ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Przejście na subskrypcję związaną z nazwą użytkownika


Administratorzy mogą wykonać te czynności, aby przejść z subskrypcji dla wielu użytkowników na subskrypcję dla jednego użytkownika.

Czynności wiodące do przejścia na subskrypcję związaną z nazwą użytkownika.

 

Poniżej przedstawiono sposób przejścia z subskrypcji dla wielu użytkowników na subskrypcję dla jednego użytkownika (związaną z nazwą użytkownika).

 1. Dodaj użytkowników. Zobacz temat Dodawanie użytkowników na koncie w portalu Autodesk Account.

 2. Przypisz użytkowników do subskrypcji. Zobacz temat Przypisywanie użytkowników do produktów.

 3. Zmień typ licencji na subskrypcję związaną z nazwą użytkownika. Zobacz temat Użycie narzędzia pomocy Autodesk w zakresie licencjonowania w celu zmiany licencji na wszystkich urządzeniach stacjonarnych.

 4. Poinformuj użytkowników o nowym procesie logowania. Zobacz temat Uruchamianie oprogramowania.

Choć rozpoczęcie pracy z użyciem nowej subskrypcji związanej z nazwą użytkownika nie jest wymagane, wyłącz z eksploatacji serwery licencji, aby uniemożliwić użytkownikom dostęp do licencji sieciowych. Zobacz temat Odinstalowywanie menedżera licencji sieciowych w systemie Windows.

Poniższy film przedstawia więcej informacji na temat sposobu przechodzenia na model związany z nazwą użytkownika i stawianych wymagań.


Poinstruowanie użytkowników o konieczności zmiany licencji na ich urządzeniach stacjonarnych

Użytkownicy mogą zmienić typ licencji na licencję dla jednego użytkownika (związaną z nazwą użytkownika) w odniesieniu do produktów zainstalowanych na ich urządzeniach. Przekaż użytkownikom informacje, jak zmienić typ licencji już zainstalowanych produktów.

 

2020 i nowsze wersje

 

Poniżej wyjaśniono sposób zmiany typu licencji za pomocą menedżera licencji. Jeśli licencja na wersję testową wygasła, kliknij przycisk Masz już licencję w dolnej części okna Wersja testowa po terminie ważności.

 1. Uruchom oprogramowanie. 

 2. Na pasku tytułu kliknij swoje konto > Zarządzaj licencją. 

  Uwaga: jeśli nie dostrzegasz swojego konta na pasku tytułu, kliknij opcje Pomoc > Informacje > Zarządzaj licencją.

 3. W oknie Menedżer licencji wybierz opcję Zarządzaj typem licencji. Wyświetli się ekran Rozpocznijmy.
 4. Wybierz opcję dla jednego użytkownika.

Jeśli nie widzisz okna Rozpocznijmy lub nie możesz uruchomić oprogramowania, zobacz Podręcznik na temat narzędzia Autodesk Licensing Installer Helper.

 

Wersje 2017, 2018 i 2019

 1. Na pasku tytułu kliknij swoje konto > Zarządzaj licencją. 

 2. Wybierz opcję Zarządzaj licencjami.

 3. W oknie Menedżer licencji wybierz opcję Zmień typ licencji. Powinien wyświetlić się ekran Rozpocznijmy. 

  • Jeśli okno Rozpocznijmy się wyświetli, wybierz opcję dla jednego użytkownika.

 

Jeśli nie widzisz okna Rozpocznijmy lub nie możesz uruchomić oprogramowania, zobacz temat Jak zmienić licencję na oprogramowanie Autodesk w odniesieniu do wersji 2019, 2018 i 2017.


Użycie narzędzia pomocy Autodesk w zakresie licencjonowania w celu zmiany licencji na wszystkich urządzeniach stacjonarnych

Administratorzy zmieniają licencje na wszystkich urządzeniach dla wszystkich użytkowników za pomocą automatycznego narzędzia, które umożliwia zmianę typu licencji w odniesieniu do produktów w wersji 2017 i nowszych. Aby uruchomić narzędzie, użytkownicy muszą mieć możliwość połączenia się z siecią organizacji. Istnieją trzy sposoby zmiany licencji:

 • Wyświetl listę produktów objętych licencją: lista zawiera objęte licencją produkty zainstalowane na komputerze, w tym klucz produktu i wersję. Na przykład klucz produktu i wersja programu AutoCAD 2020 mają postać 001L1_2020.0.0.F.

 • Globalna zmiana licencji: pozwala zmienić typ licencji w odniesieniu do wszystkich produktów zainstalowanych w systemie na subskrypcję związaną z nazwą użytkownika.

 • Zmiana poszczególnych produktów: umożliwia zmianę typu licencji dotyczącej indywidualnego produktu na subskrypcję związaną z nazwą użytkownika na podstawie klucza produktu. 

Tego narzędzia możesz używać w systemach Windows, Mac i Linux. Możesz je uruchamiać ręcznie na każdym komputerze lub rozdystrybuować za pomocą narzędzia do tworzenia obrazów stanowisk, takiego jak Microsoft System Center.

