WXCA

Projektowanie obiektów użyteczności publicznej w BIM

ARCHITEKTURA, INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Udostępnij

 

Kompleks muzeów na Cytadeli Warszawskiej, autor: pracownia WXCA, inwestorzy: Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego.

Projektowanie złożonych obiektów w BIM

Zrealizowany przez WXCA w metodologii BIM projekt Muzeum Historii Polski odznacza się wysoką funkcjonalnością i harmonią architektury. Metodyka BIM (Autodesk Architecture Engineering Construction (AEC) Collection) pozwoliła zbudować bazę danych zawierającą szczegółowe informacje o elementach obiektów i ułatwiającą optymalizację kosztów, wprowadzanie modyfikacji i kompleksową ocenę całości projektu przez inwestora.

Muzeum Wojska Polskiego, autor: pracownia WXCA, inwestor: Muzeum Wojska Polskiego

Pracownia architektoniczna WXCA

WXCA jest działającą od 2007 roku pracownią architektoniczną z zespołem liczącym około 50 osób. Oferuje wszechstronne usługi dla inwestorów począwszy od konsultacji programowych, poprzez projektowanie urbanistyczne, architektoniczne, inżynierię, aż do realizacji. Najważniejszym obszarem działalności są złożone obiekty użyteczności publicznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, biurowce i butikowe hotele oraz apartamenty.

Jednymi z największych projektów realizowanych przez WXCA są Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Wojska Polskiego powstające na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski to jedno z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie. Gmach zajmuje 45 000 m² powierzchni, a jego elewacja zostanie w całości obłożona marmurem. Monumentalny charakter budynku i atmosferę wnętrz podkreśla gra światła naturalnego.

Przestrzenne otwarcia „bryły czasu” na kondygnacji wystawowej oraz na poziomie parteru, kontynuowane jako sieć powiązanych przestrzeni we wnętrzu, są materializacją idei otwartości, przyjazności muzeum, procesu odkrywania, zanurzenia w materię czasu, wielowymiarowości spojrzeń na historię, wolności wyboru dróg poznawania, tworzenia własnych narracji. Przeszklone otwarcia w fasadach budynku są też sposobem komunikowania w otoczeniu aktualnych aktywności wypełniających różne części muzeum. Jednym z najważniejszych instrumentów kształtowania atmosfery wnętrz muzeum jest światło zarówno to naturalne wlewające się przez otwarcia powłoki budynku z zewnątrz, jak i sztuczne, przenikające i łączące widokowo przestrzenie wewnętrzne.

Początki pracy z BIM

Z czasem podejście do BIM ewoluowało. Obecnie narzędzia traktowane są przede wszystkim jako kompendium wiedzy o obiektach, baza danych współtworzona z klientem.

“WXCA składał się wówczas z nielicznego, ale bardzo ambitnego zespołu. Już wtedy realizowaliśmy duże projekty, a korzystanie z BIM umożliwiło nam wykonywanie bardziej skomplikowanych prac, niż bylibyśmy to w stanie zrobić, rysując je ‘płasko’ w 2D.”

Szczepan Wroński, architekt, współzałożyciel pracowni WXCA

„Pojęcie ‘baza danych’ brzmi mało romantycznie w pracy architekta, ale myślę, że jest to nieodzowne narzędzie w dzisiejszych czasach. BIM stał się dla nas narzędziem zarządzania przepływem informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Obecnie naszymi partnerami są nie tylko projektanci branżowi, ale także inwestor, który włącza się do tego procesu oraz przyszły administrator budynku i współpracujące z nami firmy budowlane. Przez ostatnie 10 lat nastąpiła ewolucja w naszym podejściu i rozumieniu czym jest BIM. Zmieniło się też podejście podmiotów zewnętrznych, z którymi współtworzymy tę bazę danych.”

