Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

 

Podmínky používání

Autodesk, Inc., společnost registrovaná ve státě Delaware s hlavním sídlem na adrese 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornie, a její dceřiné společnosti (souhrnně „společnost Autodesk“) poskytuje informace, produkty a služby na těchto webových stránkách („Stránky“) za následujících podmínek („Podmínky“). Pokud si o nás chcete zobrazit další informace nebo chcete-li se s námi ohledně těchto Stránek spojit, přejděte na adresu http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=304463.

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SI TYTO PODMÍNKY POZORNĚ PŘEČTĚTE. VSTUPEM NA TYTO STRÁNKY POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TYTO PODMÍNKY RESPEKTOVAT. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

„Vy“ znamená vy osobně (tj. osoba, která si tyto podmínky přečetla a souhlasí s tím, že je bude respektovat) nebo, přistupujete-li k těmto Stránkám jménem právnické osoby či jiného právního subjektu (včetně, ale nejen v rámci partnerství, LLC nebo LLP), také vy a tato společnost nebo jiná právnická osoba, jejímž jménem k těmto Stránkám přistupujete.

Používání těchto Stránek je bezplatné (pokud není uvedeno jinak), mějte však na vědomí, že poplatky za připojení k síti Internet podléhají sazbám stanoveným vaším poskytovatelem. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo na změnu produktů, služeb, cen či programů uvedených na těchto Stránkách, a to kdykoli a dle vlastního uvážení.

Používání těchto Stránek je dále předmětem těchto dodatečných podmínek stanovených společností Autodesk dle jejího vlastního uvážení, týkajících se některých informací, produktů či služeb nabízených prostřednictvím těchto Stránek. Takové dodatečné podmínky zahrnují, ale neomezují se na licenční smlouvy, dodatečné uživatelské smlouvy a Zásady ochrany osobních údajů a souhlas s propojením (společně „Dodatečné podmínky“). Dodatečné podmínky jsou tímto začleněny odkazem do těchto Podmínek (pokud existuje rozpor mezi Dodatečnými podmínkami a těmito Podmínkami, mají Dodatečné podmínky přednost s ohledem na předmět těchto Dodatečných podmínek).

Společnost Autodesk si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit a o jejich změně vás uvědomí vyvěšením revidovaného návrhu Podmínek na Stránkách či jiným přiměřeným způsobem, který zvolíme. Datum poslední změny Podmínek lze nalézt v části „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ legendy uvedené v horní části těchto Podmínek. Po takové změně bude vaše další používání Stránek znamenat, že tyto změny berete na vědomí.

Za veškerá porušení těchto podmínek si společnost Autodesk dále vyhrazuje právo použít veškerá opatření daná zákonem a pravidly slušnosti. Společnost Autodesk si vyhrazuje všechna zde přímo neuvedená práva.

1. Způsobilost Pokud tyto Stránky používáte jménem právnické osoby či jiného právního subjektu, vyjadřujete tím, že jste tyto podmínky jménem této právnické osoby nebo jiného právního subjektu oprávněni přijmout. Dále potvrzujete, že váš věk je alespoň 13 let a pokud je nižší než 18 let, používáte tyto Stránky za aktivního dohledu rodičů, zákonného opatrovníka nebo jiné odpovědné dospělé osoby. Jednotlivcům, jejichž věk je nižší než věk, který umožňuje většinu právních úkonů, není dovoleno tyto stránky používat ani společnosti Autodesk odesílat či jinak dávat k dispozici svoje osobní údaje.

2. Podmínky platné pro právnické osoby Následující podmínky se vztahují konkrétně na veškeré právnické osoby či jiné právní subjekty, které podléhají těmto Podmínkám: Souhlasíte, že budete po všech svých zaměstnancích vyžadovat, aby byli vázáni těmito Podmínkami, a souhlasíte s tím, že zodpovídáte za veškeré jednání a opomenutí svých zaměstnanců v souvislosti s těmito Stránkami, včetně jakéhokoli porušení těchto Podmínek. Všechny odkazy na váš přístup nebo používání těchto Stránek zde zahrnují také přístup nebo používání těchto stránek vašimi zaměstnanci. Souhlasíte s tím, že je každý z vašich zaměstnanců zodpovědný za zachování důvěrnosti všech hesel, která může používat k přístupu na Stránky, a souhlasíte s tím, že nenecháte žádné zaměstnance poskytovat hesla či uživatelská jména ani půjčovat nebo jinak převádět užívání či přístup na Stránky ostatním zaměstnancům ani jakékoli třetí straně. Pokud u vás zaměstnanec ukončí pracovní poměr nebo pokud chcete zaměstnanci přístup na Stránky zakázat, jste za provedení těchto změn zodpovědni. Jste plně odpovědni za veškeré interakce s těmito Stránkami, které nastávají v souvislosti s hesly nebo uživatelskými jmény vašich zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců).

3. Stránky s obsahem pro USA Stránky jsou řízeny a provozovány společností Autodesk ze Spojených států a s výjimkou případů výslovně uvedených zde nečiní ze společnosti Autodesk předmět zákonů či jurisdikce jakéhokoli státu, země ani teritoria kromě Spojených států. Společnost Autodesk netvrdí ani nezaručuje, že jsou Stránky ani jakékoli jejich části vhodné nebo dostupné k použití v kterékoli jiné jurisdikci než v jurisdikci Spojených států. Pokud se rozhodnete pro přístup na Stránky, činíte tak z vlastní iniciativy a na vlastní nebezpečí a jste zodpovědni za dodržování všech místních zákonů, pravidel i předpisů. Jste také předmětem exportní regulace Spojených států a jste zodpovědni za jakékoli porušení této regulace, včetně embarga USA či jiných federálních pravidel a předpisů omezujících vývoz. Společnost Autodesk může omezit dostupnost Stránek jako celku nebo jejich části podle osob, zeměpisných oblastí nebo jurisdikcí, a to kdykoli, podle svého výběru a na základě vlastního uvážení.

