Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

 

Gebruiksvoorwaarden

Autodesk, Inc., een Delaware-onderneming met hoofdkantoor te 111 McInnis Parkway, San Rafael, Californië, VS, en haar dochterondernemingen (gezamenlijk 'Autodesk' genoemd), stelt onder de volgende voorwaarden en bepalingen (de 'Voorwaarden') informatie, producten en services beschikbaar op deze website (de 'Site'). Indien u meer informatie over ons wilt lezen of contact met ons op wilt nemen in verband met de Site, kunt u kijken op http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=304463.

WIJ RADEN U AAN DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. DOOR DEZE SITE TE BEZOEKEN, STEMT U ERMEE IN AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U HIERMEE NIET INSTEMT, MOET U DE SITE NIET GEBRUIKEN.

'U' of 'uw' betekent u persoonlijk (d.w.z. de persoon die deze voorwaarden leest en daarmee instemt), en u en een bedrijf of andere juridische entiteit namens wie u de Site bezoekt gezamenlijk, indien u deze Site namens een bedrijf of andere juridische entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, een partnerschap, LLC of LLP) bezoekt.

Er zijn geen kosten verbonden aan het bezoeken van de Site (tenzij anders bepaald), maar u moet er rekening mee houden dat aan internetgebruik kosten verbonden kunnen zijn zoals vastgesteld door uw provider. Autodesk behoudt zich het recht voor producten, services, prijzen en programma's die op deze Site vermeld staan, op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen.

Daarnaast is uw gebruik van deze Site onderworpen aan de aanvullende voorwaarden en bepalingen die door Autodesk zijn vastgesteld en die naar eigen goeddunken van Autodesk van toepassing zijn op bepaalde informatie, producten en services die via deze Site worden aangeboden. Dergelijke aanvullende voorwaarden en bepalingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, licentieovereenkomsten, aanvullende gebruikersovereenkomsten en het Privacybeleid en Toestemming voor linken (gezamenlijk 'Aanvullende voorwaarden' genoemd). De Aanvullende voorwaarden zijn door middel van verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen (indien er sprake is van strijdigheid tussen de Aanvullende voorwaarden en deze Voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden voorrang met betrekking tot het onderwerp van dergelijke Aanvullende voorwaarden).

Autodesk behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen en u te informeren over een dergelijke wijziging door middel van publicatie van het herziene concept van de Voorwaarden op de Site of door middel van andere door ons gekozen middelen. U kunt zien wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt door aan het begin van deze Voorwaarden naar 'LAATSTE UPDATE' te kijken. Indien u deze Site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, geeft u aan deze wijzigingen te aanvaarden.

Autodesk behoudt zich tevens het recht voor zich op alle bij wet en billijkheid beschikbare manieren te verhalen in geval van schending van deze Voorwaarden. Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan Autodesk.

1. Bevoegdheid. Indien u deze Site gebruikt namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u bevoegd bent om deze voorwaarden en bepalingen namens een dergelijk bedrijf of andere juridische entiteit te aanvaarden. Daarnaast verklaart u dat u 13 jaar of ouder bent, en dat u indien u jonger bent dan 18 jaar, deze Site gebruikt onder actief toezicht van een ouder, wettelijke voogd of andere verantwoordelijke volwassene. Personen die minderjarig zijn volgens de geldende regels in hun jurisdictie, mogen deze Site niet gebruiken en geen persoonlijke informatie overdragen aan of anderszins indienen bij Autodesk. 

2. Voorwaarden die van toepassing zijn op bedrijven. De volgende voorwaarden en bepalingen zijn specifiek van toepassing op bedrijven en andere juridische entiteiten die onder deze Voorwaarden vallen: U stemt ermee in dat al uw medewerkers gebonden zijn aan deze voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in deze Voorwaarden en u stemt ermee in verantwoordelijk en aansprakelijk te blijven voor het handelen en nalaten van uw medewerkers in verband met de Site, inclusief schending van deze Voorwaarden. Alle verwijzingen hierin naar uw toegang en/of gebruik van de Site omvatten toegang en/of gebruik van de Site door uw medewerkers. U stemt ermee in dat uw medewerkers verantwoordelijk zijn voor de geheimhouding van wachtwoorden die zij gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Site, en u stemt ermee in te voorkomen dat medewerkers wachtwoorden of gebruikersnamen overdragen, of het gebruik van of toegang tot de Site uitlenen of anderszins doorgeven aan andere medewerkers of derden. In het geval een medewerker uit dienst treedt of indien u de toegang tot de Site van een medewerker wilt blokkeren, bent u verantwoordelijk voor dergelijke wijzigingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle interacties met de Site die plaatsvinden in verband met wachtwoorden of gebruikersnamen die met uw medewerkers (inclusief voormalige medewerkers) zijn geassocieerd.