Krzysztof Budzisz, architekt, associate, WXCA

BIM Execution Plan

W tworzeniu modelu BIM kluczowe jest precyzyjne zdefiniowanie potrzeb i zakresu, jakie ma posiadać przyszły model. Na tej podstawie formułowany jest BIM Execution Plan, który określa zawartość i sposób wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

“Na początku adaptowaliśmy nasze stare przyzwyczajenia z tworzenia projektów w 2D i próbowaliśmy przenieść te standardy na BIM, ale w krótkim czasie dostrzegliśmy, że w ten sposób nie wykorzystujemy w pełni możliwości i potencjału modelowania oraz zarządzania informacją. Wymusiło to zmiany w procesie projektowym. Dużo częściej uczestniczy w nim inwestor, nasi partnerzy branżowi, choć wymaga to zachowania większej dyscypliny pracy.”

Marcin Kruk, architekt, manager BIM, WXCA

Muzeum Historii Polski, autor: pracownia WXCA, inwestor: Muzeum Historii Polski

Proces projektowania Muzeum Historii Polski

W pracach nad jednym z największych obiektów – Muzeum Historii Polski – uczestniczyło łącznie około 100 osób różnych specjalizacji, z czego połowę stanowili architekci. Dzięki wykorzystaniu BIM możliwa była koordynacja międzybranżowa i komunikacja tak dużego zespołu interdyscyplinarnego.

U podstaw dobrze przygotowanego projektu leży przemyślany szablon. Podczas realizacji tego zadania często korzysta się z już wcześniej wypracowanych wzorów i się je udoskonala. Ustalony standard działań uzgadniany jest z partnerami branżowymi. Ułatwia to nadzorowanie procesów projektowych i pomaga w utrzymaniu jakości i terminowości prac.

Muzeum Historii Polski, autor: pracownia WXCA, inwestor: Muzeum Historii Polski

Realizacja projektu w BIM

Poprawnie wykonany szablon przyczynia się do eliminacji problemów, o których należy zawsze pamiętać, korzystając z BIM. Metoda ta wymaga zazwyczaj zainwestowania czasu i energii projektantów w początkowych fazach, co sprawia, że wydłuża się czas realizacji tych etapów. Konieczne jest znalezienie wspólnego języka między branżami, jednak, kiedy to już nastąpi, korzyści przewyższają konieczne do tego celu nakłady czasowe.

W przypadku WXCA, ze względu na modelowanie, pierwsze fazy projektu wydłużają się o około 15-20%. Wszystkie elementy, które są później uszczegóławiane, uzupełniane informacjami, muszą być od razu stworzone w systemie BIM. Modelowanie 3D oszczędza czas pracy, jednak ten „zysk czasowy” widoczny jest dopiero w późniejszym okresie, szczególnie podczas realizacji.

Korzyści z zastosowania BIM

Dzięki BIM usprawniona została współpraca międzybranżowa. Przed zastosowaniem tych narzędzi wykrywanie prostych kolizji zajmowało projektantom wiele godzin. Obecnie, co uwydatniło się szczególnie podczas prac nad dużymi i złożonymi obiektami, połączenie plików konstrukcyjnych i instalacyjnych pozwala na podejście kompleksowe, umożliwia wnioskowanie „co z czego wynika”. Korzyści odnoszą także młodsi członkowie zespołu, którym łatwiej jest się odnaleźć i zrozumieć znaczenie poszczególnych elementów budynku.

Dzięki BIM inwestor zyskuje dostęp do informacji już na etapie projektowym, czyli dużo wcześniej niż przy podejściu 2D. Dostarczane są mu niezbędne dla niego dane w postaci zestawień i pakietów gotowych informacji, co jest szczególnie istotne dla zarządzających inwestycjami. Informacje te pozwalają m.in. na szybki dostęp do zestawień wariantowych.

Praca w BIM daje nam możliwość bardziej elastycznego reagowania na potrzeby naszych klientów. Już na etapie analiz możemy przekazać inwestorom potrzebne im dane.” – mówi Krzysztof Budzisz.

Model może też służyć w późniejszym okresie jako baza dla systemów administrowania budynkiem, dostarczając na przykład informacje o okresie gwarancyjnym urządzeń eksploatowanych w obiektach.