 

2017 i nowsze wersje (2020 i nowsze w przypadku programów Maya, MotionBuilder i Mudbox)

 

Użytkownicy mogą nadal korzystać ze swoich produktów, gdy narzędzie jest uruchomione, ale po wprowadzeniu zmiany muszą ponownie uruchomić posiadane produkty i się zalogować.

W celu użycia narzędzia Autodesk Licensing Support Tool konieczne jest zainstalowanie i uruchomienie usługi Autodesk Desktop Licensing Service. Korzystanie z tego narzędzia podlega Warunkom użytkowania Autodesk (angielski).

 1. Pobierz narzędzie samopomocy Autodesk w zakresie licencjonowania (AdskLicensingSupportTool.exe) tutaj: Licensing Support Tool i rozpakuj.
 2. Otwórz wiersz polecenia lub okno terminala i wykonaj poniższe czynności w zależności od systemu operacyjnego.

  Windows

  • Naciśnij przyciski Windows+R, aby otworzyć okno Uruchom.
  • Wpisz polecenie cmd i naciśnij przyciski Ctrl+Shift+Enter, aby otworzyć wiersz poleceń jako administrator.
  • Przejdź do katalogu narzędzi pomocy, na przykład cd c:\Autodesk\Scripts

  macOS

  • Naciśnij kombinację przycisków Command+spacja, aby otworzyć pasek wyszukiwania.
  • Wpisz Terminal. Po pojawieniu się nazwy Terminal.app naciśnij przycisk Enter.
  • Wprowadź polecenie cd ~/Downloads/AdskLicensingSupportTool

  Linux

  • Otwórz okno terminala i przejdź do katalogu narzędzi pomocy, na przykład wpisując polecenie cd ~/Downloads/AdskLicensingSupportTool

 3. Uruchom narzędzie i sprawdź wersję

  Windows

  • AdskLicensingSupportTool.exe -v

  macOS

  • sudo ./AdskLicensingSupportTool.app/Contents/MacOS/AdskLicensingSupportTool -v

  Linux

  • sudo ./AdskLicensingSupportTool -v

 4. Zmień metodę licencjonowania. Wszystkie poniższe przykłady dotyczą systemu Windows, ale przełączniki są takie same na wszystkich platformach.
  • Aby wyświetlić listę zainstalowanych produktów Autodesk zarejestrowanych za pomocą usługi licencjonowania Autodesk na komputery stacjonarne, wprowadź AdskLicensingSupportTool.exe -i
  • Aby zmienić metodę licencjonowania na model związany z nazwą użytkownika, wprowadź AdskLicensingSupportTool.exe -r product_key:USER. Jako parametr product_key możesz podać pojedynczy klucz produktu, rozdzieloną przecinkami listę kluczy produktu lub słowo kluczowe ALL. Aby uzyskać informacje dotyczące kluczy produktów, zobacz temat Wyszukiwanie kluczy produktów. Trzeba wpisać co najmniej jeden klucz produktu lub słowo kluczowe ALL. Uwaga: jeśli metoda licencjonowania (USER) nie zostanie podana, zostanie użyta opcja NONE. W przypadku starszych produktów użycie opcji NONE skutkuje otwarciem okna „Rozpocznijmy” podczas uruchamiania produktu.
  • Aby ustawić metodę licencjonowania wszystkich produktów na USER, wprowadź AdskLicensingSupportTool -r ALL:USER
  • Aby ustawić klucz produktu 829N1 (Revit 2022) odpowiednio do metody licencjonowania USER, wprowadź AdskLicensingSupportTool -r 829N1:USER
  • Aby ustawić klucze produktów 128L1, 426I1 i 829L1 odpowiednio do metody licencjonowania USER, wprowadź AdskLicensingSupportTool -r 128L1,426I1,829L1:USER
  • Aby ustawić metodę licencjonowania wszystkich produktów na USER, wprowadź AdskLicensingSupportTool -r ALL:USER
  • Aby usunąć metodę licencjonowania w odniesieniu do wszystkich produktów, wprowadź AdskLicensingSupportTool -r ALL
  • Aby usunąć metodę licencjonowania w odniesieniu do klucza produktu 128L1 (ustawienie None), wprowadź AdskLicensingSupportTool -r 128L1
  • Aby usunąć metodę licencjonowania (ustawienie None) w odniesieniu do kluczy produktów 128L1, 426I1 i 829L1, wprowadź AdskLicensingSupportTool -r 128L1,426I1,829L1
 5. (Opcjonalnie) Aby się upewnić, że użytkownicy mogą się zalogować, sprawdź, czy są dostępne wymagane usługi licencjonowania.

W momencie zmiany metody licencjonowania w odniesieniu do jednego lub wielu produktów narzędzie zapewnia sprawdzenie klucza produktu. Jeśli jakiś klucz nie zostanie znaleziony, pojawi się komunikat Klucz produktu jest nieprawidłowy lub niezarejestrowany, ale pozostałe wskazane produkty zostaną pomyślnie zmienione. Narzędzie nie umożliwia wprowadzenia zmian w przypadku wersji beta produktów Autodesk.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej