRZYSŁUGUJĄCY UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA ZE STRONY TO ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NIEJ. MAKSYMALNY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY AUTODESK ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY, PRZYCZYNY POZWÓW, W ŚWIETLE WSZELKICH REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA), KONTRAKTOWEJ LUB INNEJ OBEJMUJE ŁĄCZNĄ KWOTĘ, O ILE MA ZASTOSOWANIE, WYPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE AUTODESK W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ.

STRONA, PRODUKTY ORAZ USŁUGI DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM, A TAKŻE INFORMACJE, MATERIAŁY, OPROGRAMOWANIE, DOKUMENTY I TOWARZYSZĄCA GRAFIKA OPUBLIKOWANE NA STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA. NINIEJSZE INFORMACJE MOGĄ BYĆ OKRESOWO AKTUALIZOWANE. FIRMA AUTODESK I/LUB JEJ ODPOWIEDNIE PODMIOTY ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, DOSTAWCY ORAZ LICENCJODAWCY W DOWOLNYM MOMENCIE MOGĄ, LECZ BEZ KONIECZNOŚCI, DOKONYWAĆ UDOSKONALEŃ I/LUB ZMIAN NA STRONIE, W PRODUKTACH ORAZ USŁUGACH DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM, A TAKŻE INFORMACJACH, USŁUGACH, OPROGRAMOWANIU PRODUKTACH I/LUB PROGRAMACH OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZEJ SEKCJI 10 NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY AUTODESK WOBEC UŻYTKOWNIKA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UDOWODNIONEGO ZANIEDBANIA LUB ŚWIADOMEGO WPROWADZENIA W BŁĄD BĄDŹ ZATAJENIA, LUB INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ANI OGRANICZYĆ PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

11. Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich. Ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku (zwana dalej „DMCA”) zapewnia odwołanie dla właścicieli praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa według przepisów prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych. Jeśli w dobrej wierze Użytkownik uważa, że materiały dostępne na Stronie naruszają prawa autorskie Użytkownika, Użytkownik (lub jego agent) może wysłać powiadomienie do firmy Autodesk z prośbą o usunięcie tych materiałów lub zablokowanie dostępu do nich.  Jeśli w dobrej wierze Użytkownik uważa, że ktoś niesłusznie zgłosił powiadomienie o naruszeniu praw autorskich wobec Użytkownika, zgodnie z ustawą DMCA możne wysłać roszczenie wzajemne. Powiadomienia i roszczenia wzajemne muszą spełniać wymogi ustawowe nałożone zgodnie z ustawą DMCA obowiązujące w danym momencie. Więcej szczegółów można uzyskać pod adresem: https://www.copyright.gov/. Powiadomienia i roszczenia wzajemne należy wysyłać na adres:

Copyright Agent
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
E-mail: copyright.agent@autodesk.com
Tel: (415) 507-5000
Faks: (415) 507-6128

Przed złożeniem roszczenia wzajemnego firma Autodesk zaleca zasięgniecie porady prawnej.

12. Łącza. ŁĄCZA NA TEJ STRONIE UMOŻLIWIAJĄ OPUSZCZENIE STRONY AUTODESK. WITRYNY, DO KTÓRYCH KIERUJĄ TE ŁĄCZA, NIE SĄ KONTROLOWANE PRZEZ AUTODESK I AUTODESK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ JAKIEJKOLWIEK WITRYNY, DO KTÓREJ PROWADZI ŁĄCZE, ZA JAKIEKOLWIEK ŁĄCZE, ZAWARTE W TAKIEJ WITRYNIE ANI ZA ZMIANY I AKTUALIZACJE TYCH WITRYN. AUTODESK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PUBLIKOWANIE W SIECI WEB LUB ZA INNE FORMY TRANSMISJI POCHODZĄCE Z WITRYNY, DO KTÓREJ PROWADZI DANE ŁĄCZE. FIRMA AUTODESK OFERUJE TE ŁĄCZA TYLKO DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A UDOSTĘPNIENIE DANEGO ŁĄCZA NIE JEST RÓWNOWAŻNE Z APROBATĄ ZAWARTOŚCI OKREŚLONEJ WITRYNY PRZEZ FIRMĘ AUTODESK. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYN I ZASOBÓW STRON TRZECICH, W TYM MIĘDZY INNYMI KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, DANYCH, REKLAM, PRODUKTÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA STRONIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO I PODLEGA WARUNKOM KORZYSTANIA, KTÓRE ODNOSZĄ SIĘ DO TYCH WITRYN I ZASOBÓW.

13. Zasady postępowania. Korzystając ze Strony Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów, reguł i regulacji. Firma Autodesk oczekuje ponadto od użytkowników respektowania praw i godności innych osób. Korzystanie ze Strony jest uwarunkowane przestrzeganiem zasad postępowania podanych w niniejszej sekcji; wszelkie odstępstwa od ich przestrzegania mogą również skutkować zakończeniem dostępu do Strony zgodnie z sekcją 18 poniżej. Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od:

 • Zamieszczania, przesyłania lub udostępniania w inny sposób przez lub w związku ze Stroną:
  • Jakichkolwiek treści, które mogą być (a) groźne, niepokojące, poniżające lub wyrażać nienawiść (b) zniesławiające, (c) oszukańcze lub deliktowe, (d) obsceniczne, nieprzyzwoite lub w inny sposób niewłaściwe lub (e) chronione prawami autorskim, znakami handlowymi lub w inny sposób zastrzeżone, bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela takich praw.
  • Jakichkolwiek materiałów, które mogą spowodować powstanie odpowiedzialności karnej bądź cywilnej lub zachęcających do postępowania stanowiącego przestępstwo karne.
  • Jakichkolwiek wirusów, robaków, koni trojańskich ani innego kodu, pliku lub programu komputerowego, który jest szkodliwy lub agresywny bądź może lub został utworzony w celu upośledzenia albo przechwycenia działania dowolnego sprzętu lub oprogramowania.
  • Jakiejkolwiek niezapowiedzianej lub nieautoryzowanej reklamy, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków internetowych, piramid finansowych bądź możliwości inwestycyjnych lub wszelkich innych form nakłaniania.
 • Korzystania ze Strony w celu oszustwa lub sprzecznym z prawem.
 • Zbierania lub gromadzenia osobistych informacji identyfikacyjnych dotyczących innych użytkowników Strony.
 • Podszywania się pod jakąkolwiek osobę, w tym przedstawicieli firmy Autodesk lub firm z nią powiązanych, niezgodnego z prawdą lub w innych sposób wprowadzającego w błąd deklarowania powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, wyraźnego lub dorozumianego sugerowania, że firma Autodesk popiera jakiekolwiek twierdzenia Użytkownika.
 • Zakłócania lub przerywania działania Strony bądź serwerów lub sieci, używanych w celu udostępnienia Strony, naruszania wymagań, procedur, zasad lub regulacji dotyczących takich sieci.
 • Ograniczania bądź uniemożliwiania jakimkolwiek innym osobom korzystania ze Strony (w tym działań hakerskich lub niszczenia jakiejkolwiek części Strony).
 • Korzystania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Autodesk ze Strony w celu reklamy bądź oferowania sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów bądź usług.
 • Odtwarzania, duplikowania, kopiowania, sprzedaży, odsprzedaży lub wykorzystywania w inny sposób do celów komercyjnych dowolnej części, korzystania bądź dostępu do Strony (z uwzględnieniem wszelkiej zawartości, Oprogramowania i innych materiałów dostępnych przez Stronę).
 • Modyfikacji, przystosowania, przekładu, odtwarzania, dekompilacji lub dezasemblacji jakiejkolwiek części Strony (z uwzględnieniem wszelkiej zawartości, Oprogramowania i innych materiałów dostępnych przez Stronę) z wyjątkiem i wyłącznie z zakresu wyraźnie dozwolonego przez odpowiednie przepisy prawne, unieważniającego te ograniczenia.
 • Usuwania powiadomienia o prawach autorskich, znaków handlowych lub innej identyfikacji zastrzeżonych praw ze Strony, zawartości, Oprogramowania lub innych materiałów pochodzących ze Strony.
 • Przechwytywania lub tworzenia obrazu lustrzanego Strony bez wyraźnej uprzedniej zgody firmy Autodesk.
 • Tworzenia bazy danych przez systematyczne pobieranie i zapisywanie całej zawartości Strony lub jej części.
 • Używania robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania/pobierania ze strony lub dowolnego innego, ręcznego bądź automatycznego urządzenia do pobierania, indeksowania, zgarniania, wydobywania danych bądź kopiowania w inny sposób lub obchodzenia struktury nawigacyjnej bądź prezentacji Strony bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Autodesk.

14. Fora. Termin „Forum” oznacza grupę dyskusyjną, obszar czatu, elektroniczny system rozpowszechniania, grupy wiadomości, obszar wiki/pomocy, informację zwrotną, list do firmy Autodesk, jej webmasterów lub pracowników, funkcję poczty e-mail lub inne funkcje interaktywne oferowane jako część tej Strony.

Informacje na Forach firmy Autodesk mogą być podawane przez firmę Autodesk lub innych użytkowników Strony. Należy pamiętać, że użytkownicy Strony mogą zamieszczać na Forach wiadomości lub wygłaszać twierdzenia niedokładne, wprowadzające w błąd lub zwodnicze. Firma Autodesk, firmy z nią powiązane oraz ich pracownicy, dyrektorzy, udziałowcy, osoby powiązane, agenci, przedstawiciele, dostawcy lub licencjobiorcy w żaden sposób nie popierają ani nie ponoszą odpowiedzialności za żadne opinie, reklamy, informacje lub twierdzenia zamieszczone na Forach przez osoby trzecie. Firma Autodesk i/lub jej firmy zależne, powiązane, dostawcy i licencjodawcy oraz ich dyrektorzy, pracownicy, agenci i przedstawiciele nie ponoszą bez żadnych ograniczeń żadnej odpowiedzialności za informacje i materiały udostępnione za pośrednictwem Forów (w tym, bez żadnych ograniczeń, błędy lub pomyłki podczas zamieszczania wiadomości bądź łączy lub obrazów włączonych w skład wiadomości na Forum) ani za rezultaty korzystania z takich informacji lub materiałów. Firma Autodesk i/lub jej firmy zależne, powiązane, dostawcy i licencjodawcy oraz ich dyrektorzy, pracownicy, agenci i przedstawiciele w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane opieraniem się na tego rodzaju informacjach lub materiałach. Opinie wyrażone na Forach są wyrazem wyłącznie opinii osób, które zamieściły takie opinie i mogą nie odzwierciedlać opinii firmy Autodesk i/lub jej firm zależnych, powiązanych, dostawców i licencjodawców oraz ich dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli.

Ponadto firma Autodesk i/lub jej firmy zależne, powiązane, dostawcy i licencjodawcy oraz ich dyrektorzy, pracownicy, agenci i przedstawiciele nie kontrolują ani nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące rezultatem korzystania (w tym, bez ograniczeń, ponownej publikacji) lub nieprawidłowego wykorzystania przez stronę trzecią informacji dobrowolnie upublicznionych za pośrednictwem dowolnego Forum bądź innej części Strony. DECYZJA UMOŻLIWIENIA IDENTYFIKACJI OSOBISTEJ LUB UPUBLICZNIENIA INNYCH INFORMACJI NA FORUM LUB W INNY SPOSÓB NA STRONIE STANOWI RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

15. Licencja. Przesyłając, wysyłając pocztą e-mail, publikując lub w inny sposób wysyłając zawartość na dowolne Forum lub w inny sposób dostarczając jakąkolwiek zawartość firmie Autodesk („Dostarczenie”) Użytkownik wyraża zgodę na brak poufności takiego zamieszczenia i automatycznie przyznaje (lub ręczy, że właściciel praw wyraźnie dokonał przyznania) firmie Autodesk trwałe, wolne od opłat, całkowicie opłacone, nieodwołalne, niewyłączne, z prawem udzielania podlicencji (wielopoziomowe) prawo i licencję na korzystanie, kopiowanie, modyfikację, dostosowanie, publikację, wykonanie oraz wyświetlanie (publicznie i w inny sposób), przesyłanie oraz dystrybucję zawartości będącej przedmiotem Dostarczenia w dowolnej formie, z wykorzystaniem dowolnego nośnika lub technologii znanych obecnie lub które powstaną później. Ponadto Użytkownik zaręcza, że jego tzw. prawa moralne do zawartości zostały zaspokojone. W przypadku każdego Dostarczenia Użytkownik oświadcza i zaręcza, że ma wszystkie prawa niezbędne do udzielenia licencji przyznawanych w niniejszej sekcji oraz że każde Dostarczenie i jego dokonanie w związku z tym i przez Stronę jest zgodne w wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami i regulacjami.

16. Monitorowanie. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na zastrzeżenie przez firmę Autodesk praw (ale bez obowiązku) dokonywania przez firmę Autodesk według jej uznania, bez powiadomienia Użytkownika, jednej lub większej liczby następujących czynności: (i) monitorowania Dostarczeń oraz dostępu do Strony, (ii) zmiany, usunięcia lub odmowy zamieszczenia lub zezwolenia na zamieszczenie dowolnego Dostarczenia, i/lub (iii) ujawnienia dowolnego Dostarczenia oraz okoliczności jego przesłania dowolnej stronie trzeciej w celu obsługi niniejszej Strony; w celu ochrony firmy Autodesk i/lub jej firm zależnych, powiązanych, dostawców i koncesjonariuszy oraz ich dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli oraz użytkowników i odwiedzających Stronę; w celu spełnienia wymogów prawnych lub żądań agencji rządowych; w celu wymuszenia przestrzegania niniejszych Warunków lub dla innego dowolnego powodu lub celu. Firma Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zamieszczaną przez użytkowników na lub za pośrednictwem dowolnego obszaru Strony.

17. Reguły dotyczące loterii, konkursów, went lub podobnych promocji. W uzupełnieniu postanowień niniejszych Warunków wszystkie loterie, konkursy, eventy lub podobne promocje (łącznie „Promocje”) udostępnione przez Stronę mogą być regulowane przez szczególne przepisy, odrębne od niniejszych Warunków. Biorąc udział w takiej Promocji Użytkownik podlega tym przepisom, które mogą różnić się od podanych tu warunków. Firma Autodesk nalega na zapoznanie się z wszystkimi szczególnymi przepisami dotyczącymi określonej Promocji oraz z Polityką prywatności firmy Autodesk, regulującą obok niniejszych Warunków wszystkie informacje dostarczane w związku z tymi czynnościami. W zakresie niezgodności warunków określanych przez te reguły z niniejszymi Warunkami obowiązują tamte warunki.

18. Zakończenie. Użytkownik wyraża zgodę na istnienie uprawnienia firmy Autodesk do zakończenia jego dostępu do Strony oraz wszystkich kont, które może posiadać w związku ze Stroną, według wyłącznego własnego uznania firmy, w dowolnej chwili, z dowolnego powodu lub bez powodu, z uwzględnieniem sytuacji, gdy firma Autodesk uzna, że Użytkownik naruszył lub postępował niezgodnie z literą i duchem niniejszych Warunków. Po takim zakończeniu prawa Użytkownika do korzystania ze Strony natychmiast ustają. Użytkownik wyraża zgodę na zaistnienie zakończenia dostępu do Strony lub możliwości korzystania z niej bez uprzedniego powiadomienia i na prawo firmy Autodesk do natychmiastowej dezaktywacji lub usunięcia hasła i nazwy użytkownika oraz wszystkich powiązanych informacji i plików z nimi skojarzonych i/lub uniemożliwienia dalszego dostępu do tego rodzaju informacji lub plików. Użytkownik wyraża zgodę na zniesienie odpowiedzialności Autodesk oraz jej firm zależnych i ich pracowników dyrektorów, udziałowców, agentów, przedstawicieli, dostawców lub koncesjonariuszy wobec użytkownika lub dowolnych osób trzecich za zakończenie dostępu do Strony lub do wszelkich informacji lub plików oraz brak żądań udostępnienia po zakończeniu takich informacji lub plików Użytkownikowi. Sekcje 2, 3, 8-13, 16 i 19-24 obowiązują po wygaśnięciu lub zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków.

19. Prawo właściwe; Forum. Jeśli użytkownik pozostaje w obowiązującej relacji umownej z firmą Autodesk, regulującymi przepisami prawnymi i forum rozstrzygania sporów wynikających w związku z niniejszymi Warunkami (z uwzględnieniem wszystkich polityk tu przywoływanych) i/lub Stroną będą przepisy prawne i forum ustanowione w istniejącej umowie z firmą Autodesk. Jeśli użytkownik pozostaje w więcej niż jednej obowiązującej relacji umownej z firmą Autodesk, regulującymi przepisami prawnymi i forum rozstrzygania sporów wynikających w związku z niniejszymi Warunkami (z uwzględnieniem wszystkich polityk tu przywoływanych) i/lub Stroną będą przepisy prawne i forum ustanowione w najnowszej istniejącej umowie z firmą Autodesk.

Jeśli Użytkownik nie pozostaje w obowiązującej relacji umownej z firmą Autodesk, (a) wyraża zgodę na niewyłączną jurysdykcję sądu stanowego w Marin Country, Kalifornia lub odpowiedniego sądu federalnego w San Francisco, Kalifornia w związku z działaniami lub postępowaniami wynikającymi lub związanymi z niniejszymi Warunkami; oraz że (b) z wyjątkiem zakresu wyraźnie podanego w niniejszym paragrafie wszystkie spory wynikające lub łączące z niniejszymi Warunkami będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawami stanu Kalifornia oraz Stanów Zjednoczonych, bez względu na konflikty między postanowieniami przepisów. W szczególny sposób wyłączone z zakresu stosowania niniejszych Warunków są prawa znane jako Konwencja ONZ dotycząca międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeśli (i) Użytkownik nie pozostaje w obowiązującej relacji umownej z firmą Autodesk, (ii) nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, (iii) nie mieszka w Stanach Zjednoczonych, (iv) nie uzyskuje dostępu do Strony z terenów Stanów Zjednoczonych, (v) spory między nim a firmą nie są związane z dostępem lub korzystaniem z amerykańskiej wersji Strony (vi) jest obywatelem kraju Unii Europejskiej, używającym Strony do celów handlowych, biznesowych lub zawodowych, wyraża zgodę, że wszystkie spory wynikające lub związane z z niniejszymi Warunkami (z uwzględnieniem wszystkich polityk tu przywoływanych) i/lub ze Stroną będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawami obowiązującymi w Anglii i Walii, bez względu na konflikty między postanowieniami przepisów. Żadne niniejsze deklaracje nie stanowią zgody firmy Autodesk na jurysdykcję żadnego sądu lub innego forum w dowolnym kraju w zakresie rozstrzygania opisanych tu sporów (innych niż odpowiedni sąd stanowy w Marin County, Kalifornia lub odpowiedni sąd federalny w San Francisco, Kalifornia).