4. Údaje odeslané prostřednictvím Stránek Vaše poskytování informací prostřednictvím Stránek podléhá Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Autodesk, které naleznete na adrese http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy („Zásady ochrany osobních údajů“) a které jsou do těchto Podmínek začleněny tímto odkazem. Prohlašujete a zaručujete, že veškeré údaje, které poskytnete v souvislosti s používáním těchto Stránek, jsou a zůstanou pravdivé, přesné a úplné a že budete tyto údaje pravidelně udržovat a aktualizovat. Souhlasíte s tím, že pokud některé vámi poskytnuté informace jsou nebo začnou být nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, může společnost Autodesk vaše používání Stránek ukončit.

5. Registrace, uživatelská jména a hesla Pro přístup do některých oblastí stránek můžete být společností Autodesk požádáni o registraci. Tuto registraci může společnost Autodesk odmítnout a neudělit vám povolení k používání uživatelského jména (nebo e-mailové adresy), které je již používáno někým jiným, které může být vykládáno tak, že se vydáváte za jinou osobu, které patří jiné osobě, které vás osobně identifikuje, které porušuje duševní vlastnictví nebo jiná práva některé osoby, které je útočné nebo které společnost Autodesk z nějakého jiného důvodu odmítne, což může společnost Autodesk učinit dle vlastního uvážení.

Vaše uživatelské jméno a heslo slouží výhradně k vašemu osobnímu používání a nesmí být použito jinou osobou. Jste zodpovědni za zachování důvěrnosti všech hesel, která můžete používat k přístupu na Stránky, a souhlasíte s tím, že heslo ani uživatelské jméno nebudete poskytovat a nebudete půjčovat ani jinak převádět svoje oprávnění k užívání či přístupu na Stránky žádné třetí straně. Za veškeré interakce s těmito Stránkami, které nastanou v souvislosti s vašim heslem nebo uživatelským jménem, jste plně odpovědni. Souhlasíte, že budete společnost Autodesk neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití svého hesla nebo uživatelského jména či jakémkoli jiném narušení bezpečnosti ve vztahu k vašemu účtu nebo Stránkám a že zajistíte, abyste se na konci každé relace odhlásili („log off“/exit) od svého účtu na Stránkách (pokud to lze). Společnost Autodesk nenese odpovědnost za jakékoli ztráty ani škody způsobené vaším nesplněním některé z výše uvedených povinností.

6. Nákupy Pokud máte zájem o nákup našich produktů a služeb, můžeme vám poskytnout na Stránkách odkazy na internetový obchod, kde lze takové nákupy provádět. Upozorňujeme však, že ačkoli může být internetový obchod umístěn na Stránkách nebo na jejich subdoméně, je provozován třetí stranou a neřídí se těmito Podmínkami, ale podmínkami webových stránek této třetí strany, za které společnost Autodesk v žádném případě nenese zodpovědnost ani za ně neručí. Doporučujeme, abyste se před provedením jakýchkoli nákupů seznámili s pojmy a podmínkami internetového obchodu. Vaše interakce s takovým internetovým obchodem těmto Podmínkám nepodléhají a nejsme za ně zodpovědni ani za ně neručíme. Další informace o odkazech uváděných na Stránkách naleznete v oddílu 12 níže.

7. Software Veškerý software, který je k dispozici ke stažení nebo prostřednictvím těchto Stránek („Software“), spadá pod autorská práva společnosti Autodesk, jejích dodavatelů nebo jejích poskytovatelů licencí. Použití Softwaru může podléhat podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem nebo jiné smlouvy vztahující se na Software (dále „Licenční smlouva“). Pokud s podmínkami Licenční smlouvy nesouhlasíte, nesmíte instalovat žádný Software, ke kterému je Licenční smlouva přiložena nebo který ji zahrnuje.

Software je k dispozici ke stažení a užívání výhradně koncovým uživatelům v souladu s Licenční smlouvou a těmito Podmínkami. S výjimkou rozsahu výslovně povoleného v jakékoli platné Licenční smlouvě nebo výslovně schváleného podle platných právních předpisů rušících některá z následujících omezení souhlasíte, že nebudete prodávat, pronajímat, půjčovat, sdělovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, zpracovávat odvozeniny, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu, rozkládat či snažit se o odvození zdrojového kódu Softwaru.

Jakákoli reprodukce, redistribuce nebo jiné použití či využití Softwaru, které není v souladu s Licenční smlouvou nebo těmito Podmínkami, je výslovně zakázáno zákonem a může mít za následek občanskoprávní a trestní postihy. Přestupitelé budou soudně stíháni v největším možném rozsahu dovoleném zákony a právem.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE KOPÍROVÁNÍ NEBO ROZŠIŘOVÁNÍ SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO MÍSTO ZA ÚČELEM JEHO DALŠÍHO ŠÍŘENÍ NEBO REDISTRIBUCE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO, POKUD TAKOVÉ ŠÍŘENÍ NEBO REDISTRIBUCE NENÍ VÝSLOVNĚ POVOLENA LICENČNÍ SMLOUVOU PŘILOŽENOU K SOFTWARU.