3. Website gebaseerd in de VS. De Site wordt gecontroleerd en beheerd door Autodesk vanuit de Verenigde Staten, en tenzij hierin uitdrukkelijk anders wordt bepaald, is Autodesk niet onderworpen aan wetgeving of jurisdicties van staten, landen of territoria anders dan die van de Verenigde Staten. Autodesk garandeert niet dat de Site of enig onderdeel daarvan geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaalde jurisdictie anders dan de Verenigde Staten. U kiest op eigen initiatief en op eigen risico voor gebruik van de Site en bent verantwoordelijk voor het naleven van alle plaatselijke wet- en regelgeving en voorschriften. U bent tevens onderworpen aan Amerikaanse exportcontroles en verantwoordelijk voor elke schending van deze controles, inclusief Amerikaanse embargo's of andere exportbeperkende federale regels en voorschriften. Autodesk kan de toegang tot de Site op elk moment en naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk beperken voor door Autodesk gekozen personen, geografische gebieden of jurisdicties.

4. Het verstrekken van informatie via de Site. Het door u verstrekken van informatie via de Site wordt beheerst door het Privacybeleid van Autodesk, dat te vinden is op http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy (het 'Privacybeleid') en hierbij door middel van verwijzing is opgenomen in deze Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt in verband met uw gebruik van de Site, op waarheid berust, nauwkeurig en volledig is en zal blijven, en dat u dergelijke informatie regelmatig zult bijwerken. U stemt ermee in dat indien informatie die u verstrekt vals, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is of wordt, Autodesk uw gebruik van de Site kan beëindigen.

5. Registratie; Gebruikersnamen en wachtwoorden. U moet zich misschien bij Autodesk registreren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de Site. Met betrekking tot dergelijke registratie kan Autodesk weigeren over te gaan tot het toekennen van en mag u geen gebruik maken van een gebruikersnaam (of e-mailadres) dat al door iemand anders wordt gebruikt; dat geïnterpreteerd kan worden als het zich uitgeven voor een andere persoon; dat aan een ander toebehoort; dat u persoonlijk identificeert; dat inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of andere rechten van een persoon; dat ongepast is; of dat Autodesk naar eigen goeddunken om een andere reden weigert.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke gebruik en niet voor gebruik door andere personen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van wachtwoorden die u gebruikt om toegang tot de Site te verkrijgen, en stemt ermee in uw wachtwoord of gebruikersnaam niet over te dragen, of uw gebruik van of toegang tot de Site niet uit te lenen of anderszins door te geven aan een derde. U bent volledig verantwoordelijk voor alle interacties met de Site die plaatsvinden in verband met uw wachtwoord en gebruikersnaam. U stemt ermee in Autodesk onmiddellijk te informeren over onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of gebruikersnaam of enige andere veiligheidsschendingen in verband met uw account of de Site, en ervoor te zorgen dat u altijd uitlogt/uw account van de Site afsluit (indien van toepassing) aan het einde van een sessie. Autodesk is niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit niet-naleving van de bovengenoemde verplichtingen door u.

6. Aankopen. Indien u onze producten en services wilt kopen, kunnen wij voor uw gemak links naar een webwinkel voorzien op de Site waar u dergelijke producten en services kunt kopen. Wij wijzen u erop dat de webwinkel gehost kan worden op de Site of een subdomein van de Site, maar dat deze wordt beheerd door een derde partij en niet beheerst wordt door deze Voorwaarden, maar door de voorwaarden en bepalingen van deze derde partij, waarvoor Autodesk op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is. Wij raden u aan de voorwaarden en bepalingen van de webwinkel goed te lezen voordat u tot aankoop overgaat. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw interactie met een dergelijke webwinkel. Zie hoofdstuk 12 hieronder voor meer informatie over links die op de Site worden verstrekt.

7. Software. Software die door of via deze Site beschikbaar wordt gesteld om te downloaden ('Software') is auteursrechtelijk beschermd werk van Autodesk, haar leveranciers en/of licentiegevers. Gebruik van de Software kan beheerst worden door de voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst of een andere overeenkomst die van toepassing is op de Software (elk afzonderlijk een 'Licentieovereenkomst' genoemd). U mag geen Software installeren waarbij een Licentieovereenkomst is gevoegd of die een Licentieovereenkomst bevat tenzij u de van toepassing zijnde voorwaarden van de Licentieovereenkomst hebt aanvaard.

De Software wordt uitsluitend voor downloaden ter beschikking gesteld voor gebruik door eindgebruikers conform de Licentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden. Behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan in een van toepassing zijnde Licentieovereenkomst, of uitdrukkelijk is toegestaan onder van toepassing zijnde wetgeving die voorrang heeft op een van de volgende beperkingen, stemt u ermee in dat u zich onthoudt van het verkopen, leasen, uitlenen, overdragen, doorsturen, wijzigen, aanpassen, vertalen, voorbereiden van afgeleid werk, decompileren, reverse engineeren, demonteren of pogen broncode te herleiden van de Software.

Elke reproductie, herdistributie of ander gebruik of exploitatie van de Software die niet conform is met de Licentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden is uitdrukkelijk verboden bij wet en kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke straffen. Overtreders zullen voor zover maximaal toegestaan door toepasselijke wetgeving en billijkheid worden vervolgd.

ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE IS HET UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SOFTWARE TE KOPIËREN OF REPRODUCEREN NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE TEN BEHOEVE VAN VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE, TENZIJ EEN DERGELIJKE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN OP GROND VAN EEN LICENTIEOVEREENKOMST DIE BIJ DERGELIJKE SOFTWARE IS GEVOEGD.

Alle Software en documentatie voor dergelijke Software die gedownload wordt van deze Site voor of namens een instantie of orgaan van de Amerikaanse overheid is 'commerciële computersoftware' en 'commerciële computersoftwaredocumentatie', en op grond van FAR 12.121 of DFARS 227.7202 en latere regelgeving, zoals van toepassing, wordt gebruik, reproductie of openbaarmaking van de Software en dergelijke documentatie beheerst door de voorwaarden en bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden.

8. Eigendomsrechten. De informatie en het materiaal die via de Site beschikbaar worden gesteld, inclusief de Software, zijn en blijven eigendom van Autodesk, haar dochterondernemingen, filialen, licentiegevers en/of leveranciers, en zijn auteursrechtelijk beschermd, beschermd onder handelsmerk of patent en/of op grond van andere eigendomsrechten en -wetten. Op grond van naleving van deze Voorwaarden, uitsluitend voor de door Autodesk toegestane duur voor toegang en gebruik van de Site en op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten niet schendt, mag u (a) uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden de inhoud op de Site bekijken waartoe u hieronder toegang hebt op een computer, en (b) uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden één (1) exemplaar downloaden of afdrukken van materiaal dat Autodesk specifiek voor downloaden op de Site beschikbaar stelt (zoals 'white papers') (de 'Documenten'), op voorwaarde dat de Documenten niet gewijzigd of aangepast worden. U onthoudt zich van het (geheel of gedeeltelijk) gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, versturen, overdragen, verhuren, leasen, wijzigen, uitlenen, verkopen, distribueren, of creëren van afgeleid werk op basis van de Site of informatie van deze Site, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autodesk. Onderdelen van de Site zijn beschermd door auteursrechten, handelsconcept, handelsmerk, wetgeving inzake oneerlijke concurrentie en/of andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of geïmiteerd worden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Autodesk mogen logo's, graphics, geluiden of afbeeldingen van de Site niet gekopieerd of overgedragen worden. Niets op deze Site kan geïnterpreteerd worden als het impliciet, bij estoppel of anderszins verlenen van een licentie of recht voor het gebruik van handelsnamen, handelsmerken of servicemerken van Autodesk of haar dochterondernemingen of leveranciers zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autodesk.

9. Garantiedisclaimer. AUTODESK EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS EN HAAR EN HUN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS GEVEN GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE SITE, PRODUCTEN OF SERVICES DIE OP DE SITE ZIJN OPGENOMEN, OF DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE OPGENOMEN IN HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, DE INHOUD, DE DOCUMENTEN EN GERELATEERDE GRAPHICS DIE VOOR ENIG DOELEINDE OP DEZE SITE GEPUBLICEERD WORDEN. DE SITE EN ENIGE PRODUCTEN OF SERVICES (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, PRODUCTEN EN SERVICES VAN DERDEN) VERKREGEN VIA DE SITE, EN ALLE INFORMATIE, INHOUD, DOCUMENTEN EN GERELATEERDE GRAPHICS WORDEN VERSTREKT VOOR GEBRUIK OP EIGEN RISICO EN 'AS IS' ZONDER ENIGE GARANTIE. AUTODESK EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERMEE ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE SITE, DERGELIJKE PRODUCTEN EN SERVICES EN DERGELIJKE INFORMATIE, INHOUD, DOCUMENTEN EN GERELATEERDE GRAPHICS, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-SCHENDING.

WIJ WIJZEN U EROP DAT DE LICENTIEOVEREENKOMST DIE VAN TOEPASSING IS OP SOFTWARE DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD, UITDRUKKELIJKE (MAAR GEEN IMPLICIETE) GARANTIES KAN BEVATTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SOFTWARE EN DIE DEZE SPECIFIEKE SOFTWARE BEHEERST. TENZIJ UITDRUKKELIJK DOOR AUTODESK GEGARANDEERD IN EEN DERGELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST, WORDT DE SOFTWARE BEHEERST DOOR DE GARANTIEDISCLAIMER VERMELD IN DE VORIGE PARAGRAAF VAN DIT HOOFDSTUK 9.

10. Aansprakelijkheidsbeperking. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL AUTODESK EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS EN HAAR OF HUN DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, MORELE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, STRAFSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTDERVING, VERLIES VAN ONTASTBARE WAARDE, VERLIES VAN BEVEILIGING VAN INFORMATIE DIE U HEBT VERSTREKT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE, OF ONBEVOEGDE ONDERSCHEPPING VAN DERGELIJKE INFORMATIE DOOR DERDEN, OP GROND VAN BILLIJKHEID, OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN DE SITE, PRODUCTEN OF SERVICES DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, SOFTWARE, INFORMATIE, INHOUD, DOCUMENTEN, GERELATEERDE GRAPHICS, HET VERSTREKKEN VAN OF HET NIET VERSTREKKEN VAN SERVICES DIE OP OF VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, ZELFS INDIEN ZIJ VOORAF GEÏNFORMEERD WAREN OVER DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES. IN HET BIJZONDER, EN ZONDER BEPERKING, ZIJN AUTODESK EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS EN HAAR OF HUN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK OF UW ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SITE OF UIT SOFTWARE EN/OF ANDERE INHOUD DIE DOOR AUTODESK OF EEN DERDE OP DE SITE IS GEPUBLICEERD. UW ENIGE VERHAAL IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER DE SITE IS HET NIET LANGER GEBRUIKEN VAN DE SITE. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN RECHTSGRONDEN OP GROND VAN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS INDIEN VAN TOEPASSING HET TOTAAL DOOR U AAN AUTODESK BETAALDE BEDRAG VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE SITE.

DE SITE, DE PRODUCTEN EN SERVICES DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, EN DE INFORMATIE, INHOUD, SOFTWARE, DOCUMENTEN EN GERELATEERDE GRAPHICS DIE OP DEZE SITE ZIJN GEPUBLICEERD, KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF OMISSIES BEVATTEN. DE INFORMATIE HIERIN KAN PERIODIEK AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG ZIJN. AUTODESK EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS KUNNEN OP ELK MOMENT (MAAR ZIJN HIERTOE NIET VERPLICHT) VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE SITE, DE PRODUCTEN EN SERVICES DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, EN DE INFORMATIE, SERVICE(S), SOFTWARE, PRODUCT(EN) EN/OF PROGRAMMA('S) DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN.

NIETS IN DIT HOOFDSTUK 10 BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AUTODESK JEGENS U IN GEVAL VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTVLOEIEND UIT BEWEZEN NALATIGHEID, FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN OF HET ACHTERHOUDEN VAN INFORMATIE DOOR AUTODESK OF VOOR ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE WETTELIJK NIET UITGESLOTEN KAN WORDEN.

11. Claims op grond van schending van auteursrechten. De Digital Millennium Copyright Act uit 1998 (de 'DMCA') biedt bescherming aan houders van auteursrechten die van mening zijn dat materiaal dat op internet is verschenen, inbreuk maakt op hun rechten onder Amerikaanse wetten inzake auteursrechten. Indien u in goed vertrouwen denkt dat materiaal dat op de Site beschikbaar is, inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u (of uw agent) Autodesk hiervan een kennisgeving sturen met het verzoek aan Autodesk dit materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Indien u in goed vertrouwen denkt dat iemand ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op auteursrechten tegen u heeft ingediend, kunt u op grond van de DMCA een bezwaar tegen de kennisgeving (counter-notice) aan Autodesk sturen. Kennisgevingen en bezwaar tegen kennisgeving moeten voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke vereisten die door de DMCA worden opgelegd. Zie https://www.copyright.gov/ voor meer informatie. Kennisgevingen en bezwaar tegen kennisgeving moeten gestuurd worden naar:

Copyright Agent
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903, VS
E-mail: copyright.agent@autodesk.com
Tel: (415) 507.5000
Fax: (415) 507.6128

Autodesk raadt u aan uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een kennisgeving of bezwaar tegen kennisgeving indient.

12. Links. VIA DE LINKS OP DEZE SITE VERLAAT U DE AUTODESK-SITE. AUTODESK HEEFT GEEN CONTROLE OVER DE GELINKTE SITES EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE GELINKTE SITES OF VOOR ENIGE LINK DIE ZICH OP EEN GELINKTE SITE BEVINDT, NOCH VOOR WIJZIGINGEN OF HERZIENINGEN VAN DEZE SITES. AUTODESK IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBCASTING OF ENIGE ANDERE VORM VAN TRANSMISSIE DIE VAN EEN GELINKTE SITE WORDT ONTVANGEN. AUTODESK VERSTREKT DEZE LINKS UITSLUITEND VOOR UW GEMAK, EN HET OPNEMEN VAN EEN LINK HOUDT NIET IN DAT AUTODESK DEZE GELINKTE SITES GOEDKEURT. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN WEBSITES EN BRONNEN VAN DERDEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, UW GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD, INFORMATIE, GEGEVENS, ADVERTENTIES, PRODUCTEN OF ANDER MATERIAAL OP OF BESCHIKBAAR VIA DERGELIJKE WEBSITES EN BRONNEN, OP UW EIGEN RISICO GEBEURT EN ONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN VALT DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DERGELIJKE SITES EN BRONNEN.

13. Gedragsregels. Tijdens het gebruik verplicht u zich tot het naleven van alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften. Daarnaast verwacht Autodesk van gebruikers van de Site dat zij andere personen en hun rechten respecteren. Gebruik van de Site vindt plaats op voorwaarde van naleving van de gedragsregels die in dit hoofdstuk worden vermeld; niet-naleving kan leiden tot beëindiging van uw toegang tot de Site op grond van hoofdstuk 18 hieronder. U stemt ermee in zich te onthouden van:

 • het publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar maken, via of in verband met de Site, van:
  • alles dat (a) bedreigend, intimiderend, vernederend of hatelijk; (b) lasterlijk; (c) frauduleus of onrechtmatig; (d) obsceen, ongepast of anderszins verwerpelijk is of kan zijn; of (e) beschermd is of kan zijn door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten.
  • enig materiaal dat aanleiding kan geven tot strafrechtelijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid of dat gedrag aanmoedigt dat een strafrechtelijke overtreding inhoudt.
  • een virus, worm, Trojaans paard of andere computercode, -bestand of -programma dat schadelijk of invasief is of dat een mogelijkheid vormt of bedoeld is om het functioneren van enige hardware of software te beschadigen of hijacken.
  • ongevraagde of onbevoegde advertenties, promotioneel materiaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of investeringsmogelijkheden, of enige andere vormen van verleiding.
 • het gebruik van de Site voor frauduleuze of onrechtmatige doeleinden.
 • het vergaren of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie over andere gebruikers van de Site.
 • het zich uitgeven voor een andere persoon of entiteit, inclusief vertegenwoordigers van Autodesk of haar dochterondernemingen; het afleggen van een valse verklaring of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit; of het uitdrukkelijk of impliciet verklaren dat Autodesk door u geuite verklaringen goedkeurt.
 • het hinderen of onderbreken van het functioneren van de Site of de servers of netwerken die gebruikt worden voor het beschikbaar stellen van de Site; of het schenden van een vereiste, procedure, beleid of regelgeving van een dergelijk netwerk.
 • het beperken of verbieden van gebruik door een ander van deze Site (inclusief door hacking of defacing van enig onderdeel van de Site).
 • het gebruiken van de Site voor het adverteren, verkopen of kopen van goederen of diensten zonder Autodesks voorafgaande, uitdrukkelijk schriftelijke toestemming.
 • het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins exploiteren voor een commercieel doeleinde van een deel van, het gebruik van of toegang tot de Site (inclusief enige inhoud, Software en andere materialen die via de Site beschikbaar zijn).
 • het wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren van een deel van de Site (inclusief enige inhoud, Software en andere materialen die via de Site beschikbaar zijn), behalve zoals en uitsluitend voor zover uitdrukkelijk is toegestaan onder van toepassing zijnde wetgeving die voorrang heeft op deze beperkingen.
 • het verwijderen van auteursrechten, handelsmerken of enige andere vermeldingen van eigendomsrechten van de Site of uit de inhoud, Software en andere materialen die van de Site afkomstig zijn.
 • het 'framen' of 'mirroren' van enige deel van de Site zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autodesk.
 • het creëren van een database door het systematisch downloaden en opslaan van een deel of de gehele inhoud van de Site.
 • het gebruik van robots, spiders, toepassingen voor het zoeken/vinden van sites, of andere handmatige of automatische uitrustingen voor het vinden, indexeren, 'scrapen', 'dataminen' of anderszins reproduceren of omzeilen van de navigatiestructuur of -presentatie van de Site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodesk.

14. Forums. 'Forum' betekent een discussiegroep, chatgebied, bulletinboard, nieuwsgroep, wiki/help-gebied, feedback, brief aan Autodesk, haar webmaster of medewerkers, e-mailfunctie of andere interactieve functionaliteit die op de Site beschikbaar wordt gesteld.

Informatie op Autodesks Forums kan verstrekt worden door Autodesk en door derde gebruikers van de Site. Wij wijzen u erop dat Sitegebruikers berichten of verklaringen op de forums kunnen publiceren die onnauwkeurig, misleidend en bedrieglijk kunnen zijn. Autodesk, haar dochterondernemingen en hun respectievelijke medewerkers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, filialen, agenten, vertegenwoordigers, leveranciers of licentiegevers geven geen goedkeuring en zijn niet verantwoordelijk voor meningen, adviezen, informatie of verklaringen die door derden op de Forums worden geuit. Zonder beperking zijn Autodesk en/of haar respectievelijke dochterondernemingen, filialen, leveranciers en licentiegevers en haar of hun directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers niet verantwoordelijk voor informatie of materiaal dat via de Forums beschikbaar wordt gesteld (inclusief, zonder beperking, fouten of omissies in Foruminzendingen of -links of -afbeeldingen die in Forumberichten zijn opgenomen) of resultaten die verkregen zijn door gebruik van dergelijke informatie of materiaal. In geen enkel geval zullen Autodesk en/of haar respectievelijke dochterondernemingen, filialen, leveranciers en licentiegevers en haar of hun directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door het feit dat u vertrouwt op dergelijke informatie of materiaal. De meningen die op de Forums worden geuit, zijn uitsluitend een weerspiegeling van de meningen van de personen die deze indienen, en zijn geen uiting van de meningen van Autodesk en/of haar respectievelijke dochterondernemingen, filialen, leveranciers en licentiegevers en haar of hun directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers.

