Autodesk Rendering

Svenska kommuner ser stor potential i digitala verktyg för tidiga skeden

Undersökning av Svenska kommuners digitalisering

Digitalisering och allt mer komplexa processer

Många av Sveriges 290 kommuner brottas med långa handläggningstider och alltmer komplexa processer i tidiga skeden. En del av lösningen är att utnyttja kraften i datadrivna digitala verktyg som Spacemaker. Vi genomförde våren 2022 en undersökning där vi frågade Sveriges kommuner hur de bland annat ser på behovet av digitala verktyg, sin egen kompetens och hur de delar relevant data, använder samarbeten med mera. I undersökningen medverkade kommunala chefer inom stadsbyggnad och samhällsplanering från 51 kommuner.

Vår analys

Undersökningen visar tydligt att det finns förhållandevis god kompetens om, och vilja att använda, digitala verktyg i tidiga skeden bland svenska kommuner. Vi ser av svaren att kommunerna skulle kunna tillvara digitaliseringens möjligheter bättre än vad de gör med de digitala verktyg som används idag där inarbetade verktyg som GIS dominerar helt. Nyare datadrivna verktyg som med hjälp av snabba analyser, AI, generativ- och parametrisk design med mera skulle kunna stödja processer på ett bättre sätt används inte i någon större omfattning. Det finns ett glapp mellan kommunernas behov och kompetens och de verktyg som används.

Design av Mastenbroek

Anders Wester, Spacemaker

”Vi vet genom våra dialoger med kommuner runt om i Sverige att de data-drivna digitala verktyg som finns idag kan göra nytta. Detta är verktyg som underlättar både samverkan och hur vi kan göra grundläggande analyser snabbare. Men ofta är man kvar i de verktyg som är etablerade men som kanske inte alltid tar till vara på de möjligheter nyare verktyg ger”

Design av Mastenbroek

Samarbeten – men ingen datadelning

Merparten av kommunerna, 55 procent, samarbetar med exempelvis regioner, kommuner och akademi, för att utveckla eller ta del av tekniska lösningar.

32 procent av kommunerna delar dock inte aktivt med sig av data som är relevant för stadsutveckling till andra intressenter. Datadelning utgör grunden till att utveckla såväl metoder som processer, men mer och bättre data ger även fler och djupare insikter vilket i förlängningen kan utgöra grunden för bättre beslut.

Design by Mastenbroek

GIS dominerar som digital stödteknik

Den digital stödteknik som dominerar i kommunerna är GIS (98%). Betydligt färre använder BIM (18%), medan AI, parametriska verktyg och verktyg för generativ design användes av ett fåtal. Nyare datadrivna verktyg som skulle kunna stödja processer bättre sätt används i stort sett inte alls.

Design av Mastenbroek

Strategier saknas

Vi ser i svaren att det finns en rad förutsättningar som efterfrågas för att kommunerna ska ska kunna använda digitala verktyg i tidiga skeden. Det viktigaste uppges vara “strategi för att digitalisera hela planprocessen”, “högre kompetens inom digitala verktyg” och “tillgång till bättre verktyg”.

Design by Mastenbroek

Våra rekommendationer

Nyckeln till att Sveriges kommuner ska ta nästa steg i digitaliseringen är att:

  • Ta fram tydliga och långsiktiga strategier för hur arbetet i tidiga skeden ska digitaliseras.
  • Utreda vilka processer och arbetsflöden som behöver förbättras och varför och kommunicera värdet av dessa förändringar till medarbetarna. Lämpliga programvaror kan sedan ge svaret på hur detta kan genomföras.
  • Överbrygga eventuella klyftor i sina organisationer mellan de som behöver verktygen och beslutsfattarna så att användarna får de resurser och den kompetens de behöver för att kunna arbeta effektivt.
  • Aktivt dela relevant data med andra intressenter. Genom att ge mer tillgång till öppen källdata skulle detta göra det möjligt för branschen som helhet att underlätta och utveckla bättre digitala processer som i sin tur kommer att resultera i bättre projekt.
  • Identifiera och använd de rätta, datadrivna verktyg som finns för att stärka samarbetet mellan nyckelintressenter i planerings- och designprocessen.

Kontaktformulär

Vill du bli kontaktad av oss på Spacemaker?

Tack för ditt intresse. En medlem av vårt team kommer att kontakta dig inom kort.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under april 2022 av undersökningsföretaget Norstat på uppdrag av Spacemaker, ett Autodeskföretag. Respondenterna består av beslutsfattare inom svenska kommuner, chefer på stadsbyggnadskontor/stadsplanerings- kontor, vilka intervjuats per telefon. Totalt intervjuades 51 beslutsfattare i lika många kommuner.

Rapport

Ladda ner och läs rapporten “Svenska kommuners digitalisering i tidiga skeden” för mer data, fler insikter, analyser och våra förslag.

Sammanfattning

Ta del av en kortare sammanfattning av rapporten med analyser och förslag.