Jakýkoli Software, včetně dokumentace k tomuto Softwaru, stažený z těchto Stránek pro vládní agenturu nebo vládu Spojených států nebo jejím jménem je „komerční počítačový software“ a „dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“ a podle směrnic FAR 12.212 a DFARS 227.7202 a jejich právních nástupců podléhá, podle relevance, použití, reprodukce a zpřístupnění Softwaru a příslušné dokumentace, zde uvedeným Podmínkám.

8. Vlastnická práva Informace a materiály zahrnující i Software, dostupné prostřednictvím Stránek, jsou a zůstávají ve vlastnictví společnosti Autodesk, jejích dceřiných společností, přidružených organizací, poskytovatelů licencí ​​nebo dodavatelů a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Předmětem dodržování těchto Podmínek, a to pouze na dobu, po kterou vám společnost Autodesk umožní přístup k těmto Stránkám a jejich používání, a za předpokladu, že ponecháte nedotčena veškerá autorská a jiná vlastnická práva, je možnost (a) prohlížet jakýkoli obsah Stránek, k němuž jsme vám poskytli přístup, na jakémkoli jednotlivém počítači a pouze k osobním, informačním a nekomerčním účelům a (b) stáhnout a vytisknout jednu (1) kopii materiálů, které vám společnost Autodesk konkrétně dává k dispozici ke stažení (například návody a řešení problémů) (část „Dokumenty“) z těchto Stránek, výhradně k osobním, informačním a nekomerčním účelům, za předpokladu, že dokumenty nelze měnit či falšovat. Bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk není dovoleno používat, stahovat, odesílat, kopírovat, tisknout, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, posílat, přenášet, pronajímat, upravovat, půjčovat, prodávat, distribuovat či vytvářet odvozená díla na základě (celých nebo části) Stránek či jakýchkoli úplných nebo částečných informací získaných z těchto Stránek. Prvky Stránek jsou chráněny zákony o autorských právech, obchodní úpravě, ochranných známkách, nekalé soutěži a dalšími a nelze je ani jejich části kopírovat ani napodobovat. Žádné logo, grafika, zvuk ani obrázek z těchto Stránek nelze kopírovat ani předávat bez výslovného písemného svolení společnosti Autodesk. Nic, co je obsahem těchto Stránek, nelze vykládat jako udělení, důsledek, překážku uplatnění žalobního nároku či jinak, jakákoli licence neopravňuje k použití obchodních názvů, ochranných známek nebo servisních značek společnosti Autodesk nebo jejích poboček či dodavatelů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk.

9. Zřeknutí se záruk SPOLEČNOST AUTODESK A JEJÍ JEDNOTLIVÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ​​A JEJÍ A JEJICH ŘEDITELÉ, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, JEDNATELÉ A ZÁSTUPCI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZA STRÁNKY ČI PRODUKTY A SLUŽBY NA STRÁNKÁCH DOSTUPNÉ, ANI NEZARUČUJÍ VHODNOST ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH V MATERIÁLECH, INFORMACÍCH, OBSAHU, DOKUMENTECH ČI SOUVISEJÍCÍ GRAFICE, PUBLIKOVANÝCH ZA JAKÝMKOLI ÚČELEM NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. STRÁNKY A VEŠKERÉ PRODUKTY ČI SLUŽBY (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN) ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK A VŠECHNY TYTO INFORMACE, OBSAH, DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA SE POSKYTUJÍ K POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A „JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST AUTODESK A JEJÍ JEDNOTLIVÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ​​SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK A ZODPOVĚDNOSTI ZA TYTO STRÁNKY A NA NICH DOSTUPNÉ PRODUKTY A SLUŽBY, VČETNĚ ÚDAJŮ, OBSAHU, DOKUMENTŮ ČI SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY A VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI Z HLEDISKA URČITÉHO ÚČELU, TITULU ČI SHODY S PŘEDPISY.

UPOZORŇUJEME, ŽE LICENČNÍ SMLOUVA K JAKÉMUKOLI SOFTWARU, KTERÝ JE K DISPOZICI NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, MŮŽE OBSAHOVAT VÝSLOVNÉ (ALE NIKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ) ZÁRUKY NA SOFTWARE, KTERÉ BUDOU PLATIT PRO TENTO KONKRÉTNÍ SOFTWARE. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE SPOLEČNOSTÍ AUTODESK ZÁRUKA VÝSLOVNĚ UVEDENA V LICENČNÍ SMLOUVĚ, PODLÉHÁ SOFTWARE ODMÍTNUTÍ ZÁRUK UVEDENÉMU V PŘEDCHOZÍM ODSTAVCI TOHOTO ODDÍLU 9.

10. Omezení odpovědnosti ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘEBÍRÁ SPOLEČNOST AUTODESK ANI JEJÍ JEDNOTLIVÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ČI JEJÍ A JEJICH ŘEDITELÉ, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, JEDNATELÉ A ZÁSTUPCI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NAHODILÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY ČI JAKÉKOLI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU, ZTRÁTY JINÉHO DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU, ZTRÁTY ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ, KTERÉ JSTE UVEDLI V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM STRÁNEK, ČI ZA NEOPRÁVNĚNÉ ZÍSKÁNÍ VŠECH TAKOVÝCH INFORMACÍ TŘETÍMI STRANAMI, AŤ JIŽ VLASTNÍ AKCÍ, SMLUVNĚ, Z NEDBALOSTI NEBO JINÝM ZPŮSOBEM VYPLÝVAJÍCÍM NEBO SOUVISEJÍCÍM S POUŽÍVÁNÍM NEBO PROVOZOVÁNÍM STRÁNEK, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB ZÍSKANÝM PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, JAKÝMKOLI SOFTWAREM, OBSAHEM, DOKUMENTY, SOUVISEJÍCÍ GRAFIKOU, POSKYTOVÁNÍM NEBO SELHÁNÍM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB DOSTUPNÝCH Z TĚCHTO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLY O TĚCHTO ŠKODÁCH PŘEDEM DOSTUPNÉ INFORMACE. ZEJMÉNA A BEZ OMEZENÍ NEPŘEBÍRÁ SPOLEČNOST AUTODESK ANI JEJÍ JEDNOTLIVÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ČI JEJÍ A JEJICH ŘEDITELÉ, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, JEDNATELÉ A ZÁSTUPCI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK ČI NESCHOPNOSTI JE POUŽÍVAT, NEBO ZPŮSOBENÉ LIBOVOLNOU APLIKACÍ ČI DALŠÍM OBSAHEM, ZVEŘEJNĚNÝM NA STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTÍ AUTODESK NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU. VAŠÍ JEDINOU A VÝLUČNOU MOŽNOSTÍ, JAK SVOJI NESPOKOJENOST SE STRÁNKAMI VYŘEŠIT, JE PŘESTAT JE POUŽÍVAT. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AUTODESK ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A DŮVODY K ŽALOBÁM V DŮSLEDKU SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA NEDBALOST) ČI JINAK, JDE DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE CELKOVÉ ČÁSTKY, KTEROU JSTE PŘÍPADNĚ ZAPLATILI SPOLEČNOSTI AUTODESK ZA PŘÍSTUP KE STRÁNKÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ.

STRÁNKY, PRODUKTY A SLUŽBY, DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, STEJNĚ JAKO INFORMACE, OBSAH, SOFTWARE, DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA, PUBLIKOVANÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI, CHYBY NEBO OPOMENUTÍ. VE ZDE UVEDENÝCH INFORMACÍCH MOHOU BÝT PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNY ZMĚNY. SPOLEČNOST AUTODESK A JEJÍ JEDNOTLIVÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ​​MOHOU, ALE NEJSOU POVINNI, KDYKOLI VYLEPŠIT NEBO ZMĚNIT STRÁNKY, PRODUKTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK A NA STRÁNKÁCH UVEDENÉ INFORMACE, SLUŽBY, SOFTWARE, PRODUKTY NEBO PROGRAMY.

ŽÁDNÝM USTANOVENÍM TOHOTO ODDÍLU 10 SE NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AUTODESK VŮČI VÁM V PŘÍPADĚ ZRANĚNÍ NEBO SMRTI ZPŮSOBENÝCH PROKÁZANOU NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI AUTODESK, PODVODNÝM CHOVÁNÍM, ZATAJENÍM URČITÝCH SKUTEČNOSTÍ NEBO PRO JAKOUKOLI JINOU ZODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

11. Prohlášení o porušování autorských práv Východisko pro majitele autorských práv, kteří se domnívají, že materiál zveřejněný na síti Internet porušuje autorské právo USA, poskytuje výnos Digital Millenium Copyright Act z roku 1998 (dále jen „DMCA“). Pokud se v dobré víře domníváte, že materiály dostupné na Stránkách porušují vaše autorská práva, můžete vy (nebo váš zástupce) zaslat společnosti Autodesk upozornění s žádostí o odstranění daných materiálů nebo o zablokování přístupu k nim. Pokud se v dobré víře domníváte, že někdo podal oznámení o porušení autorského práva proti vám neoprávněně, výnos DMCA vám umožní zaslat společnosti Autodesk protioznámení. Oznámení a protioznámení musí pak splňovat aktuální zákonné požadavky uložené výnosem DMCA. Podrobnosti naleznete na adrese https://www.copyright.gov/. Oznámení a protioznámení by mělo být zasláno na adresu:

Copyright Agent
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
E-mail: copyright.agent@autodesk.com
Tel.: (415) 507.5000
Fax: (415) 507.6128

Společnost Autodesk doporučuje, abyste se před odesláním oznámení nebo protioznámení poradili se svým právním zástupcem.

12. Odkazy POUŽITÍ NĚKTERÝCH ODKAZŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH MŮŽE ZPŮSOBIT, ŽE ZE STRÁNEK SPOLEČNOSTI AUTODESK ODEJDETE. ODKAZOVANÉ STRÁNKY NEPODLÉHAJÍ KONTROLE SPOLEČNOSTI AUTODESK A SPOLEČNOST AUTODESK NENÍ ZODPOVĚDNA ZA JEJICH OBSAH, ZA ODKAZY NA NICH UVEDENÉ ANI ZA ZMĚNY ČI AKTUALIZACE TĚCHTO STRÁNEK. SPOLEČNOST AUTODESK NENÍ ZODPOVĚDNA ZA WEBOVÉ VYSÍLÁNÍ ANI ZA JINÉ FORMY PŘENOSŮ Z TAKOVÝCH ODKAZOVANÝCH STRÁNEK. SPOLEČNOST AUTODESK POSKYTUJE TYTO ODKAZY POUZE PRO VAŠE POHODLÍ A UVEDENÍ ODKAZU NEZNAMENÁ, ŽE JSOU DANÉ ODKAZOVANÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTÍ AUTODESK PODPOROVÁNY. SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A ZDROJŮ TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU, INFORMACÍ, DAT, REKLAMY, PRODUKTŮ NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ UVEDENÝCH NA TAKOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO DOSTUPNÝCH PŘES TAKOVÉ STRÁNKY A ZDROJE, JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A JE PŘEDMĚTEM PODMÍNEK POUŽITÍ VZTAHUJÍCÍCH SE NA TYTO STRÁNKY A ZDROJE.