Bovendien hebben Autodesk en/of haar respectievelijke dochterondernemingen, filialen, leveranciers en licentiegevers en haar en hun directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers geen controle over en zijn zij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik (inclusief, zonder beperking, herpublicatie) of misbruik door een derde van informatie die vrijwillig bekend is gemaakt via een Forum of enig ander onderdeel van de Site. INDIEN U ERVOOR KIEST PERSOONLIJKE OF ENIGE ANDERE INFORMATIE BEKEND TE MAKEN OP EEN FORUM OF ANDERSZINS OP DE SITE, DOET U DIT OP EIGEN RISICO.

15. Licentie. Door het uploaden, e-mailen, posten, publiceren of anderszins overdragen van inhoud op een Forum of het indienen van inhoud bij Autodesk (elk afzonderlijk 'Indiening' genoemd), verklaart u te begrijpen dat een dergelijke Indiening niet vertrouwelijk is en verleent u automatisch het eeuwige, royaltyvrije, volledig afbetaalde, onherroepelijke, niet-exclusieve, sublicentieerbare (via meerdere niveaus) recht en de licentie (of garandeert u dat de eigenaar van dergelijke rechten daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend) aan Autodesk voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, uitvoeren en (openbaar of anderszins) weergeven, overdragen en distribueren van een dergelijke Indiening in, op of via elke nu bekende of later te ontwikkelen vorm, medium of technologie. Daarnaast garandeert u dat afstand is gedaan van alle zogenaamde morele rechten op deze inhoud. U verklaart en garandeert betreffende elke Indiening dat u alle rechten bezit die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de in dit hoofdstuk toegekende licenties, en dat een dergelijke Indiening, en het door u verstrekken daarvan op of via de Site, voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgevingen en voorschriften.

16. Monitoring. U begrijpt en stemt ermee in dat Autodesk zich het recht voorbehoudt (maar niet verplicht is), naar eigen goeddunken en zonder mededeling of attributie aan u, een of meer van de volgende handelingen uit te voeren: (i) het monitoren van Indieningen evenals toegang tot de Site; (ii) het aanpassen, verwijderen of weigeren te posten of toestemming te geven voor het posten van een Indiening; en/of (iii) het openbaar maken van Indieningen, en de omstandigheden waarin deze worden doorgegeven, aan een derde ten behoeve van het functioneren van de Site; ter bescherming van Autodesk, haar dochterondernemingen en hun respectievelijke medewerkers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, filialen, agenten, vertegenwoordigers, leveranciers en licentiegevers, en de gebruikers en bezoekers van de Site; ten behoeve van naleving van wettelijke verplichtingen of overheidsverzoeken; ter handhaving van deze Voorwaarden; of om enige andere reden of ten behoeve van een ander doel. Autodesk wijst alle aansprakelijkheid af voor inhoud die door gebruikers op of via enig onderdeel van de Site wordt gepubliceerd.

17. Regels voor sweeptakes, wedstrijden, loterijen en soortgelijke promoties. In aanvulling op de voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden, kunnen sweeptakes, wedstrijden, loterijen of soortgelijke promoties (gezamenlijk 'Promoties' genoemd) die via de Site beschikbaar worden gesteld, beheerst worden door specifieke regels die geen onderdeel uitmaken van deze Voorwaarden. Deelname aan een dergelijke Promotie houdt in dat u onder die regels valt, die kunnen verschillen van de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen. Autodesk raadt u dringend aan de specifieke regels die op een bepaalde Promotie van toepassing zijn en die hieraan gelinkt zijn, zorgvuldig te lezen, en tevens het Privacybeleid van Autodesk te lezen dat in aanvulling op deze Voorwaarden alle informatie beheerst die u in verband met dergelijke activiteiten verstrekt. In geval van strijdigheid van de voorwaarden en bepalingen van dergelijke regels met deze Voorwaarden, hebben de voorwaarden en bepalingen van dergelijke regels voorrang.

18. Beëindiging. U stemt ermee in dat Autodesk naar eigen goeddunken, op elk willekeurig moment, om enigerlei reden of zonder reden uw toegang tot deze Site en account(s) die u in verband met deze Site hebt, kan beëindigen, inclusief indien Autodesk van mening is dat u de letter of de geest van deze Voorwaarden hebt geschonden of niet hebt nageleefd. In geval van een dergelijke beëindiging zal uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk worden stopgezet. U stemt ermee in dat elke beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Site plaats kan vinden zonder voorafgaande kennisgeving, en dat Autodesk uw wachtwoord en gebruikersnaam en alle daaraan gerelateerde informatie en bestanden onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen, en/of verdere toegang tot dergelijke informatie of bestanden kan blokkeren. U stemt ermee in dat Autodesk, haar dochterondernemingen en hun respectievelijke medewerkers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, filialen, agenten, vertegenwoordigers, leveranciers of licentiegevers jegens u of een derde niet aansprakelijk zijn voor beëindiging van uw toegang tot de Site of tot dergelijke informatie of bestanden, en niet verplicht zijn dergelijke informatie of bestanden aan u ter beschikking te stellen na een dergelijke beëindiging. Hoofdstuk 2, 3, 8-13, 16 en 19-24 blijven van kracht na het vervallen of beëindigen van deze Voorwaarden.