Zmiana podejścia do BIM

Dla każdego inwestora cenne są dane o kosztach, a także wszelkiego rodzaju zestawienia mogące posłużyć do przedmiarów i kosztorysowania - wpływających na zyskowność inwestycji. Partnerzy branżowi WXCA dostarczają modele energetyczne budynków pomocne w doborze optymalnych rozwiązań proekologicznych.

W ciągu ostatnich kilku lat inwestorzy zarówno prywatni, jak i publiczni, coraz częściej zaczynają doceniać rolę BIM. Jeszcze 5 lat temu, nawet w przypadku dużej inwestycji, architekci spotykali się z postawą sceptyczną wobec modelowania, słysząc zwykle o braku potrzeby stosowania tego podejścia. Obecnie postrzeganie BIM przez sektor publiczny uległo diametralnej zmianie. Podobnie wygląda sytuacja w sektorze prywatnym, gdzie w przypadku projektów komercyjnych BIM postrzegany jest jako wartość dodana.

„Nasz proces projektowy sprowadza się do tworzenia wielu wariantów obiektów. Wypracowanie dobrego rozwiązania wymaga czasu. Ono nie powstanie ad hoc, w wyniku jednej genialnej myśli. Dlatego konieczne jest opracowanie 3 albo 5 różniących się rozwiązań. Dzięki BIM możliwa jest synergia między narzędziem pozwalającym tworzyć wielowariantowo, a stosowanymi przez nas w WXCA zasadami.”

Szczepan Wroński, architekt, współzałożyciel pracowni WXCA

Muzeum Wojska Polskiego, autor: pracownia WXCA, inwestor: Muzeum Wojska Polskiego

Dlaczego Kolekcja AEC?

Narzędziem BIM, którym posługują się projektanci WXCA i które zostało użyte między innymi przy tworzeniu Muzeum Historii Polski, jest Autodesk Revit. Oprogramowanie to stanowi otwarty ekosystem, którego podstawowa funkcjonalność uzupełniana jest różnego rodzaju ogólnodostępnymi wtyczkami (ang. pluginami), pozwalającymi tworzyć pracowni własne, autorskie narzędzia. Architekci korzystają także z uzupełniających rozwiązań.

„W większych pracowniach cześć członków zespołu zaangażowana jest w działania z obszaru stricte programistycznego. Sama paleta narzędzi, którą Autodesk oferuje, jest bardzo szeroka. My bazujemy głównie na Revicie i poprzez pluginy jesteśmy w stanie przeprowadzić różnego rodzaju analizy, możemy skoordynować odpowiednio działania we wszystkich branżach. Efekt finalny, którym jest gotowy model, możemy w łatwy sposób przekazać do wizualizacji w formacie obsługiwanym przez 3D Studio Max. Nawet w fazie początkowej, w której, przykładowo, wspomagamy się narzędziem Formit, możemy generować bryły koncepcyjne do końcowej wizualizacji, uzyskując dostęp do podstawowych danych poprzez Revit.”

Marcin Kruk, architekt, manager BIM, WXCA

Muzeum Historii Polski, autor: pracownia WXCA, inwestor: Muzeum Historii Polski

Standardy BIM

Zmiany wiążące się z coraz większą złożonością procesu projektowania i zastosowaniem narzędzi do modelowania wymagają przede wszystkim konsekwentnego przestrzegania standardów przez wszystkich uczestników procesu. Utrzymanie tego reżimu to w dużej mierze zasługa zarządzania zespołami w WXCA, a po części korzyść z zastosowania narzędzi, wśród których Revit odgrywa kluczową rolę.

"Jedną z największych wartości jest to, że Autodesk daje całą kolekcję programów, która umożliwia działanie właściwie we wszystkich obszarach projektowych. BIM ułatwia zarządzanie ryzykiem, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędu, a tym samym, umożliwia nam tworzenie projektów na wyższym poziomie jakościowym. BIM daje mi możliwość szybkiego wejścia w projekt i świadomego podejmowania decyzji."

Szczepan Wroński, architekt, współzałożyciel pracowni WXCA

Zobacz powiązane produkty