13. Pravidla chování Při používání těchto Stránek je nutné dodržovat veškeré platné zákony, pravidla a předpisy. Kromě toho společnost Autodesk očekává, že uživatelé těchto Stránek budou respektovat práva a důstojnost druhých. Vaše používání těchto stránek je podmíněno dodržováním pravidel chování stanovených v tomto oddílu. Jejich nedodržení může mít za následek ukončení vašeho přístupu na Stránky podle oddílu 18 níže. Souhlasíte s tím, že nebudete

 • prostřednictvím nebo v souvislosti s připojením k těmto Stránkám vyvěšovat, přenášet ani jinak zpřístupňovat:
  • cokoli, co je nebo může být (a) výhrůžné, obtěžující, ponižující nebo nenávistné, (b) hanlivé, (c) podvodné nebo protiprávní, (d) obscénní, neslušné nebo jinak nevhodné nebo (e) chráněné autorskými právy, ochrannou známkou nebo jiným vlastnickým právem, bez předchozího výslovného souhlasu vlastníka tohoto práva,
  • veškerý materiál, který by mohl vést k občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti nebo který nabádá k trestné činnosti,
  • viry, červy, trojské koně či jiný počítačový kód, soubor, nebo program, který je škodlivý nebo invazivní, případně může poškodit nebo je určen k poškození či sledování veškerých hardwarových či softwarových operací,
  • jakékoli nevyžádané či nepovolené reklamní nebo propagační materiály, „junk mail“, „spam“, „řetězový dopis", „pyramidovou hru“, investiční příležitost nebo všemožné jiné formy obtěžování,
 • používat stránky k žádným podvodným či nezákonným účelům,
 • sbírat nebo shromažďovat osobní údaje ostatních uživatelů Stránek,
 • vydávat sebe za jinou osobu nebo subjekt, včetně zástupce společnosti Autodesk nebo její pobočky, nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat svůj vztah k jakékoli fyzické nebo právnické osobě nebo vyjadřovat či naznačovat, že společnost Autodesk podporuje jakékoli prohlášení, které učiníte,
 • blokovat nebo narušovat provoz Stránek, serverů nebo sítí používaných ke zpřístupnění těchto Stránek, nebo porušovat jakékoli požadavky, postupy, zásady či předpisy platné pro tyto sítě,
 • omezovat nebo bránit jakékoli další osobě v používání těchto Stránek (včetně průniků do částí stránek či jejich diskreditaci),
 • používat stránky k inzerci nebo nabídkám, prodávat nebo kupovat jakékoli zboží nebo služby bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk,
 • reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat či jinak využívat ke komerčním účelům části, funkční prvky ani přístup na Stránky (včetně jakéhokoli obsahu, softwaru a dalších materiálů dostupných prostřednictvím Stránek),
 • upravovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat ani rozkládat kteroukoli část Stránek (včetně obsahu, softwaru a dalších materiálů dostupných prostřednictvím Stránek), s výjimkou případů, kdy mají platné zákony před těmito omezeními přednost, a to pouze ve výslovně povoleném rozsahu,
 • odstraňovat symboly ochrany autorských práv (copyright), ochranné známky či jiná oznámení o vlastnických právech ze Stránek či obsahu, softwaru a dalších materiálů pocházejících z těchto stránek,
 • rámovat nebo zrcadlit části Stránek bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk,
 • vytvářet databáze systematickým stahováním a ukládáním veškerého nebo některého obsahu Stránek,
 • používat žádné roboty, spidery, aplikace k prohledávání webových stránek ani jiné ruční či automatizované nástroje k načítání dat, indexování dat, „vyškrabování dat“, „dolování dat“, případně jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci Stránek bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Autodesk.

14. Fóra „Fórum“ představuje diskusní skupinu, chatovací oblast, bulletin, wiki/help oblast, zpětnou vazbu, dopis společnosti Autodesk, jejímu správci webových stránek či zaměstnancům, e-mailovou funkci nebo jinou interaktivní funkcionalitu nabízenou v rámci těchto Stránek.

Informace na fórech společnosti Autodesk mohou být poskytovány společností Autodesk a dalšími uživateli Stránek. Uvědomte si, že uživatelé Stránek mohou ve fórech rozesílat zprávy nebo činit prohlášení, která jsou nepřesná, zavádějící či klamná. Společnost Autodesk, její dceřiné společnosti a jejich zaměstnanci, funkcionáři, ředitelé, akcionáři, jednatelé, zástupci, dodavatelé nebo držitelé licencí neschvalují ani nejsou zodpovědní za veškerá stanoviska, rady, informace či prohlášení učiněná ve fórech třetími stranami. Společnost Autodesk a její jednotlivé dceřiné společnosti, přidružené organizace, dodavatelé a poskytovatelé licencí a její a jejich ředitelé, funkcionáři, zaměstnanci, jednatelé a zástupci nejsou bez žádného omezení zodpovědni za jakékoli informace či materiály dostupné prostřednictvím fór (včetně a bez omezení na chyby nebo opomenutí ve vyvěšování, odkazech nebo obrázcích vložených ve zprávách fóra) či výsledky získané s využitím takových informací nebo materiálů. Za žádných okolností nebude společnost Autodesk ani její jednotlivé dceřiné společnosti, přidružené organizace, dodavatelé a poskytovatelé licencí a její či jejich ředitelé, funkcionáři, zaměstnanci, jednatelé a zástupci zodpovědni za jakékoli ztráty nebo škody způsobené vašim spoléháním se na takové informace nebo materiály. Názory vyjádřené ve fóru odrážejí pouze názory jednotlivců, kteří je předložili, a nemusí odrážet názory společnosti Autodesk ani jejích jednotlivých dceřiných společností, přidružených organizací, dodavatelů a poskytovatelů licencí a jejich ředitelů, funkcionářů, zaměstnanců, jednatelů a zástupců. 

Kromě toho, společnost Autodesk a její jednotlivé dceřiné společnosti, přidružené organizace, dodavatelé a poskytovatelé licencí a její či jejich ředitelé, funkcionáři, zaměstnanci, jednatelé a zástupci nemají kontrolu a nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoli škody vzniklé použitím (včetně, ale bez omezení na opětovné publikování) nebo zneužitím informací dobrovolně zveřejněných prostřednictvím libovolného fóra či jakékoli jiné části Stránek třetí stranou. POKUD SE ROZHODNETE NA FÓRU NEBO JINAK NA STRÁNKÁCH VEŘEJNĚ ZPŘÍSTUPNIT SVOJE OSOBNÍ ÚDAJE NEBO JINÉ INFORMACE, KTERÉ VÁS OSOBNĚ IDENTIFIKUJÍ, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

15. Licence Odesláním, zasláním e-mailem, vyvěšením, zveřejněním či jiným přenesením obsahu na libovolné fórum či předložením jakéhokoli obsahu společnosti Autodesk (dále „Předložení“) potvrzujete, že takové Předložení není důvěrné a automaticky udělujete (nebo zaručujete, že vlastník takových práv výslovně udělil) společnosti Autodesk trvalé, volné, plně hrazené, neodvolatelné, nevýhradní, převoditelné na základě licence (přes několik navázaných společností), právo a licenci používat, reprodukovat, modifikovat, upravovat, publikovat, zobrazovat a provádět (ať veřejně nebo jinak), přenášet a distribuovat toto Předložení v jakékoli formě, médiu nebo technologii nyní známé nebo později vyvinuté. Kromě toho zaručujete, že všechna takzvaná morální práva k obsahu byla prominuta. U každého Předložení prohlašujete a zaručujete, že máte veškerá práva nezbytná k udělení licencí udělených v tomto oddílu, a že takové Předložení a vaše ustanovení o něm a prostřednictvím těchto Stránek je v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a pravidly.

16. Sledování Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si společnost Autodesk vyhrazuje právo (ale nikoli povinnost) provést jednu či více z následujících akcí dle svého uvážení, bez oznámení či vaší identifikace: (i) monitorovat Předložení i přístupy ke Stránkám, (ii) změnit, odstranit nebo zamítnout či umožnit vyvěšení libovolného Předložení a (iii) zveřejnit jakékoli příspěvky a okolnosti jejich předání jakékoli třetí straně z důvodu provozování Stránek, na ochranu společnosti Autodesk, jejích dceřiných společností a jejich zaměstnanců, funkcionářů, ředitelů, akcionářů, jednatelů, zástupců, dodavatelů nebo poskytovatelů licencí, uživatelů a návštěvníků Stránek, k dosažení souladu s právními povinnostmi nebo státními žádostmi, k prosazení těchto podmínek nebo z jakéhokoli jiného důvodu či záměru. Společnost Autodesk odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah, který předložili uživatelé v jakýchkoli oblastech Stránek nebo prostřednictvím Stránek.

17. Pravidla pro loterie, soutěže, tomboly a podobné propagační akce Kromě těchto Podmínek mohou všechny loterie, soutěže, tomboly nebo podobné propagační akce (souhrnně „Propagace“), které jsou k dispozici prostřednictvím Stránek, podléhat zvláštním pravidlům, která jsou od těchto Podmínek oddělena. Účastí na takové Propagaci začnete podléhat těmto pravidlům, která se mohou od podmínek stanovených v tomto dokumentu lišit. Společnost Autodesk vás naléhavě žádá, abyste si prohlédli zvláštní pravidla, která by mohla být uplatňována v konkrétní Propagaci, a přezkoumali Zásady ochrany osobních údajů společnosti Autodesk, které nakládání s veškerými informacemi poskytnutými v souvislosti s těmito aktivitami dále upravují. Pokud nejsou podmínky takových pravidel s těmito Podmínkami v rozporu, platí podmínky pravidel.

18. Ukončení Souhlasíte s tím, že společnost Autodesk může podle vlastního uvážení, kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu ukončit váš přístup na tyto Stránky a zrušit všechny účty, které máte založeny na těchto Stránkách, včetně situace, kdy je společnost Autodesk přesvědčena, že jste porušili literu či podstatu těchto Podmínek nebo jednali s nimi v rozporu. Po každém takovém ukončení vaše právo na používání Stránek okamžitě zanikne. Souhlasíte s tím, že ukončení vašeho přístupu nebo používání těchto stránek může být provedeno bez předchozího upozornění a že společnost Autodesk může okamžitě deaktivovat nebo vymazat vaše heslo a uživatelské jméno, včetně všech souvisejících informací a souborů, nebo zakázat jakýkoli další přístup k takovým informacím či souborům. Souhlasíte s tím, že společnost Autodesk, její dceřiné společnosti a jejich zaměstnanci, funkcionáři, ředitelé, akcionáři, jednatelé, zástupci, dodavatelé nebo držitelé licencí nenesou zodpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za ukončení vašeho přístupu na Stránky nebo k informacím či souborům a nelze požadovat, aby po každém takovém ukončení byly tyto informace či soubory opět k dispozici. Oddíly 2, 3, 8-13, 16 a 19-24 zůstanou v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti těchto Podmínek.

19. Rozhodné právo a tribunál Pokud mezi vámi a společností Autodesk existuje smluvní vztah, rozhodné právo a tribunál, řešící veškeré spory vyplývající nebo související s těmito Podmínkami (včetně všech našich zásad uvedených v tomto dokumentu) nebo Stránkami, bude právo a tribunál uvedené ve vaší stávající smlouvě se společností Autodesk. Pokud mezi vámi a společností Autodesk existuje více smluvních vztahů, rozhodné právo a tribunál, řešící veškeré spory vyplývající nebo související s těmito Podmínkami (včetně všech našich zásad uvedených v tomto dokumentu) nebo Stránkami, bude právo a tribunál uvedené ve vaší nejnovější smlouvě se společností Autodesk.

Pokud mezi vámi a společností Autodesk smluvní vztah neexistuje, pak (a) souhlasíte s nevýlučnou pravomocí příslušného státního soudu v Marin Country, stát Kalifornie, nebo příslušného federálního soudu ve městě San Francisco, Kalifornie, k jakémukoli jednání či řízení vzniklém v důsledku nebo v souvislosti s těmito podmínkami a (b) s výjimkou případů výslovně stanovených v následujícím odstavci, se všechny spory, vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami (včetně všech našich zásad uvedených v tomto dokumentu) nebo Stránkami, řídí a vykládají v souladu se zákony státu Kalifornie ve Spojených státech, bez ohledu na platná ustanovení o konfliktu zákonů. Výslovně vyloučen z použití těchto podmínek je zákon známý jako Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Pokud (i) mezi vámi a společností Autodesk neexistuje smluvní vztah, (ii) nejste občanem USA, (iii) nemáte místo trvalého pobytu ve Spojených státech, (iv) nepřistupujete k těmto Stránkám ze Spojených států, (v) spor mezi vámi a námi nesouvisí s vaším přístupem nebo používáním americké verze Stránek a (vi) jste občanem některé ze zemí Evropské unie, jenž používá Stránky k jiným než obchodním, podnikatelským nebo profesním účelům, souhlasíte s tím, že se všechny spory, vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami (včetně všech našich zásad uvedených v tomto dokumentu) nebo Stránkami, řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie a Walesu, bez ohledu na platná ustanovení o konfliktu zákonů. Nic zde uvedeného nesmí být považováno za zásah společnosti Autodesk do pravomoci soudu nebo jiného tribunálu jakékoli země za účelem vyřešení všech sporů podle této smlouvy (jiného než příslušného státního soudu v Marin County, stát Kalifornie, nebo příslušného federálního soudu ve městě San Francisco, stát Kalifornie).

20. Odškodnění Bránit se nebo řešit spory budete na vlastní náklady, což se týká i vznášení všech nároků či žalob, včetně, ale bez omezení na veškerá řízení, vyšetřování nebo nároky ze strany samoregulační organizace či státní nebo federální bezpečnostní agentury nebo komise pro cenné papíry (souhrnně „Žaloba“) proti společnosti Autodesk nebo jejím jednotlivým dceřiným společnostem a jejich zaměstnancům, ředitelům, akcionářům, jednatelům, zástupcům nebo dodavatelům licencí (dále „Poškozený“), v plném rozsahu povoleném zákonem, vyplývajících nebo souvisejících s: (1) tvrzením, že informace, obsah či jiné materiály nebo poskytované služby, které vám byly zpřístupněny nebo nebo které používáte na základě těchto Podmínek, mohou porušovat autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli fyzické nebo právnické osoby nebo zneužívat obchodní tajemství fyzické či právnické osoby, případně obsahovat pomlouvačné, urážlivé, pohrdavé, pornografické nebo obscénní materiály, (2) jakýmkoli porušením vašich povinností podle těchto Podmínek, (3) protiprávním ​​či neoprávněným používáním nebo zacházením s těmito Stránkami, což se týká i informací, obsahu, služeb a produktů poskytovaných na Stránkách a (4) jakýmkoli Předložením, které jste poskytli ve Fóru. Budete povinni odškodnit a zprostit obvinění Poškozeného a uhradit veškeré škody, náklady, závazky a správní poplatky vynaložené na obhajobu nebo řešení takové Žaloby. Výše uvedené odškodnění zůstává platné i po vypršení nebo ukončení platnosti těchto Podmínek.

21. Sdělení Sdělení pro společnost Autodesk musí být podle těchto Podmínek podáno pouze v písemné formě a doručeno osobně, prostřednictvím zavedené komerční rychlé doručovací služby nebo jako ověřený či doporučený dopis s doručenkou na adresu: Autodesk, Inc., Attention: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903. Sdělení pro vás může mít podle uvážení společnosti Autodesk formu vyvěšení na Stránky, e-mailu nebo dopisu. Oznámení o změnách těchto Podmínek či jiných záležitostech lze rovněž poskytnout jejich zobrazením nebo poskytnutím příslušných odkazů na Stránkách. Bezvýhradně souhlasíte s tím, že tištěné verze těchto Podmínek a jakákoli oznámení, založená na těchto Podmínkách nebo se vztahující k těmto Podmínkám, podaná v elektronické podobě, musí být přijatelná pro soudní či správní řízení, musí mít obdobný rozsah a dodržovat tytéž podmínky, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a udržované v tištěné podobě.

22. Výhledová prohlášení Některé z informací na těchto Stránkách mohou obsahovat prognózy či jiná výhledová prohlášení týkající se budoucích událostí nebo budoucích finančních výsledků společnosti Autodesk. Rádi bychom vás upozornili, že v těchto prohlášeních jde pouze o odhady a skutečné události nebo výsledky se mohou výrazně lišit. Taková prohlášení zahrnují výroky, které (a) používají slova „věří se“, „očekává se“, „předpokládá se“, „odhaduje se“ nebo slova mající podobný význam či smysl, (b) jsou speciálně označeny jako výhledové, (c) popisují různé plány, cíle nebo mety pro budoucí operace a produkty společnosti Autodesk nebo (d) se týkají charakteristik a růstu trhů nebo zákazníků společnosti Autodesk či její očekávané likvidity a kapitálových zdrojů. Faktory, které mohou způsobit, že se budou skutečné výsledky významně lišit, zahrnují ekonomické, konkurenční, státní a technologické vlivy působící na operace, trhy, produkty, služby a ceny společnosti Autodesk. Další informace o možných faktorech, které mohou ovlivnit skutečné finanční výsledky společnosti Autodesk, jsou uvedeny v hlášeních o společnosti Autodesk, která předkládáme Komisi pro cenné papíry. Nejnovější zprávy o společnosti Autodesk jsou konkrétně na formulářích 10-K a 10-Q. Společnost Autodesk nepovažuje za nutné aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení tak, aby odrážela nové události nebo okolnosti, které nastaly po datu jejich vydání.

23. Různé Tyto Podmínky obsahují úplnou dohodu mezi vámi a společností Autodesk týkající se těchto Stránek a nahrazující veškerou předchozí či dočasnou komunikaci a návrhy, ať už v elektronické, ústní nebo písemné podobě, mezi vámi a společností Autodesk týkající se těchto Stránek. Tímto potvrzujete, že nemáte žádné právo ani oprávnění přebírat či vytvářet závazky nebo povinnosti v zastoupení společnosti Autodesk. Strana se může zříci svých práv podle těchto Podmínek pouze na základě písemného dokumentu podepsaného oběma stranami. Jakýkoli nezdar v prosazování některého z ustanovení těchto Podmínek neznamená zřeknutí se tohoto či jiného ustanovení. Pokud se u některého z ustanovení těchto Podmínek zjistí, že je nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, toto ustanovení bude považováno za oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít na platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení vliv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Autodesk nelze postupovat, převádět ani sublicencovat některá nebo všechna práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek. Žádné ustanovení těchto Podmínek nezvýhodňuje žádnou třetí stranu a strany nemají v úmyslu, aby jakékoli ustanovení mohlo být třetí stranou vymahatelné, ať již podle zákona o právech třetích osob ze smluv z roku 1999, nebo jinak. Veškerá záhlaví, titulky nebo názvy oddílů, obsažené v tomto dokumentu, jsou vloženy pouze kvůli pohodlí a v žádném případě nedefinují ani nevysvětlují žádné oddíly ani ustanovení této smlouvy. Společnost Autodesk nebude odpovídat za nesplnění povinností způsobená příčinami, které jsou mimo její kontrolu.

24. Kontakt na společnost Autodesk Pokud máte ohledně smyslu a použití těchto Podmínek jakékoli dotazy, zašlete je na e-mailovou adresu copyright.agent@autodesk.com. Vezměte prosím na vědomí, že e-mailová komunikace nemusí být bezpečná, proto byste v e-mailové korespondenci se společností Autodesk neměli uvádět například údaje o kreditní kartě či jiné citlivé informace.

25. Filtrování Společnost Autodesk upozorňuje, že rodičovská kontrolní ochrana (například počítačový hardware, software nebo filtrovací služby), která vám může pomoci při omezení přístupu k materiálům škodlivým pro nezletilé, je komerčně dostupná. Informace o identifikaci současných poskytovatelů těchto ochran jsou k dispozici například na webových stránkách GetNetWise (https://kids.getnetwise.org/) nebo OnGuard Online (https://onguardonline.gov/). Upozorňujeme, že společnost Autodesk nepodporuje žádné z produktů ani služeb uvedených na těchto stránkách.

26. Komunikace Když navštěvujete Stránky nebo nám posíláte e-maily, používáte elektronickou komunikaci. Souhlasíte s tím, že od nás budete přijímat elektronickou komunikaci týkající se smluvních účelů, a souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, kterou vám poskytujeme elektronickou cestou, splňuje všechny zákonné požadavky kladené na obdobnou komunikaci v písemné formě. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.

27. Informace nebo stížnosti Toto oznámení je určeno pro uživatele v Kalifornii: Pokud máte dotaz nebo stížnost týkající se Stránek, pošlete e-mail na adresu copyright.agent@autodesk.com. Společnost Autodesk lze rovněž kontaktovat dopisem na adresu Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903 nebo tak, že zatelefonujete společnosti Autodesk na číslo 415.507.5000. Obyvatelé Kalifornie se zaslat dopis Útvaru pomoci při reklamačním řízení Oddělení spotřebitelských služeb kalifornského Ministerstva pro záležitosti spotřebitelů (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) na adresu 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 nebo telefonicky na čísla 916.445.1254 nebo 800.952.5210.

 Verze pro tisk (pdf - 164Kb)