19. Heersend recht; rechtbank. Indien u een bestaande contractuele relatie hebt met Autodesk, worden geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden (inclusief alle beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen) en/of de Site beheerst door de wetten en de rechtbank zoals vastgesteld in uw bestaande overeenkomst met Autodesk. Indien u meer dan een bestaande overeenkomst met Autodesk hebt, worden geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden (inclusief alle beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen) en/of de Site beheerst door de wetten en de rechtbank zoals vastgesteld in uw meest recente overeenkomst met Autodesk.

Indien u geen bestaande contractuele relatie hebt met Autodesk, (a) stemt u in met de niet-exclusieve jurisdictie van een bevoegde staatsrechtbank in Marin Country, Californië, VS, of een bevoegde federale rechtbank in San Francisco, Californië, VS, betreffende alle aanklachten en procedures voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden; en (b) wordt, behalve voor zover uitdrukkelijk voorzien in de volgende paragraaf, elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden (inclusief alle beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen) en/of de Site beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië in de Verenigde Staten, ongeacht strijdigheid van toepasselijke wetsbepalingen. De wet die bekend is als het 'VN-verdrag betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen' is in het bijzonder uitgesloten van toepassing op deze Voorwaarden.

Indien (i) u geen bestaande contractuele relatie hebt met Autodesk; (ii) u geen Amerikaans staatsburger bent; (iii) u niet in de Verenigde Staten woont; (iv) u deze Site niet vanuit de Verenigde Staten bezoekt; (v) het geschil tussen u en ons geen verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de Amerikaanse versie van de Site; en (vi) u een staatsburger van een land van de Europese Unie bent die de Site gebruikt voor andere doeleinden dan uw handel, zakelijke activiteiten of uw beroep, stemt u er hiermee in dat alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden (inclusief alle beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen) en/of de Site beheerst en geïnterpreteerd zullen worden volgens de wetten van Engeland en Wales, ongeacht strijdigheid van toepasselijke wetsbepalingen. Niets hierin kan worden beschouwd als toestemming van Autodesk voor de bevoegdheid van een rechtbank of rechtsprekende instantie van enig land ter beslechting van enig geschil hieronder (anders dan een bevoegde staatsrechtbank in Marin County, Californië, VS, of een bevoegde federale rechtbank in San Francisco, Californië, VS).

20. Vergoeding. U verdedigt en schikt voor zover maximaal bij wet toegestaan, volledig voor eigen rekening elke claim of rechtszaak, inclusief, zonder beperking, elke procedure, onderzoek of claim van een zelfregulerende organisatie, staats- of federale effecteninstelling of commissie (gezamenlijk een 'Actie' genoemd), tegen Autodesk en/of elk van haar dochterondernemingen, en hun respectievelijke medewerkers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, filialen, agenten, vertegenwoordigers, leveranciers of licentiehouders (elk afzonderlijk een 'Vergoedingontvanger' genoemd) voortvloeiend uit of in verband met: (1) een bewering dat de informatie, inhoud of ander materiaal of services die door u verstrekt of beschikbaar worden gesteld, of het gebruik daarvan, inbreuk zouden kunnen maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit, of een onterechte toe-eigening zouden zijn van het handelsgeheim van een persoon of entiteit, of lasterlijk, smadelijk, beledigend, pornografisch of obsceen materiaal bevatten; (2) schending van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden; (3) uw onrechtmatige en/of onbevoegde gebruik van of activiteiten in verband met deze Site, inclusief de informatie, inhoud, services en/of producten die op de Site verstrekt worden; en (4) Indieningen die u op een Forum verstrekt. U vergoedt en vrijwaart de Vergoedingontvanger voor en van alle schade, kosten, aansprakelijkheid en honoraria van advocaten die voortvloeien uit de verdediging en/of schikking van een dergelijke Actie. De hierboven genoemde vergoedingen blijven van kracht na het vervallen of beëindigen van deze Voorwaarden.

21. Mededelingen. Mededelingen aan Autodesk onder deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk plaatsvinden en persoonlijk worden afgegeven of afgeleverd worden door een koeriersdienst of per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd aan: Autodesk, Inc., t.a.v.: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, Californië 94903, VS. Mededelingen aan u kunnen, naar eigen goeddunken van Autodesk, plaatsvinden via publicatie op de Site, via e-mail of per brief. De Site kan tevens kennisgevingen van wijziging van deze Voorwaarden of andere kwesties verstrekken door middel van publicatie van dergelijke mededelingen of het verstrekken van links naar dergelijke mededelingen. U stemt er zonder beperking mee in dat een afgedrukte versie van deze Voorwaarden en enige kennisgeving in elektronische vorm op dezelfde manier toelaatbaar zijn in een juridische of administratieve procedure op grond van of in verband met deze Voorwaarden en dat daarop dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als op andere zakelijke documenten en verslagen die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bewaard.

22. Vooruitziende verklaringen. Bepaalde informatie op deze Website kan vooruitzichten of andere vooruitziende verklaringen betreffende toekomstige gebeurtenissen of de toekomstige financiële prestaties van Autodesk bevatten. Wij waarschuwen u dat het hier slechts om voorspellingen gaat en dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk anders kunnen zijn. Dergelijke verklaringen en uitingen (a) bevatten woorden als 'geloven', 'verwachten', 'anticiperen', 'schatten' of woorden van gelijke strekking; (b) worden specifiek aangeduid als vooruitziend; (c) beschrijven de plannen, doelstellingen en doelen van Autodesk betreffende toekomstige operaties en producten; of (d) betreffen de kenmerken en groei van de markten of klanten van Autodesk of de verwachte liquiditeits- en kapitaalbronnen van Autodesk. Factoren die van invloed kunnen zijn op wezenlijke resultaatverschillen, omvatten economische, concurrentie-, overheids- en technologische factoren die van invloed zijn op de operaties, markten, producten, services en prijzen van Autodesk. Meer informatie over potentiële factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Autodesk, zijn opgenomen in de documenten die Autodesk heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission; in het bijzonder de meest recente rapporten van Autodesk op Formulier 10-K en Formulier 10-Q. Autodesk is niet verplicht vooruitziende verklaringen bij te werken en aan te passen aan gebeurtenissen die plaatsvinden of omstandigheden die ontstaan na de datum van openbaarmaking van de verklaringen.

23. Overig. Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en Autodesk met betrekking tot deze Site en vervangen alle eerdere of gelijktijdige elektronische, mondelinge of schriftelijke communicaties en voorstellen tussen u en Autodesk met betrekking tot deze Site. U verklaart hierbij dat u niet het recht of de bevoegdheid hebt tot het aangaan of creëren van verplichtingen of verantwoordelijkheden namens Autodesk. Een partij kan alleen afstand doen van haar rechten op grond van deze Voorwaarden door middel van een door beide partijen opgesteld schriftelijk document. Het niet verplichten tot nakoming van een bepaling van deze Voorwaarden houdt geen afstandsverklaring van de betreffende of andere bepalingen hiervan in. Indien komt vast te staan dat een bepaling van deze Voorwaarden strijdig is met de wet, nietig is of om enige andere reden niet uitvoerbaar is, zal deze bepaling als scheidbaar van deze Voorwaarden worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. U mag zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autodesk uw rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk overdragen, doorgeven of sublicentiëren. Geen enkele bepaling van deze Voorwaarden is bedoeld ten gunste van een derde partij, en het is niet de bedoeling van de partijen dat uitvoering van enige bepaling, hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, hetzij anderszins, kan worden geëist door een derde partij. Alle titels, kopjes of namen van hoofdstukken hierin zijn uitsluitend voor het gemak toegevoegd en definiëren of verklaren in geen enkel geval een onderdeel of bepaling daarvan. Autodesk is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting vanwege oorzaken waarover zij geen controle heeft.

24. Contact opnemen met Autodesk. Indien u vragen hebt over de betekenis of de toepassing van deze Voorwaarden, kunt u deze richten aan copyright.agent@autodesk.com. Wij wijzen u erop dat e-mailcommunicaties niet per definitie veilig zijn. U moet daarom geen creditcardinformatie of andere gevoelige informatie in uw e-mailcorrespondentie met Autodesk opnemen.

25. Filtering. Autodesk informeert u hiermee dat er oudercontroleprogramma's (zoals computerhardware, software of filterservices) te koop zijn die u kunnen helpen bij het beperken van toegang die schadelijk of ongeschikt is voor minderjarigen. Informatie over providers van dergelijke controleprogramma's is te vinden op de websites GetNetWise (https://kids.getnetwise.org/) en OnGuard Online (https://onguardonline.gov/). Wij wijzen u erop dat Autodesk de producten of services die op dergelijke sites zijn opgenomen, niet per definitie goedkeurt.

26. Communicatie. Als u onze Site bezoekt of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in elektronische communicaties van ons te ontvangen en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, openbaarmakingen en andere communicaties die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten alsof het hier schriftelijke communicaties betreft. Deze bepaling heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

27. Informatie of klachten. Deze kennisgeving is voor onze Californische gebruikers: Indien u vragen of klachten hebt over de Site, kunt u een e-mail sturen naar copyright.agent@autodesk.com. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met Autodesk door een brief te sturen naar Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, of u kunt Autodesk bellen op 415.507.5000. Inwoners van Californië kunnen contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs door een brief te sturen naar 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, of door te bellen naar 916.445.1254 of 800.952.5210.

 Afdrukbare versie (pdf - 79Kb)