20. Zwolnienie od odpowiedzialności. Użytkownik będzie prowadził obronę lub regulował na własny koszt wszystkie roszczenia lub powództwa, w tym, bez ograniczeń, postępowania, dochodzenia lub roszczenia ze strony organizacji samorządu gospodarczego, stanowych lub federalnych agencji lub komisji ds. bezpieczeństwa, prowadzone przeciw firmie Autodesk i/lub jej firmom zależnym, powiązanym, dostawcom i koncesjonariuszom oraz ich dyrektorom, pracownikom, agentom i przedstawicielom („Zwolnieni z Odpowiedzialności”) w najwyższym stopniu, dopuszczonym przez przepisy prawne, w wyniku lub w związku z: (1) uznaniem informacji, zawartości lub innych materiałów bądź usług dostarczonych lub udostępnionych przez Użytkownika lub używanych w związku z nimi, za naruszające prawa własności osoby lub podmiotu lub za stanowiące przywłaszczenie sekretów handlowych dowolnej osoby lub podmiotu lub zawierające materiały oszczercze, zniesławiające, dyskredytujące, pornograficzne lub obsceniczne, (2) naruszeniem przez Użytkownika zobowiązań określonych niniejszymi Warunkami, (3) bezprawnym lub nieautoryzowanym użyciem lub działaniami w związku ze Stroną, w tym informacji, zawartości, usług i/lub produktów dostarczonych na Stronie, i (4) wszelkimi Dostarczeniami zamieszczonymi przez Użytkownika na Forum. Użytkownik zabezpieczy i zwolni od odpowiedzialności Zwolnionych z Odpowiedzialności od szkód, kosztów, odpowiedzialności oraz honorariów adwokatów wynikających z obrony i/lub rozstrzygania takich działań. Powyższe zwolnienia od odpowiedzialności obowiązują po wygaśnięciu lub zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków.

21. Powiadomienia. Powiadomienia firmy Autodesk w związku z niniejszymi Warunkami będą uznane za wystarczające wyłącznie, jeśli będą dokonywane na piśmie i przesyłane osobiście lub przez dużego komercyjnego usługodawcę w zakresie dostaw kurierskich bądź certyfikowaną lub zarejestrowaną pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Autodesk, Inc., Attention: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornia 94903. Powiadomienia będą dostarczane przez Stronę, pocztą e-mail lub pocztą zwykłą, według uznania firmy Autodesk. Strona może dostarczać powiadomienia o zmianach w niniejszych Warunkach lub innych zagadnieniach przez wyświetlenie takich powiadomień lub łączy do takich powiadomień. Użytkownik wyraża bez ograniczeń zgodę, aby drukowana wersja niniejszych Warunków i wszystkie powiadomienia wysyłane w formie elektronicznej były akceptowalne w postępowaniach prawnych i administracyjnych wynikających lub związanych z samymi warunkami lub innymi dokumentami biznesowymi i aktami oryginalnie tworzonymi i utrzymywanymi w firmie drukowanej.

22. Oświadczenia dotyczące przyszłości. Niektóre informacje zamieszczone na niniejszej Stronie internetowej mogą zawierać przewidywania lub inne oświadczenia dotyczące przyszłości, związane z przyszłymi zdarzeniami lub przyszłymi wynikami finansowymi firmy Autodesk. Zwracamy uwagę, że te twierdzenia stanowią wyłącznie przewidywania, a faktyczne zdarzenia lub wyniki mogą istotnie się różnić. Takie twierdzenia zawierają (a) słowa „wierzy”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje” lub słowa o zbliżonej ważności lub znaczeniu, (b) są specjalnie określone jako dotyczące przyszłości, (c) opisują plany, cele lub przyszłe operacje i produkty firmy Autodesk lub (d) dotyczą charakterystyk i rozwoju rynków oraz klientów firmy Autodesk lub oczekiwanej płynności i zasobów kapitałowych firmy Autodesk. Czynniki, które mogą spowodować istotne różnice rzeczywistych wyników obejmują ekonomiczne, konkurencyjne, związane z wpływem działań władz i technologii na działania, rynki, produkty, usługi i ceny firmy Autodesk. Dalsze informacje dotyczące potencjalnych czynników, które mogą wpłynąć na rzeczywiste wyniki finansowe firmy Autodesk są podane w aktach firmy Autodesk złożonych w komisji papierów wartościowych i giełd, w szczególności w najbardziej aktualnych raportach firmy Autodesk w Formularzach 10-K i 10-Q. Firma Autodesk nie jest zobowiązana do aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości tak, aby odzwierciedlały zdarzenia lub okoliczności, które wystąpiły po dacie ich złożenia.

23. Różne. Niniejsze warunki stanowią całość umowy między Użytkownikiem a firmą Autodesk w odniesieniu do tej Strony i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoległe komunikaty i propozycje, elektroniczne ustne lub pisemne między Użytkownikiem a firmą Autodesk w związku z tą Stroną. Użytkownik niniejszym uznaje, że nie ma mocy ani władzy podejmowania lub tworzenia zobowiązań lub odpowiedzialności w imieniu firmy Autodesk. Strona może zrzec się swoich praw wynikających z niniejszych Warunków wyłącznie w drodze dokumentu pisemnego, stworzonego przez obie strony. Niewyegzekwowanie dowolnego z warunków niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego lub innych ich postanowień. Jeśli któreś z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z dowolnych innych powodów nieegzekwowalne, zostanie wyłączone z niniejszych Warunków i nie wpływa na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień. Użytkownik nie może cedować, przekazywać lub koncesjonować któregokolwiek ani wszystkich praw lub zobowiązań w ramach niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Autodesk. Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie są zamierzone jako przynoszące korzyść stronom trzecim i strony nie zamierzają poddawać żadnego postanowienia egzekucji przez stronę trzecią w ramach Ustawy Prawo Umów z 1999 r. (prawa osób trzecich) lub w inny sposób. Nagłówki, podpisy lub tytuły sekcji podane tu są wyłącznie jako udogodnienie i w żaden sposób nie definiują ani nie stanowią objaśnienia sekcji lub niniejszych postanowień. Firma Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie jakichkolwiek zobowiązań z powodów pozostających poza jej kontrolą.

24. Kontakt z firmą Autodesk. Pytania dotyczące znaczenia lub zastosowania niniejszych Warunków należy kierować bezpośrednio na adres copyright.agent@autodesk.com. Należy pamiętać, że komunikacja e-mail nie musi być bezpieczna. Dlatego w komunikacji z firmą Autodesk nie należy zamieszczać informacji o kartach kredytowych lub innych istotnych informacji.

25. Filtrowanie. Firma Autodesk powiadamia niniejszym, że dostępne komercyjnie są zabezpieczenia z zakresu kontroli rodzicielskich (takie, jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrujące), które mogą wspomagać ograniczenie dostępu do materiałów szkodliwych dla nieletnich. Informacje identyfikujące bieżących dostawców takich zabezpieczeń są dostępne na stronach internetowych GetNetWise (https://kids.getnetwise.org/) i OnGuard Online (https://onguardonline.gov/). Należy zauważyć, że firma Autodesk nie poleca żadnych spośród produktów lub usług wymienionych na tych stronach.

26. Komunikacja. Odwiedzanie Strony lub wysyłanie do nas wiadomości e-mail oznacza komunikację elektroniczną. Dla celów związanych z umową Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji elektronicznej i wyraża zgodę, aby wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja drogą elektroniczną spełniała wszystkie wymagania prawne dotyczące pisemnego charakteru takiej komunikacji. Ten warunek nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika.

27. Informacje lub zażalenia. To powiadomienie dotyczy naszych użytkowników ze stanu Kalifornia: W przypadku pytań lub zażaleń dotyczących Strony należy wysłać wiadomość e-mail na adres copyright.agent@autodesk.com. Można również skontaktować się z firmą, pisząc do Agenta ds. praw autorskich Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, lub dzwoniąc do firmy Autodesk pod numer 415.507.5000. Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą skontaktować się z Jednostką ds. Obsługi Zażaleń Oddziału Obsługi Klienta Działu ds. Konsumenckich dla stanu Kalifornia drogą pocztową na adres: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem: 916.445.1254 lub 800.952.5210.

 Wersja do druku (pdf - 160Kb)